ก ตต กรรมประกาศ ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก ตต กรรมประกาศ ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ"

Transcription

1 ก ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาโครงงานภาษาไทยประเภทการส ารวจและรวบรวมข อม ล หร อเร องศ กษา การเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น เล มน ส าเร จล ล วงโดยได ร บความอน เคราะห อย าง ด จากคร ร ตต กาล ผ ดฟอง ซ งได กร ณาให ค าปร กษาแนะน าแนวค ดว ธ การและเส ยสละเวลาอ นม ค า แก ไขข อบกพร องของเน อหาและส านวนภาษาด วยความเอาใจใส อย างด ย ง คณะผ ศ กษาขอกราบ ขอบพระค ณเป นอย างส ง ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณคณะผ บร หารโรงเร ยนเทศบาล ๕ เด นห า คร กล มสาระภาษาไทยและ คณะคร ท กท านท ได ให การสน บสน นการด าเน นการศ กษาโครงการเล มน จนส าเร จด วยด รวมถ ง อาจารย ธตรฐ ต ลาพงษ พ พ ฒน ท ได ให ค าช แนะด านการใช ภาษาไทยของว ยร นในป จจ บ นด วย ธ นวา นางแล จ ฑามาศ ม เชาว ศ ภกานต ศ ร ส วรรณ

2 ค สารบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ข สารบ ญ ค บทท ๑ บทน า ๑ ท มาและความส าค ญของโครงงาน ๑ ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขตการศ กษา ๑ น ยามศ พท เฉพาะ ๑ ประโยชน ท ได ร บ ๒ บทท ๒ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ๓ บทท ๓ ว ธ การด าเน นโครงการ ๖ ข นตอนการด าเน นโครงการ ๖ อ ปกรณ ท ใช ในการศ กษา ๖ บทท ๔ ผลการศ กษา ๘ บทท ๕ สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ ๑๙ ผลการศ กษาจากการด าเน นโครงงาน ๑๙ ข อเสนอแนะจากการด าเน นการศ กษา ๒๒ บรรณาน กรม ภาคผนวก

3 ข บทค ดย อ ภาษาไทยเป นภาษาประจ าชาต เป นสมบ ต ส วนรวมท คนไทยท กคนพ งร กษา ด วยการ ใช ภาษาไทยให ถ กต อง ท งด านการเข ยนและการอ าน เพ อส บทอดมรดกทางว ฒนธรรมของชาต ไว ป จจ บ นน จากการส งเกตพบว าม การใช ภาษาไทยก นผ ดๆมากมาย อาจเน องมากจากการ เปล ยนแปลงของย คสม ยและการเข ามาม บทบาทของส อไอท ย คใหม ก เป นส วนหน งของต นตอแห ง ป ญหาท ว าด วยการเข ยนการอ านของว ยร นไทยย คน ในฐานะท เราท กคนเป นคนไทยสมควรอย างย งท จะใช ค าไทยให ถ กต องท งการอ าน และการเข ยนและควรช วยก นอน ร กษ การใช ภาษาไทยให ถ กต องส บไปช วล กช วหลาน

4 บทท ๑ บทน า ท มาและความส าค ญ สภาพส งคมป จจ บ นท เปล ยนแปลงไปอ นมากน น นอกจากจะส งผลต อการใช ช ว ตประจ าว นในด านต างๆแล ว ย งส งผลต อการส อสารท ใช ภาษาเป นเคร องม อด วย ซ งต วแปร ส าค ญก ค อเคร องม อส อสารอ เล กทรอน กส ต างๆ เช น อ นเตอร เน ต โทรศ พท ม อถ อ ด งน นภาษาท ใช ในการต ดต อผ านเคร องไอท เหล าน จ งต องการให ม นเป นไปอย างรวดเร ว ม ความกระช บ และ สามารถส อสารเฉพาะกล ม เพราะฉะน นจ งส งผลโดยตรงก บเด กหร อเยาวชนอย างเล ยงไม ได เพราะเด กว ยร นในย คน น น น าเอาภาษาพ ดมาปะปนก บภาษาทางการ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อศ กษาการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น ๒. เพ อเป นการรวบรวมและเผยแพร ค าศ พท ท ว ยร นใช ก นในป จจ บ น ๓. เพ อเป นการสร างความตระหน กในการใช ภาษาไทยให ถ กต องตาม ราชบ ณฑ ตยสถาน ขอบเขตของการศ กษาค นคว า ๑. ศ กษาค าศ พท ว ยร นท ใช ก นเฉพาะกล มในย คป จจ บ นได แก อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ และน ตยสารต างๆ ๒. ค าศ พท ท ว ยร นใช ในท น ค อค าสะแลงหร อค าคะนองท ใช ในป จจ บ นน เท าน น น ยามศ พท เฉพาะ การเปล ยนแปลง หมายถ ง การเข ยน การออกเส ยง และความหมายท ผ ดไปจากหล ก ภาษาไทย ภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น หมายถ ง ค าสะแลงหร อค าคะนองท ใช ในป จจ บ น พจนาน กรม หมายถ ง หน งส ออ างอ งประเภทหน ง โดยท วไป หมายถ ง หน งส อท รวบ รวบค าศ พท ในวงศ พท ท ก าหนด และน ยามความหมายเอาไว เพ อใช เป นท ค นหาความหมายของค า โดยม การเร ยงล าด บค าศ พท ตามต วอ กษร ให ความร เร องอ กขรว ธ บอกเส ยงอ าน และน ยาม ความหมายตลอดจนบอกประว ต ของถ อยค าเท าท จ าเป น

