เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน"

Transcription

1 เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

2 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร บการสน บสน นด านต าง ๆ จากภาคร ฐ ท งทางด านว ชาการและด านเง นท น สน บสน นก จการของสหกรณ โดยเฉพาะเง นอ ดหน นเพ อช วยเหล อสหกรณ กล มเกษตรกรตลอดจน กล มอาช พต าง ๆ จ านวนมาก เพ อให องค กรสหกรณ และกล มเกษตรกร กล มอาช พ ม การพ ฒนาความร ด านการเข ยนโครงการเพ อของประมาณให ตรงก บความต องการ และสามารถบร หารโครงการให ม ความเหมาะสม และเก ดประโยชน ส งส ด ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ได ตระหน กถ งป ญหาด งกล าวจ งได พ ฒนาองค ความร ค อ ความร ในการท าบางส งบางอย าง จากความร ท ฝ งล กอย ในต วบ คคล ค อ แนวค ด ประสบการณ จากผ เคยปฏ บ ต ออกมาเป นความร ท เป ดเผย ซ ง สามารถประมวลความร ในด านการเข ยนโครงการ มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ได อย างถ กต อง รวดเร ว และเหมาะสมก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ย งผลให ม การพ ฒนาองค กรต อไป ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) หว งเป นอย างย งว า องค ความร เทคน คการบร หารโครงการ จะเป นประโยชน ต อองค กรโดยรวม ผ ท เก ยวข อง และผ ท สนใจท วไป อน ง ในการจ ดท าช ดองค ความร ในคร งน ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดได ม การแต งต ง คณะท างาน และประช มเพ อหาข อสร ป และว เคราะห ข อม ลข าวสาร ตลอดจนว ธ การข บเคล อน กระบวนการเร ยนร เพ อให เก ดประส ทธ ผลส งส ด ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร ม ถ นายน 2553

3 3 สารบ ญ หน า ความหมายและประโยชน ของการจ ดการความร (KM) 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ 2 ความเป นมาของการบร หารโครงการ 3 ความส าค ญของการบร หารโครงการ 4 ความหมายและว ตถ ประสงค ของการบร หารโครงการ 5 ช ดความร เทคน คการบร หารโครงการ 6 ตอนท 1.แนวทางการบร หารโครงการและป จจ ยแห งความส าเร จ 1.1 องค ประกอบของโครงการ 12 ตอนท 2 ต วอย างการเข ยนโครงการ แบบท 1 การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม 2.2 แบบท 2 การเข ยนโครงการแบบเช งเหต ผล ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการจ ดการความร 19 คณะผ จ ดท าช ดองค ความร การเข ยนโครงการของสหกรณ

4 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

5 5 การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ความหมายและประโยชน ของการจ ดการความร (KM) การจ ดการความร ค อ การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในส วนราชการซ งกระจ ดกระจาย อย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งความร และ พ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถ ในเช งแข งข นส งส ด โดยท ความร ม 2 ประเภท ค อ 1. ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อส ญชาต ญาณของแต ละบ คคลในการท าความเข าใจในส งต าง ๆ เป นความร ท ไม สามารถ ถ ายทอดออกมาเป นค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการ ค ดเช งว เคราะห บางคร ง จ งเร ยกว าเป นความร แบบนามธรรม 2. ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวม ถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต าง ๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อต าง ๆ และบางคร งเร ยกว าเป น ความร แบบร ปธรรม ประโยชน ของการจ ดการความร การจ ดการความร ท ด จะช วยให องค กร ١. สร างนว ตกรรม โดยการส งเสร มให แสดงความค ดเห นอย างเต มท ٢. เพ มค ณภาพการบร การ ٣. ลดอ ตราการลาออกของพน กงานเจ าหน าท ٤. ลดเวลาการให บร การและลดค าใช จ ายท ไม จ าเป น โดยจ าก ดกระบวนการท ไม สร างค ณค า ให ก บงาน ٥. ปร บปร งประส ทธ ภาพ และเพ มผล ตผล ให ก บท กภาคส วนขององค กร

6 6 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย เก ดการ แข งข นทางธ รก จท ร นแรง เป นต น ซ งส งผลให องค การจ าเป นต องม การปร บปร งและพ ฒนา ต วเองเพ อ ความอย รอดอย เสมอ ส าหร บแนวทางท ม ความส าค ญในการปร บต วขององค การ ได แก องค การจะต อง ปร บต วให ท นก บการแข งข น การปร บปร งและพ ฒนาด านค ณภาพของการบร หารจ ดการ ภายใน องค การ รวมท งการน าเทคโนโลย ท ท นสม ยเข ามาใช งาน เป นต น ท งน องค การจ าเป นต องม การ ประสานก จกรรมการด าเน นงานด านต างๆ ภายในองค การด งกล าวข างต นให เก ดประส ทธ ภาพ ท งใน ด านการเง น ด านการผล ต ด านบ คลากร ด านการตลาด เป นต น ซ งเป นก จกรรมท ต อง ด าเน นการควบค ก นไป ส วนเป าหมายท ส าค ญของการบร หาร ค อ การบรรล ว ตถ ประสงค ขององค การ อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด ในช วงเวลาหลายทศวรรษท ผ านมาการน าแนวค ดทางการบร หารโครงการมาด าเน นการ ได สร างประโยชน อย างส งต อท งส งคม และองค การท ม บทบาทเป นเคร องม อท ท าให องค การ สามารถ พ ฒนาความสามารถให ส งข น เช น ด านการวางแผน การพ ฒนาบ คลากร การควบค มก จกรรม ของ โครงการ รวมท งการใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพส งส ดอ กด วย การท โครงการม ขนาด ท ใหญ มากข นจากในอด ตน นท าให องค การและส งคมเก ดการพ ฒนาตามไปด วย ในเบ องต นการท ผ บร หาร โครงการจะน าการบร หารโครงการมาใช ในองค การ ผ บร หารโครงการควรม ความร และ ความเข าใจใน ด านความเป นมาของโครงการ ความหมาย ความแตกต างระหว างการบร หารโครงการ ก บการบร หาร ท วไป ประโยชน และความส าเร จท ต องการจากการบร หารโครงการ เป นต น จ งจะท าให การบร หาร โครงการสามารถบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย ส าหร บความหมายของการบร หารน นจะแตกต างก นออกไปข นอย ก บความเช อและความ เข าใจ ของผ บร หารแต ละคน อย างไรก ตามการบร หารในส วนของผ บร หารท จะต องปฏ บ ต ได แก การ วางแผน การจ ดองค การ การจ ดคนเข าท างาน การส งการ และการควบค ม เพ อให เก ดการประสานงาน ก น ท งในด านบ คลากรและว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพ ส วนการบร หารน นเป นกระบวนการ เปล ยนป จจ ยทางการบร หาร ได แก บ คลากร ว สด อ ปกรณ เง นท นและการบร หารเพ อให ภารก จ ของ องค การให ส าเร จล ล วงลงได อย างราบร น ส าหร บการบร หารโครงการเป นว ธ การบร หารงาน เฉพาะก จ ท ม ความส าค ญท งต อองค การและส งคมโดยรวม ด งน นความส าเร จในการด าเน นโครงการ จ งช วยให ส งคมและองค การเจร ญก าวหน าและเปล ยนแปลงในท ศทางท พ งประสงค

