รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศท กรมธ รก จพล งงาน กระทรวงพล งงาน ได มอบหมายให สถาบ นป โตรเล ยมแห งประเทศไทย ท าการศ กษาเพ อก าหนดแนวทางการเพ มประส ทธ ภาพการ ขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศไทย การจ ดท าบทสร ปผ บร หารฉบ บน เพ อความสะดวกของผ บร หาร กระทรวงพล งงานและหน วยงานท เก ยวข อง จ กได ร บทราบถ งผลของการศ กษาและพ จารณาน าข อเสนอแนะ ไปส การปฎ บ ต ได รวดเร วย งข น 1. บทน าโครงการศ กษา น าม นเช อเพล งเป นพล งงานประเภทหน งท ม บทบาทส าค ญในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมประเทศ อ ก ท งย งเป นพล งงานหล กในภาคการขนส ง โดยท ประเทศไทยม ความต องการใช น าม นเพ มข นและราคาน าม นม แนวโน มส งข นอย างต อเน อง ประเทศไทยซ งเป นประเทศท ต องน าเข าน าม นจากต างประเทศเป นส วนใหญ ต อง ใช จ ายเง นในการซ อน าม นจากต างประเทศเพ มข นท กป ด งน นจ งม ความจ าเป นเร งด วนในการหามาตรการและ แนวทางลดการใช น าม น กระทรวงพล งงานได ก าหนดนโยบายในด านการใช พล งงานของประเทศด วยการส งเสร มและสน บสน น การเพ มประส ทธ ภาพและลดการใช พล งงาน โดยเฉพาะน าม นท ต องน าเข าจากต างประเทศเป นส วนใหญ โดย มอบหมายให กรมธ รก จพล งงานก าหนดแนวทางการเพ มประส ทธ ภาพหร อการลดการใช น าม นในระบบการ ขนส งน าม นเช อเพล งท วประเทศ กรมธ รก จพล งงานจ งม ความจ าเป นเร งด วนท จะต องด าเน นโครงการศ กษา เพ อปร บปร งระบบการขนส ง น าม นเช อเพล งท วประเทศให ม ประส ทธ ภาพเพ มข น โดยให สอดคล องก บโครงการต างๆ ท ภาคร ฐด าเน นการอย ท งในป จจ บ นและแผนงานในอนาคต อาท แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบลอจ สต กส ของประเทศไทย (พ.ศ ) โครงการจ ดท าแผนแม บทโครงสร างพ นฐานการขนส งและการส ารองน าม นเช อเพล ง และ โครงการจ ดต งศ นย กลางการจ ายน าม นเช อเพล งในเขตกร งเทพมหานคร เป นต น ว ตถ ประสงค และขอบเขตของโครงการ ว ตถ ประสงค ส าค ญของโครงการเพ อจ ดท าแผนงานการปร บปร งระบบขนส งน าม นของประเทศให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อสร างความม นใจให แก ประชาชนในด านความปลอดภ ย และตอบสนองความต องการ ในการใช น าม นของประชาชนได อย างเพ ยงพอ 1

2 ขอบเขตของการศ กษาโครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศไทยน ครอบคล ม รายละเอ ยดของการส ารวจและรวบรวมข อม ลพ นฐานต างๆ ท เก ยวข อง เช น ข อม ลโรงกล นและคล งน าม นท ว ประเทศ ข อม ลประชากรและสภาพช มชนบร เวณโดยรอบโรงกล นและคล งน าม น ระบบการร บและจ ายน าม น ของโรงกล นและคล งน าม น ข อม ลการแลกเปล ยนน าม นระหว างกล มผ ค าน าม น โดยพ จารณาท งข อจ าก ด ป ญหา เง อนไขต างๆ ท เป นอ ปสรรค ข อม ลการน าเข าและส งออกน าม นท งหมดของประเทศ การศ กษาและว เคราะห ครอบคล มความต องการใช น าม นเช อเพล งหล ก 4 ชน ด ได แก น าม นเบนซ น น าม นด เซล น าม นเคร องบ น (รวมน าม นก าด) และน าม นเตา ในแต ละพ นท ท วประเทศ และประมาณการความ ต องการน าม นเช อเพล งด งกล าวถ งป พ.ศ รวมท งศ กษาว เคราะห การเพ มประส ทธ ภาพระบบการขนส งทาง ท อ ทางราง ทางรถยนต และทางเร อ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ตลอดจนการก าหนดแนวทาง มาตรการ ร ปแบบ การขนส ง การออกแบบระบบขนส งน าม น ระบบการร บ-จ ายน าม น พร อมท งศ กษาผลกระทบส งแวดล อม เบ องต น (IEE) ผลกระทบด านการเง น (FIRR) ด านเศรษฐศาสตร (EIRR) และด านอ นๆ เพ อให การศ กษา ส าเร จตามเป าหมายของโครงการ แนวค ดและว ธ การด าเน นงาน แนวความค ดในการศ กษาคร งน ม งหว งให ม การพ ฒนาการบร หารจ ดการระบบขนส งน าม นเช อเพล ง ของประเทศ ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เก ดประโยชน ส งส ด และสามารถตอบสนองความต องการจากท ก ภาคส วนต างๆ ท เก ยวข องได โดยอย บนพ นฐานของ ความสมด ลและการม ส วนของท กท กภาคส วนท เก ยวข อง สอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ รวมท งม ความเป นไปได ในทางปฏ บ ต และย งย น โดยค าน งถ ง ป จจ ยหล ก 3 ด าน ค อ ป จจ ยด านเศรษฐก จ ป จจ ยด านพล งงาน และป จจ ยด านส งคม 2. ภาพรวมธ รก จน าม นเช อเพล งของประเทศไทย ห วงโซ อ ปทานน าม นเช อเพล งส าหร บโครงการศ กษาน เร มต งแต การจ ดหาน าม นเช อเพล ง ท งท ได จาก การกล นน าม นด บของโรงกล นภายในประเทศ และการน าเข าจากต างประเทศ รวมท งการขนส งน าม นเช อเพล ง ชน ดต างๆ ไปย งคล งน าม นหล กด วยการขนส งหลายร ปแบบด วยก น ได แก ทางเร อ ทางท อ ทางรถไฟ และทาง รถบรรท ก ส าหร บเอทานอลและไบโอด เซลซ งใช ผสมก บน าม นเบนซ นและน าม นด เซลตามนโยบายของ ร ฐบาลน น จะถ กส งมาจากโรงงานผล ตโดยรถบรรท ก เพ อน ามาผสมก บน าม นเบนซ นพ นฐานและด เซลหม นเร ว ท โรงกล นหร อคล งน าม นเพ อจ ดส งไปย งสถาน บร การและผ ใช ต อไป ความต องการใช และการผล ตน าม นเช อเพล งภายในประเทศ ประเทศไทยม ความต องการใช พล งงานเพ มข นท กป โดยม อ ตราการเจร ญเต บโตเป นไปในท ศทาง เด ยวก นก บอ ตราการเจร ญทางเศรษฐก จของประเทศ การใช พล งงานแยกตามสาขาเศรษฐก จส วนใหญ ใช ใน ภาคขนส ง และภาคอ ตสาหกรรม รองลงมาได แก การใช ในภาคท อย อาศ ยและธ รก จ และภาคเกษตร ตามล าด บ 2

