รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ"

Transcription

1 รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรม ภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย (ระยะท 4) เสนอ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ก นยายน 2556

2

3 ก ตต กรรมประกาศ คณะผ ว จ ยขอขอบค ณส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ท ได ให การสน บสน นการด าเน น โครงการน จนส าเร จล ล วงไปได ด วยด และขอขอบค ณเจ าหน าท ภาคร ฐท เก ยวข อง ผ ประกอบการ เอกชนในสาขาต างๆ ตลอดจนน กว ชาการและผ ทรงค ณว ฒ ท ได ให ความอน เคราะห ข อม ล ความค ดเห น และข อเสนอแนะท เป นประโยชน แก งานว จ ย ด งต อไปน กรมศ ลกากร โดยเฉพาะอย างย งส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมการค าต างประเทศ โดยเฉพาะอย างย งส าน กส ทธ ประโยชน ทางการค า ส าน กบร หาร การน าเข า ส าน กมาตรการทางการค า กองเทคโนโลย สารสนเทศ กรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม ส าน กงานมาตรฐานส นค าเกษตรและอาหารแห งชาต สถาบ นพ ฒนาอ ตสาหกรรมส งทอ สถาบ นเหล กและเหล กกล าแห งประเทศไทย สถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สถาบ นอาหาร สถาบ นยานยนต สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย หอการค าไทยและสภาหอการค าแห งประเทศไทย สถานเอกอ ครราชท ตอ นโดน เซ ยประจ าประเทศไทย สถานเอกอ ครราชท ตไทย ณ กร ง จาการ ตา ส าน กงานส งเสร มการค าระหว างประเทศ ณ กร งจาการ ตา ตลอดจน หน วยงานภาคร ฐ สมาคมธ รก จ และผ ประกอบการภาคเอกชนในประเทศอ นโดน เซ ยท ได ให ข อม ล ความค ดเห น และข อเสนอแนะ ในระหว างการเด นทางไปส มภาษณ และเก บ ข อม ล ผ ร วมอภ ปรายในงานส มมนา ภาษ ใกล ศ นย แล ว แต อ ปสรรคการค าย งอย? ได แก ค ณอ มพว น พ ชาล ย ค ณส ภาษ ณ สมบ ต ทว ค ณไพบ ลย พลส วรรณา และค ณอ ชณา ล มป ไพฑ รย รวมถ งผ เข าร วมงานส มมนาท กท าน ผ เข าร วมงานส มมนา ต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน FTA ภาคอ ตสาหกรรมไทย ป 2555 เตร ยมความพร อมส AEC ณ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ผ เข าร วมการประช มระดมความค ดเห นกล มอ ตสาหกรรมอาหาร เคม ภ ณฑ และพลาสต ก และยานยนต และช นส วน i

4

5 บทสร ปผ บร หาร โครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรมภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว าง ประเทศของไทย (ระยะท 4) ประเทศไทยก าล งเผช ญก บความท าทายจากสภาพการณ ใหม ท าให ภาคส งออกของไทย ประสบป ญหา ประเทศไทยจ าเป นต องแสวงหาโมเดลใหม ในการพ ฒนา ท จะต องม การเต บโตแบบม พลว ต ม ความเป นธรรมทางส งคมและความย งย นทางส งแวดล อมมากข น โดยม งส การยกระด บของ ประเทศไทยให พ น ก บด กของประเทศรายได ปานกลาง (middle-income trap) โมเดลในการพ ฒนา ใหม น าจะม องค ประกอบ 3 ประการค อ หน ง การสร างข ดความสามารถทางเทคโนโลย ของ ผ ประกอบการไทย สอง การใช ประโยชน จากความเช อมโยงภายในภ ม ภาคและการสร างความสมด ล ระหว างตลาดส งออกในระด บโลก ระด บภ ม ภาค และก าล งซ อในประเทศในระยะยาว และ สาม การ เพ มผล ตภาพ (productivity) ของแรงงานและปร บค าตอบแทนของแรงงานให เหมาะสม ควบค ไปก บ การร กษาสภาพแวดล อม (ด ภาพท 1 ประกอบ) ภาพท 1 แนวทางการยกระด บอ ตสาหกรรมภายใต สภาพแวดล อมใหม การศ กษาโครงการเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรมภายใต นโยบายเศรษฐก จระหว าง ประเทศของไทยในระยะท 4 น ม ว ตถ ประสงค หล กในการศ กษาว จ ยเพ อให ได แนวทางในการเพ มข ด ความสามารถภาคอ ตสาหกรรมของไทยภายใต สภาพแวดล อมท ก าล งเปล ยนแปลงในป จจ บ น โดย เน นท องค ประกอบท สองของโมเดลในการพ ฒนาใหม ด งกล าว ค อการใช ประโยชน จากความเช อมโยง ภายในภ ม ภาค (utilizing connectivity) เพ อลดอ ปสรรคทางการค าท งท เก ดจากมาตรการด านภาษ ศ ลกากรและมาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากร ตลอดจนเพ อเพ มโอกาสทางการตลาด เร ยนร เทคโนโลย การผล ตท ท นสม ย และเพ มท กษะความร ให แก แรงงานในภาคอ ตสาหกรรม ผ านโครงการความ ร วมม อต างๆ iii

