ngilizce-türkçe above ground - air quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ngilizce-türkçe above ground - air quality"

Transcription

1 above ground - air quality above ground abrade abrasion abrasive abrasive (adj) absolute (adj) absolute filter absolute roughness absorb (vb) absorbate absorbent absorber absorber area absorptance absorption absorption capacity absorption coefficient absorption cooling absorption medium absorptivity acceleration accelerator acceptance acceptance angle acceptance test access control access door access level accessory acclimatization accumulator accuracy acetylene ACH (see air changes per hour) acid acid attack acid dew point acidity acoustics action activated alumina desiccant activated carbon actual (adj) actuator actuator runtime adaptive control additive addressable adhesive adhesive (adj) adiabatic (adj) adjust(vb) adjustable (adj) adjustment adjustment range adsorbent adsorption aerate aeration aerodynamic (adj) aerosol atter cooler after heater ageing aggregate aggressive (adj) aggressiveness aggressivity (see aggressiveness) agitator air air agitation system air analysis air atomizing burner air blast cooling airborne particles yer üstü afl nd rmak afl nma, afl nd rma afl nd r c madde afl nd r c mutlak, salt çok hassas hava filtresi do al (mutlak) pürüzlülük so urmak, emmek, sönümlemek yutma ortam so urucu, emici emici, absorblay c absorbe yüzeyi, yutucu alan so urma özelli i, emicilik emme, emifl, yutma emme kapasitesi emme katsay s, yutma katsay s emmeli so utma, yutmal so utma emme arac, yutucu yutma katsay s, emme kapasitesi ivme ivmelendirici, h zland r c kabul, teslim alma gelifl aç fl kabul deneyi girifl kontrolu girifl kap s, kontrol kapa girifl seviyesi (yetki seviyesi) aksesuar, yard mc, donat ml k klimatize etme,uyum sa lamak akü, toplay c, ak m toplar do ruluk, hassasiyet, kesinlik asetilen saatlik hava de iflimi asit asit sald rganl asit çi noktas asit derecesi ses bilimi, akustik faaliyet, hareket aktif alumina kurutucu madde aktif karbon gerçek, asli, fiili tahrik edici, hareket veren, aktüatör tahrik edicinin çal flma zaman adaptive kontrol ilave, ek, katk maddesi adreslenebilir zamk, yap flkan madde, yap flt r c madde yap flkan, yap flt r c adyabatik, yal t lm fl, s geçirmez ayarlamak, düzeltmek ayarlanabilir düzenleme, ayarlama ayarlama sahas yüze tutan, yüzergen yüze tutunum, yüzeyde toplanma havaland rmak, havayla temas ettirmek havaland rma havan n hareketleriyle ilgili sprey, havada as lt son so utucu son s t c yafllanma, zamanla eskime cihaz, agrega sald rgan sald rganl k sald rganl k kar flt r c hava hava hareket sistemi hava analizi hava atomizörlü yak c (brülör) hava üflemeli so utma hava ile birlikte tafl nan parçalar, partiküller airborne sound air brick air bubble air change air change rate air changes per hour air circulation air circulation rate air cleaner air cleaning air condition air conditioner air conditioning air conditioning process air conditioning system air consumption air contaminant air-cooled (adj) air-cooled condenser air-cooled condensing unit air cooler air cooler battery air cooling air current air curtain air cushion air-cycle refrigeration air damper air dehumidification air dehumidifier air diffusion air discharge coefficient air distribution air distribution envelope air-dried (adj) air drop air dryer air drying air duct air dumping air eliminator air exfiltration air exhaust air filter air flow air flow pattern air flow rate air flow resistance airfoil fan air handling unit air heater air heater battery air heating air humidification air humidifier air infiltration air inlet air intake air jet air leak air leakage air lock air mixing unit air motor air movement air outlet air passage air pocket air pollution air pollution concentration air pre-heater air pressure air pump air purity air quality havada yay lan ses boflluklu tu la, delikli tu la hava kabarc hava de iflimi hava de iflim say s saatlik hava de iflimi hava sirkülasyonu, hava dolafl m hava sirkülasyon say s hava temizleyici hava temizleme havay flartland rma klima cihaz, iklimlendirici (ayg t) klimatizasyon, iklimlendirme klimatizasyonu ifllemi, iklimlendirme ifllemi klimatizasyon sistemi, iklimlendirme sistemi hava tüketimi hava kirletici hava so utmal hava so utmal kondenser hava so utmal kondenser ünitesi (grubu) hava so utucusu so utucu bataryas hava so utma hava ak m hava perdesi hava yast hava çevrimi so utmas hava damperi havadan nem al m hava nem al c s hava difüzyonu hava ç k fl katsay s hava da t m hava da t m kutusu hava kurutmal havan n düflmesi hava kurutucu hava kurutma hava kanal havay ay rma hava ay r c, hava al c havay ay rma hava at lmas, hava emilmesi hava filtresi hava ak fl hava ak fl modeli hava ak fl say s hava ak fl direnci kanatl fan klima santral hava s t c s s t c batarya hava ile s tma havay nemlendirme nemlendirici hava enfiltrasyonu hava girifli hava al fl hava fl n, hava jeti hava kaça hava kaça, hava kayb hava kilidi, hava cebi hava kar fl m ünitesi hava motoru hava hareketi hava ç k fl hava geçifli hava cebi hava kirlili i hava kirlili i konsentrasyonu hava ön s tc s hava bas nc hava pompas hava safl, temizli i hava kalitesi

2 air quality conrol - authority air quality conrol air quality sensor air regulating damper air renewal air requirement air seal air seperation air space air speed air splitter air spread air stratification air supply air supply fixtures air terminal device air throughput air throw airtight (adj) air tightness air treatment air valve (see air damper) air velocity (see air speed) air vent air vessel air washer air well alarm alarm bell alcohol algae algaecide algae formation algorithm alkaline (adj) alkalinity all-air air conditioning system alloy alphanumeric (adj) alternating current alternative energy source alumina aluminium ambient (adj) ambient air ambient-compensated (adj) ambient pressure ambient temperature ammeter ammonia ammonia solution amortization amortize (vb) amount ampacity amperage amplification amplifier amplify (vb) amplitude analog (USA) (see analogue) analogue (adj) analogue data analogue display analogue indication analogue input analogue output analogue transmission analyser analysis anchor anchor(vb) anemometer aneroid barometer aneroid capsule angle hava kalitesi kontrolü hava kalitesi duyar eleman hava ayar damperi hava yenilenmesi hava ihtiyac hava salmastras, hava s zd rmaz conta hava ay r c hava bofllu u hava h z hava (ak m ) parçalay c hava da t m hava tabakalanmas verifl havas hava temin teçhizat hava ç k fl hava menfezi, hava geçifl eleman hava at fl mesafesi hava s zd rmaz hava s zd rmazl hava iflleme, temizleme hava damperi, hava vanas hava h z hava tahliyesi hava tank hava y kay c hava bacas alarm alarm çan alkol yosun yosun önleyicisi yosun oluflmas algoritma alkali bazl k. alkalilik haval klima sistemi alafl m alfanümerik alternatif ak m, dalgal ak m alternatif enerji kayna alüminyum oksit alüminyum çevre (d fl) ortam havas ortama göre dengelenmifl ortam bas nc ortam s cakl ampermetre amonyak amonyak çözeltisi amortisman amorti etmek miktar izin verilen ak m fliddeti amper yükseltme, kuvvetlendirme, art rma yükseltici yükseltmek genlik analog analog analog veriler analog kadran, ekran analog gösterge analog girifl analog ç k fl analog tafl ma çözümleyici, analiz edici cihaz analiz, çözüm, ayr m ankraj, tespit noktas tesbit etmek, sabitlemek anemometre kadranl (s v s z) barometre kadranl kapsül aç angle factor angle iron angle of discharge angle of outlet angle valve anion anneal (vb) annular flow anode anthracite coal anticipating control anllcipator anti-corrosive (adj) antifreeze anti-friction lining antiscale anti-siphon valve anti-vibration mounting apartment heating aperture area apparatus apparatus dewpoint apparent power apparent temperature appliance application application rating apprentice approach appurtenance aquastat architect architectural area (of building) architectural volume arc welding area arithmetic (adj) asbestos asbestos cord as-built drawing ascending force ash ash box ash content ash door ash pit ash removal ash retention figure ash separator aspect ratio asphalt aspirated hygrometer aspiration aspiration psychrometer aspirator assemble (vb) assembly assembly instruction athermour barrier atmosphere atmosphere of reference atmospheric (adj) atrnospheric burner atmospheric condencer atmospheric dust atmospheric freeze drying atmospheric pressure atomize (vb) atomizing humidifier attendance attenuation attic audibility audible (adj) authority aç sal oran köflebent üfleme aç fl ç k fl aç fl köfle vanas anyon, eksin tavlamak dairesel ak fl anot antrasit (kömürü) önceden sezme (alg lama) yoluyla kontrol ivmelendirici paslanmaya karfl korunmufl don önleyici yatak, sürtünmesiz tabaka kazan tafl oluflumunu engelleyen malzeme geri tepme vanas titreflim azalt c montaj kat s tmas açma yüzeyi aparat, ayg t cihaz çi noktas görünür güç görünür (zahiri) s cakl k alet, cihaz, teçhizat uygulama uygulama oran ç rak yaklafl m ilave, ek, aksesuar su s cakl k regülatörü mimar mimari olarak tasarlanm fl alanlar mimari hacim ark kayna alan, saha aritmetik asbest asbest ip as-built proje kald rma kuvveti kül kül sand kül miktar kül kapa kül çukuru kül alma, atma kül içindeki yanmam fl madde kül ay r c uzunluk oran asfalt aspirasyonlu higrometre aspirasyon, emme aspirasyon psikrometresi aspiratör (emici) monte etmek, toplamak montaj montaj talimat Athermour- kapa atmosfer referans atmosferi atmosferik atmosferik yak c atmosferik kondenser atmosferik toz atmosferik donma kurumas atmosferik bas nç püskürterek toz haline getirmek pülverize nemlendirici servis, bak m inceltme çat kat iflitilebilirlik, duyulabilirlik duyulabilir otorite

