การพ ฒนาช ดการเร ยนร รายว ชาศ กษาท วไป

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาช ดการเร ยนร รายว ชาศ กษาท วไป"

Transcription

1 การพ ฒนาช ดการเร ยนร รายว ชาศ กษาท วไป ความสาเร จของงาน ข นตอนการปฏ บ ต งาน ดาเน นการแล ว ระหว างดาเน นการ ย งไม ดาเน นการ 1. อน ม ต โครงการ 2. แต งต งคณะกรรมการ 3. ประช มคณะกรรมการจ ดทาโครงร าง เน อหา และมอบหมายงาน 4. ประช มต ดตามความค บหน าของงาน 5. จ ดทาร างค ม อ 6. ว พากษ ค ม อ 7. จ ดทาค ม อฉบ บสมบ รณ 8. ทดลองใช 9. ปร บปร ง หมายเหต ข อม ลการปร บปร งด งเอกสารแนบ

2 2 GE101 ภาษา การส อสาร และเทคโนโลย สารสนเทศ 6(3-6-9) Language, Communication and Information Technology ว ตถ ประสงค รายว ชา ผ เร ยนสามารถ 1. ต ดต อส อสารด วยภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ม ท กษะการฟ ง พ ด อ าน เข ยน โดยใช ภาษาถ กหล ก ภาษาและกาลเทศะ 2. สามารถเล อกใช เทคโนโลย สารสนเทศในช ว ตประจาว นได อย างเหมาะสมและร เท าท น 3. ค นคว า รวบรวม เร ยบเร ยงข อม ลด วยเทคโนโลย สารสนเทศ สามารถค ดกรองข อม ลท เป น ประโยชน ได 4. สามารถใช เทคโนโลย ช วยในการเข ยนโครงการและการทารายงานเช งว ชาการ 5. สามารถใช เทคโนโลย ในการน าเสนองานด วยภาพน ง และภาพเคล อนไหว เผยแพร ตามส อต างๆ 6. ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช ภาษาและเทคโนโลย สารสนเทศ คาอธ บายรายว ชา ส งเสร ม และพ ฒนาให ผ เร ยนเก ดความร ความเข าใจในการใช ภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ ในท กษะ การฟ ง การพ ด การอ าน การเข ยน เพ อการส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ ร จ กประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการค นคว าและน าเสนองานในร ปแบบต างๆ ม ท กษะการส อสาร การส อสารในส งคมพห ว ฒนธรรม ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารอย างร เท าท น ตระหน กถ งความเส ยงในส งคมออนไลน ตระหน กถ ง ค ณธรรมจร ยธรรมในการใช ภาษาและเทคโนโลย ตลอดจนม ท กษะการร สารสนเทศเพ อการเร ยนร ในศตวรรษท 21 และม ท กษะในการแสวงหาความร ตลอดช ว ต การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบปลายภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : จ ดท าสารคด เร องท น กศ กษาสนใจ โดยม การบรรยายท ง ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 40% 30%