6 ในด านการใช ประโยชน จากความเช อมโยงในภ ม ภาคเพ อลดอ ปสรรคทางการค าท เก ดจาก มาตรการด านภาษ ศ ลกากร (ด รายละเอ ยดได ในบทท 2 และ 3) การศ กษาพบว า ในป 2555 ความตกลง FTA จ านวน10 ฉบ บก บประเทศค ค าจ านวน 15 ประเทศ ช วยให ส นค าส งออกของไทย โดยภาพรวมม ภาระด านภาษ ศ ลกากรลดลงประมาณร อยละ 3.0 และช วยให ว ตถ ด บและส นค าน าเข า จากประเทศค ค าโดยภาพรวมลดลงร อยละ 3.1 เม อค ดเป นม ลค าเง น ในด านส งออก ผ น าเข าใน ประเทศภาค ประหย ดเง นค าภาษ ศ ลกากรไปได รวมท งหมดประมาณ 1.2 แสนล านบาท ในขณะท ด านน าเข า ผ น าเข าในไทยประหย ดได ประมาณ 9 หม นล านบาท อย างไรก ตาม การใช ประโยชน จาก ความตกลง FTA ท งภาคส งออกและน าเข าย งไม เต มท โดยอ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ในด านส งออก และน าเข าอย ท ร อยละ 49 และ 52 ตามล าด บ ท าให ย งม ผลประโยชน ท ย งตกหล นอย รวม 1.9 แสนล านบาท อ ปสรรคส าค ญท ข ดขวางการใช ส ทธ ประโยชน ด งกล าวจ าแนกได เป น 6 ด าน ได แก ไม ม ส ทธ เน องจากส นค าอย นอกรายการลดภาษ หร ออย ในรายการส นค าท ม ความ อ อนไหว หร ออย ในรายการส นค าท ม โควตาจ าก ดการน าเข า ไม จ าเป น/ไม ตระหน กถ งประโยชน ท จะได ร บ เน องจากล กค าไม ได ขอมา ไม ม ข อม ล ไม ว าจะเป นข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากร หล กเกณฑ ท ใช ในการพ จารณา แหล งก าเน ดส นค า ข นตอนการขอใช ส ทธ ประโยชน ไม ผ านเกณฑ ท ใช ในการพ จารณาแหล งก าเน ดส นค า ไม ค ม เน องจากแต มต อด านภาษ ศ ลกากรไม จ งใจพอ ไม สะดวก เน องจากป ญหาในทางปฏ บ ต เช น เจ าหน าท ม ด ลยพ น จต างก นในการ พ จารณาอน ม ต การใช ส ทธ ประโยชน เจ าหน าท และผ ประกอบการต ความพ ก ดศ ลกากร ไม ตรงก น การเปล ยนไปใช พ ก ดศ ลกากร HS 2012 เป นป แรก การได ร บใบร บรอง แหล งก าเน ดส นค าหล งจากส นค าขนส งถ งด านศ ลกากรแล วหลายว น โดยเฉพาะอย างย ง ส นค าท ค าขายก บประเทศสมาช กอาเซ ยนท ใช ระยะเวลาในการขนส งเพ ยง 1-3 ว น เท าน น และการขาดความพร อมของหน วยงานท เก ยวข องในประเทศเพ อนบ าน ในด านการใช ประโยชน จากความเช อมโยงในภ ม ภาคเพ อลดอ ปสรรคทางการค าท เก ดจาก มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในกล มประเทศสมาช กอาเซ ยน (ด รายละเอ ยดได ในบทท 5 และบทท 4 บางส วน) การศ กษาพบว า ในสภาวะป จจ บ นท ม การแข งข นก นส งมาก โดยเฉพาะอย างย งในช วงท เก ดภาวะว กฤต เศรษฐก จข นในหลายประเทศท วโลก ประกอบก บการท อ ตราภาษ ศ ลกากรลดลง เร อยๆ ภายใต ความตกลงการค าเสร ท งในระด บทว ภาค ระด บภ ม ภาค และระด บพห ภาค การบ งค บ ใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรจ งม แนวโน มเพ มข นเร อยๆ ท งในกล มประเทศสมาช กอาเซ ยนและ ประเทศต างๆ ท วโลก ประเทศสมาช กอาเซ ยนม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในระด บ ท แตกต างก น ประเทศท ม ระด บการพ ฒนาอ ตสาหกรรมในระด บส งอย างส งคโปร ม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรไม มากน ก ซ งส วนใหญ เป นมาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครอง ผ บร โภคและสภาพแวดล อมเป นหล ก ม ความโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต ในขณะท ประเทศท อย iv