3 ในทศวรรษท ผ านมา ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายของประเทศไทยได เปล ยนแปลงไป โดยส ดส วน การใช ก าซธรรมชาต ถ านห นและล กไนต และไฟฟ าได เพ มข น ในขณะท ส ดส วนการใช น าม นเช อเพล งลดลง อย างไรก ตาม สถ ต การใช น าม นส าเร จร ปในป 2551 ย งคงม ส ดส วนส งท ส ดอย ท ร อยละ 47 ของการใช พล งงาน ข นส ดท ายท งหมด ซ งม ปร มาณโดยรวมเท าก บ 66.3 ล านต นเท ยบเท าน าม นด บ ร ปท 1 ความต องการและการจ ดหาพล งงานของประเทศไทย อ ตราการเต บโต , , , , 9% 7% 7% 5% ความต องการตามสาขาเศรษฐก จ ท อย อาศ ย และธ รก จ 24% ขนส ง 37% อ ตสาหกรรม 36% เกษตร 3% พล งงานหม นเว ยน พล งน า ถ านห น ก าซ น าม น ป น าม น ,190 2,040 ก าซ ,300 ถ านห น พล งน า พล งงานหม นเว ยน รวม ท มา: ส าน กงานนโยบายและแผนพล งงาน ความต องการใช น าม นเช อเพล งในช วง 10 ป ท ผ านมา ม ส ดส วนการใช น าม นเตาลดลงมาก จากร อยละ 22 ของปร มาณการใช น าม นเช อเพล งท งหมดในป 2540 มาอย ท ร อยละ 8 ในป 2551 โดยเป นผลมาจากการส งเสร ม น าก าซธรรมชาต มาใช แทนน าม นเตาในการผล ตกระแสไฟฟ าและภาคอ ตสาหกรรม อย างไรก ตามส ดส วนการ ใช น าม นเช อเพล งส าหร บยานยนต ย งไม เปล ยนแปลงมาก เน องจากการใช พล งงานอ นทดแทนน าม นเบนซ นและ ด เซลในภาคการขนส งย งไม ส งผลเด นช ด 3

4 อย างไรก ด ในช วง 3 ป ท ผ านมา ราคาน าม นได ปร บต วส งข นมาก ร ฐบาลจ งม นโยบายส งเสร มการใช แก ส โซฮอล ไบโอด เซล และก าซธรรมชาต (ก าซเอ นจ ว )ในรถยนต รวมถ งการใช ก าซแอลพ จ เป นเช อเพล งส าหร บ รถยนต เพ มส งข นมาก ท าให ส ดส วนการใช เช อเพล งส าหร บยานยนต เปล ยนแปลงมากข น หากพ จารณาความต องการใช น าม นเช อเพล งรายภ ม ภาค พบว า ปร มาณการจ าหน ายเช อเพล งในเขต กร งเทพฯ และปร มณฑลม ส ดส วนส งส ดของประเทศ ค อ ร อยละ 42 รองลงมาค อ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อร อย ละ 13 ภาคใต และภาคตะว นออกเป นร อยละ 11 ร ปท 2 ส ดส วนปร มาณการจ าหน ายเช อเพล งแยกตามภ ม ภาคในป % 13% 5% 9% 42% 11% 11% การผล ตน าม นเช อเพล งในประเทศ โรงกล นน าม นเช งพาณ ชย ในประเทศไทย ม ท งส น 7 โรง ค อ โรงกล นน าม นบางจาก โรงกล นน าม นเอส โซ โรงกล นน าม นไทยออยล โรงกล นน าม นระยอง โรงกล นน าม นสตาร ป โตรเล ยม โรงกล นน าม นไออาร พ ซ และโรงกล นระยองเพ ยวร ฟายเออร ซ งม ก าล งการผล ตโดยรวมในป 2551 ประมาณ 1,092 พ นบาร เรลต อว น ซ ง ก าล งการผล ตของโรงกล นน าม นในป จจ บ นเพ ยงพอก บความต องการใช น าม นเช อเพล งในประเทศอ กท งย งม ความสามารถในการขยายก าล งการผล ตเพ มเต มหากได ร บใบอน ญาตจากทางการ ด งน นระบบขนส งน าม น เช อเพล งของประเทศส วนใหญ จะเป นการขนส งจากโรงกล นภายในประเทศไปส ผ ใช ในภ ม ภาคต างๆ 4

