รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) ภาคผนวก ก.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก."

Transcription

1 ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ ก (1)

2 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) เป นก จกรรมตาม โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมการข าว (พ.ศ ) และจ ดท าแผนจ ดโครงสร าง อ ตราก าล งองค กรของกรมการข าว ซ งก จกรรมด งกล าวประกอบด วยก จกรรมย อยท งส นจ านวน 5 ก จกรรม ได แก 1. ก จกรรมการจ ดประช มให ความร ในเร องแนวค ด ทฤษฎ เทคน ค และว ธ การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การว เคราะห สภาพแวดล อมป จจ ยภายในและภายนอกองค กร (SWOT Analysis) และ การว ดผลการด าเน นงานขององค กร 2. ก จกรรมการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนเก ยวข อง ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholder) ในด านท ศทางการท างาน และความคาดหว งเก ยวก บ บทบาทท ควรจะเป นของกรมการข าว 3. ก จกรรมการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ ทบทวน และจ ดท า ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค ว ฒนธรรม และค าน ยมหล กของกรมการข าว และการจ ดท าการว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกองค การ (SWOT Analysis) การว เคราะห TOWS Matrix การก าหนด แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) รวมถ งการจ ดวางกลย ทธ และการก าหนดต วช ว ดผลการด าเน นงาน ของกรม การก าหนดค าเป าหมายขององค การ และเกณฑ การประเม นผล 4. ก จกรรมการจ ดประช มเพ อร บฟ งความค ดเห นต อร างแผนย ทธศาสตร กรมการข าว จาก ผ ม ส วนเก ยวข องท งในและนอกองค กร 5. ก จกรรมการจ ดประช มช แจง เพ อท าความเข าใจเก ยวก บแผนย ทธศาสตร ให แก บ คลากร กรมการข าว โดยสร ปแล วม เน อหารายละเอ ยดในการด าเน นก จกรรมต าง ๆ ซ งขณะน ด าเน นเสร จส นไป ท งหมดรวม 3 ก จกรรม ด งน ก (2)

3 ก จกรรมท 1: การจ ดประช มให ความร ในเร องแนวค ด ทฤษฎ เทคน ค และว ธ การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การว เคราะห สภาพแวดล อมป จจ ยภายในและภายนอกองค กร (SWOT Analysis) และ การว ดผลการด าเน นงานขององค กร รายนามผ เข าร วมการประช ม ส าน กบร หารกลาง 1. น.ส.ฉว วรรณ ว ฒ ญาโณ ผ อ านวยการส าน กบร หารกลาง 2. นางอ ร สณ ย จ งหะรานนท น กทร พยากรบ คคลช านาญการพ เศษ ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ข าว 1. นายว ร ตน เพ ยรว ทยา ผ อ านวยการส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ข าว 2. นายขจร เราประเสร ฐ ห วหน ากล มย ทธศาสตร 3. นายโอวาท ย งลาภ ห วหน าฝ ายบร หารงานท วไป 4. นายปร ชาพ ฒน จ นทร ลอยธนา ห วหน ากล มว เทศส มพ นธ 5. น.ส.เยาวล กษณ แสนค า น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส าน กเมล ดพ นธ ข าว 1. นายส น กส เสร วงศ ผ อ านวยการส าน กเมล ดพ นธ ข าว 2. นายสมมาตร จงวน ช น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 3. นางพรรณ ทองเกต น กว ชาการเกษตรช านาญการ 4. นางท ศน ย วรรณ ส ร ยงหาญพงศ น กจ ดการงานท วไปช านาญการ 5. น.ส.เมตตา คชส าโรง น กว ชาการเกษตรช านาญการ ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว 1. นางส าล บ ญญาว ว ฒน ผ อ านวยการส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว 2. นายส น ยม ตาปราบ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 3. น.ส.อรพ น ว ฒเนสก น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 4. นายสมพล อ ชช น น กจ ดการงานท วไปช านาญการ 5. นายย ทธนา ทบด าน น กว ชาการเกษตรช านาญการ ก (3)

4 ส าน กส งเสร มการผล ตข าว 1. นายชาญพ ทยา ฉ มพาล ผ อ านวยการส าน กส งเสร มการผล ตข าว 2. นายก เก ยรต สร อยทอง น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 3. นายทรรศนะ ลาภรวย น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 4. นางพรศ ร เสนาก สป น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 5. นางจ ลมณ ไพฑ รย เจร ญลาภ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว 1. นางล ดดาว ลย กรรณน ช ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว 2. นายนพร ตน ม วงประเสร ฐ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ 3. นางทานตะว น วรรธนะวล ญช น กว ชาการเกษตรช านาญการ 4. น.ส.สมใจ แก วสร น กว ชาการเกษตรปฏ บ ต การ กล มพ ฒนาระบบบร หาร 1. น.ส.ประสพสรรพ กมลยะบ ตร น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ กล มงานประชาส มพ นธ 1. นายธน วงษ เกษม ผ อ านวยการศ นย สารสนเทศ 2. นายว ฑ รย ไทยถาวร ห วหน ากล มประชาส มพ นธ ศ นย เมล ดพ นธ ข าว 1. นางส น ย โฆษ ตประเสร ฐ ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวก าแพงเพชร 2. นายศาสตรา สธนเสาวภาคย ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวนครราชส มา 3. นายณ ฐว ตร เตชะสาร ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวส โขท ย 4. นายว น ย ชมภ แก ว น กว ชาการส งเสร มการเกษตรช านาญการ ศมข.เช ยงใหม 5. นายน เวศน ถาโท น กว ชาการส งเสร มการเกษตรช านาญการ ศมข.สกลนคร 6. นายว ระว ฒ อ ครธราดล น กว ชาการส งเสร มการเกษตรช านาญการ ศมข.ส ราษฎร ธาน ก (4)

