จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน"

Transcription

1 บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส งเสร มให ผ เร ยน ทางานให เป นระเบ ยบเร ยบร อย ม เหต ผล ม ท กษะในการใช ภาษาเพราะการเข ยน หร อเร ยบเร ยงข อม ลใน รายงาน จะต องทาอย างเป นระบบ ต องอ างอ งหล กฐาน หร อม ข อเท จจร งมาสน บสน นเร องราวท ได รวบรวม มา เพ อเป นรายงาน ความหมายของรายงาน ได ม ผ ให ความหมายของคาว ารายงาน รายงาน ไว หลายความหมายด วยก นเช น วาณ ฐาปนวงศ ศานต (2539 : 98) กล าวว ารายงานหมายถ ง ก จกรรมในการศ กษาท น บเป นการประเม นผล การศ กษาส วน หน ง ม หลาบแบบเช น การทดลอง การสารวจ หร อว ธ การอ นๆ ท ผ สอนจะกาหนดให น กศ กษาทา อาจเป น รายงานบ คคล หร อกล ม ท งน แล วแต ล กษณะว ชา และผลของรายงานจะต องเข ยนตามแบบท สถาบ นน น กาหนด บ ปผา ส ดสว สด (2524 : 64) กล าวว า รายงานหมายถ ง การศ กษาค นคว าเก ยวก บเร องใดเร องหน ง เพ อให ได ข อม ลท ถ กต อง แล วนาข อม ลน นมาเร ยบเร ยงข นใหม อย างม ระเบ ยบแบบแผน ม เน อหาต อเน อง และสมบ รณ ถ อเป นส วนหน งของการประเม ลผลด วย จากคาจาก ดความ หร อความหมายด งกล าว สร ปได ว า รายงาน หมายถ งเร องราวท ได ศ กษาค นคว าหาข อม ลเก ยวก บเร องใดเร องหน งอย างถ กต อง สมบ รณ แล วนา ข อม ลน นมาเร ยบเร ยง ข นใหม อย างม ระเบ ยบแบบแผน จากน นจ งเข ยน หร อพ มพ ข นตามแบบแผนท น ยม เป นสากล จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ถ อว าม ความสาค ญอย างย งท ช วยให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ด วยตนเองจากแหล ง ความร ต างๆ ไม ว าจะเป นหน งส อ ส งพ มพ อ นๆ ว ทย โทรท ศน ฯลฯ จากการท ป จจ บ นการเร ยนการสอนม ก เน นให ผ เร ยนม การศ กษาค นคว าด วยตนเองมากข นท งน เพ อให เก ดความค ดร เร มสร างสรรค ม ความ ร บผ ดชอบในการทางาน ผ สอนจ งม กมอบหมาย หร อกาหนดให ผ เร ยนเสนอผลงานการเร ยนร ออกมาใน

2 ร ปแบบของรายงาน ซ งม จ ดม งหมายด งน 1. เพ อให ผ เร ยนม โอกาสศ กษาค นคว าด วยตนเอง ม ความร กว างขวาง และล กซ งกว าการศ กษาจาก ตารา หร อ จกห องเร ยนเพ ยงอย างเด ยว 2. เพ อให ผ เร ยนมองเห นแนวทางในการศ กษาหาความร และร จ กแหล งความร ต างๆ 3. เพ อส งเสร มให ผ เร ยนร จ กใช ว จารณญาณของตนเอง ม ความค ดม เหต ผล และสามารถรวบรวม ข อม ลอย างม หล กฐาน และจ นตนาการ ระด บท ส งข น 4. เพ อส งเสร มให ผ เร ยนร กการอ าน และการค นคว าหาความร ใหม ๆ 5. เพ อให ผ เร ยนม ความค ดร เร มสร างสรรค 6. เพ อฝ กให ผ เร ยนม ท กษะในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ดของตนเองให ผ อ นอ านเก ดภาพพจน 7. เพ อให ผ เร ยนเข าใจร ปแบบ ข นตอนการเข ยนรายงานท ถ กต อง ซ งเป นพ นฐานของการศ กษาใน ประเภทของรายงาน โดยท วไปแบ งออกเป น 2 ประเภทค อ 1. รายงานท วไป 2. รายงานทางว ชาการ 1. รายงานท วไป หมายถ ง รายงานข อเท จจร ง หร อข อค ดเห นของบ คคล องค การ สถาบ นต างๆ ซ งได ดาเน น ไปแล ว หร อกาล งดาเน นอย หร อจะดาเน นต อไป เพ อให ผ บ งค บบ ญชาผ ร วมงาน หร อผ สนใจทราบ ได แก 1.1 รายงานทางราชการ หมายถ งข อเข ยนท เป นคากล าวรายงานในพ ธ ของทางราชการ เช น พ ธ เป ด การส มมนา พ เป ดการแข งข น พ ธ การประกวด ฯลฯ เป นการรายงานให ทราบถ งความเป นมาของงาน การ ดาเน นงาน ผ ร วมงาน ระยะเวลาของงาน จานวนผ ร วมงาน และลงท ายด วยการเช ญประธานในพ ธ กล าวเป ด งาน 1.2 รายงานการประช ม หมายถ ง รายงานท เก ดจากการประช ม เร ยกว ารายงานบ นท กการประช ม ท กคร งท หน วยงานม การประช ม จะต องม การบ นท กเร องราวต างๆ ท องค ประช มกล าวถ ง ต งแต เร มประช ม จนส นส ดการประช ม และรายงานการประช มน ต องรายงานให ท ประช มร บรองในการประช มคร งต อไป 1.3 รายงานข าว หมายถ ง ข อเข ยนท เข ยนข น หร อพ ดข น เพ อรายงานเหต การณ ท เก ดข น ข าวท รายงานต องเป นเร องจร ง และม หล กฐานย นย นได

3 2. รายงานทางว ชาการ หมายถ ง การเสนอข อเท จจร งท ได จากการศ กษาค นคว า หร อว จ ยอย างม ระบบของ บ คคล กล มบ คคล หน วยงาน ได ข อเท จจร งอย างไรก รายงานไปอย างน นตามความเป นจร ง รายงานทาง ว ชาการอาจเป นรายงานการค นคว าทดลอง หร อเอกสารการสารวจการว จ ย ซ งน ยมในป จจ บ น รายงานทางว ขาการแบ งเป น 3 ประเภท ค อ ฯลฯ 2.1 รายงาน (Report) 2.2 ภาคน พนธ (Term paper) 2.3 ว ทยาน พนธ หร อปร ญญาน พนธ (Thesis or Dissertation) 2.1 รายงาน (Report) ได แก ก จกรรมอย างหน งในการศ กษา และเป นส วนหน งในการประเม นผลการศ กษา เร องท เร ยบเร ยงข นตามแบบแผนท สถาบ นน นกาหนด ผลการศ กษาค นคว าโดยว ธ ใดว ธ หน ง หร อหลายว ธ เช น การส งเกต การทดลอง การสารวจ รายงานท ผ สอนกาหนดให ผ เร ยนทาเป นรายบ คคล หร อทาเป นกล มตามความเหมาะสม ว ธ ท ใช ในการศ กษาค นคว า หร อความส น ยาวของรายงาน ย อมแตกต างไปตามห วข อเร อง 2.2 ภาคน พนธ (Term paper) ได แก คาอธ บายของรายงาน 5 ข อข างต นและ ภาคน พนธ เป นรายงานทางว ชาการท ครอบคล ม ส มพ นธ ก บเน อหาท งหมดของว ชาท เร ยน หร อ ท ย งไม ได เร ยน และผ สอนมอบหมายให ผ เร ยนค นคว าเพ มเต ม ภาคน พนธ อาจไม จาเป นต องแสดงความค ดร เร