7 ความเป นมาของการบร หารโครงการ ในช วงคร สต ศ กราช ท ม การปฏ ว ต อ ตสาหกรรมผ บร หารส วนใหญ ไม ได น าการ บร หารโครงการมาใช โดยตรง เน องจากองค การขนาดใหญ สามารถด าเน นงานจนสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ได โดยการจ ดการก บการเปล ยนแปลงท ถ กก าหนดขอบเขตให เป นภารก จ ของผ เช ยวชาญทางเทคน คและทางการบร หารภายในองค การ ต อมาเม อเก ดการเปล ยนแปลงท เป น ผล มาจากการพ ฒนาเทคโนโลย และการต ดต อส อสาร องค การขนาดใหญ จ งถ กมองว าเป นองค การท ม ความสามารถท จ าก ดในการตอบสนองต อการเปล ยนแปลงจากสภาวะแวดล อม ส าหร บการเปล ยนแปลงด านสภาวะแวดล อมท สามารถส งผลกระทบต อการบร หาร และ กระต นให องค การจ าเป นต องน าแนวทางการบร หารโครงการมาใช ในการด าเน นงาน ได เก ดความน ยม ข น ต งแต ช วงป 1960 ท เก ดจากป ญหาด านต นท นท ส งข นและก าไรท ลดลงจนสามารถส งผลกระทบต อ การผล ตส นค าและการให บร การอย างต อเน อง จ งท าให องค การจ าเป นต องหาแนวทางหร อกลย ทธ ใน การเพ มรายได โดยการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ข น แต เน องจากการค ดค นและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ไม อาจปฏ บ ต ได ในกระบวนการผล ตท ใช การบร หารท วไปท ม การผล ต โดยใช กระบวนการของ การ บร หารท วไปท ม ความเหมาะสมและม ความสอดคล องก บสถานการณ ท ม การเปล ยนแปลงน อย ในระยะเวลาต อมาได เก ดการแข งข นทางธ รก จม มากข นส งผลท าให เก ดการผล ตส นค าและ บร การท ส งข น ผ ใช ผล ตภ ณฑ ย งม ความต องการให องค การตอบสนองความต องการของตนมากข น องค การจ งต องม การปร บปร งการด าเน นงาน ได แก กลย ทธ โครงสร าง และว ฒนธรรมขององค การ ให ม ความย ดหย น ม ความคล องต วและตอบสนองการเปล ยนแปลงท เก ดข นได ม ฉะน นแล วองค การ อาจ ต องเล กด าเน นก จการไป จ งส งผลท าให ระบบการวางแผนและการบร หารงานในล กษณะโครงการ ได ถ กน ามาใช เพ อจ ดการก บการเปล ยนแปลง รวมท งสน บสน นและส งเสร มการวางแผนและการควบค ม การด าเน นงานท วไป ตลอดจนท าให องค การบรรล ว ตถ ประสงค ภายใต เวลาและงบประมาณท จ าก ด อย างไรก ตามการบร หารงานท ม งเน นค ณภาพและความหลากหลายของผล ตภ ณฑ ท าให เก ด การเปล ยนแปลงข นและเป นสาเหต ท าให ม การน าการบร หารโครงการมาใช อย างแพร หลาย เช น ม การ ค ดค นส งประด ษฐ ใหม ๆ เก ดเทคโนโลย ระด บส ง และม การน าเทคโนโลย มาใช ก นอย างกว างขวาง ท า ให กระบวนการผล ตผล ตภ ณฑ ต างๆ ส นลง จนเก ดการเปล ยนแปลงการบร หารในอย างรวดเร ว การ บร หารโครงการจ งถ กน ามาใช เพ อให สอดคล องก บสถานการณ ด งกล าว อย างไรก ตามโครงการ ม กจะ เป นก จกรรมท ม การด าเน นงานเพ ยงคร งเด ยวแต ม ก จกรรมย อยๆ ท เก ยวข องท งในด านเวลา และ การ จ ดสรรทร พยากรเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ท องค การต องการ นอกจากน ว ตถ ประสงค ของโครงการ จากก จกรรมท ม ความสล บซ บซ อนจ งม ความจ าเป นท ผ บร หารต องให ความส าค ญมากย งข นอ กด วย 7

