รายงานการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร"

Transcription

1 รายงานการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร เสนอ สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร โดย ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา ม นาคม 2553

2 i บทค ดย อ เร อง ข อม ลเช งพ นท การใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตรจากภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 จ งหว ดชลบ ร หน วยงาน ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา คาสาค ญ ข อม ลเช งพ นท, การใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตร, ภาพถ ายออร โธส, ชลบ ร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นหน วยงานท ด แลร บผ ดชอบ เก ยวก บการจ ดเก บข อม ล เพ อเป นข อม ลสาหร บการต ดส นใจและบร หารจ ดการทร พยากรของประเทศให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ท งน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ม ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส ในมาตราส วน 1:4,000 ครอบคล มท งประเทศ ซ งเป นข อม ลท ม ความละเอ ยดส ง เหมาะส าหร บน าไปใช ในการวางแผน บร หารจ ดการข อม ลเช งพ นท ให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการพ ฒนาประเทศได อย างย งย น ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรจ งได ม หน งส อขอความร วมม อทางว ช าการก บมหาว ทยาล ยบ รพา ท กษ.1301/1630 ลงว นท 12 ม ถ นายน พ.ศ.2552 เพ อด าเน นการเร องน าเข าข อม ลการใช ประโยชน ท ด น เช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 ม รายละเอ ยดการจ ดท าข อม ลโดยการแปลและว เคราะห ข อม ล การใช ประโยชน ท ด นจากแผนท ภาพถ ายออร โธส เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น ด านการเกษตรเป น รายอ าเภอของแต ละจ งหว ด ครอบคล มพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ปราจ นบ ร สระแก ว สม ทรปราการ ฉะเช งเทรา ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด โดยแบ งประเภทข อม ลเน อท ถ อครอง ทางการเกษตร และเน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ซ งอย ในร ปป ดในร ปแบบของ Shape File จาก โครงการน าเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลงมาตราส วน1:4,000 สามารถจ าแนกประเภท ข อม ลเช งพ นท ภาพถ ายออร โธส ในพ นท จ งหว ดชลบ ร พบว าม เน อท รวมท งหมด 2,726,875 ไร ประกอบด วย เน อท ถ อครองทางการเกษตร ได แก ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) และท การเกษตรอ นๆ จ านวนรวม 1,671,222 ไร หร อค ดเป นร อยละ 61.3 ของเน อท จ งหว ด โดยประเภทท ไม ผล/ไม ย นต น ม เน อท มากท ส ด ค ดเป นร อยละ 24.3 ของพ นท ท งจ งหว ด รองลงมา ค อ ท พ ชไร ท การเกษตรอ นๆ ท นา และท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ค ดเป นร อยละ 23.6, 6.2, 3.9 และ 3.3 ของพ นท ท งจ งหว ด ตามล าด บ ส วนเน อท ไม ใช ถ อครองทางการเกษตร ได แก ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และท นอกการเกษตร จานวนรวม 1,055,653 ไร หร อค ดเป นร อยละ 38.7 ของเน อท จ งหว ด โดยประเภทท นอกการเกษตร ม เน อท มากท ส ด ค ดเป นร อยละ 22.0 ของพ นท ท ง จ งหว ด รองลงมาค อ ท ป าไม ท รกร างว างเปล า และท แหล งน า ค ดเป นร อยละ 9.7, 4.4 และ 2.6 ของพ นท ท งจ งหว ด ตามลาด บ

3 ii ABSTRACT Title Geospatial Data of Agricultural Landuse Based on Color Orthophotography 1:4000, Chonburi Province Institute Eastern region center of Space Technology and Geo-Informatics Burapha University Keyword Geospatial Data, Agricultural Landuse, Color Orthophotography, Chonburi The importance duty of the Office of Agricultural Economics (OAE), Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) is collecting agricultural data and keeping as the Geospatial databases. Thai government could use all agricultural databases for decision making and management. The color orthophotography scale1:4,000 which belonged to MOAC are very high resolution imageries and covered the whole country. The geospatial data derived from color orthophotography will be very highly efficiency and fruitful for the future planning and management of our country. On 12 th June 2009, OAE had provided the invitation letter No.MOAC130/1630 to Burapha University for academic cooperation in the topic of Geospatial Data of Agricultural Landuse Based on Color Orthophotography 1:4,000. The main objectives were establish geospatial data of agricultural landuse in 9 provinces, there were Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Samut Prakan, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trat. All landuse data was interpreted, classified and analyzed in the level of district categories in each province. Agricultural and non-agricultural landuse areas in shape file had been classified. In the term of Chonburi province, the total area of this province was 2,726,875 rai. The agricultural landuse areas, which consisted of rice (paddy field), upland crops, trees, aquacultures and other agricultures areas were 1,671,222 rai or 61.3 % of provincial area. The areas of trees, upland crops, other agricultures, paddy field and aquacultures showed as 24.3%, 23.6%, 6.2%, 3.9% and 3.3% of provincial area, respectively. The non-agricultural landuse areas, which consisted of forestry, water bodies, idle lands and other non-agricultural areas were 1,055,653 rai or 38.7 % of provincial area. The areas of other non-agriculture, forestry, idle land and water bodies showed as 22.0%, 9.7%, 4.4% and 2.6% of provincial area, respectively.

4 iii คานา โครงการนาเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 เป นโครงการ ความร วมม อจากสถาบ นการศ กษา 8 สถาบ น ได แก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยนเรศวร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร มหาว ทยาล ยบ รพา มหาว ทยาล ยท กษ ณ และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน โดยการแปลและว เคราะห ข อม ลเพ อจ าแนกเน อท การ ใช ประโยชน ท ด น จากภาพถ ายออร โธส ในมาตราส วน 1:4,000 โครงการน ม ว ตถ ประสงค 3 ประการ ค อ เพ อให ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตรของประเทศท ม ความถ กต อง สามารถเร ยกค นและปร บแก ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อนาข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตรมาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการส ารวจข อม ลการด านเกษตร รวมท งเป นข อม ล สน บสน นเพ อว เคราะห สถานการณ การผล ต การจ ดทาเขตเกษตรเศรษฐก จ และการประเม นความเส ยหาย ด านเศรษฐก จจากภ ยธรรมชาต และเพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด าน การเกษตร มหาว ทยาล ยบ รพา ได มอบให ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก เป นหน วยงานร บผ ดชอบดาเน นงานโดยม รองศาสตราจารย อ ฌชา ก.บ วเกษร เป นห วหน าโครงการฯ และเป น ผ ร บผ ดชอบการนาเข าข อม ลในพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ฉะเช งเทรา สระแก ว สม ทรปราการ ปราจ นบ ร ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด โดยได เร มดาเน นการต งแต ว นท 30 ม ถ นายน 2552 เป น ต นมา ท งน ศ นย ภ ม ภาคฯ ได จ ดทาแผนท การใช ประโยชน ท ด นรายอาเภอและรายจ งหว ด และข อม ลเน อท ถ อครองทางการเกษตรและการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส เพ อใช เป นข อม ลอ างอ งส าหร บ หน วยงานต างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ต อไป

5 iv ก ตต กรรมประกาศ ข าพเจ า รองศาสตราจารย อ ฌชา ก.บ วเกษร ห วหน าโครงการน าเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด น เช งพ นท รายแปลงมาตราส วน 1:4,000 ใคร ขอขอบพระค ณ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต อ ปถ มภ อธ การบด มหาว ทยาล ยบ รพา และนายอภ ชาต จงสก ล เลขาธ การส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ ท มอบให ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก เป นหน วยงาน ร บผ ดชอบในการด าเน นงานโครงการน าเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลงมาตราส วน 1:4,000 ในพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ปราจ นบ ร สระแก ว สม ทรปราการ ฉะเช งเทรา ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด พร อมท งให การสน บสน นงบประมาณดาเน นการเป นจานวนรวมท งส น 2,300,000 บาท(สองล านสามแสนบาทถ วน) การด าเน นงานโครงการด งกล าว ได บรรล ผลส าเร จตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดไว ท กประการโดยได ร บคาแนะนาและข อเสนอแนะจาก ดร.ส พรรณ กาญจนส ธรรม ผ อานวยการศ นย สารสนเทศการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ และจากการกาก บด แลการดาเน นงานโดยอาจารย ส ภาพร มานะจ ตประเสร ฐ และอาจารย ภ ร ต ม พร อม พร อมท งการช วยเหล อของคณะทางานโครงการฯ ท มหาว ทยาล ยบ รพาแต งต งข น ในโอกาสน ข าพเจ าจ งใคร ขอบค ณท กท านท ให การสน บสน น ข าพเจ าหว งว าผลงานช นน จะ เป นประโยชน ต อการพ ฒนาทางด านการเกษตรของประเทศไทยต อไป หากผลงานด งกล าวม ข อบกพร อง และผ ดพลาดประการใด ข าพเจ าขอน อมร บและจ กได ดาเน นการปร บปร งแก ไขต อไป (รองศาสตราจารย อ ฌชา ก.บ วเกษร) ห วหน าโครงการจ ดจ างนาเข าข อม ลการใช ประโยชน ท ด น เช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 มหาว ทยาล ยบ รพา ม นาคม 2553

6 v สารบ ญ หน า บทค ดย อ... i Abstract... ii คานา... iii ก ตต กรรมประกาศ... iv สารบ ญ... v สารบ ญตาราง... vii สารบ ญภาพ... viii บทท 1 บทนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ขอบเขตการดาเน นงาน คาจาก ดความ ประโยชน ท ได ร บ... 5 บทท 2 ข อม ลท วไป ท ต งและการแบ งเขตการปกครอง ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะภ ม อากาศ ทร พยากรธรรมชาต สภาพเศรษฐก จและส งคม ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1: 4, บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน ว ธ การดาเน นงาน ข นเตร ยมการ การจาแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตร การว เคราะห ผลการจาแนกข อม ล การจ ดทา Metadata และการจ ดทารายงาน... 18

7 vi สารบ ญ หน า 3.2 ระยะเวลาการดาเน นงานและแผนปฏ บ ต งาน ระยะเวลาการดาเน นงาน แผนปฏ บ ต งาน เคร องม อและอ ปกรณ บทท 4 ผลการดาเน นงาน ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตร จาแนกเป นระด บอาเภอ จ งหว ด แผนท การใช ประโยชน ท ด น บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ สร ปผล ข อเสนอแนะ บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ต วอย างการจาแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส ภาคผนวก ข Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ภาคผนวก ค ประว ต คณะทางาน... 57