5 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) ศ นย ว จ ยข าว 1. นางวาร ไชยเทพ ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวปท มธาน 2. นายพ นศ กด เมฆว ฒนากาญจน ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวอ บลราชธาน 3. นายล อช ย อารยะร งสฤษฏ ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวเช ยงใหม 4. นายสถาพร ต มพว ส ฏฐ ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวพ ทล ง 5. นายส รเดช ปาละว ส ทธ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ศวข.พ ษณ โลก 6. นายสมทรง โชต ช น น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ศวข.ปท มธาน การจ ดก จกรรมการจ ดประช มให ความร ในเร อง แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค และว ธ การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร ได ด าเน นการข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการป พ นฐาน และสร างความร ความเข าใจ ข นต นในหล กการ แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค และว ธ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แก บ คลากรของกรมการข าว และก จกรรมด งกล าวได จ ดให ม ข น ระหว างว นท พฤศจ กายน 2552 ณ โรงแรมมารวยการ เด น กร งเทพฯ โดยเน อหาว ชาท ใช ในการสร างพ นฐานความร ความเข าใจข นต น ม ท งส น จ านวน 10 ห วข อ โดยม ว ทยากรผ ให ความร ท งส น จ านวน 6 ท าน (ตามตารางท 1) ตารางท 1: ก าหนดการจ ดก จกรรมการประช มให ความร ในเร องแนวค ด ทฤษฎ เทคน ค และว ธ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ล าด บ ว/ด/ป เวลา ห วข อ รายนามว ทยากร 1 24/11/ น. การก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และค าน ยมร วม รศ.สมช ย ศร ส ทธ ยากร 2 24/11/ น. แนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ในระบบราชการไทย นายอาว ธ วรรณวงศ 3 24/11/ น. การว เคราะห SWOT Analysis รศ.สมช ย ศร ส ทธ ยากร 4 25/11/ น. การจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง นายวรพงษ ต งพ มลจ ตต 5 25/11/ น. PMQA และแนวค ดใหม ของระบบราชการ ในอนาคต ดร.นงน ช ว ชญะเดชา 6 26/11/ น. การแปลงแผนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต อ.ดร.ส พจน ทรายแก ว 7 26/11/ น. การจ ดท าโครงการ อ.ดร.ส พจน ทรายแก ว 8 26/11/ น. TOWS Matrix ก บการก าหนดย ทธศาสตร รศ.สมช ย ศร ส ทธ ยากร 9 27/11/ น. Balanced Scorecard รศ.ดร.อ มพร ธ ารงล กษณ 10 27/11/ น. Key Performance Indicators รศ.ดร.อ มพร ธ ารงล กษณ ก (5)

6 แนวทางในการให ความร ทางว ชาการเก ยวก บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ในแต ละว ชาจะแบ ง ออกเป น ว ชาละ 3 ช วโมง โดยท วไปจะเป น ช วงเช าต งแต เวลา 9.00 น. ถ ง น. และช วงบ ายต งแต เวลา น. ถ ง น. แต ส าหร บบางว น จะม การให ความร ต อในช วงเย น ค อ ต งแต เวลา น. ถ ง น. ซ งในแต ละว ชาน น ว ทยากรผ บรรยายจะม การแจกเอกสารเป นรายว ชาให แก ผ เข าร บฟ ง บรรยาย ท งน เพ อใช เป นเอกสารประกอบการบรรยายและเพ อให ผ เข าร บฟ งบรรยายสามารถท าความ เข าใจและจดบ นท กได ง ายข น ส าหร บบรรยากาศโดยท วไปในการบรรยายแต ละคร ง ม ความเป นก นเองเป นอย างมาก ระหว างว ทยากรและผ เข าร บฟ งบรรยาย รวมท งม การเป ดโอกาสซ กถามโต ตอบในประเด นป ญหาต าง ๆ และรวมถ งการแสดงออกซ งข อค ดเห นต าง ๆ ท น าสนใจ โดยสร ป การจ ดก จกรรมการจ ดประช มให ความร ในเร อง หล กการ แนวค ด ทฤษฎ เทคน ค และว ธ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร สามารถด าเน นการได ส าเร จครบถ วนตามหมายก าหนดการท ได วางไว และเป นไปตามว ตถ ประสงค ของการจ ดก จกรรมด งกล าว ค อ สามารถสร างความร ความเข าใจใน เบ องต นให แก เจ าหน าท ของกรมการข าวส าหร บการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมการข าว *********************************************** ก (6)

7 ก จกรรมท 2: การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนเก ยวข อง ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholder) ในด านท ศทางการท างาน และความคาดหว งเก ยวก บ บทบาทท ควรจะเป นของกรมการข าว การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนเก ยวข อง ผ ร บบร การ ผ ม ส วน ได ส วนเส ย (Stakeholder) ในด านท ศทางการท างาน และความคาดหว งเก ยวก บบทบาทท ควรจะเป น ของกรมการข าว ม ว ตถ ประสงค เพ อระดมข อค ดเห น ข อเสนอแนะ ตลอดจนการช แจงสภาพป ญหา ท เก ดข น เพ อเป นแนวทางในการประกอบการพ จารณาเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมการข าว การด าเน นการจ ดประช มด งกล าว จ ดข นระหว างว นท 16 และ 23 ธ นวาคม 2552 และเพ มเต ม ว นท 20 มกราคม 2553 ณ ห องประช มเอ กแซคค ท ฟ 2 โรงแรมรามาการ เด น กร งเทพฯ โดยแนวทางการ จ ดประช มด งกล าว ใช การจ ดประช มในร ปแบบของการประช มกล มย อย (Focus Group) โดยแบ ง ออกเป น 4 กล มหล ก ได แก กล มท 1 กล มอด ตผ บร หาร กล มท 2 กล มข าราชการป จจ บ น กล มท 3 กล ม ต วแทนจากหน วยงานท เก ยวข องและผ ร บบร การ และกล มท 4 กล มน กว ชาการและส อสารมวลชน โดย รายละเอ ยดตามตารางท 2 ตารางท 2: ก าหนดการจ ดก จกรรมการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อร บฟ งความค ดเห น จากผ ม ส วนเก ยวข อง ผ ร บบร การผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholder) ในด านท ศทางการท างาน และความคาดหว งเก ยวก บบทบาทท ควรจะเป นของกรมการข าว กล ม ประเภท ว นประช ม เวลา ว ทยากรผ ร บผ ดชอบ 1 อด ตผ บร หาร 16 ธ.ค น. รศ.สมช ย ศร ส ทธ ยากร 2 ข าราชการป จจ บ น 16 ธ.ค น. รศ.สมช ย ศร ส ทธ ยากร 3 ต วแทนจากหน วยงานท เก ยวข อง และผ ร บร การ 23 ธ.ค น. ดร.นงน ช ว ชญะเดชา 4 น กว ชาการและส อมวลชน 23 ธ.ค น. รศ.ดร.อ มพร ธ ารงล กษณ 3 ต วแทนจากหน วยงานท เก ยวข อง และผ ร บร การ (เพ มเต ม) 20 ม.ค น. รศ.สมช ย ศร ส ทธ ยากร ก (7)

