เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ"

Transcription

1 เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ โดย พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร ว นท 3 ก มภาพ นธ 2554 การฝ กอบรมหล กส ตรน กบร หารส งเสร มการเกษตรระด บอ าเภอ ประจ าป 2554 ว นท 24 มกราคม 13 ก มภาพ นธ 2554 ณ ส ดา ร สอร ท จ งหว ดนครนายก

2 ว ตถ ประสงค ของการบรรยาย 1. ร และ เข าใจ การบร หารโครงการ 2. น าไปใช ได ท งในฐานะผ ปฏ บ ต ผ ปฏ บ ต และ ผ บร หาร พ รพร พร อมเทพ 2

3 ประเด นในการน าเสนอ แนวค ดเก ยวก บโครงการ การบร หารจ ดการโครงการ - การก าหนดโครงการ - การบร หารโครงการ - การประเม นผลโครงการ - การบร หารม งผลส มฤทธ สร ปสาระส าค ญ ฝ กปฏ บ ต การเข ยนโครงการ (ข อตกลง) พ รพร พร อมเทพ 3

4 แนวค ด เก ยวก บโครงการ พ รพร พร อมเทพ 4

5 โครงการ ค ออะไร แผนหร อเค าโครงตามท กะก าหนดไว (พจนาน กรมฯ 2542) แผนงานท จ ดท าข นอย างม ระบบ ประกอบด วยก จกรรมย อยหลายก จกรรม ท ต องใช ทร พยากรและคาดหว งท จะได ร บผลตอบแทนอย างค มค า ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ด ม ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายอย างช ดเจน ม พ นท ในการด าเน นงานเพ อให บร การและสนองความต องการของกล มบ คคลใน พ นท น น และม บ คคลหร อหน วยงานร บผ ดชอบ (ประช ม รอดประเสร ฐ) กล มของก จกรรมท ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ด ม ว ตถ ประสงค ท เฉพาะเจาะจง ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ดของเวลา ม ขอบเขตด านการเง นท ใช ม การก าหนดทร พยากรท ใช (ส พาดา ส ร ก ตตา) ก จกรรมพ นฐานท ก าหนดข นเพ อน าเอาว ตถ ประสงค ของหน วยงานหร อ องค กรไปปฏ บ ต ให ส าเร จล ล วง ภายในระยะเวลาท ก าหนดไว แน นอน (ศ ภช ย ยาวะประภาษ) : ว ตถ ประสงค ของหน วยงานหร อองค กร ค อ นโยบายและแผน รวมถ งเร องท ต องแก ไขป ญหาเร งด วนเฉพาะหน า ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 5

6 โครงการ ค ออะไร (ต อ ต อ) สร ป โครงการ ค อ กล มของก จกรรมท ด าเน นการ ร วมก นเพ อให บรรล ผลส าเร จเด ยวก น ม ความเป นร ปธรรมท พร อมจะปฏ บ ต ได จร ง และไม ใช งานประจ า เป นร ปธรรม หมายถ ง 1. ม ขอบเขตว ตถ ประสงค ท ช ดเจน 2. ม ขอบเขตการด าเน นงานท ช ดเจน 3. ม ระยะเวลาท ช ดเจน พ รพร พร อมเทพ 6

7 ความแตกต างของ นโยบาย แผน และโครงการ นโยบาย เป นกรอบหร อแนวทางกว างๆ แผน ม รายละเอ ยดมากข น แต ย งไม ถ งข นน าไป ปฏ บ ต จร ง ม ความย ดหย นกว าโครงการ เป นเพ ยง สาระท ก าหนดไว ในเอกสารเป นหล ก โครงการ เป นระด บของการน าไปปฏ บ ต จร ง ถ ก ก าหนดอย างเจาะจง เป นร ปธรรม ม ระยะเวลา แน นอน พ รพร พร อมเทพ 7

8 ความส มพ นธ ของ แผนและโครงการ แผน เปร ยบเสม อนสมอง โครงการ เปร ยบเสม อนม อ เท า ท น าค าส งจากสมองไปปฏ บ ต แผน เปร ยบเสม อนแม ท พ โครงการ เปร ยบเสม อนเหล าทหารท ออกรบตามค าส งแม ท พ โครงการ เป นส วนท แสดงให เห นถ งการปฏ บ ต เพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ของแผน ว าต องท าอะไร ท าท ไหน ม ว ธ การ ข นตอนอย างไร ม ใครเก ยวข องบ าง ใช งบประมาณเท าใด ม ระยะเวลานานแค ไหน พ รพร พร อมเทพ 8