3 autogenous ignition temperature - boiler efficiency autogenous ignition temperature automatic (adj) automation auxiliary air auxiliary electrical system auxiliary machine auxiliary thermal source average (adj) axial (adj) axial compensator axial fan axial flow compressor anal velocity axis axle axonometric drawing azeotropic (adj) bacharach number backdraught backdraught damper background heating background irradiance back pressure back pressure regulator back pressure valve back-up (adj) back-up battery backward-curved (adj) bacteria bacterial(adj) bacterial action bacterial decay bacterial growth bactericidal (adj) bactericide baffle baffle plate bag bag filter balance (vb) balanced (adj) balanced draft (USA) (see balanced draught) balanced draught balanced flow balanced flue balance pipe balance point temperature balance presssure balancer balance tank balancing balancing station balancing valve ballast ball bearing bali bearing support ball cock (see float valve) bali joint bali valve (see float valve) bandwidth bar barometer barometric condenser barometric damper barometric effect barometric pressure barrier BAS (see building automation system) base baseboard baseboard heater baseboard radiator baseload generation basement base plate otojenik ateflleme s cakl otomatik otomasyon, öz devinim yard mc ilave hava yard mc elektrik sistemi yard mc makina yard mc s l kaynak ortalama eksenel eksenel kompensatör eksenel vantilatör eksenel ak fll kompresör eksenel h z eksen, orta çizgi aks,dingil aksonometrik resim eflkaynar bacharah say s arka çekifl, geri ak fl çekifl damperi arkadan s tma ana fl n m karfl bas nç karfl bas nç regülatörü (düzenleyicisi) karfl bas nç vanas rezerv, emniyet için yedek batarya geriye do ru meyilli bakteriler bakteriyel bakteriyel hareket bakteriyel çürüme bakteriyel büyüme bakteriyel, bakteri öldürücü bakteri öldürücü madde yönlendirici kanatç k engel (flafl rtma) plakas torba torba filtre dengelemek dengelenmifl, dengeli dengelenmifl çekifl dengelenmifl çekifl dengeli (dengelenmifl) ak fl dengeli (dengelenmifl) ekzos denge borusu ayar noktas s cakl denge bas nc dengeleme sistemi denge tank dengeleme denge istasyonu denge vanas safra, balast bilyal rulman rulmanl yatak sand flamand ral musluk küresel mafsal küresel vana band geniflli i (aral ) bar (bas nç birimi), çubuk bas nç ölçer, barometre barometrik kondenser barometrik klape barometrik etki hava bas nc bariyer bina otomasyon sistemi esas, temel süpürgelik, konvektör konvektör (döflemeye yak n, duvar tipi) radyatör (döflemeye yak n, duvar tipi) ana (temel) yük enerji üretimi zemin kat, bodrum kat temel plakas bath bathroom batten battery BCS (see building control system) beam (building) beam (light) beam irradiance bearing bearing support beaufort scale bed bed plate bellows bellows seal bellows valve belt belt drive bend bent pipe bias bifurcated fan bifurcation bimetal bimetallic element biemetallic thermometer binary (adj) binary vapor cycle bit bitumen paper bituminous coal bituminous paint black body blackbody equivalent temperature blackness test blade blanket type thermal insulation blank flange blast coil blast cooler blast cooling (see air blast cooling) blast freezer blast freezing blast gate damper blast heater bleed (vb) bleeder bleeder type condenser bleed off (vb) bleed pipe bleed valve blender blending box blind flange block (vb) blockage block heating block-type thermal insulation block valve blow (vb) blowdown blowdown valve blower blower fan blowing blowoff valve board-type thermal insulation body boil (vb) boiler boiler-burner unit boiler capacity boiler casing boiler cleaning boiler efficiency banyo, küvet banyo mahalli (odas ) ince tahta, ince tahta döfleme (parke) akü, batarya bina kontrol sistemi kirifl, hat l, putrel fl n yönlendirilmifl fl n yatak yatak mesnedi beaufort cetveli yatak yatak levhas körük körük s zd rmazl k eleman (contas ) körüklü vana kay fl kay fll tahrik dirsek, kavis dirsekli boru kafes voltaj, öngerilme çift tarafl vantilatör çatallaflma bimetal bimetalik eleman bimetal termometre iki elemanl ikili buhar çevrimi ikili sistemde rakam bitümlü ka t bitümlü kömür bitümlü boya siyah cisim eflde er siyah cisim s cakl siyahl k testi pervane kanad flilte tipinde s izolasyonu kör flanfl cebri hava ak ml serpantin cebri hava ak ml hava so utucu üflemeli so utma cebri hava ak ml dondurma tesisat üflemeli dondurma üfleme ç k fl kapa cebri hava ak ml s t c akmak, boflaltmak boflaltma muslu u boflaltmal kondenser boflaltmak, yük atma tahliye (boflaltma) borusu tahliye vanas kar flt r c kar fl m hücresi kör flanfl önünü kesmek durdurmak t kanma, blokaj blok (toplu) s tma blok tipi s yal t m k sma (kapama) vanas üflemek blöf etmek blöf vanas vantilatör vantilatör körükle basma blöf vanas levha tipi s izolasyonu vucüt, gövde, cisim kaynatmak kazan kazan-yak c ünitesi kazan kapasitesi (gücü) kazan gövdesi (d fl sac ) kazan temizleme kazan verimi

4 boiler end plate - calorifier (heat exchanger) boiler end plate boiler feed boiler feed pump boiler feedwater boiler feedwater heater boiler foaming boiler generator boiler heating surface boiler horsepower boiler house boiler jacket (see boiler casing) boiler mounting boiler plant boiler plate boiler priming boiler rating boiler room boiler section boiler shell (see boiler casing) boiler water leg boiler waterline boiler water temperature control boiling (adj) boiling point bolometer bolt bonding (see earthing) bonnet boost boost (vb) booster booster compressor booster pump boot bore (of pipe) bottled gas boundary boundary conditions boundary layer bourdon gauge bourdon tube bow box bracket brackish water brake power branch branch duct branching branch line branch take-off brass braze (vb) brazed (adj) brazed joint brazed tube brazing breakdown breaker breakout noise break-through breath breather plug breathing apparatus breeching brick brickwork brine brine circuit brine cooler brine spray refrigerating system brine system brine tank briquette British Standard kazan arka sac kazan besleme kazan besleme pompas kazan besleme suyu kazan besleme suyu s t c s kazan köpürmesi buhar jeneratörü kazan s tma yüzeyi kazan s kapasitesi kazan dairesi kazan ceketi kazan montaj kazan tesisi kazan levhas kazan çal flt rma haz rl kazan kapasitesi kazan dairesi kazan dilimi kazan gövdesi (d fl sac ) kazan su bölümü kazan suyu seviyesi kazan suyu s cakl k ölçeri kaynayan kaynama noktas bolometre ( fl ma s s ölçme cihaz ) civata topraklama kapak, flapka itme, kald rma itmek, kald rmak kuvvetlendirici, takviye edici, ilave takviye kompresörü ilave, destekleyici pompa koruyucu kapak, papuç iç çap tüp gaz s n r s n r flartlar s n r tabakas burdon manometresi (göstergesi) burdon tüpü yay, kavis kutu kenet hafif tuzlu (ac ) su frenleme gücü branfl, dal branfl kanal kollara ay rma branfl hatt boru aynm, branflman pirinç sert lehimlemek sert lehimlenmifl sert lehimlenmifl ba lant sert lehimlenmifl boru sert lehimleme bozulma, durma, iflletme anzas kesici, flalter devre kesme gürültüsü yar lma, y rt lma, delik nefes havaland rma tapas, nefeslik solunum cihaz baca duman yolu tu la tu lac l k tuzlu su, salamura tuzlu su çevrimi tuzlu su so utucusu tuzlu su püskürtme dondurma sistemi tuzlu su sistemi tuzlu su tank briket ingiliz standartlar broken coke brown coal brush filter BS (see British Standard) bubble bubble flow buffer buffer tank building building area building automation system building control system building element building energy management control system building energy management systen building envelope building envelope void building management system building material building project building space building thermal load building volume (see building space) built-in (adj) bulb bulk bulk density bullseye bundle bunker burn (vb) burner burner flame-failure response time burner flange burner ignition burner nozzle burner plate burner pot burner purge burner regisler burner shroud (see burner tip) burner throat burner tip burner wlndow box burn out bursting disc bury (vb) bus (electrical) bush bush half bushing butane butterfiy damper butterfly valve butt-welded joint butt welding by-pass by-pass (vb) by-pass damper by-pass line by-pass valve byte cable cable connector cable entry CAD (see computer aided design) calculation calibration call for tenders calorie calorific (adj) calorific value (gross) calorific value (net) calorifier (heat exchanger) k r lm fl (k rma) kok linyit kömürü f rçal filtre ingiliz standartlar hava kabarc hava kabarc klar n n ak fl tampon tampon tank bina, yap bina alan bina otomasyon sistemi bina kontrol sistemi bina eleman binan n enerji kullan m kontrol sistemi bina enerji yönetim sistemi bina k l f yap k l f bina yönetim sistemi yap malzemesi bina projesi bina hacmi bina s yükü bina hacimi gömme tip hissedici, ölçü cihazlar için cam boru büyüklük, kütle y n yo unlu u gözetleme cam demet, balya bunker yakmak yak c, brülör yak c n n duruflu ve devreye kalk fl aras nda geçen süre yak c flanfl, brülör flanfl yak c atefllemesi, brülör atefllemesi yak c memesi yak c plakas yak c potu yak c temizli i yak c kaydedici brülör kafas brülör a z (bo az ) brülör kafas brülör gözetleme cam kapsülü yan p yokolmak emniyet diski gömmek bara yatak kovan yar m burç muf, klavuz bütan kelebek damper kelebek vana al n kaynakl ba lant al n kayna k sa devre k sa devre yapmak k sa devre damperi k sa devre hatt k sa devre vanas bayt kablo kablo ba lant s (konnektörü) kablo girifli bilgisayar destekli tasar m hesaplama ayarlama ihaleye davet kalori s üreten yanma de eri s l de er s de ifltirgeci (eflanjörü)