7 ในช วงห วเล ยวห วต อของการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอย างอ นโดน เซ ยและเว ยดนาม รวมไปถ งประเทศท ม แผนพ ฒนาอ ตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงอย างมาเลเซ ย ม กม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในระด บส ง โดยส วนใหญ เข าข ายว าจะเป นมาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครองผ ผล ตใน ประเทศเป นหล ก ขาดความโปร งใสและเล อกปฏ บ ต ส าหร บประเทศไทยม การบ งค บใช มาตรการท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรในระด บไม ส งน ก ซ งส วนใหญ เป นมาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครองผ บร โภค และสภาพแวดล อมเป นหล ก ม ความโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต แต ก ย งม การบ งค บใช มาตรการท ม ว ตถ ประสงค เพ อค มครองผ ผล ตในประเทศเป นหล ก ขาดความโปร งใสและเล อกปฏ บ ต ในบาง อ ตสาหกรรม ท ผ านมา การด าเน นการภายใต ความตกลงก บประเทศสมาช กอาเซ ยนย งไม สามารถน าไปส การขจ ดอ ปสรรคทางการค าท ไม ใช ภาษ รวมท งไม ม การปร บปร งมาตรการท ถ งแม จะโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต ให ม มาตรฐานเด ยวก นได ท งน เน องจากพบป ญหาและอ ปสรรคต างๆ เช น หน วยงานในประเทศท บ งค บใช มาตรการไม ท าการจดแจ ง เน องจากการจดแจ งเป นไป ตามความสม ครใจ ไม ได ม บทบ ญญ ต ใดๆ มาก าหนดให ต องม การจดแจ ง ตลอดจน หน วยงานม กม ด ลยพ น จว ามาตรการท หน วยงานตนบ งค บใช ไม ได ม ล กษณะว าเป น มาตรการท ไม ใช ภาษ ผ ส งออกท ได ร บผลกระทบจากมาตรการไม แจ งและ/หร อไม ร ว าจะแจ งท หน วยงานใด หล กเกณฑ ท ใช ในการพ จารณามาตรการท ไม ใช ภาษ ส าหร บส นค ากล มต างๆ ม ความ แตกต างก น คณะกรรมการประสานงานด านการค าส นค าภายในอาเซ ยน (Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ซ งเป นหน วยงานหล กท ม หน าท ระบ ว ามาตรการใดเป นอ ปสรรคทางการค า ม ทร พยากร ตลอดจนความร ความเช ยวชาญไม เพ ยงพอ หน วยงานท บ งค บใช มาตรการไม ปฏ บ ต ตามความเห นของ CCA ย งไม ม การก าหนดมาตรฐานท เป นสากลร วมก น ท าให มาตรการท ถ งแม จะโปร งใสและไม เล อกปฏ บ ต เพ มต นท นให แก ผ ม ส วนได เส ยมากเก นความจ าเป น ขาดกลไกการเฝ าระว งท ม ประส ทธ ภาพ ไม ม การเผยแพร ข อม ลท ท นสม ยว าในป จจ บ นม มาตรการใดท ถ กขจ ดแล ว หร อย งคง บ งค บใช อย หร อเพ งม การบ งค บใช ข อม ลท ม การจ ดเก บย งเข าถ งได ยาก กระจายอย ในหลายหน วยงาน และเข าใจได ยาก เน องจากขาดการจ ดการความร (knowledge management) ท ม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล v

