รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม"

Transcription

1 รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 1

2 ค าน า ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ได#จ ดท ารายงานประจ าป 2557 เพ อแสดงให#เห นถ งผลการด าเน นงาน และ ความส าเร จของหน2วยงานในรอบปงบประมาณท ผ2านมา โดยใช#ข#อม ลต งแต2 1 ต ลาคม พ.ศ ก นยายน พ.ศ ซ งได#เก ดจากความร2วมม อร2วมใจ การเส ยสละ การท 2มเทในหน#าท การงานอย2างจร งจ ง ของบ คลากรในคณะและคงเป=นประโยชนต2อมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ผ #ม ส2วนได# ส2วนเส ย และผ #ท สนใจ ในก จกรรมของคณะต2อไป ในการน จ งขอขอบค ณ คณะกรรมการบร หาร และบ คลากรในหน2วยงานท กท2านท ม ส2วนร2วมในการ พ ฒนาด าเน นงานให#ม ความก#าวหน#าและประสบความส าเร จตามเป?าหมายท ได#ก าหนดไว# (ผ #ช2วยศาสตราจารยก ตต พงษ ส วรรณราช) ผ #ช2วยอธ การบด ฝEายเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 2

3 สารบ ญ หน$า ประว ต หน2วยงาน 1 ย ทธศาสตร/นโยบาย/แผนพ ฒนาหน2วยงาน : ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ 3 ค2าน ยมองคกร เป?าประสงค โครงสร#างการบร หาร 6 คณะกรรมการบร หารประจ าหน2วยงาน 7 บ คลากรประจ าหน2วยงาน 8 - สายสน บสน น งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ รายงานผลการปฏ บ ต งานในรอบป 18 โครงการ/ก จกรรมเด2นในรอบป 62 ข#อม ลสารสนเทศ 66 - ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ขอม ลดานเคร องคอมพ วเตอร ระบบเคร อขายตางๆ ภาคผนวก - โครงการ/ก จกรรมท งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ท สอดคล#องก บประเด น ย ทธศาสตรมหาว ทยาล ย - ความร2วมม อก บหน2วยงานอ น ๆ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 3

4 ประว ต ของหน(วยงาน ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ (ศ นยคอมพ วเตอรเด ม) จ ดต งข นเม อป พ.ศ ม ส าน กงานอย 2ท อาคารศ นยคอมพ วเตอรส2วนว งจ นทนและส2วนทะเลแก#ว (ห#อง ฉ.102) ปMจจ บ นศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ย#ายส าน กงานจากส2วนว งจ นทนและส2วนทะเลแก#ว (ห#อง ฉ.102) เข#ามาอย 2ท อาคารศ นยภาษาและคอมพ วเตอร ส2วนทะเลแก#ว (ช น 1 และช น 2) เม อว นท 15 พฤษภาคม 2549 เพ อรองร บภารก จเก ยวก บการน าเทคโนโลย มาใช#ในการบร หารและจ ดการการศ กษาของ มหาว ทยาล ย ท งระบบงานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายสารสนเทศ (Internet) เพ อสร#างศ กยภาพใน การบร หารและจ ดการการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามให#ม ประส ทธ ภาพมากย งข น และได#ด าเน นการวางระบบเคร อข2ายสารสนเทศ (Internet) ภายในระหว2างหน2วยงานต2างๆ ให#เป=นระบบเด ยวก น ผ #บร หาร คณาจารย และน กศ กษา สามารถใช#ระบบเคร อข2ายสารสนเทศ (Internet) เสร มสร#างการบร หารจ ดการ การจ ดการเร ยนการสอน การค#นคว#าว จ ยได#ระด บด และม ประส ทธ ภาพ ต งแต2ปการศ กษา 2543 เป=นต#นมา ทางมหาว ทยาล ยฯ ได#มอบหมายให# ด าเน นการจ ดการ ฝVกอบรมการใช#งานคอมพ วเตอรและอ นเทอรเน ตเบ องต#น ให#ก บน กศ กษาท กคนตามโครงการประก นค ณภาพ การศ กษาทางด#านคอมพ วเตอร ในปการศ กษา 2545 มหาว ทยาล ยได#มอบหมายให#ด าเน นการทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชา ให#แก2 น กศ กษา ประกอบด#วย ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร และได#ด าเน นการต ดต งระบบ เคร อข2ายอ นเทอรเน ต ซ งจะครอบคล มท กหน2วยงานภายในมหาว ทยาล ยเข#าเป=นเคร อข2ายเด ยวก น โดยผ2านระบบ ใยแก#วน าแสง (Fiber Optic) ความเร ว 1 Gbps พร#อมก บสว ตซ(Switch) และต ดต งระบบเซ รฟเวอรอ เมล (Mail Server) ส าหร บอาจารยและน กศ กษา ต ดต งระบบแคชเซ รฟเวอร (Cache Server) เพ อความรวดเร วในการเปiดใช# งานเว บไซตเด มในคร งต2อไป เม อว นท 11 ม นาคม 2548 ได#ม การแบ2งส2วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามใหม2 โดยเปล ยนช อจากศ นยคอมพ วเตอรเป=นศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ส งก ดส าน กงานอธ การบด จนถ งปMจจ บ น ในป พ.ศ ได#ขยายระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ตไร#สายไปย งหอพ กน กศ กษาทะเลแก#วน เวศ และหอพ กอาจารย (PSRU-WIFI) และทางศ นยได#พ ฒนาระบบโทรศ พทผ2านเคร อข2ายอ นเทอรเน ต (VoIP) ในป พ.ศ ได#เร มพ ฒนาระบบตรวจสอบส ทธ และจ ดเก บข#อม ลการจราจรทางเคร อข2าย (ipassport) เพ อใช#งานภายในมหาว ทยาล ยและจ าหน2ายให#แก2หน2วยงานภายนอก ในป พ.ศ ได#ขยายเคร อข2ายอ นเทอรเน ตด#วยระบบใยแก#วน าแสง (Fiber Optic) ความเร ว 1 Gbps ไปย งโรงเร ยนสาธ ตพ บ ลฯ (ส2วนสนามบ น) และได#พ ฒนาระบบโทรศ พท (CDMA) เพ อลดค2าใช#จ2ายการใช# โทรศ พทของมหาว ทยาล ยและก าล งด าเน นการพ ฒนาระบบด ท ว ผ2านระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ต PSRU IPTV ปงบประมาณ 2556 ได#ด าเน นการต ดต งระบบค#นหาเส#นทางอ นเทอรเน ตความเร วส ง (Cisco Router ASR1002) ท สามารถรองร บการใช#งานต งแต2 1,000 Mbps ไปจนถ ง 10,000 Mbps ซ งร บภาระการ ขยายต วของเคร อข2ายและการใช#งานของ User ท ต#องการท งความเร วในการใช#งานและความเสถ ยรในการส บค#น ศ กษางานว จ ยจากส อต2าง ๆ เพ มข นท กว น รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 1

5 ปMจจ บ นได#ด าเน นการเช2าส ญญาณจากผ #ให#บร การอ นเทอรเน ต(Internet Service Provider) จ านวน 2 ราย ค อ 1. ย น เน ต (ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา) - ความเร ว 1,000 Mbps 2. บร ษ ท ท โอท จ าก ด (มหาชน) - ปงบประมาณ 2555 Leased Line Domestic 60/3 Mbps (MPLS) - ปงบประมาณ 2556 Leased Line Domestic 300/30 Mbps(MPLS) - ปงบประมาณ 2557 Leased Line Domestic 1000/300 Mbps(MPLS) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 2

6 ย ทธศาสตร/นโยบาย/แผนพ ฒนาหน(วยงาน ปร ชญา สน บสน นว ชาการ สร#างสรรคเทคโนโลย บร การด ม น าใจ ก#าวไกลส 2ท#องถ นและส งคม ว ส ยท ศน ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ เป=นศ นยกลางการให#บร การว ชาการ ถ2ายทอดเทคโนโลย การฝVกอบรม ส มมนาด#านเทคโนโลย คอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายท ท นสม ย ส 2ท#องถ นและส งคมก#าวส 2ความเป=นเล ศในการ ให#บร การท สมบ รณแบบ พ นธก จ 1. ส2งเสร มและสน บสน นประสานการด าเน นงานของหน2วยงานในมหาว ทยาล ย 2. พ ฒนาโครงสร#างพ นฐานและขยายระบบเคร อข2ายให#ม เสถ ยรภาพส งและม ความเร วเพ ยงพอต2อ ความต#องการใช#งาน 3. ยกระด บศ กยภาพทางด#านเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษาและบ คลากรภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 4. สร#างเคร อข2ายความร2วมม อและการใช#ทร พยากรเร ยนร #ร2วมก นอย2างเพ ยงพอ ค(าน ยมขององคกร ท มาของค าว2า ACTIVE ค อ ต#องการสร#างค2าน ยมให#ท กคนในองคกร ม ความกระต อร อร#นต2อการปฏ บ ต งาน และเป=นค าท ม ความหมายในต วเอง ง2ายต2อการจดจ าและเป=นท ยอมร บ A = Activity เป=นหน2วยงานท ม ก จกรรมท หลากหลาย C = Creativity เป=นหน2วยงานท ม ความค ดสร#างสรรค T = Training ศ นยอบรมท ได#ร บการยอมร บ I = Innovation สร#างนว ตกรรมใหม2ส 2ส งคม V = Value สร#างและเพ มค ณค2าทางเทคโนโลย ท ท นสม ย E = Evolution ม การพ ฒนาการอย2างต2อเน อง รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 3