5 calorimeter - cleanimg door calorimeter cam CAM (see computer aided manufacturing) cap capacitance capacitor (condenser) capacity capacity control capacity controller capacity factor capacity reducer capacity regulator capillarity capillary (adj) capillary action capillary air washer capillary tube carbon (C) carbon dioxide (C02) carbon filter (USA) (see charcoal filter) carbonic asid (H2C03) carbonization carbon monoxide (CO) cargo carnot cycle carrier frequency carryover eliminator cartridge filter (see cellular filter) cartridge fuse cascade cascade control cascade controller case case study casing cast iron cast iron boiler cast iron fitting cast iron radiator casual heat gain catalyst cathode cathodic protection cation caulking (of boilersections) cavitation cavity ceiling ceiling coil ceiling diffuser ceiling grid (see ceiling coil) ceiling heating ceiling outlet ceiling structure ceiling ventilator ceiling void cell cellar cellular air filter (see cellular filter) cellular filter cellular glass (see foam glass) cellular rubber thermal insulation cellular structure cellular thermal insulation cement centigrade central boiler plant central control central control panel central heating central heating plant central heating station central processor unit central station air handling unit centre-line velocity kalori ölçer kam, eksantrik, eksenden kaç k bilgisayar destekli imalat kapak,flapka elektriksel kapasite kondensatör (elektrik) kapasite kapasite kontrolü kapasite kontrolörü kapasite faktörü kapasite indirgeci kapasite ayarlay c s (regülatörü) k lcall k k lcal k lcal hareket kapiler hava y kay c çok ince boru karbon karbondioksit karbon filtre karbonik asit karbonlaflt rma karbonmonoksit nakliye, kargo, yük tafl mac l carnot çevrimi tafl y c frekans tafl nabilir ba lant kaset filtre kaset sigorta kaskad, ard fl k kaskad (ard fl k) kontrol kaskad (ard fl k) kontrolörü durum, kutu, sand k durum çal flmas gövde dökme demir dökme demir kazan dökme demir (fittings) ekleme parçalar dökme demir radyatör tesadüfi s kazan m katalizatör katot katodik koruma katyon kalafat, s zd rmazl k (kazan k s mlar ) kavitasyon oyuk, boflluk tavan tavan tipi serpantin tavan tipi menfez (difizör) tavan tipi serpantin tavandan s tma tavandan ç k fl tavan strüktürü (yap s ) tavan vantilatörü tavan bofllu u hücre depo, kiler hücreli hava filtresi hücreli filtre cam yünü köpük lastik s yal t m hücresel yap tarz hücreli s izolasyonu çimento santigrad merkezi kazan tesisi merkezi kontrol merkezi kontrol paneli merkezi s tma merkezi s tma tesisi merkezi s tma istasyonu merkezi ifllem birimi merkezi klima santral eksenel h z centre of gravity centrifugal (adj) centrifugal compressor centrifugal fan centrifugal force centrifugal pump centrifugal separator centrifuge CER (see cooling efficiency ratio) certificate CFC (see chlorofluorocarbon) chain grate stoker chalk chamber change of state changeover changeover control changeover switch channel characteristic characteristic curve characteristic number charcoal filter charge charge (vb) charge controller chargehand charging (furnace or stove) charging capacity (thermal storage) charging connection charging door charging rate charging set check check (vb) check valve chemicals chest freezer chill (vb) chilled cargo chilled water chiller chiling (cooling) chiling effect chiling room chimney chimney base chimney cleaning (sweeping) chimney draught chimney effect chimney intake at base chimney loss chisel chlorofluorocarbon chute cinder circuit circuit interrupt circulating fan circulation circulation pressure circulation pump circulator circumference cistern city water cladding clamp clamp bracket clarification drawing classification clean air clean air act cleaning cleanimg door a rl k merkezi merkezkaç (santrifüj) santrifüj kompresör radyal fan santrifüj kuvvet santrifüj pompa santrifüj ay r c santrifüj so utma verimi oran sertifika kloroflorokarbon hareketli zgara tebeflir oda durum de iflikli i de ifltirme, aktarma de ifltirme kontrolü de ifltirme anahtar kanal karakteristik karakteristik e ri anma numaras karbon filtre yükleme (flarj etme) flarj etmek yükleme kontrolörü postabafl, formen yükleme, doldurma (kazan veya oca n) yükleme kapasitesi yükleme ba lants yükleme kap fl yükleme ak m yükleme ünitesi kontrol kontrol etmek çek valf, geri tepme valfi kimyasal maddeler kutu tipinde so utucu so utmak so uk kargo (yük nakliyesi) so utulmufl su so utucu so utma so utma etkisi so uk oda baca baca temeli baca temizli i baca çekifli baca etkisi tabandan baca girifli baca kayb keski, murç, kalem kloroflorokarbon, CFC flut, oluk, kanal kül devre, çevrim elektrik flebekesinin kesilmesi sirkülasyon (çevrim) fan sirkülasyon sirkülasyon bas nc sirkülasyon pompas sirkülatör pompa çevre su tank, f ç flehir suyu d fl n kaplama, örtme kelepçe, mengene, mandal boru kelepçesi aç klay c resim s n fland rma temiz hava havan n temiz tutulmas kanunu temizleme temizleme kap s

