ว ช ย จ ตว ขาม Wichai Jitvikham

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ช ย จ ตว ขาม Wichai Jitvikham"

Transcription

1 ระบบจ ดการกระแสงานฝายทร พยากรบ คคล HR Workflow Management System ว ช ย จ ตว ขาม Wichai Jitvikham สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2554

2 ห วข อโครงการ น กศ กษา ระบบการจ ดการกระแสงานฝายทร พยากรบ คคล นาย ว ช ย จ ตว ขาม รห สน กศ กษา ปร ญญา สาขาว ชา ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต เทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ อาจารย ผ ควบค มโครงงาน ผศ.ดร. หม ดอาม น หม นหล น บทค ดยอ ระบบการจ ดการกระแสงานฝายทร พยากรบ คลลม ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนาระบบ เพ อให พน กงานบร ษ ทล วาตะ ฮ ตาช เคเบ ล (ประเทศไทย) จ าก ด สามารถเข าถ งข อม ลในด าน การท างานด วยต วเอง สามารถตรวจสอบข อม ลซ งน าไปส สว สด การตาง ๆ ได ถ กต อง ซ งม ผลใน เร องของการจายคาแรงของการท างาน อ กท งย งสน บสน นการให บร การข อม ลท รวดเร วสามารถ เข าถ งข อม ลของต วเองได ในสถานท ท ม เคร องคอมพ วเตอร ต ดต งอย และลดภาระการท างานท หน กจนเก นไปในการบ นท กข อม ลการท าโอท การลาและการเบ กคาร กษาพยาบาลตาง ๆ ท าให ฝายทร พยากรบร ษ ทสามารถแบงงานไปปฏ บ ต หน าท อยางอ นได รวดเร วย งข น อ กท งทางแผนก ไอท ก ม แผนในการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารเทศให เก ดประโยชน ส งส ดตอองค กรและพน กงาน เพ อการแขงข นในตลาดอ ตสาหกรรมการผล ตทอทองแดงในป จจ บ นและอนาคต I

3 ก ต กรรมประกาศ การจ ดท าสารน พนธ ฉบ บน ส าเร จล ลวงไปได ด วยด ก ด วยความอน เคราะห จากบ คคล หลายทาน ท ได กร ณาให ความร และค าปร กษาตลอดจนสน บสน นและชวยเหล อท งทางด าน ว ชาการและข อม ลตาง ๆ ท ใช ในการศ กษาค นคว า ขอกราบขอบพระค ณเป นอยางส ง ผศ.ดร.หม ดอาม น หม นหล น อาจารย ผ เป นท ปร กษา สารน พนธ ฉบ บน ท กร ณาให ความร ทางด านว ชาการจนน ามาซ งแนวความค ด ในการพ ฒนา โครงงานเพ อแก ป ญหาทางธ รก จ ตลอดจนให ค าแนะน าและตรวจทานจนส าเร จเป นสารน พนธ ฉบ บน ข นมา ขอกราบขอบพระค ณ รศ.ดร.ว ระศ กด ค ร ธ ช และอาจารย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหา นครท กทาน ผ ให ความร ทางด านการพ ฒนาระบบงานสม ยใหมและการจ ดการฐานข อม ล และ ว ชาการทางด านเทคโนโลย สารสนเทศจนสามารถน าความร เหลาน มาประย กต ใช ในการพ ฒนา ระบบงานน ข นมาได ขอขอบค ณมหาว ยาล ยเทคโนโลย มหานคร ท เป นแหลงให ความร และให เคร องม อ สน บสน นในการเพ มพ นความร ของข าพเจ า ขอขอบค ณบร ษ ท ล วาตะ ฮ ตาช ประเทศไทย จ าก ด ท ให ข อม ลในการใช เป นกรณ ศ กษา และอ ปถ มภ เคร องม อตาง ๆ ท ใช ในการว จ ย นายว ช ย จ ตว ขาม 20 พฤษภาคม 2555 II

4 สารบ ญ หน า บทค ดยอ I ก ต กรรมประกาศ II สารบ ญ III สารบ ญร ป VI สารบ ญตาราง VIII บทท 1 1 บทน า หล กการและเหต ผล ป ญหาและแรงจ งใจ ว ตถ ประสงค ขอบเขตของโครงงาน โครงสร างของระบบ ประโยชน ท คาดวาจะได ร บ ข นตอนการด าเน นงาน เอกสารอ างอ ง 6 บทท 2 7 ทฤษฎ ท เก ยวข อง เทคโนโลย ท ใช สน บสน นการต ดตอส อสารและการท างานรวมก น การส อสาร (Communication) เทคโนโลย กระแสงาน (Workflow Technology) กร ปแวร (Groupware) พ ฒนาการของการจ ดการกระแสงาน ระบบต ดตามการเด นเอกสารภายใต ระบบปฏ บ ต การดอส ระบบต ดตามการเด นเอกสารภาพล กษณ แบบอ ตโนม ต ระบบจ ดการกระแสงาน การร อปร บระบบ ประเภทของการจ ดการกระแสงาน กระแสงานด านสายการผล ต กระแสงานเพ องานท ต องการความรวมม อ กระแสงานเพ องานเฉพาะก จ กระแสงานด านธ รการ มาตรฐานของระบบการจ ดการกระแสงาน 12 III

5 สารบ ญ(ตอ) หน า ความหมายและความส มพ นธ ของค าศ พท มาตรฐานในการ จ ดการกระแสงาน แบบจ าลองท ใช อ างอ งตามกระแสงาน ทฤษฎ ท ใช ในการว เคราะห และออกแบบระบบ ทฤษฎ ท ใช ในการออกแบบฐานข อม ล ระบบฐานข อม ล (Database System) ประเภทของแบบจ าลองข อม ล ฐานข อม ลเช งส มพ นธ (Relational data model) ข อด ของระบบฐานข อม ล ทฤษฎ ท ใช ในการพ ฒนาโปรแกรมบนเว ป Net Framework สวนประกอบหล กๆ ของ.Net Framework ความร ท วไปเก ยวก บ ASP.NET Active Server Pages (ASP) 28 บทท 3 33 ข นตอนและการด าเน นงาน ศ กษาและว เคราะห ระบบงานป จจ บ น ศ กษาและว เคราะห ความต องการจากผ ใช การออกแบบการท างานระบบ ER-Diagram โครงสร างและองค ประกอบของระบบ 55 บทท 4 56 การออกแบบและการทดลอง เคร องม อท ใช ในการจ ดท าโครงงาน โครงสร างการท างานของโปรแกรม ท าสอบโปรแกรม การป อนข อม ล Master Data การป อนข อม ลการขอโอท การป อนข อม ลการลา การป อข อม ลการเบ กคาร กษาพยาบาล การอน ม ต เอกสารโอท 69 IV

6 สารบ ญ(ตอ) หน า การอน ม ต เอกสารการลา การด รายงาน 72 บทท 5 76 ข อสร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการด าเน นโครงงาน ป ญหาท พบในการด าเน นโครงการและแนวทางแก ไข แนวทางในการพ ฒนาโครงงาน 76 เอกสารอ างอ ง 77 V