9 ล กษณะของโครงการท ด 1. ตอบสนองต อเป าประสงค ของแผนหร อนโยบาย 2. สามารถแก ป ญหา ตรงก บความต องการ หร อ ตอบสนองต อส งท ม งหว ง 3. ม ขอบเขตของงาน ม รายละเอ ยดท ครบถ วน ช ดเจน และเพ ยงพอท จะใช ปฏ บ ต ได และม ความเป นไปได 4. อย บนพ นฐานของข อม ล ความจร ง และการ ว เคราะห อย างรอบคอบ 5. อ านแล วเข าใจได ง าย ไม ซ บซ อนหร อส บสน ม ความ เป นเหต เป นผล ม ความส มพ นธ ก น 6. สามารถต ดตามประเม นผลได 7. เป นงานร เร มหร องานพ ฒนา ไม ใช งานประจ า พ รพร พร อมเทพ 9

10 ล กษณะของการจ ดท าโครงการ 1. การจ ดท าโครงการ เพ อเสนออน ม ต - จ ดท าตามร ปแบบท ก าหนด - เข ยนให เห นภาพ ล าด บเร องราวให ด ไม ซ บซ อน เข าใจง าย ไม ต องการค าอธ บายเพ ม - ด น าเช อถ อ ม ภ ม เป นไปได จะเก ดผลส าเร จได จร ง - อย าลงในรายละเอ ยดมาก อย าผ กม ดมาก เข ยนให กล งได - หล กเล ยงข อม ลท เป นป ญหา ไม แน ใจ หร ออธ บายยาก - ค าน งถ งผ อ านหร อผ อน ม ต ว าเป นใคร - ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 10

11 ล กษณะของการจ ดท าโครงการ (ต อ ต อ) 2. การจ ดท าโครงการ เพ อใช ปฏ บ ต งาน - ท าในล กษณะค ม อโครงการ ท ม รายละเอ ยดมากพอ - แตกย อยก จกรรม ปร มาณงาน งบประมาณ ผ ด าเน นการ - จ ดท าแผนปฏ บ ต งานท ลงในรายละเอ ยด หร อแยกตาม ผ ด าเน นการ - ก าหนดต วช ว ดให ช ดเจน - ให ข อม ลประกอบท จ าเป น เช นข อม ลทางว ชาการ/เทคน ค ระเบ ยบปฏ บ ต รายละเอ ยดงบประมาณ แบบฟอร มต างๆ - ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 11

12 ร ปแบบของโครงการ 1. แบบตารางเหต ผลต อเน อง (Logical Framework Method : Log Frame) 2. แบบประเพณ น ยม (Conventional Method) พ รพร พร อมเทพ 12

13 องค ประกอบ (แบบLog Frame) พ รพร พร อมเทพ 13

14 องค ประกอบ (แบบLog Frame) พ รพร พร อมเทพ 14

15 องค ประกอบ (แบบLog Frame) พ รพร พร อมเทพ 15

16 องค ประกอบ (แบบประเพณ น ยม แบบประเพณ น ยม) 1. ช อโครงการ 2. หล กการเหต ผล 3. ว ตถ ประสงค (และเป าหมาย) 4. ว ธ ด าเน นการ 5. ระยะเวลาด าเน นการ 6. สถานท ด าเน นการ 7. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 8. งบประมาณ 9. แผนปฏ บ ต งาน 10.ผลท คาดว าจะได ร บ 11.ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 16

17 การบร หาร และ จ ดการโครงการ พ รพร พร อมเทพ 17

18 วงจรโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน การบร หารโครงการ - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 18

19 การก าหนดโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน การบร หารโครงการ - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 19

20 การออกแบบโครงการ 1. ค ดให เห นภาพโครงการต งแต ต นจนจบ(ค ดให จบ ค ดให ทะล ) และไม ใช แค การ Design แต ต องเป นการ Create โครงการ 2. เคร องม อท ใช ช วยในการ ค ด โครงการ - การค ดเช งกลย ทธ (อธ บายแล วในการวางแผนเช งย ทธศาสตร ) - Input Process Output Outcome -5W 1H - Flow Chart 3. ป จจ ยท ส งผลต อความส าเร จ (Critical Success Factor : CSF) ป จจ ยท ส งผลต อความล มเหลว (ความเส ยง :Risk) พ รพร พร อมเทพ 20

21 Input Process Output Outcome 1. Input ป จจ ยน าเข า ทร พยากร เช น คน เง น เวลา ว สด อ ปกรณ อาคาร เทคโนโลย ช อเส ยง ฯลฯ 2. Process กระบวนการ ก จกรรมด าเน นการ ล าด บข นตอน หร อว ธ การในการบร หารและด าเน นการ เพ อแปลงป จจ ยน าเข าให เก ดเป นผลผล ตและผลล พธ พ รพร พร อมเทพ 21

22 3. Output ผลผล ต ผลท เก ดข นโดยตรงจากการด าเน นโครงการ อย ภายใต การควบค มของโครงการ 4. Outcome ผลล พธ การเปล ยนแปลงท เก ดข น อ นเป นผลต อเน องจาก การด าเน นงานและการใช ประโยชน จากผลผล ต พ รพร พร อมเทพ 22

