*Corresponding Author. address:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "*Corresponding Author. E-mail address: namon9@hotmail.com"

Transcription

1 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น Using Information Technology for competencies Student to study in Computer Program Aided Design for Fashion อรรถพล จ นทร สม ด a,* ณมนจ ร งส วรรณ b a คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ b คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ *Corresponding Author. address: บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาระด บปร ญญาตร รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบแฟช น ของน กศ กษา สาขาว ชาการออกแบบแฟช น ช นป ท 2 จ านวน 21 คน จากคณะเทคโนโลย คหกรรม ศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ กล มต วอย างค อ ผ เช ยวชาญจ านวน 8 คน ท ม ประสบการณ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการออกแบบแฟช นเคร องม อท ใช ในการว จ ย ค อ แบบสอบถามการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษาและอาจารย สถ ต ท ใช ในการว จ ย ค อ ค าเฉล ยเลขคณ ต และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ย พบว า 1. ผ เช ยวชาญม ความร ความเข าใจการใช เทคโนโลย การใช โปรแกรม การท าตาราง โปรแกรมน าเสนองาน และการออกแบบกราฟฟ คด ไซน สามารถแก ไขป ญหาในการใช งานได เป นสรรถ นะท จ าเป นท ส ด 2. น กศ กษาม ความเห นว า สรรถนะ 3 ด าน ค อ ด านความร ด านท กษะ ด านเจตคต เป น สรรถนะท จ าเป นมากท ส ด ท กด าน 3. ผ เช ยวชาญม ความเห นว าสรรถนะรถนะ 3 ด าน ค อ ด านความร ด านท กษะ ด านเจตคต โดยภาพรวมของสรรถนะ ค าเฉล ยระด บ3.55 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานระด บ 0.36 เป นสรรถนะท จ าเป นมากท ส ด คาสาค ญ:การใช เทคโนโลย สารสนเทศสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ แฟช น Abstract The purpose of the research study was for competenciesstudent to study in Computer Program Aided Design for Fashion in Fashion design at secondary about 21.The Faculty of Home Economics Technology, Rajamankala University of technology Krungthep.. The sample groups of the study were consists of 8 experts. The research tool was the questionnaire. The data was analyzed using the arithmetic mean, the standard deviation. 1

2 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน The results of the study were as the following 1. From the specialists.opinion show that cognition Information Technology using computer,applied program and graphic design to solve program while using, realize to the value and benefit of usinginformation technology for developing skills which were the most important. 2. The students opinion on3part which were knowledge part, skill,and attitude part were in high level. 3. FromExperts opinion showed that the necessary and suitable on 3part were knowledge part, skill and attitude. The arithmetic mean is 3.55andstandard deviation is0.36,suggesting that the competencieswere the most important. Keywords:Using Information Technology, competenciesstudent to study, Computer Program Aided Design for Fashion บทนา การศ กษา ค อ การพ ฒนาคนให ม ความเจร ญงอกงามในท กด านโดยเฉพาะด านความร ทาง ว ชาการสามารถน าความร ทางว ชาการไปปฏ บ ต ให เป นร ปธรรมในการด าเน นช ว ตอย ในส งคมได อย างม ความส ขการท จะพ ฒนาคนได ต องอาศ ยการศ กษาเป นเคร องม อในการพ ฒนา สถาบ นการศ กษาม ส วน ส าค ญในการพ ฒนาคนโดยเฉพาะอย างย งสถาบ นอ ดมศ กษาซ งท าหน าท ผล ตบ คลากรให ม ความร ความสามารถในท กๆด านให ท นก บความต องการของตลาดแรงงานให สามารถแข งข นก บประเทศอ นๆ ได ด งน น การศ กษาจ งเป นเคร องม อท ส าค ญในการยกฐานะของคนในส งคมลดช องว างระหว างบ คคล ร ฐบาลให ความส าค ญก บการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาประเทศทางด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคมและ ว ฒนธรรม ให ท นก บการเปล ยนแปลงของโลกท ม การต ดต อส อสารก นอย างรวดเร วโดยผ านระบบ อ นเทอร เน ตร ฐบาลจ งให ความส าค ญก บการพ ฒนาทร พยากรบ คคลเพ อเป นก าล งส าค ญในการพ ฒนา ประเทศต อไป นโยบายด านการศ กษาของร ฐบาลระบ ไว ว า เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อในการยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาส ทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบอ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวน ท ศน การเร ยนร ให เป นแบบผ เร ยนเป นศ นย กลางและเอ อให เก ดการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข าย สารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โอมท สามารถส งความร มาย งผ เร ยนโดยระบบ อ นเทอร เน ตความเร วส งส งเสร มให น กเร ยนท กระด บช นใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร แทบเลตเพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวางปร บปร งห องเร ยนน าร องด าเน นการให กองท นเพ อ พ ฒนาเทคโนโลย เพ อการศ กษาสามารถด าเน นการตามภารก จได ร ฐบาลได ให ความส าค ญในการน า ระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในกระบวนการเร ยนการสอนท กระด บช นให เป นผ ม ความร ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร เพ อแสวงหาความร แก ตนเอง(ศศ ธารา: 2555)คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะของน กศ กษารายว ชาออกแบบ แฟช นเพ อให สอดคล องก บปร ชญาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพก าหนดไว ว า คณะ 2