6 clean room - compressor clean room clean space clean workstation clearance clearance (in cylinder) clearance fraction (in cylinder) clearance volume clerk of works climate climatic test chamber clinker clinker bed clinker removal clogging closed cycle closed loop control closed system close nipple coal coal (hard coal) coal delivery coal dust coal-fired (adj) coal-fired boiler coal firing coal store coarse-grained coal coating coating barrier coaxial (adj) cock cock valve code coefficient coefficient of compressibility (see compress.fact) coefficient ot conductivity coefficient of discharge coefficient of expansion coefficient of performance coefficient of surface conductance cogeneration coil (pipe) coil depth coil face area coil length coil width coke coke-fired boiler coke firing coke oven gas coking coking coal cold cold (adj) cold air cold chain cold production cold-rated output cold resistance cold room cold source cold storage cold store cold water cold water supply collector colorimetric (adj) colour colour code coloured smoke colour temperature column column of mercury column of water temiz oda temiz hacim temiz ifl yeri (atölye) aral k, boflluk ölü hacim (motor silindirinde) mesafe oran (silindirde) boflluk hacmi atölye flefi klima klimatik test odas curuf curuf yata curuf alma, temizleme t kama, engel olma kapal çevrim kapal devre kontrolü kapal sistem kapama nipeli kömür tafl kömürü kömür sevkiyat kömür tozu kömür yakmal kömür yakmal kazan kömür yakma kömür deposu kaba taneli kömür kaplama kaplama engeli koaksiyal (efl eksenli) musluk kapama muslu u (vanas ) kod katsay s k flt r labilirlik katsay s iletkenlik katsay s boflaltma katsay s genleflme katsay s performans katsay s yüzey iletkenlik katsay s s ve elektrik enerjisinin ortak üretimi boru demet (serpantin) buharlaflt r c demeti derinli i buharlaflt r c yüzey alan buharlaflt r c uzunlu u buharlaflt r c geniflli i kok kömürü kok kömürü yakmal kazan kok kömürü yakma kok f r n gaz koklaflt rma kok kömürü so ukluk so uk so uk hava so uk zincir (üreticiden tüketiciye kadarki so utma iflleri) so uk üretimi so uk ortamdaki güç so u a direnç so uk oda so uk kayna so uk depolama so uk depo so uk su so uk su temini toplay c (kollektör) kalorimetrik renk renk skalas renklendirilmifl duman renk s cakl kolon, sütün civa sütunu su sütunu column radiator combination control combined heat and power station combustibility combustible (adj) combustible gas (or vapour) detector combustion combustion air combustion arrangement combustion chamber combustion chamber lining combustion controller combustion detector combustion diagram combustion duration combustion efficiency combustion heat combustion medium combustion product combustion regulator combustion residue combustion space combustion temperature combustion (gas) test combustion turbine combustion velocity combustion ventilation combustion volume combustive air comfort comfort air conditioning system comfort chart comfort cooling comfort index comfort zone commercial (adj) commercial refrigerator commercial system commissioning commissioning authority commissioning plan common main common neutral communication network communications based system companion flange compatible (adj) compensating coupling compensating loop compensator compensator (articulated) complete combustion completion period component compound compression compound compressor compound gage compressed air compressed gas compressed liquid compressibility compressibility factor compression compression cycle compression efficiency compression factor compression joint compression ratio compression stage compression stroke compression tank compression test compression type refrigerating system compression volume ratio compressor kolonlu radyatör kombine (birleflik, karma) kontrol kombine s ve enerji santral yapabilirlik yanabilir yanma gaz dedektörü yanma yanma havas yakma mekanizmas yanma odas yanma odas örülmesi yanma kontrolü yanma dedektörü yanma diyagram yanma süresi yanma verimi yanma s s yanma maddesi, akaryak t yanma ürünü yanma regülatörü yanma art yanma hücresi yanma s cakl yanma (gaz) testi gaz türbini yanma h z yanma havas girifli yanma hacmi yanma havas konfor konfor amaçl klima sistemi konfor diyagram konfor so utmas konfor endeksi konfor bölgesi ticari ticari buzdolab (sanayi tipi buzdolab ) ticari sistem kabul etme (iflletmeye alma) kabul makam (kurulu) kabul (iflletmeye alma) plan ana boru ortak nötr hat haberleflme flebekesi (a ) haberleflmeye dayal sistem karfl flanfl uyumlu, adapte edilebilen genleflme eleman genleflme parças kompanzatör mafsall kompanzatör tam yanma tamamlanma süresi bileflen (eleman) çok kademeli s k flt rma kompaund kompresör manovakummetre bas nçl hava bas nçl gaz bas nçl (s k flt r lm fl) s v s k flt r labilirlik s k flt r labilirlik faktörü (oran ) s k flt rma (bas nçland rma) s k flt rma çevrimi s k flt rma verimi s k flt rma faktörü bas nçl ba lant s k flt rma oran s k flt rma kademesi s k flt rma stroku bas nca dayan kl tank s k flt rma (bas nç) testi kompresörlü so utma sistemi s k flt rma hacmi oran kompresör

7 compressor capacity - cooling load compressor capacity compressor discharge compressor discharge stroke compressor displacement compressor economizing compressor heating effect (heat pump) compressor surge compressor unit compressor unloader computer computer aided design computer aided manufacturing computer-based system computer code computer design computer hardware computer input computer memory computer output computer overflow computer print-out computer run computer simulation computer software computer storage computer switch concentrating solar collector concentration concentration ratio concentric tubes concrete condensate condensate collecting vessel condensate line condensate meter condendate return pump condensation condensation point condense (vb) condenser condenser coil condenser duty condenser heat rejection effect condensing furnace condensing pressure condensing pressure valve condensing temperature condensing unit condensing unit capacity conditioned air condition line condition of the air conductance conduction conduction gain conduction loss conduction of heat conductivity conductor conduit configuration configuration factor connect(vb) connected load connecting clamp connecting flange connecting piece connecting pipe connecting rod connecting terminal connection connection in parallel connection in series connector conservation of energy law kompresör kapasitesi kompresör boflaltmas (tahliye) kompresör boflaltma stroku kompresör strok hacmi kompresör ön s tmas kompresörün s tma etkisi ( s pompas ) kompresörün bas nç dalgalanmas kompresör ünitesi kompresör yüksüz çal flma düzeni bilgisayar bilgisayar destekli tasar m (CAD) bilgisayar destekli imalat (CAM) bilgisayar esas na dayal sistem bilgisayar kodu bilgisayar tasar m bilgisayar cihazlar bilgisayar girifli bilgisayar belle i bilgisayar ç k fl bilgisayar afl r yüklenmesi bilgisayar yaz l ç kt lar bilgisayar çal flmas bilgisayar simülasyonu bilgisayar yaz l m bilgisayar depolamas bilgisayar flalteri yo unlaflt r c günefl kollektörü konsantrasyon (yo unluk) konsantrasyon oran efl eksenli tüpler (borular) beton yo uflma suyu (kondens) yo uflma suyu (kondens) toplama tank kondens hatt kondens sayac kondens dönüfl pompas yo uflma yo uflma noktas yo uflmak kondenser (yo uflturucu) kondenser serpantini kondenser verimi kondenserin s geri verme etkisi yo uflturma kulesi yo uflma bas nc yo uflma bas nç vanas yo uflma s cakl s k flt rmal so utma ünitesi so utma ünitesi kapasitesi flartland r lm fl hava sahip oldu u durum çizgisi, hatt havan n durumu (flartlar ) iletkenlik iletim s iletim kazanc s iletim kayb s n n kondüksiyonla iletimi iletkenlik iletken, kablo iletim hatt (boru hatt ) düzenleme, konfigürasyon düzenleme faktörü ba lamak, birlefltirmek ba lanm fl yük birlefltirme kelepçesi birlefltirme flanfl birlefltirme parças birlefltirme borusu birlefltirme çubu u birlefltirme klemensi ba lant paralel ba lant seri ba lant ba lay c, birlefltirici enerjinin korunumu kanunu console air conditioner constant constant(adj) constant level valve constant pressure valve constant value control construction constructional component consulting engineer consumer connection consumption contact contactor contact point contact rating contact thermometer container contaminant contaminate (vb) contents continuous control continuous operation contract contract heating contractor contra-rotation control control (vb) control action control algorithm control cabin control desk control devlation control device control element control function controlled atmosphere controlled medium controlled variable controller control loop control panel control point control power element control range control strategy convection convection heater convective (adj) convective current convector conversion conversion burner converter convertible boiler conveyor conveyor belt cool (vb) coolant cooled air cooler cooler battery cooling cooling agent cooling air cooling capacily cooling coil cooling curve cooling degree day cooling down cooling effect cooling efticiency ratio cooling element cooling jacket cooling load konsol (duvar) tipi, klima cihaz sabit katsay (de er) sabit sabit seviye vanas sabit bas nç vanas sabit de er kontrolü konstrüksiyon, inflaat, yap yap eleman müflavir mühendis tüketici (kullan c ) ba lant s tüketim dokunma, temas, elektrikli temas noktas kontaktör temas noktas temas derecesi (gücü) temas termometresi kap (konteyner) kirletici kirletmek içindekiler, kapsam sürekli kontrol sürekli iflletme sözleflme site s tmas yüklenici, müteahhit ters yönde dönüfl kontrol (kumanda) kontrol etmek kontrol etkisi kontrol algoritmas kontrol odas kontrol masas kontrol de eri sapmas ayarlanm fl teçhizat kontrol eleman kontrol fonksiyonu (ifllevi) kontrol edilen atmosfer kontrol edilen ortam kontrol edilen de iflken kontrol eden (regülatör) kontrol çemberi (kapal devresi) kontrol tablosu kontrol noktas kontrol cihazlar tahriki kontrol aral kontrol stratejisi konveksiyon konveksiyon s t c s konvektif konvektör ak m konvektör de iflim, dönüflüm dönüfltürülebilir (çok yak tl ) brülör de ifltirici, dönüfltürücü dönüfltürülebilir (çok yak tl ) kazan konveyör konveyör kay fl so utmak so utucu ak flkan so utulmufl hava so utucu so utucu batarya so utma so utucu madde so utma havas so utma kapasitesi so utma serpantini so utma e risi so utma derece günü so utma so utma etkisi so utma verim oran so utma eleman so utma ceket so utma yükü

Türkçe- ngilizce. absorbe yüzeyi - ani hareket mekanizmas

Türkçe- ngilizce. absorbe yüzeyi - ani hareket mekanizmas absorbe yüzeyi - ani hareket mekanizmas absorbe yüzeyi, yutucu alan aç aç k tip kompresör aç klay c resim aç kl k, aral k aç kta, korunmas z aç sal oran aç-kapa kontrolü açma yüzeyi açma, kapama vanas

More information

Evaluate, Clean, and Tune Guidance

Evaluate, Clean, and Tune Guidance Evaluate, Clean, and Tune Guidance The Evaluate, Clean and Tune (ECT) process serves three essential purposes in the Weatherization Assistance Program (WAP). The first is to evaluate the existing system

More information

ECOCIAT. Domestic hot water heat recovery unit

ECOCIAT. Domestic hot water heat recovery unit Heat recovery unit Domestic hot water High energy efficiency with R410A Compact and quiet Scroll compressors Brazed-plate heat exchangers Heating Heat recovery ENVIRONMENTALLY HFC R410A PROTECTION DE FRIENDLY

More information

AIR CONDITIONING EFFICIENCY F8 Energy eco-efficiency opportunities in Queensland Foundries

AIR CONDITIONING EFFICIENCY F8 Energy eco-efficiency opportunities in Queensland Foundries AIR CONDITIONING EFFICIENCY F8 Energy eco-efficiency opportunities in Queensland Foundries Hot tips and cool ideas to save energy and money! Air conditioning units or systems are often used by foundries

More information

How much do you know about HVAC? Try testing yourself with the following questions and then take a look at the answers on the following page.