23 ความส มพ นธ เช งเหต และผล (Cause and Effect Relationship) พ รพร พร อมเทพ 23 กล บไปต ดตาม

24 5W 1H ตอบค าถาม : ใคร ท าอะไร ท ไหน เม อไหร อย างไร ท าไม 5W WHAT 1H HOW WHEN WHERE WHY WHO พ รพร พร อมเทพ 24

25 Flow Chart พ รพร พร อมเทพ 25

26 พ รพร พร อมเทพ 26

27 การเข ยนโครงการ เข ยนตามองค ประกอบและแบบฟอร มท ก าหนด เข ยนให เห นความส าค ญ เข าก บสถานการณ เป นเหต เป นผล สอดคล องส มพ นธ ก น เป นไปได ไม เพ อฝ น เป นร ปธรรม ประเด นต างๆ ช ดเจน กระช บ อ านแล วล นไหล คล อยตาม ม ข อม ลสน บสน น ข อม ลถ กต อง ครบถ วน ท นสม ย พ รพร พร อมเทพ 27

28 ข อส งเกตในการเข ยนโครงการ 1. ท มาของโครงการ 2. การก าหนดขอบเขตของงาน พ นท บ คคล เวลา 3. การต งช อโครงการ 4. การเข ยนหล กการเหต ผล เข ยนประเด นหร อ 5. การก าหนดว ตถ ประสงค สาระหล กๆ ให ได ก อน แล วค อยเร ยบเร ยงให 6. การออกแบบก จกรรม ไพเราะ 7. การค ดงบประมาณ 8. การจ ดท าแผนปฏ บ ต งาน 9. การเข ยนผลท คาดว าจะได ร บ 10. การก าหนดต วช ว ด 11. การเข ยน Flow Chart 12. เข ยนเพ อเสนออน ม ต หร อ เพ อใช ปฏ บ ต งาน พ รพร พร อมเทพ 28

29 ฐานข อม ลสน บสน นการเข ยนโครงการ - ระบบทางเล อกโครงการส าหร บการจ ดท า แผนพ ฒนาการเกษตรระด บต าบล SSNet ระบบทางเล อกโครงการ Login (ต องลงทะเบ ยน ต องลงทะเบ ยน) ถาม/ตอบ แจ งความต องการ Download โครงการ พ รพร พร อมเทพ 29

30 SSNet พ รพร พร อมเทพ 30

31 ระบบทางเล อกโครงการ พ รพร พร อมเทพ 31

32 Download โครงการ : สารบ ญโครงการ พ รพร พร อมเทพ 32

33 Download โครงการ : ต วโครงการ พ รพร พร อมเทพ 33

34 Download โครงการ : ถาม/ตอบ พ รพร พร อมเทพ 34

35 ต วอย าง

36 ต วอย าง

37 ต วอย าง

38 การว เคราะห โครงการ น า 4 เทคน คใน ว ธ ค ด ว ธ ค ด มาใช ในการว เคราะห - Input Process Output Outcome -5W 1H -Flow Chart -(การค ดเช งกลย ทธ ) กลย ทธ ท ก าหนดข นเพ ยงพอ เพ ยงพอต อการบรรล ว ส ยท ศน หร อไม (หร อมากเก นจ าเป นหร อไม หร อมากเก นจ าเป นหร อไม ) พ รพร พร อมเทพ 38

39 การบร หารโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ การบร หารโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 39

40 การปฏ บ ต งานโครงการ 1. แผนปฏ บ ต งาน - แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ - แผนปฏ บ ต งานระด บหน วยงาน - แผนปฏ บ ต งานระด บบ คคล 2. การข บเคล อนให เก ดการปฏ บ ต งาน 3. เคร องม ออ นๆ เช น ค ม อโครงการ พ รพร พร อมเทพ 40

41 แผนปฏ บ ต งาน พ รพร พร อมเทพ 41

42 การข บเคล อนให เก ดการปฏ บ ต งาน ห วใจการปฏ บ ต งาน - จ ดเวท พ ดค ย พ ดค ยหาร อ เพ อด งานให ช ด : งานท ต องท าค ออะไร ต องท าอะไร อย างไร : ผลส าเร จของงานค ออะไร ว ดอย างไร : งานก าวหน าไปแค ไหน ม ป ญหาอะไร แก ไขอย างไร - มอบหมายให ม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน สร ปค อ 1. ต โจทย ให แตก 2. ว เคราะห งานให ออก 3. มอบงานให ถ ก พ ดค ยหาร อ(ม ส วนร วม ม ส วนร วม) มอบหมาย(ร บผ ดชอบ ร บผ ดชอบ) 4. (ต ด ต ด)ตามงานให เป น ตามงานให เป น พ รพร พร อมเทพ 42