3 3 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. การว เคราะห ข อเท จจร งและข อค ดเห น - ความหมายของข อเท จจร ง 9 - ชมส อเช น คล ปว ด โอเหต การณ คล ปว ด โอ - ล กษณะของข อเท จจร ง ท เป นป จจ บ น ตารางจาแนก - ความหมายของข อค ดเห น - ใช ตารางจาแนกข อเท จจร งและ ใบก จกรรม ข อค ดเห น - ล กษณะของข อค ดเห น - ร วมก นสร ปล กษณะของข อเท จจร งและ - การค ดว เคราะห เพ อแยกข อเท จจร งและ ข อค ดเห น ข อค ดเห น 2. ท กษะการฟ งและการอ าน - การฟ งภาษาไทย 9 - ชมส อ เช นคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ - การอ านภาษาอ งกฤษ - ใช ตารางว เคราะห สาร ตารางจาแนก - การฟ งภาษาอ งกฤษ - ร วมก นสร ปกระบวนการว เคราะห สาร ใบก จกรรม - การอ านภาษาอ งกฤษ 3. บ นเท งคด และสารคด - ความหมายของบ นเท งคด 9 - ชมส อ เช น คล ปว ด โอ หน งส อ ต วอย างบ นเท งคด - องค ประกอบของบ นเท งคด - ใช ตารางว เคราะห สาร ต วอย างสารคด - ความหมายของสารคด - ร วมก นสร ปกระบวนการว เคราะห สาร ตารางจาแนก - องค ประกอบของสารคด ใบก จกรรม 4. ท กษะการร สารสนเทศ - ความหมายของการร สารสนเทศ 9 - กรณ ศ กษาท เป นป จจ บ น กรณ ศ กษา - องค ประกอบของการร สารสนเทศ - ร วมก นสร ปท กษะการร สารสนเทศ ใบก จกรรม - ค ณล กษณ และความสามารถในการร สารสนเทศ และประโยขน - ประโยชน ของการร สารสนเทศ 5. ท กษะการส บค น - ความหมายของการส บค นสารสนเทศ 9 - กรณ ศ กษา เคร องม อส บค นสารสนเทศ - กาหนดให น กศ กษาค นคว า ใบก จกรรม - เทคน คการส บค นสารสนเทศ เร องท ตนเองสนใจ - ภาษาอ งกฤษเพ อการส บค น - ตอบคาถามในใบก จกรรม

4 4 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 6. การใช เทคโนโลย สารสนเทศ - ความหมายของส อ 9 - กรณ ศ กษาท เป นป จจ บ น กรณ ศ กษา เช น อย างร เท าท นและความเส ยงในส งคม - การร เท าท นส อ - สถานการณ จาลอง ผล ตภ ณฑ เสร มความงาม ออนไลน - ความหมายของส งคมออนไลน - ร วมก นว เคราะห พฤต กรรมท ควร-ไม ยกต วอย างภาพยนต ท ม - ความเส ยงในส งคมออนไลน ควร และผลกระทบ เน อหาไม เหมาะสม - จรรยาบรรณและกฎหมายท เก ยวก บเทคโนโลย ข าวท ส งต อในส งคม สารสนเทศ ออนไลน 7. การอย ร วมก นในส งคมพห ว ฒนธรรม - ความหมายของส งคมพห ว ฒนธรรม 9 - กรณ ศ กษาท เป นป จจ บ น กรณ ศ กษา - การใช ภาษาเพ อความเข าใจความหลากหลายใน ส งคม - ร วมก นสร ปป ญหา ว ธ แก และป องก น ป ญหา 8. การเข ยนรายงานเช งว ชาการ - ความหมายของการเข ยนรายงานเช งว ชาการ 9 - ร วมก นเข ยนผ งความค ด ผ งความค ด - ประเภทของการเข ยนรายงานเช งว ชาการ - ศ กษาข อม ลเพ มเต ม หน งส อ - ว ธ การเข ยนรายงานเช งว ชาการ - ทดลองเข ยนงานเช งว ชาการ ต วอย างงานเช งว ชาการ - จ ดทารายงานผลการดาเน นโครงการ รายงานผลการดาเน น โครงการ 9. การเข ยนโครงการ - ความหมายของการเข ยนโครงการ 9 - นาห วข อท น กศ กษาสนใจมาเข ยนเป น ห วข อท น กศ กษาสนใจ - ความสาค ญของการเข ยนโครงการ โครงการ ทาโครงการ - หล กการเข ยนโครงการ - ร วมก นให คาแนะนาหล กการเข ยน โครงการ ร ปแบบการเข ยน โครงการท ถ กต อง 10. เทคน คการเก บรวบรวมข อม ล - การส งเกต 9 - ช วยก นสร างเคร องม อ ต วอย างเคร องม อ - การส มภาษณ - นาเสนอและช วยก นปร บแก จาลองสถานการณ - การสอบถาม - นาไปทดลองเก บข อม ล สถานการณ จร ง - หากได ข อม ลไม ครบถ วนนามาปร บแก และเก บข อม ลเพ มเต ม 11. ท กษะการพ ดภาษาไทยและ - ท กษะการพ ดภาษาไทย 9 - เตร ยมห วข อเร องท จะพ ด สถานการณ จร ง ภาษาอ งกฤษ - การพ ดในท ประช ม - พ ดหน าช นเร ยน