7 เป0าประสงค 1. หน2วยงานในมหาว ทยาล ยม การใช#งานด#านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารท ด 2. บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยได#ร บบร การด#านฮารดแวร ซอฟตแวร เคร อข2ายและการส อสาร อย2างเหมาะสม 3. บ คลากรภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยได#ร บการพ ฒนาความร #ทางว ชาการและเทคโนโลย อย2างต2อเน อง 4. บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยได#ใช#บร การคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายได#อย2างเหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ 5. ม เคร องม อในการให#บร การของศ นยอย2างม ประส ทธ ภาพ 6. ม องคกรท เป=นเคร อข2ายความร2วมม อในการใช#ทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการเร ยนร #และด าเน นงาน 7. ม ระบบทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชา ประเด นย ทธศาสตร/กลย ทธ 1. เพ มศ กยภาพบ คลากรและทร พยากรทางด#านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให#เพ ยงพอต2อ ความต#องการ 2. เสร มสร#างระบบการให#บร การท ด ของบ คลากรในศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ 3. ส2งเสร มและพ ฒนาความร #ทางด#านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให#สอดคล#องก บความ ต#องการของน กศ กษา บ คลากรภายในและภายนอกของมหาว ทยาล ย 4. เพ มศ กยภาพบ คลากรและทร พยากรทางด#านคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2าย 5. เพ มเคร องม อในการให#บร การเพ อตอบสนองก บความต#องการการใช#งาน 6. สร#างความร2วมม อก บองคกรภายในและภายนอกในการใช#ทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อการเร ยนร #ร2วมก น 7. พ ฒนาระบบทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 4

8 โครงสร$างการบร หาร 1.1 โครงสร$างการจ ดสายบร หารงานของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงสร$างการแบ(งส(วนงาน ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กงานอธ การบด ส าน กงานอธ การบด ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป งานสน บสน นมหาว ทยาล ย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศและ เคร อข2าย รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 5

9 1.2 โครงสร$างการมอบหมายหน$าท ร บผ ดชอบแก(บ คลากรของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงสร$างการแบ(งส(วนงานภายในศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ส าน กงานอธ การบด ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารงานท วไป งานสน บสน นมหาว ทยาล ย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข2าย - หน2วยธ รการและสารบรรณ - หน2วยการเง นและพ สด - หน2วยนโยบายและแผน - หน2วยประก นค ณภาพ การศ กษา - หน2วยบร การน กศ กษา/อาจารย - หน2วยบร การอบรม คอมพ วเตอร - หน2วยบร การว ชาการแก2ช มชน - หน2วยบร การซ2อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร - หน2วยบร การซ2อมบ าร งห#องเร ยนไอท - หน2วยทดสอบว ดความร #พ นฐาน ๓ รายว ชา (ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษและคอมพ วเตอร) - หน2วยพ ฒนาและออกแบบระบบเคร อข2าย - หน2วยต ดต งระบบเคร อข2าย - หน2วยซ2อมบ าร งระบบเคร อข2าย -หน2วยระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ตและควบค มการใช#งาน ระบบiPassport - หน2วยบร การโทรศ พท (VoIP) - หน2วยจ ดเก บข#อม ลเคร อข2ายและสถ ต - หน2วยบร หารจ ดการและให#บร การเคร องแม2ข2าย (Server) - หน2วยผล ตส อการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส -หน2วยจ ดการและบร การระบบซอฟตแวรล ขส ทธ ของ มหาว ทยาล ย -หน2วยพ ฒนาเว บไซตมหาว ทยาล ยและระบบสารสนเทศทาง เว บไซตท เก ยวก บมหาว ทยาล ย -หน2วยบร การและจ ดการพ นท จ ดเก บเว บไซตและบร การ เว บไซตส าเร จร ปหน2วยงานภายใน -หน2วยพ ฒนาซอฟตแวรและระบบสาสนเทศเพ อพ ฒนา บร การระบบการเร ยนการสอน - หน2วยจ ดเก บและพ ฒนาข#อม ลสารสนเทศของน กศ กษา - หน2วยบร การข#อม ลและให#ค าปร กษางานระบบสารสนเทศ ของมหาว ทยาล ย รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 6

10 คณะกรรมการบร หารประจ าหน(วยงาน นายแพทยสมน ก ศร ว ศาล ว2าท ร.ต.ศ กยช ย เพชรส วรรณ ท ปร กษา ท ปร กษา ผ #ช2วยศาสตราจารยก ตต พงษ ส วรรณราช ผ #ช2วยอธ การบด ฝEายเทคโนโลย สารสนเทศ / ผ #อ านวยการศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ผ #ช2วยศาสตราจารยอรท ย ช ยร ตนศ กด นายช ต พนธ ศร สว สด รองผ #อ านวยการฝEายบร การว ชาการ รองผ #อ านวยการฝEายบร หารงานท วไป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 7

11 บ คลากรหน(วยงานในป8จจ บ น - สายสน บสน น งานบร หารงานท วไป นางน ตยา ปi นแก#ว นางสาวร ชฎาพร เท ยนส นทร นางสาวท พาพรรณ จ นแสน เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป (พน กงานมหาว ทยาล ย) งานสน บสน นมหาว ทยาล ย นางก งกาญจน พรมมาพงษ นางสาวอ ญชล ถายะ นางสาวปMทมาพร เง นแจ#ง น กว ชาการคอมพ วเตอร เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป น กว ชาการคอมพ วเตอร (พน กงานมหาว ทยาล ย) (พน กงานมหาว ทยาล ย) ฝ;ายงานซ(อมบ าร ง นายปณ ธาร บ วเผ อน นายชน ศวรา ช สน ท น กว ชาการศ กษา เจ#าหน#าท บร หารงานท วไป (พน กงานมหาว ทยาล ย) (พน กงานมหาว ทยาล ย) นายไพศาล เร องนภาเพ ญ นายโสภณ พ น จก จเจร ญก ล ช2างเคร องคอมพ วเตอร น กว ชาการคอมพ วเตอร (พน กงานมหาว ทยาล ย) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 8

12 งานพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข(าย นายส ช น เข ยวเนตร นายเชษฐล กษณ กล นมาล น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการคอมพ วเตอร (พน กงานราชการ) (พน กงานมหาว ทยาล ย) นายพ ส ทธ ธ แก#ว นายเสกสรรค ศ ว ล ย นายว ว ฒน เจษฎาภรณพ พ ฒน น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา (พน กงานราชการ) (พน กงานมหาว ทยาล ย) (พน กงานมหาว ทยาล ย) (ลาศ กษาต2อปร ญญาเอก) นายว ฒ พงศ คงส บ น กว ชาการคอมพ วเตอร รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 9

13 งบประมาณประจ าปงบประมาณ 2557 การจ ดท ารายงานการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ (1 ต ลาคม ก นยายน 2557) ของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ในคร งน ม ว ตถ ประสงคเพ อรวบรวม และสร ปผลการปฏ บ ต งานท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าปของบ คลากรภายในหน2วยงานต2าง ๆ รวมท ง ส มฤทธ ผลโดยรวมของการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ตลอดจนของเขตการใช#ประโยชน จากแผนปฏ บ ต การในด#านการบร หารและการพ ฒนาประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากรภายในหน2วยงาน ซ งสร ปผลและต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ ของหน2วยงานต2าง ๆ ได#ด งน 1. ผลการปฏ บ ต งานของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป สร ปได$ว(า ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ม การด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ ท ก าหนดไว#เร ยบร#อยแล#ว ด งน แผนงาน/โครงการ จ านวน โครงการ จ านวน ต วช ว ด การบรรล ความส าเร จ จ านวน ร$อยละ โครงการท ได$ร บการพ จารณาให$ด าเน นการ (งปม.แผ(นด น) งานบร หารศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข2าย โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ ไทย และ คอมพ วเตอร) 4 โครงการจ ดท าส อ e-learning (25 รายว ชา) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT โครงการศ กษาด งานเพ อการพ ฒนาหน2วยงาน โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรมแลกเปล ยน เร ยนร #และพ ฒนาท กษะด#าน IT) 8 โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรมการใช#ระบบ เบ กจ2ายพ สด The Store) 9 โครงการอบรมพ ฒนาส อการเร ยนการสอนด#วยระบบ e-learning (Learn Square) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 10