3 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 เทคโนโลย คหกรรมศาสตร จ ดการศ กษาม งเน นการพ ฒนาบ ณฑ ตให ม ความร ทางว ชาการและเช ยวชาญ เช งปฏ บ ต การม ค ณสมบ ต พร อมท จะท างานสามารถพ ฒนาตนเองให ม ความก าวหน าท นว ว ฒนาการของ เทคโนโลย ด งน น จ งได ก าหนดย ทธศาสตร ในการผล ตบ ณฑ ตไว ว า ศ นย กลางความเป นเล ศด าน เทคโนโลย คหกรรมศาสตร โดยม เป าหมายของการผล ตบ ณฑ ตว า ผล ตบ ณฑ ตด านเทคโนโลย คหกรรมศาสตร ท ม ค ณสมบ ต ตามความต องการของตลาดแรงงาน ( อ น เน องมาจากสถานประกอบการวงการธ รก จตลอดจนส วนราชการต างๆได ม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อพ ฒนางานให ม ความรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ สถาบ นอ ดมศ กษาจ าเป นต องพ ฒนาตนเองเพ อเพ มข ดความสามารถของบ ณฑ ตให ม ความ เช ยวชาญด านเทคโนโลย น กศ กษาของมหาว ทยาล ยต องม ข ดความสามารถในการน าและใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อมาพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร ออกแบบแฟช น การพ ฒนาให ไปส เป าหมายได จ าเป นต องม การพ ฒนาการสอนงาน อบรมการด งาน ด านว ชาการให เป นผ ม ความร ความสามารถใช เทคโนโลย ได อย างด ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพร จ กใช เทคโนโลย มาประย กต ใช ในการ พ ฒนาว ชาการ และน าเทคโนโลย อ นเหมาะสมมาพ ฒนาส งคมอย างม ประส ทธ ภาพท งน เพ อเป นการ เพ มสมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาอย างเป นระบบ ด งน น คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพจ าเป นต อง เพ มสมรรถนะข ดความสามารถของน กศ กษาในการใช เทคโนโลย เพ อให ก าวท นไปก บเหต การณ น กศ กษาท เข ามาสม ครเป นน กศ กษาใหม จะ ซ งถ อเป นกลไกลส าค ญท จะช วยพ ฒนาสมรรถนะการ เร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร การออกแบบแฟช นเพ อน าไปส เป าหมายในการผล ตบ ณฑ ตให ม ความ เช ยวชาญในว ชาช พตามความต องการ ว ตถ ประสงค การว จ ย การว จ ยคร งน ใช ร ปแบบการว จ ยเช งส ารวจ (Survey Research) ม ว ตถ ประสงค เพ อ 1. เพ อศ กษาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 2. เพ อศ กษาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น สมมต ฐานในการว จ ย สมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาม ความส มพ นธ ก บประส ทธ ผลของการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบถ งสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 2. เป นแนวทางการพ ฒนาร ปแบบประเม นสรรถนะการสอนคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบ แฟช น 3