8 ความส าค ญของการบร หารโครงการ ในป จจ บ นการบร หารโครงการม ความส าค ญและถ กน ามาใช ในการด าเน นงานอย าง แพร หลาย โดยม จ ดม งหมาย เพ อให องค การและส งคมสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ต องการได มาก ย งข นกว า การบร หารท วไปท เป นการบร หารงานท ม ล กษณะของการด าเน นงานอย างเป นประจ า เน องจาก การบร หารโครงการเป นการด าเน นงานท ม ความแตกต างออกไปจากการด าเน นงานท ปฏ บ ต อย เป นประจ า แต เป นเคร องม อท ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด เม อถ กน าไปใช ในการด าเน นก จกรรมท ม ความสล บซ บซ อน หร อก จกรรมท ม ความเก ยวข องก บการใช เทคโนโลย ท ท นสม ยต างๆ ซ งจะท าให องค การและส งคม ได ร บประโยชน ส งส ดจากทร พยากรทางการบร หารท ม อย อย างจ าก ด ภายใต เง อนไข ด านสภาวะแวดล อม ภายในองค การ สภาวะแวดล อมภายนอกองค การ และป จจ ยด านเวลา เป นต น โดยท วไปองค การท ม ประสบการณ จากการบร หารโครงการมาแล วน น จะม ความได เปร ยบและ สามารถท จะด าเน นงาน ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลมากย งข น ท าให ได เปร ยบเหน อกว า องค การท ไม เคยม ประสบการณ ในด านการบร หารโครงการมาก อน ส าหร บโครงการท ม ประโยชน ต อ ส งคมท ผ านมาน นล วนแล วแต ได ใช การบร หารโครงการท งส น เช น โครงการบ าบ ดน าเส ย โครงการ ลดมลภาวะทางอากาศ เป นต น นอกจากน การบร หารโครงการย งได น ามาใช เพ อการประสาน และควบค มก จกรรมท ม ความ สล บซ บซ อนในการด าเน นงาน ได แก โครงการท เก ยวก บการร กษาสภาพแวดล อมท พ งประสงค ในส งคม เช น โครงการด านความม นคง โครงการความร วมม อระหว างภ ม ภาคของโลก เป นต น โครงการท เก ยวข อง ก บการให บร การประชาชน เช น โครงการด านส ขภาพอนาม ย ด านการศ กษา ด านการฝ กอบรม ด านการ ฟ นฟ สภาพจ ตใจ ด านการชลประทานเพ อการอ ปโภคบร โภค เป นต น การบร หารโครงการในก จกรรม เหล าน ท าให ช ว ตของคนในส งคมได ร บความสะดวกสบายและ ม ค ณภาพช ว ตท ส งข น ด งน นการบร หาร โครงการจ งม ความเก ยวข องก บช ว ตของคนในส งคมน นเอง โครงการเป นก จกรรมท ได ร บการจ ดท าข นเพ อการน าไปใช เพ อให บรรล ถ งว ตถ ประสงค และ เป าหมายท ได ก าหนดไว โครงการท กโครงการท ก าหนดข นจะต องม ความสอดคล องและ สน บสน น แผนงานหล กขององค การ ม การจ ดเตร ยม การก าหนดร ปแบบของการด าเน นงานไว อย าง เป นระบบ การด าเน นงานของโครงการจะต องเป นท ตกลงยอมร บและร บร จากท กฝ ายท เก ยวข อง โครงการจะต อง ม ผ ร บผ ดชอบในการด าเน นการ รวมท งจะต องได ร บการสน บสน นและเอาใจใส จากผ ท เก ยวข อง อย างสม าเสมอและท ส าค ญโครงการจะต องได ร บการตรวจสอบและประเม นผลอย างจร งจ ง ท งน เพ อให การด าเน นงานของโครงการบรรล ถ งผลล พธ อย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด โครงการ โดยท วไป เป นก จกรรมท ม ความเก ยวข องก บการใช ทร พยากรเพ อหว งผลประโยชน ตอบแทน ด งน น โครงการจ งม ความเก ยวข องก บการวางแผน การจ ดสรรทร พยากร และแผนปฏ บ ต งานอย างม ระเบ ยบ แบบแผนอ กด วย 8

9 ความหมายของการบร หารโครงการ ความหมายของค าว า การบร หาร การจ ดการ และโครงการ ม ผ ให ความหมาย ด งน การบร หารหร อการจ ดการ หมายถ ง การด าเน นงานหร อกระบวนการการท างานร วมก นของ คน ในองค การอย างม ศ ลปะรวมท งม การประสมประสานทร พยากรต างๆ เพ อให การด าเน นงานเป นไป เพ อบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ จากความหมายของการจ ดการข างต นพบว าการบร หารหร อการจ ดการจะม ความครอบคล ม ถ ง สาระส าค ญซ งเป นประเด นหล กของการจ ดการ ค อ ว ตถ ประสงค เป าหมายประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และการประสมประสานทร พยากรอ กด วย อย างไรก ด ในป จจ บ นย งม การให ความหมาย ของการจ ดการ ไว ท น าสนใจ ค อ การจ ดการเป นเร องเก ยวก บการก าหนดต าแหน งทางการแข งข นของ องค การเพ อ การด าเน นงานในร ปของว ส ยท ศน ภารก จ นโยบาย เป าหมาย และกลย ทธ ท ช ดเจนและ ใช เป น แนวทางส าหร บก าก บใช ทร พยากรในแผนงานต างๆ โดยม จ ดหมายเพ อน าองค การไปส การม ความ ได เปร ยบทางการแข งข น ม การเจร ญเต บโตท ย งย นในระยะยาว เป นต น ว ตถ ประสงค ของโครงการ ส าหร บการบร หารโครงการน นจะม ความเก ยวข องก บความต องการบรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการท งส น ส าหร บว ตถ ประสงค ของโครงการ ได แก การจ ดการด านขอบเขตการบร หาร หร อ ขอบเขตการบร หารเป นการก าหนดบทบาทหน าท ของผ บร หารโครงการ ได แก การก าหนดว ธ การ ท ต องการให องค การบรรล ว ตถ ประสงค ก าหนดกลย ทธ ท ท าให ว ตถ ประสงค ของโครงการบรรล ผล ส าเร จ และการก าหนดแผนย ทธว ธ ข นเพ อท าให แผนกลย ทธ ในแต ละด านประสบความส าเร จ ซ งการ บร หาร ในขอบเขตต างๆ ข างต นจะต องม ความส มพ นธ ก บโครงสร างองค การท ม การแบ งงานก นท า อย างช ดเจน นอกจากน ว ตถ ประสงค ของโครงการย งม ผลต อการจ ดการด านองค การ ซ งการจ ดการด าน องค การน จะเป นออกแบบโครงสร างท ม การก าหนดแผนภ ม ความร บผ ดชอบ ม การปร บปร งร ปแบบ องค การ ให สอดคล องก บภารก จของโครงการ ท ต องค าน งถ งการเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อม การ แปลง ว ตถ ประสงค ให เป นกลย ทธ ของโครงการและน าไปส การปฏ บ ต โดยม การจ ดท าแผนย ทธว ธ ต อไป ท งน ว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว อาจเป นการก าหนดท งในด านท ม ล กษณะเช งปร มาณ หร อ เช ง ค ณภาพก ได โดยท การบร หารโครงการจะเป นก จกรรมท ม ความส มพ นธ ก นและก นท ม การใช ความ พยายามของบ คคลากรในการด าเน นก จกรรมท ม ล กษณะท ม ความพ เศษอย างเป นระบบเพ อให สามารถ ใช ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพส งส ดในการด าเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว ซ ง ก จกรรมด งกล าวจะต องม การก าหนดเวลาเร มต นและส นส ดอ กด วย 9