14 แผนงาน/โครงการ จ านวน โครงการ จ านวน ต วช ว ด การบรรล ความส าเร จ จ านวน ร$อยละ โครงการท ได$ร บการพ จารณาให$ด าเน นการ (งปม.เง นรายได$) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ ไทย และ คอมพ วเตอร) 3 โครงการบร หารศ นยฯIT (จนท.ให#บร การรายช วโมง) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร #เพ อการพ ฒนาองคกร(KM)ด#านประก น ค ณภาพ (งปม.ได#โอนเง นให# สนอ. ด าเน นงานในภาพรวม) 5 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอร โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรโน#ตบ ค โครงการจ ดหาคร ภ ณฑอ ปกรณเคร อข2าย Switch Mikrotik โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องแม2ข2าย Rack Server โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรแม2ข2ายระบบโทรศ พท โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องตรวจกระดาษค าตอบ โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยกส2วน 24,000BTU 12 โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยกส2วน 12,000BTU 13 ค2าจ#างด แลระบบร กษาความปลอดภ ยและป?องก นไวร สส าหร บ องคกร งบประมาณเง นรายได$ 2557 (ย ทธศาสตรมหาว ทยาล ยฯ) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 30, BTU) พร#อมต ดต ง 2 โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 44, BTU) พร#อมต ดต ง 3 โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (ช ดเคร องเส ยงพร#อมต ดต ง) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องคอมพ วเตอรต งโต ะ) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เก#าอ ห#องเร ยนพร#อมต ดต ง) บร หารงานมหาว ทยาล ยฯ (งบกลาง) โครงการจ ดหาเคร องสแกนเนอร(Wireless barcode scanner) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 11

15 แผนงาน/โครงการ จ านวน โครงการ จ านวน ต วช ว ด การบรรล ความส าเร จ จ านวน ร$อยละ โครงการเฉพาะก จ (รายได$พ เศษ) ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บองคการบร หารส2วน จ งหว ดนครสวรรค 2 ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บส าน กงานเทศบาลนคร นครสวรรค จากตาราง จะเห นได#ว2าม 30 งาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต การตามท ได#ก าหนดไว#เก นกว2า ร#อยละ 60 ของจ านวน งาน/โครงการท งหมดท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ของจ านวนงาน/โครงการท งหมดท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ ส มฤทธ ผลโดยรวมของการปฏ บ ต งานของหน(วยงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 สร ป ได$ด งน (2.1) การด าเน นโครงการบรรล ตามว ตถ ประสงคและเป0าหมายท ก าหนดไว$ในแผนปฏ บ ต การ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ หน(วยงาน งาน/โครงการท ได$ร บ การพ จารณา งาน/โครงการท ไม(ได$ ร บการพ จารณา ค ดเปLนร$อยละจาก โครงการท งหมด ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ จากตาราง จะเห นได#ว2า ม 30 งาน/โครงการท ได#ร บการพ จารณาตามแผนปฏ บ ต การ และงาน/โครงการ ท ไม2ได#ร บการพ จารณา จ านวน - โครงการ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 12

16 (2.2) การเบ กจ(ายเง นงบประมาณในการด าเน นงาน/โครงการตามท ก าหนดไว$ในแผนปฏ บ ต การ ประจ าปงบประมาณ 2557 โดยแยกเปLนด งน งาน/โครงการ/ก จกรรม การด าเน นงานบร หารงานเทคโนโลย สารสนเทศ งบประมาณ ท ได$ร บ (บาท) การเบ กจ(ายงบประมาณในการ ด าเน นโครงการ งบประมาณ ท ใช$จ(าย (บาท) งบประมาณท เหล อ(บาท) ค ดเปLนร$อยของ งบประมาณท ใช$จ(ายท งหมด (%) 1. งบประมาณเง นแผ(นด น (1) งานบร หารศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ (2) โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศและเคร อข2าย (3) โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ, ไทย และคอมพ วเตอร (4) โครงการจ ดท าส อ e-learning (25 รายว ชา) (5) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT (6) โครงการศ กษาด งานเพ อการพ ฒนาหน2วยงาน (7) โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรม แลกเปล ยนเร ยนร #และพ ฒนาท กษะด#าน IT) (8) โครงการอบรมส มมนาให#ความร #แก2บ คลากร (อบรม การใช#ระบบเบ กจ2ายพ สด The Store) (9) โครงการอบรมพ ฒนาส อการเร ยนการสอนด#วยระบบ e-learning (Learn Square) 630, , , , , ,000 25,000 10,000 25, , , , , , ,825 25,000 10,000 25, งบประมาณเง นรายได$ (1) โครงการซ2อมบ าร งห#องเร ยน IT (2) โครงการทดสอบความร #พ นฐาน 3 ภาษา (อ งกฤษ, ไทย และคอมพ วเตอร (3) โครงการบร หารศ นยฯIT (จนท.ให#บร การรายช วโมง) (4) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร #เพ อการพ ฒนาองคกร (KM)ด#านประก นค ณภาพ (งปม.ได#โอนเง นให# สนอ. ด าเน นงานในภาพรวม) 5) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องม ลต ม เด ยโปรเจคเตอร (6) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรโน#ตบ ค (7) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑอ ปกรณเคร อข2าย Switch Mikrotik 113, , ,000 15, ,000 38,000 54, , , ,957 15, ,980 37,000 31, ,020 1,000 22, รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 13

17 งาน/โครงการ/ก จกรรม (8) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องแม2ข2าย Rack Server (9) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องคอมพ วเตอรแม2ข2าย ระบบโทรศ พท (10) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องตรวจกระดาษค าตอบ (11) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยก ส2วน 24,000BTU (12) โครงการจ ดหาคร ภ ณฑเคร องปร บอากาศชน ดแยก ส2วน 12,000BTU (13) ค2าจ#างด แลระบบร กษาความปลอดภ ยและป?องก น ไวร สส าหร บองคกร การเบ กจ(ายงบประมาณในการ ด าเน นโครงการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณท ท ได$ร บ (บาท) ท ใช$จ(าย (บาท) เหล อ(บาท) 228, , ,000 37, , ,000 17, , , ,000 16,600-5,000 19,000 1, ,000 ค ดเปLนร$อยของ งบประมาณท ใช$จ(ายท งหมด (%) งบประมาณเง นรายได$ (ย ทธศาสตรมหาว ทยาล ยฯ) (1) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 30,000 BTU) พร#อมต ดต ง (2) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องปร บอากาศ ขนาด 44,000 BTU) พร#อมต ดต ง (3) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (ช ดเคร องเส ยงพร#อม ต ดต ง) (4) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ) (5) โครงการปร บปร งห#องเร ยน IT (เก#าอ ห#องเร ยนฯ) 746, , , ,000 96, , , , ,775 96,000 10,000 43,000 10,500 10, บร หารงานมหาว ทยาล ยฯ (งบกลาง) (1) โครงการจ ดหาเคร องสแกนเนอร(Wireless barcode scanner) 32,500 32, จากตาราง จะเห นได#ว2าม อย 2 29 โครงการ ท ม การด าเน นโครงการแล#วม การเบ กจ2ายงบประมาณท ก าหนดไว#เก นกว2าร#อยละ 60 ของจ านวนโครงการท งหมดท ก าหนดไว#ในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 14