5 5 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร - การพ ดในท ประช มชน - ร วมก นให คาแนะนาปร บแก - การพ ดภาษาอ งกฤษ 12. ท กษะการนาเสนอ - การใช ภาษาไทยเพ อการนาเสนองาน 9 - นาเสนอรายงานผลการดาเน น สถานการณ จร ง - การใช ภาษาอ งกฤษเพ อการนาเสนองาน โครงการหน าช นเร ยน - การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการนาเสนองาน - ตอบข อสงส ยซ กถามของเพ อน - ร วมก นให ข อค ดเห นแนะนา

6 GE102 อ ตล กษณ บ ณฑ ตวไลยอลงกรณ 6(3-6-9) VRU Identities ว ตถ ประสงค รายว ชา เพ อให น กศ กษา 1. ม บ คล กภาพท ด ม ความร บผ ดชอบ ร จ กประเม นตน พ ฒนาตนเอง 2. ม ความร เร องเคารพกฎระเบ ยบของมหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต 3. ม ความสามารถน อมนาแนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการดาเน นช ว ต 4. ม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาพ ฒนาส งคม 5. ม ความภาคภ ม ใจในความเป นน กศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ คาอธ บายรายว ชา ส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ม ความภาคภ ม ใจในความเป น วไลยอลงกรณ สร างเสร มเอกล กษณ การด าเน นช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง อ ตล กษณ การม จ ตอาสา เพ อให เก ดบ คล กภาพท ด เข าใจตนเอง ร จ กประเม นตนเอง พ ฒนาตนเอง ร จ กกาลเทศะ เคารพกฎระเบ ยบ ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง มหาว ทยาล ยและส งคม ม ท กษะช ว ต ความเป นมน ษย ท สมบ รณ ความตระหน กและอน ร กษ ส งแวดล อม ความ เป นผ นา ม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาพ ฒนาส งคม และม จร ยธรรมในการดาเน นช ว ต การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น 1 1.ค ณธรรม จร ยธรรม 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว างบ คคล 1. การเข าช นเร ยน 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การ แสดงความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด ส ดสวนของการ ประเม นผล 20% 2 2. ความร 1.. สอบปลายภาค 30% 3 3. ท กษะทางป ญญา 1. ว เคราะห กรณ ศ กษา 20% 5. ท กษะการ ว เคราะห เช ง 2. จ ดท าโครงการจ ตอาสา และ 30% ต วเลข การส อสาร และการ นาเสนอโครงการ ใช เทคโนโลย