8 vii สารบ ญตาราง หน า ตารางท 3-1 หน าท และภาระงานของคณะทางานในการดาเน นงานโครงการฯ ตารางท 3-2 รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ตารางท 3-3 ต วอย างของตารางคานวณความถ กต อง ตารางท 3-4 ต วอย างของการทดสอบความผ ดพลาดประเภทต างๆ ตารางท 3-5 แผนการดาเน นงาน ตารางท 4-1 การใช ประโยชน ท ด น เน อท ถ อครองทางการเกษตร ป พ.ศ ของจ งหว ดชลบ ร ตารางท 4-2 การใช ประโยชน ท ด น เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ป พ.ศ ของจ งหว ดชลบ ร... 33

9 viii สารบ ญภาพ หน า ภาพท 2-1 ตราประจาจ งหว ดชลบ ร... 6 ภาพท 2-2 อาณาเขตจ งหว ดชลบ ร... 7 ภาพท 4-1 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของจ งหว ดชลบ ร ภาพท 4-2 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเม องชลบ ร ภาพท 4-3 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบางละม ง ภาพท 4-4 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ านบ ง ภาพท 4-5 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพน สน คม ภาพท 4-6 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพานทอง ภาพท 4-7 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอศร ราชา ภาพท 4-8 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอส ตห บ ภาพท 4-9 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอหนองใหญ ภาพท 4-10 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ อทอง ภาพท 4-11 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะส ช ง ภาพท 4-12 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะจ นทร ภาพท 4-13 แผนท การใช ประโยชน ท ด น จ งหว ดชลบ ร ภาพท 4-14 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอเม องชลบ ร ภาพท 4-15 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอบางละม ง ภาพท 4-16 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอบ านบ ง ภาพท 4-17 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอพน สน คม ภาพท 4-18 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอพานทอง ภาพท 4-19 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอศร ราชา ภาพท 4-20 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอส ตห บ ภาพท 4-21 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอหนองใหญ... 42

10 ix สารบ ญภาพ หน า ภาพท 4-22 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอบ อทอง ภาพท 4-23 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอเกาะส ช ง ภาพท 4-23 แผนท การใช ประโยชน ท ด น อาเภอเกาะจ นทร... 45

11 บทท 1 : บทนา 1 บทท 1 บทนา 1.1 หล กการและเหต ผล ทร พยากรท ด น เป นป จจ ยพ นฐานหล กท สาค ญในการผล ตและการพ ฒนาภาคการเกษตร ซ งในสถานการณ ป จจ บ น การเปล ยนแปลงการใช ประโยชน ท ด นเพ อรองร บการขยายต วทางเศรษฐก จ ม ปร มาณเพ มมากข น ส งผลให การใช ประโยชน ในหลายก จกรรมไม เหมาะสมก บศ กยภาพของพ นท ซ งท กภาคส วนได คาดการณ ถ งป ญหาท จะเก ดข นในอนาคต พร อมท งพยายามท จะหาแนวทางแก ไข จะเห นได จากการท ได กาหนดบทบาทของร ฐไว ในบทบ ญญ ต แห งร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 บ ญญ ต เก ยวก บนโยบายด านท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม มาตรา 85 (1) กาหนด หล กเกณฑ การใช ท ด นให ครอบคล มท วประเทศ โดยให คาน งถ งความสอดคล องก บสภาพแวดล อม ทางธรรมชาต ท งผ นด น ผ นน า ว ถ ช ว ตของช มชนท องถ นและการด แลร กษาทร พยากรธรรมชาต อย าง ม ประส ทธ ภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช ท ด นอย างย งย น โดยต องให ประชาชนในพ นท ท ได ร บ ผลกระทบจากหล กเกณฑ การใช ท ด นน นม ส วนร วมในการต ดส นใจด วย และ (2) กระจายการถ อครอง ท ด นอย างเป นธรรมและดาเน นการให เกษตรกรม กรรมส ทธ หร อส ทธ ในท ด นเพ อประกอบเกษตรกรรม อย างท วถ งโดยการปฏ ร ปท ด นหร อว ธ อ น รวมท งจ ดหาแหล งน าเพ อให เกษตรกรม น าใช อย างพอเพ ยงและ เหมาะสมแก การเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ในฐานะท เป นหน วยงานท ด แลร บผ ดชอบ เก ยวก บการจ ดเก บ ข อม ลการเกษตรท กชน ด จ งเห นความจาเป นในการสารวจสถานะของการใช ประโยชน ท ด น เพ อเป น ข อม ลสาหร บการบร หารจ ดการทร พยากรท ด นของร ฐให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ประกอบก บกระทรวง เกษตรและสหกรณ ม ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส ในมาตราส วน 1:4,000 และ 1:25,000 ครอบคล ม เก อบท งประเทศ ซ งเป นข อม ลท ม ความละเอ ยด สาหร บนาไปใช ในการวางแผนบร หารจ ดการในเช งพ นท ได เป นอย างด ด งน น การนาข อม ลด งกล าวมาจ ดทาเป นข อม ลพ นฐานเช งพ นท จ งเป นก จกรรมหน งท สามารถทาให การบร หารจ ดการทร พยากรท ด น ซ งเป นป จจ ยหล กในการผล ตเก ดประส ทธ ภาพ และ ประโยชน อย างย งย น มหาว ทยาล ยบ รพา โดยศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก ได ร บ มอบหมายจากสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ให จ ดทาฐานข อม ลเน อท ถ อครอง และการใช ประโยชน ท ด นทางการเกษตร ในพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ดนครนายก ฉะเช งเทรา สระแก ว สม ทรปราการ ปราจ นบ ร ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด โดยได เร มดาเน นการต งแต ว นท 30 ม ถ นายน 2552 เป นต นมา ท งน ศ นย ภ ม ภาคฯ ได จ ดทาแผนท การใช ประโยชน ท ด นรายอาเภอและรายจ งหว ด และข อม ล

12 บทท 1 : บทนา 2 เน อท ถ อครองทางการเกษตรและการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส เพ อใช เป นข อม ลอ างอ ง สาหร บหน วยงานต างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อให ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตรของประเทศ ป พ.ศ ท ม ความถ กต อง สามารถเร ยกค นและปร บแก ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อนาข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตรมาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการสารวจข อม ลการด านเกษตร รวมท งเป นข อม ลสน บสน นเพ อว เคราะห สถานการณ การผล ต การจ ดทาเขตเกษตรเศรษฐก จ และการประเม นความเส ยหายด านเศรษฐก จจากภ ยธรรมชาต เพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด านการเกษตร 1.3 ขอบเขตการดาเน นงาน จ ดทาข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท จากแผนท ภาพถ ายออร โธส เช งเลข มาตราส วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นรายจ งหว ด ครอบคล มพ นท 9 จ งหว ด ได แก จ งหว ด นครนายก ฉะเช งเทรา สระแก ว สม ทรปราการ ปราจ นบ ร ชลบ ร ระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด แปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นจากแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น โดยแบ งประเภทข อม ลออกเป น 9 ประเภท ได แก ท นา ท พ ช ไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ท รกร างว างเปล า ท การเกษตรอ นๆ ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และท นอกการเกษตร โดยอ างอ งตามคาน ยามและรห สส ญล กษณ ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด ข อม ลท ได จากการแปลและว เคราะห ต องเป นร ปป ดในร ปแบบของ Shape File พร อม ท งระบ ประเภทของข อม ลท จาแนก และในแต ละระวางท กร ปป ดเช อมต อก นได อย างสน ท สามารถแสดงข อม ลการใช ประโยชน ท ด นท จาแนกแล วในแต ละประเภท เป น รายอาเภอ รายจ งหว ด รายสาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต รายภาค และรายประเทศ ตามข อม ลขอบเขต ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรจ ดหาให ซ งสามารถนาไปว เคราะห ร วมก บช นข อม ลอ นๆ ได ท นท ขนาดของพ นท ท ไม ต องจาแนก ต องม ขนาดน อยกว า 1 ตารางเซนต เมตร หร อ 1 ไร ใน มาตราส วน 1:4,000 ยกเว นแหล งน าให จาแนก หากสามารถมองเห นได อย างช ดเจน แม ว าจะม เน อท น อยกว า 1 ไร ในการลากขอบเขต (Digitize) เพ อจาแนกประเภทของข อม ล ลากขอบเขตตามแนวแบ งเขต แปลงเพาะปล กท เห นได อย างช ดเจน หร อแนวเขตถนน หร อแนวเขตธรรมชาต เช น แม น า คลอง เป นต น