18 (2.3) โครงการท เสนอขออน ม ต เปLนโครงการ(เฉพาะก จ) ได$ใช$งบประมาณสน บสน นจากหน(วยงาน ต(างๆ และผ $ร บเข$าการอบรมท วไป ประจ าปงบประมาณ 2557 ท โครงการ 1 ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บองคการบร หาร ส2วนจ งหว ดนครสวรรค 2 ด าเน นการจ#างเหมาด แลระบบจ ดเก บข#อม ลการจราจรบน เคร อข2ายคอมพ วเตอร ipassport ให#ก บส าน กงาน เทศบาลนครนครสวรรค งบประมาณ ท ได$ร บ (100%) งบประมาณ ท ได$ร บเบ กจ(าย (80%) งบประมาณ ท ห กให$ มหาว ทยาล ย (20%) 35,000 28,000 7,000 60,000 48,000 12,000 ผลว เคราะหสภาพแวดล$อม ศ กยภาพ ของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ป8จจ ยภายในท ส(งผลกระทบต(อองคกร จ ดแข ง (Strengths) 1. เป=นหน2วยงานท หารายได#ให#ก บมหาว ทยาล ยและช2วยลดรายจ2ายท ไม2จ าเป=นของมหาว ทยาล ย 2. เป=นหน2วยงานท สามารถสร#างนว ตกรรมใหม2ๆ ได# 2.1 ต#นแบบ Software 2.2 พ ฒนาระบบ ipassport 3. ม การใช#ทร พยากรทางด#านระบบเคร อข2ายอย2างค #มค2า 4. ผ #บร หารม ว ส ยท ศนเป=นไปในทางท พ ฒนาหน2วยงานให#ก#าวหน#า 5. หน2วยงานและบ คลากรสามารถแก#ไขปMญหาเฉพาะหน#าได# 6. ม การใช# Software Opensource ในการบร หารจ ดการระบบ 7. ม การให#บร การว ชาการอย2างต2อเน องและหลากหลาย 8. ม จ ตการให#บร การส ง 9. ม ความสาม คค ในการท างาน 10. ม การสร#างระบบการให#บร การท ด โดยใช#ระบบสารสนเทศเข#ามาบร หารจ ดการด#านการบร การ 11. ม มาตรฐานการใช#งานซอฟตแวรล ขส ทธ โดยม การจ ดซ อซอฟตแวร Microsoft (Microsoft License Agreement) เพ อให#บร การแก2หน2วยงาน บ คลากร และน กศ กษา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 15

19 12. ม การประชาส มพ นธข2าวสารของหน2วยงานอย2างต2อเน องและท วถ ง 12.1 ข2าวศร พ บ ล 12.2 Facebook มหาว ทยาล ย, Facebook ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ 12.3 เว บไซตของมหาว ทยาล ย 12.4 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) 12.5 ป?ายประชาส มพ นธต2าง ๆ จ ดอ(อน (Weaknesses) 1. บ คลากรขาดท กษะในการใช#เคร องม อในการปฏ บ ต งาน 2. ขาดน กพ ฒนาโปรแกรมท สามารถพ ฒนาระบบได#ด 3. ขาดบ คลากรในบางงานท ต#องการคนท างานหลายคน 4. ระบบเคร อข2ายอ นเทอรเน ตไม2เสถ ยร 5. ขาดท กษะการใช#ภาษาและการส อสารในการท างานท เก ยวข#องก บการให#บร การ 6. ขาดการพ ดค ย ปร กษาหาร อ และการแลกเปล ยนเร ยนร #เก ยวก บการท างาน 7. ขาดการวางแผนในการท างานในบางงานท ต#องท างานร2วมก บผ #อ น 8. ขาดการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน 9. สถานท ต งของหน2วยงานอย 2ไกลจากแหล2งช มชนท าให#การเด นทางมาใช#บร การไม2ได#ร บความสะดวก 10. การพ ฒนาระบบเป=นไปด#วยความล2าช#า เน องจากขาดบ คลากรและเคร องม อท จ าเป=นในการท างาน ป8จจ ยภายนอกท ส(งผลกระทบองคกร โอกาส (Opportunities) 1. ปMจจ บ นเทคโนโลย เปล ยนแปลงเร วท าให#ได#เร ยนร #และใช#งานเทคโนโลย ใหม2ๆ โดยหน2วยงานให#การ สน บสน น 2. การเร ยนร #เทคโนโลย ใหม2 ท าให#ม โอกาสในการพ ฒนาระบบ ซอฟตแวร และแอพพล เคช น เพ อรองร บ การท างาน 3. บ คลากรได#ร บความร #เพ มเต มจากเทคโนโลย ใหม2 4. หน2วยงานม ความร2วมม อก บหน2วยงานภายในและภายนอกในการให#บร การและพ ฒนามหาว ทยาล ย 4.1 พ ฒนาฝม อแรงงานจ งหว ด 4.2 TOT 4.3 AIS 4.4 3BB 4.5 TRUE รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 16

20 5. เปiดศ นยฝVกอบรมท ว งจ นทนท าให#รองร บการอบรมส าหร บบ คลากรภายในองคกรและหน2วยงาน ภายนอก 6. การได#ร บท นสน บสน นและความร2วมม อจากหน2วยงานภายนอก เพ อพ ฒนาศ กยภาพการท างานของ บ คลากร 7. การได#ร บความไว#วางในจากหน2วยงานภายนอก ให#เป=นหน2วยงานท ให#ค าปร กษา พ ฒนาระบบและ จ ดการระบบ ภ ยค กคาม (Threats) 1. การให#บร การของผ #ให#บร การอ นเทอรเน ตม ความล2าช#าและส ญญาณไม2เสถ ยร 2. การได#ร บงบประมาณน#อยในการพ ฒนาระบบและไม2ตรงก บความต#องการก บการจ ดซ อทร พยากรและ คร ภ ณฑ 3. การสร#างนโยบายเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศและการได#ร บการสน บสน นจากองคกรย งม น#อย 4. ความต#องการบร การของผ #ใช#ม มากมายและหลากหลายมากข น ท าให#ต#องจ ดหาระบบเพ อรองร บ ความต#องการของผ #ใช#เพ มมากข น 5. ขาดข#อบ งค บและมาตรฐานของหน2วยงานในการใช#ทร พยากรและการใช#บร การเทคโนโลย สารสนเทศ 5.1 การใช#งาน Social Media ของบ คลากรบางหน2วยงานไม2ม ความเหมาะสมและใช#งานจนเก น ความจ าเป=น ท าให#เก ดผลในด#านลบก บองคกรและหน2วยงานได# 5.2 การจ ดการทร พยากรของหน2วยงานโดยไม2ม การแจ#งล2วงหน#า เช2น การต ดสายส ญญาณ การ ต ดต งอ ปกรณท รบกวนส ญญาณท ม อย 2เด ม 5.3 การปร บต งค2าระบบอ นเทอรเน ตท ไม2เหมาะสมและไม2เพ ยงพอก บความต#องการของผ #ใช# 6. เทคโนโลย ในปMจจ บ นม การเปล ยนแปลงเร วท าให#การจ ดงบประมาณในการจ ดซ อได#ไม2ตรงตาม ระยะเวลาท ง Hardware, Software และบ คลากรท ม ความจ าเป=นต2อองคกร รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 17

21 ผลการด าเน นงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ บร การด$านต(าง ๆ ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ได#ด าเน นการสน บสน นส2งเสร มการใช#งานระบบเคร อข2ายและการส อสาร แลกเปล ยนข#อม ล แบบอ เล กทรอน กส (Web Technology and through Intranet and Internet) เป=นล าด บแรกของการส อสารข#อม ลภายใน มหาว ทยาล ยฯ อย2างต2อเน องจนกลายเป=นว ฒนธรรมทางการส อสารใน ท กระด บของบ คลากร ต งแต2ผ #บร หาร คณาจารย บ คลากร และน กศ กษา เพ อน าไปส 2แนวค ด Cyber Community อย2างสอดคล#องก บส งคมโลกในย ค Information Age ปงบประมาณ 2557 ได#ด าเน นการต ดต งระบบค#นหาเส#นทางอ นเทอรเน ตความเร วส ง (Cisco Router ASR1002) ท สามารถรองร บการใช#งานต งแต2 1,000 Mbps ไปจนถ ง 10,000 Mbps ซ งร บภาระการขยายต วของ เคร อข2ายและการใช#งานของ User ท ต#องการท งความเร วในการใช#งานและความเสถ ยรในการส บค#นศ กษางานว จ ย จากส อต2างๆ เพ มข นท กว น ปMจจ บ นได#ด าเน นการเช2าส ญญาณจากผ #ให#บร การอ นเทอรเน ต (Internet Service Provider) จ านวน 2 ราย ค อ 1. ย น เน ต (ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการศ กษา) - ความเร ว 1,000 Mbps 2. บร ษ ท ท โอท จ าก ด (มหาชน) - ปงบประมาณ 2555 Leased Line Domestic 60/3 Mbps (MPLS) - ปงบประมาณ 2556 Leased Line Domestic 300/30 Mbps(MPLS) - ปงบประมาณ 2557 Leased Line Domestic 1000/300 Mbps(MPLS) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 18