มในแนวการค นคว าว จ ยท เป นของผ เร ยน ซ งต าง ก บล กษณะของปร ญญาน พนธ ภาคน พนธ ม งให ผ เข ยนแสดงความสามารถโดยเฉพาะในห วข อ หร อเร องราวท ไม ได ศ กษาก น อย างล กซ งในช นเร ยน ในเร องต อไปน ย งข น - ความสามารถท จะค นหา และรวบรวมข อม ลจากห องสม ด เพ อประกอบงานน นให ม ค ณค า - ความสามารถท จะเล อกเฟ นข อม ล ข อเท จจร ง และความค ด โดย นาเอาเฉพาะส วนท เก ยวข องก บห วข อเร องท ต องการศ กษามาใช ให ม ค ณค า - ความสามารถจ ดระบบ เร ยบเร ยงข อม ลด วยภาษาท ถ กต อง ช ดเจน ลาด บ ความค ดท เป นเหต ผล และดาเน นตามร ปแบบการเข ยนท สถาบ นน นกาหนด ในรายว ชาหน งๆ ผ สอนอาจกาหนดให ผ เร ยนทาแต รายงาน หร อ

4 ว ทยาน พนธ หร ออย างใดอย างหน ง หร ออาจให ทาท ง 2 อย างก ได ตามความเหมาะสม 2.3 ว ทยาน พนธ หร อปร ญญาน พนธ (Thesis or Dissertation) ได แก รายงานการค นคว าว จ ยท น ส ตปร ญญาโท และปร ญญาเอกต องทาตาม หล กส ตรของการศ กษา ม ปร มาณ และค ณภาพท ส งกว าภาคน พนธ ผลงานการศ กษาค นคว าว จ ย ใช เวลาศ กษาค นคว าไม น อยกว า 1 ป และผ เข ยนต องร บผ ดชอบในการเล อกห วข อเร อง และกาหนดขอบเขตท ต องศ กษาค นคว าให ล กซ งกว าภาค น พนธ ว ทยาน พนธ หร อปร ญญาน พนธ ในระด บปร ญญาโท และปร ญญาเอก ต องม ค ณภาพทางว ชาการท ส งกว าก นตามลาด บ ส วนประกอบของรายงาน และภาคน พนธ รายงาน และภาคน พนธ ม ส วนประกอบท สาค ญ 3 ส วน ค อ ส วนประกอบตอนต นเน อเร อง และ ส วนประกอบตอนท าย แต ละส วนม รายละเอ ยดด งน 1. ส วนประกอบตอนต น ประกอบด วย 1.1 ปกนอก 1.2 ใบรองปก 1.3 ปกใน 1.4 คานา ค อส วนท บอกเหต ผล หร อแรงจ งใจท ทารายงานเร องน นๆ ห วข อเน อหาคร าวๆ จากน นอาจ กล าวแสดงความขอบค ณผ ให ความช วยเหล อ ประโยชน 1.5 สารบ ญ ค อ ห วข อสาค ญของเน อหา ซ งต องแบ งเป นบท และบอกเลขหน าท ปรากฏเน อหาน นๆ 1.6 สารบ ญตาราง หร อบ ญช ตาราง 1.7 สารบ ญร ปภาพ หร อสารบ ญภาพประกอบ 2. เน อเร อง ประกอบด วย 2.1 ส วนประกอบท เป นเน อหา ได แก บทนา เป นการกล าวนาเน อหาในเร องท ทา เน อเร อง สร ป

5 2.2 ส วนประกอบในเน อหา ได แก อ ญประภาษ เช งอรรถ ตาราง ภาพประกอบ 3. ส วนประกอบตอนท าย ประกอบด วย 3.1 หน าบอกตอน 3.2 บรรณาน กรม 3.3 ภาคผนวก 3.4 อภ ธานศ พท การจ ดเร ยงห วข อต างๆ ในการเข ยนรายงาน จะต องม ครบท ง 3 ส วนใหญ ๆด งกล าว แต ห วข อย อยบาง ห วข อ อาจม หร อไม ม ก ได ข นอย ก บเร องราวท ศ กษาค นคว า ซ งผ เข ยนจะทราบด ว าห วข อย อยข อใดจาเป น หร อไม จาเป นในการเข ยนรายงาน ข นตอนการเข ยนรายงาน 1. เล อกเร อง การต งช อเร อง ควรเป