13 บทท 1 : บทนา ถนนสายหล ก ถนนสายรอง ถนนทางเข าหม บ านให ถ อเป นพ นท อ นๆ นอกภาค การเกษตรแต ถนนในแปลงให รวมเข าไปในการลากขอบเขตด วย จ ดทา Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ท ได ทาการแปลและว เคราะห อย าง ถ กต องสมบ รณ ในระด บอาเภอ โดยม รายการอย างน อย ได แก ช อเร อง ว นท สร าง ประเภทช อเร อง คาสาค ญ ระบบอ างอ ง หน วยงานท สร าง/ร บผ ดชอบข อม ล หน วยงานท เผยแพร ข อม ล ร ปแบบไฟล ท ใช ในการเผยแพร ข อม ล ช อ/ท อย ของไฟล เป นต น จ ดทารายงานผลการดาเน นงานตามขอบเขตของงาน พร อมท งไฟล ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบ Shape File มาตราส วน 1:4,000 และแผนท การใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบ ของไฟล (Digital File) และพ มพ (Hard Copy) ตามท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด 1.4 คาจาก ดความ การใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น ซ งจะพ จารณาจากล กษณะของการใช ท ด นเพ อนาไปใช ประโยชน ในเน อท ด นท เกษตรกรถ อครอง และ ท สาธารณะโดยพ จารณาจากเจตนาการนาไปใช ประโยชน ในด านต างๆ รวมท งพ จารณาตามล กษณะการใช ประโยชน ประจาของผ นท ด นน นๆ เป นเกณฑ โดยแบ งประเภทข อม ลออกเป น 9 ประเภท ได แก ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ท รกร างว างเปล า ท การเกษตรอ นๆ ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และท นอกการเกษตร โดยอ างอ งตามคาน ยามและกาหนดให จาแนก รห สส ญล กษณ ตามประเภทของข อม ล ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กาหนดด งน รห ส Ri ได แก ท นา หมายถ ง ท ด นท ใช ในการเพาะปล กข าว และรวมบางส วนท อย ใน ท นา เช น ค นนา จอมปลวก ไม พ ม และไม ย นต นท ปล กกระจายอย ในท นา เป นต น รห ส Up ได แก ท พ ชไร หมายถ ง ท ด นท น าไม ท วมข ง ส วนใหญ เป นท ดอนม กใช ใน การเพาะปล กพ ชไร โดยให รวมต งแต พ นท ท ม ล กษณะเตร ยมแปลงเพ อปล ก แปลงท ปล ก และแปลงท เก บเก ยวผลผล ตไปแล ว เช น ข าวโพด อ อย ม นสาปะหล ง ฝ าย ปอ ถ วต างๆ ข าวไร เป นต น รห ส Tr ได แก ท ไม ผล/ไม ย นต น หมายถ ง ท ด นท ใช ประโยชน ด งต อไปน 1) ท ไม ผล หมายถ ง ท ด นท ใช ในการปล กไม ผล เช น ลาไย ล นจ ท เร ยน ส ม เงาะ มะพร าว เป นต น โดยให รวมเน อท ร องสวนเข าไปด วย (ถ าม ) 2) ท ไม ย นต น หมายถ งท ด นท ใช ในการปล กไม ย นต น เช น ปาล มน าม น ยางพารา หร อ ท ด นซ งม ต นไม ท ปล กเอง หร อข นตามธรรมชาต และเป นไม ย นต นท ม ไว ใช ประโยชน อ น ๆ เช น ก นลม เป นเงาบ งร มให ก บพ ชอ นไว ใช ทาฟ น/เผาถ าน เป นต น รวมถ งสวนป าเศรษฐก จท ปล กเอง เช น สวนส ก

14 บทท 1 : บทนา 4 กระถ นเทพา สะเดาช าง ย คาล ปต ส เป นต น และย งรวมถ งสวนป าท ปล กตามโครงการปล กป าของร ฐ หร อ ป าสงวนฯ ท เกษตรกรเข าไปถ อครองด วย รห ส Aq ได แก บ อปลา บ อก ง/ หมายถ ง ท เพาะเล ยงของส ตว น าใดๆ ท จ ดสร างข น รวมท งโรงเร อนเพ อการด งกล าวด วย ซ งอาจจะเป นประมงน าจ ด หร อประมงน ากร อย หร อการเพาะเล ยง ในทะเลก ได รห ส Id ได แก ท รกร างว างเปล า หมายถ ง ท ด นท เคยใช ประโยชน มาก อน แต ป จจ บ น ปล อยท งรกร างไม ได ทาประโยชน และหมายรวมถ ง ท ด นซ งใช ประโยชน เป นท เล ยงส ตว ถาวร หร อท ด น ประเภทอ นๆ ซ งปล อยท งไว จนเป นล กษณะของท งหญ าเล ยงส ตว รห ส Oa ได แก พ นท การเกษตรอ นๆ หมายถ ง ท ด นท ท ม การใช ประโยชน ในการเกษตร นอกเหน อไปจากข อ ได แก 1) ท สวนผ ก/ ไม ดอกไม ประด บ หมายถ ง ท ด นท ใช ในการปล กพ ชผ ก เช น พร ก ผ กช แตงกวา ผ กกาด เป นต น โดยให รวมเน อท ร องสวนเข าไปด วย (ถ าม ) และท ด นท ใช ในการปล กไม ดอก/ ไม ประด บ เช น ก หลาบ กล วยไม จาป มะล เป นต น โดยให รวมพ นท ร องสวนเข าไปด วย 2) ท เล ยงปศ ส ตว หมายถ ง ท ด นท จ ดสร างข นเป นโรงเร อนสาหร บเล ยงส ตว บก เช น คอกว ว คอกควาย โรงเร อนเล ยงไก / เป ด/ ส กร เป นต น 3) ท ทาฟาร มผสมผสาน หมายถ ง ท ด นท ใช ประกอบก จกรรมการผล ตทางการเกษตร หลาย ๆ ชน ดในพ นท เด ยวก น เช น การเล ยงปลาในนาข าว การเล ยงไก คร อมบ อเล ยงปลา เป นต น 4) บร เวณท อย อาศ ย หมายถ ง ท ด นท ใช เป นท ต งบ านเร อนสาหร บพ กอาศ ย รวมถ ง โรงเร อน คอกส ตว ย งฉาง ลานบ าน รห ส Fo ได แก ป าไม แบ งการจาแนกตามรห ส ด งน 1) รห ส Fo หมายถ ง ป าธรรมชาต ซ งเป นบร เวณท ม ต นไม หลายชน ด ขนาดต างๆ ข นอย อย างหนาแน นและกว างใหญ พอท จะม อ ทธ พลต อส งแวดล อมในบร เวณน น เช น ความเปล ยนแปลง ของลมฟ าอากาศ ความอ ดมสมบ รณ ของด นและน า ม ส ตว ป าและส งม ช ว ตอ นซ งม ความส มพ นธ ซ งก น และก น เช น ป าด บแล ง ป าด บช น ป าด บเขา ป าไผ ธรรมชาต ป าแพะ/ ป าแคระ ป าบ ง ป าทาม ป าพร น าจ ด ป าเบญจพรรณ ป าเต งร ง เป นต น 2) รห ส Fo1 หมายถ ง ป าท อย ร มแม น า ป าช มชน ป าละเมาะ 3) รห ส Fo2 หมายถ ง ป าชายเลน 4) รห ส Fo3 หมายถ ง พ นท ไร เล อนลอย หร อท งหญ าท เก ดจากการแผ วถางป าโดย ส งเกตจากสภาพพ นท โดยรอบท เป นพ นท ป าในเขตอ ทยานแห งชาต และเขตร กษาพ นธ ส ตว ป า

15 บทท 1 : บทนา รห ส Wa ได แก แหล งน า แบ งการจาแนกตามรห ส ด งน 1) รห ส Wa หมายถ ง แหล งน าท อาจเก ดข นเองตามธรรมชาต หร อก อสร างข นมาก ได เช น ห วย บ ง บ อน า หนองน า สระน า โดยเฉพาะ แม น า ลาคลอง ให จาแนกโดยอ างอ งตามท ปรากฏเป น เส นค บนแผนท ภ ม ประเทศ มาตราส วน 1: 50,000 2) รห ส Wa1 หมายถ ง คลองชลประทาน โดยให รวมถ งพ นท ถนนและไม ย นต น ร มคลองด วย รห ส Ot ได แก พ นท อ นนอกการเกษตร หมายถ ง ท ด นท ใช ประโยชน นอกการเกษตร จาแนกตามรห ส ด งน 1) รห ส Ot หมายถ ง ท ด นท ใช ประโยชน นอกการเกษตร เช น หม บ าน ต วเม อง ส งปล กสร างต างๆ สนามกอล ฟ สนามฟ ตบอล โรงงานอ ตสาหกรรม สถานท ราชการ สถานศ กษา บ อด น บ อล กร ง เป นต น 2) รห ส Ot1 หมายถ ง ถนนซ งจาแนกตามท ปรากฏในแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 โดยอ างอ งก บการจาแนกประเภทถนนของกรมทางหลวงอย างน อยเป นทางหลวงท ม หมายเลข 3 หล กท เช อมการเจรจาระหว างจ งหว ดต อจ งหว ด 1.5 ประโยชน ท ได ร บ ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตร ป พ.ศ ใน มาตราส วน 1:4,000 ท ม ความถ กต อง สามารถเร ยกค นและปร บแก ข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ ได แผนท การใช ประโยชน ท ด น มาตราส วน 1:4,000 เพ อเป นข อม ลเช งพ นท ท ใช ในภารก จ ของสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร เช น การจ ดทาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการสารวจข อม ลด าน การเกษตร อ กท งย งเป นข อม ลสน บสน นเพ อว เคราะห สถานการณ การผล ต การจ ดทาเขตเกษตรเศรษฐก จ และการประเม นความเส ยหายด านเศรษฐก จจากภ ยธรรมชาต เพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด านการเกษตร

16 บทท 2 : ข อม ลท วไป 6 บทท 2 ข อม ลท วไป 2.1 ท ต งและการแบ งเขตการปกครอง ตราประจาจ งหว ด เป นร ปภ เขาอย ร มทะเล แสดงถ งส ญล กษณ สาค ญ 2 ประการของจ งหว ด ค อ ทะเล หมายถ ง ความเป นเม องชายทะเลท อ ดมสมบ รณ และร ปภ เขาอย ร มทะเล หมายถ ง เขาสามม ข อ นเป นท ต ง ของศาลเจ าแม สามม ขอ นศ กด ส ทธ เป นท เคารพของชาวชลบ ร ตลอดจนประชาชนท วไป ภาพท 2-1 ตราประจาจ งหว ดชลบ ร ท มา: www. Chonburi.go.th / ท ต ง จ งหว ดชลบ ร ต งอย ในภาคตะว นออกของประเทศไทย อย ระหว างละต จ ดท 12 องศา 30 ล ปดา ถ ง 13 องศา 43 ล ปดาเหน อ และลองจ จ ดท 100 องศา 45 ล ปดา ถ ง 101 องศา 45 ล ปดาตะว นออก อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ท ศใต ท ศตะว นออก ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดฉะเช งเทรา ต ดต อก บจ งหว ดระยอง ต ดต อก บจ งหว ดฉะเช งเทรา จ นทบ ร และจ งหว ดระยอง ต ดต อก บอ าวไทย

17 บทท 2 : ข อม ลท วไป 7 ภาพท 2-2 อาณาเขตจ งหว ดชลบ ร ท มา: ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา, พ นท จ งหว ดชลบ ร ม เน อท ประมาณ 4,363 ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 2,726,875 ไร หน วยการปกครอง การปกครอง แบ งออกเป น 11 อาเภอ ได แก อาเภอเม องชลบ ร บ านบ ง หนองใหญ บางละม ง พานทอง พน สน คม ศร ราชา เกาะส ช ง ส ตห บ บ อทอง และอาเภอเกาะจ นทร 92 ตาบล และ 687 หม บ าน