7 สารบ ญร ป หน า ร ปท 1.1 แผนภาพโครงสร างระบบ 4 ร ปท 2.1 แสดงถ งความส มพ นธ ระหวางสถานท ก บเวลาและเทคโนโลย ท สน บสน น 8 ร ปท 2.2 การแบงประเภทของระบบการจ ดการกระแสงาน 11 ร ปท 2.3 ความส มพ นธ ของระบบการจ ดการกระแสงานท แบงตามหน าท การท างาน 13 ร ปท 2.4 สวนประกอบและการเช อมตอระบบและของแบบจ าลองอ างอ งกระแสงาน 14 ร ปท 2.5 วงจรการพ ฒนาระบบ 15 ร ปท 2.6 การรวบรวมข อม ลหร อความต องการในด านตางๆ (Requirements Gathering) 16 ร ปท 2.7 ข นตอนการน าข อก าหนดมาว เคราะห ในรายละเอ ยดเพ อสร างเป นแบบจ าลอง กระบวนการของระบบใหม 16 ร ปท 2.8 ข นตอนการน าแบบจ าลอง Logical มาผานการออกแบบเพ อพ ฒนาเป น แบบจ าลองทาง Physical 17 ร ปท 2.9 ข นตอนการเข ยนโปรแกรม ทดสอบ และน าไปใช (Coding/Testing and Implement) 17 ร ปท 2.10 รายละเอ ยดของสวนประกอบตางๆของ Relational data model 20 ร ปท 2.11 สวนประกอบหล กๆ ของ.Net Framework 24 ร ปท 2.12 องค ประกอบของ.NET Framework 26 ร ปท 2.13 การท างานของแอปพล เคช นบน.NET Framework 28 ร ปท 3.1 กระแสข อม ลโดยรวมของระบบ HR Workflow Management 35 ร ปท 3.2 กระแสข อม ลระด บ 0 ของระบบ HR Workflow Management 36 ร ปท 3.3 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 1 การจ ดการข อม ลพ นฐาน 37 ร ปท 3.4 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 2 การจ ดการข อม ลพ นฐาน 38 ร ปท 3.5 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 3 การบ นท กข อม ลการปฏ บ ต งาน 39 ร ปท 3.6 กระแสข อม ลระด บ 2 กระบวนการท 3 การบ นท กข อม ลการท าโอท 39 ร ปท 3.7 กระแสข อม ลระด บ 2 กระบวนการท 3 การบ นท กข อม ลการลา 40 ร ปท 3.8 กระแสข อม ลระด บ 2 กระบวนการท 3 การจ ดการข อม ลการเบ กคาร กษาพยาบาล 40 ร ปท 3.9 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 4 การเตร ยมการโอนย ายข อม ลเข าระบบ เง นเด อน 41 ร ปท 3.10 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 5 การออกรายงานการท าโอท 41 ร ปท 3.11 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 5 การออกรายงานการลา 41 ร ปท 3.12 กระแสข อม ลระด บ 1 กระบวนการท 5 การออกรายงานการเบ กคาร กษาพยาบาล 42 VI

8 สารบ ญร ป(ตอ) หน า ร ปท 3.13 แผนภาพ ER-Diagram ของระบบ HR Workflow Management System 50 ร ปท 3.14 ร ปภาพโครงสร างของระบบ HR Workflow Management System 55 ร ปท 4.1 ร ปภาพการต ดต ง Visual Studio ร ปท 4.2 การต ดต ง MS SQL SERVER 57 ร ปท 4.3 Flowchart การท างานของระบบ 58 ร ปท 4.4 หน าตางโปรแกรม 59 ร ปท 4.5 หน าตางโปรแกรมเม อพน กงานเข าส ระบบ 60 ร ปท 4.6 หน าตางการป อนข อม ลแผนก 61 ร ปท 4.7 หน าตางการป อนข อม ลสถานะ 62 ร ปท 4.8 หน าตางการป อนกล มอน ม ต 63 ร ปท 4.9 หน าตางการป อนข อม ลสายการอน ม ต 64 ร ปท 4.10 หน าตางการป อนข อม ลพน กงาน 65 ร ปท 4.11 หน าตางการป อนข อม ลประเภทคาร กษาพยาบาล 66 ร ปท 4.12 หน าตางการป อนข อม ลประเภทการลา 66 ร ปท 4.13 หน าตางการป อนข อม ลโอท 67 ร ปท 4.14 หน าตางการป อนข อม ลการลา 68 ร ปท 4.15 หน าตางการป อนข อม ลการเบ กคาร กษาพยาบาล 69 ร ปท 4.16 หน าตางการป อนข อม ลการอน ม ต การท าโอท 70 ร ปท 4.17 หน าตางการป อนข อม ลการอน ม ต การลา 71 ร ปท 4.18 หน าตางการเล อกรายงาน 72 ร ปท 4.19 หน าตางการป อนเง อนไขการด รายงานโอท 72 ร ปท 4.20 หน าตางรายงานท าโอท 73 ร ปท 4.21 หน าตางการเล อกเง อนไขการลา 73 ร ปท 4.21 หน าตางรายงานการลา 74 ร ปท 4.22 หน าตางการป อนเง อนไขด รายงานการเบ กคาร กษาพยาบาล 74 ร ปท 4.23 หน าตางรายงานการเบ กคาร กษาพยาบาล 75 VII

9 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 2.1 ค าศ พท ตางๆของฐานข อม ลเช งส มพ นธ 20 ตารางท 3.1 EMPLOYEE แสดงรายละเอ ยดของพน กงาน 51 ตารางท 3.2 SECTION แสดงรายละเอ ยดของแผนก 51 ตารางท 3.3 STATUS แสดงรายระเอ ยดของสถานะ 51 ตารางท 3.4 LEAVE TYPE แสดงรายละเอ ยดประเภทการลา 51 ตารางท 3.5 EXPENSE TYPE แสดงรายละเอ ยดประเภทการเบ กคาร กษาพยาบาล 51 ตารางท 3.6 ROLE แสดงละเอ ยดช อสายการอน ม ต 52 ตารางท 3.7 แสดงรายละเอ ยดการท า OT 52 ตารางท 3.8 LEAVE แสดงรายละเอ ยดข อม ลการลา 52 ตารางท 3.9 ROLE APPROVE แสดงรายละเอ ยดล าด บการอน ม ต 53 ตารางท 3.10 Emp_Sec แสดงรายละเอ ยดการส งก ดแผนกและการบ งค บบ ญชา 53 ตารางท 3.11 Group_Approve แสดงรายละเอ ยดช อกล มของพน กงานท ม ส ทธ ในการอน ม ต 53 ตารางท 3.12 Group_Approve_Row แสดงรายละเอ ยดรายช อพน กงานท ม ส ทธ ในการอน ม ต 53 ตารางท 3.13 EXPENSE CLAIM แสดงรายละเอ ยดการเบ กคาร กษาพยาบาล 53 VIII