นวล หร อประโยคท เป นข อความกะท ดร ด ส อความหมายช ดเจน การเล อกเร องท จะทารายงาน ส วนใหญ ผ สอนม กให โอกาสผ เร ยนเล อกเอง เพ อให ผ เร ยนได แสดงความค ดเห น ความสามารถของตนเอง ในการเล อกเร องท จะทารายงานควรเป นเร องท 1. เป นเร องท ผ ทาม ความร ความสนใจเป นพ เศษ เป นประโยชน ต อตนเอง และผ อ านเพราะเม อม ความร ความสนใจ ย อมทาให เข ยนได ง ายข น 2. เป นเร องท สามารถหาข อม ลมาประกอบการเข ยนได มากพอ 3. เป นเร องท สามารถใช เวลาได เหมาะสมก บห วข อ และกาหนดส งของรายงาน 4. เป นเร องท ม ขอบเขตเน อหาเหมาะสม ไม กว าง หร อแคบเก นไป ถ ากว างเก นไป ถ ากว างเก นไปอาจทาให เข ยนได ผ วเผ น ไม ม จ ดสาค ญให เจาะล ก ถ าแคบเก นไปทาให หาข อม ลรายละเอ ยด ได จาก ด ซ งม ว ธ กาหนดขอบเขตเน อหาของเร องให เหมาะสมด งน 4.1 ใช แง ม มท เหมาะสมของเร องเป นต วกาหนด เช น ป ญหาส งคม กาหนดเป น ป ญหายาเสพต ด

6 ป ญหาช มชนแออ ด ป ญหาว ยร น 4.2 ใช ย คสม ยเป นต วกาหนด เช น ประเพณ ไทย กาหนดเป น ประเพณ ไทยสม ยกร งส โขท ย ประเพณ ไทยสม ยกร งร ตนโกส นทร ตอนต น ฯลฯ 4.3 ใช ขอบเขตทางภ ม ศาสตร เป นต วกาหนด เช น ประเพณ ไทย กาหนดเป น ประเพณ ไทยในภาค อ สาน ประเพณ ไทยภาคใต 4.4 ใช กล มบ คคล เป นต วกาหนด เช นการข ดคอคอดกระ กาหนดเป น การข ดคอคอดกระในท ศนะ ของน กเศรษฐศาสตร ฯลฯ 2. ส ารวจแหล งข อม ล เพ อเป นการสะดวก และประหย ดเวลาในการค นหาข อม ลเพ อท จะทารายงาน นอกจากจะค นหาจาก แหล งสารน เทศต างๆ เช น ห องสม ด ศ นย สารน เทศ ศ นย เอกสารสนเทศ ส อโสตท ศน และอ นๆแล ว การ ค นหาข อม ลในแหล งสารน เทศก ควรร จ กว ธ การต างๆ และใช เคร องม อช วยค นเพ อท จะทาให ได ข อม ลเร วข น ได แก 1. บ ตรรายการ 2. ดรรชน 3. หน งส ออ างอ ง 4. บรรณาน กรม 5. บร การตอบคาถามและช วยการค นคว า 3. อ านเพ อจดบ นท ก การบ นท ก หร อการจดโน ต หมายถ งการบ นท ก หร อจดเร องราวจากการบรรยายปาฐกถาจากการ สอนของคร อาจารย จากว ทย โทรท ศน หร อการบ นท กสร ปย อจากหน งส อ หร อส งพ มพ ต างๆ เพ อ ประกอบการค นคว า ทารายงาน ซ งม ท งการจดบ นท กจากการอ าน และบ นท กจากการฟ งในการเข ยนรายงาน การจดบ นท กจากการอ าน ถ อว าเป นส งสาค ญ ท งว าเป นส งสาค ญ ท งน เพราะสามารถใช เป นข อม ลในการ ประกอบเน อหา สน บสน นให รายงานม น าหน ก และสมบร ณ ย งข น การอ านเพ อการจดบ นท กน น ตอนแรก ควรอ านอย างคร าวๆ เพ อให เข าใจเน อหาโดยตลอด ไม จาเป นต องอ านท กประโยค ท กต วอ กษร เล อกอ าน เฉพาะท สาค ญ และเก ยวก บเร องท จะทารายงาน อาจอ านเฉพาะย อหน าแรก และย อหน าส ดท าย เพราะ ประโยคสาค ญม กอย ตอนต น และย อหน าส ดท าย ซ งม กเป นการสร ปเร อง จากน นจ งอ านโดยต งคาถาม ว าเรา ต องการอะไรจากเร องท อ าน เช น