10 10 ช ดความร เทคน คการบร หารโครงการ ตอนท 1 แนวทางการบร หารโครงการและป จจ ยแห งความส าเร จ การบร หารโครงการให เก ดประส ทธ ผล ข นตอนการบร หารโครงการ แนวทางการบร หารโครงการเช งปฏ บ ต และสร ป ค าส าค ญ : การบร หารโครงการ, โครงการ 1. โครงการ (Project) เม อว เคราะห การด าเน นงานขององค การใด ๆ จะเห นว าท กองค การจะต องม ปร ชญาหร อแนวค ดในการ ด าเน นงานท เป นเฉพาะของตนเอง โดยปร ชญาหร อแนวค ดน นจะแสดงถ งภารก จ (Mission) หร องาน ขององค การท จะต องด าเน นการและท ศทาง (Goal) ของการด าเน นงาน เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค (Objective) ท ก าหนดไว การท ว ตถ ประสงค ขององค การจะบรรล ผลตามเป าหมายย อมต องอาศ ยว ธ การ ท างาน (Procedure) หร อโครงการ (Project) หร อโครงงาน(Program) เป นส าค ญ ด งน นหากองค การใด ไม ม การวางแผนงาน และไม ม โครงการเน นการคงเป นเร องท น าแปลกและเป นองค การท จ ดว าล าหล ง ในการบร หารองค การใด ๆ โครงการ (Project) ถ อเป น ส วนประกอบส าค ญของแผน โดย ท วไปองค การม กจ ดท าแผนใน 2 ล กษณะค อ แผนมหภาค (Macro Plan) และแผนจ ลภาค (Micro Plan) โครงการถ อเป นแผนจ ลภาคหร อแผนเฉพาะเร องท จ ดท าข นเพ อพ ฒนาหร อแก ป ญหาใดป ญหาหน งของ องค การ [3] จากการศ กษาความหมายของโครงการ [1, 3, 6] สร ปได ว า โครงการเป นแผนงานท จ ดท า ข นอย างเป นระบบ ประกอบด วย ก จกรรมย อยหลายก จกรรมท ต อง ใช ทร พยากรในการด าเน นงาน และคาดหว งท จะได ผลตอบ แทนอย างค มค า ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ด ในการด าเน นงาน ม ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายอย างช ดเจน และม บ คคลหร อหน วยงานร บผ ดชอบใน การด าเน นงานให เป นไปตามแผนงาน เหมาะสมก บเวลา และงบประมาณท ต งไว เม อว เคราะห ความหมายของโครงการสามารถสร ปล กษณะส าค ญของโครงการได ด งน 1. เป นระบบ (System) ม ข นตอนการด าเน นงาน 2. ม ว ตถ ประสงค (Objective) เฉพาะช ดเจน 3. ม ระยะเวลาแน นอน (ม จ ดเร มต นและจ ดส นส ดในการด าเน นงาน) 4. เป นเอกเทศและม ผ ร บผ ดชอบโครงการอย างช ดเจน 5. ต องใช ทร พยากรในการด าเน นการ 6. ม เจ าของงานหร อผ จ ดสรรงบประมาณ 2. จ ดอ อนในการจ ดท าและบร หารโครงการ การบร หารโครงการม ความส าค ญอย างย งต อความส าเร จหร อความล มเหลวของโครงการ การบร หารโครงการม ความแตกต างก บการบร หารท วไปตรงท ม ล กษณะพ เศษไม ซ าก บโครงการอ น

11 เน นประส ทธ ผลตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ม ระยะเวลาท แน นอน เก ยวข องก บการเปล ยนแปลง ขนาดใหญ สภาพแวดล อมการด าเน นงานย ดหย นไม คงท ม การให น าหน กแก ว ตถ ประสงค ไม เท าก นน เพ อก อให เก ดการเปล ยนแปลงสภาพเด ม และม การสร างกล มท มงานช วคราวข นมาด าเน นงานโดยแต ละคนต องร บผ ดชอบหลายบทบาท และหากพ จารณาความหมายของ การบร หารโครงการ ซ งผ เข ยน เห นว า การบร หารโครงการ ค อ การจ ดการและก าก บทร พยากร (เวลา ว สด บ คลากร และค าใช จ าย) เพ อให การด าเน นงานโครงการประสบความส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ภายในช วงเวลาท ก าหนด ด งน นบ คคลท ม บทบาทส าค ญในการด าเน นการโครงการ ค อ ผ บร หารโครงการ ซ งควรต อง เล อกบ คคลท ม ความร ความเข าใจในเน อหาของโครงการน น ๆ และม ความความร ความเข าใจเก ยวก บ ว ธ การด าเน นการ ม มน ษยส มพ นธ สามารถประสานงานท งก บฝ ายบร หารและผ ปฏ บ ต งานเป นอย างด รวมท งท างานเป นท มได ท าหน าท เป นผ บร หารโครงการม ใช ผ บร หารจะรวบบร หารเองท กโครงการ ย ง ในป จจ บ นองค การภาคร ฐและเอกชนต างม การบร หารจ ดการในร ปแบบโครงการมากข น ผ บร หาร โครงการจ งทว ความส าค ญมากข น ด งน นส งแรกท ผ บร หารต องขบค ดและต ดส นใจเพ อให การน า โครงการไปปฏ บ ต ประสบความส าเร จ ค อ จะมอบหมายให ใครเป นผ บร หารโครงการ อย างไรก ตาม ความส าเร จหร อล มเหลวของโครงการม ได ข นอย ก บผ บร หารโครงการเพ ยงอย างเด ยวแต ย งม สาเหต อ น ๆ ซ ง ครรช ต มาล ยวงศ ได กล าวถ งความล มเหลวของโครงการจ านวนมากว าเก ดจาก ใช งบ ประมาณ เก นวงเง น เสร จไม ท นตามก าหนดเวลา ผลงานไม ตรงว ตถ ประสงค และไม ม ค ณภาพ ท งน โดยม สาเหต พ นฐานค อ ไม ม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ไม ได หล กการจ ดการโครงการ ขาดการประก นค ณภาพ ขาด ความร ทางเทคน ค และบ คลากรไม ม ความสามารถ จ ดอ อนของการจ ดท าโครงการและบร หารโครงการ ท เป นสาเหต ส งผลต อความส าเร จในการด าเน นการโครงการหลายประการ ท ส าค ญสร ปได ด งน 1. การจ ดท าโครงการ โครงการส วนใหญ ก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอนการด าเน นงานโครงการ และ การว ดและประเม นผลโครงการไม ค อยส มพ นธ ก น 1.1 ว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ - ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจน ส งผลกระทบต อการก าหนดเป าหมายและการประเม นผลการ ด าเน นงานโครงการ - ว ตถ ประสงค ไม เหมาะสม ก าหนดไว ส งเก นไปไม สามารถท าให บรรล ว ตถ ประสงค ได ภายในเวลา - ไม ก าหนดเป าหมายโครงการหร อก าหนดเป าหมายโครงการไม ช ดเจนหร อก าหนด เป าหมายโครงการไม ส มพ นธ ก บว ตถ ประสงค ของโครงการ ส งผลกระทบต อการประเม นความส าเร จ ของโครงการ 1.2 ข นตอนการด าเน นงานโครงการ - ก จกรรมโครงการท ก าหนดไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ 11