8 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) ส าหร บว ธ การด าเน นงาน ว ยากรประจ ากล มจะม ประเด นค าถามให ผ เข าร วมประช มกล มได แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะต าง ๆ ต อประเด นค าถาม ประมาณ 5 ถ ง 6 ประเด น ด งน กล มท 1: สร ปรายงานการประช มเช งปฏ บ ต การ (Focus Group): กล มอด ตผ บร หาร ส าหร บการประช มเช งปฏ บ ต การด งกล าวน ได ก าหนดให ม ข นในว นพ ธท 16 ธ นวาคม 2552 เวลา น. ณ ห องประช มเอ กแซคค ท ฟ 2 โรงแรมรามาการ เด น กร งเทพฯ โดยเป าหมายของ การจ ดประช ม ค อ เพ อระดมข อค ดเห น ข อเสนอแนะ ตลอดจนการช แจงสภาพป ญหาต าง ๆ ท เก ดข น เพ อเป นแนวทางในการประกอบการพ จารณาเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมการข าวต อไป ซ งทาง คณะผ ว จ ยได เร ยนเช ญกล มอด ตผ บร หารของกรมการข าว เข าร วมประช มตามรายนามท ได ม หน งส อ เร ยนเช ญไป ด งน รายนามตามหน งส อเช ญประช ม 1. นายอภ ชาต พงษ ศร หด ลช ย ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ 2. นายส รพงษ ปรานศ ลป ท ปร กษาอธ บด กรมการข าว 3. นายไชยว ฒน ว ฒนไชย ท ปร กษาปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 4. นางดารา เจตนะจ ตร ท ปร กษาอธ บด กรมการข าว 5. นายบร บ รณ สมฤทธ ท ปร กษากรมการข าว 6. นายทว ค ปต กาญจนาก ล ท ปร กษากรมการข าว 7. นางสาวงามช น คงเสร นาย ปร กษากรมการข าว 8. นายวรว ทย พาน ชพ ฒน ปร กษากรมการข าว 9. นายสงกรานต จ ตรากร ท ปร กษากรมการข าว 10. นางนงร ตน น ลพาน ชย ท ปร กษากรมการข าว 11. นายส ร ตน สมบ รณ ยศเดช ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวราชบ ร 12. นายมณฑล ป ญญฤทธ ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวพ ษณ โลก ก (8)

9 รายนามผ เข าร วมประช ม 1. นายส รพงษ ปรานศ ลป ท ปร กษาอธ บด กรมการข าว 2. นายไชยว ฒน ว ฒนไชย ท ปร กษาปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 3. นางดารา เจตนะจ ตร ท ปร กษาอธ บด กรมการข าว 4. นายวรว ทย พาน ชพ ฒน ท ปร กษากรมการข าว 5. นางนงร ตน น ลพาน ชย ท ปร กษากรมการข าว 6. นายส ร ตน สมบ รณ ยศเดช ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวราชบ ร 7. นายภ ด ศ น ยมเดช ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวสกลนคร ประเด นค าถามการประช ม 1. อะไรค อบทบาท ท ส งคมคาดหว งจากการม กรมการข าว 2. ป จจ บ นกรมการข าวได ตอบสนองบทบาทด งกล าวได ด มากน อยเพ ยงไร 3. ใน 5-10 ป ข างหน า ม เร องใดบ างท อาจกระทบต อการท างานของกรมการข าว 4. ใน 5-10 ป ข างหน า กรมการข าวควรม บทบาทอย างไรในอนาคต 5. อะไรค อข อจ าก ด ท ท าให กรมการข าวไม สามารถท างานได เต มท (ท งอด ต ป จจ บ น และอนาคต) 6. ว ธ การท กรมการข าวควรเล อกใช เพ อเอาชนะป ญหา อ ปสรรคต าง ๆ ควรม ว ธ การใดบ าง ก (9)

10 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) 1. อะไรค อบทบาท ท ส งคมคาดหว งจากการม กรมการข าว จากการสร ปประเด นส าค ญในท ศนะของกล มอด ตผ บร หารของกรมการข าว ได ช แจงความ คาดหว งของส งคมต อการม กรมการข าว ซ งม การจ าแนกผ ท เก ยวข องในกรอบน ยามของค าว า ส งคม ออกเป น 3 กล ม ได แก กล มเกษตรกรชาวนา กล มผ บร โภค และกล มองค กรอ ตสาหกรรม ด งน ม มมองโดยภาพรวมของกล มเกษตรกรชาวนา โดยในส วนของภาพรวม ได ให ความคาดหว งว า กรมการข าวจะต องเป นองค กรท ครบวงจรใน เร องข าว โดยสามารถแก ป ญหาเก ยวก บข าวได ท งหมด เร มต งแต การให ความร เก ยวก บข าว กรรมว ธ การ ผล ตข าวท ถ กต องและได ผล ตผลท ม ค ณภาพ การได ร บการแจกจ ายเมล ดพ นธ ข าวจากกรม (ราคาถ กและ ม ค ณภาพส งแต ได ร บการแจกในปร มาณน อย) จนถ ง การจ าหน ายข าว การก าหนดราคาข าว (ท ได มาตรฐานและม ราคาส งเพ อจ าหน ายในท องตลาด) และการส งเสร มด านเทคโนโลย ท ท นสม ย รวมถ ง การแก ป ญหาต าง ๆ ของเกษตรกรชาวนา เช น โรคระบาด เป นต น ม มมองโดยภาพรวมของกล มผ บร โภค ส าหร บความคาดหว งของส งคมในกล มผ บร โภค จะม ความต องการตรงก นข ามก บกล ม เกษตรกรชาวนาในบางส วนค อ ต องการข าวท ม ราคาต า แต ค ณภาพส ง และท งน การคาดหว งต อการม กรมการข าว ค อ ต องการให กรมการข าว เป นหน วยงานท ม มาตรฐานระด บสากล สามารถเผยแพร ความร ในด านการเล อกร บบร โภคข าวท เป นประโยชน ต อผ บร โภค ม มาตรฐานในการก าหนดเกณฑ ราคาข าวท เป นเอกเทศไม ข นหร อลงตามกระแสตลาดโลก จนกระทบต อก าล งซ อของผ บร โภค ภายในประเทศ เป นต น ม มมองโดยภาพรวมของกล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ความคาดหว งของกล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ในด านบทบาทของกรมการข าว ส วน ใหญ จะเก ยวข องก บการคาดหว งถ งการสน บสน นด านปร มาณว ตถ ด บจากภาคร ฐ โดยเฉพาะจาก กรมการข าว เช น ความต องการขยายตลาดพ นธ ข าวพ นเม อง ขยายพ นท การปล กข าว และการสร าง ผล ตผลท ม ราคาต นท นการผล ตต า แต ม ข อจ าก ดท กรมการข าวไม สามารถตอบสนองได เป นต น ส าหร บ ความคาดหว งด านอ น ๆ เก ยวก บเกณฑ การก าหนดราคาข าวเพ อการจ าหน ายส งออก จะตรงก นข ามก บ ความคาดหว งของกล มเกษตรกรชาวนา โดยกล มองค กรภาคอ ตสาหกรรมต องการให ราคาข าวท ส งออก ก (10)