7 ใครทาอะไร ท ไหน เม อไร ทาทาไม ผลเป นอย างไร ส ดท ายจ งอ านโดยใช ว จารณญาณ ต องอ านอย างละเอ ยดพ จารณาเน อหาว าม เหต ผลน าเช อถ อมากน อยเพ ยงใด ส วนใดสาค ญพอท จะนามา อ างอ งได จากน นจ งจดบ นท ก การจดบ นท ก เม ออ านจนเข าใจเน อหาสาค ญแล ว ควรบ นท กรายละเอ ยดไว เพ อป องก นเม อลงม อเข ยนรายงาน จะไม ต องย อนกล บไปอ านใหม ในการจดบ นท กเน อหา ส วนใหญ ม กบ นท กลงในบ ตรขนาด 4 X 6น ว หร อ 5 X 8 น ว หร อใช กระดาษสม ดแบ งคร งก ได เล อกใช ตามสะดวก โดยบ นท ก 1. ห วข อเร อง บ นท กห วข อเร องท ค นได โดยเข ยนไว ท ม มขวาของบ ตร 2. แหล งท มาของข อม ล เช น ช อผ แต ง ป ท พ มพ ช อหน งส อ คร งท พ มพ สถานท พ มพ สาน กพ มพ และหน าท ปรากฏข อความน น ตามแบบบรรณาน กรม เพ อเป นหล กฐานในการค นคว าเพ มเต ม ภายหล ง 3. ข อม ลท บ นท ก บ นท กเฉพาะเน อหาท ค ดว าสาค ญ และเป นประโยชน ในการเข ยนรายงาน และควร บ นท กให ถ กต องสมบร ณ ท ส ด ไม ควรใช ต วย อโดยไม จาเป น เพ อไม ต องเส ยเวลากล บไปค นคว าใหม การ บ นท กลงในบ ตร ห วข อเร องหน งควรใช บ ตร 1 แผ น ถ าเน อหายาวไม จบใน 1 บ ตร ก สามารถต อแผ นท 2,3... โดยเข ยนห วข อเร อง และกาก บด วยหมายเลขในท กแผ นใช คล บหน บรวมไว ด วยก น หร อเย บม มต ดก นไว แบะควรบ นท กหน าเด ยว ว ธ จดบ นท ก ในการจดบ นท กเพ อทารายงาน อาจจดบ นท กด วยว ธ หน ง หร อหลายว ธ ต อไปน 1. การจดบ นท กแบบย อความ ค อ การย อเอาเฉพาะใจความสาค ญท เก ยวก บรายงานแล วนามาเร ยบเร ยงใหม อาจใช สานวนของตนเองก ได แต ต องให ได ใจความตามต นฉบ บเด ม ภาษาก บความม นคงของชาต เยาว ล กษณ ญาณสภาพ. (2533). ภาษาก บความม นคงของชาต ใน ท ระล กพ ธ ประกาศ เก ยรต ค ณคร ภาษาไทยด เด นประจาป พ ทธส กราช 2532 กร งเทพฯ : กอง วรรณคด และประว ต ศาสตร กรมศ ลปากร. หน า 170. สาเหต ท คนไทยใช ภาษาไทยผ ด เพราะ 1. วงการศ กษาให ความสาค ญว ชาภาษาไทยน อยมาก โดยเฉพาะหล กส ตรท ม การเปล ยนแปลงอย บ อยๆ 2. อ ทธ พลของว ฒนธรรมตะว นตก ป จจ บ นคนไทยพ ดภาษาไทยเป น ภาษาต างประเทศแม แต ช อบร ษ ท หร อช อวงดนตร ท โด งต งก จะใช ภาษาต างประเทศ