12 - การด าเน นงานโครงการไม เป นไปตามระยะเวลา ท ก าหนด 1.3 การว ดและประเม นผลการด าเน นงานโครงการ - ขาดเคร องม อในการว ดผลการด าเน นโครงการท ม ค ณภาพและหลากหลาย - ผ ท าการว ดและประเม นผลโครงการขาดความร และท กษะในการว ดและประเม นผล ส วนใหญ ผ ร บผ ดชอบโครงการจะด าเน นการเอง ผลการประเม นโครงการท ได จ งไม ครอบคล ม ว ตถ ประสงค ไม ครอบคล มกระบวนการด าเน นงาน และขาดค ณภาพ จ งใช ประโยชน ในทางการบร หาร ได น อย - ขาดการว ดและประเม นผลส มฤทธ ของโครงการตามเป าหมาย ส วนใหญ จะเป นการว ด และประเม นผลความค ดเห นหร อความพ งพอใจท ม ต อการด าเน นงานโครงการน น ๆ เม อส นส ดการด าเน นงานโครงการ - การรายงานผลการด าเน นงานโครงการไม ครบถ วนสมบ รณ 2. การบร หารโครงการ ผ บร หารส วนใหญ ให ความส าค ญก บโครงการก อนด าเน นการค อนข างมาก ท งน เพ อ พ จารณาอน ม ต โครงการ แต เม ออน ม ต โครงการแล วจะปล อยให เป นความร บผ ดชอบของผ ร บผ ดชอบ โครงการและท มงาน หากพ จารณาการบร หารโครงการต งแต ก อนด าเน นการโครงการ ระหว างการ ด าเน นการโครงการ และภายกล งส นส ดการด าเน นการโครงการ พบจ ดอ อนของการบร หารโครงการ สร ปได ด งน 2.1 ก อนด าเน นการโครงการ ผ บร หารส วนใหญ จะให ความส าค ญก บ โครงการเพ ยง เป นโครงการท าก บอะไร เพ ออะไร งบประมาณเท าไหร สนองแผนการพ ฒนาสถานศ กษาหร อย ทธศาสตร หร อนโยบายข อใด แต ไม สนใจ จะว เคราะห และประเม นข อม ลท จะน ามาส การต ดส นใจว าควรด าเน นการโครงการน นหร อไม อย างไร เช น ว เคราะห ความต องการจ าเป นของโครงการ ความส าค ญและความค มค าในการท จะจ ดท าโครงการ หากเป นโครงการต อเน องผ บร หารส วนใหญ จะไม สนใจน าผลการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค และ ความต องการในการด าเน นการโครงการของรอบป ท ผ านมาใช ประกอบการต ดส นใจ หร อกล าวได ว า ขาดการประเม นความต องการจ าเป น ความเหมาะสม และความเป นไปได ของแผนงานโครงการ รวมท งการไม ประสานแผนก บแผนงานโครงการอ นจ งเก ดความซ าซ อน 2.2 ระหว างการด าเน นการโครงการ ส วนใหญ ให ความส าค ญก บโครงการระหว างด าเน นการน อยมาก ท งน อาจถ อว าได มอบหมายให ผ ร บผ ดชอบโครงการแล วจ งเป นหน าท ของผ ร บผ ดชอบโครงการก เป นได จ ดอ อนท พบในระยะน ได แก - ขาดผ ท ม ความร ความสามารถด านการว ดและประเม นผล - ไม ม หน วยงานหร อคณะกรรมการท าหน าท ต ดตามประเม นผลการด าเน นงานโครงการ โดยเฉพาะ 12

13 - ขาดการต ดตามประเม นผลการด าเน นงานโครงการเพ อปร บปร ง ให ความช วยเหล อ หร อ แก ไขป ญหาเพ อให โครงการบรรล ผลตามว ตถ ประสงค เป นเร องของผ ร บผ ดชอบโครงการและท มงาน ท จะแก ป ญหาเฉพาะหน าเอาเอง 2.3 หล งการด าเน นการโครงการ - ขาดการว เคราะห เปร ยบเท ยบความส าเร จของโครงการระหว างว ตถ ประสงค เป าหมาย และงบประมาณ ท าให ไม สามารถสร ปความค มค าของโครงการได - ขาดการว เคราะห ผลกระทบของโครงการท ม ต อผ ม ส วนได ส วนเส ยก บโครงการ - ม การน าผลการประเม นโครงการไปใช ประกอบการพ จารณาจ ดท าแผนงานโครงการ หร อต ดส นใจในการจ ดท าโครงการคร งต อไปน อยมาก 3. ข นตอนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ (Project Management) ม ล กษณะ เป นวงจร (Cycle) ประกอบด วย 3 ข นตอน 1. การวางแผนจ ดท าโครงการ (Project Plan) งานโครงการจะต องเร มต นท การวางแผน โครงการหร อการจ ดท าโครงการ ซ งต องม เน อหาสาระช ดเจน เฉพาะเจาะจง สามารถตอบค าถาม ต อไปน ได โครงการอะไร (ช อโครงการ) ท าไมต องท า (หล กการและเหต ผล) ท าเพ ออะไร (ว ตถ ประสงค ) ปร มาณเท าไร (เป าหมาย) ท าอย างไร (ว ธ ด าเน นการ) ท าเม อใด (ระยะเวลา) ใช ทร พยากรอะไร (งบประมาณและทร พยากรอ น ๆ) ใครท า (ผ ร บผ ดชอบ) ท าก บใคร (ผ ท เก ยวข องหร อ เคร อข าย) บรรล ผลหร อไม (ประเม นผล) เก ดอะไรเม อส นส ดโครงการ (ผลท คาดว าได ร บ) ด งน นผ ท จ ดท าโครงการจะต องรวบรวมแนวความค ด นโยบาย ข อม ลอ นท เก ยวข องก บโครงการ ศ กษาว เคราะห ป ญหาและสาเหต ของป ญหา แนวทางการแก ป ญหา ก าหนดโครงการ ก าหนดว ตถ ประสงค ของ โครงการ และเข ยนโครงการ ซ งท วไปน ยมเข ยนเป นห วข อประกอบด วย 1) หล กการและเหต ผล อธ บายท มาของโครงการ ซ งเป นเหต ผลแสดงถ งความส าค ญ จ าเป นท ต องม โครงการ 2) ว ตถ ประสงค เพ อบอกแนวทางการด าเน นงานและการประเม นผล สามารถปฏ บ ต ได ใน ช วงเวลาท ก าหนดในโครงการ 3) เป าหมาย ก าหนดค ณล กษณะของผลงานโครงการท งเช งปร มาณและค ณภาพ สามารถ ว ดได 4) แผนด าเน นงาน อธ บายก จกรรมท ต องปฏ บ ต อย างเป นข นตอนท งว ธ การและระยะเวลา 5) ผ ร บผ ดชอบโครงการ 6) สถานท และระยะเวลาด าเน นงาน 7) งบประมาณ อธ บายรายละเอ ยดแหล งท มา จ านวน และประเภทของงบประมาณ 8) การต ดตามประเม นผล อธ บายว ธ การ เคร องม อ และส งท จะประเม นสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 13

