การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1"

Transcription

1 6 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1

2 7 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.1 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ง 1.1 ป.1/1 บอกว ธ การ ทางานเพ อช วยเหล อ ตนเอง ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย ของ การปล กพ ชผ กสวนคร ว ได 2. บอกความหมายของ สม นไพรพ นบ านได ง 1.1 ป.1/3 ทางานเพ อ ช วยเหล อตนเองอย าง กระต อร อร นและตรงเวลา ผลการเร ยนร 1.ม เจตคต ท ด ต อการปล ก พ ชและสม นไพรพ นบ าน 2. บอกความสาค ญของ การปล กพ ชผ กสวนคร ว และสม นไพรพ นบ านได ง 1.1 ป.1/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ง าย ๆ ในการทางานอย าง ปลอดภ ย ท 1.1 ป.1/8 ม มารยาทใน ความร - ความหมายของการปล กผ ก สวนคร ว -ความหมายของสม นไพร พ นบ าน -ความสาค ญของการปล กผ ก สวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก สม นไพร -สรรพค ณของสม นไพร พ นบ าน สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -ม ความขย น -ประหย ด

3 8 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) การอ าน ท 2.1 ป.1/3 ม มารยาทใน การเข ยน ผลการเร ยนร 1.บอกประเภทและชน ด ของการปล กพ ชผ กสวน คร วได 2.บอกหล กท วไปของการ ปล กมะเข อได 3.บอกว ธ การเตร ยมด น การปล กมะเข อได 4. ม ท ก ษะใ นการท า ง า น ร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค ส 3.1 ป.1/3 ยกต วอย าง การใช ทร พยากรใน ช ว ตประจาว นอย าง ประหย ด ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การและลงม อ ปล กมะเข อและสม นไพร พ นบ านได 2. บอกว ธ การด แลร กษา และลงม อปล กสม นไพร พ นบ านได พ 5.1 ป.1/1 ระบ ส งท ทา ให เก ดอ นตรายท บ าน โรงเร ยน และการป องก น ความร -ประเภทของพ ชผ กสวนคร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ล กษณะท วไปของการปล ก มะเข อ -การเตร ยมด นปล กมะเข อ -ว ธ การปล กมะเข อ -การปล กสม นไพรพ นบ าน และการด แลร กษา สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -แบ งป น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ม ความขย น

4 9 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การเก บเก ยว และสามารถเก บเก ยว ผลผล ตได ศ 1.1 ป.1/4 สร างงาน ท ศนศ ลป โดยการทดลอง ใช ส ด วยเทคน คง าย ๆ ผลการเร ยนร 1. เข ยนแผนผ งความค ดได 2. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและ ร บผ ดชอบต องาน ความร -การเก บเก ยวผลผล ตการด แล ร กษาผลผล ต - แผนผ งความค ด -ช อพ ชผ กสวนคร ว -ประโยชน ของมะเข อ -สม นไพรพ นบ าน สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -แบ งป น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น

5 10 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาความหมาย ความส าค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว ล กษณะ ท วไปของการปล กมะเข อ การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเ ก บเก ยวผลผล ต การด แลร กษ า ผลผล ต ประโยชน ของมะเข อ ความหมายของสม นไพร สม นไพรไทย สรรพค ณ การปล ก การด แล ร กษา การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายและความสาค ญของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 2. บอกประเภทและชน ดของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 3. บอกว ธ การเก บเก ยวและสามารถเก บเก ยวผลผล ตได 4. บอกหล กท วไปของการปล กมะเข อได 5. บอกว ธ การและลงม อปล กมะเข อได 6. บอกว ธ การเตร ยมด นการปล กมะเข อได 7. บอกความหมายของสม นไพรได 8. บอกว ธ การด แลร กษาและลงม อปล กสม นไพรได 9.ม เจตคต ท ด ต อการปล กพ ช 10.ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค 11. เข ยนแผนผ งความค ดได 12. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและร บผ ดชอบต องาน

6 11 โครงสร างหล กส ตรหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 การปล กพ ชผ ก สวนคร วตามแนว เศรษฐก จพอเพ ยง มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 2 การปล กมะเข อ ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/3 ส 3.1 ป.1/3 พ 5.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/4 สาระส าค ญ - ความหมายของการปล ก ผ กสวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก ผ กสวนคร ว -ประเภทของพ ชผ กสวน คร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ล กษณะท วไปของการ ปล กมะเข อ -การเตร ยมด นปล ก -ว ธ การปล ก -การเก บเก ยวผลผล ตการ ด แลร กษาผลผล ต -ประโยชน ของมะเข อ เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน สวนสม นไพรใน โรงเร ยน ง 1.1 ป.1/1 -ความหมายของสม นไพร ง 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/3 ส 3.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 พ นบ าน -สม นไพรพ นบ าน -สรรพค ณของสม นไพร พ นบ าน -การปล กสม นไพร พ นบ าน การด แลร กษา รวมตลอดภาค/ป

7 12 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 1 ช อหน วยการเร ยนร การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ความร เบ องต นเก ยวก บการ ปล กพ ชผ กสวนคร ว ง 1.1 ป.1/1-3, ศ 1.1 ป.1/4 การอ าน การเข ยนช อพ ช ง 1.1 ป.1/1-3, ท 1.1 ป.1/8, ท 2.1 ป.1/3 การปล กพ ชผ กสวนคร ว ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง การเข ยนแผนผ งความค ด ศ 1.1 ป.1/4