5 ราชบ ณฑ ตยสถาน หมายถ ง องค การว ทยาการของร ฐ ซ ง เป นสถาบ นราชการ ต งข น โดย พระราชบ ญญ ต ราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. ๒๔๗๖ คาสแลง หมายถ ง ค าคะนอง และกล าวว า ค าสแลงเป นภาษาปาก เป นภาษาไม เป น แบบแผน แต ไม ใช ค าต า หร อ ค าหยาบ เป นค าพ เศษเฉพาะกล มท สร างข นเพ อให ม ค าแปลกๆ สร างความสน กสนาน ระด บค าม การเปล ยนแปลงตามกาลสม ย การกร อนเส ยง หมายถ ง การท ค าเด มเป นค าประสม ๒ พยางค เร ยงก น เม อพ ดเร วๆ ท า ให พยางค แรก ม การกร อนเส ยงลงไป เช น หมาก เป น มะ ต ว เป นตะ เป นต น ท าให กลายเป นค า ๒ พยางค เช น หมากขาม เป น มะขาม ตาว น เป น ตะว น การแทรกเส ยง หมายถ ง การเต มพยางค ลงไประหว างค า ๒ พยางค ท าให เก ดเป นค า หลายพยางค เช น ล กตา เป น ล กกะตา ผ กถ น เป น ผ กกระถ น รากศ พท หมายถ ง รากเด มของค าท มาจากภาษาบาล และส นสกฤต ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑. ม ความร ความเข าใจในการเปล ยนแปลงภาษาท ว ยร นใช ในป จจ บ นมากย งข น ๒. เข าใจค าศ พท ของว ยร นท ใช ก นในป จจ บ นมากข น ๓. ตระหน กถ งความส าค ญของการใช ภาษาไทยให ถ กต องและเหมาะสม ๒

6 บทท ๒ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ความหมายของภาษา ค าว า ภาษา อาจแบ งความหมายออกได เป น ๒ ประเภท ค อ ภาษาในความหมายกว าง หมายถ ง ภาษาท ใช ค าพ ด (ว จนภาษา) และภาษาท ไม ได ใช ค าพ ดหร อภาษาท าทาง (อว จนภาษา) ท งน ภาษาในความหมายน อาจน บรวมไปถ งภาษาของ ส ตว ด วย แต เร องภาษาของส ตว น ย งม ข อม ลไม มากน ก จ งไม ค อยม ใครน ามากล าวรวมก บภาษาของ มน ษย ภาษาในความหมายแคบ หมายถ งภาษาท ใช ค าพ ด จะเป นค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษร ซ งเป นเคร องหมายใช แทนค าพ ดก ได ด งน น ความหมายของภาษาท เข ยนเพ อการส อสารในช ว ตประจ าว น ก ค อความหมาย ประการหล งซ งหมายถ ง ถ อยค าท มน ษย ใช ส อความเข าใจก นได น นเอง น กภาษาจ งเร ยก ความหมายของภาษาในแง น ว า ความหมายแคบ เพราะจ าก ดอย เพ ยงค าพ ดของมน ษย เท าน น อย างไรก ตามเม อมน ษย พ ฒนาข นก ม ว ธ ถ ายทอดเส ยงพ ดเป นส งอ น ในการส อสาร ส งท ใช แทน เส ยงในการส อสารก ค อ ต วอ กษร เช นเด ยวก บท เราถ ายเส ยงภาษาไทยเป นต วอ กษรไทย (ภาสกร เก ดอ อน,๒๕๕๒) ภาษาไทยเป นข มคล งแห งภ ม ป ญญาของคนไทยท งชาต เป นเอกล กษณ แห งความ ร งโรจน ของอารยธรรมไทยท โดดเด นมาอย างยาวนาน แต ท กว นน ด เหม อนภาษาไทยก าล งถ กล ม จากคนร นใหม ด ชน ช ว ดท ส าค ญประการหน งก ค อผลส มฤทธ ด านการใช ภาษาไทยของเด กเยาวชน และน กศ กษาในมหาว ทยาล ย ล วนตกต าลงมากอย างท ไม เคยปรากฏมาก อน เป นการตกต าลงอย าง ต อเน องจนน าส งเกตเป นพ เศษด วยในรอบหลายป ท ผ านมา นอกจากน นแล ว การใช ภาษาไทยท ผ ดๆ ก ม ให เห นอย อย างมากมายท งในส อมวลชน ในร ฐสภา ในเพลง ในละครโทรท ศน และใน ภาพยนตร รวมท งในว ถ ช ว ตประจ าว นของคนไทยเราเองท ไม ส จะให ความส าค ญก บการเข ยน การ พ ด การส อสารให ถ กต อง รวมท งไม ม ค าน ยมในการศ กษาหาความร ท ถ กต องด วย (พระมหาว ฒ ช ย วช รเมธ,๒๕๕๔) ท กส งในโลกล วนเป นอน จจ ง ว ฏจ กรของช ว ตม เก ด แก เจ บ ตาย ภาษาก ม ว ฏจ กร ช ว ตเช นเด ยวก น ภาษาม เก ด ค อ ม การสร างค าใหม ภาษาม แก ค อ ค าท ค ดว าเก เท ในย คหน ง ก กล บกลายเป นค าท ล าสม ยในป จจ บ น ภาษาม เจ บ ค อ ความบกพร องในการใช ภาษา ต องอาศ ย การเย ยวยา ภาษาม การตาย ค อ ค าบางค าไม ม การน ากล บมาใช อ ก (ชฎาร ตน ส นทรธรรม,๒๕๕๔)