4 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ว ธ การดาเน นงาน ขอบเขตการว จ ย กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยด งน 1. ผ เช ยวชาญ หมายถ งผ ท ม ความเช ยวชาญในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในการเร ยนการสอนโดยก าหนดค ณว ฒ ด านเทคโนโลย สารสนเทศหร อผ เช ยวชาญด านการออกแบบ แฟช นท ม ประสบการณ ด านการจ ดการเร ยนการสอนหร อใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเป น เคร องม อในก จกรรมการเร ยนการสอน 2. น กศ กษาระด บปร ญญาตร สาขาว ชาการออกแบบแฟช นท ก าล งศ กษาอย ในภาคการศ กษา ท 1 ป การศ กษา 2555 ช นป ท 2 คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล กร งเทพ จานวน 21 คน 3. ผ ทรงค ณว ฒ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและแฟช นในสถาบ นอ ดมศ กษาท ม ค ณสมบ ต เป น ผ บร หารในองค กรด านเทคโนโลย แฟช นม ความร และเช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและแฟช น หร อเป นอาจารย น กว ชาการศ กษาม ประสบการณ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเละแฟช นเป นเคร องม อ ในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน8คน ต วแปรท ใช ในงานว จ ย 1. ต วแปรอ สระ ค อ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร ของ น กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 2. ต วแปรตาม ค อ สรรถนะการเร ยนร 3 ด านของรายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ แฟช น เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. แบบสอบถามความค ดเห นของผ เช ยวชาญท ม ต อสมรรถนะท จ าเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศและแฟช นเพ อการเร ยนร ของน กศ กษา 2. แบบสอบถามความค ดเห นของน กศ กษาท ม สมรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสร รถนะการเร ยนร ของน กศ กษาสาขาว ชาการออกแบบแฟช น ว ธ การดาเน นการว จ ย ข นตอนท 1 พ ฒนากรอบแนวค ดความสามารถการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนา สมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น ข นตอนท 2 ส งเคราะห เอกสาร งานว จ ยท เก ยวข อง ส ารวจข อม ลเบ องต นเก ยวก บสรรถนะ การใช เทคโนโลย สารสนเทศ เร มจากความค ดเห นผ เช ยวชาญ ข นตอนท 3 ว เคราะห และออกแบบสอบถาม จ านวน 2 ช ดช ดท 1 สรรถนะการเร ยนร ด าน เทคโนโลย สาสนเทศของน กศ กษา สาขาว ชาการออกแบบแฟช น และช ดท 2 ความค ดเห นของ ผ เช ยวชาญ/อาจารย การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา ข นตอนท 4 ร างสรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศรายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ แฟช น ข นตอนท 5 ร บรองสรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาโดย ผ ทรงค ณว ฒ 8 คน 4