How much do you know about HVAC? Try testing yourself with the following questions and then take a look at the answers on the following page. Demystifying HVAC Test Your HVAC Knowledge By Ron Prager How much do you know about HVAC? Try testing yourself with the following questions and then take a look at the answers on the following page. 1)

More information

Subpart 1. Installation. All plumbing systems must be. installed and tested according to this chapter and chapter 4715,

Subpart 1. Installation. All plumbing systems must be. installed and tested according to this chapter and chapter 4715, 4658.4500 PLUMBING SYSTEMS; NEW CONSTRUCTION. Subpart 1. Installation. All plumbing systems must be installed and tested according to this chapter and chapter 4715, the Minnesota Plumbing Code. Subp. 2.

More information

Building Energy Systems. - HVAC: Heating, Distribution -

Building Energy Systems. - HVAC: Heating, Distribution - * Some of the images used in these slides are taken from the internet for instructional purposes only Building Energy Systems - HVAC: Heating, Distribution - Bryan Eisenhower Associate Director Center

More information

Attachment J-C18.1. HVAC Work Instructions

Attachment J-C18.1. HVAC Work Instructions . RFP: Attachment J-C18.1 HVAC Work Instructions NNC13ZFD017J SOW Item No. Title Page C18-02 Control Air Systems Annual PM 2 C18-03 Split System AC Indoor Section Annual PM 3 C18-04 Condensing Unit Semi-Annual

More information

SECTION 23 81 03 - PACKAGED ROOFTOP AIR CONDITIONING UNITS NON-CUSTOM

SECTION 23 81 03 - PACKAGED ROOFTOP AIR CONDITIONING UNITS NON-CUSTOM SECTION 23 81 03 - PACKAGED ROOFTOP AIR CONDITIONING UNITS NON-CUSTOM PART 1 - GENERAL 1.1 SUMMARY A. Section Includes: 1. Packaged rooftop air conditioning unit (5 tons and smaller). 2. Roof curb. 1.2

More information

HVAC Systems. Alfred Woody, PE. Ventilation/Energy Applications, PLLC Norton Shores, Michigan

HVAC Systems. Alfred Woody, PE. Ventilation/Energy Applications, PLLC Norton Shores, Michigan HVAC Systems Alfred Woody, PE Ventilation/Energy Applications, PLLC Norton Shores, Michigan 231 798 3536 HVAC System Functions Control space temperature Heating Cooling Control space humidity Control airborne

More information

Glossary of Heating, Ventilation and Air Conditioning Terms

Glossary of Heating, Ventilation and Air Conditioning Terms Glossary of Heating, Ventilation and Air Conditioning Terms Air Change: Unlike re-circulated air, this is the total air required to completely replace the air in a room or building. Air Conditioner: Equipment

More information

UTILITY BOILER SYSTEMS (OPERATING MANUALS ) BOILER SYSTEMS

UTILITY BOILER SYSTEMS (OPERATING MANUALS ) BOILER SYSTEMS Page 1 of 64 1.0 PURPOSE BOILER SYSTEMS Two utility boilers are designed to supply 125,000 lbs/hr each of superheated steam to maintain the Super High Pressure Steam Header at 1500 psig. They are to be

More information

Table V. Troubleshooting Checklist for Refrigeration Systems. Air or non-condensable gas in system. Inlet water warm.

Table V. Troubleshooting Checklist for Refrigeration Systems. Air or non-condensable gas in system. Inlet water warm. Table V Troubleshooting Checklist for Refrigeration Systems TROUBLE POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE MEASURE High condensing pressure. Low condensing pressure. Air or non-condensable gas in system. Inlet water

More information

Efficiency on a large scale CFB Steam Boilers

Efficiency on a large scale CFB Steam Boilers Efficiency on a large scale CFB Steam Boilers Circulating Fluidized Bed Steam Boiler The Circulating Fluidized Bed Steam Boiler is an offering from Bosch Thermotechnology a member of the worldwide Bosch

More information

Center for Energy Education Laboratory

Center for Energy Education Laboratory Paper ID #7072 Center for Energy Education Laboratory Dr. Robert Gilbert, Sinclair Community College Robert B. Gilbert, Ph.D., LEED AP, BA, is an Associate Professor of Energy Management Technology, and

More information

High efficiency air/water reversible heat pumps type Geyser Mini Technical information manual

High efficiency air/water reversible heat pumps type Geyser Mini Technical information manual High efficiency air/water reversible heat pumps type Geyser Mini Technical information manual 2 GEYSER MINI Reversible heat pump Index Technical features 120 Basic version general technical data 124 Basic

More information

National Competency Based Skill Training Refrigeration and Air-conditioning Mechanic Logbook

National Competency Based Skill Training Refrigeration and Air-conditioning Mechanic Logbook National Competency Based Skill Training Refrigeration and Air-conditioning Mechanic Logbook Trainee:... Training Provider:... Year:... Trainee Contact no:... Competency Based Skill Training Logbook Introduction

More information

Lubrication System. Lecture-10

Lubrication System. Lecture-10 Lubrication System Lecture-10 Introduction In engines, frictional losses are mainly due to sliding as well as rotating parts Engine friction is expressed in terms of frictional power f p =i p -b p Frictional

More information

SAMPLE TEST QUESTIONS TRUCK AND TRANSPORT MECHANIC - ITA WEBSITE

SAMPLE TEST QUESTIONS TRUCK AND TRANSPORT MECHANIC - ITA WEBSITE 1 How should oxy-acetylene tanks be stored? A. Chained vertically. B. Capped and vertical. C. Capped and chained vertically. D. Capped and chained horizontally. 2 Which checks are performed to verify low

More information

Trouble Shooting. Pump

Trouble Shooting. Pump Trouble Shooting Pump Trouble Possible Cause Remedy Oil leaking in the area of water pump crankshaft Worn crankshaft seal, bad bearing, grooved shaft, or failure of retainer o-ring. Excessive play on crankshaft

More information

FORM FOR INSPECTION, TESTING AND MAINTENANCE OF FIRE PUMPS DIESEL

FORM FOR INSPECTION, TESTING AND MAINTENANCE OF FIRE PUMPS DIESEL Information on this form covers the minimum requirements of NFPA 25-1998 for centrifugal fire pumps. This form does not relieve the owner of the responsibility of complying with the other requirements

More information

Water Chillers - The range CH and RPW series

Water Chillers - The range CH and RPW series Water Chillers - The range CH and RPW series PIOVAN S.p.A. Cooling Centre 1 (1) Piovan Chiller Range Piovan Spa 03.2004 Modification reserved Water chillers A dedicated Cooling Centre Integration with

More information

Equipment Maintenance Checklist

Equipment Maintenance Checklist Hartford Steam Boiler One State Street P.O. Box 5024 Hartford, CT 06102-5024 Tel: (800) 472-1866 www.hsb.com July 2014 Safety should only be inspected, tested and maintained by qualified trained personnel.

More information

Federal Wage System Job Grading Standards for Air Conditioning Equipment Operating, 5415. Table of Contents

Federal Wage System Job Grading Standards for Air Conditioning Equipment Operating, 5415. Table of Contents Federal Wage System Job Grading Standards for Air Conditioning Equipment Operating, 5415 Table of Contents WORK COVERED... 2 WORK NOT COVERED...2 TITLES... 2 GRADE LEVELS... 2 HELPER AND INTERMEDIATE JOBS...