8 อย างไรก ตาม การศ กษาในระยะท 4 น ได ร เร มการสร างฐานข อม ลท ม ความครอบคล มและ ท นสม ยมากท ส ดจากแหล งข อม ลต างๆ เท าท ม อย ในป จจ บ น ท งน ก เพ อเป นจ ดเร มต นในการศ กษา แนวทางการขจ ดอ ปสรรคทางการค าท ไม ใช ภาษ ในอาเซ ยนในอนาคต ในด านการใช ประโยชน จากความเช อมโยงในภ ม ภาคเพ อเพ มโอกาสทางการตลาด เร ยนร เทคโนโลย การผล ตท ท นสม ย และเพ มท กษะความร ให แก แรงงานในภาคอ ตสาหกรรม ผ านโครงการ ความร วมม อต างๆ (ด รายละเอ ยดได ในบทท 4) การศ กษาพบว า ท ผ านมา การด าเน นการภายใต ความตกลงก บประเทศญ ป นหลายโครงการย งสร างประโยชน ให แก ผ ประกอบการได ในวงจ าก ด ท งน เน องจากข อจ าก ดต างๆ โดยเฉพาะอย างย งด านงบประมาณและร ปแบบของการด าเน นก จกรรมท ไม ท าให เก ดผลล พธ ท ต องการ ในการศ กษาผลกระทบท เก ดจากความเช อมโยงในภ ม ภาค ตลอดจนนโยบายการค าระหว าง ประเทศและนโยบายอ ตสาหกรรมของประเทศสมาช กอาเซ ยน ต อเคร อข ายการผล ตในอ ตสาหกรรม ยานยนต และช นส วน และอ ตสาหกรรมป โตรเคม ในภ ม ภาคน พบว า ผ ประกอบการของไทยท สามารถเข าใจและปร บต วตามสถานการณ การเปล ยนแปลงได ในท งสองอ ตสาหกรรม น าจะได ร บ ประโยชน จากการท ม ตลาดใหญ ข นและสามารถผล ตส นค าได อย างม ประส ทธ ภาพมากข นจากการเก ด การประหย ดต อขนาด อย างไรก ตาม ย งม ประเด นท ท งหน วยงานภาคร ฐและผ ประกอบการ ภาคเอกชนไทยควรให ความสนใจ ค อการท ประเทศสมาช กอาเซ ยนม แนวโน มการบ งค บใช มาตรการ ท ไม ใช ภาษ ศ ลกากรและมาตรการจ งใจต างๆ มากข น เพ อแข งก นด งด ดการลงท นจากต างประเทศ เน องจากอาจท าให เก ดผลกระทบด านลบจากการบ ดเบ อนตลาด ในกรณ เคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมยานยนต และช นส วนในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออก เฉ ยงใต ในช วงท ผ านมา น กลงท นจากต างประเทศได ลงท นต งโรงงานประกอบรถยนต และโรงงาน ช นส วนกระจายไปในหลายประเทศ เพ อให ส นค าของตนสามารถขายได ในตลาดแต ละประเทศ หร อ อาจกล าวได ว า เคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมยานยนต และช นส วนในภ ม ภาคน เป นแบบหน ง ประเทศ-หน งคล สเตอร เม อม การเป ดเสร ทางการค ามากข น โดยเฉพาะอย างย งเม ออ ตราภาษ ศ ลกากรของประเทศในอาเซ ยนและประเทศท เป นภาค ความตกลงก บประเทศสมาช กอาเซ ยน ท งท เป นความตกลงแบบทว ภาค และระด บภ ม ภาค ลดต าลงจนเหล อร อยละศ นย หร อใกล เค ยง บร ษ ทข าม ชาต จ งสามารถควบรวมเคร อข ายการผล ตท ซ าซ อนและกระจายก นอย ในหลายประเทศให เหล อเพ ยง บางประเทศท ม ศ กยภาพและข ดความสามารถส ง เพ อให เก ดความประหย ดต อขนาดได ประเทศท น าจะม บทบาทมากข นในเคร อข ายการผล ตในภ ม ภาค ได แก ไทยและอ นโดน เซ ย โดยคล สเตอร ช นส วนยานยนต ในไทยจะม บทบาทมากข นในการส งช นส วนให แก โรงงานประกอบรถยนต ในภ ม ภาค ส วนคล สเตอร ช นส วนยานยนต ในอ นโดน เซ ยม โอกาสพ ฒนาข นได อ ก จากการอย ใกล ก บโรงงาน ประกอบรถยนต ท ม อ ตราการขยายต วส งมาก vi

9 ส าหร บเคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมป โตรเคม ในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในช วงท ผ านมา ไทยและส งคโปร ถ อเป นผ ผล ตรายใหญ ในภ ม ภาค ท าหน าท ส งว ตถ ด บข นต นให แก ประเทศ อาเซ ยนอ นๆ ท ย งไม ม อ ตสาหกรรมข นต น อย างไรก ตาม การศ กษาพบว า เร มม น กลงท นจาก ต างประเทศเข าไปต งโรงงานอ ตสาหกรรมป โตรเคม ข นต น ข นกลาง และข นปลาย ในประเทศท ม อ ตราการขยายต วของตลาดส งมาก 2 ประเทศ อ นได แก อ นโดน เซ ยและเว ยดนาม เพ อเต มห วงโซ การผล ตให ครบวงจรมากข น ในขณะเด ยวก น ผ ประกอบการในประเทศไทยและส งคโปร ท เร มพบ ข อจ าก ดในการขยายโรงงานอ ตสาหกรรมป โตรเคม ข นต น ข นกลาง และข นปลาย ให ความส าค ญก บ การยกระด บส การผล ตผล ตภ ณฑ ท ม ม ลค าส ง (high value-added) มากข น ด งน น ผลกระทบต อ เคร อข ายการผล ตอ ตสาหกรรมป โตรเคม ในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ท น าจะเก ดข นในอนาคต ค อการเก ดหน วยผล ตครบวงจรในภ ม ภาคมากข น ท งส นค าโภคภ ณฑ ท วไป (commodity) และส นค า ท ม ม ลค าส ง เพ อเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรมของไทยภายใต สภาพแวดล อมท ก าล ง เปล ยนแปลงในป จจ บ น ควรม การด าเน นการด านต างๆ ด งต อไปน การกระต นให ผ ประกอบการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรมากข น ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรมและหน วยงานท เก ยวข องควรเพ มการประชาส มพ นธ การใช ส ทธ ประโยชน จาก FTA แก ผ ประกอบการ ท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค โดย เน นท อ ตสาหกรรมท ย งม อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ต า การเพ มประส ทธ ภาพและความช ดเจนในกระบวนการพ จารณาการใช ส ทธ ประโยชน กรมการค าต างประเทศและกรมศ ลกากรควรก าหนดต วช ว ดประส ทธ ภาพการด าเน นงาน ตามระยะเวลาท ใช ในการพ จารณาและจ านวนข อร องเร ยนจากผ ประกอบการ ซ งอาจ แตกต างก นในแต ละ FTA เช น ต วช ว ดระยะเวลาท ใช ในการออกใบร บรองถ นก าเน ด ส นค าในการส งออกไปประเทศสมาช กอาเซ ยน ควรม ความสอดคล องก บระยะเวลาท ใช ในการขนส งส นค าระหว างประเทศ ซ งม กใช เวลาเพ ยง 1-3 ว น กรมการค าต างประเทศและกรมศ ลกากรควรพ ฒนาและปร บปร งค ม อปฏ บ ต การส าหร บ เจ าหน าท ตลอดจนเพ มการฝ กอบรมให แก เจ าหน าท เป นระยะๆ เพ อลดป ญหาด ลยพ น จ ของเจ าหน าท กรมการค าต างประเทศควรเร งพ ฒนาระบบงานให บร การออกหน งส อร บรองถ นก าเน ด ส นค าด วยระบบลายม อช ออ เล กทรอน กส (digital signature) ให ครอบคล ม FTA ฉบ บ ต างๆ มากข น รวมท งประชาส มพ นธ ให ผ ประกอบการทราบ vii