8 13 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 1 ช อหน วยการเร ยนร การปล กมะเข อ หล กท วไปของการปล กมะเข อ และการเตร ยมด น ง 1.1 ป.1/2, ท 1.1 ป.1/8, ท 2.1 ป.1/3 การปล กมะเข อ ว ธ การปล กมะเข อและการ เก บเก ยวผลผล ต ส 3.1 ป.1/3, พ 5.1 ป.1/1 ประโยชน ของมะเข อ ศ 1.1 ป.1/4

9 14 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 1 การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 1. ช อหน วย การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 1 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.1/1 บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ง 1.1 ป.1/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย ง 1.1 ป.1/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อร นและตรงเวลา ท 1.1 ป.1/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.1/3 ม มารยาทในการเข ยน ส 3.1 ป.1/3 ยกต วอย างการใช ทร พยากรในช ว ตประจาว นอย างประหย ด พ 5.1 ป.1/1 ระบ ส งท ทาให เก ดอ นตรายท บ าน โรงเร ยน และการป องก น ศ 1.1 ป.1/4 สร างงานท ศนศ ลป โดยการทดลองใช ส ด วยเทคน คง าย ๆ 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว การรวบรวม องค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 ความร เบ องต นเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร ว

10 15 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 1 การปล กมะเข อ 1. ช อหน วย การปล กมะเข อ 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 1 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.1/1 บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ง 1.1 ป.1/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย ง 1.1 ป.1/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อร นและตรงเวลา ท 1.1 ป.1/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.1/3 ม มารยาทในการเข ยน ส 3.1 ป.1/3 ยกต วอย างการใช ทร พยากรในช ว ตประจาว นอย างประหย ด พ 5.1 ป.1/1 ระบ ส งท ทาให เก ดอ นตรายท บ าน โรงเร ยน และการป องก น ศ 1.1 ป.1/4 สร างงานท ศนศ ลป โดยการทดลองใช ส ด วยเทคน คง าย ๆ 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาล กษณะท วไปของการปล กมะเข อ การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเก บเก ยวผ ลผล ต การด แลร กษาผลผล ต ประโยชน ของมะเข อ การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมา ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 หล กท วไปของการปล กมะเข อและการเตร ยมด น 5.2 ว ธ การปล กมะเข อและการเก บเก ยวผลผล ต 5.3 ประโยชน ของมะเข อ

11 16 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 2

12 17 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.2 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ง 1.1 ป.2/1 บอกว ธ การ และประโยชน การทางาน เพ อช วยเหล อตนเองและ ครอบคร ว ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายและ ความสาค ญของการปล ก พ ชผ กสวนคร วได 2. บอกความหมายของ สม นไพรไทยได ง 1.1 ป.2/3 ทางานเพ อ ช วยเหล อตนเองและ ครอบคร วอย างปลอดภ ย ผลการเร ยนร 1.ม เจตคต ท ด ต อการปล ก พ ชและสม นไพรไทย 2. บอกความสาค ญของ การปล กพ ชผ กสวนคร ว และสม นไพรไทยได 3. บอกว ธ การปล กผ กให ปลอดภ ยจากสารพ ษได ง 1.1 ป.2/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ใน ความร - ความหมายของการปล กผ ก สวนคร ว -ความหมายของสม นไพร ไทย -ความหมายของผ กปลอด สารพ ษ -ความสาค ญของการปล กผ ก สวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก สม นไพรไทย -สรรพค ณของสม นไพรไทย -ว ธ การปล กผ กให ปลอดภ ย จากสารพ ษ สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การอ าน -การเข ยน -การตรวจสอบ ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -อดทน -ม ความขย น -ประหย ด

13 18 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) การทางานอย างเหมาะสม ก บงานและประหย ด ท 1.1 ป.2/8 ม มารยาทใน การอ าน ท 2.1 ป.2/4 ม มารยาทใน การเข ยน ผลการเร ยนร 1.บอกประเภทและชน ด ของการปล กพ ชผ กสวน คร วได 2.บอกหล กท วไปของการ ปล กผ กบ งได 3.บอกว ธ การเตร ยมด น การปล กผ กบ งได 4. ม ท กษะในการทางาน ร ว ม ก บ ผ อ น อ ย า ง สร างสรรค ส 3.1 ป.2/1 ระบ ทร พยากรท นามาผล ต ส นค าและบร การท ใช ใน ช ว ตประจาว น ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การและลงม อ ปล กผ กบ งได 2. บอกว ธ การด แลร กษา และลงม อปล กสม นไพร ไทยได ความร -ประเภทของพ ชผ กสวนคร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ล กษณะท วไปของการปล ก ผ กบ ง -การเตร ยมด นปล กผ กบ ง -ข นตอนการปล กพ ชผ กให ปลอดภ ยจากสารพ ษ -ว ธ การปล กผ กบ ง -การปล กสม นไพรไทยและ การด แลร กษา สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -แบ งป น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ม ความขย น

14 19 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) พ 5.1 ป.2/3 ระบ โทษของ สารเสพต ด สารอ นตราย ใกล ต ว และว ธ การป องก น ผลการเร ยนร บอกว ธ การเก บเก ยว และสามารถเก บเก ยว ผลผล ตได 2. บอกว ธ การควบค ม ว ชพ ชในแปลงผ กได ศ 1.1 ป.2/3 สร างงาน ท ศนศ ลป โดยใช ท ศนธาต ท เน นเส น ร ปร าง ผลการเร ยนร 1. วาดภาพระบายส พ ชผ ก สวนคร วได 2. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและ ร บผ ดชอบต องาน ความร -การเก บเก ยวผลผล ตการด แล ร กษาผลผล ต -การควบค มว ชพ ชในแปลง ผ ก - การวาดภาพระบายส -ช อพ ชผ กสวนคร ว -ประโยชน ของผ กบ ง -สม นไพรไทย สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -แบ งป น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น