11 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) ข อเสนอแนะเพ มเต ม พ นธก จท เป นอย ในป จจ บ นของกรมการข าว ไม สอดคล องก บแผนแม บทและบทบาทหน าท ท แท จร ง โดยรายละเอ ยดของหน าท ท แท จร งอาศ ยตามกฎกระทรวง 9 ข อ 2. ป จจ บ นกรมการข าวได ตอบสนองบทบาทด งกล าวได ด มากน อยเพ ยงไร ส าหร บความค ดเห นในด านการตอบสนองต อบทบาทของการม กรมการข าว พบว า กล มอด ต ผ บร หารส วนใหญ ให ความเห นตรงก น ค อ ในส วนท กรมการข าวสามารถตอบสนองต อบทบาทได ด อย แล ว ได แก การเก บร กษาและว จ ยเมล ดพ นธ ข าว โดยกรมการข าวท าหน าท ร กษาทร พย สมบ ต ของความ หลากหลายของเมล ดพ นธ ข าวไทยอย างเป นระบบ และสามารถผล ตพ นธ ข าวท เหมาะสมก บภ ม ภาค และ พ นท เพาะปล กได ตรงต อความต องการของผ บร โภค โดยการท ม พ นธ ข าวท หลายหลากท าให ลดป ญหา ความเส ยงต อการเก ดโรคระบาดต าง ๆ ได เป นต น ส าหร บความค ดเห นท เก ยวก บกรมการข าวไม สามารถตอบสนองบทบาทต อส งคมได ด เท าท ควร สามารถสร ปเป นประเด นส าค ญ ด งน ป ญหาด านการผล ต ควรเน นการผล ตเพ อการพ ฒนาค ณภาพ โดยการแปรร ปผล ตภ ณฑ ให มากกว าน เพ อการเพ มม ลค าท ส งข น ป ญหาด านการตลาด ควรเน นม มมองเช งร กในด านการตลาดให มากข น ท งการขยายตลาด ภายในและภายนอกประเทศ ป ญหาด านการพ ฒนางานว จ ย ควรม การกระจายและพ ฒนางานว จ ยให ครอบคล มท กด าน เก ยวก บข าว โดยป จจ บ นจะเน นการว จ ยเก ยวก บเมล ดพ นธ ข าว และว จ ยทางด านอาร กขาจากโรคระบาด แมลง และศ ตร พ ชต าง ๆ มากกว าด านอ น ๆ เป นต น ก (11)

12 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) ป ญหาด านงบประมาณ ควรค ดค นและระดมความค ดเพ อการจ ดสรรงบประมาณให ได เพ ยงพอจากหลากหลายท ท งน เพ อแก ป ญหาการไม ได ร บงบประมาณท เพ ยงพอจากส วนกลาง นอกจากน ควรวางมาตรการในการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บมาให กระจายไปส หน วยงานต าง ๆ ของ กรมการข าว ให เพ ยงพอและเหมาะสมก บหน วยงานน น ๆ เช น ป จจ บ น ม การจ ดสรรงบประมาณด าน พ นธ ข าว 50 ล านบาท ในขณะท ม การจ ดสรรงบประมาณด านอาร กขาเพ ยง 2 ล านบาท เป นต น ป ญหาด านการม ส วนร วม ควรด าเน นการสานความส มพ นธ และความเข าใจระหว าง หน วยงานภาคร ฐก บกล มเกษตรกรชาวนา เพ อน าไปส การแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก นเก ยวก บการ แก ป ญหาข าว และแก ป ญหาเกษตรกรชาวนาไม ให ความร วมม อและเช อค าแนะน าจากทางราชการ โดย ควรม การจ ดการฝ กอบรมและแลกเปล ยนประสบการณ ระหว างเกษตรกรชาวนาและเจ าหน าท ของ กรมการข าว เพ อน าไปส การวางหล กส ตรและแนวทางในการแก ป ญหาข าวในท กระด บ เป นต น 3. ใน 5-10 ป ข างหน า ม เร องใดบ าง ท อาจกระทบต อการท างานของกรมการข าว อด ตกล มผ บร หาร ได ช แจงส งท เป นป ญหาท งในระด บประเทศและระด บโลก ซ งอาจก อ ผลกระทบต อการท างานของกรมการข าวในอนาคต โดยอาจเป นการเพ มภาระการท างานให มากข นเพ อ การแข งข นก บต างประเทศ ด งน การเพ มข นของประชากรโลก ส งผลกระทบต อการผล ตข าวเพ อให เพ ยงพอต อจ านวน ประชากรท งในประเทศและเพ อการส งออกไปย งต างประเทศ โดยกรมการข าวต องค ดค นหลากหลาย มาตรการและหลากว ธ เพ อเพ มผลผล ตข าวในแต ละป ให มากข น เช น การปล กข าวหลายคร งในป หน ง เป นต น การเพ มข นของราคาน าม นในตลาดโลก ส วนใหญ เป นผลพวงจากการเพ มประชากรโลก ซ ง ส งผลให ม การใช น าม นในปร มาณท ส งข น ประเทศผ ผล ตน าม นจ งต องเพ มต นท นและเพ มราคาน าม น ท าให ม การห นมาใช พล งงานทดแทนเพ อลดอ ตราการเส ยค าใช จ ายด านน าม น ด วยเหต น เป นผลให เกษตรชาวนาส วนใหญ ม การปร บเปล ยนบทบาทกลายเป นเกษตรกรชาวไร ชาวสวน เพ อการเปล ยน พ นท นาให กลายเป นพ นท เพาะปล กพ ชพล งงานทดแทน อ นส งผลกระทบต ออ ตราการผล ตข าวน อยลง และส งผลให พ นท นาม จ านวนจ าก ด และอาจไม เพ ยงพอต อการผล ตข าวในอนาคตอ นใกล ได ด งน น บทบาทของกรมการข าว จ งจ าเป นอย างย งท ต องจะต องแก ไขป ญหา โดยท าอย างไรให ข าวกลายเป นพ ช ก (12)