7 ค าว า ภาษา เป นค าส นสกฤตท มาจากรากศ พท เด มว า ภาษ เป นค ากร ยา แปลว า กล าว พ ด หร อบอก เม อน ามาใช จ งเปล ยนร ปเป น ภาษา ซ งม ความหมายตามร ปศ พท ว า ค าพ ด หร อถ อยค า เป นส งท มน ษย ใช ท าความเข าใจระหว างคนก บคนเป นว ธ ท มน ษย ใช แสดงความในใจ เพ อให อ กฝ ายหน งได ร โดยใช เส ยงพ ดท ม ระเบ ยบและม ความหมาย พ ดออกมาเพ อส อความหมาย ให เข าใจตรงก น อาจกล าวโดยสร ปว า ภาษา ค อ เคร องม อในการส อความหมายโดยผ านทาง เส ยงพ ด ถ อยค า กร ยาอาการ หร อส ญล กษณ ต างๆ เพ อใช ถ ายทอดความร ส ก ความต องการของ ตนให ผ อ นทราบในการประกอบก จกรรมร วมก น (หมวดภาษาไทย มหาว ทยาศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร(ฝ ายม ธยม),๒๕๕๑) ภาษาเป นส งแสดงภ ม ป ญญาอ นยอดของมน ษย ท สามารถพ ฒนาเส ยงซ งเปล งออกได ด วยอาการตามธรรมชาต ให กลายเป นเคร องม อใช ส อความค ด ความร ส ก ความต องการของตนให ผ อ นร และส อสารก นได จนเก ดเป น ภาษา มน ษย ใช ภาษาเป นเคร องม อในการต ดต อส อสารและท า ความเข าในก นในหม ชนท ใช ภาษาเด ยวก นได ภาษาท าให มน ษย สามารถพ ฒนาช ว ต ความเป นอย ความร ความสามารถในการหาเล ยงช พ และความสามารถอ นๆ อ กมากมาย มน ษย สามารถพ ฒนา ความร ความค ด จ ตใจ ค ณธรรม ความเช อ ศ ลปะ ฯลฯ จนแตกต างจากส ตว ท กชน ดและเป นผ ครองโลกได ก ด วยภาษาของมน ษย น เอง ภาษาจ งเป นส วนส าค ญของความเป นมน ษย ไม ว าจะเป น กล มชนท เจร ญก าวหน าจนเป นมหาอ านาจหร อกล มชนท ล าหล งท ส ด ต างก ม ภาษาใช ส อสารก นใน กล มของตน และท กภาษาจะม ความสมบ รณ เพ ยงพอท จะใช ส อสารก นได ในกล ม เม อมน ษย ได ต ดต อก บคนต างกล ม ต ดต อก บคนท ใช ภาษาต างไปจากตน การหย บย มทางภาษาก อาจเก ดข นได ในท กกล มชน การย มจะม มากหร อน อยข นอย ก บความจ าเป นและความต องการของคนในส งคม น นๆ มน ษย เราใช ภาษาควบค ไปก บการด ารงช ว ต ภาษาจ งอาจร บผลจากความเจร ญหร อความ เส อมของมน ษย และอาจม ผลต อความเจร ญหร อความเส อมของส งคมมน ษย ด วย (กาญจนา นาคสก ล,๒๕๔๕) คาและคาสแลง ค า อาจเปร ยบได ก บส งม ช ว ตท งหลาย ค อม เก ด ด ารงอย แล วก ตายไป ค าจ านวนไม น อยท เคยใช ก นมาแต โบราณ ป จจ บ นได ส ญไปจากภาษา ม ค าใหม เก ดข น ค าใหม ท เก ดข นน บาง ค าเพ ยงแต ใช พ ดก นเฉพาะกล ม เฉพาะโอกาส และอาจเส อมความน ยมไป ม ผ เร ยกค าเช นน ว า ค า คะนอง บางค าใช เร ยกส งใหม ท เก ดข นในส งคม ส งใหม เหล าน อาจเป นว ตถ ส งของ ความค ด ก จกรรมหร อเหต การณ ต างๆ ค าเช นน เก ดข นด วยความจ าเป น และต ดอย ในภาษาม กไม เส อมความ น ยม (กระทรวงศ กษาธ การ,๒๕๕๐) ๔