5 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 การว เคราะห ข อม ล ท าการว เคราะห ข อม ลท ได จากแบบสอบถาม ด าเน นการ ด งน 1. ว เคราะห หาค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาจากผ เช ยวชาญและน กศ กษา 2. น าเสนอให ก บผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและแฟช น หร อผ เช ยวชาญด านการ ออกแบบแฟช นท ม ประสบการณ ก บเทคโนโลย ทางการศ กษาหร ออ นๆท เก ยวข องเป นผ ประเม นความ เหมาะสม จากแบบสอบถาม ด านค ณล กษณะอ นพ งประสงค 3 ด าน ได แก ด านความร ด านท กษะและ ด านเจตคต โดยก าหนดน าหน กคะแนนออก ค อ 5 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานมากท ส ด 4 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานสมมาก 3 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานปานกลาง 2 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานน อย 1 หมายถ ง ม ความเห นว าใช งานน อยท ส ด และได ก าหนดเกณฑ การว เคราะห ตามแนวค ดของเบสท (Best)ด งน หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมมากท ส ด หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมมาก หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมปานกลาง หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมน อย หมายถ ง ม ความเห นว าเหมาะสมน อยท ส ด สร ปและอภ ปรายผลการว จ ย สร ปผลการว จ ย การว จ ยเร องการศ กษาสมรรถนะการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาระด บปร ญญาตร คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล กร งเทพ สาขาว ชาการออกแบบแฟช นผ ว จ ยขอสร ปผลการว จ ยตามว ตถ ประสงค ของการว จ ยด งน ตอนท 1 ผลการศ กษาความค ดเห นของผ เช ยวชาญท ม ต อสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ สาขาว ชาการออกแบบแฟช น ระด บปร ญญาตร คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ สร ปได ด งน 1. สมรรถนะด านความร ผ เช ยวชาญส วนใหญ ม ความค ดเห นว าสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาด านความร อย ในระด บด เน องจากน กศ กษาม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช เคร องคอมพ วเตอร โดยม ค าเฉล ย 3.56 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.21 อย ระด บด 2. สรรถนะด านท กษะ ผ เช ยวชาญส วนใหญ ม ความเห นว าสรรถนะ ท จ าเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร รายว ชา ม ค าเฉล ยย ระด บ 3.58ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ระด บด มาก 5

6 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน 3. ด านเจตคต ผ เช ยวชาญส วนใหญ ม ความเห นต อด านท กษะคต ในแง ค ณค าเละการใช ประโยชน สน บสน นการเร ยนการสอนเป นสรรถนะท จ าเป นท ต องม ในระด บมาก ค าเฉล ย 3.50,ส วน เบ ยงเบนมาตรฐาน 0.46 เน องจาก ม การยอมร บข อตกลง ร วมก น ตอนท 2 ผลการความค ดเห นของน กศ กษาท ม ต อสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษา รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบแฟช น 1. สมรรถนะด านความร น กศ กษาส วนใหญ ม ความค ดเห นว าสมรรถนะท จาเป นต อการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของน กศ กษาด านความร อย ในระด บด จ านวน 13 โดยม ค าเฉล ย 4.00 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.34 อย ในระด บมากท ส ด 2. สรรถนะด านท กษะ น กศ กษาส วนใหญ ม ความเห นว า สรรถนะด านท กษะม ความจ าเป น ต อการใช เทคโนโลย ความค ดเห นพบอย ม ค าเฉล ย 3.79 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และการใช งาน ท กษะในระด บด มาก 3. ด านเจตคต ได แก ค ณค า การใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสรรถนะ การเร ยนร รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบ ค าเฉล ย 3.72 ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 0.37 เป นสร รถนะท อย ในระด บด ตอนท 3 ผลการประเม นการร บรองการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการ เร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 1. ด านความร ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านท กษะผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านเจตคต ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ 8 ตารางท 1 สร ปผลการประเม นสรรถนะการเร ยนร 3 ด านของผ เช ยวชาญ ระด บความค ดเห น ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 1 ด านความร มาก 2 ด านท กษะ มากท ส ด 3 ด านเจตคต มาก ผลเฉล ยรวม มาก 6