13 การขยายตลาดพ นธ ข าวของต างประเทศ โดยขณะน ประเทศมหาอ านาจและประเทศเพ อน บ านใกล เค ยง ได แก สหร ฐอเมร กา จ น เว ยดนาม หร อแม แต ก มพ ชา ก าล งขยายตลาดการผล ตข าว และม การส งออก พร อมท งม ระบบการเพ มม ลค าข าวตนเอง เพ อแข งข นก นในตลาดโลกเพ มมากข น ซ ง แน นอนย อมกระทบต อปร มาณการส งออกข าวไทย เช น ป จจ บ นพ นธ ข าวท น าตลาด ค อ ข าวหอมมะล ของไทย (ปล กได มากทางภาคอ สาน) แต อนาคตอ นใกล จะถ กต ตลาดด วยพ นธ ท ใกล เค ยงก บของไทย เช น พ นธ ข าวนางมะล (ก มพ ชา) และ พ นธ ข าว Jasmine (สหร ฐอเมร กา) เป นต น นอกจากน แม ว า ป จจ บ นเราม การพ ฒนาพ นธ ข าวหอมมะล หลากหลายพ นธ แต ได ร บการยอมร บในท องตลาดเพ ยงพ นธ เด ยว ค อ ข าวหอมปท มธาน เท าน น ซ งสะท อนให เห นว า ป ญหาตลาดข าวไทยในประเทศม น อยมากและ ไม ก อให เก ดการยอมร บท หลากหลาย จ งควรเร งแก ป ญหาโดยด วน การขาดแคลนน กว จ ยด านข าวเฉพาะด าน จะเห นได ว าน กว จ ยด านข าวในขณะน ใกล จะ เกษ ยณอาย ขณะเด ยวก นน กว จ ยร นใหม ท ศ กษาทางด านน โดยตรงก ม อย น อยมาก และย งขาดความ เช ยวชาญและประสบการณ ส งผลให การพ ฒนาด านข าวในท กระบบย งไม เต บโตและประสบผลส าเร จ เท าท ควรเม อเท ยบก บประเทศเพ อนบ าน ด งน น กรมการข าวจ งต องหาว ธ การให ท าอย างไร จ งจะเป น การเพ มการพ ฒนาด านคนโดยเฉพาะน กว จ ย และท าอย างไรให น กศ กษาห นมาให ความส าค ญและศ กษา ต อด านการว จ ยข าวเพ มข น เป นต น การขาดแคลนการสน บสน นด านงบประมาณและเทคโนโลย ป จจ บ นงบประมาณท ร ฐบาล จ ดสรรให ก บกรมการข าว รวมถ งการสน บสน นด านเทคโนโลย ม ไม เพ ยงพอ และคาดว าในอนาคตหาก เป นเช นน ย อมกระทบต อการพ ฒนาพ นธ ข าวไทยท งในประเทศและเพ อการส งออก และแน นอนข าว ไทยอาจล าหล งกว าประเทศอ น ๆ ซ งเห นได จาก ประเทศจ นและเว ยดนามม การท มงบประมาณ เพ ม ระบบชลประทาน และสน บสน นเทคโนโลย ท ท นสม ย พร อมท งม การโฆษณาท งตลาดภายในประเทศ และตลาดโลก นอกจากน ย งม การจ ดต งศ นย ว จ ยข าวระด บประเทศ เป นต น ซ งส งผลให ป จจ บ นระด บ ข าวไทยเร มตกอ นด บ เน องจากตลาดโลกได ห นไปบร โภคข าวท ส งออกจากประเทศเหล าน มากข น ก (13)

14 4. ใน 5-10 ป ข างหน า กรมการข าวควรม บทบาทอย างไร ในอนาคต ส าหร บบทบาทท ส าค ญของกรมการข าวในอนาคต สามารถสร ปได ด งน บทบาทการพ ฒนาเช งร ก โดยม ระบบการบร หารจ ดการท ครบวงจรแบบ 4 Ms ได แก การ จ ดสรรบ คลากรในองค กรให เหมาะสม เพ ยงพอ และม ค ณภาพ (Man) การจ ดสรรและกระจาย งบประมาณให เพ ยงพอและเหมาะสม (Money) การจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ และเคร องม อด านเทคโนโลย ให ท นสม ยและเพ ยงพอต อความต องการ (Materials) และการม ระบบบร หารจ ดการท ได มาตรฐานและ ก อประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผลต อองค กร และหน วยงานท เก ยวข อง (Management) นอกจากน ควร เน นการประชาส มพ นธ ด านข าว (Mass Media) ให มากข น และเข าถ งเกษตรกรชาวนาท วท กพ นท บทบาทการป องก นและแก ไขป ญหา โดยม การเตร ยมความพร อมในอนาคต เช น การส งเสร ม น กว ชาการร นใหม ให มากข น เพ อให ม ความเช ยวชาญและประสบการณ ในการว เคราะห ป ญหาท จะ เก ดข นและหามาตรการป องก นได ท นท วงท ขณะเด ยวก นก ม การเก บรวบรวมสถ ต การเก ดป ญหาต าง ๆ เพ อน าไปส การแก ไขป ญหาได ตรงก บความต องการของเกษตรกรชาวนา 5. อะไรค อข อจ าก ด ท ท าให กรมการข าวไม สามารถท างานได เต มท (ท งอด ต ป จจ บ น และอนาคต) ส าหร บป ญหาหร อข อจ าก ดท ส าค ญ อ นส งผลกระทบต ออ ปสรรคการท างานของกรมการข าว ท งในอด ต ป จจ บ น และคาดว าอาจกระทบต อไปในอนาคต ได แก ข อจ าก ดด านงบประมาณ ซ งไม ได ร บการสน บสน นเท าท ควรจากทางร ฐบาล และ งบประมาณท ได ร บมา ก ม การกระจายและจ ดสรรไม เข าถ งหน วยงานเป าหมาย ข อจ าก ดด านการผล ต ในป จจ บ น กรมการข าวไม สามารถผล ตพ นธ ข าวได อย างเพ ยงพอต อ ความต องการของเกษตรกรชาวนา ส งผลให ภาคเอกชนห นมาเห นช องทางด งกล าว และด าเน นการ จ าหน ายผล ตพ นธ ข าว ซ งเป นพ นธ ข าวท ไม ม ค ณภาพ และไม ได มาตรฐาน ด งน นป ญหาด งกล าวน ทาง กรมการข าวควรด าเน นการแก ไขโดยเร งด วน นอกจากน กรมการข าวควรด าเน นการพ ฒนาพ นธ ข าว และร วมก นค ดค นว ธ การผล ตข าว โดยอาศ ยความร วมม อจากภาคเกษตรกร อ นเป นการพ ฒนาท เร มจาก ฐานระด บท องถ นแล วขยายส ระด บบนต อไป เป นต น ก (14)

15 6. ว ธ การท กรมควรเล อกใช เพ อเอาชนะป ญหา อ ปสรรคต าง ๆ ควรม ว ธ การใดบ าง - การร างกฎหมายเก ยวก บข าวและก าหนดเร องข าวให เป นวาระแห งชาต - การพ ฒนาระบบสารสนเทศจากส วนกลางเช อมต อส ระด บท องถ น - การพ ฒนาน กว จ ยร นใหม และน าความร จากน กว จ ยร นเก ามาใช ให เก ดประโยชน - การพ ฒนาด านความร และเทคโนโลย ใหม ๆ ให แก เกษตรกรชาวนา - การเน นประชาส มพ นธ เช งร กเร องข าวให เป นท แพร หลายท งในประเทศและระด บโลก - การให หน วยงานอ นเข ามาม ส วนร วมท งภาคร ฐและเอกชน เช น การร วมก นแก ไขป ญหา ด านการตรวจสอบการปลอมปนข าว และการแปรร ปผล ตภ ณฑ ข าว เป นต น - การสร างความร วมม อระหว างเจ าหน าท กรมการข าวก บเกษตรกรชาวนา โดยการ แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น และจ ดเป นสถาบ นการฝ กอบรมเร องข าว พร อมท งร บฟ ง ป ญหาของเกษตรกรชาวนา และสามารถตอบค าถามกรณ เก ดม อบ - การส งเสร มและสน บสน นให เกษตรกรม รายได ตลอดป เช น การแนะน าให ปล กไร นาสวน ผสม การพ ฒนาศ นย ช มชนข าว 1 ต าบล 1 ศ นย ข าวช มชน และสน บสน นพ นธ ข าวให แก เกษตรกร ก (15)

16 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) กล มท 2: สร ปรายงานการประช มเช งปฏ บ ต การ (Focus Group): กล มข าราชการป จจ บ น ส าหร บการประช มเช งปฏ บ ต การของกล มข าราชการป จจ บ น ได ก าหนดให ม ข นในว นพ ธท 16 ธ นวาคม 2552 (เวลา น.) ณ ห องประช มเอ กแซคค ท ฟ 2 โรงแรมรามาการ เด น กร งเทพฯ โดยเป าหมายของการจ ดประช ม เพ อระดมข อค ดเห น ข อเสนอแนะ ตลอดจนการช แจงสภาพป ญหา ท เก ดข น เพ อเป นแนวทางในการประกอบการพ จารณาเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมการข าวต อไป ซ งทางคณะผ ว จ ย ได เร ยนเช ญกล มข าราชการป จจ บ นของกรมการข าว เข าร วมประช มตามรายนามท ได ม หน งส อเร ยนเช ญไป ด งน รายนามตามหน งส อเช ญ 1. นายว ร ตน เพ ยรว ทยา ผ อ านวยการส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ข าว 2. นางล ดดาว ลย กรรณน ช ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว 3. นางสาวฉว วรรณ ว ฒ ญาโณ ผ อ านวยการส าน กบร หารกลาง 4. นายไพฑ รย อ ไรรงศ ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวปราจ นบ ร 5. นายว ฒนช ย ส ภา ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวนครสวรรค 6. นางสาวนนท ชา วรรณสว าง ห วหน ากล มน ต การ ส าน กบร หารกลาง 7. นายว ลาศ ว ชญะเดชา ห วหน ากล มพ ฒนากรรมว ธ การผล ตและโรงงาน ส าน กเมล ดพ นธ ข าว 8. นางสาวอ มรา เว ยงว ระ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว 9. นายวรพงษ ชมาฤกษ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ศ นย ว จ ยข าวอ บลราชธาน 10. นายสว สด หาญปราบ น กว ชาการเกษตรช านาญการ ศ นย เมล ดพ นธ ข าวช ยนาท 11. นางสาวก ญญา เช อพ นธ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน 12. นางก ดากร เส อแสงทอง น กว ชาการเกษตรช านาญการ ศ นย เมล ดพ นธ ข าวลพบ ร ก (16)

17 รายนามผ เข าร วมประช ม 1. นายว ร ตน เพ ยรว ทยา ผ อ านวยการส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ข าว 2. นางล ดดาว ลย กรรณน ช ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว 3. นางสาวฉว วรรณ ว ฒ ญาโณ ผ อ านวยการส าน กบร หารกลาง 4. นายว ฒนช ย ส ภา ผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวนครสวรรค 5. นายว ลาศ ว ชญะเดชา ห วหน ากล มพ ฒนากรรมว ธ การผล ตและโรงงาน ส าน กเมล ดพ นธ ข าว 6. นางสาวอ มรา เว ยงว ระ น กว ชาการเกษตรช านาญการพ เศษ ส าน กพ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าว 7. นายสว สด หาญปราบ น กว ชาการเกษตรช านาญการ ศ นย เมล ดพ นธ ข าวช ยนาท 8. นางก ดากร ภ ม ศ กด ประเด นค าถามการประช ม น กว ชาการเกษตรช านาญการ ศ นย เมล ดพ นธ ข าวลพบ ร 1. อะไรค อบทบาท ท ส งคมคาดหว งจากการม กรมการข าว 2. ป จจ บ นกรมการข าวได ตอบสนองบทบาทด งกล าวได ด มากน อยเพ ยงไร 3. ใน 5-10 ป ข างหน า ม เร องใดบ างท อาจกระทบต อการท างานของกรมการข าว 4. ใน 5-10 ป ข างหน า กรมการข าวควรม บทบาทอย างไรในอนาคต 5. อะไรค อข อจ าก ด ท ท าให กรมการข าวไม สามารถท างานได เต มท (ท งอด ต ป จจ บ น และอนาคต) 6. ว ธ การท กรมการข าวควรเล อกใช เพ อเอาชนะป ญหา อ ปสรรคต าง ๆ ควรม ว ธ การใดบ าง ก (17)