5 การผล ตเอทานอล โรงงานผล ตเอทานอลในประเทศไทยท ด าเน นการผล ตแล วในป จจ บ นย งเป นโรงงานขนาดเล ก ก าล งการ ผล ตไม มากน ก ค อ 25, ,000 ล ตรต อว น ต งกระจายท วไปใกล แหล งว ตถ ด บในภาคกลาง ภาคตะว นตก และภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ แต หากพ จารณารวมถ งโรงงานผล ตเอทานอลเพ อใช เป นเช อเพล งท อย ระหว างการ ก อสร าง จะม ก าล งการผล ต 25, ,000 ล ตรต อว น นอกจากน โรงงานเอทานอลท อย ระหว างการก อสร างน ม การกระจายต วของโรงงานไปย งภาคตะว นออกมากข น การผล ตไบโอด เซล โรงงานผล ตไบโอด เซลท เป นผ ผล ตไบโอด เซล (บ 100) ท ได ร บความเห นชอบการจ าหน ายหร อม ไว เพ อ จ าหน ายจากกรมธ รก จพล งงาน ม จ านวน 14 แห ง (ข อม ล ณ เด อนกรกฎาคม 2552) ซ งม ก าล งการผล ตรวม 5.66 ล านล ตรต อว น โดยโรงงานต งกระจายไปตามภ ม ภาคต างๆ เช น ภาคเหน อ ภาคกลาง ภาคตะว นออก ภาค ตะว นตก และภาคใต ซ งม ก าล งการผล ตต งแต 50,000 1,200,000 ล ตรต อว น 3. นโยบาย แผนพ ฒนา และกฎระเบ ยบท เก ยวข องก บการขนส งน าม นเช อเพล ง นโยบายและย ทธศาสตร ด านพล งงาน ตลอดจนกฎระเบ ยบต างๆ ท เก ยวข องก บการก าหนดแนวทางการ เพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศท ส าค ญม รายละเอ ยดโดยสร ปด งน นโยบายด านพล งงานของร ฐบาลป จจ บ น (โดยนายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร ) ประกอบด วย 1) พ ฒนาพล งงานให ประเทศไทยสามารถพ งตนเองได โดยจ ดหาพล งงานให เพ ยงพอ ม เสถ ยรภาพ 2) ให นโยบายด านพล งงานทดแทนเป นวาระแห งชาต สน บสน นการผล ตและการใช พล งงานทดแทน จากเช อเพล งช วภาพและช วมวล และสน บสน นการผล ตและการใช พล งงานหม นเว ยนระด บช มชน 3) ก าก บด แลราคาพล งงานให อย ในระด บท เหมาะสม ม เสถ ยรภาพ และเป นธรรมต อประชาชน รวมท ง สะท อนต นท นท แท จร งมากท ส ด 4) ส งเสร มการอน ร กษ และประหย ดพล งงาน ท งในภาคคร วเร อน อ ตสาหกรรม บร การ และขนส ง และ สน บสน นการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ 5) ส งเสร มการจ ดหาและการใช พล งงานท ให ความส าค ญต อส งแวดล อม ภายใต กระบวนการม ส วนร วม ของประชาชน เพ อลดผลกระทบต อส งแวดล อมและช มชนและลดปร มาณก าซเร อนกระจก ย ทธศาสตร ในการส งเสร มการอน ร กษ และประหย ดพล งงาน จากนโยบายท 4) ส งเสร มการอน ร กษ และประหย ดพล งงาน ท งในภาคคร วเร อน อ ตสาหกรรม บร การ และขนส ง และสน บสน นการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ กระทรวงพล งงานได ก าหนดกลย ทธ ของนโยบาย ซ งรวมถ งการเพ มผลประหย ดพล งงานจากภาคอ ตสาหกรรมและภาคขนส งเป นหล ก ด งน น การปร บปร งระบบ 5

6 การร บ-จ ายน าม น และการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ จะช วยลดการใช พล งงาน และเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงานโดยรวมของประเทศได นโยบายด านพล งงานทดแทนและการส งเสร มเอทานอลและไบโอด เซลเป นเช อเพล ง จากการท ร ฐบาลได ก าหนดให นโยบายด านพล งงานทดแทนเป นวาระแห งชาต กระทรวงพล งงานได ก าหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาพล งงานทดแทนอย างย งย นเป นย ทธศาสตร หน ง และจ ดท าแผนพ ฒนาพล งงาน ทดแทน พ.ศ ข น โดยก าหนดเป าหมายในการเพ มส ดส วนของการใช พล งงานทดแทนให เป นร อยละ 20 ของการใช พล งงานข นส ดท ายของประเทศ ในป 2565 การผล กด นการผล ตและการใช เช อเพล งช วภาพ (Biofuel) ได แก เอทานอลและไบโอด เซล ให เป นวาระ แห งชาต เป นเป าหมายหน งภายใต แผนการเพ มส ดส วนการใช พล งงานหม นเว ยนด งกล าว กระทรวงพล งงานโดย กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน (พพ.) จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาแก สโซฮอล พ.ศ และ แผนพ ฒนาไบโอด เซล พ.ศ ข น โดยก าหนดเป าหมายให ม การใช เอทานอลว นละ 2.96 ล านล ตร เพ อ ทดแทน MTBE ในน าม นเบนซ น 95 และทดแทนเน อน าม นในน าม นเบนซ น 91 ภายในป 2554 และเพ มการใช เอทานอลเป นว นละ 9 ล านล ตร ในป 2565 ส วนการใช ไบโอด เซล ได ก าหนดเป าหมายให ม การใช ไบโอด เซลว น ละ 3 ล านล ตร เพ อทดแทนเน อน าม นในน าม นด เซล ภายในป 2554 และเพ มการใช ไบโอด เซลเป นว นละ 4.5 ล านล ตร ในป 2565 ซ งท ปร กษาได สร ปสาระส าค ญไว ในรายงานฉบ บสมบ รณ ร ปท 3 แผนพ ฒนาพล งงานทดแทน พ.ศ