8 ด วย 3. ส อมวลชนม กใช ภาษาไทยผ ดแบบแผน เพ อเร าความสนใจ ทาให ผ อ าน จดจาและนาไปใช ผ ดไป 2. การจดบ นท กแบบถอดความ ค อ การเข ยนข นใหม ท งหมดจากต นฉบ บ เด ม ซ งอาจเป นร อยกรอง หร อ ภาษาต างประเทศ แล วถอดความเป นสานวนของผ บ นท กเอง หร อเป นข อความท ไม สาค ญพอท จะใส ใน เคร องหมายอ ญประกาศ หร อถ าค ดลอกข อความมาอาจยาวเก นไปจ งเข ยนข นเป นสานวนต วเอง วรรณคด เสถ ยร โกเศศ(พระยาอน มานราชธน). (2515). ค าของวรรณคด. กร งเทพฯ : คล งว ทยา. หน า18. ความคมของคากล าวท เห น จะอย ท การเปร ยบเท ยบช ว ตของคน ว าม ถ งสองช ว ต ค อ ช ว ตทาอาช พ เปร ยบได ก บช ว ตท เก ยวข องอย ก บว ตถ หร อทร พย ส นเง นทอง อ กช ว ตหน งเป นด านของช ว ตท นาความส ข ความอ มเอ บมาส ผ ท เห นค ณค าของช ว ตในด านน ซ งม คนไม น อยท ไม เห นความสาค ญของช ว ต ด านน เพราะม งไปทางว ตถ เป นสาค ญ ซ งน าเส ยดาย เพราะทาให เห นช ว ตในด านเด ยว มองช ว ตในท ศนะท แคบ 3. การบ นท กแบบค ดลอกข อความหร อคาพ ด ค อ ข อความน นสาค ญมาก ไม สามารถเข ยนได ด เท าของเด ม การบ นท กแบบน ต องค ดลอกให ถ กต องตามต นฉบ บท กคาพ ด ถ าข อความยายเก นไป ต องการจะต ดตอนเอา เฉพาะท สาค ญให ใช จ ด 3 จ ด(...) ตรงข อความท ต ดออก แต ต องใส เคร องหมายอ ญประกาศ ( ) คล ม ข อความท งหมดไว ด วย ม ผ กล าวว าล กษณะของข อความท บ นท กโดยว ธ ค ดลอกข อความน ม กจะม ล กษณะ อย ในเกณฑ ข อใดข อหน งต อไปน 3.1 เป นคาจาก ดความ หร อความหมายของคา 3.2 เป นส ตร กฎ หร อระเบ ยบ 3.3 เป นข อความท เป นคต เด อนใจ ม ความงดงามทางภาษา เช น ส ภาษ ตคาพ งเพย โอวาท หร อส นทรพจน ของบ คคล สมองม ไว ค ด ถนอมวงศ ล ายอดมรรคผล. (2529). การอ านให เก ง. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : กระดาษสา. หน า 17. ใครท น งหล บเวลาเร ยนบ อยๆ จงร เก ดว า เป นเพราะไม ได ต ดตาม หร อไม ได ค ด ด านถ อยคาท ได ย นได ฟ ง

9 การค ดและต งคาถามเป นว ธ แก ง วงท ชะง ดท ส ด หากล กข นถามป ญหาน น ก จะหายง วงท นท ป ญหาท ค ดน น อาจเป นป ญหาท ต วเองร คาตอบด อย แล วก ได หร อไม ทราบคาตอบจร งๆก ได ถ าร จ กถาม อาจได คาตอบท ไม คาดค ดมาก อนก ได เม อค ณอ านก เช นก นหากหม นถามต วเองก จะไม ง วง บางท ย งได อะไรใหม ๆท ไม เคยได จากการอ านคร งก อนก ได " 4. การบ นท กแบบว จารณ หร อสร ปความ เป นการสร ปความค ดเห นของตนเองหล งจากการอ านเร องน นแล ว อาจเปร ยบเท ยบ สร ป ว จารณ สน บสน นโต แย งความค ดน น สารน เทศ ประภาวด ส บสนธ. (2532). พฤต กรรมสารน เทศ ชมรมน ส ตว ชาบรรณาร กษศาสตร จ ฬา. 9 (ฉบ บฉลองหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ). หน า 24. ผ เข ยนได แบ งสารน เทศไว 2 ประเภท ค อ แหล งสารน เทศภายในต วบ คคล และแหล ง สารน เทศภายนอกต วบ คคล ซ งแหล งสารน เทศภายนอกต วบ คคลย งแบ งได อ ก 3 แหล ง ค อ แหล ง บ คคลแหล งสถาบ น และแหล งท เป นส อมวลชน 4. วางโครงเร อง เป นการจ ดลาด บเน อหาก อนการเข ยนรายงาน เพ อให มองเห นร ปแบบและรายละเอ ยดท ส มพ นธ ก น ครอบคล มเน อหาครบถ วน ไม เส ยเวลาในการค นหาข อม ล ด งน นจ งควรม การวางโครงเร อง โดย 4.1 จ ดเร ยงความสาค ญของเน อเร องโดยกาหนดเป นห วข อใหญ สาค ญรองลงมา เป นห วข อย อย ละตอน 4.2 แต ละห วข อควรม ช อเป นข อความกะท ดร ด ได ใจความครอบคล มเน อหาแต 4.3 ห วข อต างๆควรม ความส มพ นธ ต อเน องก นตามลาด บ และไม ควรแบ งย อย เก นไป เพราะจะทาให ส บสน เข าใจยาก 4.4 การแบ งห วข อ ควรใช ต วเลขกาก บแสดงห วข อใหญ และห วข อย อยต อเน องก น โดยใช เคร องหมายยมห พภาค ควรใช ต วเลขเพ ยง 3 ต ว ถ าแบ งย อยกว าน น ควรใช ย อหน าแทน ต วอย างการวางโครงเร อง หน งส ออ างอ ง 1. ความหมายของหน งส ออ างอ ง 2. ล กษณะของหน งส ออ างอ ง

10 2.1 เข ยนโดยผ ทรงค ณว ฒ 2.2 รวบรวมความร ครอบคล มสาขาว ชาต างๆ 2.3 จ ดเร ยงเน อหาอย างม ระบบ ทาให ค นง าย สะดวก รวดเร ว จ ดเร ยงตามลาด บต วอ กษร จ ดเร ยงตามเวลา หร อเหต การณ จ ดเร ยงตามลาด บหมวดหม 2.4 ม เคร องม อช วยค น อ กษรนาเล ม (Volume Guide) คาช นา (Guide Word) ดรรชน น วม อ (Thumb Index) ดรรชน (Index) 2.5 ม ความประณ ตในการจ ดทา 5. เร ยบเร ยงเน อหาฉบ บร าง กระดาษม ค ณภาพด ต วพ มพ ม ความคมช ด การเข าเล มได มาตรฐาน โดยจ ดเร ยงบ ตรบ นท กให เป นหมวดหม โดยแยกห วข อเร องเด ยวก นไว ด วยก นและจ ดลาด บห วข อ เร องตามโครงเร องท วางไว เร ยงตามลาด บห วข อใหญ ห วข อย อยให เหมาะสมตามข อม ลบางห วข อไม จาเป นต องใช ให แยกต างหาก อย าท งเพราะอาจต องนามาใช เพ มเต มภายหล ง จากน นลงม อเข ยนรายงาน โดย ประมวลข อม ล ความร ความค ดท งหมดเข าด วยก น ด วยภาษา สานวนท สละสลวย อ านเข าใจง าย ต วสะกด ต วการร นต ถ กต องตามพจนาน กรม แสดงความค ดเห นอย างม เหต ผลให ผ อ านเก ดความเข าใจได ง าย ข อความ ใดท ค ดลอกมา ควรเข ยนเช งอรรถ หร อแหล งท มาให ถ กตองตามแบบแผน หากม ร ปภาพ ตาราง แผนภ ม ก จะ ทาให รายงานสมบร ณ ย งข น 6. จ ดทาฉบ บสมบร ณ ทบทวน ตรวจทาน แก ไข ความถ กต องสมบร ณ ของเน อหา และภาษา ร ปแบบการพ มพ การเว น ระยะต างๆ ตลอดถ งการจ ดร ปเล มควรเร ยงลาด บหน าต างๆอย างไร เม อเห นว าถ กต องสมบร ณ แล วจ งนาไป เข าเล ม และนาส งอาจารย ต อไป

