ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration"

Transcription

1 ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช บ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาศ กษาศาสตร 1 : เข ยน พ พ ฒน ประด บเพชร 2, ฉลาด จ นทรสมบ ต 3, ช ยย ทธ ศ รส ทธ 4 : ว จารณ หน งส อ Sukhothai Thammathirat Open University 1 : principle writer Pipat Pradubpech 2, Chalard Chantarasombat 3, Chaiyuth Sirisuthi 4 : to adjudge หน งส อประมวลช ดว ชาทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration เล มน ม จ ดม งหมายสำาค ญท จะให น กศ กษา สามารถประย กต ทฤษฎ ไปใช ให เป นประโยชน ต อการวางแผนการบร หารและควบค มด แล การบร หารตามภารก จของแต ละคน ได เข ยนเก ยวก บความหมายและความสำาค ญของทฤษฎ ความเป นมาและพ ฒนาการศ กษา ทฤษฎ การบร หารการศ กษาซ งทฤษฎ การบร หารท สำาค ญ ได แก ทฤษฎ ภาวะผ นำา ทฤษฎ ระบบส งคม ทฤษฎ องค การ ทฤษฎ การบร หารข อข ดแย ง ทฤษฎ พฤต กรรมองค การ เป นต น ทฤษฎ ท เก ยวข องก บการบร หารการศ กษา เช น ทฤษฎ การจ งใจ ทฤษฎ การส อสาร ทฤษฎ องค การและการต ดต อองค การ ทฤษฎ ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลองค การ ระบบการศ กษาและระบบการบร หารการศ กษา ทฤษฎ และหล ก การในการปฏ บ ต ภารก จและการพ ฒนาการบร หาร 1 มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช บ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาศ กษาศาสตร 2 น ส ตปร ญญาเอก สาขาการบร หารและการพ ฒนา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 3 รองศาสตราจารย ดร.คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 4 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 Sukhothai Thammathirat Open University, Graduate, Education 2 Ph.D. Candidate in Administration and Development, Faculty of Education, Mahasarakham University 3 Associate Professor Dr., Faculty of Engineering, Mahasarakham University 4 Associate Professor Dr., Faculty of Engineering, Mahasarakham University

2 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 ส งคมของมน ษย เป นส งคมท ม การรวมต วเป นกล ม หม เหล า เป นช มชนขนาดต างๆ ต งแต หม บ าน ตำาบล เม องและประเทศ จ งต องม การจ ดระบบระเบ ยบของส งคม เพ อให สามารถ ดำาเน นก จกรรมด านต างๆ เป นไปด วยความเร ยบร อย เพ อความอย รอดสงบส ข และบ งเก ดความ ก าวหน าในช มชนเหล าน น จ งเป นสาเหต ให เก ด สถาบ นส งคม และ การบร หาร ข นมา สถาบ นส งคมท จ ดต งข น ไม ว าจะเป นครอบคร ว ว ด โรงเร ยน และองค กรอ นๆ ท ง ภาคร ฐ และเอกชน จ งต องอำานวยความสะดวกหร อบร การเพ อประโยชน ส ขของสมาช ก และความเจร ญของส งคมโดยดำาเน นภารก จตามท ส งคมมอบหมาย ด วยการจ ดต ง องค การ บร หาร ท เหมาะสมก บล กษณะของก จกรรมน น ๆ ด งน น ส งคมก บองค การบร หาร จ งเป น ส งท ไม อาจแยกจากก นได ด งเช น ศาสตราจารย ว ลเล ยม ซ ฟฟ น (William S. Siffin) ได กล าวไว ว า หากปราศจากองค การบร หารแล วส งคมก จะไม ม หากปราศจากส งคมแล วมน ษย ก ไม อาจจะดำารงช ว ตอย ได บทความว จารณ หน งส อน ผ ว จารณ ได ช ให เห นประเด นสำาค ญ ท พบและจากการท ได ศ กษาหน งส อเล มน ผ ว จารณ ได แบ งออกเป น 4 ส วน ค อ ประเด น เน อหาโดยรวม องค ความร ท นำาไปประย กต ใช ข อเสนอแนะเช งว จารณ ในม มมองการปฏ บ ต จร งและบทสร ป ส วนท 1 ประเด นเน อหาโดยรวมของหน งส อ ในการดำาเน นก จกรรมต างๆ ของ ธ รก จหร อหน วยงานใดๆ ก ตามจะต องอาศ ย การต ดต อ ส อสารระหว างก นโดยม จ ดประสงค เพ อแลกเปล ยนข าวสาร ข อม ล ความร ความ ค ด อ นก อให เก ดความเข าใจอ นด ระหว างก น การต ดต อส อสารเป นกระบวนท สำาค ญในการบร หารโดยเฉพาะการอำานวย การเน องจากในท กข นตอนของการบร หาร ย อมม การต ดต อส อสารเข าไปเก ยวข องอย ด วยเสมอ ด งน นในการบร หารงานองค การ 162 ผ บร หารต องให ความสำาค ญในเร องการต ดต อ ส อสารเป นอย างย งเพราะความสำาเร จองค การ ไม อาจเก ดข นได ถ าขาดการต ดต อส อสารท ม ประส ทธ ภาพ นอกจากน การต ดต อส อสาร (Communication) ย งช วยให การดำาเน น ก จกรรมต างๆ ของหน วยงานเป นไปอย าง ถ กต องตรงตามว ตถ ประสงค ท วางไว ก อให เก ดผลสำาเร จในการปฏ บ ต งาน การต ดต อส อสารเป นการส งข อม ล ข าวสารจากบ คคลหน งไปย งบ คคลหน งหร อ