7 แผนและนโยบายการพ ฒนาภาคและเม องในประเทศไทย แผนและนโยบายการพ ฒนาเม องในประเทศไทยประกอบด วยแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ซ งได ม การถ ายทอดเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาภาค ผ งภาคและผ งอน ภาค และผ งเม องรวม ซ งได สร ปและ รวบรวมสาระส าค ญไว ในรายงานฉบ บสมบ รณ อย างไรก ตาม แนวนโยบายการพ ฒนาเช งพ นท ตามท ได ปรากฏในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต อย างส บเน องมาโดยตลอดน น ได แสดงให เห นถ งพ ฒนาการจากแนวนโยบายท ม งเน นการพ ฒนานครหลวง จน ปร บเปล ยนเป นแนวนโยบายในการกระจายความเจร ญไปย งภ ม ภาคต างๆ โดยการพ ฒนาศ นย กลางความเจร ญ (Growth Pole) ซ งประกอบด วยเม องหล กและเม องรองท เช อมโยงก นอย างเป นระบบ รวมท งการขยายขอบเขต การพ ฒนาจากนครหลวงไปส กร งเทพมหานครและปร มณฑล และเช อมโยงก บการพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเล ตะว นออก ซ งได ขยายออกเป นภาคมหานคร จนกระท งในท ายท ส ดจ งได ม การก าหนดแนวทางการเช อมโยง ระหว างประเทศต างๆ ในอน ทว ป โดยม การพ ฒนาโครงข ายการเช อมโยงทางเศรษฐก จในแนวตะว นออก- ตะว นตก (East-West Economic Corridor) และโครงข ายการเช อมโยงทางเศรษฐก จในแนวเหน อ-ใต (North- South Economic Corridor) ท พาดผ านเม องศ นย กลางความเจร ญตลอดจนเม องชายแดนในภาคต างๆ ของ ประเทศไทย ซ ง แนวนโยบายเก ยวข องก บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นของประเทศค อนข างมาก ร ปท 4 โครงข ายการเช อมโยงในแนวตะว นออก-ตะว นตก และแนวเหน อ-ใต 7

8 4. ระบบการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศไทย การขนส งน าม นเช อเพล งเป นการน าน าม นจากแหล งการผล ตหร อจ ดหาไปส งให ก บผ ใช น าม น ซ งการ พ จารณาเล อกใช ร ปแบบการขนส งจะข นก บ ท ต งของโรงกล นและคล งน าม น ระบบการร บและจ ายน าม น ระบบ การขนส ง และข อจ าก ดในการขนส ง โดยร ปแบบการขนส งท ผ ประกอบการแต ละรายเล อกใช ม ผลโดยตรงต อ ค าใช จ ายและประส ทธ ภาพการใช พล งงานในการขนส งน าม น การขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศไทยในป จจ บ น การขนส งน าม นเช อเพล งจากโรงกล นน าม นไปย งผ ใช แบ งได เป น 2 ส วนหล กๆ ค อ o การขนส งปฐมภ ม (Primary Distribution) เป นการขนส งน าม นจากโรงกล นน าม นหร อคล งน าม น ขนาดใหญ ท ร บน าม นน าเข าจากต างประเทศไปย งคล งน าม นย อยในแต ละภ ม ภาค ซ งร ปแบบการ ขนส งปฐมภ ม ท ใช ในป จจ บ น ได แก ทางเร อ ท อ รถไฟและรถ o การขนส งท ต ยภ ม (Secondary Distribution) เป นการขนส งน าม นจากคล งน าม นไปย งผ ใช น าม น เช น สถาน บร การ โรงงานอ ตสาหกรรม และสนามบ น โดยการขนส งท ต ยภ ม จะใช การขนส งทาง รถบรรท กเป นหล ก เน องจากเป นร ปแบบการขนส งท สามารถเข าถ งกล มล กค าสถาน บร การน าม น หร อโรงงานอ ตสาหกรรมได สะดวก ยกเว นการขนส งน าม นเช อเพล งเคร องบ นไอพ น (Jet Fuel) ไป ย งสนามบ นดอนเม องและส วรรณภ ม ซ งท าการขนส งผ านระบบท อ และการขนส งน าม นให ล กค า โรงงานอ ตสาหกรรมท ม ท าเลท ต งต ดก บชายฝ งโดยทางเร อ การขนส งเอทานอล การขนส งเอทานอลเพ อน ามาใช เป นเช อเพล งในประเทศไทยเร มต นข นเม อเร มม การใช แก สโซฮอล ในช วงปลายป 2546 เอทานอลท ผล ตได จากโรงงานเอทานอลน นจะต องถ กแปลงสภาพ (Denatured) ด วยน าม น เบนซ นปร มาณร อยละ 0.5 ก อนท จะส งออกจากโรงงานโดยการขนส งทางรถบรรท กไปย งโรงกล นและคล ง น าม นในจ งหว ดต างๆ ท ม การผสมแก สโซฮอล ส าหร บโรงกล นน าม นจะต องผล ตน าม นเบนซ นพ นฐานเพ อผสม ก บเอทานอล และขนส งน าม นเบนซ นพ นฐานไปย งคล งน าม น โดยทางเร อ รถไฟ ท อ หร อรถบรรท ก ส วนแก ส โซฮอล ท ผสมแล วจะถ กขนส งจากคล งน าม นไปย งสถาน บร การ หร อไปย งคล งน าม นย อยโดยทางรถบรรท ก รถไฟหร อเร อต อไป การขนส งไบโอด เซล (B100) การขนส งไบโอด เซล (B100) เพ อน ามาใช เป นเช อเพล งทดแทนในประเทศไทย เร มข นในช วงปลายป 2547 เม อร ฐบาลส งเสร มการใช น าม นด เซล B2 และ B5 โดยไบโอด เซล (B100) จะถ กขนส งทางรถบรรท กไปย ง โรงกล นและคล งน าม นในจ งหว ดต างๆ ท ม การผสมน าม นด เซล B2 และ B5 ส าหร บโรงกล นน าม นจะต องผล ต น าม นด เซลพ นฐานเพ อผสมก บไบโอด เซล (B100) และขนส งน าม นด เซลพ นฐานไปย งคล งน าม น โดยทางเร อ 8