8 ๕ บ ญยงค เกศเทศ กล าวว า ค าสแลงเก ดข นช วคร งช วคราว เป นภาษาพ ดท น ยมก นใน บางหม คณะ บางกรณ ก ต องพ ดเพ อให ออกรส จ งพยายามสร างร ปภาษาให แปลกออกไป ค าสแลง ม กไม ต ดอย ในภาษานานน ก เม อค าหน งหาย ตายไปก ม กน ยมค าใหม ข นแทน ค าสแลงน นม ใช ก น มาท กย คท กสม ย เช น ม นส เต ล หย อย สะเหล อ ยากส ซ าส ฟ ฟ า เก าก กก เซ งระเบ ด สมโรจน สว สด ก ล ณ อย ธยา เร ยกค าสแลงว า ค าคะนอง และกล าวว า ค าสแลงเป น ภาษาปาก เป นภาษาไม เป นแบบแผน แต ไม ใช ค าต า หร อ ค าหยาม เป นค าพ เศษเฉพาะกล มท สร างข นเพ อให ม ค าแปลกๆสร างความสน กสนาน ระด บค าม การเปล ยนแปลงตามกาลสม ย

9 บทท ๓ ว ธ การดาเน นโครงการ ข นตอนการดาเน นงาน ๑. ผ ศ กษาน าเสนอห วข อโครงงานต ออาจารย ท ปร กษาเพ อขอค าแนะน าและก าหนด ขอบเขตในการท าโครงงาน ๒. ผ ศ กษาร วมก นประช มวางแผนว เคราะห ตามห วข อว ตถ ประสงค ของโครงงาน ๓. ผ ศ กษาร วมก นศ กษาข อม ลการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร น(ค าสแลงหร อค าคะนอง) ท ใช ในป จจ บ น จากเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องต างๆ เช น พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พจนาน กรมค าใหม เล ม ๑ และ เล ม ๒ หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน ภาษาเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๔ หน งส อยาร ก (ภา) ษาไทย หน งส อพ มพ น ตยสารต างๆ อ นเตอร เน ต หน งส อบรรท ดฐานภาษาไทย เล ม ๑ ธรรมชาต ของภาษา ๔. ศ กษาและเก บรวบรวมข อม ลเป นข นตอนของการเก บรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บ โครงงานเพ อมาว เคราะห และสร ปเน อหาท ส าค ญท จะน ามาจ ดท าโครงงาน ๕. รวบรวมข อม ลท ได และแยกแต ละประเภทและจ ดท าเป นร ปเล ม ๖. น าเสนอผลงานต ออาจารย ท ปร กษาเพ อรายงานผลการด าเน นงาน ๗. จ ดท าค ม อเพ อใช ส าหร บศ กษาและรายงานต ออาจารย ท ปร กษา อ ปกรณ และว สด ท ใช ในการศ กษา ๑. พจนาน กรมค าใหม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน ๒. หน งส อเร ยนสาระการเร ยนร พ นฐาน ภาษาเพ อพ ฒนาการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๔ ๓. พจนาน กรม ฉบ บบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๔. หน งส อบรรท ดฐานภาษาไทย เล ม ๑ ๕. หน งส อยา (ภา) ษาไทย ๖. หน งส อพ มพ ๗. น ตยสารต างๆ ๘. ปากกา ยางลบ ด นสอไม บรรท ด ๙. อ นเตอร เน ต ๑๐. กระดาษ ๑๑. กาว

10 ๑๒. ฟ วเจอร บอร ด ๑๓. แลคซ น ๗

11 บทท ๔ ผลการดาเน นงานโครงการ จากการศ กษาเร องการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น จากหน งส อ อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ รวมท งน ตยสารต างๆ ท ปรากฏการใช ค าของว ยร นค อ ค าสแลงหร อค า คะนองท พบในอ นเตอร เน ตหร อส อส งพ มพ ต างๆ ม รายระเอ ยดด งน ค อ ๑. การเปล ยนแปลงร ปเข ยน การเข ยนค าไทยในอ นเตอร เน ต เคร องม อส อสารต างๆ รวมท งน ตยสารบ นเท ง จะ เข ยนตามเส ยงอ าน เพราะไม ต องการอย ในกรอบหร อ ต องการท าอะไรท ค ดว าใหม ไม เล ยนแบบ ของเก า ได แก ๑.๑ การเข ยนตามเส ยงพ ด แปลงเส ยงส นเส ยงยาว อะไร แปลงเป น อาราย ได แปลงเป น ด าย ไม ใช แปลงเป น ม ายช าย ไป แปลงเป น ปาย ใคร แปลงเป น คราย ท าไม แปลงเป น ทามมาย มาก แปลงเป น ม ก ด วย แปลงเป น ด ว ส ตว แปลงเป น สาด กต กา แปลงเป น กต ก

12 ๙ แปลงสระ ค ดถ ง แปลงเป น ค ดถ ง กว า แปลงเป น ก ว ไม แปลงเป น มะ แล ว แปลงเป น แระ เอา แปลงเป น แอง จะ แปลงเป น จา,จ เพ อน แปลงเป น เพ ล เปล า แปลงเป น ป าว,ปะ ไป แปลงเป น ปาย ท า แปลงเป น ทาม ขอบค ณ แปลงเป น ขอบค ง เลย แปลงเป น โรย แปลงคาควบกล า จร งส แปลงเป น จ งด เปล า แปลงเป น ป าว,ปะ หร อเปล า แปลงเป น อ ะป าว บ า แปลงเป น บร า เก แปลงเป น เกร จ า แปลงเป น จร า ค า แปลงเป น คร า โคมลอย แปลงเป น โครมลอย