15 20 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาความหมาย ความส าค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว ล กษณะ ท วไปของการปล กผ กบ ง การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเก บเก ยวผลผล ต การด แลร กษาผลผล ต ประโยชน ของผ กบ ง ความหมายของสม นไพรไทย สม นไพรไทยบ าน สรรพค ณ การปล ก การด แล ร กษา การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การตรวจสอบ เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายและความสาค ญของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 2. บอกประเภทและชน ดของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 3. บอกว ธ การเก บเก ยวและสามารถเก บเก ยวผลผล ตได 4. บอกหล กท วไปของการปล กผ กบ งได 5. บอกว ธ การและลงม อปล กผ กบ งได 6. บอกว ธ การเตร ยมด นการปล กผ กบ งได 7. บอกว ธ การควบค มว ชพ ชในแปลงผ กได 8. บอกว ธ การปล กผ กให ปลอดภ ยจากสารพ ษได 9. บอกความหมายและความสาค ญของสม นไพรไทยได 10. บอกว ธ การด แลร กษาและลงม อปล กสม นไพรไทยได 11. ม เจตคต ท ด ต อการปล กพ ชและสม นไพรไทย 12.ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค 13. วาดภาพระบายส พ ชผ กสวนคร วได 14. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและร บผ ดชอบต องาน

16 21 โครงสร างหล กส ตรหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 การปล กพ ชผ ก สวนคร วตามแนว เศรษฐก จพอเพ ยง มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.2/1 ง 1.1 ป.2/2 ง 1.1 ป.2/3 ท 1.1 ป.2/8 ท 2.1 ป.2/4 ศ 1.1 ป.2/3 2 การปล กผ กบ ง ง 1.1 ป.2/2 ง 1.1 ป.2/3 ท 1.1 ป.2/8 ท 2.1 ป.2/4 ส 3.1 ป.2/1 พ 5.1 ป.2/3 ศ 1.1 ป.2/3 3 สวนสม นไพรใน โรงเร ยน ง 1.1 ป.2/1 ง 1.1 ป.2/3 ท 1.1 ป.2/8 สาระส าค ญ - ความหมายของการปล ก ผ กสวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก ผ กสวนคร ว -ประเภทของพ ชผ กสวน คร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ความหมายของผ กปลอด สารพ ษ -การปล กผ กให ปลอดภ ย จากสารพ ษ -ข นตอนการปล กพ ชผ ก ให ปลอดภ ยจากสารพ ษ -การควบค มว ชพ ชใน แปลงผ ก -ล กษณะท วไปของการ ปล กผ กบ ง -การเตร ยมด นปล ก -ว ธ การปล ก -การเก บเก ยวผลผล ตการ ด แลร กษาผลผล ต -ประโยชน ของผ กบ ง -ความหมายของสม นไพร ไทย -สม นไพรไทย เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน

17 22 ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด สาระส าค ญ เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน ท 2.1 ป.2/4 ส 3.1 ป.2/3 ศ 1.1 ป.2/4 -สรรพค ณของสม นไพร ไทย -การปล กสม นไพรไทย การด แลร กษา รวมตลอดภาค/ป

18 23 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 2 ช อหน วยการเร ยนร การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ความร เบ องต นเก ยวก บการ ปล กพ ชผ กสวนคร ว ง 1.1 ป.1/1-3, ศ 1.1 ป.1/4 พ ชผ กสวนคร วปลอดภ ยจาก สารพ ษ ง 1.1 ป.2/1-3,ท 1.1 ป.2/4,ท 1.1 ป.2/8 การปล กพ ชผ กสวนคร ว ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง การเข ยนแผนผ งความค ด ศ 1.1 ป.2/3

19 24 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 2 ช อหน วยการเร ยนร การปล กผ กบ ง มาร จ กผ กบ งก นเถอะ ง 1.1 ป.2/2,ส 3.1 ป.2/1, พ 5.1 ป.2/3 หล กท วไปของการปล กผ กบ ง ง 1.1 ป.2/2, ท 1.1 ป.2/4, ท 1.1 ป.2/8 การปล กผ กบ ง ว ธ การด แลร กษาผ กบ ง ส 3.1 ป.2/1,พ 5.1 ป.2/3 ประโยชน ของผ กบ ง ศ 1.1 ป.2/3

20 25 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 2 การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 1. ช อหน วย การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.2/1 บอกว ธ การและประโยชน การทางานเพ อช วยเหล อตนเองและครอบคร ว ง 1.1 ป.2/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ในการทางานอย างเหมาะสมก บงานและประหย ด ง 1.1 ป.2/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองและครอบคร วอย างปลอดภ ย ท 1.1 ป.2/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.2/4 ม มารยาทในการเข ยน ศ 1.1 ป.2/3 สร างงานท ศนศ ลป โดยใช ท ศนธาต ท เน นเส น ร ปร าง 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว การรวบรวม องค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การตรวจสอบ 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 ความร เบ องต นเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร ว 5.2 พ ชผ กสวนคร วปลอดภ ยจากสารพ ษ