14 9) ประโยชน ท จะได ร บจากโครงการ เข ยนผลท คาดว าจะได ร บและจะเก ดข นจร งจากการ ด าเน นการโครงการท บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายเป นร ปธรรม สอดคล องก บว ตถ ประสงค 2. การด าเน นงานตามโครงการ (Project Implementation) เป นข นตอนการน าโครงการไป ด าเน นการใช ก บกล มเป าหมาย (Target Group) เพ อให ได ผลตามว ตถ ประสงค 3. การประเม นผลโครงการ (Project Evaluation) เม อม การด าเน นงานโครงการก จะต องท าการ ประเม นผลโครงการเพ อตรวจสอบว าโครงการน นด าเน นไปด วยด หร อม อ ปสรรคป ญหาอย างไร ท งน เพ อน าไปส การต ดส นใจของผ บร หารโครงการว าจะปร บปร งแก ไขโครงการน นส าหร บการด าเน นการ ต อไป หร อจะยกเล กการด าเน นงานโครงการ 4. แนวทางการบร หารโครงการเช งปฏ บ ต เพ อให โครงการท สถานศ กษาจ ดท าบ งเก ดประส ทธ ผลตามว ตถ ประสงค ผ เข ยนม ข อเสนอแนะในการ บร หารโครงการ เช งปฏ บ ต ด งน ก อนด าเน นการโครงการ ข อสนเทศประกอบการต ดส นใจอน ม ต หร อไม อน ม ต โครงการ โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการจ ดท าโครงการท ช ดเจน จ ดเป นเป นแผนภ ม และช แจง ให บ คลากรทราบ 2. แต งต งคณะกรรมการว เคราะห แผนงานโครงการ ด งน 2.1 ว เคราะห หล กการและเหต ผลของโครงการว าม ความจ าเป นหร อม ความส าค ญอย างไรท ต องจ ดท าโครงการ เป นการประเม นความจ าเป น (Need Assessment) ของโครงการ 2.2 ว เคราะห ว ตถ ประสงค เป าหมาย การด าเน นงาน และผลท จะได ร บ (Project Appraisal) ว าช ดเจน ม ความเหมาะสมเพ ยงใด ค มค าก บงบประมาณท ใช หร อไม อย างไร 2.3 ประเม นความเหมาะสมและความเป นไปได (Feasibility Study) ของโครงการ หากม ความเหมาะสมและเป นไปได จ งอน ม ต ให ด าเน นการโครงการ 2.4 จ ดท าปฏ ท นการด าเน นงานโครงการท งหมด เพ อม ให ช วงเวลาการด าเน นงานโครงการ ท บซ อนก น อ นจะส งผลต อความพร อมด านสถานท และทร พยากร 2.5 แต งต งผ ร บผ ดชอบต ดตามประเม นผลโครงการเป นการเฉพาะ โดยควรเล อกผ ท ม ความร ด านการประเม นผลและการว จ ยหร อผ ท สนใจเพ อว ดและประเม นผลการด าเน นการโครงการท งก อน ด าเน นการโครงการ ระหว างด าเน นการโครงการ และเม อส นส ดการด าเน นการโครงการ ระหว างด าเน นการโครงการ 1. ต ดตาม ก าก บการด าเน นงานโครงการ ให การสน บสน นและช วยแก ไขป ญหาท เก ดข น 2. ประเม นการด าเน นงานโครงการว าเป นไปตามแผนงานโครงการหร อไม อย างไร 3. ประเม นความก าวหน า ความเหมาะสม ป ญหาอ ปสรรคและสาเหต เพ อเป นข อสนเทศใน การต ดส นใจยกเล กหร อด าเน นการโครงการต อ 14

15 15 หล งส นส ดการด าเน นการโครงการ น าผลการด าเน นงานโครงการและข อสนเทศท ได จากการประเม นมาใช ประกอบการวางแผนจ ดท า โครงการ โดยม แนวปฏ บ ต ด งน 1. ตรวจสอบผลการด าเน นงานโครงการโดยเปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณ เพ อประเม นความค มค าของโครงการ 2. ตรวจสอบผลกระทบ (Impact) ของโครงการ 3. ประเม นผลท ไม คาดหว ง (Side Effect) 4. สร ป จากท กล าวมาจะเห นว าแม โครงการจะเข ยนอย างละเอ ยดช ดเจนเพ ยง ไร หากการบร หาร โครงการขาดประส ทธ ภาพ ผ บร หารไม ตระหน กถ งความส าค ญในการวางแผนงานโครงการ การก าก บ ต ดตามประเม นผลการด าเน นการโครงการอย างเป นระบบ และไม น าผลการประเม นโครงการมาใช ใน การต ดส นใจบร หารจ ดการ อ กท งขาดบ คคลท ม ความร ความเข าใจในโครงการและว ธ การด าเน นงาน โครงการแล ว โครงการน นย อมบรรล ถ งเป าหมายได ยากหร อไม บรรล เป าหมาย แนวปฏ บ ต ในการ บร หารโครงการท กล าวมาจ งเป นอ กแนวทางหน งท ผ บร หารโครงการหร อผ ท ร บผ ดชอบโครงการท ต องการให โครงการบ งเก ดประส ทธ ผลตามว ตถ ประสงค และเป าหมายควรน าไปใช ล กษณะของเทคน คการบร หารโครงการ โครงการท ด ต องม ล กษณะด งน 1. เป นโครงการท สามารถแก ป ญหาของสหกรณ ได 2. ม รายละเอ ยด เน อหาสาระครบถ วน ช ดเจน และจ าเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบ ค าถามต อไปน ได ค อ - โครงการอะไร (ช อโครงการ) - ท าไมจ งต องร เร มโครงการ(หล กการและเหต ผล) - ท าเพ ออะไร( ว ตถ ประสงค ) - ปร มาณท จะท าเท าไร(เป าหมาย) - ท าอย างไร(ว ธ ด าเน นการ) - จะท าเม อไร นานเท าใด (ระยะเวลาด าเน นการ) - ใช ทร พยากรเท าไรและได มาจากไหน(งบประมาณ แหล งท มา) - ใครท า (ผ ร บผ ดชอบโครงการ) - ต องประสานงานก บใคร(หน วยงานท ให การสน บสน น)