10 กรมศ ลกากรควรประชาส มพ นธ การใช ระบบการขอให หน วยงานศ ลกากรพ จารณา ล วงหน า (advanced ruling) ส าหร บการตรวจสอบพ ก ดศ ลกากร อ ตราศ ลกากร และ กฎว าด วยแหล งก าเน ดส นค า เพ อลดป ญหาการต ความพ ก ดศ ลกากรไม ตรงก นระหว าง ผ ประกอบการก บหน วยงานศ ลกากร ร ฐบาลไทยควรให ความช วยเหล อด านเทคน คแก หน วยงานท ม หน าท เก ยวข องก บ กระบวนการใช ส ทธ ประโยชน ในประเทศอาเซ ยนใหม เช น เม ยนมาร ลาว และก มพ ชา เป นต น การให ข อม ลและค าปร กษาแบบจ ดเด ยว (one-stop service) แก ผ ประกอบการ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กรมการค าต างประเทศ และกรมศ ลกากร ควรร วมก น จ ดท าเว บไซต อย างเป นทางการแบบจ ดเด ยว (one-stop service) ท สามารถใช งานได ง าย และม ข อม ลอ ตราภาษ และกฎว าด วยแหล งก าเน ดส นค าภายใต ความตกลงต างๆ แยกตามรายประเทศ เพ อให ผ ประกอบการม ข อม ลอย างเป นทางการท ม ความถ กต อง และท นสม ย ส าหร บการต ดส นใจว าจะเล อกใช ประโยชน จาก FTA ฉบ บใด กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ กรมการค าต างประเทศ และกรมศ ลกากรควรร วมก น ปร บปร งตารางการลดภาษ ของท งไทยและประเทศภาค รวมท งกฎว าด วยแหล งก าเน ด ส นค าตามรห สพ ก ดศ ลกากร HS 2012 เพ อให ผ ประกอบการม ข อม ลท ถ กต องส าหร บใช อ างอ งการท าเอกสารท เก ยวข อง กรมการค าต างประเทศควรให ข อม ล ค าปร กษา และจ ดท าค ม อเก ยวก บกระบวนการขอ ใบร บรองถ นก าเน ดส นค า (C/O) ผ านช องทางปกต และอ นเทอร เน ต เพ อให ผ ประกอบการ โดยเฉพาะอย างย งผ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ทราบ ท งน เน องจากผ ประกอบการหลายรายเห นว ากระบวนการขอใบ C/O ม ความ ย งยากซ บซ อน กรมการค าต างประเทศควรเพ มการประชาส มพ นธ ว า การเป ดเผยโครงสร างต นท นการ ผล ตเพ อขอใบ C/O จะไม ท าให กรมสรรพากรเร ยกเก บภาษ เง นได น ต บ คคลเพ มเต ม เน องจากท งสองหน วยงานไม ม การแลกเปล ยนข อม ลด งกล าว กรมศ ลกากรควรประสานก บหน วยงานศ ลกากรของประเทศภาค ต างๆ ในการ แลกเปล ยนข อม ลอ ตราภาษ และข อม ลการใช ประโยชน ภายใต ความตกลงต างๆ เพ อให ได มาซ งข อม ลท ม ความถ กต องและท นสม ย การเจรจาต อรองด านภาษ ศ ลกากร กฎว าด วยแหล งก าเน ดส นค า และระบบการร บรองถ น ก าเน ดส นค าด วยตนเอง viii