10 บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล ในสภาวะการในป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได เข ามาม บทบาทก บองค กรอยาง หล กเล ยงไมได และท ส าค ญก ค อระบบคอมพ วเตอร ก เป นส งท ขาดไมได และจ าเป นอยางย งในการ ท างาน บร ษ ทล วาตะฮ ตาช เคเบ ลประเทศไทยจ าก ด ซ งเป นบร ษ ทผล ตทอทองแดงเพ อใช ใน อ ตสาหกรรมเคร องท าความเย น ย งคงม การขยายก าล งการผล ตและม การร บพน กงานเข าท างาน เพ มมากข นเร อยๆ เพ อรองร บก าล งการผล ตท โตข นอยางตอเน อง แนนอนวาฝายท จะต องรองร บอ ตราการขยายโดยตรงก ค อฝายทร พยากรบ คคล เน องจากเก ยวข องก บพน กงานโดยตรง เม อม พน กงานมากข นเร อยๆซ งม ผลให บ คลากรในฝาย ทร พยากรบ คคลจะต องปฏ บ ต การเพ อท จะสน บสน นพน กงานในเร องตาง ๆ เพ มข น ไมวาจะ เป นเร องของสว สด การ,การเบ กจายเง นตาง ๆ, การป อนข อม ลการขอท าโอท,การป อนข อม ล การเปล ยนกะ, การป อนข อม ลการลาและอ นๆ จ งจ าเป นท ฝายทร พยาการบ คคลจะต องขยาย บ คคลากรหร อต องจ ดเตร ยมจ ดหาอ ปกรณ หร อจ ดหาระบบเพ อน ามาสน บสน นงานในสวนน ให เพ ยงพอตอการท างาน เพ อเพ มโอกาสในการขยายก าล งการผล ตส นค าออกส ท องตลาดมาก ย งข น 1.2 ป ญหาและแรงจ งใจ เน องจากป ญหาท ผานมาฝายทร พยากรบ คคล ได ร บเอกสารการอน ม ต ขอท าโอท เป น จ านวนท เยอะมากในแตละว น ซ งเอกสารแตละใบจะต องผานการอน ม ต เป นล าด บข นกวาจะ มาถ งฝายทร พยากรบ คคล เม อเอกสารผานการอน ม ต เป นล าด บข นมาถ งฝายทร พยากรบ คคล แล ว ฝายบ คคลจะป อนข อม ลจากเอกสารท ได ร บเข าระบบเง นเด อนซ งในสวนน จะเส ยเวลามาก ท ส ด เพราะวาเอกสารอาจจะไมใชเพ ยงแคโอท อยางเด ยว แตจะรวมถ งใบลา,ใบเปล ยนกะ และ เอกสารอ น ๆ ในขณะเด ยวก นฝายทร พยากรบ คคลม บ คลากรจ านวนจ าก ด จ งท าให ภาระงานตกท ฝาย ทร พยากรบ คคลอ กท งพน กงานย งต องเด นเอกสารเพ อขออน ม ต ด วยต วพน กงานเองจนถ ง ข นตอนส ดท ายสงท ฝายบ คคล ท าให เก ดความลาช าในการเด นเอกสารรวมไปถ งเส ยเวลาการ ท างานในขณะท ก าล งน าเอกสารเพ ออน ม ต เป นล าด บข น ป ญหาอ กอยางหน งก ค อเม อเอกสาร มาถ งผ ม อ านาจหน าท อน ม ต ในบางคร งอาจจะไมอย โต ะท างาน ท าให เอกสารน นต องถ กวางไว เพ อรอการอน ม ต พน กงานจ งไมสามารถตรวจสอบเอกสารได วาสถานะของเอกสารน นอย ใน ข นตอนใด ซ งเป นป ญหาให ก บพน กงานเอง ทางฝายไอท จ งอยากจะพ ฒนาระบบท จะมาชวยสน บสน นพน กงานให สามารถขออน ม ต เอกสารได งายข น อ กท งย งจะชวยให ฝายทร พยากรบ คคลปฏ บ ต งานได อยางรวดเร ว ไมต อง 1

11 เส ยเวลาและก าล งคนในการป อนข อม ลเข าระบบ เน องจากต องการให ม ระบบการถายโอนข อม ล เข าส ระบบเง นเด อนโดยอ ตโนม ต อ กท งพน กงานสามารถตรวจสอบเอกสารของต วเอง รวมท ง จ านวนช วโมงโอท ตาง ๆ, จ านวนว นลาตาง ๆ รวมไปถ งพฤต กรรมการร ดบ ตรเข าท างานของ ต วเอง อ กท งย งลดข อข ดแย งภายในระหวางพน กงานก บฝายทร พยากรบ คคลในเร องของการ ป อนจ านวนช วโมงโอท ผ ดพลาดอ กตอไป 1.3 ว ตถ ประสงค เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพการท างานโดยภาพรวมของบร ษ ทฯ โดยการลด งานเอกสารด านบร หารทร พยากรบ คคล ชวยลดเวลา ลดข นตอน และความซ บซ อนในการ อน ม ต เอกสารตางๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารงานทร พยากรบ คคล และลดภาระงานด าน เอกสารของฝาย HR ท าให ฝาย HR ม เวลาท จะสามารถให บร การงานด านอ นๆ ให ก บพน กงาน และบร ษ ทฯได ด ย งข น เพ อให พน กงานสามารถเข าถ งข อม ลด านทร พยากรบ คคล (HR Service) ของ พน กงานได งาย สะดวก รวดเร ว ตลอดเวลาได ด วยต วเอง ( HR Self Services ) เชน การด ประว ต พน กงาน, การด ประว ต การอน ม ต การท างานลวงเวลา (OT),การด ประว ต การลา,การด ประว ต การเบ กจายคาร กษาพยาบาล ฯลฯ เป นต น เพ อลดการใช ทร พยากรด านกระดาษในการด าเน นงานด าน HR ของบร ษ ทฯ และ จ ดสรรพ นท การจ ดเอกสารให เก ดประโยชน ส งส ด อ กท งเพ อเป นการสน บสน นนโยบายการ อน ร กษ ทร พยากรส งแวดล อม (ISO14000) เพ อลดภาระการท างานของห วหน าฝาย ท ม อ านาจการอน ม ต ให สามารถอน ม ต เอกสารในเวลาท ต องการมากย งข น และเอกสารไมส ญหายในระหวางท รอการอน ม ต เน องจาก ท กอยางถ กบ นท กเข าระบบ เพ อให พน กงานสามารถต ดตามสถานะของเอกสารวาเอกสารท พน กงานสงเข าไป ในระบบ ไปอย ในสถานะของผ อน ม ต ทานใด ซ งท าให งายในการต ดตามในแตละรอบเด อนของ ฝายทร พยากรบ คลเอง 1.4 ขอบเขตของโครงงาน จ ดท าระบบ HR Workflow Management เพ อใช ในการป อนข อม ลการขออน ม ต การท างานลวงเวลา (OT) รวมไปถ งการขออน ม ต การลา พน กงานท ปฏ บ ต งานจะเป นผ บ นท กข อม ลด วยต วเองและสงข อม ลเข าระบบ HR Workflow ให ห วหน างานอน ม ต ตามล าด บข น ระบบสามารถสงเมล แจ งเต อนผ ม ส ทธ ในการอน ม ต ในแตละล าด บข นการอน ม ต จ ดท าระบบตรวจสอบสถานะเอกสาร ตรวจ ต ดตามวาเอกสารไปอย ในสถานะใด 2