43 Stephen Covey สาเหต 4 ประการท ท าให การปฏ บ ต งานล มเหลว 1. ไม ร เป าหมาย 2. ไม ร ว าจะต องท าอะไรเพ อให บรรล เป าหมาย 3. ไม ร ว างานก าวหน าไปแค ไหน 4. ไม ม เจ าภาพร บผ ดชอบ ว น ย 4 ประการส ความส าเร จ 1. ม งเน นก บส งส าค ญอย างย งยวด 2. ม งท าก จกรรมส าค ญท จะข บเคล อนเป าหมาย 3. ม เคร องว ดความก าวหน าของก จกรรมส าค ญ 4. สร างความร บผ ดชอบร วมก นอย างสม าเสมอ พ รพร พร อมเทพ 43

44 ค ม อโครงการ 1. แจกแจงรายละเอ ยดต างๆ ของโครงการให ช ดเจน 2. ม รายละเอ ยดและค าอธ บายก จกรรม ข นตอน ว ธ การ 3. ม รายละเอ ยดของพ นท ด าเน นการ 4. ม รายละเอ ยดงบประมาณ 5. ม รายละเอ ยดของการต ดตาม ประเม นผล การรายงาน รวมถ งต วช ว ด 6. ม แผนปฏ บ ต งานระด บต างๆ 7. ม Flow Chart แสดงรายละเอ ยดการด าเน นงานโครงการ 8. ม แบบฟอร มท เก ยวข อง 9. ม ระเบ ยบและหล กเกณฑ ท เก ยวข อง 10. ม ว ชาการท เก ยวข อง 11. ฯลฯ พ รพร พร อมเทพ 44

45 การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) การก าก บด แลโครงการ เป นห วใจของโครงการ การก าก บด แลโครงการ เป นท งศาสตร และศ ลป ศ ลป : ความสามารถในการเป นผ น า ความสามารถในการประสานประโยชน ความสามารถในการจ งใจ โน มน าว ฯลฯ ศาสตร : เทคน คการวางแผน การใช เคร องม อควบค มงาน เช น PERT/CPM สถ ต และการว เคราะห ข อม ล ฯลฯ การต ดตามและการควบค ม เป นก จกรรมท เก ยวเน องก น ค อ เม อม การต ดตามด ผลการท างานแล ว ก ต องม การควบค มหร อ ปร บปร งแก ไขการท างานให เป นไปในท ศทางท ถ กต อง พ รพร พร อมเทพ 45

46 ความส าค ญและประโยชน ของการก าก บด แลโครงการ 1. เพ อให โครงการบรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 2. ช วยให สามารถป องก นหร อแก ไขป ญหาอ ปสรรคต างๆ ได ล วงหน าหร ออย างท นท วงท 3. ช วยประหย ดเวลาและค าใช จ าย 4. ช วยกระต น จ งใจ และสร างขว ญก าล งใจแก ผ ปฏ บ ต งาน 5. ช วยให ผ เก ยวข องได เข าใจเป าหมาย ว ตถ ประสงค หร อ มาตรฐานของงานได ช ดเจนข น พ รพร พร อมเทพ 46

47 การต ดตามโครงการ การต ดตาม หมายถ ง กระบวนการของการว ดหร อการตรวจสอบ การด าเน นงานโครงการท ท าเป นประจ าหร อเป นระยะๆ ว ตถ ประสงค ของการต ดตาม เพ อให ข อม ลท แสดงถ ง สถานการณ ของการด าเน นงานโครงการและช ประเด น ป ญหาอ ปสรรคท เก ดข นหร อคาดว าจะเก ดข น ให เร วท ส ด เท าท จะเร วได และน าไปส การควบค มโครงการ ข อม ลจากการต ดตาม เป นข อม ลทางด าน 1. การใช ทร พยากรหร อป จจ ย (Input) 2. การด าเน นก จกรรม (Process) 3. ผลผล ตท เก ดข น (Output) โดยเปร ยบเท ยบก บ เป าหมาย เกณฑ หร อมาตรฐาน Input Process Output Outcome พ รพร พร อมเทพ 47

48 การควบค มโครงการ การควบค ม หมายถ ง การบ งค บให ด าเน นงานโครงการไปตามท ก าหนดไว หร อเป นไปอย างเหมาะสม ว ตถ ประสงค ของการควบค ม เพ อการปร บปร งแก ไขการ ด าเน นงานให เป นไปตามกรอบหร อท ศทาง และข อก าหนด ต างๆ ของโครงการและระเบ ยบท เก ยวข อง ท งน โดยใช ข อม ลจากการต ดตามโครงการ ผ ท าการควบค ม ต องเป นผ ท ม ขอบเขตอ านาจหน าท ในการ บ งค บบ ญชาหน วยปฏ บ ต งานหร อโครงการน นๆ พ รพร พร อมเทพ 48

49 ประเภทของการควบค มโครงการ 1. การควบค มผลการปฏ บ ต งาน 2. การควบค มบ คลากรโครงการ 3. การควบค มด านการเง น 4. การควบค มทร พยากรโครงการ 5. การควบค มเทคน คว ธ การปฏ บ ต งาน ระด บของการควบค มโครงการ 1. การควบค มระด บส ง : กรม 2. การควบค มระด บกลาง : สนง.กษจ. 3. การควบค มระด บล าง : สนง.กษอ. พ รพร พร อมเทพ 49