18 บทท 2 : ข อม ลท วไป ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะภ ม ประเทศของจ งหว ดชลบ ร ม การผสมผสานก นมากถ ง 5 แบบ ท งท ราบล กคล นและ เน นเขา ท ราบชายฝ งทะเล ท ราบล มแม น าพน สน คม พ นท ส งช นและภ เขา รวมถ งเกาะน อยใหญ อ ก มากมาย ท ราบล กคล นและเน นเขาของชลบ ร พบได ทางด านตะว นออกของจ งหว ด ในเขตอาเภอบ าน บ ง พน สน คม หนองใหญ ศร ราชา บางละม ง ส ตห บ และอ าเภอบ อทอง พ นท น ม ล กษณะส งๆ ต าๆ คล าย ล กระนาด ป จจ บ นพ นท น ส วนใหญ ถ กใช ไปในการปล กม นสาปะหล ง สาหร บท ราบชายฝ งทะเลน น พบต งแต ปากแม น าพน สน คม ถ งอาเภอส ตห บ เป นท ราบแคบๆ ชายฝ งทะเล ม ภ เขาล กเล กๆ สล บเป น บางตอน ถ ดมาค อ พ นท ราบล มแม น าพน สน คม ม ลาน าคลองหลวงยาว 130 ก โลเมตร ต นน าอย ท อาเภอ บ อทองและอาเภอบ านบ ง ผ านอาเภอพน สน คมไปบรรจบเป นคลองพานทองไหลลงส แม น าพน สน คม โดยด นตะกอนอ นอ ดมสมบ รณ จากการพ ดพาของแม น าพน สน คมน เอง ได ก อให เก ดท ราบล มเหมาะสม ต อการเกษตรกรรม ส วนพ นท ส งช นและภ เขาน น อย ตอนกลางและด านตะว นออกของจ งหว ด ต งแต อาเภอเม อง บ านบ ง ศร ราชา หนองใหญ และอาเภอบ อทอง ท อาเภอศร ราชาน นเป นต นน าของอ างเก บน า บางพระ ซ งเป นแหล งน าอ ปโภคบร โภคหล กแห งหน งของชลบ ร จ งหว ดชลบ ร ม ชายฝ งทะเลยาวถ ง 160 ก โลเมตร เว าแหว งคดโค งสวยงาม เก ดเป นหน าผาห น หาดทรายทอดยาว ป าชายเลน ป าชายหาด เป นต น ซ งอ าวหลายแห งสามารถพ ฒนาไปเป นท าจอดเร อ กาบ งคล นลมได เป นอย างด อาท ท าจอดเร อรบท อาเภอส ตห บ เป นต น สาหร บเกาะ สาค ญๆ ม อย ไม น อย กว า 46 เกาะ เช น เกาะส ช ง เกาะค างคาว เกาะร น เกาะไผ เกาะลอย เกาะล าน เกาะครก เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสาร และเกาะครามท อย ในเขตทหารเร อของอาเภอส ตห บ เป นแหล งเพาะพ นธ และอน บาลเต า ทะเลท หายาก และใกล ส ญพ นธ ของไทย เป นต น โดยเกาะเหล าน ทาหน าท เป นปราการธรรมชาต ช วย ป องก นคล นลม ทาให ชลบ ร ไม ค อยม คล นขนาดใหญ ต างจากจ งหว ดระยอง จ นทบ ร และจ งหว ดตราด ซ ง ม กม คล นใหญ กว า ด วยเหต น เองชายฝ งของชลบ ร จ งเต มไปด วยท าจอดเร อประมง และเหมาะแก การสร าง ท าจอดเร อพาณ ชย ขนาดใหญ ได แก ท าเร อแหลมฉบ ง 2.3 ล กษณะภ ม อากาศ จ งหว ดชลบ ร ม ล กษณะอากาศแบบร อนช นเขตศ นย ส ตร โดยได ร บอ ทธ พลจากท งลมมรส ม ตะว นออกเฉ ยงใต ในช วงเด อนส งหาคม ถ งเด อนต ลาคม และได ร บอ ทธ พลจากลมมรส ม ตะว นออกเฉ ยงเหน อระหว างเด อนพฤศจ กายน ถ งเด อนก มภาพ นธ ส งผลให จ งหว ดชลบ ร ม ฤด กาล แตกต างก นอย างช ดเจน 3 ฤด ได แก ฤด ร อน ต งแต เด อนม นาคม ถ งเด อนพฤษภาคม ม อากาศค อนข าง อบอ าว แต ไม ถ งก บร อนจ ด ฤด ฝน ต งแต เด อนส งหาคมถ งเด อนต ลาคม ม ฝนตกกระจายท วไป โดยม กตก หน กในเขตป าและภ เขา ฤด หนาว ต งแต เด อนพฤศจ กายน ถ งเด อนก มภาพ นธ อากาศไม หนาวจ ด แต เย น

19 บทท 2 : ข อม ลท วไป 9 สบาย ท องฟ าสดใส ปลอดโปร ง และม แดดตลอดว น น บเป นช วงเวลาซ งชายหาดจะค กค กไปด วย น กท องเท ยว ส วนภาคเกษตรในฤด น เป นเวลาท ค อนข างแล ง เพราะฝนท งช วงหลายเด อน 2.4 ทร พยากรธรรมชาต ทร พยากรน า ในป จจ บ น จ งหว ดชลบ ร ต องอาศ ยแหล งน าธรรมชาต และแหล งน าท สร างข นเพ อให ม ปร มาณน าเพ ยงพอต อการใช บร โภค อ ตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพราะจ งหว ดชลบ ร ไม ม แม น าไหล ผ านและแหล งน าธรรมชาต ม น อย จ านวนแหล งน าในจ งหว ดชลบ ร พอสร ปได ด งน 1) แหล งน าธรรมชาต บนผ วด น ส วนใหญ จะอย ทางตอนเหน อของจ งหว ดในเขต อ าเภอพน สน คมและอ าเภอบ อทอง ทางน าจะไหลข นเหน อ เช น คลองเช ด คลองใหญ และคลองหลวง ซ ง จะไหลไปบรรจบก นเป นคลองพานทอง และไหลไปทางตะว นตกรวมก บแม น าพน สน คมในเขตจ งหว ด ฉะเช งเทรา ก อนไหลลงส อ าวไทย ส าหร บด านตะว นตก ม ทางน าส นๆ เล กๆ ไหลลงส อ าวไทย เช น คลอง บางพระ คลองบางละม ง คลองบางเสร ห วยชากนอก และห วยใหญ เป นต น ส วนตอนกลางและตอนใต ม ทางน าต างๆ เช น คลองกร า คลองระเว ง คลองปลวกแดง และคลองดอกกราย ไหลมารวมก นเป น คลองใหญ ก อนไหลมาทางตอนใต ส อ าวไทยท อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง 2) แหล งน าธรรมชาต ใต ด น ม อย จ าก ด เน องจากเป นบร เวณท รองร บด วยห นแข ง ท ไม สามารถจะก กเก บน าไว เป นปร มาณมาก น าบาดาลในจ งหว ดชลบ ร ส วนใหญ จะกร อยหร อเค ม โดยเฉพาะเขตบร เวณอ าเภอพานทอง อ าเภอพน สน คม และพ นท ร มทะเล ต งแต อ าเภอเม องชลบ ร ถ งอ าเภอ บางละม ง ท งน ยกเว นบางบร เวณท ม ช นทรายชายหาด ซ งจะม น าบาดาลในระด บต นและม ค ณภาพจ ดโดย ท วๆ ไปน าบาดาลในจ งหว ดชลบ ร จะม ปร มาณสารคลอไรด ฟล ออไรท และธาต เหล กส งเก นกว า มาตรฐานน าด มมาก โดยม ปร มาณเหล กเฉล ย 1-5 ม ลล กร ม/ล ตร บางแห งส งถ ง ม ลล กร ม/ล ตร ในขณะท มาตรฐานน าบาดาลท ใช บร โภคได ควรม ปร มาณเหล ก ไม เก น 0.5 ม ลล กร ม/ล ตร ม ปร มาณ สารคลอไรด ไม เก น 200 ม ลล กร ม/ล ตร และปร มาณฟล ออไรด ไม เก น 0.1 ม ลล กร ม/ล ตร 3) แหล งน าท สร างข น เศรษฐก จของจ งหว ดชลบ ร ขยายต วอย ในอ ตราส ง ท าให ความต องการน าด บเพ ออ ตสาหกรรมการเกษตร และการบร โภคขยายต วอย างรวดเร ว ด งน นปร มาณน า ธรรมชาต จ งไม เพ ยงพอก บความต องการ ท าให จ งหว ดจ าเป นต องจ ดสร างแหล งน าข น ได แก การสร าง อ างเก บน าเพ อเก บก กน าด บจากน าฝน อ างเก บน าท สร างแล วเสร จท ส าค ญม อย ท งหมด 12 อ าง สามารถจ น า ได ล านล กบาศก เมตร อ างเก บน าท ใหญ ท ส ด ได แก อ างเก บน าบางพระ อ าเภอศร ราชา ซ ง ครอบคล มพ นท ชลประทาน 6,100 ไร และสามารถก กเก บน าได ประมาณ 117 ล านล กบาศก เมตร อ างเก บน าท ม ขนาดใหญ รองลงมา ได แก อ างเก บน าหนองค อ ความจ ล านล กบาศก เมตร