12 1.4.5 ระบบสามารถจ ดเตร ยมข อม ลท ผานการอน ม ต เพ อรอเช อมโยงการถายโอนข อม ล เข าส ระบบ Piswin ซ งเป นระบบเง นเด อนเพ อใช ในการออกสล ปเง นเด อนและจายให ก บ พน กงาน จ ดท าระบบรายงานการท าโอท ในแตละรอบเด อน เพ อใช ในการเปร ยบเท ยบก บ จ านวนเง นท ได ร บจร ง เพ อให พน กงานได ม นใจอ กระด บหน ง จ ดท าระบบการป อนข อม ลเพ อขออน ม ต การลา รวมไปถ งสงเอกสารเพ อขอ อน ม ต ท งย งตรวจ ต ดตามสถานะเอกสารเชนเด ยวก บระบบ OT Online ระบบรายงานการเบ กคาใช จายตาง ๆ พน กงานสามารถตรวจสอบยอดคาใช จาย คงเหล อ เพ อให พน กงานสามารถน าไปใช ในคร งตอไปได 3

13 1.5 โครงสร างของระบบบ OT Online Systemm ระบบการอน ม ต โอท ออนไลน Leave Request System ระบบการอน ม ต การลา Employees Logon Expense Clam ระบบเบ กคาใช จายย ระบบออกรายงาน OT Online O Report ระบบออกรายงานการลา Leave Report Employee ระบบออกรายงานการเบ กคาใช Expense Reportt HR Transfer Data Payroll System (ระบบเง ง นเด อน) ร ปท 1.1 แผนภาพโครงสร างระบบ HR 4

14 1.6 ประโยชน ท คาดวาจะได ร บ ฝายทร พยากรบ คคลสามารถท จะถายโอนข อม ลจ านวนช วโมงขอโอท จากระบบ HR Workflow Management เข าส ระบบ PISWIN ซ งเป นโปรแกรมเง นเด อนได เร วย งข น ท าให ฝายทร พยากรบ คคลสามารถท าเง นเด อนได ท นรอบท ก าหนด เพ มประส ทธ ภาพ (Efficiency) และประส ทธ ผล (Effectiveness) ของการท างาน ของบ คลากรฝายทร พยากรบ คคล อ กท งย งลดต นท นการใช กระดาษเป นอยางมาก เน องจาก ป จจ บ นใช ระบบการเข ยนบนกระดาษเพ อขออน ม ต เอกสารตาง ๆ ลดข อข ดแย งหร อข อผ ดพลาดในการป อนข อม ลโอท บนระบบเด มโดยฝาย ทร พยากรบ คคล ซ งอาจจะป อนข อม ลผ ดพลาด ท าให พน กงานเส ยโอกาสรายได และพน กงาน ไมสามารถตรวจสอบได การบร หารจ ดการในเร องเอกสารท างานได ด ย งข น เน องจากระบบถ กเปล ยนเป น ระบบอ เล กทรอน กส พน กงานสามารถตรวจสอบข อม ลตาง ๆ ได ด วยต วเอง โดยไมต องขอท ฝาย ทร พยากรบ คคลอ กตอไป ท าให ฝายทร พยากรบ คคลสามารถจ ดสรรบ คคลกรได ด ย งข นใน ปร มาณท จ าก ด 5

15 1.7 ข นตอ 1. การศ กษ และว เคราะ ระบบงาน ฝ IT 2. ศ กษาคว ต องการขอ ระบบ 3. ว เคราะห ออกแบบระ 4. พ ฒนาแ ทดสอบระบ 5. ท าค ม อแ เอกสารท เก ยวข อง 1.8 เอก [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ระย รายการ นการด าเน น พ.ย ษา ะห ฝาย วาม ง ห และ ะบบ ละ บบ และ กสารอ างอ ง ะเวลา นงาน 3 ธ.ค ม 25.microsoft.co microsoft.co kipedia.org/w ort.microsoft.microsoft.co.microsoft.co.microsoft.co.ค. 553 ก.พ om/en-us/vc om/thailand/s wiki/dotnet t.com/kb/256 om/en-us/lib om/en-us/lib om/en-us/lib ม.ค เม. 255 csharp/defau sql/ 6986/th brary/aa3945 brary/aa3846 brary/aa3945 ย. 53 พ.ค ult.aspx 582(VS.85). 642(VS.85). 553(VS.85). ม.ย ก.ค. 255 aspx aspx aspx 6. 4 ส.ค. 2554

16 บทท 2 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1 เทคโนโลย ท ใช สน บสน นการต ดตอส อสารและการท างานรวมก น การส อสาร (Communication) ผ คนแลกเปล ยนสารสนเทศและการงานรวมก นโดยการสงและร บข อความ เอกสาร แฟ มข อม ล การประมวลสารสนเทศด งกลาวเป นไปเพ อสน บสน นองค กรและธ รกรรม ทางธ รก จ การส อสารอาจอย ในส อได หลายร ปแบบเชน ข อความ เส ยง ร ป ว ทย และ ภาพเคล อนไหว การใช ส อท ตางก นเป นการเพ มประส ทธ ผลของข อความ และผล กด นให เก ด การเร ยนร และขยายการแก ป ญหา ป จจ ยท ใช ก าหนดการใช ระบบสารสนเทศเพ อการส อสารหล กๆ แล วได แก ก) จ านวนผ เข ารวม ข) ธรรมชาต ของแหลงต นทางและปลายทางของสารสนเทศ ค) ร ปแบบของส อ ง) สถานท ๆ แวดล อมผ ร บและผ สงวาอย ท เด ยวก นหร อตางสถานท ก น จ) เวลา สถานท และเวลาสามารถน ามาก าหนดกรอบการท างาน(Framework) ในการแบงช น ของการต ดตอส อ สารในระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ตางๆ ซ งสามารถแบงออกได เป น 4 แบบด งน ก) เวลาและสถานท ท เด ยวก น (Same Time/Same Place) หมายถ งการท สมาช กใน กล มได ม การพบปะเพ อการทางานรวมก นในสถานท เด ยวก นและในว นเด ยวก น ซ งล กษณะ ด งกลาวน ไมจาเป นต องอาศ ยเทคโนโลย ท ท นสม ยใดๆ เน องจากเป นล กษณะการประช มด งเด ม น นเอง ข) เวลาเด ยวก นแตตางสถานท ก น (Same Time/Different Place) หมายถ ง การท สมาช กอย ตางสถานท ก น แตจะต องต ดตอส อสารเพ อแลกเปล ยนความค ดเห นในเวลาเด ยวก น ในกรณ อาจจ าเป นต องเล อกใช เทคโนโลย ท ชวยให สมาช กในกล มสามารถต ดตอส อสารก นได โดยอาศ ยอ ปกรณ ต ดตอส อสาร เชน โทรศ พท การประช มทางไกลท งภาพและเส ยง การประช ม ทางไกลด วยระบบดวยคอมพ วเตอร อ เมลล และการใช เว บไซต เป นพ นฐานการประช ม เป นต น ค) ตางเวลาแตสถานท เด ยวกน (Different Time/Same Place) หมายถ ง การ ท างานป นกะน นเอง สมาช กท างานในกะหน งจากน นจะฝากข อม ลบางอยางไว เพ อให สมาช ก กล มด าเน นงานตอไป ในกรณ ต องอาศ ยเทคโนโลย ท สามรถจดจ าหร อจ ดเก บข อม ลการท างาน กอนหน าไว ได เชน ห องประช ม ระบบการจ ดการกระแสงาน ( Workflow Management System) ใช ไฟล ข อม ลรวมก น อ เมลล และการใช เว บไซต เป นพ นฐานการประช ม เป นต น ง) ตางเวลาและตางสถานท ก น (Different Time/Different Place) หมายถ งสมาช กใน 7