7 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 ตารางท 2 สร ปผลการประเม นสรรถนะการเร ยนร 3 ด านของน กศ กษา ระด บความค ดเห น ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 1 ด านความร มากท ส ด 2 ด านท กษะ มาก 3 ด านเจตคต มาก ผลเฉล ยรวม มาก ตอนท 3 ผลการประเม นการร บรองการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการ เร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช น 1. ด านความร ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านท กษะผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ ด านเจตคต ผ ทรงค ณว ฒ ม ความเห นเก ยวก บความเหมาะสมในการก าหนดสมรรถนะ 8 ด งน น ผ ว จ ย สร ปสรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบ แฟช นด งน 1. สรรถนะด านความร ก าหนดการพบว าน กศ กษาผ เช ยวชาญ ม ความเห นตรงก นว าเป นสร รถนะท เหมาะสม 2. สรรถนะด านท กษะ พบว าน กศ กษาผ เช ยวชาญ ม ความเห นตรงก นว าเป นสรรถนะท เหมาะสม เน องจาก ผ เร ยนสามารถเข าถ งก จกรรมได เร ว 3. ด านเจตคต ผ ทรงค ณว ฒ น กศ กษาม ความเห นสอดคล องก น เน องจาก เห นค ณค าและ ประโยชน การน าไปใช งานด านท กษะอ นๆ อภ ปรายผลการศ กษา จากการศ กษาความสามารถการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาสมรรถนะการเร ยนร ของ น กศ กษารายว ชาคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบแฟช นผ ว จ ยขอสร ปประเด นด งน 1. ด านความร พบว า น กศ กษา ผ เช ยวชาญ ม ความเห นในทางเด ยวก น อธ บายได ว า ใน ป จจ บ นองค กรจะใช เทคโนโลย ช วยในการข บเคล อน ส งผลท าให เก ดการพ ฒนาท กด าน ท าให การ บร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ 2. ด านท กษะพบว า ผ เช ยวชาญ น กศ กษา ม ความเห นสอดคล องก น อธ บายได ว า ความร ด านท กษะจะอย รอบ ๆต วเราท สามารถ หาความร เพ มเต มได เช น การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร การ ใช อ นเทอร เน ท ซ งเป นแหล งความร มากมายมหาศาล สามารถเข าถ งได จะเป นประโยชน ต อผ เร ยน อย างมาก 3. ด านเจตคต พบว า ผ เช ยวชาญ น กศ กษา ม ความเห นสอดคล องก น อธ บายได ว าสรรถนะท เหมาะสมจะประกอบด วยการท างานร วมก บผ อ น ค อ สามารถแก ไขป ญหาท เก ดข นโดยใช เทคโนโลย ได 7

8 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ข อเสนอแนะ ข อเสนอสาหร บการพ ฒนาคร งต อไป 1. ความม การจ ดฝ กอบรมให แก น กศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศตามห วข อสรรถนะ 2. ผ บร หารควรให ความส าค ญก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอน ฯลฯ ข อเสนอแนะการทาว จ ยคร งต อไป 1. ควรก าหนดการแสดงสรรถนะออกเป น 2 ระด บ ได แก ระด บเร มต นระด บม ความร บ าง ระด บม ความร ปานกลาง ระด บส ง ระด บเช ยวชาญ 2. เป นแนวทางการพ ฒนาร ปแบบประเม นสรรถนะการสอนคอมพ วเตอร เพ องานออกแบบ แฟช น ตารางท 3 สมรรถนะการเร ยนร ของน กศ กษาในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ของ น กศ กษาระด บปร ญญาตร รายว ชาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบแฟช น สรรถนะด านความร (knowledge) ฮาร ดแวร (Hardware) 1. ม ความร ความเข าใจในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร อ นเทอร เน ต 2. ม ความร ข าวสารเทคโนโลย ท ท นสม ย 3. ม ความร ในการ อ ปกรณ ฮาร ดแวร และอ ปกรณ บ นท กข อม ลต างๆ 4. ม ความร ในการด แลร กษาเคร อง ซอฟต แวร ( Software) 5. โปรแกรมประมวลผล น าเสนอได เช น Ms Word,Ms Power point 6. โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7. โปรแกรมท าตาราง เช น Excel บ คลากร (People ware) 8. ม ความร ในการออกแบบโปรแกรมคอมพ วเตอร 9. สามารถเร ยนร ใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 10. สามารถออกแบบว เคราะห ภาพใหม เพ อปร บปร งงานเด มได ข อม ล (Data) 11. สามารถบ นท กข อม ลลงในคอมพ วเตอร ได 12. สามารถประมวลผลข อม ล ได ถ กต อง 8