18 1. อะไรค อบทบาท ท ส งคมคาดหว งจากการม กรมการข าว กล มข าราชการป จจ บ น ได ให ประเด นส าหร บความคาดหว งของส งคมต อการม กรมการข าว โดยอาจจ าแนกเป นม มมองโดยภาพรวมของแต ละกล มท เก ยวข องก บส งคม ด งน ม มมองโดยภาพรวมของกล มเกษตรกรชาวนา คาดหว งต องการให กรมการข าวเป นองค กรท ด แลและจ ดการเร องข าวท งหมดแบบครบวงจร โดยแบ งเป นด านต าง ๆ ค อ ด านการเพ มปร มาณผลผล ต ด านการเพ มรายได และความย งย นของเกษตรกร ด านการแก ป ญหาเก ยวก บข าว ด านการด แลราคา ว ตถ ด บ ป ย และยาฆ าแมลงในราคาถ ก ม ค ณภาพ รวมถ งด านการขยายตลาดท งภายในและต างประเทศ และท ส าค ญ ค อ ด านการได ร บสน บสน นจากทางร ฐบาลเก ยวก บงบประมาณท น ามาด แลข าว เป นต น ม มมองโดยภาพรวมของกล มผ บร โภค ต องการให กรมการข าวจ ดการด แลข าวให ม ค ณภาพ และม ระบบการจ าหน ายในราคาท เป นธรรม ไม ส งจนเก นกว าก าล งซ อของประชาชนในประเทศ ม มมองโดยภาพรวมของกล มผ ประกอบการอ ตสาหกรรม ส าหร บกล มน ได คาดหว งให กรมการข าว ช วยสน บสน นและด แลด านว ตถ ด บจากข าวท จะน ามาผล ตและแปรร ปผล ตภ ณฑ เพ อการ จ าหน าย ให ม ราคาต นท นท ไม ส งมาก เช น การผล ตและแปรร ปเป นผล ตภ ณฑ ความงามจากข าว เป นต น ม มมองโดยภาพรวมของร ฐบาล ร ฐบาลต องการให กรมการข าวม บทบาทในการผล ตท ครบ วงจรและช วยให เกษตรกรม รายได ท เพ มข นและม นคงจากการปล กข าว สามารถแก ป ญหาข าวให แก เกษตรกรชาวนาได อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล พร อมท งม การยกระด บเป นองค กรท ให ความร ด านข าวในระด บสากล ข อเสนอแนะเพ มเต ม ต องการให ม การบ ญญ ต กฎหมายเก ยวก บข าวโดยตรง เพ อให เก ดสภาพคล องในด านการ จ ดการด านการส งออก และม เสถ ยรภาพ ก (18)

19 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) 2. ป จจ บ นกรมการข าวได ตอบสนองบทบาทด งกล าวได ด มากน อยเพ ยงไร ความค ดเห นโดยรวมของกล มข าราชการป จจ บ นเห นว า กรมการข าวไม สามารถตอบสนองต อ บทบาทท ส งคมต องการได ด เท าท ควร โดยเม อเปร ยบเท ยบในอด ต ขณะท ย งส งก ดอย ก บกรมอ น ได ม การว จ ยและท าให ผลผล ตด มากข น ส งผลให ไทยเรากลายเป นผ ผล ตและส งออกข าวรายใหญ จนถ ง ป จจ บ น ท งน สามารถจ าแนกตารางให เห นถ งบทบาทท ท าได ด และบทบาทท ย งต องม การปร บปร ง ด งน ตารางท 3: แสดงบทบาทท ท าได ด และบทบาทท ต องปร บปร ง บทบาทท ท าได ด บทบาทท ต องปร บปร ง 1. ด านการว จ ยและพ ฒนาข าว ม การด าเน นการต อเน อง 1. การถ ายทอดความร และเทคน คต างๆ ให แก เกษตรกร ชาวนาไม ท วถ ง 2. การส งเสร มท าได ไม ด ม ข อจ าก ดหลายประการ 3. อ ตราการผล ตเมล ดพ นธ เพ อแจกจ ายให แก เกษตรกร ไม เพ ยงพอ และแจกจ ายได เพ ยง 10% 4. อ ตราการส งเสร มปร มาณการผล ตของเกษตรกรชาวนา ไม ได ผลเท าท ควร 5. การประสานงานก บกระทรวงพาณ ชย ไม ได ผลเท าท ควร ก (19)

20 3. ใน 5-10 ป ข างหน า ม เร องใดบ างท อาจกระทบต อการท างานของกรมการข าว ป ญหาส งแวดล อม กระทบต อความต องการของเกษตรกรท ผ นแปรตามป ญหาส งแวดล อม ป ญหาการเป ดเขตการค าเสร ย อมส งผลกระทบต อการส งออกและการก าหนดราคาข าวไทย โดยตรง เน องจากข าวไทยม ต นท นในการผล ตท ส งกว าประเทศเพ อนบ าน ป ญหาการขยายตลาดพ นธ ข าวของต างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศเพ อนบ าน ได แก จ น พม า ลาว และเว ยดนาม ซ งม ต นท นการผล ตข าวต ากว าไทย อาจส งผลให ข าวหอมมะล ของไทยไม ใช ส นค าส าค ญท ส งออกและจ าเป นต อตลาดโลกอ กต อไป ป ญหาการเปล ยนแปลงนโยบายการบร หาร โดยอาจส งผลกระทบต อการท างานในอนาคต เน องจากการผ นแปรด านนโยบายท ไม คงท และส งผลกระทบต อการขาดแคลนบ คลากรในการท างาน ป ญหาการลดลงของพ นนาเพาะปล ก ส งให การเพาะปล กข าวน อยลง และปร มาณการผล ตต อ อ ตราการเพ มข นของประชากร ม ไม เพ ยงพอ ป ญหาการผล ตข าวด อยค ณภาพ อ นอาจเก ดจากอ ตราการเร งปร มาณผล ตเพ อให เพ ยงพอต อ อ ตราความต องการของประชากรท งภายในและภายนอกประเทศ และเพ อให ท นต อระยะเวลาในการร บ จ าน าข าวของร ฐบาล ท าให ม การเร งปล กข าวในระยะ 3 คร ง ต อป ก อให เก ดข าวท ด อยค ณภาพและเก ด โรคระบาดพ นธ ข าว เป นต น ป ญหาการเพ มระบบชลประทาน ท แผ ขยายเข าไปในพ นท ท งก ลามากเก นไป อาจจะท าให ข าว หอมมะล หายไป เน องจากเม อม ระบบชลประทานท วถ งจะเก ดการปล กข าวนาปร ง ซ งข าวหอมมะล ท เป นข าวนาป จะหายไป และอาจท าให ข าวหอมปท ม1 กลายเป นข าวท ส งออกแทนข าวหอมมะล ป ญหาการก าหนดกฎหมายเก ยวก บข าว โดยในระยะยาวควรม การควบค มพ นธ ข าวและ ร กษาความบร ส ทธ ของพ นธ ข าวด งเด ม ด งน นควรม กฎหมายร บรองท แน ช ดในการผล ต เป นต น ก (20)