21 26 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 2 การปล กผ กบ ง 1. ช อหน วย การปล กผ กบ ง 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 1 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.2/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองและครอบคร วอย างปลอดภ ย ง 1.1 ป.2/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ในการทางานอย างเหมาะสมก บงานและประหย ด ท 1.1 ป.2/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.2/4 ม มารยาทในการเข ยน ส 3.1 ป.2/1 ระบ ทร พยากรท นามาผล ตส นค าและบร การท ใช ในช ว ตประจาว น พ 5.1 ป.2/3 ระบ โทษของสารเสพต ด สารอ นตรายใกล ต ว และว ธ การป องก น ศ 1.1 ป.2/3 สร างงานท ศนศ ลป โดยใช ท ศนธาต ท เน นเส น ร ปร าง 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาล กษณะท วไปของการปล กผ กบ ง การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเก บเก ยวผ ลผล ต การด แลร กษาผลผล ต ประโยชน ของผ กบ ง การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมา ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การตรวจสอบ 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 มาร จ กผ กบ งก นเถอะ 5.2 หล กท วไปของการปล กผ กบ ง 5.3 ว ธ การด แลร กษาผ กบ ง 5.4 ประโยชน ของผ กบ ง

22 27 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 3

23 28 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.3 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ง 1.1 ป.3/1 อธ บายว ธ การ และประโยชน การทางาน เพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร วและส งคม ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การป องก นโรค เป ดและว ธ การเก บผลผล ต ได 2. บอกประโยชน ของการ เล ยงเป ดและว ธ เล ยงเป ด ได 3. บอกประโยชน ของการ ขยายพ นธ เป ดได ความร - ว ธ การป องก นโรคเป ดและ ว ธ การเก บผลผล ต -ประโยชน ของการแปรร ป ผลผล ตจากเป ด -ประโยชน ของการเล ยงเป ด -ว ธ การเล ยงเป ด -ประโยชน ของการขยายพ นธ เป ด สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย

24 29 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ความร สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต 4. จาแนกพ นธ ปลาด กได -พ นธ ปลาด ก -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต 5. ตอบคาถามการเล ยงด และการเพาะพ นธ ปลาด ก ได ง 1.1 ป.3/3 ทางานอย าง เป นข นตอนตาม กระบวนการทางานด วย ความสะอาด ความ รอบคอบและอน ร กษ ส งแวดล อม ผลการเร ยนร 1.ม เจตคต ท ด ต อการเล ยง เป ด 2. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและ -การเล ยงด -การเพาะพ นธ -การให อาหาร -ล กษณะท วไปของสายพ นธ เป ด -ความสาค ญ หล กการ ว ธ การ และข นตอนในการค ดเล อก -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ประหย ด

25 30 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ข นตอนในการค ดเล อก พ นธ เป ดได 3.วางแผนการเล อกสาย พ นธ และการเล ยงเป ดได ง 1.1 ป.3/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ตรง ก บล กษณะงาน ผลการเร ยนร 1.บอกว ธ การใช ว สด อ ปกรณ ในการเล ยงเป ดได ท 1.1 ป.3/6 ม มารยาทใน การฟ ง การด และการพ ด ผลการเร ยนร 1. ม มารยาทในการฟ ง การ ด และการพ ด พ 4.1 ป.3/3 เล อกก น อาหารท หลากหลายครบ 5 หม ในส ดส วนท เหมาะสม พ นธ เป ด ความร -การวางแผนเล อกสายพ นธ การเล ยงเป ด -ว สด อ ปกรณ และการ นาไปใช ในการเล ยงเป ด -ว สด อ ปกรณ ในการแปรร ป ผลผล ตจากเป ด -มารยาทในการฟ ง การด และ การพ ด สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -ท กษะ กระบวนการ กล ม -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -ท กษะ กระบวนการ กล ม -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การฟ ง ด -การพ ด ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -ม ความขย น -ประหย ด -แบ งป น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ม ความซ อส ตย

26 31 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ผลการเร ยนร 1.บอกประโยชน ของไข และเน อเป ดได 2. บอกว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไป ใช ให เก ดประโยชน ก บ เป ดได ส 3.1 ป.3/3 อธ บายได ว า ทร พยากรท ม อย อย าง จาก ดม ผลต อการผล ตและ บร โภคส นค าและบร การ ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การใช ท ด นและ แหล งน าในพ นท ให เป น ประโยชน ได 2. เล อกสถานท โรงเร อน ในการเล ยงเป ดได 3. เข ยนอธ บายว ธ การกก ไข เป ดได 4.บอกว ธ การแปรร ป ผลผล ตจากเป ดได ความร -ประโยชน ของไข และเน อ เป ด -ว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหาร และเศษปลาไปใช ให เก ด ประโยชน ก บเป ด -การใช ท ด นและแหล งน าใน พ นท ให เป นประโยชน -สถานท โรงเร อน ในการ เล ยงเป ด -การกกไข เป ด -การแปรร ปผลผล ตจากเป ด สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การ เปร ยบเท ยบ -ท กษะ กระบวนการ กล ม -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน ค ณล กษณะฯ -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น

27 32 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) 5.คานวณการให อาหาร เป ดได 6.บอกว ธ การแปรร ป ผลผล ตจากปลาด กได ความร -การให อาหารเป ด -การแปรร ปผลผล ตจากปลา ด ก สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ าย ทอดความค ด ความร ส ก จากเหต การณ ช ว ตจร ง โดยใช เส น ร ปร าง ร ปทรง ส และพ นผ ว ผลการเร ยนร 1. วาดภาพระบายส เป ดได - การวาดภาพระบายส -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น