9 วารสารศร วนาล ยว จ ย ป ท 3 ฉบ บท 5 ตารางท 3 (ต อ) สรรถนะด านความร (knowledge) กระบวนการทางาน (Procedure) 13. ม ความร ความเข าใจกระบวนการท างานเคร องคอมพ วเตอร สรรถนะด านท กษะ(skill) ฮาร ดแวร (Hardware) 1 ท กษะในการส อสารข อม ล เช นการบ นท กภาพ ว ด โอ 2 ท กษะในการเช อมอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น การแชร ข อม ล 3 ท กษะในการใช อ ปกรณ ฮาร ดแวร และอ ปกรณ บ นทกข อม ลต างๆ 4 ท กษะในการด แลร กษาเคร อง ซอฟต แวร ( Software) 5 โปรแกรมประมวลผลค า เช น Ms Word, Ms Power point สรรถนะด านท กษะ(skill) ฮาร ดแวร (Hardware) 1 ท กษะในการส อสารข อม ล เช นการบ นท กภาพ ว ด โอ 2 ท กษะในการเช อมอ ปกรณ คอมพ วเตอร เช น การแชร ข อม ล 3 ท กษะในการใช อ ปกรณ ฮาร ดแวร และอ ปกรณ บ นทกข อม ลต างๆ 4 ท กษะในการด แลร กษาเคร อง ซอฟต แวร ( Software) 5 โปรแกรมประมวลผลค า เช น Ms Word, Ms Power point 6 โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7 โปรแกรมท าตาราง เช น Excel บ คลากร (People ware) 8ท กษะการออกแบบโปรแกรมคอมพ วเตอร 9ท กษะในการใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 10 ท กษะการออกแบบว เคราะห ภาพใหม เพ อปร บปร งงานเด มได ข อม ล (Data) 11 บ นท กข อม ลลงในคอมพ วเตอร ได 12 ประมวลผลข อม ล ได ถ กต อง 9

10 มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ตารางท 3 (ต อ) สรรถนะด านเจตคต (Attitude) กระบวนการทางาน (Procedure) 13 ม ท กษะการใช งานคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร (Hardware) 1 การยอมร บการใช งาน 2 ม ท ศนคต แง บวกในการใช คอมพ วเตอร 3 เห นค ณค า และการใช ประโยชน เคร องเพ อสน บสน นการเร ยนการสอน สรรถนะด านเจตคต (Attitude) 4 ม ความสนใจ ต ดตาม อ ปกรณ ความก าวหน าของเคร องม อ สม าเสมอ ซอฟต แวร ( Software) 5 โปรแกรมประมวลผลค า เช น Ms Word, Ms Power point 6 โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7 โปรแกรมท าตาราง เช น Excel 6 โปรแกรมออกแบบกราฟฟ ต เช น Photoshop CS4,Illustrator CS4 7 โปรแกรมท าตาราง เช น Excel บ คลากร (People ware) 8 สามารถออกแบบโปรแกรมคอมพ วเตอร ได 9 ม ว น ยและเคารพกฎเกณฑ การใช เทคโนโลย สารสนเทศในสถานศ กษา 10 ม ความร บผ ดชอบต อข อม ลท น ามาใช ร วมก น รวมถ งการร กษาส ทธ ต างๆ ข อม ล (Data) 11 บ นท กข อม ลลงในคอมพ วเตอร ได 12 ประมวลผลข อม ล ได ถ กต อง กระบวนการทางาน (Procedure) 13ศ กษาค ม อการใช งาน เช น ค ม อผ ใช (User manual)หร อ ค ม อผ ด แลระบบ ( operation manual) เป นต น เอกสารอ างอ ง ศศ ธารา พ ช ยชาญณรงค (2555) ย ทธศาสตร 2555 กระทรวงศ กษาธ การด านอาช วศ กษา ส บค น เม อ17 ต ลาคม2555 เข าถ งจาก 10

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

5. ระยะเวลาการดาเน นงาน ระหว างว นท 18-19 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558

5. ระยะเวลาการดาเน นงาน ระหว างว นท 18-19 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. หมดเขตร บสม คร 17 กรกฏาคม 2558 โครงการอบรมปฏ บ ต การ การช วยเหล อผ ป วยฉ กเฉ นสาหร บคร พยาบาลและคร ส ขศ กษา ระหว างว นท 18 19 กรกฏาคม 2558 ณ ------------------------------------------------------------------------------------- คร พยาบาลหร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information