21 รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ ) 4. ใน 5-10 ป ข างหน า กรมการข าวควรม บทบาทอย างไรในอนาคต การก าหนดพ นท เพาะปล กข าว (Rice Zoning) โดยการจ ดโซนให ม การเพาะปล กข าวเฉพาะท ตามประเภทของข าวเพ อป องก นป ญหาโรคและแมลง พร อมท งการร กษาค ณภาพของข าว นอกจากน ย ง สามารถก าหนดท ศทางในการว จ ยได ท นต อสภาพอากาศท เปล ยนแปลง การค นคว าว จ ยและใช เทคโนโลย ในการย นระยะเวลาการผล ตเมล ดพ นธ ข าว โดยร วมก นก บ หน วยงานต าง ๆ ค ดค นงานว จ ยและเทคโนโลย เพ อใช ย นระยะเวลาในการผล ตเมล ดพ นธ ข าว จากเด ม 12 ป เป น 7 ป ในป จจ บ น และจะเป น 5ป ในอนาคต การส งเสร มการม ส วนร วมและแลกเปล ยนเร ยนร การสานความส มพ นธ และความเข าใจ ระหว างหน วยงานภาคร ฐ องค กรปกครองส วนท องถ น และกล มเกษตรกรชาวนา เพ อน าไปส การ แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก นเก ยวก บการแก ป ญหาข าว การถ ายทอดเทคโนโลย และความร การ จ ดการฝ กอบรมร วมก น เพ อน าไปส การวางหล กส ตรและแนวทางในการแก ป ญหาข าวต อไป การให ภาคเอกชนเข ามาด าเน นการแทน ก จกรรมบางอย างควรให เอกชนเข ามาม บทบาท และ ให กรมการข าว ท าหน าท ในการตรวจสอบและร บรอง เพ อลดภาระงานท ไม จ าเป นบางอย าง ท งน ส าหร บการตรวจสอบและร บรองด านการผล ต กรมการข าวควรด าเน นการท งในกรณ ท ภาคเอกชนและ เกษตรกรชาวนาเป นฝ ายผล ตเอง ก (21)

22 5. อะไรค อข อจ าก ด ท ท าให กรมการข าวไม สามารถท างานได เต มท (ท งอด ต ป จจ บ น และอนาคต) ข อจ าก ดด านงบประมาณ ซ งกรมการข าวได ร บการจ ดสรรงบประมาณท จ าก ด อาจเน องด วย เป นกรมใหม ท แยกต วออกจากการส งก ดกรมอ น ท าให ร ฐบาลไม เห นความส าค ญเท าท ควร ท งท จร ง เร องข าวควรเป นประเด นวาระแห งชาต ท ส าค ญ และเป นป จจ ยทร พยากรหล กของประเทศ ข อจ าก ดด านต นท นการผล ต ต นท นการผล ตในประเทศค อนข างส ง ไม อาจแข งข นก บ ประเทศเพ อนบ านในตลาดโลกได ข อจ าก ดด านการตลาด ตลาดท ม อย ในประเทศย งไม ขยายต วและการแข งข นก บตลาดโลก ก ประสบป ญหาด านต นท นการผล ตท ส ง ประกอบก บการประสานงานด านการผล ตไม ม ประส ทธ ภาพ ข อจ าก ดด านความไร เสถ ยรภาพทางการเม อง ส งผลให การด าเน นนโยบายข าวในแต ละป ไม ม ความต อเน อง อ นเป นผลพวงจากนโยบายของแต ละร ฐบาลม ความแตกต างก น ข อจ าก ดภายในองค กร ได แก - ความแตกต างในว ฒนธรรมองค กร ท าให ไม สามารถประสานการท างานได ตาม ต องการ นอกจากน การประสานงานระหว างกระทรวงพาน ชย ก ท าได ไม ด เท าท ควร - การขาดแคลนว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ท ท นสม ยอย างครบคร น ท งการแปรร ป และการปฏ บ ต การ - การขาดแคลนบ คลากรท ม ประสบการณ ในสายงานเฉพาะด าน เน องจากป จจ บ นท ม อย ใกล เกษ ยณอาย และบ คลากรประจ าพ นท ย งม อย น อย ท าให การแก ป ญหาเฉพาะ หน ากรณ ส งบ คลากรลงพ นท เพ อปฏ บ ต งาน ไม อาจท าได อย างเต มท - การขาดการทดแทนเร องล กจ างประจ า ท าให การท างานไม อาจท าได อย างต อเน อง - การขาดแรงจ งใจในการส งเสร มความก าวหน าในอาช พ ส บเน องจากม การแบ งแยก ประเภทของข าราชการ ระหว างงานว จ ยก บงานส งเสร ม - การไม ม พระราชบ ญญ ต รองร บโดยตรง ซ งป จจ บ นม เพ ยงกฎและระเบ ยบของกรม ส งผลให การปฏ บ ต งานบางอย างไม ได ร บความคล องต ว - การปฏ บ ต ภารก จโดยม ผ บ งค บบ ญชาหลายคน ป จจ บ นข าราชการในส วนภ มภาค ต องปฏ บ ต งานภายใต การบ งค บด แลของผ ว าราชการจ งหว ดในพ นท ก (22)

23 6. ว ธ การท กรมควรเล อกใช เพ อเอาชนะป ญหา อ ปสรรคต าง ๆ ควรม ว ธ การใดบ าง - การย ดอาย ในการเกษ ยณราชการออกไปหร อจ างคนท เกษ ยณแล วกล บมาท างานอ ก - การจ ดต งสถาบ นเพ อพ ฒนาบ คลากรในด านข าว และให ม การถ ายทอดความร เทคโนโลย ให มากข นกว าเด ม และม ส าน กมาตรฐานตรวจร บรอง - การด าเน นการทบทวนและตรวจสอบภารก จท ม อย พร อมท งแก ไขให ม ประส ทธ ภาพ - การประสานงานก บหน วยงานในพ นท ท งภาคเอกชนและจากส วนจ งหว ด เพ อสร าง เคร อข ายแนวร วมในการท างานร วมก น และด าเน นการจ ดสรรงบประมาณจากองค กร ภายนอกร วมสน บสน น - การให ภาคเอกชนเข ามาด าเน นงานในบางส วน และกรมการข าวม หน าท ในการ ตรวจสอบ - การยกระด บและช แจงฐานะของกรมการข าว ให กรมต าง ๆ รวมถ งประชาชนโดยท วไป เล งเห นความส าค ญของข าว ในฐานะท เป นทร พยากรหล กของชาต ก (23)

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information