9 รถไฟ ท อ หร อรถบรรท ก ส วนน าม นด เซล B2 และ B5 ท ผสมแล วจะถ กขนส งทางรถบรรท กจากคล งน าม นไป ย งสถาน บร การ หร อไปย งคล งน าม นย อยโดยทางรถบรรท ก เร อและรถไฟต อไป 5. ผลการศ กษาแนวทางการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล ง จากการศ กษาและว เคราะห แนวทางการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นของประเทศ โดยการพ จารณา ป จจ ยท เก ยวข องต างๆ แบบองค รวม ประกอบด วย การศ กษาเช งปร มาณทางคณ ตศาสตร โดยใช แบบจ าลองโลจ สต กส และการศ กษาเช งค ณภาพโดยการระดมความค ดเห นจากผ เช ยวชาญ ตลอดจนการร บฟ งความค ดเห น จากหน วยงานราชการและผ ประกอบการท เก ยวข อง ในการเสนอแนะแนวทางการปร บปร งระบบการขนส ง น าม นเช อเพล งท เหมาะสมส าหร บประเทศไทยในอนาคต โดยพ จารณาความเหมาะสมท งในด านเทคน ค เศรษฐศาสตร ความปลอดภ ย ส งคมและส งแวดล อม เห นว า โครงข ายและร ปแบบการขนส งน าม นเช อเพล งท ม ประส ทธ ภาพและเหมาะสมของประเทศ ค อ การส งเสร มให ม การรวมศ นย การจ ดส งน าม นในแต ละภ ม ภาค โดยเฉพาะอย างย งน าม นเช อเพล งท ใช ส าหร บการขนส ง ซ งย งคงม ความต องการมากท วประเทศ การส งเสร ม การรวมศ นย การจ ดส งน าม นในแต ละภ ม ภาค ประกอบด วย การก าหนดคล งหล กในแต ละภ ม ภาคหร อปร บปร ง คล งเด มท ม ศ กยภาพให เป นคล งร วม และยกเล กการใช คล งเด มในเขตช มชนเม องท ไม จ าเป น รวมท งการสร าง เคร อข ายคล งใหม ซ งจากผลจากการศ กษาพบว า การสร างคล งน าม นหล กใหม ในภาคเหน อและภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อรวมท งการต อขยายแนวท อส งน าม นจากสระบ ร ไปย งศ นย การจ ดส งน าม นใหม ท ง 2 ภ ม ภาค จะท าให ระบบการขนส งน าม นของประเทศไทยม ประส ทธ ภาพเพ มข นและปลอดภ ยข น ด งน นระบบ การขนส งน าม นเช อเพล งในอนาคต ควรม ล กษณะด งน 1) การขนส งจากโรงกล นน าม นส คล งน าม นหล ก o ขนส งจากโรงกล นในภาคตะว นออกไปย งคล งกร งเทพฯ ช นใน (ช องนนทร, พระโขนง) โดย ทางเร อ o ขนส งจากโรงกล นในภาคตะว นออกไปย งคล งล าล กกาและคล งสระบ ร โดยทางท อ Thappline และขนส งจากโรงกล นในกร งเทพฯ ไปย งคล งบางปะอ นโดยทางท อ FPT o ขนส งจากโรงกล นในภาคตะว นออกไปย งคล งในภาคตะว นตก (สม ทรสาคร, สม ทรสงคราม) และคล งในภาคใต (ส ราษฎร ธาน, สงขลา) โดยทางเร อ 2) การขนส งจากคล งน าม นหล กส คล งน าม นภ ม ภาค ขนส งจากคล งสระบ ร ไปย งคล งศ นย กลางการจ ายน าม นในภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยทางท อ 3) การขนส งจากคล งน าม นส สถาน บร การและโรงงาน ขนส งจากคล งน าม นหล กและคล งน าม นย อยในแต ละภ ม ภาคไปย งสถาน บร การและโรงงานต างๆ โดยทางรถบรรท ก หร อโดยทางเร อในกรณ ท โรงงานต งอย บร เวณร มน า 9