7 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. ภาคภ ม ใจในความเป นวไลยอลงกรณ - ประว ต ความเป นมา 9 - เช ญศ ษย เก าท ม ช อเส ยง อาจารย อาว โส ศ ษย เก า - สถาบ นพระมหากษ ตร ย ก บมหาว ทยาล ย และผ ม ความทรงจาด ๆ เก ยวก บ อาจารย อาว โส - ศ ษย ท ภาคภ ม ใจ มหาว ทยาล ยมาจ ดทา Focus group Flip Chart - ถอดบทเร ยนการจ ดทา Focus group - ร วมก นสร ปความร ท ได 2. ตามรอยเบ องพระย คลบาท - พระราชประว ต พระอ จร ยภาพ พระราชกรณ ยก จ 18 - เช ญว ทยากรจากโครงการพระราชดาร ว ทยากร - หล กการทรงงานของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว มาให ความร เก ยวก บพระราชกรณ ยก จ คล ปว ด โอ - โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร หร อให ด คล ปว ด โอพระราชกรณ ยก จ Flip Chart - ถอดบทเร ยน 3. เศรษฐก จพอเพ ยง - ความหมายของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 9 - ศ กษาโครงการพระราชดาร ในพ นท ท ตน ศ นย การเร ยนร - ความสาค ญของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง อาศ ย หร อ จ ดก จกรรมเร ยนร เศรษฐก จ คณะและหน วยงาน - หล กการและแนวค ดของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง พอเพ ยงจากแหล งเร ยนร ในมหาว ทยาล ย ภายในมหาว ทยาล ย - การน อมนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาปฏ บ ต - ค นคว าข อม ลเพ มเต ม - การประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยง - ร วมก นสร ปความร ท ได 4. ท กษะช ว ต จ ตอาสา พ ฒนาท องถ น - ท กษะกระบวนการค ด/การแก ป ญหา 18 - เตร ยมสารวจข อม ลช มชน เตร ยมคาถาม ช มชนเคร อข าย - การม ส วนร วมในการแก ป ญหา พ ฒนาส งคม และเตร ยมแก ป ญหาสถานการณ ท พบ สถานการณ จาลอง ด วยโครงการจ ตอาสา - ลงช มชนเพ อสารวจข อม ลป ญหาในช มชน สถานการณ จร ง - ท กษะการทางานร วมก บช มชนและการลงพ นท - น ดหมายเป นระยะเพ อตรวจสอบข อม ล - ท กษะการนาเสนอและการประเม นผล ท ได - ร วมก นสร ปข อม ล 5. ความเป นพลเม อง - ความร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม 9 - นาเสนอคล ปว ด โอ หร อข าวสถานการณ ข าวและสถานการณ - การเคารพกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ป จจ บ น ป จจ บ น - ส ทธ และหน าท ของพลเม องท ด - ค นคว าข อม ลเพ มเต มในส งท ย งไม ร - ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมพ นฐานในการดาเน นช ว ต - ร วมก นสร ปถ งข อด ข อเส ย ความร ท ได

8 8 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 6. ภาวะผ นา และบ คล กภาพ - การพ ฒนาตนเอง การพ ด กร ยามารยาท 9 - นาน กศ กษาลงพ นท เก บข อม ลช มชน - การพ ฒนาบ คล กภาพ - พ จารณาความเหมาะสมของบ คล กภาพ - ท กษะการทางานร วมก บผ อ น และการแต งกายของน กศ กษา ให คาแนะนา - การนาเสนอหน าช นเร ยน - ร วมก นสร ปถ งความสาค ญของบ คล กภาพ

9 GE103 นว ตกรรมและการค ดทางว ทยาศาสตร 6(3-6-9) Innovation and Scientific Thinking ว ตถ ประสงค รายว ชา 1. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรม เทคโนโลย และผลกระทบ 2. สามารถนานว ตกรรมและเทคโนโลย มาประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได 3. ม ความค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณ ใช เหต ผลในการแก ป ญหา 4. ม ท กษะกระบวนการค ดและเจตคต ทางว ทยาศาสตร 5. สามารถประย กต คณ ตศาสตร เพ อใช ในช ว ตประจาว น คาอธ บายรายว ชา ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บนว ตกรรม และเทคโนโลย ด านต างๆ ท ใช ใน ช ว ตประจ าว นและใช ในการประกอบอาช พ เพ อให เก ดแนวค ดในการเล อกใช ท เหมาะสม ร เท าท น พ ฒนา ผ เร ยนให ม ความค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณ ค ดแบบองค รวม ม เหต ผล ม เจตคต ทางว ทยาศาสตร ม ท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร เพ อการว เคราะห ค านวณ ศ กษาข อม ลประกอบการ ต ดส นใจ การประเม นทางเล อกเพ อน าไปส การแก ป ญหาท เหมาะสม ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น สามารถ ดารงช ว ตในว ฒนธรรมทางว ทยาศาสตร การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบกลางภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สอบปลายภาค 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : ให ความร แก บ คคลท วไป หร อจ ดทานว ตกรรม 20% 15% 45%