11 เอกสารอ างอ ง จ ฑาร ตน นกแก ว. (ม.ป.ป.). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : เอมพ นธ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. คณะอ กษรศาสตร ภาคว ชาบรรณาร กษศาสตร. (2542). การค นคว า และเข ยนรายงาน. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : โรงพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ชนะ เวชก ล. (2529). การเข ยนรายงานจากการค นคว า. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. ณรงค ป อมบ ปผา. (2526). ว ธ สอนว ชาการศ กษาค นคว าเบ องต น. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. นงล กษณ ไม หน ายก จ. (2526, มกราคม). บร การสนเทศ : ความหมายและประเภท บรรณาร กษศาสตร. 3 : 26. บ ปผา ส ดสว สด. (ม.ป.ป.). เทคน คการเข ยนโครงการ การค นคว าเข ยนรายงานและภาคน พนธ. สม ทรสาคร : ว ทยาล ยเทคน คสม ทรสาคร. ประภาวด ส บสนธ. (2540). พฤต กรรมสารน เทศ. ชมรมน ส ตว ชาบรรณาร กษศาสตร. 9 (ฉบ บฉลองหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ) : 24. พวา พ นธ เมฆา. (2535). สารน เทศก บการศ กษาค นคว า. กร งเทพฯ : กร งเทพฯ. มาลา เล กชอ ม. (ม.ป.ป.). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : จ ตรว ฒน. ลม ล ร ตตากร. (2530). การใช ห องสม ด. พ มพ คร งท 7. กร งเทพฯ : สมาคมห องสม ด แห งประเทศไทย. ว นเพ ญ สาล ผล น. (ม.ป.ป.). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : ศ นย ส งเสร มอาช วะ. วาณ ฐาปนวงศ ศานต. (2539). สารน เทศก บการศ กษาค นคว า. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. ศ นสน ย ส วรรณเจตต. (2546). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : พ ส ษฐ การพ มพ. สก ลร ตน พาน ชก ล. (ม.ป.ป.). หน งส อเร ยนหมวดว ชาพ นฐานภาษาไทย 2. กร งเทพฯ : ประสานม ตร. ส น ตย เย นสบาย. (2543). ความร เบ องต นเก ยวก บหน งส ออ างอ ง. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : ศ ลปาบรรณาคาร. ส น ย เล ศแสวงก จ และพ ศ ษฐ กาญจนพ มาย. (2546). ห องสม ดก บการร สารสนเทศ. กร งเทพฯ : ว งอ กษร. เอ อมพร ท ศนประส ทธ ผล. (2542). สารน เทศเพ อการศ กษาค นคว า. กร งเทพฯ : ส ว ระยาสาส น.

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE

POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE POWERPOINT TEMPLATE ต วประกอบของจานวนน บ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 6 Contents 1 การหารลงต ว 2 การหาต วประกอบ 3 ต วอย างก จกรรม ก จกรรมการเร ยนร 1. คร แจ งจ ดประสงค การเร ยนร ให น กเร ยนทราบ 2. น กเร ยนและคร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information