More information

1 General description

1 General description Specification SERIES: SyScroll 20-30 Air EVO HP TYPE: Air to water inverter driven heat pump TECHNOLOGY: scroll compressor / inverter driven CAPACITY RANGE: Cool ing 20-35 [kw] Heating 20-34 [kw] 1 1 General

More information

RESIDENTIAL HEATING OIL SERVICE CONTRACT ANNUAL COST $276.00

RESIDENTIAL HEATING OIL SERVICE CONTRACT ANNUAL COST $276.00 RESIDENTIAL HEATING OIL SERVICE CONTRACT This service contract covers all routine service and maintenance of your residential oil fired furnace or boiler. In addition this contract covers all service calls

More information

Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVACR)

Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVACR) Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVACR) I. Demonstrate safety skills in typical HVACR work situations to NATE Core Installer Knowledge Areas for Technician Excellence for Safety

More information

HVAC Systems: Overview

HVAC Systems: Overview HVAC Systems: Overview Michael J. Brandemuehl, Ph.D, P.E. University of Colorado Boulder, CO, USA Overview System Description Secondary HVAC Systems Air distribution Room diffusers and air terminals Duct

More information

5.23.22 STEAM AND CONDENSATE PIPING AND PUMPS DESIGN AND CONSTRUCTION STANDARD PART 1: GENERAL. 1.01 Purpose:

5.23.22 STEAM AND CONDENSATE PIPING AND PUMPS DESIGN AND CONSTRUCTION STANDARD PART 1: GENERAL. 1.01 Purpose: PART 1: GENERAL 1.01 Purpose: A. This standard is intended to provide useful information to the Professional Service Provider (PSP) to establish a basis of design. The responsibility of the engineer is

More information

SYLLABUS For BASIC TRADE COURSE (360 Hours) On REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

SYLLABUS For BASIC TRADE COURSE (360 Hours) On REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING SYLLABUS For BASIC TRADE COURSE (360 Hours) On REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING INDEX 1. Introduction 3 2. Objectives 3 3. Employment Opportunity 4 4. Course Structure 4 5. Entry Qualification 4 6. List

More information

CONDENSERS AND CONDENSER COOLING SYSTEMS

CONDENSERS AND CONDENSER COOLING SYSTEMS CONDENSERS AND CONDENSER COOLING SYSTEMS INTRODUCTION Conventional cooling methods of thermal power plants are extremely water intensive processes. Once-through cooling needs large natural bodies of water

More information

Sample Questions FOURTH CLASS PART B

Sample Questions FOURTH CLASS PART B Sample Questions FOURTH CLASS PART B 1. Impulse turbines: 1. have a velocity increase through the nozzles 2. blades have the angle of inlet the same as the outlet 3. could have more than one set of blades

More information

HYDRONIC PIPING SPECIALTIES AND PIPING GUIDELINES

HYDRONIC PIPING SPECIALTIES AND PIPING GUIDELINES HYDRONIC PIPING SPECIALTIES AND PIPING GUIDELINES GENERAL INFORMATION 1.1 This section applies to piping systems specialties for hot water heating, chilled water cooling, condenser water, make-up water

More information

CONTAMINANT REMOVAL FROM CENTRIFUGAL SYSTEMS

CONTAMINANT REMOVAL FROM CENTRIFUGAL SYSTEMS CONTAMINANT REMOVAL FROM CENTRIFUGAL SYSTEMS BULLETIN 240-10-3 June 2004 Supersedes June 1983 Many centrifugal systems get little maintenance. As a result they operate with the refrigerant highly contaminated

More information

DESIGN STANDARDS SECTION 23 60 00

DESIGN STANDARDS SECTION 23 60 00 PART 1 - GENERAL 1.01 Work included: A. Piping, tubing and fittings. B. Piping specialties. C. Special duty valves. D. Refrigerants. E. Chillers. F. Refrigerant monitors. 1.02 General requirements: A.

More information

Energy Efficiency in Industrial HVAC Systems

Energy Efficiency in Industrial HVAC Systems Energy Efficiency in Industrial HVAC Systems Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) constitutes up to 35 percent of energy used in manufacturing facilities. This fact sheet is geared towards

More information

Compressor - Loss of oil, Loss of oil pressure, or Cuts off on oil pressure control.

Compressor - Loss of oil, Loss of oil pressure, or Cuts off on oil pressure control. Compressor - Loss of oil, Loss of oil pressure, or Cuts off on oil pressure control. Compressor short cycling. Insufficient oil in the system. Oil trapping in the system. Probably in the evaporator. Excessively

More information

ENGINE COOLING SYSTEM

ENGINE COOLING SYSTEM ENGINE COOLING SYSTEM 1988 Toyota Celica 1987-88 TOYOTA Engine Cooling Systems Celica DESCRIPTION The basic liquid cooling system consists of a radiator, water pump, thermostat, cooling fan, pressure cap,

More information

CASE STUDY 1 COMMISSIONING A GAS FIRED STEAM BOILER

CASE STUDY 1 COMMISSIONING A GAS FIRED STEAM BOILER CASE STUDY 1 COMMISSIONING A GAS FIRED STEAM BOILER A steam boiler has been built and installed at a factory for the provision of process steam. The following lists the requirements used in the commissioning

More information

Nominal Life Expectancy for Building Components

Nominal Life Expectancy for Building Components Nominal Life Expectancy for Building Components Building System Page A. HVAC 2 B. Elevator/Escalator 6 C. Plumbing 7 D. Roofing 8 E. Electrical 10 F. Fire/Life/Safety/Security System 11 G. Interior Finishes

More information

KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN STANDARDS ORGANIZATION SASO. SAUDI STANDARD DRAFT No. 3457/2005

KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN STANDARDS ORGANIZATION SASO. SAUDI STANDARD DRAFT No. 3457/2005 KINGDOM OF SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN STANDARDS ORGANIZATION SASO SAUDI STANDARD DRAFT No. 3457/2005 NON-DUCTED AIR CONDITIONERS AND HEAT PUMPS TESTING AND RATING PERFORMANCE This standard is developed

More information

Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad

Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Flat Blade Square Ceiling Diffuser DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj

More information

Boiler and Burner Cleaning and Servicing Specifications

Boiler and Burner Cleaning and Servicing Specifications Boiler and Burner Cleaning and Servicing Specifications The Town of Groton of Public Works Department is requesting bids to provide manufacturers recommended maintenance, repairs and emergency service

More information

HVAC SYSTEM (HEATER, VENTILATOR, AND A/C)

HVAC SYSTEM (HEATER, VENTILATOR, AND A/C) HVAC SYSTEM (HEATER, VENTILATOR, AND A/C) HEATER SYSTEM 1. Heater System A: GENERAL A semi-center type integrated air conditioning unit is used, where a high performance heater core and an evaporator core

More information

Training Syllabus to Instruct/Prepare for the ASE Transit Bus HVAC Test

Training Syllabus to Instruct/Prepare for the ASE Transit Bus HVAC Test APTA STANDARDS DEVELOPMENT PROGRAM RECOMMENDED PRACTICE American Public Transportation Association 1666 K Street, NW, Washington, DC, 20006-1215 APTA BTS-BMT-RP-001-10 Approved October, 2010 APTA Bus Maintenance

More information

Medical Air Systems: Scroll

Medical Air Systems: Scroll GENERAL The Chemetron skid mount scroll medical air system is designed to provide medical breathing air for hospital and medical institutions. This system meets NFPA 99 requirements for Level 1 breathing

More information

Glossary of HVAC Terms

Glossary of HVAC Terms Glossary of HVAC Terms Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) is a major sub- discipline of mechanical engineering. The goal of HVAC design is to balance indoor environmental comfort with other

More information

Home Maintenance Checklist

Home Maintenance Checklist Regular maintenance keeps your home functioning efficiently and safely and helps protect its value. We're happy to offer this checklist of ongoing and seasonal maintenance steps to help you safeguard your

More information

Boiler Preparation, Start-Up and Shutdown

Boiler Preparation, Start-Up and Shutdown Boiler Preparation, Start-Up and Shutdown Learning Outcome When you complete this module you will be able to: Describe the basic preparation of a boiler for start-up, and the start-up and shutdown procedures.

More information

c h i l l e r G l o s s a ry of Te rm s A p p r o a c h Temperature difference between the leaving fluid and the evaporating

c h i l l e r G l o s s a ry of Te rm s A p p r o a c h Temperature difference between the leaving fluid and the evaporating c h i l l e r G l o s s a ry of Te rm s A p p r o a c h Temperature difference between the leaving fluid and the evaporating refrigerant ARI Standard Conditions 54 F. water inlet; 44 F. water out; 35 F.

More information

1.2 Refrigerant Equipment. General

1.2 Refrigerant Equipment. General Part 1 General 1.1 Summary.1 Unless otherwise indicated, follow the standards below when specifying heating, ventilation and air conditioning (HVAC) work. These standards are not intended to restrict or

More information

COOLING SYSTEM COOLING SYSTEM CO 1

COOLING SYSTEM COOLING SYSTEM CO 1 CO1 CO2 Description DESCRIPTION This engine utilizes a pressurized forced circulation cooling system which includes a thermostat equipped with a bypass valve mounted on the inlet side. Description CO3

More information

ENGINE COOLING (6VD1 3.2L)

ENGINE COOLING (6VD1 3.2L) ENGINE COOLING (6VD1 3.2L) 6B 1 RODEO ENGINE ENGINE COOLING (6VD1 3.2L) CONTENTS Service Precaution...................... 6B 1 General Description..................... 6B 2 Diagnosis..............................