10 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. ความหมาย ความสาค ญของ - ความหมายของว ทยาศาสตร 18 - นาเสนอคล ป เพ อให เห นความแตกต าง คล ปนว ตกรรม นว ตกรรม เทคโนโลย และผลกระทบ - ความหมายของนว ตกรรมและเทคโนโลย นว ตกรรมและเทคโนโลย คล ปเทคโนโลย - ประเภทของนว ตกรรมและเทคโนโลย - คล ปรายการโทรท ศน เช น สมรภ ม ไอเด ย, อ นเทอร เน ต - ธรรมชาต ของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย Survival - กระบวนการทางว ทยาศาสตร - ช วยก นสร ปความแตกต าง - น กศ กษาเล อกห วข อท สนใจเพ อค นคว า เพ มเต มและนาเสนอ - สร ปความร ท ได 2. การประย กต ใช นว ตกรรม และ - คอมพ วเตอร โทรศ พท ม อถ อ และเกมออนไลน 18 - ยกต วอย างข าวป จจ บ น หร อโฆษณา ข าวจากหน งส อพ มพ เทคโนโลย - โฟม แก ว พลาสต ก - แบ งกล มค นหาคาสาค ญจากข าว อ นเทอร เน ต - อาหารเสร มและเคร องสาอางค - แลกเปล ยนข อม ลท ร และค นหาข อม ล ฟล ปชาร ต ท ไม ร เพ มเต ม - นาเสนอข อม ลท ค นคว า - สร ปความร ท ได 3. ความค ดข นส ง - ตรรกศาสตร 18 - นาเสนอภาพยนตร หร อสารคด สารคด หร อภาพยนตร - การค ดอย างม ว จารณญาณ ส บสวนสอบสวน - อาจารย กระต นให น กศ กษาเช อมโยงก บ กระบวนการค ด - บรรยายเพ มเต มกรณ น กศ กษาไม เข าใจ 4. ท กษะกระบวนการค ด - ระเบ ยบว ธ การทางว ทยาศาสตร 9 - ให น กศ กษาเล นเกมท ต องอาศ ยกระบวน เกม - ท กษะและกระบวนการทางว ทยาศาสตร การค ดแบบว ทยาศาสตร - เจตคต ทางว ทยาศาสตร - ช วยก นสร ปความร ท ได จากการเล นเกม 5. คณ ตศาสตร ประย กต - สถ ต เบ องต น 27 - ยกต วอย างสถ ต ในช ว ตประจาว น ต วอย างใน - ร อยละ ส ดส วน - ฝ กคานวณดอกเบ ย ภาษ กยศ. LTF, RMF, ทดลอง Trade ห น ช ว ตประจาว น กรณ ศ กษาการคานวณ

11 11 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร ดอกเบ ย ร อยละ - ความน าจะเป น - ยกต วอย างเร อง หวย ห น โหราศาสตร - ฝ กการคานวณโดยไม ใช เคร องค ดเลข

12 GE104 ความเป นสากลเพ อการดาเน นช ว ตในประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก 6(3-6-9) Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities ว ตถ ประสงค รายว ชา 1. อธ บายถ งความส าค ญของประชาคมเซ ยนและประชาคมโลก ท ม ผลกระทบต อประเทศไทยได 2. ม ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนและประชาคมโลก รวมถ งล กษณะส าค ญของประเทศต างๆในอาเซ ยน 3. ว เคราะห ประเม นตนเอง ยอมร บความหลากหลายและผลกระทบ เพ อพ ฒนาตนเองให อย ในส งคมพห ว ฒนธรรมได คาอธ บายรายว ชา ส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความเข าใจในความหลากหลายด านว ฒนธรรม ศาสนา เช อชาต เคารพกฎกต กาของส งคม ประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลก ร และเข าใจในอ ทธ พลของโลกท ม ต อความ เปล ยนแปลงของส งคมไทย โดยเฉพาะบทบาทของส งคมตะว นตกท ม ผลกระทบต อความเปล ยนแปลงของ ส งคมไทย เพ อให เข าใจและยอมร บผลกระทบจากความเปล ยนแปลง ท งในด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม ส งแวดล อม เพ อเตร ยมความพร อมด านท ศนคต การปร บต ว และม ท กษะการดาเน นช ว ตในส งคมพห ว ฒนธรรม การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบกลางภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สอบปลายภาค 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : ให ความร หร อ จ ดท ากรณ ศ กษาเก ยวก บประเทศใน อาเซ ยน 20% 10% 40%