11 กรมเจรจาการค าระหว างประเทศควรผล กด นให ประเทศภาค น าส นค าท อย นอกรายการ ลดภาษ หร อส นค าท อย ในรายการส นค าท ม ความอ อนไหวและย งไม ลดภาษ เข ามาอย ใน รายการลดภาษ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศควรผล กด นให ม การขยายโควตาการส งออกส นค า กรมเจรจาการค าระหว างประเทศควรผล กด นให ประเทศสมาช กอาเซ ยนใหม อ นได แก ก มพ ชา ลาว เม ยนมาร และเว ยดนาม ลดภาษ ศ ลกากรภายใต AFTA ให ได ตามก าหนด ร ฐบาลไทยควรสน บสน นข อบทว าด วยการอน ญาตให น าม ลค าเพ มท ม แหล งก าเน ดส นค า จากประเทศค เจรจาของอาเซ ยนอ ก 6 ประเทศ มาน บรวมได ในความตกลง ATIGA เพ อให ผ ประกอบการท อย ในเคร อข ายการผล ตสามารถใช ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรได ง ายข น ร ฐบาลไทยควรผล กด นให ประเทศสมาช ก โดยเฉพาะอ นโดน เซ ย น าระบบการร บรองถ น ก าเน ดส นค าโดยผ ส งออกท ได ร บการร บรอง (self-certification by approved exporters) มาใช การสน บสน นการใช ประโยชน จากโครงการความร วมม อภายใต ความตกลง JTEPA และ ความตกลงยอมร บร วมภายใต JTEPA และ ASEAN ควรเร งผล กด นโครงการท ระบ ไว ในกรอบความตกลงแต ย งไม ค บหน าตามแผนท วางไว ต อไป เช น โครงการสถาบ นพ ฒนาทร พยากรมน ษย ของอ ตสาหกรรมยานยนต (AHRDIP) การปร บปร งห องปฏ บ ต การทดสอบของสถาบ นพ ฒนาอ ตสาหกรรมส งทอ (THTI) เป นต น ส าหร บก จกรรมท ม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างเทคโนโลย ของเก อบท กโครงการ หน วยงานท ร บผ ดชอบควรพ จารณาให การม ส วนร วมกระจายไปส ผ ประกอบการ ขนาดกลางและเล กมากข น รวมท งอ านวยความสะดวกให ผ ประกอบการกล มน เข าร วมได ง าย ในกรณ ของความตกลงยอมร บร วม (MRA) ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) และหน วยงานท เก ยวข องอ นๆ ควรประชาส มพ นธ ข อม ลการบ งค บใช ความตกลง ว าด วยการปร บปร งระบบด านกฎระเบ ยบและการควบค มบร ภ ณฑ ไฟฟ าและ อ เล กทรอน กส ของอาเซ ยน (AHEEER) สถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส (EEI) ควรพ จารณาทางออกในเร องสถานะขององค กร เพ อให สามารถได ร บการร บรองเป นหน วยงานร บรอง (CAB) จากกระทรวงเศรษฐก จ การค าและอ ตสาหกรรม (METI) ของญ ป น ix

12 การลดผลกระทบจากมาตรการท ไม ใช ภาษ กระทรวงพาณ ชย ควรรวบรวมและเผยแพร ข อม ลเก ยวก บ NTMs แบบเบ ดเสร จในจ ด เด ยว ผ านทาง Export and Import Help Desk และควรม การจ ดท าระบบแจ งเต อน (auto alert) ให สมาช กร บทราบข าวสารและความเคล อนไหวการบ งค บใช NTMs อย าง ท นท วงท กระทรวงพาณ ชย ควรม ระบบจ ดการความร ให เข าใจได ง ายข น (knowledge management) และน าเสนอข อม ลเก ยวก บ NTMs ให สอดคล องก บม มมองและความ ต องการของผ ประกอบการ เช น สร ปข อม ลตามกล มส นค า กระทรวงอ ตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณส ข ควรศ กษา ความเป นไปได ในการก าหนดมาตรฐานกลางร วมก นของอาเซ ยน โดยอน ญาตให ส นค า/ สถานประกอบการท ผ านการตรวจสอบร บรอง (conformity assessment) ตามมาตรฐาน ระหว างประเทศท ส าค ญได ร บการยกเว นไม ต องตรวจสอบซ าอ ก กระทรวงอ ตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณส ข ควรศ กษา ความต องการใช ห องปฏ บ ต การของส นค าส งออกส าค ญ และก าหนดล าด บความส าค ญใน การลงท นด านห องปฏ บ ต การ ร ฐบาลไทยควรให เง นสน บสน น (grant) แก ผ ประกอบการไทย โดยเฉพาะขนาดกลาง และขนาดย อม (SMEs) ท ต องการปร บมาตรฐานส นค าและการตรวจสอบร บรองให สอดคล องก บมาตรฐานระหว างประเทศ เพ อการยกระด บอ ตสาหกรรมไทย ร ฐบาลไทยควรเร งพ ฒนาระบบอ เล กทรอน กส ณ จ ดเด ยวของประเทศ (NSW) และ ผล กด นให เก ดการเช อมโยงภายใต ระบบอ เล กทรอน กส ณ จ ดเด ยวของอาเซ ยน (ASW) ร ฐบาลไทยควรให ความช วยเหล อด านเทคน คแก หน วยงานท ม หน าท เก ยวข องก บ NTMs ในประเทศอาเซ ยนใหม ร ฐบาลไทยควรผล กด นให ประเทศสมาช กอาเซ ยนออก ASEAN Directive ท ม ผลบ งค บ ให ประเทศสมาช กต องท าการจดแจ งให ส าน กเลขาธ การอาเซ ยนและประเทศสมาช ก ทราบว าจะม การออกกฎหมายท เข าข ายเป น NTMs ก อนท กฎหมายน นจะม ผลบ งค บใช ร ฐบาลไทยควรให ความส าค ญก บการเจรจาแก ไขป ญหาในระด บทว ภาค มากข น x