17 กล มอย ตางสถานท ก นและการแลกเปล ยนข อม ลสารสนเทศน นตางเวลาก นดวย ในกรณ น จะ เก ดข นเม อสมาช กต องออกไปทางานนอกสถานท และ ม ตารางงานไมตรงก น ซ งจะต องอาศ ย เทคโนโลย ท สามารถสน บสน นการร บสงข อม ลได เชน ระบบการจ ดการกระแสงาน ( Workflow Management System) ใช ไฟล ข อม ลรวมก บอ เมลล และ การใช เว บไซต เป นพ นฐานการประช ม ความส มพ นธ ระหวางสถานท ก บเวลา และเคร องม อทางด านเทคโนโลย สารสนเทศท สน บสน น สามารถสร ปได ด งตารางแมตตร กซ ในร ปท 2.1 ร ปท 2.1 แสดงถ งความส มพ นธ ระหวางสถานท ก บเวลาและเทคโนโลย ท สน บสน น จากตารางแมตตร กซ เป นการจ าแนกชน ดของเทคโนโลย ท จะน ามาสน บสน นการท างาน เป นกล ม โดยม ต ท 1 แนวต ง (Column) แทนสถานท แบงเป นสถานท เด ยวก นและตางสถานท ม ต ท 2 แนวนอน (Row) แทนเวลา แบงเป นเวลาเด ยวก นและตางเวลาก น เทคโนโลย กระแสงาน (Workflow Technology) [5] กระแสงาน ค อ การเคล อนท ของสารสนเทศในเช งการไหลผานข นตอนตางๆ ท เร ยงล าด บก นไป สวน ระบบการจ ดการกระแสงาน ค อ ระบบการจ ดการกระแสงานอ ตโนม ต ส าหร บกระบวนการทางธ รก จ(Business Process) เพ อประหย ดเวลาท ต องเส ยไปในการท างาน ชวยลดคาใช จายในกระบวนการท างานและท าให การปฏ บ ต ภารก จได ราบร น ขณะเด ยวก น กระบวนการทางธ รก จ หมายถ ง อ นด บของก จกรรมตามล าด บข นตอนเพ อให ได งานท ส าเร จตรง ตามเป าหมายของธ รก จ ด งน น การจ ดการกระแสงานจ งเป นหล กการออกแบบและวางระบบงาน โดยอาศ ยเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อ ซ งการน ามาใช งานน นก ต องเล อกใช กระแสงาน ตามความเหมาะสมก บธ รก จและองค กร เพราะท าให การบร การด ข นและกระบวนการท างาน รวดเร วข น ท งน กระแสงานม การพ ฒนาการอย ตลอดเวลา ต งแตการท างานบน ระบบปฏ บ ต การดอสท เป นเช งข อความจนกระท งสามารถท างานบนระบบปฏ บ ต การว นโดวส ท 8

18 เป นเช งกราฟ ก การพ ฒนาระบบการจ ดการกระแสงานน น องค กรสามารถพ ฒนาข นมาใช เอง หร อจะ จ ดซ อจากองค กรอ นก ได ในการเล อกซ อจ าเป นอยางย งท จะต องพ จารณาเล อกซ อให ตรงก บ ความต องการใช งาน อาจเป นซอฟต แวร กระแสงานเฉพาะอยาง หร อเป นซอฟต แวร ท สามารถ น ามาด ดแปลงเพ มเต มซ งม การก าหนดมาตรฐานของซอฟต แวร การจ ดการกระแสงานเอาไว เพ อให ผ ใช ม ทางเล อกมากข น นอกจากน นผ ใช ควรค าน งถ งป จจ ยท จ าเป นตางๆ ส าหร บ พ จารณาประย กต ใช การจ ดการกระแสงานได อยางเหมาะสม กร ปแวร (Groupware) กร ปแวร (Groupware) หมายถ ง ซอฟต แวร ท ท าให ผ ใช หลายคนสามารถใช สารสนเทศรวมก นก บผ อ นและท างานรวมก นในหลาย ๆ โครงการ โดยม ผล ตภ ณฑ ท แตกตาง ก น โปรแกรมการจ ดการการต ดตอบนเคร อขายส าเร จร ป และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ไปจนถ ง โปรแกรมการใช เอกสารรวมก น กร ปแวร จ งจ ดได วาเป นซอฟต แวร แหงความรวมม อ ท ชวยให ท มและกล มท างานรวมก นอยางใกล ช ด แม วาจะอย ก นคนละสถานท โดยม ว ตถ ประสงค รวมก น ในการท าให โครงการท ได ร บมอบหมายประสบความส าเร จ ซ งผล ตภ ณฑ กร ปแวร ม หลากหลาย ระบบ ได ก Lotus Notes Novell, GroupWise, Microsoft Exchange และ Netscape Communication เป นต น นอกจากน ย งม ช ดซอฟต แวร โปรแกรมประย กต เชน Microsoft Office Lotus SmartSuite และ Corel WordPerfect Office ถ กเพ มให ใช ได บนอ นเตอร เน ตและ อ นทราเน ตในการสร างเอกสาร ให ใช งานรวมก น และความสามารถเร องความรวมม ออ นๆ ท เป น ค ณสมบ ต ของกร ปแวร 2.2 พ ฒนาการของการจ ดการกระแสงาน พ ฒนาการของการจ ดการกระแสงาน ได ปร บเปล ยนไปตามเทคโนโลย สารสนเทศอยาง ตอเน องเป น 4 ย ค ด งน ระบบต ดตามการเด นเอกสารภายใต ระบบปฏ บ ต การดอส ในชวงประมาณป พ.ศ เป นระยะท ไมโครคอมพ วเตอร เร มใช ก น อยางแพรหลายโดยม ระบบปฏ บ ต การดอส การต ดตอก บผ ใช ระบบจะเป นต วอ กษร ( character based) สวนทางภาคร ฐเองจะเห นวาในท กกระทรวงตางม ระบบงานท ชวยเหล อกองกลางสาร- บรรณในการลงบ นท กร บสงเอกสารราชการ อาจม ไมโครคอมพ วเตอร ในการลงว นท เวลาร บ เอก-สารแทนสม ดบ นท กอยางแตกอน ถ ากระทรวงใดม เคร อขายคอมพ วเตอร อย แล วและม ระบบ ฐาน-ข อม ลใช งานรวมก นได ระบบการต ดตามเอกสารก จะม ประโยชน มากข น สวนเอกสารต ว จร งย งคงต องสงทางพน กงานเด นเอกสาร เพราะวาเทคโนโลย ด านฮาร ดแวร ท งระบบการกราด ภาพ และความจ ของฮาร ดด สก ย งม ขนาดเล ก และความเร วของการสงข อม ลผานเคร อขายก ย ง เป นข อจ าก ดอย 9