3 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 หลายคน เพ อให เข าใจความหมายของข อม ล ข าวสารท ผ ส งส งไปและเก ดความเข าใจ อ นด ระหว างก นซ งการส งข าวสารอาจอย ในร ปของการส อสารด วยวาจา ลายล กษณ อ กษร การใช ก ร ยาท าทางอย างหน งอย างใด ก ได โดยอาศ ยช องทางในการต ดต อส อสาร ฉะน น งานด านการต ดต อส อสาร จ งเป นกระบวนการท ใช ส งเร องราวข าวสาร ข อความ เร องและภาพ ไปมาระหว างก นท ง ภายในหน วยงาน (Internal Communication) และภายนอกหน วยงาน (External Communication) ความสำาค ญของการต ดต อส อสารใช เป นหล กในการบร หารและปฏ บ ต งานส อสาร ท กประเภทในสาขาน เทศศาสตร และสาขาอ น ท เก ยวข อง สามารถนำามาสร างเป นกลย ทธ เพ อการเพ มประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ ของการส อสารมวลชน การส อสารพ ฒนาการ การส อสารการเม องหร อการส อสารธ รก จ ทฤษฎ การส อสารแนวปฏ บ ต สามารถนำามา ใช ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ท งในด านการ ศ กษา การพ ฒนาอารมณ และจ ตใจ รวมท ง การพ ฒนาพฤต กรรม อาท ใช ส อเพ อการเร ยน ร ความเพล ดเพล น ความบ นเท งหร อจ ตบำาบ ด นอกจากน นย งจะเป นประโยชน ต อการส อสาร เพ อการพ ฒนาการเม อง เศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรมและส งแวดล อม 163 การบร หารงานเพ อการปร บเปล ยน องค การจะต องคำาน งถ งความเป นจร งโดย ไม คำาน งถ งศ กด ศร และความต องการของ คน การบร หารงานระบบน จ งไม ค อยยอมร บ ค ณค าและว ธ การทำางานของคน เพราะสาย การบ งค บบ ญชากำาหนดไว แน นอนตายต วว า จากใครถ งใคร การแบ งงานจะแบ งตามความ ชำานาญเฉพาะอย าง การบรรจ เล อนข น เล อนตำาแหน งข นอย ก บความสามารถ ส วน ความส มพ นธ ระหว างบ คคลน นม จำาก ด แต ละ คนในหน วยงานจ งใช ความร ความสามารถ และประสบการณ ของตนเพ องานของตน มากกว าเพ องานส วนรวม ป จจ ยท ผล กด นให การพ ฒนาองค การ ประสบความสำาเร จ ป จจ ยหน งท สำาค ญได แก ผ ร บผ ดชอบ (In-Charge) น นก ค อท ปร กษา ท งท มาจากภายในองค การและภายนอก องค การซ งท ปร กษาเหล าน จะต องทำาหน าท ในการหาทางออกด วยการนำาเสนอระบบงาน ท เหมาะสมให ก บองค การ ไม ควรลอกเล ยน แบบจากองค การท ประสบความสำาเร จ (Best Practice) เท าน น เพราะการลอกเล ยนแบบ โดยไม ถ กนำามาปร บใช เหมาะสม อาจนำา ป ญหาและความข ดแย งตามมาภายหล งได ความสำาเร จของการพ ฒนาองค การ ป จจ ยสำาค ญท ถ อได ว าเป นแกนนำาของการ