More information

WASHING PROCESS OF CARGO TANKS ON TANKERS FOR TRANSPORTATION OF CRUDE OIL

WASHING PROCESS OF CARGO TANKS ON TANKERS FOR TRANSPORTATION OF CRUDE OIL WASHING PROCESS OF CARGO TANKS ON TANKERS FOR TRANSPORTATION OF CRUDE OIL Siniša Stojan, Ph.D. student Damir Dražić, Ph.D. student Brodotrogir, HR - 21220 Trogir, Croatia sinisa.stojan@brodotrogir.hr,

More information

SECTION 15750 PACKAGED ROOFTOP AIR CONDITIONING UNITS

SECTION 15750 PACKAGED ROOFTOP AIR CONDITIONING UNITS SECTION 15750 PART 1 - GENERAL 1.01 DESCRIPTION A. Section includes requirements for roof mounted, self-contained units, with electric cooling, and electric or reverse refrigeration cycle (heat pump) heating

More information

Chapter 3.4: HVAC & Refrigeration System

Chapter 3.4: HVAC & Refrigeration System Chapter 3.4: HVAC & Refrigeration System Part I: Objective type questions and answers 1. One ton of refrigeration (TR) is equal to. a) Kcal/h b) 3.51 kw c) 120oo BTU/h d) all 2. The driving force for refrigeration

More information

AABC Specifications for Testing and Balancing HVAC Systems

AABC Specifications for Testing and Balancing HVAC Systems AABC Specifications for Testing and Balancing HVAC Systems The Associated Air Balance Council (AABC) Total System Balancing Specifications for HVAC Testing, Balancing and Performance Verification TOTAL

More information

SPECIFICATION TECHNICAL AIR-CONDITIONING UNITS SINGLE AND SPLIT (DUCTED) (AIR COOLED PACKAGED UNIT)

SPECIFICATION TECHNICAL AIR-CONDITIONING UNITS SINGLE AND SPLIT (DUCTED) (AIR COOLED PACKAGED UNIT) SPECIFICATION TECHNICAL AIR-CONDITIONING UNITS SINGLE AND SPLIT (DUCTED) (AIR COOLED PACKAGED UNIT) MAINTENANCE TYPE: STATUTORY 1.0 SCOPE OF SERVICES The Contractor shall provide maintenance Services for

More information

BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING (ME-107)

BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING (ME-107) BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING (ME-107) Lectures on STEAM BOILERS Introduction Boiler is a device which is used to produce steam at high pressure. Steam is being used in thermal power plant, textile

More information

FLUID POWER GRAPHIC SYMBOLS

FLUID POWER GRAPHIC SYMBOLS FLUID POWER GRAPHIC SYMBOLS ANSI Y32.10 GRAPHIC SYMBOLS 1. Introduction 1.1 General Fluid power systems are those that transmit and control power through use of a pressurized fluid (liquid or gas) within

More information

Condensing Boiler Efficiency

Condensing Boiler Efficiency Condensing Boiler Efficiency Date: July 17, 2012 PRES E NT ED BY DO N L E O NA RDI LE O N A RD I I NC. HV AC T RAI N I N G & C ON SU LT IN G Concepts 1 The current state of evolution in boiler design 2

More information

HVAC Checklist - Long Form

HVAC Checklist - Long Form HVAC Checklist - Long Form Page 1 of 14 Appendix B discusses HVAC system components in relation to indoor air quality. utside Air Intake Location pen during occupied hours? Unobstructed? Standing water,

More information

No. Name Description Main input Data Main Output Data. cooling duty, process in/out temperature, inlet air temperature

No. Name Description Main input Data Main Output Data. cooling duty, process in/out temperature, inlet air temperature 1 AIRCOOLER Air cooler preliminary sizing cooling duty, process in/out temperature, inlet air temperature No of fans, Air cooler Dimension, bare area, no of rows, Fan Diameter, fan power 2 BLOW DOWN FACILITATOR

More information

Why and How we Use Capacity Control

Why and How we Use Capacity Control Why and How we Use Capacity Control On refrigeration and air conditioning applications where the load may vary over a wide range, due to lighting, occupancy, product loading, ambient weather variations,

More information

TAS ITA. DA1, dual csatlakozásfor thermostat. For control of 2 heaters on 1 thermostat. * * * * * * * * 41.729.220 Thermostat for CH 12/18

TAS ITA. DA1, dual csatlakozásfor thermostat. For control of 2 heaters on 1 thermostat. * * * * * * * * 41.729.220 Thermostat for CH 12/18 ACCESSORIES RT1, RT2, RT3 IT1 DA1 Thermostat for CH 12/18. Digital timer, burning and ventilating. Fault detector GSM. GSM temperature fault detector. THERMOSTATS RT1, room thermostat -10/+40 C with 5

More information

HVAC Processes. Lecture 7

HVAC Processes. Lecture 7 HVAC Processes Lecture 7 Targets of Lecture General understanding about HVAC systems: Typical HVAC processes Air handling units, fan coil units, exhaust fans Typical plumbing systems Transfer pumps, sump

More information

OIL SYSTEM SERVICE PLANS SAVE ON HEATING COSTS PROTECT AND MAINTAIN YOUR HEATING EQUIPMENT

OIL SYSTEM SERVICE PLANS SAVE ON HEATING COSTS PROTECT AND MAINTAIN YOUR HEATING EQUIPMENT OIL SYSTEM SERVICE PLANS SAVE ON HEATING COSTS PROTECT AND MAINTAIN YOUR HEATING EQUIPMENT 16 Perry Way PO Box 1420 Newburyport, MA 01950 (978) 465-7200 LombardiOil.com Lombardi Oil & Gas: Our Commitment

More information

Mechanical Seal Piping Plans

Mechanical Seal Piping Plans Mechanical Seal Piping Plans Single Seals plans 01, 02, 03, 11, 13, 14, 21, 23, 31, 32, 41 Dual Seals plans 52, 53A, 53B, 53C, 54, 55 Quench Seals plans 62, 65A, 65B, 66A, 66B Gas Seals plans 72, 74, 75,

More information

PART 5 VENTING, COMBUSTION AIR AND CONDENSATE REMOVAL

PART 5 VENTING, COMBUSTION AIR AND CONDENSATE REMOVAL 28 2. Connect DHW (domestic hot water) piping to indirect storage water heater. L. ZONING WITH CIRCULATORS 1. Connect the boiler to the system when using circulator zoning as shown in Boiler Piping Details.

More information

Temperature Control Type KP

Temperature Control Type KP MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Data sheet Temperature Control Type KP KP temperature controls are temperaturecontrolled electrical switches. All KP temperature controls have a single pole double throw (SPDT)

More information

KLÝMA-HAVALANDIRMA VE KAYNAK DUMAN EMME SÝSTEMLERÝNE AÝT HORTUMLAR HOSES FOR A/C, VENTILATION, AND WELDING FUMES

KLÝMA-HAVALANDIRMA VE KAYNAK DUMAN EMME SÝSTEMLERÝNE AÝT HORTUMLAR HOSES FOR A/C, VENTILATION, AND WELDING FUMES 4 KLÝMA-HAVALANDIRMA VE KAYNAK DUMAN EMME SÝSTEMLERÝNE AÝT HORTUMLAR HOSES FOR A/C, VENTILATION, AND WELDING FUMES Bu sýnýftaki hortumlar konular itibarý ile geniþ bir alana yayýldýðýndan oldukça fazla

More information

MOBILE FIRE - RESCUE DEPARTMENT FIRE CODE ADMINISTRATION

MOBILE FIRE - RESCUE DEPARTMENT FIRE CODE ADMINISTRATION MOBILE FIRE - RESCUE DEPARTMENT FIRE CODE ADMINISTRATION Fire Pump Plan Review 2009 International Fire Code and NFPA 20 Date of Review / / BLD201 - Project Address: Project Name: Contractor s Business

More information

1 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1.1 INTRODUCTION The cast iron SF boilers are a valid solution for the present energetic problems, since they can run with solid fuels: wood and coal. These series of boilers

More information

HEATER, AIR CONDITIONING AND VENTILATION

HEATER, AIR CONDITIONING AND VENTILATION 55-1 GROUP 55 HEATER, AIR CONDITIONING AND VENTILATION CONTENTS GENERAL DESCRIPTION 55-2 HEATER AND AIR CONDITIONING SYSTEM 55-4 HEATER CONTROL 55-6 A/C-ECU 55-7 A/C COMPRESSOR 55-9 CONDENSER 55-9 DUCT

More information

Fire Pump Plan Review March 2010

Fire Pump Plan Review March 2010 Fire Pump Plan Review March 2010 Date of Review: / / Permit Number: Business/Building Name: Address of Project: Designer Name: Designer s Phone: Contractor: Contractor s Phone: Occupancy Classification:

More information

SWIMMING POOL HEAT PUMP

SWIMMING POOL HEAT PUMP SWIMMING POOL HEAT PUMP Installation & User Manual Model HP40B HP50B HP65B Hayward Pool Products Canada, Inc. T: 1-888-238-7665 www.haywardpool.ca CONTENT I. Application 4 II. Features 4 III. Technical