13 ซ าต วสะกด ๑.๒ การสร างร ปการเข ยนใหม ท งน น แปลงเป น ท างงงน านนน แจ มเลย แปลงเป น แจ มเร ยยยยยย อ าก แปลงเป น อ ากกกกกกก(เส ยงร องเพราะถ กแทง) ว าย แปลงเป น ว ายยยย มาก แปลงเป น มว ากกกก โอ ย แปลงเป น โอ ยยยย แหล แปลงเป น แหลลลล ส ด แปลงเป น ซ ดดดด เย ย แปลงเป น เย ยยยย(ค าอ ทานต องลากเส ยงยาวๆ) คร บ แปลงเป น ค าบบบบ น อง แปลงเป น ณ องงง เอง แปลงเป น เอ งงงง ร ก แปลงเป น ร ากกก ท กคน แปลงเป น ท กคนนน ๑๐ ๆ ร๑ ๐๑ ๐๑ ๐ ซ าสระ ด ไหม แปลงเป น ด ม าาาาา เอ า แปลงเป น เอ าาาา จ า แปลงเป น จร าาาา ค า แปลงเป น คร าาาาา จร งไหม แปลงเป น จร งม าาาาา

14 ๑๑ หล กเล ยงคาหยาบ ม ง แปลงเป น มร ง,เม ง ก แปลงเป น กร แม ม ง แปลงเป น แม ง,แมร ง ส ตว แปลงเป น สาด ผ ว แปลงเป น ผล ว ควาย แปลงเป น ฟาย ม น แปลงเป น มาน ต น แปลงเป น ตร น แดก แปลงเป น แดร ก ผ ดหล กการใช ร ปวรรณย กต กระม ง แปลงเป น ม ง หร อไม (ไหม,ม ย) แปลงเป น ม ย/ไม ว า แปลงเป น ว า ว าย แปลงเป น ว าย นะ แปลงเป น น ะ คะ แปลงเป น คะ มาก แปลงเป น มว าก ร ก แปลงเป น ร าก เข ยนแตกต างจากเด ม ขอบใจ แปลงเป น ขอบจ ย

15 ๑๒ อย างไร แปลงเป น ย งง ย ความร ก แปลงเป น ฟามร ก ท าให แปลงเป น ท าห ย เธอ แปลงเป น เทอ จร ง แปลงเป น จ ง บ า แปลงเป น บร า เก แปลงเป น เกร จ า แปลงเป น จร า ค า แปลงเป น คร า,ฆร า อย แปลงเป น อย ส ด แปลงเป น ซ ด คร บ แปลงเป น ค าบ มาก แปลงเป น มว าก หรอก แปลงเป น หร อก เข ยนร ปหร อส ญล กษณ เส ยงห วเราะฮ าฮ าฮ าฮ า แปลงเป น 5555 เด นด ๆระว งหกล มนะจ ะ แปลงเป น เด น DD ระว ง 6 ล มนะจ ะ ย ม แปลงเป น : ) ย มด ใจส ดๆ แปลงเป น XD ย มขย บตา แปลงเป น ; ) ท าหน าตาเบ อโลก แปลงเป น -_- ท าหน าตาเบ อโลกและเหง อตก แปลงเป น -_-; ท าหน าตาเบ อโลก เหง อตกและช น วกลาง แปลงเป น -_-;,,,,

16 ๑๓ ลงไปน งค กเข าอย างท อแท แปลงเป น OTL ๒. การเปล ยนแปลงเส ยงอ านผ การแทรกเส ยง ม ง แปลงเป น มร ง ก แปลงเป น กร จ า แปลงเป น จร า ค า แปลงเป น คร า ค ะ แปลงเป น คระ ค ด แปลงเป น คร ด ส ดต น แปลงเป น ส ดตร น การกลมกล นเส ยง แม ม ง แปลงเป น แม ง ด ซ แปลงเป น ด ด กระโปรง+กางเกง แปลงเป น กระเปรง ค.วาย+แรด แปลงเป น แคว ด แฟน+ควาย แปลงเป น แควน โวยวาย กร อนเส ยงเป น ว น การต ดเส ยง ซ ปเปอร สตาร แปลงเป น ซ ปตาร มหาว ทยาล ย แปลงเป น มหาล ย

17 ๑๔ คอนเฟ ร ม แปลงเป น เฟ ร ม ไม ไหวท จะเคล ยร แปลงเป น ไม ไหวจะเคล ยร งอนต บป อง แปลงเป น งอนป อง,งอนป องๆ อ ทธ พล แปลงเป น อ ด พารานอย(paranoid) แปลงเป น นอย โอเค แปลงเป น โอ สตรอเบอร แปลงเป น สะตอ แนบเน ยน แปลงเป น เน ยน อ มพอสส เบล แปลงเป น อ ม เน บนาบ แปลงเป น เน บ ต งต อง แปลงเป น ต ง สว สด แปลงเป น หว ดด การกร อนเส ยง ใช ไหม กร อนเส ยงเป น ช ม ตาว น กร อนเส ยงเป น ตะว น หมากกร ด กร อนเส ยงเป น มะกร ด หมากนาว กร อนเส ยงเป น มะนาว แฟน กร อนเส ยงเป น ฟ บ กระล อน กร อนเส ยงเป น หล ข เหร กร อนเส ยงเป น เห ยก ช างท าได นะ กร อนเส ยงเป น กล านะ เส ยว กร อนเส ยงเป น เซ ยว อร อย กร อนเส ยงเป น เอ ดย า