20 บทท 2 : ข อม ลท วไป ทร พยากรด น ล กษณะด นในจ งหว ดชลบ ร สามารถแบ งออกเป น 5 กล ม ได แก 1) กล มด นนา ม อย ประมาณร อยละ 10 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากท อ าเภอพานทอง และพน สน คม 2) กล มด นไร ม อย ประมาณร อยละ 50 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากใน ท กอ าเภอ ยกเว นในอ าเภอเม องชลบ ร 3) กล มด นต น ม อย ประมาณร อยละ 5 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากใน อ าเภอบ อทอง และอ าเภอหนองใหญ 4) กล มด นทราย ม อย ประมาณร อยละ 20 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมาก ในบร เวณใกล ชายฝ งทะเลตะว นออก ต งแต เขตอ าเภอเม องชลบ ร ตอนเหน อลงมาถ งเขตอ าเภอส ตห บทาง ตอนใต 5) พ นท ภ เขา ม อย ประมาณร อยละ 15 ของพ นท ท งหมดของจ งหว ด พบมากท อ าเภอส ตห บ และอ าเภอเม อง ทร พยากรแร เด มจ งหว ดชลบ ร เคยเป นแหล งผล ตแร พลวงท ส าค ญของประเทศ แต ในป จจ บ นจ งหว ด ชลบ ร ม ผลผล ตจากทร พยากรแร เพ ยงไม ก ชน ด และแหล งแร โดยท วไปเป นแหล งแร ขนาดเล ก โดยแร ท ส ารวจพบในจ งหว ดชลบ ร ได แก เหล ก พลวง ทองค า แบไรต ด บ ก และแมงกาน ส เป นต น ในป จจ บ นม การท าเหม องแร อย เพ ยง 2 ชน ด ค อ 1) ห นป นเพ ออ ตสาหกรรมก อสร าง แหล งผล ตอย ท ต าบลหนองข างคอก, ต าบล ห วยกะป อ าเภอเม องชลบ ร และต าบลบางเสร อ าเภอส ตห บ 2) ห นแกรน ตเพ ออ ตสาหกรรมก อสร าง แหล งผล ตอย ท ต าบลหนองข างคอก อ าเภอเม องชลบ ร ต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง และต าบลบางพระ อ าเภอศร ราชา 2.5 สภาพเศรษฐก จส งคม ชลบ ร เม องชายทะเลท ได ร บการกล าวขานมากท ส ดแห งบ รพาท ศ ด นแดนชายทะเลอ นม งค ง แห งน ได ผ นผ านกาลเวลามาเน นนาน จากการเป นเม องท าค าขายค กค กในอด ต พ ฒนามาส เม องเกษตร อ ตสาหกรรม และท องเท ยว ส งน อาจสะท อนค ณล กษณะสาค ญของคนเม องชล ซ งม ความขย นและมองการ ไกล กอปรก บทร พย ในด นส นในน า ต างช วยก นเอ ออานวยให การพ ฒนาในด านต างๆ เป นไปอย างสะดวก ราบร นและต อเน อง

21 บทท 2 : ข อม ลท วไป 11 ป จจ บ นชลบ ร ม ประชากรประมาณ 1,233,446 คน ซ งส วนหน งเป นผ โยกย ายเข ามาทางานใน ภาคอ ตสาหกรรมต างๆท ขยายต วอย างต อเน อง ทว าเม อพ ดถ งผ คนพ นถ นจร งๆของชลบ ร แล ว จะพบว าคน ชลบ ร ม อาช พผ กพ นอย ก บท องทะเล นาไร ทาปศ ส ตว และทาเหม องแร โดยล กษณะน ส ยของคนเม องชล ด งเด มได ช อว าเป นคนจร ง ใช ช ว ตเร ยบง าย ประหย ดอดออม เอาการเอางาน หน กเอาเบาส ม ความเป นม ตร และพร อมต อนร บผ มาเย อนเสมอ แม ท กว นน สภาพบ านเม องของชลบ ร จะเจร ญร ดหน าไปมาก อ กท งม ผ คน ต างถ นโยกย ายเข ามาอาศ ยผสมกลมกล นก บชนด งเด ม ทว าคนเม องชลก ย งคงร กษาขนบธรรมเน ยมและ ประเพณ อ นด งามของตนเอาไว อย างเหน ยวแน น สะท อนออกมาในร ปแบบงานเทศกาลประจาป ต างๆ ไม ว า จะเป นงานบ ญกลางบ านและงานเคร องจ กสานพน สน คม งานประเพณ ว นไหล (งานก อพระทรายว นไหล) ในช วงหล งว นสงกรานต งานประเพณ กองข าวอาเภอศร ราชา งานประเพณ ว งควายอ นค กค กสน กสาน รวมถ งงานแห พระพ ทธส ห งค และงานกาชาดชลบ ร เป นต น เหล าน ล วนแสดงให ประจ กษ ถ งเอกล กษณ ความโดดเด นของคนชลบ ร ได อย างช ดเจน คนเม องชลในป จจ บ นน บถ อศาสนาพ ทธมากถ ง 97 เปอร เซ นต ส วนท เหล อน บถ อศาสนาคร สต อ สลาม และอ นๆ โดยผสมผสานความเช อความศร ทธาในส งศ กด ส ทธ เข าไว ในศาสนาท ตนน บถ อด วย เช น เม อถ งช วงเทศกาลก นเจประมาณเด อนต ลาคมของท กป ผ คนท ศร ทธาก จะพาก นน งขาวห มขาว งดการ บร โภคเน อส ตว แล วเด นทางไปร วมสวดมนต บาเพ ญทานย งโรงเจต างๆท วจ งหว ดชลบ ร หร ออ กต วอย าง หน งท เห นได ช ดเจนก ค อ คนเม องชลม กเด นทางไปท เขาสามม ข เพ อส กการะและขอพรจากเจ าแม สามม ข บร เวณเขาสามม ขซ งไม ห างจากหาดบางแสนและอ างศ ลา 2.6 ข อม ลแผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1: 4,000 ข อม ลภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 ม รายละเอ ยดของ 1 จ ดภาพ เท าก บ 0.5 X 0.5 ตารางเมตร แต ละภาพครอบคล มพ นท 2 X 2 ตารางก โลเมตร สาหร บจ งหว ดชลบ ร ม พ นท ท งหมด ตารางก โลเมตร ด งน น จ งม จานวนภาพถ ายออร โธส ท งหมด 1,133 ภาพ

22 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 12 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน 3.1 ว ธ การดาเน นงาน การจ ดทาโครงการนาเข าข อม ลใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 ม รายละเอ ยดข นตอนในการดาเน นงาน ด งน ข นเตร ยมการ จ ดทาแผนการดาเน นงานในรายละเอ ยด และจ ดทารายงานข นต น (Inception Report) เสนอต อสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ภายในระยะเวลา 15 ว น น บต งแต ว นท ลงนามในส ญญา โดยรายงานท จะจ ดทาข น ประกอบด วยเน อหา ค อ - ข นตอนและว ธ การดาเน นงาน - กรอบเน อหารายงาน - แผนการดาเน นงาน ตรวจสอบข อม ล และค ณภาพของข อม ลภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 แยกตามรายจ งหว ด และรายอาเภอ ครอบคล มพ นท ท งจ งหว ด นาเข าข อม ลภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 แยกตามรายจ งหว ดและ รายอาเภอ โดยใช โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร กาหนดหน าท และภาระงานของคณะทางาน ด งตารางท 3-1 ตารางท 3-1 หน าท และภาระงานของคณะทางานในการดาเน นงานโครงการฯ ท รายละเอ ยดคณะทางาน การค ดภาระงาน 1 รศ.อ ฌชา ก.บ วเกษร ห วหน าโครงการ ทาหน าท ควบค ม ด แลและ 10% ประสานงานตลอดโครงการ 2 อาจารย ภ ร ต ม พร อม น กว จ ยหล ก ทาหน าท ควบค มการทางาน ตรวจสอบความถ กต อง และจ ดทางานรายงาน ด งน 30% - -รายงานข นกลางส วนท 1 จ งหว ดนครนายก - -รายงานข นกลางส วนท 2 จ งหว ดจ นทบ ร และตราด - -รายงานข นกลางส วนท 3 จ งหว ดชลบ ร และปราจ นบ ร

23 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 13 ตารางท 3-1 หน าท และภาระงานของคณะทางานในการดาเน นงานโครงการฯ (ต อ) ท รายละเอ ยดคณะทางาน การค ดภาระงาน 3 อาจารย ส ภาพร มานะจ ตประเสร ฐ น กว จ ยหล ก ทาหน าท ควบค ม 30% การทางานตรวจสอบความถ กต อง และจ ดทางานรายงาน ด งน - -รายงานข นกลางส วนท 1 จ งหว ดฉะเช งเทรา - -รายงานข นกลางส วนท 2 จ งหว ดสระแก ว - -รายงานข นกลางส วนท 3 จ งหว ดสม ทรปราการและระยอง 4 นายกฤษณะ อ มสวาสด ผ ช วยน กว จ ย ทาหน าท ในการจ ดทาข อม ล 15% Metadata และแผนท การใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบของไฟล (Digital File) และพ มพ (Hard Copy) ตามท สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรกาหนด 5 นายปร ชา บ ญขาว ผ ช วยน กว จ ย ทาหน าท ในการจ ดทาข อม ล Metadata และแผนท การใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบของไฟล (Digital File) และพ มพ (Hard Copy) ตามท สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรกาหนด 15% การจาแนกประเภทการใช ประโยชน ท ด นด านการเกษตร ทาการแปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นจากภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 เพ อจาแนกการใช ประโยชน ท ด น ซ งจะพ จารณาจากล กษณะของการใช ท ด นเพ อ นาไปใช ประโยชน ในเน อท ด นท เกษตรกรถ อครอง และท สาธารณะโดยพ จารณาจากเจตนาการนาไปใช ประโยชน ในด านต างๆ รวมท งพ จารณาตามล กษณะการใช ประโยชน ประจาของผ นท ด นน นๆ เป นเกณฑ โดยแบ งประเภทข อม ลออกเป น 9 ประเภท ได แก ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล/ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/บ อก ง) ท รกร างว างเปล า ท การเกษตรอ นๆ ท ป าไม ท แหล งน า ท รกร างว างเปล า และ ท นอกการเกษตร โดยอ างอ งตามคาน ยามและกาหนดให จาแนกรห สส ญล กษณ ตามประเภทของข อม ล ท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด หล กเกณฑ ในการจาแนกการใช ประโยชน ท ด น พ จารณาจากข อม ลท ปรากฏ เช น ส (Tone/Color) ตาแหน ง (Location) และร ปแบบ (Pattern) ต างๆ การแปลภาพเพ อจาแนกว ตถ ได ด และถ กต อง ข นอย ก บองค ประกอบต างๆ อย างใดอย างหน งหร อหลายอย างพร อมๆ ก น ตามความยากง าย