16 - บรรล ว ตถ ประสงค หร อไม ( การประเม นผล) - เม อเสร จส นโครงการแล วจะได อะไร (ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ) 3. รายละเอ ยดของโครงการด งกล าว ต องม ความเก ยวเน องส มพ นธ ก น เช น ว ตถ ประสงค ต องสอดคล องก บหล กการและเหต ผล ว ธ ด าเน นการต องเป นทางท ท าให บรรล ว ตถ ประสงค ได เป นต น 4. โครงการท ร เร มข นมา ต องม ผลอย างน อยท ส ดอย างใดอย างหน ง ในห วข อต อไปน - สนองตอบ สน บสน นต อนโยบายระด บจ งหว ดหร อนโยบายส วนรวมของประเทศ - ก อให เก ดการพ ฒนาท งเฉพาะส วนและการพ ฒนาโดยส วนรวมของประเทศ - แก ป ญหาท ได เก ดข นได ตรงจ ดตรงประเด น 5. รายละเอ ยดในโครงการม พอท จะเป นแนวทางให ผ อ นอ านแล วเข าใจ และสามารถ ด าเน นการตามโครงการได 6. เป นโครงการท ปฏ บ ต ได และสามารถต ดตามและประเม นผลได องค ประกอบของโครงการ องค ประกอบพ นฐานของโครงการ ม ด งน 1. ช อโครงการ... ( ให ระบ ช อโครงการตามความเหมาะสม ม ความหมายช ดเจน และเร ยกเหม อนเด มท กคร ง จนกว าโครงการจะแล วเสร จ ) 2. หล กการและเหต ผล ( ใช ช แจงรายละเอ ยดของป ญหาและความจ าเป นท เก ดข น ท จะต องแก ไขตลอดจนช แจงถ ง ผลประโยชน ท จะได ร บจากการด าเน นงานตามโครงการและหากเป นโครงการท จะด าเน นการตาม นโยบาย หร อสอดคล องก บแผนจ งหว ด หร อแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต หร อแผนของ กระทรวงหร อแผนอ น ๆ ก ควรช แจงด วย ) 3. ว ตถ ประสงค... ( เป นการบอกให ทราบว า การด าเน นงานตามโครงการน น ม ความต องการให อะไรเก ดข น ว ตถ ประสงค ท ควรจะระบ ไว ควรเป นว ตถ ประสงค ท ช ดเจน ปฏ บ ต ได และว ดประเม นผลได น ยมการ เข ยนเพ ยง 1 3 ข อ ) 4. เป าหมาย. ( ให ระบ ว า จะด าเน นการส งใด โดยพยายามแสดงให ปรากฏเป นร ปต วเลขหร อจ านวนท จะท าได ภายในระยะเวลาท ก าหนด การระบ เป าหมาย ระบ เป นประเภทประมาณและประเภทล กษณะ (ค ณภาพ) ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค และความสามารถในการท างานของผ ร บผ ดชอบโครงการ ) 5. ว ธ ด าเน นการหร อก จกรรมหร อข นตอนการด าเน นงาน... 16

17 ( ค อ งานหร อภารก จซ งจะต องปฏ บ ต ในการด าเน นโครงการให บรรล ตามว ตถ ประสงค ในระยะการเตร ยมโครงการ จะรวบรวมก จกรรมท กอย างไว แล ว น ามาจ ดล าด บว า ควรจะท าส งใดก อน หล ง หร อพร อม ๆ ก น แล วเข ยนไว ตามล าด บ จนถ งข นตอนส ดท ายท ท าให โครงการบรรล ว ตถ ประสงค ) 6. ระยะเวลาการด าเน นงานโครงการ ( ค อ การระบ ระยะเวลาต งแต เร มต นโครงการจนเสร จส นโครงการ ) 7. งบประมาณ... ( เป นงบประมาณการค าใช จ ายท งส นของโครงการ ซ งควรจ าแนกรายการค าใช จ ายได อย างช ดเจน งบประมาณอาจแยกออกเป น หลายอย าง เช น เง นงบประมาณแผ นด น เง นช วยเหล อจาก องค กรเอกชนต าง ๆ ) 8. เจ าของโครงการหร อผ ร บผ ดชอบโครงการ.. ( เป นการระบ เพ อให ทราบว า หน วยงานใดเป นเจ าของหร อร บผ ดชอบโครงการ โครงการย อย ๆ บางโครงการระบ เป นช อบ คคลผ ร บผ ดชอบเป นรายโครงการได ) 9.หน วยงานท ให การสน บสน น... (เป นการให แนวทางแก ผ อน ม ต และผ ปฏ บ ต ว าในการด าเน นการโครงการน น ควรจะ ประสานงานและขอความร วมม อก บหน วยงานใดบ าง เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ) 10.การประเม นผล.. ( บอกแนวทางว า การต ดตามประเม นผลควรท าอย างไรในระยะเวลาใดและใช ว ธ การ อย างไรจ งจะเหมาะสม ซ งผลของการประเม นสามารถน ามาพ จารณาประกอบการด าเน นการ เตร ยม โครงการท คล ายคล งหร อเก ยวข องในเวลาต อไป ) 11.ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ. (เม อโครงการน นเสร จส นแล ว จะเก ดผลอย างไรบ าง ใครเป นผ ได ร บเร องน สามารถเข ยน ท งผลประโยชน โดยตรงและผลประโยชน ในด านผลกระทบของโครงการด วยได ) 12. การบร หารความเส ยง (ให กล าวถ งแนวทางหร อแผนการป องก นป ญหาท อาจเก ดข นหร อป จจ ยท เสร มในกรณ ท ม ป ญหาในระหว างด าเน นโครงการ ) 17