More information

INSTALLATION AND USER GUIDE

INSTALLATION AND USER GUIDE INSTALLATION AND USER GUIDE Contents 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 Introduction Technical Specifications of Water Heater Main Elements of Water Heater System Fittings Device Settlement and Installation

More information

Building Services Engineering Technician

Building Services Engineering Technician Building Services Engineering Technician A competent Building Services Engineering Technician is expected to be able to demonstrate the following skills and competences: Systems design in the building

More information

Solicitation Items Report

Solicitation Items Report Solicitation Items Report Solicitation 91036-12295-208 Title: M/R of Air Conditioning Units & Split A/C Units Estimated Total Value: Description: Delivery Terms: Free On Board Destination Payment Terms:

More information

Exhibit IV Approved Measures List. Page 1 of 5

Exhibit IV Approved Measures List. Page 1 of 5 Air Sealing Air Infiltration Reduction/Blower Door Guided Program Operations Air Sealing Door Weatherstrip Kit Program Operations Air Sealing Exhaust Fan Damper Incidental Repair Air Sealing Dryer Duct

More information

HVAC Preventative Maintenance Basics. Presented by Mike Crawley

HVAC Preventative Maintenance Basics. Presented by Mike Crawley HVAC Preventative Maintenance Basics Presented by Mike Crawley Air Handlers/Package Units: Coils have to be clean! The main purpose of any coil is to absorb or reject heat If coils are dirty; air flow

More information

BSK BSK DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER

BSK BSK DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BD) LAT BLADE SQUARE CEILING DIUSER Düz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Teknik Detaylarý lat Blade Square Ceiling Diffuser Technical Details : BD : Kare tavan anemostad,

More information

DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER

DÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTAD (BSCD) FLAT BLADE SQUARE CEILING DIFFUSER ÜZ KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTA (BSC) FLAT BLAE SQUARE CEILING IFFUSER üz Kanatlý Kare Tavan Anemostad Sipariþ Kodu Flat Blade Square Ceiling iffuser Order Code Model: BSC : Kare tavan anemostad, sabit

More information

TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HORTUMLAR AGRICULTURAL HOSES

TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HORTUMLAR AGRICULTURAL HOSES 8 TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HORTUMLAR AGRICULTURAL HOSES Tarým sektöründe kullanýlan hortumlar yoðun olarak Tahýl gibi taneciklerin trasportu ile ilgilidir. Bu esnada kullanýlacak hortumlarýn aþýnmaya

More information

SAMPLE TEST QUESTIONS STEAMFITTER/PIPEFITTER - ITA WEBSITE

SAMPLE TEST QUESTIONS STEAMFITTER/PIPEFITTER - ITA WEBSITE 1 Which tool is used to correct internal hi-low when preparing a 4-in. steel pipe for welding? A. 4-in. grinder with cutting disc. B. Mini-grinder with flapper disc. C. Pencil grinder with cone stone.

More information

PPECB Protocol. Responsibility: NPM: Cold Chain Services Name: Initial: Approved By: Executive: I & CCS Name: Initial:

PPECB Protocol. Responsibility: NPM: Cold Chain Services Name: Initial: Approved By: Executive: I & CCS Name: Initial: Page 1 of 5 Rev: 04 1. INTRODUCTION The requirements listed below are basically a summary of the most important design and approved specifications of the vessels and equipment already in use. It therefore

More information

COMMISSIONING OF HVAC SYSTEMS

COMMISSIONING OF HVAC SYSTEMS FORM CL-01 SYSTEMS / EQUIPMENT INCLUDED : SYSTEM STARTUP CHECKLIST I - PRE - STARTUP INSPECTION EQUIPMENT MOUNTING & SETTING CONTROL, INTERLOCK & POWER WIRING ALIGNMENT OF MOTORS & DRIVES PIPING, CONNECTIONS

More information

INDUSTRIAL PROCESS CH SERIES

INDUSTRIAL PROCESS CH SERIES INDUSTRIAL process water chillers ch series Industrial process water chillers LEADING THE WAY IN liquid COOLING TECHNOLOGY In many industrial applications cold water is used to keep the productivity of

More information

Chilled Water HVAC Systems

Chilled Water HVAC Systems Chilled Water HVAC Systems By Ron Prager, Brinco Mechanical Services, Inc. Types of water based systems: There are three types of HVAC systems that utilize water as a heat transfer medium. The first system,

More information

UNIT 5: LUBRICATION AND COOLING SYSTEMS DIAGNOSIS AND REPAIR. A. Coolant Fluid that carries excessive heat from the engine.

UNIT 5: LUBRICATION AND COOLING SYSTEMS DIAGNOSIS AND REPAIR. A. Coolant Fluid that carries excessive heat from the engine. ENGINE REPAIR UNIT 5: LUBRICATION AND COOLING SYSTEMS DIAGNOSIS AND REPAIR LESSON 3: COOLING SYSTEM FUNCTION AND COMPONENTS I. Terms and definitions A. Coolant Fluid that carries excessive heat from the

More information

SECTION STEAM AND CONDENSATE HEATING SPECIALTIES

SECTION STEAM AND CONDENSATE HEATING SPECIALTIES PART 1 GENERAL 1.01 SECTION INCLUDES A. Steam traps. B. Steam air vents. C. Flash tanks. D. Deaerators. E. Boiler feed units. F. Condensate return units. G. Receivers. H. Condensate pumps. I. Pressure

More information

Routine and Emergency Boiler Operation

Routine and Emergency Boiler Operation Routine and Emergency Boiler Operation Learning Outcome When you complete this module you will be able to: Describe the routine safe and efficient operation of a packaged boiler. Learning Objectives Here

More information

6-years/75,000 miles Comprehensive coverage Subsequent Owner Warranty $100 Deductible

6-years/75,000 miles Comprehensive coverage Subsequent Owner Warranty $100 Deductible LINCOLN PREMIER LIMITED WARRANTY 6-years/75,000 miles Comprehensive coverage Subsequent Owner Warranty $100 Deductible Comprehensive Coverage Because Lincoln has always been a brand you can trust and respect,

More information

FUEL OIL COMBUSTION PROBLEMS

FUEL OIL COMBUSTION PROBLEMS Sulfur, sodium and vanadium are present in residual fuels in concentrations that depend on the source of the crude feedstock and methods of refining, contamination in handling, and the degree and type

More information

CLASS B AIR CONDITIONING CONTRACTORS GENERAL TRADE KNOWLEDGE EXAMINATION CONTENT INFORMATION

CLASS B AIR CONDITIONING CONTRACTORS GENERAL TRADE KNOWLEDGE EXAMINATION CONTENT INFORMATION CLASS B AIR CONDITIONING CONTRACTORS GENERAL TRADE KNOWLEDGE EXAMINATION CONTENT INFORMATION The General Trade Knowledge portion of the examination will be administered in one session on the morning on

More information

Basics of HVAC Cleaning

Basics of HVAC Cleaning Basics of HVAC Cleaning Seminar Outline Residential 1. Types of systems used and why 2. Types of air distribution systems 3. System components 4. Determining the need for cleaning (ACR2002) 5. Project

More information

Tips for Energy Conservation in Industrial Sector

Tips for Energy Conservation in Industrial Sector Tips for Energy Conservation in Industrial Sector GENERAL Undertake regular energy audits. The maintenance in plant should follow the "Zero Leak" philosophy, particularly in the areas of steam and utilities

More information

COURSE TITLE : REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING COURSE CODE : 4029 COURSECATEGORY : A PERIODS/WEEK : 5 PERIODS/SEMESTER : 90 CREDITS : 4 OBJECTIVES

COURSE TITLE : REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING COURSE CODE : 4029 COURSECATEGORY : A PERIODS/WEEK : 5 PERIODS/SEMESTER : 90 CREDITS : 4 OBJECTIVES COURSE TITLE : REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING COURSE CODE : 4029 COURSECATEGORY : A PERIODS/WEEK : 5 PERIODS/SEMESTER : 90 CREDITS : 4 TIME SCHEDULE MODULE TOPICS PERIODS 1 Introduction 22 Principles

More information

ENGINE COOLING Click on the applicable bookmark to selected the required model year.

ENGINE COOLING Click on the applicable bookmark to selected the required model year. ENGINE COOLING Click on the applicable bookmark to selected the required model year. 4- ENGINE COOLING CONTENTS GENERAL INFORMATION... SERVICE SPECIFICATIONS... LUBRICANT... SEALANT... ON-VEHICLE SERVICE...

More information

CONSULTANT PROCEDURES & DESIGN GUIDELINES Steam and Condensate Piping and Pump Systems

CONSULTANT PROCEDURES & DESIGN GUIDELINES Steam and Condensate Piping and Pump Systems GENERAL: Steam and condensate piping and pump systems included in this document are for building systems starting at the pressure reducing station (PRV). DESIGN GUIDELINES: A. Design General 1. Definitions:

More information