24 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 14 การแปลภาพพ นท หน งหร อล กษณะหน ง ส วนอ กบร เวณหน งของพ นท เด ยวก นอาจจะใช องค ประกอบอ ก อย างหน งก ได โดยม หล กการในการจาแนกประเภทข อม ล ด งน 1) ส และประเภทส (Tone/Color) ระด บความแตกต างของส หน งๆ ข นอย ก บ ชน ดของว ตถ ตลอดจนการเร ยงต วของว ตถ เช น ป าไม ท บม คลอโรฟ ลล มากปรากฏส เข ม ป าโปร งม ส จาง น าล กปรากฏส ฟ าเข ยวเข ม หร อน าต นหร อข นจะม ส จางกว า 2) ขนาด (Size) ขนาดของว ตถ ท ปรากฏในภาพซ งส มพ นธ ก บมาตราส วนของ ภาพท ปรากฏในร ปของความยาว กว าง หร อพ นท เช น ความแตกต างระหว างแม น าและคลอง พ นท ป าไม ธรรมชาต และ ป าปล ก 3) ร ปร าง (Shape) ร ปร างของว ตถ ท เป นเฉพาะต ว อาจม ร ปร างสม าเสมอ หร อ ร ปร างไม สม าเสมอ เช น สนามบ น พ นท นาข าว ถนน แม น า คลองชลประทาน และเข อนก กเก บน า 4) เน อภาพ (Texture) หร อความหยาบ ละเอ ยดของผ วว ตถ เป นผลมาจาก ความสม าเสมอของว ตถ ท รวมก นอย ม เน อภาพละเอ ยดเน องจากม ขนาดความส งใกล เค ยงก น ซ งแตกต างจาก ท นา พ ชไร และพ นท สวนผสม 5) ร ปแบบ (Pattern) ล กษณะการจ ดเร ยงต วของว ตถ ปรากฏเด นช ดระหว าง ความแตกต างตามธรรมชาต และส งท มน ษย สร างข น เช น แม น า คลองธรรมชาต ก บคลองชลประทาน บ อ สระน า ก บ เข อน 6) ความส งและเงา (Height and Shadow) เงาของว ตถ ม ความสาค ญในการ พ จารณาความส ง และม มของดวงอาท ตย เช น เงาบร เวณเขาหร อหน าผา เงาของเมฆ 7) พ นท (Site) หร อตาแหน งของว ตถ ท พบตามธรรมชาต เช น พ นท ชายเลน พบบร เวณชายฝ งทะเลน าท วมถ ง 8) ความเก ยวพ น (Association) ว ตถ บางอย างม ความเก ยวพ นก บส งแวดล อม อ นๆ เช น บร เวณท ม ต นไม เป นกล มๆม กเป นท ต งของหม บ าน ไร เล อนลอยอย ในพ นท ป าไม บนเขา และ อย ในเขตอ ทยานแห งชาต หร อเขตร กษาพ นธ ป า ทาการลากขอบเขต (Digitize) เพ อจาแนกประเภทของข อม ลตามท สาน กงาน เศรษฐก จการเกษตรกาหนดในร ปป ด (Polygon) ในร ปแบบ shape file พร อมระบ ประเภทของข อม ลท จาแนก (Attribute) ท กร ปป ด รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ได ม การกาหนด Field ตามท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนดไว ท งหมด 10 Field เป นอย างน อย ด งตารางท 3-2

25 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 15 ตารางท 3-2 รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น FID Shape ช อ Field ประเภท Object ID Geometry เลข จานวนเต ม เลข ทศน ยม ความกว าง Field หมายเหต Lu_Code String 5 Ri, Up, Tr, Aq, Id, Oa, Fo, Fo1, Fo2, Fo3, Wa, Wa1, Ot, Ot1 Lu_Name (Th) String 30 ท นา, ท พ ชไร, ท ไม ผล/ไม ย นต น, ท เพาะเล ยงส ตว น า (บ อปลา/ บ อก ง), ท รกร างว างเปล า, ท การเกษตรอ นๆ, ท ป าไม, ป าร มน า, ป าชายเลน, ท ไร เล อนลอย, ท แหล งน า, คลองชลประทาน, ท รกร างว างเปล า และ ท นอกการเกษตร ถนน Lu_Name (Eng) String 30 Rice,Upland Crop,Tree,Aquaculture, Idle Land,Other Agriculture,Forest, Forest along the river bank, Mangrove,Shifting Cultivation, Water,Irrigation Canal, Other Non-Agriculture,Road Amphoe_Name String 30 ภาษาไทย (อาเภอ...) Province_Name String 30 ภาษาไทย (จ งหว ด...) Shape_Length Double 18 2 Shape_Area (m2) Double 18 2 Shape_Area(Rai) Double 18 2

26 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน การว เคราะห ผลการจาแนกข อม ล ในข นตอนน จะทาการว เคราะห ผลการจาแนกข อม ล และตรวจสอบความถ กต อง (Map Accuracy) ของข อม ลท ได จากการแปล ด งน การตรวจสอบข อม ล การตรวจสอบข อม ลผลการจาแนกเน อท การใช ประโยชน ท ด น ม ข นตอนใน การดาเน นงานแบ งออกเป น 2 ส วน ด งน 1) การตรวจสอบความละเอ ยดของข อม ล เป นการตรวจสอบความสมบ รณ ของข อม ลเช งเส น (Vector) ท งหมด ท ได จากการแปลและว เคราะห เช น ข อม ลต องอย ในล กษณะร ปป ด (Polygon) พร อมท งม ข อม ลแสดงรายละเอ ยด (Attribute) ท กร ปป ด และการแบ งขอบเขตแปลงของแต ละ ประเภทข อม ล ต องดาเน นการอย างถ กต อง เส นขอบต องลงก บรายละเอ ยดของภาพได พอด โดยม ระยะห างไม เก น 2 ม ลล เมตรในมาตราส วน 1:4,000 เป นต น 2) การตรวจสอบความถ กต องในการแปลและว เคราะห ข อม ลเพ อจาแนก ประเภทของการใช ท ด นโดยเปร ยบเท ยบก บข อม ลการสารวจภาคสนาม โดยแบ งการตรวจสอบ ด งน 2.1) การทดสอบความถ กต องท งหมด (Overall Accuracy) ความถ กต อง ท งหมดสามารถคานวณได โดยใช ผลรวมของจานวนจ ดภาพท จาแนกได ถ กต อง (ปรากฏตามแนวเส น ทแยงของตารางหล ก) หารด วยจานวนจ ดภาพท งหมด และคานวณออกเป นร อยละ ด งต วอย างตารางท 3-3 ตารางท 3-3 ต วอย างของตารางคานวณความถ กต อง ข อม ลสนาม แปล Ri Up Tr Aq ผลรวมตาม แนวนอน Ri Up Tr Aq ผลรวมสดมภ ความถ กต องท งหมด = /434 = 321/434 = 74% ท มา : Congalton (1991)

27 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน ) การทดสอบโดยใช ความผ ดพลาดของข อม ลท ทาการจาแนกขาดหายไป (Omission error) คานวณได โดยใช จานวนจ ดภาพท ทาการจาแนกขาดหายไป (Omission) ของช นข อม ล หน งๆ หารด วยจานวนจ ดภาพท งหมดของช นข อม ลน น ซ งได จากการสารวจภาคสนาม (ผลรวมตาม แนวต ง) เช น ช นข อม ล Ri ในตารางหายไป 10 จ ดภาพ เป นต น 2.3) การทดสอบโดยใช ความผ ดพลาดของข อม ลท ทาการจาแนกเก นมา (Commission error) คานวณได โดยใช จานวนจ ดภาพท ทาการจาแนกเก นมา (Commission) ของช นข อม ล หน งๆ หารด วยจานวนจ ดภาพท งหมดของช นข อม ลน นท นามาจาแนกประเภท (ผลรวมตามแนวนอน) จะแสดงถ งความเป นไปได ท ว าจานวนจ ดภาพในภาพเป นต วแทนของข อม ลภาคพ นด นจร งๆ จากข อม ลในตารางท 3-3 สามารถท จะน ามาทดสอบความผ ดพลาดประเภทต างๆ ได ด ง ตารางท 3-4 ตารางท 3-4 ต วอย างของการทดสอบความผ ดพลาดประเภทต างๆ ประเภทช นข อม ล ความผ ดพลาดท เก ดจาก การจาแนกขาดหายไป (Omission error) ความผ ดพลาดท เก ดจาก การจาแนกเก นมา (Commission error) Ri (นาข าว) Ri = 10/75 x 100 = 13% Ri = 50/115 x 100 = 43% Up (พ ชไร ) Up = 22/103 x 100 = 21% Up = 19/100 x 100 = 19% Tr (ไม ผล/ไม ย นต น) Tr = 30/115 x 100 = 26% Tr = 30/115 x 100 = 26% Aq (บ อปลา/บ อก ง) Aq = 51/141 x 100 = 36% Aq = 14/104 x 100 = 13% การทดสอบความถ กต องแต ละช นข อม ล คานวณโดยว ธ Confusion Matrix ซ งม ส ตรในการคานวณด งน ร อยละของความถ กต อง = จานวนจ ดภาพท ถ กต อง X 100 จานวนจ ดท ถ กต อง + ผลรวมของจ ดภาพท -+ ผลรวมของจ ดภาพท - Omission Commission หมายเหต : Omission ค อ ความผ ดพลาดในการจาแนกข อม ลท ไม ได จาแนก หร อตกหล น Commission ค อ ความผ ดพลาดในการจาแนกข อม ลท รวมเอาข อม ลอ นมาปนอย ด วย