18 18 ตอนท 2 ต วอย างการเข ยนโครงการ การเข ยนโครงการ ม 2 ร ปแบบ แบบท 1 การเข ยนโครงการแบบประเพณ น ยม กรอบการเข ยนโครงการ ช อโครงการ... หล กการและเหต ผล(กล าวถ งเหต ผลความจ าเป นว าเพราะเหต ใดต องท าโครงการน ) ว ตถ ประสงค (หร อจ ดม งหมายของโครงการ / ระบ ความม งหมายในการด าเน นงานเพ ออะไร เป าหมาย (ผลท ได ร บจากการด าเน นงาน ) - เช งปร มาณ (ผลงานท ต องการให เก ดข นโดยตรง จากก จกรรมหร อการ ปฏ บ ต งานทางด านปร มาณ - เช งค ณภาพ (ผลงานท ต องการให เก ดข นจากการปฏ บ ต งานทางด านค ณภาพ ว ธ ด าเน นการ

19 ระยะเวลาด าเน นการ (.เด อน...พ.ศ...ถ งเด อน......พ.ศ......) งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบโครงการ ข นตอนการด าเน นโครงการ หน วยงานท ให การสน บสน น การประเม นผล (แนวทาง / ว ธ การประเม นผลความส าเร จ / โครงการตามต วช ว ด) ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บ (ผลท ดาดว าจะได ร บจากโครงการหร อการน าผลท ได ไปใช เม อ ด าเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว) ต วช ว ดความส าเร จ (ระบ เกณฑ ต ดส น) 19

20 การบร หารความเส ยง (ให กล าวถ งแนวทางหร อแผนการป องก นป ญหาท อาจเก ดข นหร อป จจ ยท เสร ม ในกรณ ท ม ป ญหาในระหว างด าเน นโครงการ) %%%%%%%%%% รายละเอ ยดอ น ( ถ าม ) รายละเอ ยดประมาณการค าใช จ ายในโครงการ 1.ก จกรรรม...เป นเง น...บาท จ าแนกเป น ค าตอบแทน (١) ค าตอบแทนว ทยากร (...คน x...บาท x.ช วโมง x... คร ง ) =.. บาท ค าใช สอย (1) (...คน x...บาท x.ช วโมง x... คร ง ) =.. บาท (2) ค าท พ ก (...คน x...บาท x.ช วโมง x... คร ง ) =.. บาท (٣) ค าพาหนะ (...คน x...บาท x.ช วโมง x... คร ง ) =.. บาท (٤) ค าอาหาร (...คน x...บาท x.ช วโมง x... คร ง ) =.. บาท (٥) ค าอาหารว างและเคร องด ม ม อละไม เก น...บาท (...คน x...บาท x.ช วโมง x... คร ง ) =.. บาท (٦) ค าใช จ ายอ น ๆ ค าว สด... ค าคร ภ ณฑ ก. ก จกรรม...เป นเง น... บาท รวมท งส นท กก จกรรมของโครงการ...บาท) หมายเหต - ขอถ วจ ายท กรายการตามท จ ายจร ง 20

21 แบบท 2 การเข ยนโครงการแบบเช งเหต ผลหร อแบบเช งตรรกว ทยา (Log Frame) เป นการเข ยนโครงการท ม ว ตถ ประสงค ท ด ท ส ดเพ ยงว ตถ ประสงค เด ยว และเป นโครงการ ท ม เหต ผลต อเน องก นตลอด การเข ยนโครงการแบบน เร ยกส น ๆ ว า Log Frame ม การแสดง ข นตอนการท างานท เป นเหต ผลซ งก นและก น และสามารถประเม นผลภายในต วเอง รายละเอ ยดของ โครงการง ายต อความเข าใจง ายต อการว เคราะห และง ายต อการประเม น รายละเอ ยดของโครงการแสดง ในตาราง 16 ตาราง (4 x 4 matrix) โดยแสดงให เห นว า โครงการม ว ตถ ประสงค อะไร จะด าเน นการ อย างไร ม ป จจ ยส าค ญอะไร ท ม ผลกระทบต อโครงการ นอกจากน ย งระบ ให เห นว าผลงานและ ความส าเร จของโครงการ จะว ดได อย างไร ข อม ลได มาจากไหน และด วยว ธ การอย างไร โดยข อความ หร อรายละเอ ยดในแต ละตาราง จะต องเป นเหต ผลก นและก น ท งในแนวต งและแนวนอน ร ปแบบการ จ ดท าโครงการแบบ Log Frame โดยสร ปม ล กษณะแผนภ ม ด งต อไปน โครงสร างการจ ดท าโครงการแบบ Log Frame สาระส าค ญการ ด าเน นงานโดยสร ป ต วบ งช ความส าเร จ ของโครงการ แหล งตรวจสอบและ ว ดความส าเร จ ข อสมม ต ฐานท ส าค ญ/ เง อนไขความส าเร จ ว ตถ ประสงค ของแผน (Program Goal) ความม งหมายของ โครงการ (Project purpose) ผลงาน (Output) -ส งท แสดงถ ง ความส าเร จของ ว ตถ ประสงค ของแผน -เคร องว ดความส าเร จ ของว ตถ ประสงค ของ แผนงาน ความส าเร จของ โครงการตามความม ง หมาย สมรรถนะของ ความส าเร จท แสดงใน ร ปของประเภท ปร มาณและค ณภาพ -แหล งอ างอ ง ความส าเร จของ ว ตถ ประสงค ของแผน - แหล งมาเบ องต นของ ข อม ลแผนงาน และแหล งประเม นผล ตอนส นส ดของ แผนงาน -แหล งอ างอ ง ความส าเร จตามความ ม งหมายของโครงการ -แหล งท มาเบ องต น ของข อม ลโครงการ -แหล งอ างอ ง ความส าเร จของ โครงการ -แหล งประเม น ความก าวหน าหร อ -ผลอ นเก ดจาก ความส าเร จ ว ตถ ประสงค ของแผน ในระยะยาว ผลอ นเก ดจาก ความส าเร จเฉพาะ ความม งหมายของ โครงการ -สมม ต ฐานท ก อให เก ดความส าเร จ ของแต ละผลงานหร อ โดยรวม -แสดงจ ดอ อนของ 21

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information