13 Executive summary Thailand is facing a new global competitiveness environment. We need a new development model to maintain a dynamic growth, enhance social justice, and sustain our environment. To escape the middle income trap, the new development model should comprise of three modules: enhancing technological capability, utilizing regional connectivity and balancing domestic/export demand, and increasing labor productivity as well as taking care of the environment (see figure 1). Figure 1: New development model to upgrade industry under a new competitive environment This project studies how to increase the competitiveness of Thai manufacturing industries under the new international economic environment by focusing on the second module of the new development model. In particular, we are interested in enhancing regional connectivity through tariff reduction, rationalizing the use of non-tariff measures (NTMs), and more fully utilizing the cooperation schemes and mutual recognition agreements (MRAs). In terms of tariff reduction (see details in chapter 2 and 3), we have studied Thailand trade under 10 FTAs with her 15 partner countries in Importers in partner countries can save 3% of the import value, or 120 billion Baht, of the imports from Thailand. On the other hand, Thai importers can save 3.1% of the import value, or 90 billion Baht, of the imports from her FTA partners. However, the utilization rate of tariff preference by Thai exporters/importers (from here on traders ) was rather low, standing at 49% and 52% on xi

14 the export and import side respectively, leaving 190 billion Baht of un-used tariff preference. Reasons for low utilization rate of tariff preference comprise of: No tariff preference for products. The products are in the exclusion list, sensitive list or subjected to import quotas. Not necessary because there is no request from trade partners to apply for tariff preference. Not enough information on tariff rates, ruling of rules of origin (RoOs), procedures to apply for tariff preference. Not conform with rules of origin. Not worth the cost because tariff preference obtained is not high enough. Implementation-level issues such as officers judgment in approving tariff preference, inconsistencies in HS code interpretation between traders and government officers, difficulties in implementing the new HS 2012 code, time lag in getting certificate of origins (C/O), which usually is longer than shipping time within ASEAN (1-3 days), lack of competencies in neighboring countries traderelated agencies. In terms of rationalizing the use of NTMs (see details in chapter 5 and in parts in chapter 4), we found an increasing use of NTMs. Part of the reasons, we believe, is due to the recent large reduction in tariff at bilateral, regional and multilateral level. The recent global economic crisis also contributes to the use of NTMs as alternate trade measures. The extent of NTMs differs across ASEAN countries, however. More developed countries such as Singapore impose less NTMs, with existing ones aiming primarily to protect consumers and environment. The measures are rather transparent and non-discriminatory. On the other hand, developing countries such as Vietnam and Indonesia or countries with industrial policy such as Malaysia tend to impose more NTMs. These measures are somewhat nontransparent and discriminatory with objectives to protect local producers. Thailand herself does not impose much NTMs. Most of the implemented NTMs are intended to protect consumers/environment while some measures for certain industries do lack transparencies and discriminate. Attempt by ASEAN countries to rationalize NTMs such as standardizing measures that are rather transparent and non-discriminatory or eliminating NTMs classified as non-tariff barriers (NTBs) has limited progress due to: xii

15 NTMs-enforcement agencies in each country do not enlist the measures with ASEAN Secretariat because enlisting is voluntary and there is no enforcement mechanism. Moreover, these agencies usually do not consider their country s trade measures as NTMs and are thus not compelled to inform the ASEAN Secretariat. Exporters affected by NTM do not report nor know to whom they should report. NTMs ruling for different product groups differ. The Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement (CCA), who is responsible for ruling NTMs as NTBs do not have enough resources and expertise. NTMs-enforcing agencies in each country do not follow CCA s judgment. Common standards have not been established making measures, even those that are relatively transparent and non-discriminatory, unnecessarily costly. No effective monitoring system in place. No updates on measures that have been eliminated, still in practice or just started. Existing NTMs data is not readily accessible. They are scattered in many organizations and difficult to understand. There is no effective knowledge management (KM) system. As for the use of cooperation schemes and MRAs to enhance market opportunity, technology transfer and upgrade skills (see details in chapter 4), we found limited benefits for private sectors especially for cooperation schemes with Japan. Reasons being partly due to budget constraints and some activities that do not create desired outcomes. Part of this project is to study how regional connectivity, trade and industrial policy affects production network in vehicles/auto-parts and petrochemical industries. We found businesses that can adjust their operations greatly benefit from the production network. They command larger market access and are able to improve production efficiency due to economy of scale. However, there is evidence that ASEAN countries start to use NTMs to attract investments which may cause market distortions. xiii