22 โครงการทดสอบว ดความร $พ นฐาน 3 รายว ชา(ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร) การทดสอบว ดความร #พ นฐาน 3 รายว ชาน ส าหร บใช#ทดสอบน กศ กษาช นปท 1 และช นปท 3 (เท ยบโอน) ท กคนจะต#องท าการเข#าทดสอบว ดความร #พ นฐาน น กศ กษาสามารถเข#าศ กษาบทเร ยน e-learning ได#ท เว บไซต ว ตถ ประสงคในการทดสอบ - เพ อว ดความร #ความสามารถพ นฐานของน กศ กษา - เพ อเป=นข#อม ลในการก าหนดแนวทางพ ฒนาการเร ยนการสอนของน กศ กษาโดยส2วนรวม - น กศ กษาจะต#องท าการสอบว ดผลให#ผ2านท ง 3 รายว ชา ก2อนจบการศ กษา ข นตอนและว ธ การเข$าทดสอบ 1. คล กเล อกท ห วข#อ เข$าส (ระบบการสอบ 2. คล กเล อกท ป Eม ลงทะเบ ยนขอสอบรายว ชา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 19

23 3. น กศ กษาจะต#องท าการลงทะเบ ยนเพ อขอสอบในแต2ละว ชา ซ งน กศ กษาจะต#องกรอกข#อม ลลงไป ด งน 3.1 ขอสอบรายว ชา เล อกว ชาท ต#องการสอบ 3.2 รห สประจ าต วน กศ กษา กรอกรห สประจ าต วของน กศ กษา 10 หล ก 3.3 รห สผ(าน กรอกเลข 2 ต วท#ายของรห สประจ าต วน กศ กษา ข อ 3.2 ข อ 3.3 ข อ 3.4 ข อ เม อกรอกข#อม ลครบแล#ว ให#น กศ กษาคล กเล อกท ป Eม Register เพ อท าการลงทะเบ ยน โดยน กศ กษาท ท าการลงทะเบ ยนแล#ว จะม หน#าจอปรากฏข#อความข นว2า ค ณได ท าการลงทะเบ ยนขอสอบเร ยบร อยแล ว โปรดตรวจสอบการอน ม ต การสอบภายหล ง หล งจากน น เจ#าหน#าท จะท าการอน ม ต รายช อของน กศ กษาท ขอสอบ 3.5 เม อผ2านอน ม ต การสอบแล#ว ให#น กศ กษาคล กเล อกท ค าส ง เข$าสอบรายว ชา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 20

24 4. น กศ กษาจะต#องกรอกข#อม ลเหม อนก บท กรอกลงทะเบ ยนขอสอบรายว ชาอ กคร งหน ง ค อ 4.1 เข$าสอบรายว ชา เล อกว ชาท ลงทะเบ ยนไว# 4.2 รห สประจ าต วน กศ กษา กรอกรห สประจ าต วของน กศ กษา 10 หล ก 4.3 รห สผ(าน กรอกเลข 2 ต วท#ายของรห สประจ าต วน กศ กษา 4.4 เม อกรอกครบแล#วให#น กศ กษาคล กเล อกท ป Eม Login เพ อเข#าส 2หน#าเว บไซตข#อสอบ ข อ 4.2 ข อ 4.3 ข อ 4.4 ข อ เม อเข#าส 2หน#าเว บไซตข#อสอบ ให#น กศ กษาปฏ บ ต ด งน ค อ - ตรวจสอบด ช อ-นามสก ล รห สประจ าต วน กศ กษา ว2าถ กต#องหร อไม2 ถ#าไม2ถ กต#องให#แจ#ง เจ#าหน#าท ท ท าการค มสอบให#ท าการแก#ไขให#ถ กต#อง - อ2านกฎ ระเบ ยบ กต กา มารยาทในการเข#าสอบ ข นตอนในการท าข$อสอบม ด งน 1. ท#ายค าถามบางข#อของข#อสอบจะม ค าว2า ข$อความหร อร ปภาพประกอบ ให#น กศ กษาคล กเล อกท ข#อความหร อร ปภาพประกอบน นเพ อท าการเปiดอ2านข#อความหร อด ร ปภาพประกอบน น 2. หล งจากอ2านข#อความหร อร ปภาพประกอบตอบค าถามในข#อน นๆ แล#วให# น กศ กษาปiด หน#าต2างโปรแกรมข#อความหร อร ปภาพประกอบน นท นท 3. ในการท าข#อสอบจะม ต วเล อกให# 4 ต วเล อก ให#น กศ กษาน าเมาสไปคล กให# ม ล กษณะส ด าท หน#าต วเล อกค าตอบท น กศ กษาต#องการเล อกตอบ 4. ข#อสอบ 1 หน#าจะม 5 ข#อ เม อน กศ กษาท าเสร จครบท ง 5 ข#อให#น กศ กษา คล กเล อกท ป Eม บ นท กค าตอบ ท อย 2ด#านล2าง เพ อท าการบ นท กค าตอบ ให#น กศ กษารอจนกว2าหน#าข#อสอบจะ ปรากฏกล บมาหน#าเด มแล#วค2อยเล อกท าข#อสอบข#อต2อไป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 21

25 ระบบประเม นการสอนออนไลน ในการเร ยนแต2ละว ชาเม อถ งช2วงปลายภาคเร ยนจะม การประเม นการสอนของอาจารยผ #สอน โดยจะม ประกาศจากทางศ นยเทคโนโลย สารสนเทศอ กคร งในเว บไซตของมหาว ทยาล ยหร อในหน#าเว บไซตของระบบ ประเม นการสอนออนไลน น กศ กษาปร ญญาตร ภาคปกต น กศ กษาปร ญญาโท และน กศ กษาปร ญญาเอก ท กคน จะต#องท าการ ประเม นการสอนอาจารย ผ2านระบบประเม นการสอนออนไลนให#ครบท กรายว ชาท ลงทะเบ ยนเร ยน ม ฉะน น น กศ กษาจะไม2สามารถเข#าไปตรวจสอบผลการเร ยนได# น กศ กษาสามารถเข#าระบบประเม นได# โดยการเข#าส 2เว บไซตของมหาว ทยาล ย จะแสดงหน#าเว บไซตของมหาว ทยาล ย ด งร ป จากน นให#เล อกท ส2วนของ บร การส าหร บน กศ กษา คล กเล อกห วข#อ ระบบประเม นการสอนออนไลน ด งร ป เพ อเข#าส 2ระบบประเม นการสอนออนไลน หร อเข#าได#ท เว บไซต รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 22

26 จะปรากฏหน#าต2างด งร ป จะม ส2วนประกาศข2าว และส2วนเข#าส 2ระบบส าหร บน กศ กษา โดยน กศ กษาจะใช# Username เป=นรห สน กศ กษา และ Password เป=นรห สท ระบบส2งให#ใน คล กท น เพ ออ(านป8ญหาท พบบ(อย Username เปLนรห สน กศ กษา Password ด ได$จากอ เมลท ระบบส(งให$ ลงทะเบ ยน เพ อเปkดใช$งาน ร บรห สผ(านจากระบบ ระบบจะม การประกาศ ข(าวประชาส มพ นธ คล กท น เพ อให$ระบบส(ง รห สผ(านให$ใหม(อ กคร ง เม อน กศ กษาเข#าระบบโดยใช# Username Password ของน กศ กษาแล#ว จะปรากฏหน#าต2าง ด งร ป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 23

27 ในส2วนของรายว ชาเร ยนน นจะต#องด ว2ารายว ชาของน กศ กษาครบหร อไม2 อาจารยผ #สอนตรงหร อไม2 ถ#าพบปMญหาต ดต2อท ฝEายทะเบ ยนกองบร การการศ กษา เพราะอาจจะม ปMญหาในข#อม ลว ชาเร ยน จากน นต ดต2อ ท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อปร บปร งข#อม ลหล งจากแก#ปMญหาก บทางฝEายทะเบ ยนแล#ว การประเม นน นท าได# โดยการคล กเล อกท ช อว ชาท ต#องการท าการประเม น จากน นจะปรากฏหน#าต2างประเม นอาจารย ด งร ป ในส2วนของการประเม นว ชาจะม ข#อในการประเม น และล าด บคะแนนส าหร บแต2ละข#อ น กศ กษา ตอบให#ครบโดยจะม ช2องส าหร บท าการแสดงความค ดเห นส าหร บอาจารย โดยข#อม ลการประเม นจะเป=นความล บ อาจารยผ #สอนจะไม2สามารถด ได#ว2าน กศ กษาท2านใดเป=นผ #ประเม น รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 24