18 ๑๕ ก บตา กร อนเส ยงเป น กะตา ก บ กร อนเส ยงเป น กะ เหรอ กร อนเส ยงเป น แหล (โกหก) แจ ว(คนใช ) กร อนเส ยงเป น เจ ง ด ดจร ต กร อนเส ยงเป น ด ดจร อ นตรายมากๆ กร อนเส ยงเป น อ ลตร าโมด า ปอด กร อนเส ยงเป น ป อด ๓. การเปล ยนแปลงความหมาย ความหมายต างไปจากเด ม ปวดต บ หมายถ ง เคร ยด องค ลง หมายถ ง โกรธหร อขาดสต จ ดเต ม,จ ดหน ก หมายถ ง ใส เข าไปเต มท หน าหมอ หมายถ ง สม ยก อนหมายความไปถ งเคร องเพศ แต เด ก เด ยวน พวกเขาหมายถ งความกระล อน(หล ) เห ยก หมายถ ง ไม ได หมายถ งเคร องเพศ แต หมายถ ง ข เหร กระต ายป า หมายถ ง ผ ชายท ย งซ อไร เด ยงสา กล นต ๆ หมายถ ง เค าลางของการท จร ต เกาเหลา หมายถ ง ไม ถ กก น,ไม ก นเส น ต หมายถ ง เด กเร ยน ส ว-ส ว หมายถ ง เร องข ผง เร องเล กๆ ง ายมาก ป อก หมายถ ง ง บหล บ ซ ม หมายถ ง พวกชอบท าไม ร ไม ช แต ท แท ต วด ป อด หมายถ ง ไม กล า

19 ๑๖ กล านะ หมายถ ง ช างท าได นะ ไม อายเลย (กล าพ ดหร อกล า แต งต ว) โปร หมายถ ง คนท เราหว งอย คนท แอบชอบ ซ บแหมน หมายถ ง เป นไงพวก ก บ หมายถ ง เจ งมากๆ เบๆ หมายถ ง ง ายๆ หม ๆ ออนป า หมายถ ง ท าต วแก ประมาณค ณป า ห าน หมายถ ง สาวสวยมากๆ อ บ หมายถ ง เด กเร ยน ท ก หมายถ ง เด กเร ยน เน ร ด(Nerd) หมายถ ง เด กเร ยน ส งอ น หมายถ ง ท กส งท กอย าง เทพ หมายถ ง เก งมาก โอโม หมายถ ง ใช เร ยกผ หญ งท ขาวมากๆ เซ ยว หมายถ ง มาจากค าว าเส ยว งานเข า หมายถ ง ได เร องหร อม เร องเด อดร อนเข ามา เก ง,กวาง หมายถ ง เกย ต วแม,ต วพ อ หมายถ ง คนท เป นท ส ดในด านใดด านหน ง ส ดท น,ส ดซอย หมายถ ง ท าอะไรอย างเต มท ม ความหมายคล ายๆก บ ค าว า ท มส ดต ว หน าเง อก หมายถ ง หน าตาไม ด ม นกระเด น หมายถ ง ม นใจกระเด นหายไป หมดความม นใจ แคม หมายถ ง หล อ อบกบ หมายถ ง ไม หล อ

20 ๑๗ เอ ดย า หมายถ ง อร อย อ นด หมายถ ง พวกแปลกไม เหม อนใคร ม สไตล ของตนเอง เก ด หมายถ ง การท าต วได โดดเด นเป นท สนใจของผ อ น ต ย หมายถ ง เป นค าท ใช เร ยกผ ชายท เป นประเภทชอบไม ป า เด ยวก น ญาต ค ณส น หมายถ ง ท าหน ามากๆ (ศ ลยกรรม) ต ช ง หมายถ ง หน ไปอย างรวดเร ว หง งหง ง หมายถ ง งง ก ก หมายถ ง แฟนของก กอ กท หน ง เช ง หมายถ ง พวกท เป นเซ ยนในเร องใดเร องหน งก ได ข เม ง หมายถ ง พวกท ชอบว น ข โวยวาย ด าเก ง ปากจ ด หน าตาบ ดบ ง จ บ หมายถ ง ด ใจเวลาเจอหน มหล อ ว นน โปรง หมายถ ง ปลอดโปร งเพราะแฟนไม มา ยาวไป หมายถ ง เท ยวกลางค นจนด กด นถ งเช า เอาท หมายถ ง ตกย ค ล าสม ย เซ ยะ หมายถ ง ย แหย เน ยน หมายถ ง ท าได กลมกล น ท าแนบเน ยนด มาก ว นแตก หมายถ ง ชอบอาละวาด ชอบโวยวาย เฟ ร มนะ หมายถ ง ตกลงแน นอนตามน นใช ไหม นอย หมายถ ง หวาดระแวง ก งวล (มาจากพารานอย) ช ว-ช ว หมายถ ง เล กๆ จ บๆ จ บ หมายถ ง สาวท แต งต วเซ กซ มาก จ ว า หมายถ ง แต งต วเว อร หร อแสดงแอ กช นเว อร มาก