28 33 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาประโยชน ของการเล ยงเป ด ว ธ การเล ยงเป ด ความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอน ในการค ดเล อกพ นธ ล กษณะท วไปของสายพ นธ การวางแผนเล อกสายพ นธ ประโยชน ของการ ขยายพ นธ ว สด อ ปกรณ และการนาไปใช ในการเล ยง ประโยชน ของไข และเน อเป ด ว ธ การป องก น โรคเป ดและว ธ การเก บผลผล ต ว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน สถานท โรงเร อน ในการเล ยง ประโยชน ของการแปรร ปผลผล ต ว สด อ ปกรณ ในการแปรร ปผลผล ต การใช ท ด นและแหล งน าในพ นท ให เป นประโยชน การกกไข พ นธ ปลาด ก การเล ยงด การเพาะพ นธ การให อาหาร การแปรร ปผลผล ตจากปลาด ก ฝ กการวาดภาพระบายส ฝ กมารยาทในการฟ ง การด และการพ ด การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การฟ ง การด การพ ด การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การจาแนก ท กษะกระบวนการกล ม การเปร ยบเท ยบ เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. บอกประโยชน ของการเล ยงเป ดและว ธ เล ยงเป ดได 2. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอนในการค ดเล อกพ นธ เป ดได 3. วางแผนการเล อกสายพ นธ และการเล ยงเป ดได 4. บอกประโยชน ของการขยายพ นธ เป ดได 5. บอกว ธ การใช ว สด อ ปกรณ ในการเล ยงเป ดได 6. บอกประโยชน ของไข และเน อเป ดได 7. บอกว ธ การป องก นโรคเป ดและว ธ การเก บผลผล ตได 8. บอกว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน ก บเป ดได 9. เล อกสถานท โรงเร อน ในการเล ยงเป ดได 10. บอกว ธ การแปรร ปผลผล ตจากเป ดได

29 บอกว ธ การใช ท ด นและแหล งน าในพ นท ให เป นประโยชน ได 12. เข ยนอธ บายว ธ การกกไข เป ดได 13. คานวณการให อาหารเป ดได 14. บอกว ธ การแปรร ปผลผล ตจากปลาด กได 15. จาแนกพ นธ ปลาด กได 16. ตอบคาถามการเล ยงด และการเพาะพ นธ ปลาด กได 17. วาดภาพระบายส เป ดได 18. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและร บผ ดชอบต องาน 19. ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด 20. ม เจตคต ท ด ต อการเล ยงเป ดและปลาด ก

30 35 โครงสร างหล กส ตรหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 การเล ยงส ตว :เป ด มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.3/1 ง 1.1 ป.3/2 ง 1.1 ป.3/3 ท 1.1 ป.3/1 ศ 1.1 ป.2/3 พ 4.1 ป.3/3 ส 3.1 ป.3/3 สาระส าค ญ -ประโยชน ของการเล ยง เป ด -ว ธ การเล ยงเป ด -ความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอนในการ ค ดเล อกพ นธ เป ด -ล กษณะท วไปของสาย พ นธ เป ด -การวางแผนเล อกสาย พ นธ -ประโยชน ของการ ขยายพ นธ เป ด -ว สด อ ปกรณ และการ นาไปใช ในการเล ยงเป ด -ประโยชน ของไข และ เน อเป ด - ว ธ การป องก นโรคเป ด และว ธ การเก บผลผล ต -ว ธ การนาเศษผ ก เศษ อาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน ก บเป ด -สถานท โรงเร อน ในการ เล ยงเป ด -ประโยชน ของการแปร ร ปผลผล ตจากเป ด เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน 10 50

31 36 ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 2 การเล ยงส ตว :ปลา ด ก มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.3/1 ง 1.1 ป.3/2 ง 1.1 ป.3/3 ท 1.1 ป.3/1 ศ 1.1 ป.2/3 ส 3.1 ป.3/3 สาระส าค ญ -ว สด อ ปกรณ ในการแปร ร ปผลผล ตจากเป ด -การใช ท ด นและแหล งน า ในพ นท ให เป นประโยชน -การกกไข เป ด - การวาดภาพระบายส -มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด -พ นธ ปลาด ก -การเล ยงด -การเพาะพ นธ -การให อาหาร -การแปรร ปผลผล ตจาก ปลาด ก - การวาดภาพระบายส -มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน รวมตลอดภาค/ป

32 37 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 3 ช อหน วยการเร ยนร การเล ยงส ตว :เป ด พ นธ เป ด ง 1.1 ป.3/1, ง 1.1 ป.3/3, ศ 1.1 ป.3/6, ท 1.1 ป.3/6 ประโยชน ท ได จากเป ด ง 1.1 ป.3/1,พ 4.1 ป.3/3, ส 3.1 ป.3/3, ท 1.1 ป.3/6 การเล ยงเป ด ง 1.1 ป.3/1,ง 1.1 ป.3/2, ส 3.1 ป.3/3, ท 1.1 ป.3/6 การเล ยงส ตว :เป ด การขยายพ นธ เป ด ง 1.1 ป.3/1, ส 3.1 ป.3/3, ท 1.1 ป.3/6 การแปรร ปผลผล ตท ได จากเป ด ง 1.1 ป.3/2, ส 3.1 ป.3/3