28 Google Apps For Education Google Apps For Education เป=นระบบอ เมลท ออกแบบมาเพ อรองร บการใช#งานในการให#บร การต2างๆ ก บสถานศ กษา โดยการควบค มของ การให#บร การ เช2น google drive, google search, google map, google calendar เป=นต#น ทางมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได#เข#าร2วมขอใช#บร การ Google Apps For Education ให#อย 2ภายใต#โดเมนของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ เพ อให#การด แล ควบค มและจ ดการบ ญช ผ #ใช#ได#ง2ายข น อ กท งย งเป=นการให#บร การแอปพล เคช นต2างๆ ให#ก บอาจารย เจ#าหน#าท และ น กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย ข$อก าหนดในการขอใช$อ - ในกรณ ท น กศ กษาม Username และ Password ของระบบ ipassport อย 2แล#ว สามารถสม ครขอใช# งานอ เมลได#ทางเว บไซต - ในกรณ ท น กศ กษาย งไม2ม Username และ Password ของระบบ ipassport สามารถสม ครขอใช#งาน อ เมลได#ทางเว บไซต - อาจารยและเจ#าหน#าท สามารถสม ครขอใช#งานอ เมลได#ทางเว บไซต personnel/ เว บหล กการสม ครขอใช$งานอ การสม ครอ เมล แบ2งเป=น 2 ส2วน ค อ ส2วนส าหร บอาจารยและเจ#าหน#าท มหาว ทยาล ย และส2วนส าหร บ น กศ กษามหาว ทยาล ย ด งน - ส2วนส าหร บอาจารยและเจ#าหน#าท มหาว ทยาล ย ท เว บไซต personnel/ จะปรากฏหน#าจอ ด งร ปต2อไปน รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 25

29 - ส2วนส าหร บน กศ กษามหาว ทยาล ย ท เว บไซค index2.php จะปรากฏหน#าจอ ด งร ปต2อไปน การเปiดเข#าใช#งาน ท เว บไซต ให#อาจารยและเจ#าหน#าท หร อน กศ กษากรอก อ เมลและรห สผ2าน ท ได#จากการลงทะเบ ยน จากน นคล กเล อกป Eม ลงช อเข$าใช$ ด งร ป ค ณล กษณะการให$บร การ Google Apps For Education Google Apps for Education ม ค ณล กษณะด#านความปลอดภ ยท ส าค ญ ท ออกแบบมาเพ อให#ข#อม ลปลอดภ ยและท าให#สามารถควบค มได#อย2างสมบ รณ แบบ ข#อม ลของเป=นกรรมส ทธ และเคร องม อของ Apps ท าให#สามารถควบค ม ข#อม ลได# รวมถ งก าหนดว2าจะแบ2งปMนก บใครและแบ2งปMนอย2างไรด#วย เคร อข2าย ศ นยข#อม ลม การร กษาความปลอดภ ยในระด บส ง และร บประก นการเข#าถ งข#อม ล ท เช อถ อได#ตลอด รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 26

30 เช อมต2อได#ตลอด ไม2ว2าจะอย 2ท ไหน เม อใช# Google Apps for Education ข#อม ลท กอย2างจะม การบ นท กไว#ใน ระบบคลาวดโดยอ ตโนม ต ซ งเป=นการด าเน นการโดยเว บ แบบ 100% ซ งหมายความว2า อ เมล เอกสาร ปฏ ท น และ ไซตจะสามารถเข#าถ งและแก#ไขได#ใน โทรศ พทม อถ อหร อ แท บเล ตส2วนใหญ2 ได#จากท กท ท กเวลา น กศ กษา อาจารย และท มงานสามารถท างานร2วมก นได# การท างานร2วมก นได#รวดเร วและง2ายดายค อส งท เป=นเอกล กษณ ของ Google Apps เคร องม อการสร#างเว บไซตและเอกสารของเรา ม การแก#ไขแบบเร ยลไทม การควบค มการแบ2งปMนอย2างม ประส ทธ ภาพ และการเข#าก นได#โดยไม2ม การสะด ด ซ งเป=นสภาพแวดล#อมการท างาน ท เหมาะสมท ส ด ฝEายไอท ล2องหนท ท างานได#จร ง ใช#เวลาน#อยลงในการจ ดการโครงสร#างพ นฐานด#านไอท ของ น กศ กษา อาจารย และผ #ด แลระบบม ส ทธ เข#าถ งซอฟตแวรล2าส ดตลอดเวลา รวมถ งค ณล กษณะ ใหม2ล2าส ดและการอ พเดทการร กษาความปลอดภ ย ไม2จ าเป=นต#องซ อหร อด แลร กษาเซ รฟเวอร และสามารถ จ ดการท กอย2างได#จากส2วนต ดต2อเด ยว รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 27

31 บร การ Virtual Fax2 Virtual Fax2 เป=นบร การร บโทรสาร (Fax) แล#วจะส2งต2อเอกสารน นไปย ง ของผ #ใช#งาน ตามท ได#ระบ ไว# ซ งจะท าให#ผ #ใช#งานได#ร บความสะดวกในการร บเอกสาร โดยไม2จ าเป=นจะต#องม เคร อง Fax จร ง และ สามารถร บเอกสารน นในร ปแบบไฟลเอกสารท เป=น pdf ผ2านทางอ เมลท ได#ระบ ไว# และท ส าค ญไม2ต#องส นเปล อง กระดาษในการร บ Fax อ กด#วย หากหน2วยงาน และบ คลากรม ความสนใจในการใช#งาน Virtual Fax2 น สามารถต ดต2อขอร บบร การได#ท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ท กว น รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 28

32 ระบบพ บ ลจอแก$ว (PibulTube) เป=นระบบท รวบรวมว ด โอ เพลง และภาพก จกรรมต2างๆ รวมถ งบล อกรวบรวมความร #ต2างๆ ท สมาช กของ เว บไซตมาโพสตเผยแพร2 ซ งน กศ กษาสามารถเข#าใช#งานได# ทางหน#าเว บไซตของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม จะแสดงหน#าเว บไซต ด งร ป จากน นเล อกท ร ปท ช อว2า พ บ ลจอแก#ว ซ งจะอย 2ทางขวาม อ ด งร ป เพ อเข#าส 2ระบบพ บ ลจอแก#ว หร อเข#าได# ท เว บไซต เม อเข#าส 2เว บไซตพ บ ลจอแก#วแล#วจะปรากฏหน#าจอ ด งร ป เพ ยงเท2าน น กศ กษาก สามารถเล อกชมส งท ต#องการได# โดยเล อกห วข#อตามท น กศ กษาต#องการ ต วอย2างหน#าจอของพ บ ลจอแก#ว ต วอย2างหน#าการด ว ด โอ (Videos) ต วอย2างหน#าการเล2นเพลง (Audios) ต วอย2างหน#าการด ร ปภาพ (Images) รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 29

33 ระบบ E-Document ระบบ E-Document หร อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เป=นระบบการจ ดการเอกสารภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม สามารถใช#ส2งข#อความและเอกสารจากหน2วยงานถ งอ กหน2วยงาน จากบ คคลถ ง บ คคล ระบบน จะให#บร การแก2บ คลากรของมหาว ทยาล ย เพ อจ ดส2งเอกสารถ งก น เป=นการลดข นตอนการส2ง เอกสาร และเป=นการลดการใช#กระดาษในการท าเอกสาร โดยระบบน สามารถจ ดเก บเอกสารและค#นหาเอกสาร ย#อนหล งได#ตามต#องการบ คลากรของมหาว ทยาล ย ผ #ใช#บร การสามารถใช#คอมพ วเตอร PC หร อ Notebook เข#า เว บไซต ผ2าน Web Browser เพ อท ารายการเอกสารต2างๆ เช2น ส2งเอกสาร ร บเอกสาร จ ดเก บเอกสารและค#นหาเอกสารท ต#องการย#อนหล งได# ว ตถ ประสงคในการเปkดให$บร การระบบ - เพ อบร การบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฎพ บ ลสงคราม ในการต ดต2อส อสาร จ ดส2งเอกสารภายใน ถ งก นและช2วยลดปร มาณการใช#กระดาษเพ อส งแวดล#อม - เพ อจ ดเก บเอกสารหน งส อราชการท ใช#ต ดต2อภายในเพ อการส บค#นเอกสารต2อไป ข นตอนและว ธ การเข$าใช$งานระบบ 1. เปiด Browser IE (Internet Explorer) เข#าส 2ระบบ Web edoc.psru.ac.th ด#วย URL = 2. กรณ ต#องการเปiดใช#งานระบบ E-Document หร อ ระบบสารสนเทศอ เล กทรอน กสน น จะใช# UserName และ Password โดยการเข#าใช#งานระบบจะใช# User Name และ Password เด ยวก นก บระบบ ipassport ท2านท ต#องการใช#งานระบบ E-Document หร อระบบสารสนเทศอ เล กทรอน กส จะต#องเป=นสมาช ก ใช#งานระบบ ipassport ก2อน เพ อเปiดใช#งานระบบ (หมายเหต User Name และ Password ท เปiดใช#งาน ระบบ Internet ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามเป=นข#อม ลกลางในการเข#าใช#งานระบบ) 3. เข#าส 2เว บระบบ E-Document หร อ ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส URL = ภายในหน#าเว บ ประกอบด#วย ข2าวประชาส มพ นธและข2าวประกาศ Login เข#าส 2ระบบ E-Document หร อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค 2ม อการใช#งานส าหร บผ #ใช#งานท วไปและค 2ม อการใช#งานส าหร บธ รการ จดหมายข2าวหน2วยงานต2างๆ ว ด โอสอนการใช#งานส าหร บ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 30