21 ๑๘ ณ จ ดน หมายถ ง ตอนน ช ซ กะ หมายถ ง ตะกละ ก นไม เล อก แฮ บ หมายถ ง แอบขโมยของเล กๆ น อยๆ เผางาน หมายถ ง ท างานแบบรวกๆ ไม ไหวจะเคล ยร หมายถ ง ม เร องราวเก ดข นเยอะแยะมากมายจนเคล ยร ไม หวาดไม ไหว แอบ หมายถ ง ใช รวมก บค ากร ยา เช น แอบงง แอบสวย ความหมายไม ค อยช ดเจน แต เอาไว ใช ในยามท ร ส กว าบางส ง บางอย างไม ค อยช ดเจน ขอบอก หมายถ ง ใช เม อต องการย นย นอะไรบางอย าง จะเอาไว ข างหล งประโยค หร อข างหน าประโยค ได อ ก หมายถ ง ย งได มากกว าท เป นอย น เช น งงได อ ก บ าได อ ก โดนใจ หมายถ ง ประท บใจ

22 บทท ๕ สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ ผลการศ กษาจากการดาเน นโครงงาน จากการศ กษาเร องการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น จากหน งส อ อ นเตอร เน ต หน งส อพ มพ รวมท งน ตยสารต างๆ ท ปรากฏการใช ค าของว ยร นค อ ค าสแลงหร อค า คะนองท พบในอ นเตอร เน ตหร อส อส งพ มพ ต างๆ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการเปล ยนแปลง ภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น รวบรวมและเผยแพร ค าศ พท ท ว ยร นใช ก นในป จจ บ น และเป น การสร างความตระหน กในการใช ภาษาไทยให ถ กต องตามราชบ ณฑ ตยสถาน ผลการศ กษาเร องการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น ม รายละเอ ยด ด งน ค อ ๑. การเปล ยนแปลงร ปเข ยน การเข ยนค าไทยในอ นเตอร เน ต เคร องม อส อสารต างๆ รวมท งน ตยสารบ นเท ง จะ เข ยนตามเส ยงอ าน เพราะไม ต องการอย ในกรอบหร อ ต องการท าอะไรท ค ดว าใหม ไม เล ยนแบบ ของเก า ได แก ๑.๑ การเข ยนตามเส ยงพ ด - แปลงเส ยงส นเส ยงยาว เช น - แปลงสระ เช น อะไร แปลงเป น อาราย ได แปลงเป น ด าย ค ดถ ง แปลงเป น ค ดถ ง กว า แปลงเป น ก ว - แปลงค าควบกล า เช น จร งส แปลงเป น ป าว,ปะ ๑.๒ การสร างร ปการเข ยนใหม - ซ าต วสะกด เช น ท งน น แปลงเป น ท างงงน านนน

23 ๒๐ แจ มเลย แปลงเป น แจ มเร ยยยยยย - ซ าสระ เช น ด ไหม แปลงเป น ด ม าาาาา เอ า แปลงเป น เอ าาาา - หล กเล ยงค าหยาบ ม ง แปลงเป น มร ง,เม ง ก แปลงเป น กร - ผ ดหล กการใช ร ปวรรณย กต กระม ง แปลงเป น ม ง หร อไม (ไหม,ม ย) แปลงเป น ม ย/ไม - เข ยนแตกต างจากเด ม ขอบใจ แปลงเป น ขอบจ ย อย างไร แปลงเป น ย งง ย - เข ยนร ปหร อส ญล กษณ ๒. การเปล ยนแปลงเส ยงอ าน - การแทรกเส ยง เช น - การกลมกล นเส ยง เช น เส ยงห วเราะฮ าฮ าฮ าฮ า แปลงเป น 5555 เด นด ๆระว งหกนะจ ะ แปลงเป น เด น DD ระว ง 6 นะจ ะ ม ง แปลงเป น มร ง ก แปลงเป น กร แม ม ง แปลงเป น แม ง ด ซ แปลงเป น ด ด

24 - การต ดเส ยง - การกร อนเส ยง ซ ปเปอร สตาร แปลงเป น ซ ปตาร มหาว ทยาล ย แปลงเป น มหาล ย คอนเฟ ร ม แปลงเป น เฟ ร ม ใช ไหม โวยวาย ๓. การเปล ยนแปลงความหมาย - ความหมายต างไปจากเด ม กร อนเส ยงเป น ช ม กร อนเส ยงเป น ว น ปวดต บ หมายถ ง เคร ยด องค ลง หมายถ ง โกรธหร อขาดสต จ ดเต ม,จ ดหน ก หมายถ ง ใส เข าไปเต มท สาเหต ท ส าค ญในการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ก นในป จจ บ น เน องมาจากสาเหต หลายประการ ด งน ๑. เม อการต ดต อผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร กลายเป นช องทางใหม ในการส อสาร ภาษา ในย คน จ งแปลกเปล ยน เก ดภาษาใหม ๆ บางค ามาจากแป นพ มพ ท อย ต ดก น พ มพ ง ายกว าจ งเก ดค า ใหม แทนค าเก า ๒. เพ อลดความร นแรงในการใช ภาษาท ไม ส ภาพ ๒๑ ๒๑๒ ๑ ๓. ค าศ พท ใหม ๆ ท ว ยร นหร อคนบางกล มน ามาใช จนแพร หลายน น ก เพราะว าค าไทยท ม อย เด มอาจจะไม สามารถส อถ งล กษณะและรายละเอ ยดของส งท ต องการจะส อสารได มากพอ คน ส งสารก เลยต องพยายามค ดค าข นมาใหม ให สามารถบอกรายละเอ ยดและความร ส กของตนเองให ได มากท ส ด ๔. การเข ยนค าไทยในอ นเตอร เน ต หร อน ตยสารเพ อความบ นเท ง จะเข ยนตามเส ยงอ าน เพราะไม ต องการอย ในกรอบ หร อ ต องการท าอะไรท ค ดว าใหม ไม เล ยนแบบของเก า