50 เคร องม อและเทคน คท ใช ในการก าก บด แลโครงการ 1. การตรวจงาน 2. การรายงาน 3. การใช ห องปฏ บ ต การ (Operation Room) 4. การใช แผนภ ม แกนท (Gantt Chart) : แผนปฏ บ ต งาน 5. เคร องม ออ นๆ เช น PERT/CPM ; Milestone Chart พ รพร พร อมเทพ 50

51 การบร หารความเส ยง การบร หารความเส ยง - อะไรค อความเส ยงส าค ญท จะท าให โครงการไม ประสบ ผลส าเร จ - อะไรค อแนวทางในการหล กเล ยง ควบค ม หร อถ ายโอน ความเส ยงด งกล าว หร ออาจจะต องยอมร บความเส ยงน นๆ พ รพร พร อมเทพ 51

52 การบร หารความเส ยงตามมต ครม. 29 ธ.ค ความเส ยงเช งธรรมาภ บาล 1. หล กความร บผ ดชอบ 2. หล กการม ส วนร วม 3. หล กการสนองตอบร บ 4. หล กน ต ธรรม 5. หล กค ณธรรม 6. หล กความโปร งใส 7. หล กความเสมอภาค 8. หล กความค มค า โดย ใช แบบสอบถาม 15 ประเด น 59 ข อ ความเส ยงเช งย ทธศาสตร 1. ด านแนวทางการด าเน นงานท ไม สอดคล องก น 2. ด านภาพล กษณ ทางการเม อง 3. ด านการสนองตอบร บความ ต องการท แท จร งของประชาชน ความเส ยงภายใน ภายนอก และอ นๆ 1. ด านการเม องและส งคม 2. ด านการเง นและเศรษฐก จ 3. ด านกฎหมาย 4. ด านเทคโนโลย 5. ด านการด าเน นการ 6. ด านส งแวดล อมและธรรมชาต พ รพร พร อมเทพ 52

53 ความเส ยงค ออะไร ความเส ยง ค อ ความไม แน นอนท อาจน าไปส ความส ญเส ย ความเส ยงโครงการ ค อ เหต การณ ความไม แน นอนท หากเก ดข น แล วจะเป นผลให การด าเน นการตามโครงการไม ประสบ ความส าเร จภายใต กรอบระยะเวลาท ก าหนด ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง เพ อให การด าเน นงาน โครงการประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค เป าหมาย และระยะเวลาตามท ก าหนด หร อยอมให เก ดความเส ยหาย ให น อยท ส ด พ รพร พร อมเทพ 53

54 ข นตอนการบร หารความเส ยง 1. การว เคราะห ความเส ยง - การระบ ความเส ยง - การประเม นความเส ยง - แผนภ ม ความเส ยง 2. การก าหนดแนวทางบร หารความเส ยง 3. การด าเน นการตามแนวทางบร หารความเส ยง 4. การต ดตามและประเม นผลการบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 54

55 การระบ ความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 55

56 การประเม นความเส ยง 1. ความถ โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด 2. ความร นแรง โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด พ รพร พร อมเทพ 56

57 แผนภ ม ความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 57

58 ต วอย าง : การระบ ความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 58

59 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (ภ ยธรรมชาต ) 1. ความถ โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด 2. ความร นแรง โดยใช Scale : 1 = ต าส ด 5 = ส งส ด พ รพร พร อมเทพ 59

60 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (ภ ยธรรมชาต ) พ รพร พร อมเทพ 60

61 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (ส ญญาและน ต ส มพ นธ ) พ รพร พร อมเทพ 61

62 ต วอย าง : การประเม นความเส ยง (การด าเน นงานทางการเง น) พ รพร พร อมเทพ 62

63 การก าหนดแนวทางบร หารความเส ยง 1. การหล กเล ยงความเส ยง 2. การควบค มการส ญเส ย - การป องก นการเก ดความส ญเส ย - การควบค มขนาดของความส ญเส ย 3. การถ ายโอนความเส ยง 4. การยอมร บความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 63

64 การด าเน นการตามแนวทางบร หารความเส ยง โดย น าเอาแนวทางบร หารความเส ยงท ก าหนดข น ผนวกเข าก บ แนวทางการด าเน นงานโครงการ พ รพร พร อมเทพ 64

65 การต ดตามและประเม นผลการบร หารความเส ยง Input : ม การใช ทร พยากรและป จจ ยตามท ก าหนดไว ในแนว ทางการบร หารความเส ยงหร อไม Process : ม การด าเน นการตามท ก าหนดไว ในแนวทางการ บร หารความเส ยงหร อไม Output : ม ผลผล ตเก ดข นตามท ก าหนดไว ในแนวทางการ บร หารความเส ยงหร อไม Outcome : กรณ ท เก ดเหต การณ ตามความเส ยงท คาดไว ข น ความเส ยหายท เก ดข นอย ในระด บท ยอมร บได หร อไม พ รพร พร อมเทพ 65