34 4. ท าการเข#าใช#งานระบบ ร ปท 1 ระบบเอกสารอ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ร ปท 2 Login เข#าส 2ระบบ แล#ว 5. เว บแสดงหน#าเว บระบบ E-Document หร อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หล งการ Login เข#าระบบ 6. เมน และเมน ย2อยในการจ ดการเอกสาร ร ปท 3 หน#าแสดง Profile User ร ปท 4 หน#าแสดงเมน และเมน ย2อย 7. ท2านสามารถอ2านค 2ม อการใช#งานผ2านหน#าเว บ หร อ สอบถามข#อม ลการใช# รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 31

35 ระบบ IPTV บร การระบบ IPTV จ ดท าข นเพ อบร การน กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม การด รายการ TV ผ2านระบบ Internet โดยผ #ร บชมสามารถเข#ามาร บส ญญาณภาพและเส ยงท ถ กส2งออกจาก ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ท2านผ #ใช#บร การสามารถร บชมเพ ยงแค2ใช# คอมพ วเตอร PC หร อ Notebook เข#า Web IPTV.PSRU.AC.TH ( URL = ) ของศ นยเทคโนโลย สารสนเทศผ2านทาง Web Browser ก จะสามารถร บชมภาพและเส ยงได#ท นท โดยม ช2องรายการบร การด งน 1. PSRU CHANNEL 2. PSRU LIVE 3. PSRU KNOWLEDGE 4. BBC WORLD 5. สถาน โทรท ศน ช2อง 3 6. สถาน โทรท ศน ช2อง 5 7. สถาน โทรท ศน ช2อง 9 8. สถาน โทรท ศน ช2อง NBT \ว ตถ ประสงคในการเปkดให$บร การระบบ IPTV - เพ อบร การร บชมรายการ TV และสาระความร #ต2าง ๆ จากท วโลก ผ2านระบบ Internet แก2ผ #ใช#งาน เคร อข2าย Internet ของมหาว ทยาล ย - เพ อน าเสนอ VDO ก จกรรมของทางมหาว ทยาล ย เช2น งานประช มส มมนา งานพระราชทานปร ญญา บ ตร เป=นต#น ข นตอนและว ธ การเข$าใช$งานระบบ 1. เปiด Browser IE (Internet Explorer) เข#ส 2ระบบ Web IPTV ด#วย URL = รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 32

36 2. ท าการเล อกร บชมรายการช2องท ต#องการโดยคล กเล อกช2องท ต#องการ 3. ระบบจะท าการเปiดรายการท ท2านต#องการร บชม ด งร ป 4. กรณ ท ระบบจ าก ดการร บชมบางช2องรายการ ระบบจะสอบถามข#อม ล UserName และ Password ก2อนการร บชมรายการ ให#ผ #ร บชมใช# UserName และ Password เด ยวก นก บระบบ ipassport (หมายเหต User Name และ Password ท เปiดใช#งานระบบ Internet ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม) 5. สอบถามข#อม ลการใช#บร การได#ท รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 33

37 ระบบบร การแจ$งป8ญหาการใช$งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข(าย ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#จ ดท าระบบบร การแจ#งปMญหาการใช#งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายไว# ส าหร บบ คลากรของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม สามารถแจ#งปMญหาได#โดยเข#าส 2เว บไซต มหาว ทยาล ยฯ จากน น คล กท แบนเนอร ITC e-service ซ งอย 2ทางด#านล2างขวาม อของหน#าเว บไซต จากร ป ค อ หน#าจอของระบบบร การแจ#งปMญหาการใช#งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2าย คล กท เมน แจ#งปMญหา รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 34

38 จะเข#าส 2หน#าแจ#งปMญหาให#ใส2 Username และ Password (ข#อม ลเด ยวก บระบบ ipassport) หล งจาก Login แล#วให#กรอกข#อม ลแจ#งปMญหา เช2น ปMญหาในการใช#งาน ประเภทงาน รายละเอ ยด สถานท หมายเลขโทรศ พทในการต ดต2อ เม อกรอกข#อม ลเร ยบร#อย ให#คล กป Eม Submit จะปรากฏหน#าต2างแสดงข#อม ลปMญหาท ได#แจ#งไป และบอกสถานะของการด าเน นงานให#ทราบ สถานะของการด าเน นงานม 3 สถานะ ค อ รอการด าเน นงาน หมายถ ง รอเจ#าหน#าท มาตรวจสอบข#อม ลของปMญหา ก าล งด าเน นการ หมายถ ง เจ#าหน#าท ร บทราบปMญหาและอย 2ระหว2างการ ด าเน นการแก#ไขปMญหา ด าเน นการแล#ว หมายถ ง เจ#าหน#าท ด าเน นการแก#ไขปMญหาเร ยบร#อยแล#ว รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 35

39 ระบบ ipassport Centralized Log Solution หากต#องการใช#อ นเทอรเน ตภายในของมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม โดยอาจจะใช#คอมพ วเตอร PC, Notebook หร อ โทรศ พทม อถ อ, เม อผ #ใช#เปiดเพ อเข#าเว บไซต (Browser) จะพบหน#าต2าง ด งร ป ผ #ใช#จะต#องม Username และ Password ในการ Login เข#าใช#งานอ นเทอรเน ต จากร ป ค อ หน#าจอของระบบ ipassport ท จะสามารถใช#งานอ นเทอรเน ตได# แต2ต#องด าเน นการ Login ก2อน เน องด#วยกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได# ประกาศใช# พ.ร.บ ว2าด#วยการกระท าผ ด เก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ท ระบ ว2า ผ #ให#บร การอ นเทอรเน ตจะต#องด าเน นการบ นท กข#อม ลการเข#าใช#งาน อ นเทอรเน ต และม การย นย นต วตนก2อนการใช#งานอ นเทอรเน ตเสมอ และทางมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ต#องด าเน นการตามท กระทรวงฯก าหนด โดยศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ด าเน นการพ ฒนาและใช#ใน มหาว ทยาล ยฯ ในการด าเน นการของระบบ ipassport จะม การเข#ารห สข#อม ลท งหมดเพ อร กษาความล บของ น กศ กษาและบ คลากรของมหาว ทยาล ยฯ ข นตอนขอใช$งานอ นเทอรเน ตผ(านระบบ ipassport Centralized Log 1. เข#าส 2หน#าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หร อ จากน นคล กท ลงทะเบ ยนขอใช#อ นเทอรเน ต (ipassport) ไปท ทางด#านล2างขวาม อของหน#าเว บไซต มหาว ทยาล ยฯ ในระบบออนไลน หร อ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 36

40 3. จะปรากฏหน#าจอ ซ งสามารถลงทะเบ ยนได#โดยกรอกเลขบ ตรประชาชน 13 หล ก จะสามารถกรอกเลข บ ตรประชาชนได#ก ต2อเม อจะต#องท าการส2งแบบฟอรมขอใช#งานอ นเทอรเน ตพร#อมหล กฐาน(ส าเนาบ ตรประชาชน) ท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ช น 1 เจ#าหน#าท จะด าเน นการตรวจสอบและเพ มข#อม ล สามารถดาวนโหลด แบบฟอรมได#ท กรอกเลขบ ตรประชาชน เพ อลงทะเบ ยนส าหร บบ คลากร ส าหร บน กศ กษาใหม( กรอกเลขบ ตรประชาชน เพ อลงทะเบ ยนส าหร บน กศ กษา ส าหร บน กศ กษาใหม( 4. หากผ #ใช#เป=นน กศ กษาใหม2ของมหาว ทยาล ยฯ ระบบจะย งไม2ม ข#อม ลเลขบ ตรประจ าต วประชาชน จ งจะต#องท าการกรอกข#อม ลเบ องต#นของน กศ กษาก2อน ด งร ป คล กสม ครลงทะเบ ยน ส าหร บน กศ กษาใหม( รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 37