10 ร ปท 5 ระบบการขนส งน าม นเช อเพล งของไทยในอนาคต 10

11 แผนการด าเน นงานการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งโดยรวม แผนการด าเน นการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งแบ งตามระยะเวลาในการด าเน นการ สร ป ได ด งน 1) แผนการด าเน นการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งในระยะส น ประมาณ 1-3 ป (ป ) o จ ดต ง คณะกรรมการส งเสร มและต ดตามการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล ง เพ อ ก าหนดแนวทางการส งเสร มรวมท งการแก ไขป ญหาและอ ปสรรคของระบบการขนส งน าม น เช อเพล งตลอดจนประสานความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคเอกชนในการน านโยบายและ แผนงานไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม o ส งเสร มให เก ดการแลกเปล ยนน าม นระหว างผ ค ามากข น เพ อเพ มประส ทธ ภาพของระบบการ ขนส งน าม นโดยรวม - ลดความหลากหลายของผล ตภ ณฑ น าม น โดยก าหนดให ม น าม นเบนซ นพ นฐาน (Common Base Fuel) เพ ยงชน ดเด ยว ส าหร บกล มน าม นแก สโซฮอล (E10, E20, E85) เพ อให สามารถแลกเปล ยนน าม นพ นฐานและส วนผสมได สะดวกข น และช วยลด ค าใช จ ายในการขนส งและการบร หารผล ตภ ณฑ ของผ ค าน าม น ซ งในอนาคตร ฐควร ส งเสร มให ม การผสมน าม นแก สโซฮอล ได ท สถาน บร การน าม น เพ อช วยลดค าใช จ ายใน การขนส งน าม นและท าให ผ บร โภคม ความสะดวกมากข น - ลดข อจ าก ดด านกฎและระเบ ยบปฏ บ ต ในเร องภาษ ม ลค าเพ ม (VAT) เช น การอน ญาตให ผ ค าน าม นสามารถซ อ-ขายน าม นท ท าการแลกเปล ยนก นในราคาเด ยวก น ควรลดปร มาณ เอกสารรายงานภาษ ม ลค าเพ ม เพ อให เก ดความคล องต วในการแลกเปล ยนน าม นมากย งข น o ก าหนดบทบาทการใช คล งกร งเทพฯ ช นในอย างเหมาะสม เพ อตอบสนองความต องการใช และ สร างความม นใจด านความปลอดภ ยและส งแวดล อมให ก บประชาชน - ส งเสร มให โรงกล นในกร งเทพฯ จ ดส งน าม นผ านทางท อให คล งกร งเทพฯ ช นใน เพ อจ าย น าม นให ก บพ นท บร การในเขตกร งเทพฯ ช นใน หากปร มาณน าม น (Supply) จากโรงกล น ในกร งเทพฯ ไม เพ ยงพอ ก ให คล งกร งเทพฯ ช นในร บน าม นทางเร อจากโรงกล นในภาค ตะว นออกได - ลดบทบาทการใช ประโยชน คล งกร งเทพฯ ช นในโดยก าหนดให เก บปร มาณน าม นส ารอง ส าหร บจ ายท เหมาะสมให สอดคล องก บความต องการใช น าม นในเขตให บร การ เพ อลด ความเส ยงด านอ คค ภ ยและอ บ ต เหต น าม นร วไหล 11

12 o ส งเสร มการใช คล งน าม นร วมก น โดยพ จารณาจากคล งน าม นท ม ศ กยภาพในป จจ บ น เช น คล ง อย ธยา คล งสระบ ร คล งส ราษฎร ธาน คล งสงขลา เป นต น เพ อลดค าใช จ ายในการขนส ง และ ลดความเส ยงด านความปลอดภ ยและส งแวดล อมต อช มชน o ส งเสร มการขนส งน าม นผ านระบบท อป จจ บ น ทดแทนการขนส งในร ปแบบอ นๆ โดยใช แนวทาง/มาตรการด งต อไปน - ลดข อจ าก ดด านการจราจร โดยการผ อนผ นการก าหนดพ นท ห ามรถบรรท กน าม นว ง (Ban Zone) บร เวณรอยต อของกร งเทพฯ ก บปร มณฑล เพ อให คล งปลายท อสามารถจ ายน าม น ให ก บเขตปร มณฑลซ งไม ม การจ าก ดช วงเวลาการว งของรถบรรท กน าม นได เช น ถนนล า ล กกาต ดก บถนนพหลโยธ น บร เวณแยกอน สรณ สถานแห งชาต ดอนเม อง เพ อให รถบรรท กน าม นจากคล งล าล กกาสามารถเล ยวกล บเพ อไปย งถนนพหลโยธ นได - ลดข อจ าก ดในด านการจ ดการน าม นปนเป อนในระบบท อส ง (Interface) โดยอน ญาตให ขายเป นน าม นค ณภาพต าลงได เพ อลดต นท นการด าเน นงานของบร ษ ทท อส ง - ก าหนดให คล งปลายทางท อและระบบท อเป นเขตปลอดภาษ สรรพสาม ต เพ อลดภาระด าน ดอกเบ ยของภาษ สรรพสาม ต โดยไม ค ดภาษ เม อร บน าม นจากโรงกล นผ านระบบท อส ง แต ให ค ดภาษ คร งเด ยวเม อม การจ ายน าม นจากคล งปลายท อ 2) แผนการด าเน นการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งในระยะยาว 4 ป ข นไป (ป 2556+) o ส งเสร มการขนส งน าม นผ านระบบท อ โดยต อขยายแนวท อส งน าม นจากสระบ ร ไปย งภาคเหน อ และภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศ เพ อให การขนส งทางท อทดแทนการขนส งใน ร ปแบบอ นๆ ซ งจะช วยเพ มประส ทธ ภาพของระบบท อส งน าม น ลดการใช พล งงานของ ประเทศ ตอบสนองต อการขยายต วของความต องการใช น าม นในประเทศ และรองร บการ ส งออกน าม นไปย งประเทศเพ อนบ านในอนาคต ท งน ภาคร ฐควรสน บสน นการลงท นโครงการส วนต อขยายของท อส งน าม นเน องจาก ระบบท อส งน าม นจะช วยเพ มประส ทธ ภาพของการขนส งน าม นของประเทศ และย งม ประโยชน ต อประเทศชาต อย างมากในด านการประหย ดพล งงาน ช วยลดความเส ยงด านความ ปลอดภ ยและผลกระทบด านส งแวดล อม รวมท งการสร างความม นคงทางด านการจ ดหา พล งงานในระยะยาวได โดยร ฐอาจสน บสน นเง นก ระยะยาวดอกเบ ยต า หร อร ฐร วมลงท นแล ว จ าหน ายห นให ก บสาธารณะชนในภายหล ง หร อร ฐใช งบประมาณสน บสน นโดยพ จารณาเป น โครงสร างพ นฐานโดยม เง อนไขให ผ ประกอบการค ดค าบร การในอ ตราท ต า o ส งเสร มการใช คล งศ นย จ ายน าม นร วม โดยก าหนดให คล งปลายท อเป นศ นย กลางการจ ายน าม น หล กให ก บความต องการในภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เพ อให เก ดการประหย ด จากการเก บผล ตภ ณฑ และส วนผสมร วมก น และลดภาระการลงท นในด านความปลอดภ ยและ 12