13 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล ง เร ยนร 1. ประชาคมอาเซ ยน - ความเป นมาของประชาคม 36 - นาเสนอคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ อาเซ ยน เก ยวก บอาเซ ยน - ว ตถ ประสงค ในการก อต ง - แบ งกล มเพ อส บค น อ นเทอร เน ต อาเซ ยน ข อม ลเพ มเต มตาม - กฎบ ตรอาเซ ยน คาสาค ญ ฟล ปชาร ต - ประเทศในอาเซ ยน - แบ งกล มค นคว า สถานการณ จร ง เก ยวก บประเทศท สนใจ ในอาเซ ยน ส มภาษณ ผ ท เคยไปประเทศท สนใจ หร อแรงงานท มา จากประเทศน น - นาเสนอผลการศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มอ น 2. อาเซ ยน ความร วมม อในกรอบอาเซ ยน 9 - นาเสนอคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ +3 - ความร วมม อในกรอบอาเซ ยน +6 - ความส มพ นธ ระหว างอาเซ ยน ก บสหประชาชาต - ความส มพ นธ ระหว างอาเซ ยน ก บสหภาพย โรป เก ยวก บอาเซ ยน +3 อาเซ ยน +6 ความส มพ นธ ระหว าง อาเซ ยน ก บสหประชาชาต และ ความส มพ นธ ระหว าง อาเซ ยนก บสหภาพย โรป - แบ งกล มอภ ปราย เก ยวก บผลกระทบของ การรวมกล ม ค นคว า เพ มเต ม - นาเสนอและ แลกเปล ยนเร ยนร ฟล ปชาร ต

14 14 หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล ง เร ยนร 3. ประชาคมอาเซ ยน - ความเป นมาของประชาคม 36 - นาเสนอคล ปว ด โอ คล ปว ด โอ อาเซ ยน เก ยวก บอาเซ ยน - ว ตถ ประสงค ในการก อต ง - แบ งกล มเพ อส บค น อ นเทอร เน ต อาเซ ยน ข อม ลเพ มเต มตาม - กฎบ ตรอาเซ ยน คาสาค ญ ฟล ปชาร ต - ประเทศในอาเซ ยน - แบ งกล มค นคว า สถานการณ จร ง เก ยวก บประเทศท สนใจ ในอาเซ ยน ส มภาษณ ผ ท เคยไปประเทศท สนใจ หร อแรงงานท มา จากประเทศน น - นาเสนอผลการศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร ก บกล มอ น 4. ความเป นพลเม อง โลก และอาเซ ยน - ความหมายและความสาค ญ ของพลเม องท ด 27 - นาเสนอข าวและ สถานการณ ป จจ บ น - การปฏ บ ต ตนเป นพลเม องด เก ยวก บความเป น ของประเทศชาต และ พลเม อง ส งคมโลก - ผ สอนเช อมโยงส การ เป นพลเม องโลกและ - ค ณล กษณะของพลเม อง พลเม องอาเซ ยน อาเซ ยน ตามกฎบ ตรอาเซ ยน - ร วมก นสร ปเก ยวก บ ความเป นพลเม อง โลกและพลเม องอาเซ ยน ข าว สถานการณ ป จจ บ น คล ปว ด โอ