19 2.2.2 ระบบต ดตามการเด นเอกสารภาพล กษณ แบบอ ตโนม ต ชวงประมาณป พ.ศ เม อเร มม การใช ระบบปฏ บ ต การว นโดวส (windows) ท งฮาร ดแวร และซอฟต แวร ของระบบเอกสารภาพล กษณ (document imaging) ม ข ด ความสามารถเพ มข น จ งผนวกความสามารถของไปรษณ ย อ เล กทรอน กส เขามาท างานรวมก บ ระบบจ ดการเอกสารภาพล กษณ แม ระบบการเด นเอกสารอ ตโนม ต ในขณะน นจะเป นการเพ ม ประส ทธ ภาพของการท างานได ในระด บหน ง เม อเท ยบก บการไมได ใช เคร องม อทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศเลย แตก ย งม ข อจ าก ดท นาจะพ ฒนาตอไปได ระบบจ ดการกระแสงาน ระบบจ ดการกระแสงานในย คน เป นว ว ฒนาการด านเอกสารภาพล กษณ ท ตอ เน องไปส การสงมอบงานเอกสารภาพล กษณ ท เข าส ระบบแล วจะถ กถายทอด และมอบหมายงาน หร อเอกสารภาพล กษณ ต นฉบ บไว ท ฐานข อม ลหล กสวนกลางเชนเด ม ข อม ลท เด นทางไปตาม เคร อขายจ งม ขนาดไมมากตามข อความและภาพในนอกสารภาพล กษณ ผ ปฏ บ ต งานจะได ร บ แจ งงานท ต องปฏ บ ต ท นท ในรายการงานท ย งไมได ด าเน นการแยกออกจากต จดหมายปกต การร อปร บระบบ เม อกระแสการปร บปร งการบร หารงานเร มแนนหน กในการปร บร อองค กร ซ ง ต องม การปร บกระบวน การท างานใหม โดยเปล ยนร ปแบบเพ อให ได งานและบร การท ล กค าพ ง พอใจ องค กรต องว เคราะห ออกแบบกระแสงานให ม ประส ทธ ภาพท ส ด และต องสามารถต ดตาม งานได อยางอ ตโนม ต การร อปร บระบบหร อร เอ น-จ เน ยร ง หมายถ ง การปร บเปล ยนข นตอนการ ท างาน หร อว ธ การท างานขององค กร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให องค การท างานได อยางม ประส ทธ ภาพส งส ดและให ม คาใช จายน อยท ส ด ท งน รวมถ งการเปล ยนโครงสร างองค กร ว ฒนธรรมท ศนคต ในการทางานและกฎระเบ ยบ 2.3 ประเภทของการจ ดการกระแสงาน การจ ดการกระแสงานสามารถแบงออกได เป น 4 ประเภท ด งน กระแสงานด านสายการผล ต กระแสงานด านสายการผล ต (Production Workflow) จะเก ยวของก บงานท ย งยากซ บซ อน ม โครงสร างของกระบวนการทางธ รก จท ช ดเจน ซ งเก ยวของก บก จกรรมหลาย อยาง โดยม ผ ปฏ บ ต ร บผ ดชอบแยกก นออกไป เอกสาร สารสนเทศ และงานต องถ กสงตอ ๆ ไป ตามข นการพ จารณางาน ป จจ บ นกระแสงานสวนมากถ กน ามาใช ในการประมวลผลรายการ เปล ยนแปลง 10

20 2.3.2 กระแสงานเพ องานท ต องการความรวมม อ กระแสงานเพ องานท ต องการความรวมม อ (Col aborative Workflow) เป น กระแสงานท ท าให เก ดการประสานงานก นของข นตอนการท างานรวมก นจากหลายๆ หนวยงาน เพ อบรรล เป าหมาย ระบบกระแสงานน ม ความสามารถเช อมตอก บระบบสารสนเทศเด มหลาย ระบบให สามารถต ดตอสงข อม ลเอกสารเพ อใช ในการท างานได อยางอ ตโนม ต กระแสงานเพ องานเฉพาะก จ กระแสงานเพ องานเฉพาะก จ ( Ad Hoc Workflow) จะเก ยวข องก บงานและ เหต การณ ท เก ดข นไมบอยน ก แตละเหต การณ แตกตางก นไปในรายละเอ ยดซ งม กเก ยวข องก บ ผ ปฏ บ ต งานท ม ความช านาญงานในแตละด านมาประสานงานก นในการท าโครงการรวมก น ซ ง กระแสงานเฉพาะก จจะม ข นตอนการท างานท ไมซ าก บงานท ท าอย เป นประจ าท กว น กระแสงานด านธ รการ กระแสงานด านธ รการ ( Administrative Workflow) จะเก ยวข องก บงานท ไม ย งยากซ บซ อนมากน กเป นงานท ท าซ าๆ เป นประจ าข นพ นฐานท ม การใช แบบฟอร มท ม ใช อย เด มรวมถ งงานธ รการท วไปซ งไมใชงาน งานกล มน ม กเก ยวข องก บผ ปฏ บ ต งานภายในส าน กงาน ไมเก ยวข องงานบร การล กค า เป นงานท ไมคอยม การเปล ยนแปลงบอยน ก แผนภ ม สร ป ความส มพ นธ ประเภทของกระแสงานท งหมด เท ยบก บม ลคาทางธ รก จและความซ บซ อนของ กระบวนการทางธ รก จแสดงได ด งน (ก) (ข) ร ปท 2.2 การแบงประเภทของระบบการจ ดการกระแสงาน 11