25 ๒๒ ๕. ท กส งในโลกล วนเป นอน จจ ง ว ฏจ กรของช ว ตม เก ด แก เจ บ ตาย ภาษาก ม ว ฎจ กร ช ว ตเช นเด ยวก น ภาษาม เก ด ค อ ม การสร างค าใหม ๆ ข นมา ภาษาม แก ค อ ค าท ค ดว าเก เท ในย คหน ง ก กล บกลายเป นค าท ล าสม ยในป จจ บ น ภาษาม เจ บ ภาษาม ตาย ค อ ความบกพร องในการใช ภาษา ต องอาศ ยการเย ยวยาร กษา ค อ ค าบางค าไม ม การน ากล บมาใช อ ก การใช ภาษาในการส อสารของว ยร นน นถ าใช ก นเฉพาะกล มหร อใช ในระด บก นเองไม เป นทางการก คงไม ท าให ภาษาไทยของชาต ถ งก บว บ ต ถ าร จ กใช ให ถ กต องและเหมาะสม หล งจากท รวบรวมค าท ว ยร นม กใช ในป จจ บ นได แล ว น าไปเผยแพร โดยการ ประชาส มพ นธ หน าเสาธง และต ดบอร ดให ความร หน าห องสม ด รวมท งเผยแพร ทางเว ปไชต ของ โรงเร ยน ข อเสนอแนะจากการดาเน นการศ กษา จากการศ กษาการเปล ยนแปลงภาษาของว ยร นท ใช ในป จจ บ น ผ ศ กษาม ข อเสนอแนะ เก ยวก บโครงงานค อ ๑. รวบรวมค าท ว ยร นใช ก นในป จจ บ นให มากกว าน ๒. ภาษาท ว ยร นใช ม การเปล ยนแปลงรวดเร วมากควรม การศ กษาและรวบรวมให ท น ต อการเปล ยนแปลงเสมอๆ ๓. คร ท กคนควรร วมก นสร างความตระหน กในการใช ภาษาไทยท ถ กต องไม ค ดว า เป นหน าท ของคร ท สอนภาษาไทยเพ ยงอย างเด ยว ๔. ธรรมชาต ของภาษาม การเปล ยนแปลงเสมอ ผ ใหญ หร อคร ควรให ค าช แนะในด าน การเล อกใช ค าท ถ กต องแก ว ยร น

26 บรรณาน กรม กระทรวงศ กษาธ การ.ภาษาเพ อพ ฒนาการเร ยนร.พ มพ คร งท ๒.กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ สกสค.ลาดพร าว,๒๕๕๐. กาญจนา นาคสก ล.บรรท ดฐานภาษาไทย เล ม ๑.กร งเทพมหานคร:สถาบ นภาษาไทย กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ,๒๕๔๕. ราชบ ณฑ ตยสถาน.พจนาน กรมคาใหม เล ม ๒ ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน. กร งเทพมหานคร:ย เน ยนอ ลตร าไวโอเร ต,๒๕๕๒. ธตรฐ ต ลาพงษ พ พ ฒน.เอกสารประกอบการเร ยน สาระท ๔: หล กการใช ภาษาไทย. เช ยงราย:บ านภาษาไทย,๒๕๕๓. ภาสกร เก ดอ อน และคณะ.หล กภาษาและการใช ภาษา ม.๔.พ มพ คร งท ๓. กร งเทพมหานคร:อ กษรเจร ญท ศน,๒๕๕๒. ๔๙ คนเข ยน.ยาร ก(ภา)ษาไทย.กร งเทพมหานคร:ณ เพชรส าน กพ มพ,๒๕๕๔. ค าสแลง.(ออนไลน ) เข าถ งได จาก : (ว นท ค นข อม ล ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕).

27 ภาคผนวก

28 น าเสนอโครงงาน ศ กษาการเปล ยนแปลงภาษาท ว ยร นใช ในป จจ บ น หน าเสาธงเพ อเป นการเผยแพร ความร ให ก บ น กเร ยนโรงเร ยนเทศบาล ๕ เด นห า

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ฐานข อม ลสารสนเทศการศ กษาทางไกล ส าน กบรรณสารสนเทศ

ฐานข อม ลสารสนเทศการศ กษาทางไกล ส าน กบรรณสารสนเทศ ฐานข อม ลสารสนเทศการศ กษาทางไกล ส าน กบรรณสารสนเทศ จ ฑาร ตน นกแก ว * หลายท านทราบและหลายท านม ประสบการณ ในการใช ฐานข อม ลด านการศ กษาทางไกลและฐานข อม ลงานว จ ย ของมหาว ทยาล ยของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มสธ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information