33 38 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 3 การเล ยงส ตว : เป ด 1. ช อหน วย การเล ยงส ตว : เป ด 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 3 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.3/1 อธ บายว ธ การและประโยชน การทางานเพ อช วยเหล อตนเองครอบคร วและส งคม ง 1.1 ป.3/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ตรงก บล กษณะงาน ง 1.1 ป.3/3 ทางานอย างเป นข นตอนตามกระบวนการทางานด วยความสะอาด ความรอบคอบ และอน ร กษ ส งแวดล อม ท 1.1 ป.3/6 ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด พ 4.1 ป.3/3 เล อกก นอาหารท หลากหลายครบ 5 หม ในส ดส วนท เหมาะสม ส 3.1 ป.3/3 อธ บายได ว าทร พยากรท ม อย อย างจาก ดม ผลต อการผล ตและบร โภคส นค าและ บร การ ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ ายทอดความค ด ความร ส กจากเหต การณ ช ว ตจร ง โดยใช เส น ร ปร าง ร ปทรง ส และพ นผ ว 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาประโยชน ของการเล ยงเป ด ว ธ การเล ยงเป ด ความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอน ในการค ดเล อกพ นธ ล กษณะท วไปของสายพ นธ การวางแผนเล อกสายพ นธ ประโยชน ของการ ขยายพ นธ ว สด อ ปกรณ และการนาไปใช ในการเล ยง ประโยชน ของไข และเน อเป ด ว ธ การป องก น โรคเป ดและว ธ การเก บผลผล ต ว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน สถานท โรงเร อน ในการเล ยง ประโยชน ของการแปรร ปผลผล ต ว สด อ ปกรณ ในการแปรร ปผลผล ต การใช ท ด นและแหล งน าในพ นท ให เป นประโยชน การกกไข ฝ กการวาดภาพระบายส ฝ กมารยาท ในการฟ ง การด และการพ ด การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การฟ ง การด การพ ด การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การจาแนก ท กษะกระบวนการกล ม การเปร ยบเท ยบ 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 พ นธ เป ด 5.2 ประโยชน ท ได จากเป ด 5.3 การเล ยงเป ด

34 5.4 การขยายพ นธ เป ด 5.5 การแปรร ปผลผล ตท ได จากเป ด 39

35 40 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 4

36 41 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.4 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ส 3.1 ป.4/3 อธ บาย หล กการของเศรษฐก จ พอเพ ยงและนาไปใช ใน ช ว ตประจาว นของตนเอง ผลการเร ยนร 1.อธ บายชน ดของอาหาร ไก ได และว ธ การเล อกซ อ ได 2. เล อกซ ออาหารท เหมาะ ก บไก ได 3. บอกว ธ การใช ทร พยากรและส งแวดล อม ตามหล กแนวค ดของ เศรษฐก จพอเพ ยงได 4. บ นท ก รายร บ-รายจ าย ของตนเองและครอบคร ว ได ออย างม ประส ทธ ภาพ 5. รวบรวมองค ความร ของ ภ ม ป ญญาท องถ นมา ประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว นได ง 1.1ป.4/2 ทางานบรรล เป าหมายท วางไว อย างเป น ข นตอนด วยความขย น ความร - ชน ดของอาหารไก - การเล อกว ธ อาหารไก -การใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมตามหล กแนวค ด ของเศรษฐก จพอเพ ยง -บ นท ก รายร บ-รายจ ายของ ตนเองและครอบคร ว -การรวบรวมองค ความร ของ ภ ม ป ญญาท องถ นในหม บ าน แม เต ย สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การนาเสนอ -กระบวนการ กล ม -การอธ บาย ค ณล กษณะฯ -ม ความพากเพ ยร -ใช ส ต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -แบ งป น - การปฏ บ ต - ม ความอดทน -แบ งป น -การแก ป ญหา -การค ด ว เคราะห -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา

37 42 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) อดทน ร บผ ดชอบและ ซ อส ตย ผลการเร ยนร 1.บอกช อของอ ปกรณ แต ละประเภทได 2. อธ บายว ธ การใช อ ปกรณ แต ละประเภทได 3. ใช อ ปกรณ ในการ ทางานได ถ กต อง 4. อธ บายว ธ การ ข นตอน การทาน าหม กช วภาพได ง 4.1 ป.4/1 อธ บาย ความหมายและ ความสาค ญของอาช พ ผลการเร ยนร 1. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและ ข นตอนการเล ยงพ นธ ไก ไข ได 2. ม เจตคต ท ด ต อการเล ยง ไก ความร -ประเภทของอ ปกรณ ในการ เล ยงไก -ว ธ การใช อ ปกรณ ในการ เล ยงไก -ว สด อ ปกรณ ในการทาน า หม กช วภาพ -ว ธ การ ข นตอน การทาน า หม กช วภาพ - ล กษณะท วไปของพ นธ ไก ไข - ว ธ การเล ยงพ นธ ไก ไข - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก อาย 1ว น - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก ร น - ล กษณะการเล ยงไก สาว สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การฟ ง -การพ ด -การเข ยน -การปฏ บ ต -การฟ ง -การพ ด -การเข ยน -การปฏ บ ต -การฟ ง -การพ ด -การปฏ บ ต -การอธ บาย -การเข ยน -การฟ ง -การพ ด -การอ าน -การเข ยน -การปฏ บ ต สร ป ค ณล กษณะฯ -ม ความพากเพ ยร -ม ความซ อส ตย -ม จ ตสาธารณะ -ม ความประหย ด -ม ความพากเพ ยร