13 ส งแวดล อมในอนาคตของคล งน าม น เน องจากลดการใช คล งน าม นย อยในภ ม ภาคท ต งอย ใน เขตเม องซ งม ช มชนอาศ ยอย หนาแน นลงได o ส งเสร มการใช ประโยชน ส งส ดจากท อส งท งสองระบบ เพ อเอ อประโยชน จากการแลกเปล ยน น าม นระหว างโรงกล นในกร งเทพฯ และโรงกล นในภาคตะว นออก - ศ กษาความเป นไปได ในการเช อมต อระบบท อส งน าม นท บร เวณเช ยงรากน อย เพ อให คล ง บางปะอ นสามารถร บน าม นจากโรงกล นมาบตาพ ดและศร ราชาได ท งน เพ อส งเสร มการ แลกเปล ยนน าม น เพ มประส ทธ ภาพของระบบการขนส งน าม นทางท อ และเพ มความ ม นคงในการจ ดหาพล งงานของประเทศในระยะยาว - ภาคร ฐควรพ จารณาเพ มบทบาทการบร หารจ ดการระบบท อส งน าม นเพ อลดป ญหาและ ช วยให ร ฐด าเน นนโยบายในการสน บสน นการขนส งน าม นทางท อได อย างคล องต วและม ประส ทธ ภาพมากย งข น เช น สน บสน นการควบรวมก จการของบร ษ ทท อส งท ง 2 ราย แนวทางการลงท นโครงการส วนต อขยายท อส งน าม น ข นตอนท ภาคร ฐควรจะด าเน นการม ด งต อไปน 1) ร ฐด าเน นการว เคราะห ผลตอบแทนทางการเง นและทางเศรษฐก จโดยละเอ ยด เพ อให ทราบถ งต ว เลขท แท จร งของโครงการ อาท ผลตอบแทนทางการเง น ผลตอบแทนทางเศรษฐก จและส งคม ท งน เม อส นส ดกระบวนการน ร ฐจะสามารถต ดส นใจว าควรจะเด นหน าเพ อลงท นหร อไม และมากน อย เพ ยงใด 2) ร ฐพ จารณาร ปแบบทางเล อกท เป นไปได โดยพ จารณาข อด /ข อเส ย และเง อนไขต างๆ 3) ร ฐควรศ กษาประเด นท เก ยวข องก บระเบ ยบและข อกฎหมายต างๆ โดยเฉพาะกฎหมายท เก ยวก บการ ลงท นในร ปแบบท ได เล อกหร อก าหนดไว และหากพบว าทางเล อกร ปแบบการลงท นท เล อกไว ไม สามารถท าได ในทางปฏ บ ต หร ออาจก อให เก ดอ ปสรรคท ท าให โครงการไม เป นไปตามท วางแผนไว ก สามารถพ จารณาเล อกทางเล อกร ปแบบการลงท นอ นๆ ต อไปได โดยย อนกล บไปในข นตอนท 2) 4) เม อพ จารณาประเด นข อกฎหมายแล วเสร จ ก จะเข าส กระบวนการจ ดเตร ยมเอกสารเพ อน าเสนอผ พ จารณาโครงการในล าด บช นต างๆ เช น การเสนอต อคณะร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบรวมถ ง พ จารณาแหล งเง นงบประมาณท จ าเป นต องใช และการน าเสนออ นๆ จากน นเม อโครงการได ร บการ เห นชอบแล วก จะน าไปส กระบวนการด าเน นงานโครงการต อไป 5) ข นตอนส ดท ายค อ ข นตอนการด าเน นโครงการ ซ งว ธ ท เหมาะสมและรวดเร วท ส ด ค อ การ มอบหมายให ผ ประกอบการขนส งทางท อป จจ บ นเป นผ ด าเน นโครงการในรายละเอ ยด เช น การ ออกแบบ การจ ดซ อจ ดจ าง การก อสร าง การด าเน นงานและการบ าร งร กษา โดยท ภาคร ฐม ส วนร วม 13