66 การประเม นผลโครงการ การก าหนดโครงการ - การออกแบบโครงการ - การเข ยนโครงการ - การอน ม ต โครงการ (การว เคราะห โครงการ) การประเม นผลโครงการ - การออกแบบประเม นผล - การเก บรวบรวมข อม ล - การว เคราะห และรายงาน การบร หารโครงการ - การปฏ บ ต งานโครงการ - การก าก บด แลโครงการ (ต ดตาม ควบค มปร บปร ง) - การบร หารความเส ยง พ รพร พร อมเทพ 66

67 การประเม นผลโครงการ การประเม นผล หมายถ ง การรวบรวมข อม ลท เก ยวก บผลของ การด าเน นงาน เพ อน ามาเปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค ท ต งไว ว าได ผลตามท ก าหนดไว เพ ยงใด องค ประกอบพ นฐานของการประเม นผล 1. การรวบรวมข อม ล 2. การเปร ยบเท ยบข อม ล 3. การต ความและสร ปผล ข นตอนหล กๆ ในการประเม นผล 1. การออกแบบประเม นผล 2. การเก บรวบรวมข อม ล 3. การว เคราะห และรายงาน พ รพร พร อมเทพ 67

68 การออกแบบประเม นผล 1. ว เคราะห โครงการ :Input Process Output Outcome ; 5W 1H ; Flow Chart 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ของการประเม นผล : ต องการจะตอบค าถาม อะไร (ก าวหน า ป ญหา ผลส าเร จ) 3. ก าหนดข อม ลท จะต องรวบรวม : ต องเก บข อม ลอะไรบ าง (ต วช ว ด) 4. ก าหนดแหล งข อม ลและการส ารวจด วยกล มต วอย าง : เก บท ไหน เก บจากใคร 5. ก าหนดว ธ การเก บข อม ลและสร างเคร องม อ : เก บอย างไร พ รพร พร อมเทพ 68

69 การเก บรวบรวมข อม ล 1. วางแผนการเก บข อม ล : ว น สถานท ผ ด าเน นการ ยานพาหนะ เส นทาง งบประมาณ น ดหมาย ประสานงาน เคร องม ออ ปกรณ 2. เทคน คว ธ การเก บข อม ล : ส มภาษณ ส งเกตการณ แบบสอบถาม 3. ด าเน นการเก บข อม ล : ท าตามแผนและว ธ การท ก าหนด ข อม ลท ได ต องม ค ณภาพ ถ กต อง น าเช อถ อ พ รพร พร อมเทพ 69

70 การว เคราะห และรายงาน 1. การประมวลผลและว เคราะห ข อม ล : ตรวจสอบ เร ยบเร ยงหร อ ประมวล ว เคราะห โดยใช สถ ต เช น ค าเฉล ย ร อยละ ไคสแควร t-test 2. การแปลความและรายงาน : ตอบ อธ บาย ให ข อเสนอแนะตาม ว ตถ ประสงค ของการประเม นผลได อย างช ดเจนครบถ วนและถ กต อง และจ ดท า เป นเอกสารรายงานผล 3. ห วข อในรายงานการประเม นผล : บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทท 1 บทน า : ความจ าเป น ว ตถ ประสงค ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ขอบเขตของการ ประเม นผล บทท 2 ระเบ ยบว ธ การประเม นผล : ประชากรและกล มต วอย าง การเก บรวบรวมข อม ล การประมวลผลและว เคราะห ข อม ล ระยะเวลาการประเม นผล บทท 3 ผลการประเม น บทท 4 สร ปผลและข อเสนอแนะ พ รพร พร อมเทพ 70

71 การบร หารม งผลส มฤทธ การก าหนดโครงการ การบร หารม งผลส มฤทธ การประเม นผลโครงการ การบร หารโครงการ พ รพร พร อมเทพ 71

72 การบร หารม งผลส มฤทธ การบร หารม งผลส มฤทธ (Results Based Management : RBM) ค อ การบร หารท เน นผลส มฤทธ (Results) โดยม ต วช ว ดผล (Indicators) ท เป นร ปธรรม ผลส มฤทธ (Results) = ผลผล ต (Outputs) + ผลล พธ (Outcomes) พ รพร พร อมเทพ 72

73 สร ปการบร หารโครงการ 1. โครงการเป นเร องของการปฏ บ ต ให เก ดผลส าเร จ 2. วงจรโครงการ : ก าหนดโครงการ บร หารโครงการ ประเม นผลโครงการ 3. ประเด นส าค ญท ต องการให น าไปปฏ บ ต จร ง - Input Process Output Outcome - 5W 1H - Flow Chart - จ ดเวท พ ดค ย มอบหมายงาน พ รพร พร อมเทพ 73