28 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน การว เคราะห ผลข อม ล ผลล พธ ในเช งข อม ลต วเลขท คานวณได จากข อม ลเช งเส นท จาแนกเป นการใช ประโยชน ท ด นประเภทต างๆ น นเป นเพ ยงข อม ลเบ องต นหร อข อม ลด บ (Raw Data) ซ งต องผ าน กระบวนการว เคราะห ข อม ลก อนนาไปใช ประโยชน โดยข นตอนในการว เคราะห แบ งออกเป น 3 ข นตอน ด งน 1) การว เคราะห เพ อปร บค าเบ องต น เน องจากข อม ลท คานวณได ในแต ละจ งหว ด และ อาเภอจากขอบเขตการปกครองของข อม ลเช งเส น จะม ความคลาดเคล อนไปจากข อม ลท เผยแพร อย างเป น ทางการของกรมการปกครอง ด งน น เพ อให ผลล พธ ท ได สามารถอ างอ งก บข อม ลจากแหล งอ นได จ งจาเป นต องปร บให สอดคล องก บข อม ลของอาเภอและจ งหว ดน นๆ 2) การว เคราะห เพ อปร บค าจากผลการตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ท งน เน องจากในการแปลและว เคราะห ข อม ลเพ อจาแนกน น ไม ได ม ความถ กต องท งหมดท กพ นท ด งน น ผลล พธ จากการตรวจสอบความถ กต องท ได ในแต ละประเภทข อม ลท ม ความผ ดพลาดท ไม ได จาแนก หร อ ตกหล น หร อความผ ดพลาดในการจาแนกข อม ลท รวมเอาข อม ลอ นมาปนอย ด วย จะต องนามาว เคราะห เพ อปร บข อม ลให ม ความถ กต อง เช น เน อท นาข าวคานวณได 100 ไร เม อตรวจสอบความถ กต องแล ว พบว า ม เพ ยง 95 ไร อ ก 5 ไร เป นท พ ชไร ซ งในประเภทของข อม ลนาข าวเป นการจาแนกท รวมเอาข อม ล อ นเข ามาด วย ในขณะท ประเภทข อม ลพ ชไร จาแนกตกหล นไป 5 ไร เป นต น 3) การว เคราะห เพ อปร บค าของเน อท การใช ประโยชน ท ด นท ไม ได กาหนดให จาแนก หร อข อกาหนดไม ครอบคล ม เช น เน อท การใช ประโยชน ท ด นท น อยกว า 1 ไร ท งท เป นท การเกษตรและ ท นอกการเกษตร ถนนในแปลงการเกษตร ถนนและแม น าท ม ขนาดความกว างน อยกว าข อกาหนด เป นต น ซ งเน อท ท อย นอกข อกาหนดน จะต องปร บลดออกเพ อให คงเหล ออย เฉพาะการใช ท ด นประเภท น นเท าน น เพ อให ถ กต องตรงก บข อเท จจร งมากท ส ด โดยในแต ละประเภทข อม ลและจ งหว ดจะม ค า แตกต างก นออกไป เช น ในภาคกลางจะม แม น า ลาคลอง และถนนจานวนมากกว าในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อก จะทาให จานวนเน อท ท ต องปร บลดม มากกว า เป นต น การจ ดทา Metadata และการจ ดทารายงาน จ ดทา Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ท ได ทาการแปลและ ว เคราะห อย างถ กต องสมบ รณ ในระด บอาเภอ และจ งหว ด ซ งได ม การกาหนด ไว ด งน

29 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 19 รายละเอ ยด Metadata ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ประเภทข อม ล การใช ประโยชน ท ด น บทค ดย อ ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1:4,000 นาเข าจาก แผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใช ระบบพ ก ด WGS 1984 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ได ฐานข อม ลเช งพ นท ท แสดงการใช ประโยชน ท ด นการเกษตรของ ประเทศ 2. เพ อนามาเป นกรอบพ นท ต วอย างในการสารวจข อม ลด านการเกษตร 3. เพ อเป นข อม ลเช งพ นท สาหร บใช ในการวางแผนและพ ฒนาด านการเกษตร สาหร บผ จ ดทา Metadata ช อ-สก ล หน วยงาน: ตาแหน ง ศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก มหาว ทยาล ยบ รพา ท อย : 169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนส ข อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร โทรศ พท : ต อ 609 โทรสาร: ซอฟท แวร ท ใช /Version ArcView 3.2 ล กษณะข อม ล เป นข อม ล Shapefile คาสาค ญ การใช ประโยชน ท ด น, ประเภทการใช ประโยชน ท ด น ท นา (Ri) ท พ ชไร (Up) ท ไม ผล/ไม ย นต น (Tr) บ อปลา/ บ อก ง (Aq) ท รกร างว างเปล า (Id) พ นท การเกษตรอ นๆ (Oa) ป าไม (Fo) แหล งน า (Wa) และพ นท อ นนอกการเกษตร (Ot) ประเภทของข อม ลเช งพ นท เวคเตอร ภาษา ไทย ประเภทของข อม ลนาเข า แผนท ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

30 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 20 ขอบเขตพ นท ทางภ ม ศาสตร ละต จ ด (ด านเหน อ) ลองจ จ ด (ด านตะว นตก) ลองจ จ ด (ด านตะว นออก) ละต จ ด (ด านใต ) คาอธ บายขอบเขต ครอบคล ม อาเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ว นท สร างข อม ล 09/06/2553 ช อมาตรฐาน Metadata ISO มาตราส วนอ างอ ง 1:4,000 ระบบพ ก ดอ างอ ง WGS 1984 สาหร บเจ าของข อม ล ช อเจ าของข อม ล สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ท อย สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ถนนพหลโยธ น เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร การจ ดทารายงาน ได ม การจ ดทาผลการดาเน นงานตามท สาน กงานเศรษฐก จ การเกษตรกาหนด ซ งประกอบด วย 1) ไฟล ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นในร ปแบบ Shape File มาตราส วน 1:4,000 เป นรายจ งหว ด บ นท กลงบนแผ น DVD จานวน 15 ช ด 2) แผนท การใช ประโยชน ท ด นท ม องค ประกอบตามมาตรฐานของแผนท ใน ร ปแบบ JPEG File ตามท สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรกาหนด เป นรายอาเภอ ตามจ งหว ดท ส งมอบใน ข อ 1) บ นท กลงบนแผ น DVD จานวน 15 ช ด 3) รายละเอ ยดข อม ลอรรถาธ บาย (Attribute) ของช นข อม ลการใช ประโยชน ท ด น

31 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน 21 4) Metadata ของข อม ลการใช ประโยชน ท ด น ท ได ทาการแปลและว เคราะห ใน ระด บอาเภอ โดยม รายการอย างน อย ได แก ช อเร อง ว นท สร าง ประเภทช อเร อง คาสาค ญ ระบบอ างอ ง หน วยงานท สร าง/ร บผ ดชอบข อม ล หน วยงานท เผยแพร ข อม ล ร ปแบบไฟล ท ใช ในการเผยแพร ข อม ล ช อ/ ท อย ของไฟล 3.2 ระยะเวลาการดาเน นงานและแผนการดาเน นงาน ระยะเวลาในการดาเน นงาน การดาเน นงาน ใช เวลาจานวน 270 ว น โดยเร มต งแต ว นท 30 ม ถ นายน 2552 เป นต นมา แผนการดาเน นงาน ด งตารางท 3-5 ตารางท 3-5 แผนการดาเน นงาน ก จกรรมดาเน นการ ระยะเวลาดาเน นการ จ ดทารายละเอ ยดของ แผนการดาเน นงาน 2. ตรวจสอบข อม ล และ ค ณภาพของข อม ลภาพถ าย ออร โธส 3. นาเข าข อม ลภาพถ ายออร โธส 4. ทาการแปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น 5. ทาการแปลและว เคราะห ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น 6. การว เคราะห ผลการจาแนก ข อม ล และตรวจสอบความ ถ กต องของข อม ล 7. จ ดทา Metadata ของข อม ล การใช ประโยชน ท ด น 8. จ ดทารายงานข นส ดท าย

32 บทท 3 : ว ธ การดาเน นงาน เคร องม อและอ ปกรณ ข อม ลท ใช ในการศ กษา ภาพถ ายออร โธส มาตราส วน 1:4,000 รายละเอ ยดจ ดภาพ 0.5X0.5 ตารางเมตร ครอบคล มพ นท ท งจ งหว ด ในร ปแบบ digital file แบบ raster format จากสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ข อม ลพ นฐาน ได แก ขอบเขตการปกครองระด บจ งหว ดอาเภอ และตาบล เส นทางถนน เส นทางน า และขอบเขตเขตอ ทยานแห งชาต และเขตร กษาพ นธ ส ตว ป า ในร ปแบบ digital file แบบ vector format จากสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนท แสดงล กษณะภ ม ประเทศของกรมแผนท ทหาร มาตราส วน 1: 50,000 จากศ นย ภ ม ภาคเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ภาคตะว นออก เคร องม อท ใช ในการศ กษา เคร องคอมพ วเตอร ใช ประมวลผลข อม ล โปรแกรมระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ArcView 3.2 ใช ในการประมวลผล ข อม ลในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เคร องกาหนดตาแหน งพ ก ดบนผ วโลกด วยดาวเท ยม (Global Position System: GPS) สาหร บการสารวจภาคสนาม เพ อหาตาแหน งจ ดต างๆ เพ อใช ตรวจสอบข อม ลหล งจากการจ าแนก การใช ประโยชน ท ด น เคร องพ มพ แผนท ส ระบบพ นหม ก ใช ในการแสดงผล และจ ดทารายงาน เคร องพ มพ เอกสารขาว-ดาระบบพ นหม ก ใช ในการจ ดทารายงาน

33 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 23 บทท 4 ผลการดาเน นงาน 4.1 ข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเพ อการเกษตร จาแนกเป นระด บอาเภอ จ งหว ด จากการจาแนกประเภทข อม ลการใช ประโยชน ท ด นเช งพ นท รายแปลง มาตราส วน 1: 4,000 ของจ งหว ดชลบ ร ซ งม พ นท ท งหมด 2,726,875 ไร สามารถสร ปการใช ประโยชน ท ด นในจ งหว ดชลบ ร เร ยงตามลาด บเน อท การใช ประโยชน ด งน (ตารางท 4-1) ประเภทการใช ประโยชน ท ด น เน อท ถ อครองทางการเกษตรในจ งหว ดชลบ ร ค ดเป นเน อท 1,671,222 ไร หร อร อยละ 61.3 ของเน อท จ งหว ด ประกอบด วย ท นา ค ดเป นเน อท 106,123 ไร หร อ ร อยละ 3.9 ท พ ชไร ค ดเป นเน อท 643,732 ไร หร อร อยละ 23.6 ท ไม ผล/ไม ย นต น ค ดเป นเน อท 662,961 ไร หร อร อยละ 24.3 ท เพาะเล ยงส ตว น า ค ดเป นเน อท 90,546 ไร หร อร อยละ 3.3 ท การเกษตรอ นๆ ค ด เป นเน อท 167,859 ไร หร อร อยละ 6.2 ส วนเน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ค ดเป นเน อท 1,055,653 ไร หร อร อยละ 38.7 ของเน อท จ งหว ด ประกอบด วย ป าไม ค ดเป นเน อท 265,645 ไร หร อร อยละ 9.7 ท แหล งน า ค ดเป นเน อท 70,074 ไร หร อร อยละ 2.6 ท รกร างว างเปล า ค ดเป นเน อท 119,849 ไร หร อ ร อยละ 4.4 และท นอกการเกษตรอ นๆ ค ดเป นเน อท 600,085 ไร หร อร อยละ 22.0 เม อเปร ยบเท ยบการใช ประโยชน ท ด นระด บอาเภอ พบว า อาเภอบ อทอง ม เน อท ถ อครองทาง การเกษตรมากท ส ด ค ดเป นเน อท 386,599 ไร หร อร อยละ 14.2 รองลงมา ได แก อาเภอหนองใหญ ค ดเป นเน อท 221,949 ไร หร อร อยละ 8.1, อาเภอพน สน คม ค ดเป นเน อท 220,197 ไร หร อร อยละ 8.1, อาเภอบ านบ ง ค ดเป นเน อท 208,067 ไร หร อร อยละ 8.1, อาเภอบางละม ง ค ดเป นเน อท 185,952 ไร หร อ ร อยละ 6.8, อาเภอศร ราชา ค ดเป นเน อท 166,966 ไร หร อร อยละ 6.1, อาเภอเกาะจ นทร ค ดเป นเน อท 134,070 ไร หร อร อยละ 4.9, อาเภอส ตห บ ค ดเป นเน อท 43,2666 ไร หร อร อยละ 6.1 อาเภอเม องชลบ ร ค ดเป นเน อท 32,098 ไร หร อร อยละ 1.2 และอาเภอเกาะส ช ง ค ดเป นเน อท 164 ไร ส วนอาเภอศร ราชา ม เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตรมากท ส ด ค ดเป นเน อท 219,350 ไร หร อร อยละ 8.0 ของเน อท จ งหว ด รองลงมา ได แก อาเภอส ตห บ ค ดเป นเน อท 136,861 ไร หร อร อยละ 5.0, อาเภอบางละม ง ค ดเป น เน อท 135,440 ไร หร อร อยละ 5.0, อาเภอบ านบ ง ค ดเป นเน อท 127,975 ไร หร อร อยละ 4.7, อาเภอเม อง ชลบ ร ค ดเป นเน อท 125,616 ไร หร อร อยละ 4.6, อาเภอบ อทอง ค ดเป นเน อท 122,290 ไร หร อร อยละ 4.5, อาเภอพน สน คม ค ดเป นเน อท 77,034 ไร หร อร อยละ 2.8, อาเภอหนองใหญ ค ดเป นเน อท 49,775 ไร หร อร อยละ 1.8,อาเภอพานทอง ค ดเป นเน อท 28,581 ไร หร อร อยละ 1.0 และอาเภอเกาะจ นทร ค ดเป น เน อท 28,165 ไร หร อร อยละ 1.0