14 สร ปผลการศ กษา ในการต ดส นใจและควบค มด แลการด าเน นโครงการอย างใกล ช ด หร ออาจท าการจ ดจ างผ ท ม ความ เช ยวชาญมาเป นผ ควบค มโครงการแทนภาคร ฐต อไป การศ กษาโครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ปร บปร งระบบขนส งน าม นเช อเพล งท วประเทศท กระบบให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เพ อสร างความม นใจในด าน ความปลอดภ ย และตอบสนองต อความต องการใช น าม นเช อเพล งของประชาชนได อย างเพ ยงพอ และให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบลอจ สต กส ของประเทศไทย (พ.ศ ) โดยพ จารณาถ งผล การศ กษาของโครงการอ นๆ ท เก ยวข อง ได แก โครงการจ ดต งศ นย กลางการจ ายน าม นเช อเพล งในเขต กร งเทพมหานคร และโครงการจ ดท าแผนแม บทโครงสร างพ นฐานการขนส งและการส ารองน าม นเช อเพล ง เพ อ เป นการสานต อให โครงการเหล าน เก ดผลอย างเป นร ปธรรมน น ได ผลสร ปด งน o การขนส งน าม นเช อเพล งป จจ บ นม ประส ทธ ภาพและความปลอดภ ยด พอสมควร การขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศไทยได ร บการพ ฒนาอย างต อเน องโดยผ ประกอบการได ท าการ ปร บปร งระบบและร ปแบบขนส งน าม นอย เสมอเพ อตอบสนองความต องการใช น าม นของผ บร โภค อ กท งช มชน ท อาศ ยอย โดยรอบก ม ความพ งพอใจต อการด แลด านความปลอดภ ยของโรงกล นและคล งน าม น แต ด วยภาวะ ทางธ รก จท ม ผลตอบแทนต าในช วงท ผ านมา ท าให การลงท นเพ อปร บปร งโครงสร างพ นฐานการขนส งน าม นท ต องใช เง นลงท นส งท าได ค อนข างช า ผ ประกอบการส วนใหญ จ งย งคงต องใช ร ปแบบการขนส งท ม ประส ทธ ภาพต าและใช พล งงานในการขนส งส ง ซ งอาจก อให เก ดป ญหาด านส งคมและส งแวดล อมในอนาคตได โครงข ายและร ปแบบการขนส งน าม นเช อเพล งท สามารถเพ มประส ทธ ภาพของระบบขนส งโดยรวม ม ความม นคงในการจ ดหาและการทดแทนกรณ ฉ กเฉ นได ด อ กท ง เป นทางเล อกท ม ความปลอดภ ยและม ผลกระทบต อส งแวดล อมในระด บมาตรฐานท ส งคมและช มชนให การยอมร บ โดยม ข อเสนอระบบการขนส ง ของแต ละภ ม ภาคด งน - ภาคกลาง สามารถใช รถบรรท กมาร บน าม นจากคล งปลายท อ (คล งล าล กกาและคล งบางปะ อ น) - ภาคใต การขนส งทางเร อจะม ความเหมาะสม อย างไรก ตาม หากม โครงการพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต (Southern Seaboard) คงต องท าการศ กษาเพ อหาแนวทางการขนส งน าม น เช อเพล งท ม ประส ทธ ภาพและเหมาะสมก บพ นท ต อไป - ภาคตะว นตก ใช การขนส งทางเร อจะม ความเหมาะสมท ส ด โดยขนส งทางเร อจากโรงกล น มาย งคล งสม ทรสาครและสม ทรสงคราม - ภาคตะว นออก ใช การขนส งทางรถบรรท กน าม น เน องจากม ระยะทางไม ไกลจากโรงกล น 14

15 - ภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ใช การขนส งทางท อและม คล งปลายท อเป นคล งศ นย จ ายภ ม ภาค o การเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นสามารถเร งร ดด าเน นการได การขนส งน าม นของประเทศไทยย งสามารถเพ มประส ทธ ภาพให ด ย งข นได โดยการสน บสน นให ม ศ นย กลางการจ ายน าม นภ ม ภาคและใช คล งน าม นร วมก นตามศ กยภาพ รวมท งส งเสร มการขนส งน าม นทางท อ ไปย งภาคเหน อและตะว นออกเฉ ยงเหน อ ซ งจะช วยให ระบบการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศม ประส ทธ ภาพย งข น นอกจากน การม ศ นย กลางการจ ายน าม นภ ม ภาคจะช วยลดจ านวนคล งน าม นให ม ความ เหมาะสม โดยเฉพาะคล งน าม นในภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อท ส วนใหญ ต งอย ในเขตการขยายต ว ของเม องและม ช มชนอาศ ยอย ค อนข างหนาแน น ซ งจะช วยลดความเส ยงด านความปลอดภ ยและผลกระทบ ส งแวดล อมของการม คล งน าม นต งอย ในเขตเม องได ซ งสอดคล องก บผลการศ กษาโครงการจ ดต งศ นย กลางการ จ ายน าม นเช อเพล งในเขตกร งเทพมหานครท เห นว าการใช งานคล งน าม นในกร งเทพฯ ช นในม แนวโน มลดลง เน องมาจากแนวโน มของป จจ ยภายนอกและข อจ าก ดในด านต างๆ ของคล งในอนาคต เช น ต นท นการด าเน นงาน เพ มข น การขยายต วของเม อง เป นต น o การเร งร ดการปร บปร งการขนส งน าม นเช อเพล งต องได ร บการสน บสน นจากภาคร ฐและความ ร วมม อจากภาคเอกชน การปร บปร งระบบการขนส งน าม นเช อเพล งด งกล าว จะช วยลดค าใช จ ายและประหย ดพล งงานใน การขนส งน าม นได มาก อ กท งย งช วยให ระบบการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศม ความปลอดภ ย และลด ผลกระทบทางด านส งคมและส งแวดล อม พร อมท งตอบสนองความต องการใช น าม นในอนาคตได อย างไรก ตาม แนวทางการเพ มประส ทธ ภาพโดยการต อขยายระบบท อส งน าม นไม ได ม ความค มค าในเช งเศรษฐศาสตร มากเพ ยงพอท จะจ งใจให ภาคเอกชนลงท นโครงการ ด งน นจ งจ าเป นต องได ร บการสน บสน นจากภาคร ฐ ซ งการ ผล กด นเพ อให เก ดการด าเน นการอย างเป นร ปธรรมได น น ม ป จจ ยหล กท ส าค ญ 2 ประการค อ การส งเสร มและ สน บสน นจากภาคร ฐและความร วมม อจากภาคเอกชน การจ ดต งคณะกรรมการส งเสร มและต ดตามการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งซ งเป น คณะกรรมการร วมระหว างระหว างภาคร ฐและเอกชนจะช วยเร งร ดการแก ไขป ญหาและอ ปสรรคของระบบการ ขนส งน าม น และประสานความร วมม อระหว างภาคร ฐและภาคเอกชนเพ อให ม การน านโยบายและแผนงานไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม และเก ดผลประโยชน ส งส ดต อประเทศโดยรวม 15

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information