21 แผนภ ม ร ป (ก) แสดงให เห นวากระแสงานท ม ม ลคาทางธ รก จ และกระบวนการทาง ธ รก จท เขาม สวนรวมมากหร อน อย จ ดอย ในกระแสงานประเภทใด เชน ม ลคาทางธ รก จน อย และเป นงานท ท าซ า ๆ ม ข นตอนไมย งยาก จ ดอย ในกระแสงานด านธ รการเป นต น แผนภ ม ร ป(ข) แสดงถ งกระแสงานท ม กระบวนการและโครงสร างท ซ บซ อนมากหร อ น อยจ ดอย ในกระแสงานประเภทใด เชน กระแสงานด านสายการผล ตม โครงสร างของงานและม ความซ บซ อนส ง 2.4 มาตรฐานของระบบการจ ดการกระแสงาน ในป พ.ศ.2536 ม การกอต งเว ร คโฟลว เมเนจเม นท โคลล ชช น (Workflow Management Coalition หร อ WfMC) หร อเร ยกวา ด บบล วเอฟเอ มซ อ น เก ดจากการรวมต วก นของ ผ ผล ตซอฟต แวร การจ ดการกระแสงานหลายรายและน กว ชาการ เป นองค กรท ไมแสวงหาผล ก าไรโดยม ว ตถ ประสงค เพ อชวยก นก าหนดมาตรฐานสาหร บการพ ฒนาซอฟต แวร การจ ดการ กระแสงานและผล กด นให เทคโนโลย น ก าวหน าย งข นไป ความหมายและความส มพ นธ ของค าศ พท มาตรฐานในการจ ดการกระแสงาน องค กรด บบล วเอฟเอ มซ ได ก าหนด ความหมายและความส มพ นธ ของค าศ พท มาตรฐานในการจ ดการกระแสงานไว ในป พ.ศ เพ อส อให ผ ผล ตและผ ใช งานเข าใจแนวค ด ของค าศ พท แตละค าตรงก น ตอมาในป พ.ศ ม การปร บปร งเพ อขยายความให เข าใจมาก ย งข น และปร บปร งอ กเป นคร งท 3 ในป พ.ศ.2542 ซ งในท น จะกลาวถ งเฉพาะค าศ พท ท ส าค ญ และเป นความหมายจากการปร บปร งคร งลาส ด ด งน ก) กระบวนการท างาน (Business Process) หมายถ ง ว ธ การท างานของ ก จกรรมท เก ยวข องก นเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค หร อนโยบายขององค กร ข) น ยามของกระบวนการท างาน (Process Definition) จะม รายละเอ ยดของ กระบวนการท างานท แสดงให เห นเคร อขายของก จกรรมของธ รก จวาม ความส มพ นธ ตอก น อยางไร ค) ก จกรรม (Activity) หมายถ ง หนวยของการท าก จกรรมยอยท ประกอบก น เป นกระบวนการท างาน ง) ระบบการจ ดการกระแสงาน (Workflow Management System) หมายถ ง ระบบท จะควบค มก าก บการไหลไปของกระแสงาน ซ งซอฟต แวร ในการท างานน เร ยกวา ระบบ ท างานกระแสงาน หร อ เว ร คโฟล วเอนจ น (Workflow Engine) จ) การท ากระบวนการแตละคร ง(Process instances หร อ Activity instances) หมายถ ง แตละคร งเหต การณ ของกระบวนการท างานหร อ หน งก จกรรมยอยท เก ดข นตามน ยาม กระบวนการท างาน 12

22 2.4.2 แบบจ าลองท ใช อ างอ งตามกระแสงาน ข อก าหนดและมาตรฐานในการเช อมระบบการจ ดการกระแสงาน ได ถ กรวบรวม สร ปเป นโครงสร างทางสถาปตยกรรมเพ อแสดงการเช อมตอระบบตางๆ เข าด วยก น ซ งแผนภ ม น เร ยกวา แบบจ าลองท ใช อ างอ งตามกระแสงาน (Workflow Reference Model) การจ ดแบง ระบบการจ ดการกระแสงานในระด บภาพรวม สามารถแบงออกตามล กษณะของการให บร การ โดยพ จารณาตามหน าท การท างานได 3 ล กษณะหล กๆ ด งน ก) บ ลด ไทม ฟ งก ช น ( Build Time Function) หมายถ ง ระบบท ท าหน าท เก ยวก บ การก าหนดน ยามกระบวนการท างานตางๆ แบบจ าลองของกระแสงานท เป นไปได ว ธ การ ท างานในแตละข นตอน การสร างหร อเข ยนแผนภ ม กระแสงาน ข) ร น ไทม คอนโทรล ฟ งก ช น ( Run Time Control Function) หมายถ งระบบท ท า หน าท ควบค มด แลกระแสงานในขณะปฏ บ ต งานอย ในแตละเหต การณ ซ งจะเป นไปตามล าด บ กฏเกณฑ และเง อนไขท ก าหนดไว ค) ร น ไทม อ นเตอร แอคช น ( Run Time Interaction) หมายถ ง ระบบท ท าหน ท ต ดตอโต ตอบก บผ ใช ระบบงาน และต ดตอก บระบบงานประย กต ท ต องถ กเร ยกข นมาท าหน ท ใน ก จกรรมหน ง ร ปท 2.3 ความส มพ นธ ของระบบการจ ดการกระแสงานท แบงตามหน าท การท างาน 13

23 แบบจ าลองอ างอ งกระแสงาน แบงออกเป น 5 การเช อมตอ (Interface) ด งน ร ปท 2.4 สวนประกอบและการเช อมตอระบบและของแบบจ าลองอ างอ งกระแสงาน การเช อมตอท 1 การก าหนดกระบวนการ (Process Definition) ค อการน าเอา กระบวนการ (Process) ออกมาว เคราะห และท าออกมาให อย ในร ปท เป นกระแสงานท น าไปใช ได โดยใช เคร องม อ (Tool) ชวย การเช อมตอท 2 และ 3 เว ร คโฟลว เอพ ไอ (Workflow APIs)ได แก กระแสงาน แอพพล เคช นทางฝ งร บและทางฝงท ร องขอ (Workflow Client Application And Invoked Applications) ม อย 2 สวนท ส าค ญ ค อ - เว ร คโฟลว ซ สเต ม อ นทร เกรเตอร (Workflow systems integrators หร อ WfSi) ค อ การด าเน นการให แอพพล เคช นสวนหน า (Front-End Application) สามารถจ ดการก บกระแส งานหร อถ กเร ยกข นมาโดยกระแสงานท ให ระบบภายในร จ กก นได - เดอะเว ร คโฟลว เอพ ไอ (The workflow API หร อ WAPI) ค อการท ท าให กระแสงาน สามารถต ดตอก บแอพพล เคช น (Application) ภายนอกได การเช อมตอท 4 : ระบบท างานกระแสงาน (workflow Engine(s)) ค อ การเช อมตอ ท สามารถท าให กระแสงานของท กฝ งต ดตอก นได และสามารถร บสถานะ (Status) ระหวาง กระแสงานได วากระบวนการเสร จสมบ รณ หร อไม การเช อมตอท 5 : การตวจสอบและการต ดตาม (Audit And Monitoring) ค อการต ดตาม ตรวจการท างานของกระแสงานวาเป นอยางไร 14

24 2.5 ทฤษฎ ท ใช ในการว เคราะห และออกแบบระบบ [3] วงจรการพ ฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ค อ กระบวนการทาง ความค ด (Logical Process) ในการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อแก ป ญหาทางธ รก จและ ตอบสนองความต องการของผ ใช ได โดยระบบท จะพ ฒนาน นอาจเร มด วยการพ ฒนาระบบ ใหม หร อพ ฒนาระบบจากเด มทยอยแล วมาปร บเปล ยนให ด ย งข น ข นตอนในวงจรการ พ ฒนาระบบชวยให น กว เคราะห ระบบสามารถด าเน นการได อยางม แนวทางและเป นข นตอน ท าให สามารถควบค ม ระยะเวลาและงบประมาณในการปฏ บ ต งานของโครงการพ ฒนาระบบได ร ปท 2.5 วงจรการพ ฒนาระบบ - ระยะท 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) ก าหนดป ญหา (Problem Definition) ศ กษาความเป นไปได ของโครงการ (Feasibility Study) จ ดท าตารางก าหนดเวลาโครงการ (Project scheduling) จ ดต งท มงานโครงการ (Staff the project) ด าเน นการโครงการ (Launch the project) - ระยะท 2: การว เคราะห (Analysis Phase) ว ตถ ประสงค หล กของระยะการว เคราะห ค อ การรวบรวมความต องการด านตางๆ เพ อ สร ปเป นข อก าหนด ม ข นตอนด งน - ว เคราะห ระบบงานป จจ บ น 15