74 จบการบรรยาย ว ชา : เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ การฝ กอบรมหล กส ตรน กบร หารส งเสร มการเกษตรระด บอ าเภอ ประจ าป 2554 ว นท 24 มกราคม 13 ก มภาพ นธ 2554 ณ ส ดา ร สอร ท จ งหว ดนครนายก พ รพร พร อมเทพ ละคร ม ลแวง วาสนา ด วงด พ ส ษฐ อ จฉฤกษ ปรางท พย บ ญกล า กล มแผนงาน กองแผนงาน กรมส งเสร มการเกษตร ว นท 3 ก มภาพ นธ 2554

75 ต วช ว ด ต วช ว ด (Indicator) หมายถ ง ต วแปรท ก าหนดข นเพ อใช ว ดการเปล ยนแปลง หร อบ ง บอกสภาพรวม หร อสะท อนล กษณะการด าเน นงาน สามารถน ามาใช ว ด ความส าเร จหร อผลการด าเน นงานท เก ดข นได ต วช ว ดผลการด าเน นงานหล ก (Key Performance Indicator : KPI) หมายถ ง ต วช ว ดท ใช ว ดผลการด าเน นงานส าค ญๆ และต องแสดงให เห นถ งผลงานหร อ ความก าวหน าของงานท เก ดข นได อย างช ดเจน ถ กต อง และน าเช อถ อ ต วช ว ด ม ใช เป าหมายของการพ ฒนา แต เป นเคร องม อท ใช ในการตรวจสอบ ความส าเร จว าเป นอย างไร ต วช ว ด เป นเคร องบ งบอกถ งความส าเร จของการปฏ บ ต งานและผลงานท เก ดข น ใช เป นเคร องม อในการต ดตาม ประเม นผล และปร บปร งการด าเน นงานเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได อย างช ดเจน พ รพร พร อมเทพ 75

76 ประเภทต วช ว ดจ าแนกตามองค ประกอบของการด าเน นงาน - ต วช ว ดป จจ ยน าเข า (Input indicator) - ต วช ว ดกระบวนการ (Process indicator) - ต วช ว ดผลผล ต (Output indicator) - ต วช ว ดผลล พธ (Outcome indicator) ค าของต วช ว ด - จ านวน - ร อยละ - อ ตราส วน - ค าเฉล ย - ระด บ - คะแนน ค ณล กษณะท ด ของต วช ว ด - ใช ว ดส งท ต องการจะว ดได อย างแท จร ง - ให ผลตรงก นไม ว าจะว ดในเวลาและสถานท ใดและ ใครเป นคนว ด - เปล ยนแปลงได ในท นท ท สถานการณ เปล ยนไป - ม ล กษณะเฉพาะต วข นก บข อม ลท ม อย - ให ผลค มก บเวลาและงบประมาณท ใช ในการจ ดหา - สามารถรวบรวมข อม ลได เร วพอ พ รพร พร อมเทพ 76

77 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านความเข มแข งช มชน - จ านวนผ น าตามธรรมชาต ต อประชากร - จ านวนสมาช กของกล มต อเกษตรกร - อ ตราเพ มของจ านวนเง นออมของช มชน - จ านวนองค กรธ รก จท องค กรช มชนเป นเจ าของ ต วช ว ดด านความสามารถในการพ งพาตนเอง - อ ตราเพ มข น/ลดลงของป าช มชน - อ ตราส วนของรายจ ายต อรายได ของคร วเร อน - ร อยละของผ จบการศ กษาท สามารถท างานและม อาช พอย ใน ช มชนของตนในรอบป - อ ตราการย ายถ นออกจากช มชน พ รพร พร อมเทพ 77

78 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านการรวมต วขององค กรประชาชน - ร อยละของโครงการเก ยวก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ต อ จ านวนโครงการและ/หร อก จกรรมท งหมดในช มชน - ร อยละของช มชนท ม ล กษณะการจ ดองค กรชาวบ านเพ อการ ป องก นภ ยอ นจะเก ดแก หม บ านของตนท งในด านภ ยจากมลภาวะ และอ บ ต ภ ย - ร อยละของคร วเร อนท ร วมท าธ รก จช มชนต อคร วเร อนในช มชน - จ านวนเง นออมทร พย โดยเฉล ยของกล มออมทร พย ท กร ปแบบ โดยเฉล ยต อสมาช กในช มชน พ รพร พร อมเทพ 78

79 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านการม ส วนร วมของประชาชน - ร อยละของจ านวนประชาชนท อาสาสม ครเข าร วมในองค กรช มชน ต อจ านวนสมาช กหร อผ เก ยวข องท งหมด - ร อยละของโครงการจ ดท าโครงสร างพ นฐานท ประชาชนม ส วน ร วมในการต ดส นใจและต ดตามประเม นผลต อโครงการในช มชน - ร อยละของคร วเร อนท เป นสมาช กกล มออมทร พย หร อกองท นท ก ร ปแบบต อคร วเร อนในช มชน - ร อยละของการเพ มข นของบ คลากรสาธารณส ขท เป นคนใน ท องถ น พ รพร พร อมเทพ 79