34 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 24 เม อพ จารณาการใช ประโยชน ท ด นแต ละประเภท พบว า ท นา: อาเภอพน สน คม ม เน อท นามาก ท ส ด ค ดเป นเน อท 62,277 ไร หร อร อยละ 58.7 รองลงมา ได แก อาเภอพานทอง, อาเภอบางละม ง, อาเภอ เกาะจ นทร, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอบ อทอง, อาเภอศร ราชา, อาเภอบ านบ ง, อาเภอส ตห บ และอาเภอ เกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท พ ชไร : อาเภอบ อทอง ม เน อท พ ชไร มากท ส ด ค ดเป นเน อท 134,597 ไร หร อร อยละ 20.9 รองลงมา ได แก อาเภอบ านบ ง, อาเภอบางละม ง, อาเภอศร ราชา, อาเภอหนองใหญ, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอพน สน คม, อาเภอส ตห บ, อาเภอพานทอง, อาเภอเม องชลบ ร และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท ไม ผล และไม ย นต น: อาเภอบ อทอง ม เน อท ไม ผล และไม ย นต น มากท ส ด ค ดเป นเน อท 230,276 ไร หร อร อยละ 34.7 รองลงมา ได แก อาเภอหนองใหญ, อาเภอบางละม ง, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอศร ราชา, อาเภอบ านบ ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอส ตห บ, อาเภอเม องชลบ ร อาเภอพานทอง และ อาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท เพาะเล ยงส ตว น า: อาเภอพน สน คม ม เน อท เพาะเล ยงส ตว น า มากท ส ด ค ดเป นเน อท 36,869 ไร หร อร อยละ 40.7 รองลงมา ได แก อาเภอพานทอง, อาเภอบ อทอง, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอบ านบ ง, อาเภอหนองใหญ, อาเภอศร ราชา, อาเภอบางละม ง, อาเภอส ตห บ และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท การเกษตรอ นๆ: อาเภอบ านบ ง ม เน อท การเกษตรอ นๆ มากท ส ด ค ดเป นเน อท 55,921 ไร หร อร อยละ 33.3 รองลงมา ได แก อาเภอพน สน คม, อาเภอพานทอง, อาเภอศร ราชา, อาเภอบ อทอง, อาเภอ หนองใหญ, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอส ตห บ, อาเภอบางละม ง และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-1 ท ป าไม : อาเภอบ อทอง ม เน อท ป าไม มากท ส ด ค ดเป นเน อท 72,660 ไร หร อร อยละ 27.4 รองลงมา ได แก อาเภอศร ราชา, อาเภอส ตห บ, อาเภอบ านบ ง, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอหนองใหญ, อาเภอบางละม ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอเกาะส ช ง และอาเภอพานทอง ตามลาด บ ด ง ตารางท 4-2 ท แหล งน า: อาเภอศร ราชา ม เน อท แหล งน า มากท ส ด ค ดเป นเน อท 11,838 ไร หร อร อยละ 16.9 รองลงมา ได แก อาเภอบ อทอง, อาเภอบ านบ ง, อาเภอบางละม ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอ หนองใหญ, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอส ตห บ, อาเภอพานทอง และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-2 ท รกร างว างเปล า: อาเภอศร ราชา ม เน อท รกร างว างเปล า มากท ส ด ค ดเป นเน อท 26,808 ไร หร อร อยละ 22.4 รองลงมา ได แก อาเภอพน สน คม, อาเภอบ านบ ง, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอบางละม ง,

35 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 25 อาเภอหนองใหญ, อาเภอพานทอง, อาเภอบ อทอง, อาเภอเกาะจ นทร, อาเภอส ตห บ และอาเภอเกาะส ช ง ตามลาด บ ด งตารางท 4-2 ท นอกการเกษตร: อาเภอศร ราชา ม เน อท นอกการเกษตร มากท ส ด ค ดเป นเน อท 131,237 ไร หร อร อยละ 21.9 รองลงมา ได แก อาเภอบางละม ง, อาเภอส ตห บ, อาเภอเม องชลบ ร, อาเภอบ านบ ง, อาเภอพน สน คม, อาเภอบ อทอง, อาเภอพานทอง, อาเภอเกาะส ช ง, อาเภอเกาะจ นทร และอาเภอ หนองใหญ ตามลาด บ การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ จ งหว ดชลบ ร 106,123 ไร, 4% 1,055,653 ไร, 39% 643,732 ไร, 24% 167,859 ไร, 6% 90,546 ไร, 3% 662,961 ไร, 24% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-1 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของจ งหว ดชลบ ร

36 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 26 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอเม องชลบ ร 5,459 ไร, 3% 6,669 ไร, 4% 9,466 ไร, 6% 6,473 ไร, 4% 4,031 ไร, 3% 125,616 ไร, 80% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-2 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเม องชลบ ร การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอบางละม ง 9,609 ไร, 3% 135,440 ไร, 42% 101,926 ไร, 32% 223 ไร, 0% 811 ไร, 0% 73,383 ไร, 23% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-3 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบางละม ง

37 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 27 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอบ านบ ง 1,988 ไร, 1% 127,975 ไร, 38% 109,018 ไร, 32% 55,921 ไร, 17% 39,770 ไร, 12% 1,370 ไร, 0% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-4 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ านบ ง การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอพน สน คม 77,034 ไร, 26% 62,277 ไร, 21% 42,732 ไร, 14% 36,869 ไร, 13% 26,879 ไร, 9% 51,441 ไร, 17% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-5 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพน สน คม

38 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 28 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอพานทอง 28,581 ไร, 28% 11,217 ไร, 11% 3,316 ไร, 3% 1,466 ไร, 2% 30,863 ไร, 31% 25,031 ไร, 25% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-6 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอพานทอง การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอศร ราชา 2,395 ไร, 1% 92,958 ไร, 24% 219,350 ไร, 57% 51,715 ไร, 13% ท นา ท พ ชไร 907 ไร, 0% 18,991 ไร, 5% ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ ภาพท 4-7 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอศร ราชา เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร

39 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 29 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอส ตห บ 761 ไร, 1% 23,985 ไร, 13% 17,434 ไร, 10% 348 ไร, 0% 738 ไร, 0% 136,861 ไร, 76% ภาพท 4-8 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอส ตห บ ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร 954 ไร, 0% 5,998 ไร, 2% การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอหนองใหญ 476 ไร, 0% 49,775 ไร, 18% 63,590 ไร, 24% 150,931 ไร, 56% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-9 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอหนองใหญ

40 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 30 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอบ อทอง 3,714 ไร, 1% 10,357 ไร, 2% 122,290 ไร, 24% 134,597 ไร, 26% 7,656 ไร, 2% 230,276 ไร, 45% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-10 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอบ อทอง การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอเกาะส ช ง 164 ไร, 3% 4,567 ไร, 97% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-11 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะส ช ง

41 บทท 4 : ผลการดาเน นงาน 31 การใช ประโยชน ท ด น ป พ.ศ อาเภอเกาะจ นทร 3,839 ไร, 2% 4,132 ไร, 3% 28,165 ไร, 17% 8,225 ไร, 5% 56,233 ไร, 35% 61,641 ไร, 38% ท นา ท พ ชไร ท ไม ผล ไม ย นต น ท เพาะเล ยงส ตว น า ท การเกษตรอ นๆ เน อท ไม ใช ท ถ อครองทางการเกษตร ภาพท 4-12 แผนภ ม แสดงประเภทการใช ประโยชน ท ด น (หน วยเป นไร ) ของอาเภอเกาะจ นทร 4.2 แผนท การใช ประโยชน ท ด นแยกเป นรายอาเภอและจ งหว ด แผนท การใช ประโยชน ท ด น ซ งได จากการจาแนกประเภทข อม ลจากภาพถ ายทางอากาศ ออร โธส มาตราส วน 1: 4,000 โดยจ ดทาแผนท การใช ประโยชน ท ด นรายจ งหว ดและอาเภอ ด งภาพท

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการจ ดการองค ความร

ค ม อการจ ดการองค ความร ค ม อการจ ดการองค ความร การพ มพ หน งส อราชการ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จ ดทาโดย คณะกรรมการการจ ดการความร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดหนองบ วลาภ ป การศ กษา ๒๕๕5 1 การพ มพ หน งส อราชการด วยโปรแกรม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information