38 43 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) 3. อธ บายว ธ การทาว คซ น ไก ได ข อควรปฏ บ ต ใน การทาว คซ นและสามารถ ทาว คซ นไก ได 4. อธ บายประเภทตลาดไข ไก และวางแผนการขายไข ไก ได 5. วางแผนการเล อกสาย พ นธ ไก ไข ได ท 2.1 ป.4/3 เข ยน แผนภาพโครงเร องและ แผนภาพความค ดเพ อใช พ ฒนางานเข ยน ผลการเร ยนร 1. เข ยนแผนภาพความค ด เก ยวก บโรงเร อน ล กษณะ ท ด ของโรงเร อน ล กษณะ อาการของโรค และ แนวทางการป องก นโรค ของไก พ นธ ไก ไข ได ความร -น าหม กช วภาพ -ความหมาย ความสาค ญ - ว ธ การทาว คซ นไก - ข อควรปฏ บ ต ในการทา ว คซ นไก - ประเภทตลาดไข ไก - การตลาดไข ไก ของ โรงเร ยน - การค ดเล อกพ นธ ไก ไข ใน การเล ยง - แบบของโรงเร อน - ล กษณะท ด ของโรงเร อน - ล กษณะอาการของแต ละ โรค - แนวทางการป องก นโรค พ นธ ไก ไข สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การพ ด -การปฏ บ ต สร ป -การพ ด -การอ าน -การเข ยน สร ป -การ เปร ยบเท ยบ -การฟ ง -การพ ด -การอ าน -การเข ยน สร ป ค ณล กษณะฯ -ม ความพากเพ ยร -การใช สต ป ญญา ในการแก ป ญหา -ม จ ตสาธารณะ -ม ความประหย ด -ม ความซ อส ตย -ม ความ เอ อเฟ อเผ อแผ แบ งป น

39 44 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) พ 4.1 ป.4/1 อธ บาย ความส มพ นธ ระหว าง ส งแวดล อมก บส ขภาพ ผลการเร ยนร 1. อธ บายประโยชน และ ค ณค าของไข ได ความร - ประโยชน ของไข - ค ณค าทางโภชนาการของ ไข สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ - การอธ บาย -การปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -ม ความซ อส ตย

40 45 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 4 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาล กษณะท วไปของพ นธ ไก ไข ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก อาย 1ว น พ นธ ไก ร น การเล ยง ไก สาว การค ดเล อกพ นธ ว ธ การเล ยง ประเภทของอ ปกรณ ในการเล ยง ว ธ การใช อ ปกรณ ชน ดของ อาหาร ว ธ การให อาหาร ว ธ การทาว คซ น ข อควรปฏ บ ต ในการทาว คซ น แบบของโรงเร อน ล กษณะท ด ของโรงเร อน ล กษณะอาการและโรคท พบ แนวทางการป องก นโรค ประโยชน ของไข ค ณค าทางโภชนาการ ประเภทตลาดไข ไก การตลาดไข ไก ของโรงเร ยน การใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมตามหล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยง ฝ กบ นท ก รายร บ-รายจ ายของตนเองและ ครอบคร ว ความหมาย ความส าค ญของน าหม กช วภาพ ว สด อ ปกรณ ในการทา ว ธ การ ข นตอน การทา การเก บร กษา การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การนาเสนอ กระบวนการกล ม การอธ บาย การปฏ บ ต การ แก ป ญหา การค ดว เคราะห การฟ ง การพ ด การเข ยน การเปร ยบเท ยบ เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอนการเล ยงพ นธ ไก ไข ได 2. วางแผนการเล อกสายพ นธ ไก ไข ได 3. บอกช อของอ ปกรณ แต ละประเภทท ใช ในการเล ยงไก ได 4. อธ บายว ธ การใช อ ปกรณ แต ละประเภทได 5. ใช อ ปกรณ ในการทางานได ถ กต อง 6. อธ บายชน ดของอาหารไก ได และว ธ การเล อกซ อได 7. เล อกซ ออาหารท เหมาะก บไก ได 8. อธ บายว ธ การทาว คซ นไก ได ข อควรปฏ บ ต ในการทาว คซ นและสามารถทาว คซ นไก ได 9. เข ยนแผนภาพความค ดเก ยวก บโรงเร อน ล กษณะท ด ของโรงเร อน ล กษณะอาการของ โรค และ

41 บอกแนวทางการป องก นโรคของไก พ นธ ไก ไข ได 11. อธ บายประโยชน และค ณค าของไข ได 12. อธ บายประเภทตลาดไข ไก และวางแผนการขายไข ไก ได 13. ม เจตคต ท ด ต อการเล ยงไก 14. อธ บายว ธ การ ข นตอน การทาน าหม กช วภาพได 15. บอกว ธ การใช ทร พยากรและส งแวดล อมตามหล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยงได 16. บ นท ก รายร บ-รายจ ายของตนเองและครอบคร วได ออย างม ประส ทธ ภาพ 17. รวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได

42 47 โครงสร างรายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 ไก ไข ส 3.1 ป.4/3 ง 1.1 ป.4/1 ง 1.1 ป.4/2 ท 2.1 ป.4/3 พ 4.1 ป.4/1 มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด สาระส าค ญ - ล กษณะท วไปของพ นธ ไก ไข - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก อาย 1ว น - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก ร น - ล กษณะการเล ยงไก สาว - การค ดเล อกพ นธ ไก ไข ในการเล ยง - ว ธ การเล ยงพ นธ ไก ไข -ประเภทของอ ปกรณ ใน การเล ยงไก -ว ธ การใช อ ปกรณ ในการ เล ยงไก - ชน ดของอาหารไก - การเล อกว ธ อาหารไก - ว ธ การทาว คซ นไก - ข อควรปฏ บ ต ในการทา ว คซ นไก - แบบของโรงเร อน - ล กษณะท ด ของโรงเร อน - ล กษณะอาการของแต ละ โรค - แนวทางการป องก นโรค พ นธ ไก ไข เวลา น าหน ก ( ช วโมง) คะแนน 10 50

43 48 ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 2 การดาเน นช ว ตตาม คาสอนพ อ มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ส 3.1 ป.4/3 ง 1.1 ป.4/1 ง 1.1 ป.4/2 สาระส าค ญ - ประโยชน ของไข - ค ณค าทางโภชนาการ ของไข - ประเภทตลาดไข ไก - การตลาดไข ไก ของ โรงเร ยน -การใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมตามหล ก แนวค ดของเศรษฐก จ พอเพ ยง -บ นท ก รายร บ-รายจ าย ของตนเองและครอบคร ว -การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นใน หม บ านแม เต ย -น าหม กช วภาพ -ความหมาย ความสาค ญ -ว สด อ ปกรณ ในการทาน า หม กช วภาพ -ว ธ การ ข นตอน การทา น าหม กช วภาพ -การเก บร กษา เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน รวมตลอดภาค/ป

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๓ หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๔ โครงสร างกล มสาระการเร ยนร โครงสร าง ระด บประถมศ กษา รายว ชาพ นฐาน ง ๑๑๑๐๑ การงานอาช พและเทคโนโลย จานวน ๔๐ ช วโมง ง ๑๒๑๐๑ การงานอาช

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ตอนท 4 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 4 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 4 แนวทางการจ ดการเร ยนร ส ประชาคม การจ ดการเร ยนร ส ประชาคม ผ บร หารสถานศ กษา เป นบ คคลสาค ญในการส งเสร ม สน บสน นและช วยเหล อคร โดยเน นให คร เร มจากการว เคราะห หล กส ตรสถานศ กษา จ ดท าหน วย การเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา พฤต กรรมผ บร โภค ช อหน วย การแบ งส วนตลาดก บพฤต กรรมผ บร โภค ช อเร องหร อช องาน จานวนช วโมง สาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา พฤต กรรมผ บร โภค ช อหน วย การแบ งส วนตลาดก บพฤต กรรมผ บร โภค ช อเร องหร อช องาน จานวนช วโมง สาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา พฤต กรรมผ บร โภค ช อหน วย การแบ งส วนตลาดก บพฤต กรรมผ บร โภค หน วยท 5 สอนคร งท ช วโมงรวม... ช อเร องหร อช องาน จานวนช วโมง สาระสาค ญ การแบ งส วนตลาดเป นการศ กษาถ งต วแปรร วมท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

สร ปสาระส าค ญด งน ท กษะการปฏ บ ต ว ชาช พพยาบาล

สร ปสาระส าค ญด งน ท กษะการปฏ บ ต ว ชาช พพยาบาล การจ ดการความร (ด านการเร ยนการสอน) เร อง การพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการว ดและประเม นผลตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ว นท 26-27 ม ถ นายน 2557 ณ ห องประช มพ ทธ ช ว น คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม

หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม 9 หล กส ตรการท าป ยช วภาพ จ านวน ช วโมง กล มอาช พเกษตรกรรม ความเป นมา จากนโยบายการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ ม งเน นการจ ดการศ กษา เพ #อพ ฒนาด านอาช พใน กล มอาช พ ประกอบด วย อาช พด านเกษตรกรรม

More information

สาระการเร ยนร 1. ร จ กเคร องม อต าง ๆ ในกล องเคร องม อ 2. ค ณสมบ ต ของเคร องม อแต ละชน ดในกล องเคร องม อ 3. การใช เคร องม อต าง ๆ ในกล องเคร องม อ

สาระการเร ยนร 1. ร จ กเคร องม อต าง ๆ ในกล องเคร องม อ 2. ค ณสมบ ต ของเคร องม อแต ละชน ดในกล องเคร องม อ 3. การใช เคร องม อต าง ๆ ในกล องเคร องม อ แผนการจ ดการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช ส เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง การใช เคร องม อในการวาดภาพและการใช

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคน คการแพทย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) --------------------------------- แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร ยนร จากหล กส ตรส รายว ชา (Curriculum Mapping) แผนท แสดงการกระจายความมาตรฐานผลการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

การสร ปและนาเสนอผลการค นหาคาตอบ หมายถ ง การรวบรวมและลงข อสร ปผลการดาเน นการค นหา คาตอบ และเผยแพร ผลการดาเน นงานด วยว ธ การ และส อท หลากหลาย

การสร ปและนาเสนอผลการค นหาคาตอบ หมายถ ง การรวบรวมและลงข อสร ปผลการดาเน นการค นหา คาตอบ และเผยแพร ผลการดาเน นงานด วยว ธ การ และส อท หลากหลาย ๑ ต วอย างการออกแบบการจ ดการเร ยนร ว ชา ส๑๔๑๐๑ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม การออกแบบการจ ดการเร ยนร ให น กเร ยนเร ยนร /สร างองค ความร โดยใช กระบวนการว จ ย ในการจ ดการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข

More information