16 For the vehicles/auto-parts sector in particular, foreign investors have been investing and creating a one-country/one-cluster type of business. They invest both in the form of vehicles assembly plants and auto-parts suppliers. This model allows them to gain access to domestic market in each country. When tariff has been reduced to the level closed to zero under regional/bilateral cooperation, these MNCs started to consolidate their production facilities to do one activity in one country. This new business model allows them to benefit from economy of scale. Countries such as Thailand and Indonesia should play increasing roles in this regional production networking. Currently, Thailand auto-parts cluster is a major supplier to other countries assembly plants. Indonesia auto-parts cluster benefits from locating near assembly plants with very high growth. As for the petrochemical industry, Thailand and Singapore are major suppliers of upstream products to the region. However, we found increasing investments in upstream, mid-stream and down-stream products in high-growth countries such as Indonesia and Vietnam. At the same time, producers in Thailand and Singapore have emphasized more on high value-added products. We thus expect more complete production of upstream, midstream and down-stream (commodity and high-value added products) in the region in the near future. We propose the following policy recommendations. Increase tariff preference utilization by private sectors. The office of industrial economics should promote tariff preference utilization under FTAs both at national and local level, focusing on sectors with low utilization rates. Enhance efficiency and transparency in tariff preference application procedures The department of foreign trade and the department of customs should establish KPIs based on processing time of applications and number of complaints. The processing time KPI may differ from FTA to FTA, for example, time required to issue C/O for exports to ASEAN countries should be in line with shipping time (usually 1-3 days). The department of foreign trade and the department of customs should develop and continually improve operating manuals and periodically train officers. This practice would minimize problems related to officers judgments. xiv

17 The department of foreign trade should expand the coverage of the system to issue C/O by digital signature to include more FTAs and promotes the system. The department of customs should promote advance ruling system to determine customs code (HS code), tariff rates, and rules of origins (RoOs). This practice would reduce problems related to inconsistent HS code determination between traders and government officers. The Thai government should provide technical support to tariff-related agencies in new ASEAN member countries. Provide one-stop service for traders. The department of trade negotiation, the department of foreign trade and the department of customs should jointly develop a one-stop service website. The website should be user friendly, contains updated tariff rate, RoOs by country for all FTAs. This would allow traders to access an updated and accurate information and allow them to decide which FTA to utilize for tariff preference. The department of trade negotiation, the department of foreign trade and the department of customs should update Thai and ASEAN countries tariff preference and RoOs under HS Traders would then have more accurate information to prepare documents. The department of foreign trade should provide information, consultation, and guidebooks about the procedures to obtain C/O though regular and internet channel. This would simplify the C/O application process currently deemed very complicated by SMEs. The department of foreign trade should convince the public that revealing cost structures when filing the C/O will not lead to higher corporate tax. The department of customs should coordinate with the customs departments of other countries to exchange information on tariff rates and utilization rates under different FTAs. Negotiations on tariff preference, RoOs and self-certifications. The department of trade negotiation should negotiate for products currently in exclusion list and sensitive list to be subjected to tariff reduction. The department of trade negotiation should push for an expansion of export quotas. xv

18 The department of trade negotiation should encourage CLMV countries to reduce their import tariff as scheduled under AFTA. The Thai government should support the initiative to count value-added from the six partner countries of ASEAN. This would facilitate the utilization of tariff preference especially by those producers extensively using production network. The Thai government should encourage ASEAN member countries, especially Indonesia, to use self-certification by approved exporters system. Enhance the use of cooperation schemes under JTEPA and MRAs under JTEPA and ASEAN. Expedite projects that have not progressed as planned such as the Automotive Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) and laboratory improvements for the Thailand textile institute (THTI). Expanding involvement of SMEs for activities aimed at enhancing technological capabilities. As for MRAs, the Thai industrial standard institutes (TISI) and other related agencies should disseminate information regarding the enforcement of the Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime (AHEEER). The Thai electrical and electronics institute (EEI) should consider reformulating its organization to be qualified as the Conformity Assessment Body (CAB) by the ministry of economics, trade and industries (METI), Japan. Reduce adverse effects from NTMs. The ministry of commerce should consolidate and disseminate NTMs data using a one-stop service such as an Export and import help desk. Auto alert system should be in place to warn members on NTMs practice in a timely fashion. The ministry of commerce should implement knowledge management system (KM) to provide information in line with the needs of private sector The ministry of industry, the ministry of agriculture and cooperatives, and the ministry of public health should study the feasibility of establishing ASEAN standards by exempting products/companies that pass conformity assessment according to international standards from duplicate testing. xvi

19 The ministry of industry, the ministry of agriculture and cooperatives, and the ministry of public health should study the needs for laboratories of major export items and prioritize their investment in labs. The Thai government should provide grants for SMEs who want to upgrade their products standards/testing to conform with international standards. The Thai government should expedite the national single window (NSW) and encourage electronic linkages under ASEAN single window (ASW). The Thai government should provide technical assistance to NTMs-related agencies in new ASEAN countries. The Thai government should encourage the issue of ASEAN Directive that requires member countries to enlist new NTMs to the ASEAN secretariat before their laws are enforced. The Thai government should put more emphasis on bilateral negotiation for NTMs issues. xvii

20

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information