80 ต วอย าง : ต วช ว ดท ใช ในการพ ฒนา ต วช ว ดด านความสามารถของช มชนและการสร างเคร อข าย - จ านวนผล ตภ ณฑ และการปร บปร งกระบวนการผล ตท สามารถ น าไปใช ประโยชน ได - จ านวนเร องภ ม ป ญญาชาวบ านท สามารถน าไปใช ประโยชน ได - จ านวนบ นท กประว ต ปราชญ ชาวบ าน/ผ ร ในช มชน - จ านวนกล มศ กษา/กล มสนใจภ ม ป ญญาท องถ นในช มชน ต วช ว ดด านการพ ฒนาอาช พและเศรษฐก จช มชน - ร อยละของคนในช มชนท ม รายได เพ มข น (การกระจายรายได ) - ร อยละของคร วเร อนในช มชนท ประกอบอาช พโดยไม ต องก เง น นอกระบบ - อ ตราส วนของความหลากหลายของอาช พในช มชน - ร อยละของคร วเร อนท ร วมท าธ รก จช มชนต อคร วเร อนในช มชน พ รพร พร อมเทพ 80 กล บไปออกแบบ

81 ข อตกลง : การฝ กปฏ บ ต การเข ยนโครงการ กล มใหญ 4 กล ม ตามเด ม แบ งกล มย อย กล มละ 3-5 คน ช วยก นเข ยนโครงการ ใช รายช อในแต ละกล มใหญ เพ อจ บสลาก 1 คน เท าก บเป นต วแทนของกล มใหญ น าเสนอโครงการท ท าในกล มย อยของต วเอง (ท กคนต องน าเสนอได ท กคนต องน าเสนอได ) ม การให คะแนน ซ งถ อเป นคะแนนของท งกล มใหญ (ร วมก นร บผ ดชอบ ร วมก นร บผ ดชอบ) (กล บไปประเด น) พ รพร พร อมเทพ 81

82 ฝ กปฏ บ ต เทคน คการบร หารโครงการ ส ความส าเร จ

83 ฝ กปฏ บ ต การบร หารโครงการ 1. ฝ กเข ยนโครงการ กล มใหญ 4 กล ม ตามเด ม แบ งกล มย อย กล มละ 3-5 คน (ใช กล มเด มท ท า ย ทธศาสตร ) หาร อก น ช วยก นค ด ช วยก นเข ยนโครงการแบบ ประเพณ น ยม โดยเล อกโครงการท ก าหนดไว ใน แผนย ทธศาสตร ของกล มตนเอง ใช ห วข อ(องค ประกอบ องค ประกอบ)ตามท บรรยายใน Slide 16 พ รพร พร อมเทพ 83

84 ฝ กปฏ บ ต การบร หารโครงการ 2. น าเสนอ ในแต ละกล มใหญ จ บสลาก 1 คน น าเสนอโครงการท ท าในกล มย อยของต วเอง ท กคนต องน าเสนอ น าเสนอได เท าก บเป นต วแทนของกล มใหญ คะแนนท ได เป นคะแนนของกล มใหญ (คะแนน 0-5) พ รพร พร อมเทพ 84

85 ฝ กปฏ บ ต การบร หารโครงการ 3. ส งงาน แต ละกล มย อย ส งงาน 1 ช น ตามท ช วยก นท า เข ยนช อของท กคนในกล มย อย จะ Comment แล วส งกล บมาให เพ อใช ทบทวน และพ ฒนาการจ ดท าโครงการของตนเอง ต องการหร อไม? พ รพร พร อมเทพ 85

86 ผลการฝ กปฏ บ ต

87 ผลการฝ กปฏ บ ต 1. สร ปคะแนน กล ม 1 กล ม 2 กล ม 3 กล ม 4 แผน ย ทธศาสตร บร หาร โครงการ พ รพร พร อมเทพ 87

88 ผลการฝ กปฏ บ ต 2. เกณฑ การให คะแนน 0 = ไม ท า ไม ร วมม อ 1 = ท า แต ไม ส ง ไม น าเสนอ 2 = ท าและส ง แต ไม น าเสนอ 3 = น าเสนอเพ อให ผ านๆ ไป 4 = ต งใจท า หร อ ต งใจน าเสนอ 5 = ต งใจท า และ ต งใจน าเสนอ พ รพร พร อมเทพ 88

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม 9 หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม ความเป นมา จากนโยบายการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ ม งเน นการจ ดการศ กษา เพ #อพ ฒนาด านอาช พใน กล มอาช พ ประกอบด วย อาช พด านเกษตรกรรม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information