25 ช ดเจน - รวบรวมความต องการในด านตางๆ และน ามาว เคราะห เพ อสร ปเป น ข อก าหนดท ร ปท 2.6 การรวบรวมข อม ลหร อความต องการในด านตางๆ (Requirements Gathering) - น าข อก าหนดมาพ ฒนาออกมาเป นความต องการของระบบใหมโดยใช การพ ฒนา แบบจ าลองกระบวนการ ซ งเป นแผนภาพท ใช อธ บายถ งกระบวนการท ต องท าใน ระบบวาม อะไรบ าง และพ ฒนาแบบจ าลองข อม ล (Data Model) ร ปท 2.7 ข นตอนการน าข อก าหนดมาว เคราะห ในรายละเอ ยดเพ อสร างเป นแบบจ าลอง กระบวนการของระบบใหม ERD - สร างแบบจ าลอกระบวนการของระบบใหมด วยการวาดแผนภาพ กระแสข อม ล (Data Flow Diagram : DFD) - สร างแบบจ าลองข อม ล ด วยการวาดอ อาร ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram: 16

26 - ระยะท 3: การออกแบบ (Design Phase) ร ปท 2.8 ข นตอนการน าแบบจ าลอง Logical มาผานการออกแบบเพ อพ ฒนาเป นแบบจ าลอง ทาง Physical ทางการออกแบบสถาป ตยกรรมระบบ (Architecture Design) ท เก ยวข องก บ อ ปกรณ, ฮาร ดแวร, ซอฟต แวร, เคร อขาย, การออกแบบรายงาน (Output Design), การออกแบบ จอภาพเพ อปฏ ส มพ นธ ก บผ ใช (User Interface), ฐานข อม ล (Database), ไฟล (File) - ระยะท 4: การน าไปใช (Implementation Phase) a) สร างระบบข นมาด วยการเข ยนโปรแกรม b) ตรวจสอบความถ กต องท งทางด านตรวจสอบความถ กต องด าเน นการทดสอบระบบ c) แปลงข อม ล (Convert Data) d) ต ดต งระบบ (System Installation) และจ ดท าค ม อเอกสาร e) ฝ กอบรมผ ใช และประเม นผลระบบใหม ร ปท 2.9 ข นตอนการเข ยนโปรแกรม ทดสอบ และน าไปใช (Coding/Testing and Implement) 17

27 - ระยะท 5: การบ าร งร กษา (Maintenance Phase) a) การบ าร งร กษาระบบ (System Maintenance) b) การเพ มเต มค ณสมบ ต ใหมๆ เข าไปในระบบ (Enhance the System) c) การสน บสน นงานของผ ใช (Support the Users) 2.6 ทฤษฎ ท ใช ในการออกแบบฐานข อม ล ฐานข อม ล(Database) ค อ การรวบรวมข อม ลท ม ความส มพ นธ ก นโดยจะเก บอย ภายใต ห วเร องหร อจ ดประสงค อยางใดอยางหน ง โดยข อม ลท เก บน นจะหมายถ งข อเท จจร งท เรา ร บร มาและต องการจะบ นท กเอาไว เพ อน ามาใช ประโยชน ตอไปในภายหล ง นอกจากน ข อม ล เหลาน จะต องม ความหมายในต วม นเองด วย ฐานข อม ลไมจ าเป นต องใช เคร องคอมพ วเตอร ในการชวยเก บเสมอไป อาจ เป น ฐานข อม ลท เก บลงในหน งส อก ได เชน สม ดโทรศ พท พจนาน กรม เป นต น การเก บ รวบรวม ข อม ลเป นฐานแบบน ก เพ องายตอการค นหา การเก บฐานข อม ลในคอมพ วเตอร จะ ท าให การค น และการว เคราะห ฐานข อม ลท ม อย เป นไปได อยางรวดเร ว จ งเป นท น ยมก นมากใน ป จจ บ น ระบบฐานข อม ล (Database System) จะประกอบด วย 4 สวนหล กค อ - ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งท ต องการจะจ ดเก บเอาไว ในฐานข อม ล ท งน ก เพ อท จะน ามาใช หร อ ประมวลผลในภายหล ง ข อม ลท เก บไว ใน ฐานข อม ลน ม ค ณล กษณะท ส าค ญอย สอง ประการค อ - การบ รณาการข อม ล (data integration) - การใช ข อม ลรวมก น (data sharing) - ฮาร ดแวร (Hardware) หมายถ งสวนประกอบตางๆท ประกอบก นเป นต วเคร องคอมพ วเตอร ท เราสามารถจ บ ต องได เชน อ ปกรณ เช อมตอภายนอก(I/O device), หนวยความจ าหล ก (main memory) เป นต น - ระบบการจ ดการฐานข อม ล (DBMS) หมายถ ง ซอฟต แวร ท ประกอบด วยกล มของโปรแกรมท ท าให ผ ใช ฐานข อม ล สามารถ สร างและบ าร งร กษาฐานข อม ลได โดยงาย ระบบการจ ดการฐานข อม ลน เป นซอร ฟแวร ชน ด หน งท ก นอย ระหวางฐานข อม ลก บผ ใช งานของระบบ น นหมายความวาการต ดตอใช งาน ระหวางผ ใช ก บฐานข อม ลจะถ กจ ดการผานระบบการจ ดการน นเอง โดยปกต เราสามารถใช ระบบ การจ ดการฐานข อม ลในการจ ดการก บฐานข อม ลในล กษณะด งตอไปน - ใช ในการก าหนดชน ดและข อบ งค บตางๆของข อม ลในฐานข อม ลรวมท ง ใช ในการ ก าหนดโครงสร างของฐานข อม ล ซ งกระบวนการน เร ยกวา การก าหนดความหมาย ฐานข อม ล (define database) 18

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

บทท 1 บทน ำ 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงกำร เพ อพ ฒนาระบบบร หารจ ดการร านอาหารแมกไม ชายคลองผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต

บทท 1 บทน ำ 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงกำร เพ อพ ฒนาระบบบร หารจ ดการร านอาหารแมกไม ชายคลองผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต บทท 1 บทน ำ 1.1 ท มำและควำมส ำค ญของป ญหำ โดยท วไปแล ว ก จการร านอาหารแมกไม ชายคลองย งเป นระบบงานท ใช การจดรายการอาหาร ด วยม อ ซ งการปฏ บ ต งานย งขาดความเป นระเบ ยบเร ยบร อยและม ข อผ ดพลาด เช น การจดรายการ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information