15 15 GE105 ส ขภาพเพ อค ณภาพช ว ต 6(3-6-9) Health for Quality of Life ว ตถ ประสงค รายว ชา น กศ กษาสามารถ 1. ด แลตนเองในด านร างกาย จ ตใจ และส งคม 2. ดารงช ว ตอย ในส งแวดล อมท ส งผลต อค ณภาพช ว ต 3. ร จ กแก ป ญหาส วนต ว ไม พ งพายาเสพต ด 4. เตร ยมความพร อมในการป องก นและแก ป ญหาเม อเก ดอ บ ต ภ ย 5. การพ กผ อนหย อนใจ ใช เวลาว างให เป นประโยชน ด วยน นทนาการและส นทร ยภาพ คาอธ บายรายว ชา ส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม พฤต กรรมการสร างส ขภาพกาย จ ต และส งคม ม ท กษะช ว ต ม ความร ความ เข าใจเก ยวก บส ขภาพผ บร โภค การใช ยา การออกก าล งกายท เหมาะสมก บเพศ และว ย ป องก นอ บ ต ภ ยและ เตร ยมความพร อมในภาวะฉ กเฉ น การปฐมพยาบาลเบ องต น ว ธ คลายเคร ยดด วยน นทนาการและส นทร ยภาพ การประเม นผล ลาด บ ผลการเร ยนร ว ธ การประเม น ส ดสวนของการประเม นผล 1 1. ค ณธรรม จร ยธรรม 1. การเข าช นเร ยน 10% 4.ท กษะ ความส มพ นธ ระหว าง บ คคล 2. การม ส วนร วม การซ กถาม การแสดง ความค ดเห น 3. ความซ อส ตย 4. การส งงานตามกาหนด 2 2. ความร สอบปลายภาค 20% 3 3. ท กษะทางป ญญา 5. ท กษะการ ว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย 1. ว เคราะห กรณ ศ กษาและก จกรรมใน ห อง 2. โครงงานประจ าว ขา : โครงการพ ฒนา ตนเองด าน กาย จ ต ส งคม หร อการใช เวลาว างให เป นประโยชน 30% 40%

16 16 หน วยการเร ยนร และก จกรรม หน วยการเร ยนร เน อหา ช วโมง ก จกรรม ส อและแหล งเร ยนร 1. ส ขภาพกาย - ส ขว ทยาส วนบ คคล 18 - ยกต วอย างสถานการณ ป จจ บ น ข าว หร อ ข าว ว ด โอ สถานการณ - อาหารและโภชนาการ โฆษณา ป จจ บ น - ส ขภาพผ บร โภค - แบ งกล มระดมสมองเร องท สนใจ และ ฟล ปชาร ต - ยาและสารเสพต ด ค นคว าความร เพ มเต ม - การออกกาล งกายเพ อส ขภาพ - แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างกล ม - จ ดโครงงานพ ฒนาส ขภาพกาย 2. ส ขภาพจ ต ส งคม และท กษะช ว ต - การปร บต ว 18 - ข าวหร อเหต การณ ป จจ บ น ข าว ว ด โอ สถานการณ - การจ ดการความเคร ยด - ว เคราะห ผลกระทบท เก ดข น ป จจ บ น - การส งเสร มส ขภาพจ ตและน นทนาการ - หาสาเหต ของป ญหาท เก ดข นในข าว ฟล ปชาร ต - การอย ร วมก นในครอบคร ว ช มชน ท ทางาน ส งคม ศ กษาข อม ลเพ มเต ม และโลก รวมถ งการให บร การทางส งคม - หาว ธ ป องก น และแก ไข สาหร บต ว - การค ด การต ดส นใจ การแก ป ญหา การส อสารและ น กศ กษา และผ อ น การพ ฒนาตนเอง 3. อ บ ต ภ ยและการป องก น - ภ ยจากช ว ตประจาว น 18 - ให น กศ กษาค นคว าข าวเก ยวก บภ ยต างๆ สถานการณ จร ง - ภ ยจากธรรมชาต ในช ว ตประจาว น ภ ยธรรมชาต - การป องก นอ บ ต ภ ย การเตร ยมความพร อม - สารวจข อม ลช มชนเก ยวก บภ ยท เก ดข น - ค นหาว ธ การป องก นภ ย 4. การปฐมพยาบาล - การปฐมพยาบาลเบ องต น 18 - แสดงบทบาทสมม ต เก ยวก บการ สถานการณ จาลอง - การประเม นเพ อการช วยเหล อ ปฐมพยาบาล หร อการช วยช ว ต - การช วยช ว ตเบ องต น - สร ปความร ท ได ร วมก น 5. ส นทร ยภาพ - ความร ความเข าใจเก ยวก บศ ลปะ 18 - นาเสนองานศ ลป งานศ ลป - องค ประกอบของงานศ ลป และการร บร ค ณค าความงาม - น กศ กษาอภ ปรายเก ยวก บการร บร - ก จกรรม : ท ศนศ ลป, ดนตร, การแสดง ค ณค าความงาม - ช วยการสร ปความร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) --------------------------------- แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information