41 จะปรากฏหน#าต2างให#เพ มข#อม ล เพ อบ นท กข#อม ลเบ องต#นของน กศ กษา ด งร ป กรอกข$อม ลให$ครบถ$วนและถ กต$อง ใส(รห สบ ตรประชาชนของน กศ กษาจร งเท(าน น * ห$ามน ารห สน กศ กษามาต งรห สผ(าน* ในส2วนของการบ นท กข#อม ล น กศ กษาต#องกรอกข#อม ล เลขบ ตรประจ าต วประชาชน 13 หล ก รห ส ประจ าต วน กศ กษา และช อ-นามสก ล โดยจะต#องกรอกข#อม ลตามจร งเพราะระบบจะม การตรวจสอบก บข#อม ล ภายหล ง ถ#าตรวจสอบแล#วพบปMญหา จะท าการลบข#อม ลออกจากระบบ แล#วน กศ กษาจะต#องท าการสม ครใหม2 หร อต ดต2อท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศด#วยตนเองในภายหล ง ฉะน นควรกรอกข#อม ลให#ถ กต#องเพราะข#อม ลน จะใช# เก ยวเน องถ งการใช# ของมหาว ทยาล ย รวมถ งระบบประเม นการสอนออนไลนท ต#องท าการประเม นอาจารย ตอนปลายภาคการเร ยนด#วย รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 38

42 ต $สแกนไวร ส ข นตอนการใช$งานต $สแกนไวร ส - น าอ ปกรณเก บข#อม ลของท2านท ต#องการสแกนไวร ส เส ยบเข#าก บช2อง USB ของต #สแกนไวร ส - รอซ กคร 2 จะม หน#าต2างแสดงข#อความ ถามว2าท2านต#องการร สตารทเคร องหร อไม2 ให#เล อก No - รอจนต #สแกนเสร จแล#ว จ งด งอ ปกรณ เก บข#อม ลของท2านออก ท งน ระยะเวลาในการสแกนข นอย (ก บขนาดของอ ปกรณ และข$อม ลว(าม จ านวนมากน$อยเพ ยงใด ANTI-VIRUS รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 39

43 เน องด#วยมหาว ทยาล ยได#ให#บร การระบบเคร อข2าย Internet ก บเคร องคอมพ วเตอรจ านวนมาก เม อเก ด การต ด Virus ของคอมพ วเตอรในระบบเคร อขายจะท าให#เก ดการแพร2กระจายไปย งเคร องคอมพ วเตอรภายใน เคร อข2ายได#อย2างรวดเร ว เพ อให#การใช#งานคอมพ วเตอรและระบบเคร อข2ายร2วมก นอย2างปลอดภ ย ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศได#ท าการจ ดซ อโปรแกรม Anti-virus Kaspersky จ านวน 300 Licenses เพ อให#บร การกล 2ม อาจารย และเจ#าหน#าท ตามหน2วยงานต2างๆ ภายในมหาว ทยาล ย โดยอาจารยหร อเจ#าหน#าท ท ต#องการต ดต งโปรแกรม Anti-virus Kaspersky สามารถต ดต2อขอร บได#ท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โทรศ พทเบอรภายใน 9410 เพ อต ดต2องานซ2อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ร ปแสดงการเปiดใช#งานโปรแกรม Anti-virus Kaspersky ร ปแสดงการท างานของโปรแกรม Anti-virus Kaspersky ร ปแสดงการรายงานผลเคร องคอมพ วเตอรท ต ดต ง Anti-virus Kaspersky รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 40

44 ระบบการจองห$องอบรมส มมนา เป=นระบบท เปiดให#บ คคลภายในและภายนอก สามารถเข#ามาจองใช#ห#อง เพ อจ ดอบรมส มมนาได# ซ ง สามารถเข#าใช#งานได#ทางหน#าเว บไซตของมหาว ทยาล ย จะแสดงหน#าเว บไซต ด งร ป จากน นให#เล อกท ระบบการจองห#องออนไลน ด งร ป เพ อเข#าส 2ระบบการจองห#องอบรม ส มมนา หร อเข#าได# ท เว บไซต ด บเบ ลคล กตามร ปภาพ จะปรากฏหน#าต2าง ด งร ป โดยท2านสามารถท าการจองห#อง แก#ไขการจองประว ต การจองตรวจสอบการใช# ห#อง และรายละเอ ยดห#องได# ต วอย2างในการจองห#อง โดยคล กเล อกท เมน จองห#อง ด งร ป รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 41

45 จะปรากฏหน#าต2างให#ท าการกรอกรายละเอ ยดในการจองห#อง ด งร ป ต วอย2างในการด ประว ต การจองห#อง โดยคล กเล อกท เมน ประว ต การจองห#อง ด งร ป จะปรากฏหน#าต2างให#ท าการเล อก เด อนและป ท ต#องการด ด งร ป ท2านสามารถศ กษาว ธ การใช#งานได#ท เมน การใช#งานโปรแกรม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 42

46 ระบบการเบ กจ(ายว สด (E-Store) ระบบการเบ กจ2ายว สด หร อระบบ E-Store เป=นระบบท ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศพ ฒนาข นมา เพ อใช# บร หารจ ดการการเบ ก-จ2ายว สด ต2าง ๆ ภายในศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ โดยเปล ยนจากการเบ ก-จ2ายแบบเด มท ใช# การบ นท กข#อม ลบนกระดาษมาเป=นการจ ดเก บในระบบคอมพ วเตอร เพ อสะดวกต2อการเบ ก-จ2ายและค#นหาข#อม ล โดยในอนาคตทางศ นยเทคโนโลย สารสนเทศจะม การเปiดให#หน2วยงานท สนใจ น าระบบน ไปใช#ในการบร หารจ ดการ ว สด ของหน2วยงานต2าง ๆ ได# ต วอย(างระบบเบ ก-จ(ายว สด 1. หน#า Login เพ อเข#าใช#งานระบบการเบ กจ2ายว สด ร ปท 1 หน#า Login เข#าระบบ 2. หน#าแรกหล งจาก Login เข#าระบบ โดยจะแสดงรายการขอเบ กว สด ท ขอเบ กให#ทราบ 3. เมน ขอเบ กว สด หร ออ ปกรณ ร ปท 2 หน#าแรกของระบบ ร ปท 3 หน#าขอเบ กว สด หร ออ ปกรณ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 43

47 4. หน#าเช คว สด และอ ปกรณท ม อย 2 โดยสามารถค#นหาอ ปกรณท ต#องการเพ อทราบจ านวนท ม เหล ออย 2ได# ร ปท 4 เมน เช คสต อกส นค#า 5. เมน เพ มรายการของท ต#องการ เป=นเมน ส าหร บขอซ อว สด หร ออ ปกรณท ต#องการใช#ในการท างาน ร ปท 5 เมน เพ มรายการของท ต#องการ 6. เมน ตรวจสอบสถานะของท ขอเป=นเมน เพ อใช#ตรวจสอบว2า ว สด หร ออ ปกรณท ขอซ อไปน น ผ #บร หาร อน ม ต ให#ซ อหร อไม2 ร ปท 6 เมน ตรวจสอบสถานะของท ขอ 7. เมน ตรวจสอบสถานการณขอเบ กของ เป=นเมน เพ อตรวจสอบว2าว สด อ ปกรณท ขอเบ ก ตอนน สามารถ ร บของท ขอได#หร อย ง โดยเจ#าหน#าท ค มว สด จ ดเตร ยมเร ยบร#อยแล#ว สถานะจะเปล ยนเป=น ด าเน นการแล#ว ร ปท 7 เมน ตรวจสอบสถานการณขอเบ กของ รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 44

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา

แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร ของเทศบาลต าบลปร ก ปงบ ๒๕๕๗ อ าเภอสะเดา จ งหว ดสงขลา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) เปาหมาย KM (Desired State) : การสน บสน นสงเสร มให,บ คลากรในส

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

สรปผลการด าเน นงานโครงการ อบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบคคลท วไป ระยะเวลาด าเน นงาน ว นท 1 เมษายน 2551 ถ งว นท 30 กนยายน 2551

สรปผลการด าเน นงานโครงการ อบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบคคลท วไป ระยะเวลาด าเน นงาน ว นท 1 เมษายน 2551 ถ งว นท 30 กนยายน 2551 สรปผลการด าเน นงานโครงการ อบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบคคลท วไป บคคลท วไป ป 2551 ระยะเวลาด าเน นงาน ว นท 1 เมษายน 2551 ถ งว นท 30 กนยายน 2551 จ ดท าโดย ฝ ายบร การและฝ กอบรม ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information