4 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 พ ฒนาก ค อ บ คคลท ทำาหน าท เป นท ปร กษา ข ดความสามารถของท ปร กษาจ งเป นประเด น หล กท องค การควรจะตรวจสอบและพ จารณา เป นอย างมากการพ ฒนาความสามารถของ ท ปร กษาภายในและการมองหาท ปร กษา ภายนอกท ม ข ดความสามารถน นถ อได ว า เป นข อควรพ จารณาหล กซ งองค การจะต อง ใส ใจและให เวลาก บการกำาหนดว าใครควร จะทำาหน าท เป นท ปร กษาท เหมาะสมท งจาก ภายในและภายนอกองค การ องค การจำาเป นต องม การเปล ยนแปลง เพ อปร บต วให เข าก บสถานการณ ความค ด สร างสรรค จะเป นกระบวนการท ก อให เก ด การเปล ยนแปลง โดยเก ดเป นนว ตกรรมใหม ก อให เก ดผล ตภ ณฑ ใหม ผลงานใหม การ ให บร การระบบใหม ท จะตอบสนองความ ต องการของล กค า ป จจ ยต างๆ ท ม อ ทธ พล ต อการเปล ยนแปลง อาท สภาพแวดล อม ท วไป การเม อง เศรษฐก จ เทคโนโลย ส งคม ผ บร หารจ งควรจะต องแสวงหาความค ดใหม ๆ องค ความร ใหม เพ อพ ฒนาองค การต อไปให ประสบผลสำาเร จ ประส ทธ ภาพเป นการใช ทร พยากร ในการดำาเน นการใดๆ ก ตามโดยม ส งม งหว ง ถ งผลสำาเร จ และผลสำาเร จน นได มาโดยการ ใช ทร พยากรน อยท ส ด และการดำาเน นการ 164 เป นไปอย างประหย ด ไม ว าจะเป นระยะเวลา ทร พยากร แรงงาน รวมท งส งต างๆ ท ต อง ใช ในการดำาเน นการน นๆ ให เป นผลสำาเร จ และถ กต อง ประส ทธ ผลเป นการทำาก จกรรม การดำาเน นงานขององค กรสามารถสร างผล งานได สอดร บก บเป าหมาย/ว ตถ ประสงค ท กำาหนดไว ล วงหน า ท งในส วนของผลผล ต และผลล พธ เป นกระบวนการเปร ยบเท ยบผล งานจร งก บเป าหมายท กำาหนดไว ก อให เก ด ผลผล ต ผลล พธ ท ตรงตามความคาดหว ง ท กำาหนดล วงหน าไว มากน อยเพ ยงใด การม ประส ทธ ผลจ งม ความเก ยวข องก บผลผล ต และผลล พธ การดำาเน นงานเป นกระบวนการ ว ดผลงานท เน นด านป จจ ยนำาออก การบร หารแบบม ส วนร วม ค อ การท บ คคลในองค กรหร อต างองค กรได ร วมก นเพ อจ ดการงานให บรรล เป าหมาย ท ต องการร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพและ สำาเร จ ท งน การม ส วนร วมน นๆ จะอย ใน ข นตอนใดๆ ก ตามโดยข นอย ก บความร ความสามารถประสบการณ ข อจำาก ดของ องค กรในแต ละกระบวนการของการดำาเน น การบร หารเป นเกณฑ การม ส วนร วมในการศ กษาก บการ บร หารและการจ ดการศ กษา ถ าจะพ จารณา

5 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 ถ งเร องของการม ส วนร วม จะเห นว าม หลาย ล กษณะ หลายร ปแบบ ว ธ การ บางคนเพ ยง บร จาคเง นช วยเหล อโรงเร ยน ให คำาปร กษาแก โรงเร ยน หร อแม แต ช วยประชาส มพ นธ ก จการ ของโรงเร ยน เหล าน ก ถ อว าม ส วนร วม แต จะ ม ส วนร วมในการบร หารและการจ ดการศ กษา ด วยหร อไม น นก ต องพ จารณาเป นเร องๆ ไป ซ งการม ส วนร วมในการศ กษาก บการม ส วนร วม ในการบร หารและการจ ดการม ข อส งเกต ด งน 1. การม ส วนร วมในการศ กษา เช น การบร จาคเง นช วยเหล อ การร วมแรงซ อมแซม โรงเร ยน การเข าประช ม การบร จาคท ด น สร างโรงเร ยน การซ อเคร องคอมพ วเตอร เป นต น ในล กษณะน ไม ถ อเป นเร องของการ บร หาร เพราะว าเป นเร องท เข าไปเก ยวข อง ก บการศ กษาเท าน น 2. การม ส วนร วมในการบร หาร และจ ดการศ กษา ในหล กการบร หารจะม กระบวนการและขอบเขตท แน นอน เช น ม การใช ทร พยากร ใช เทคน คในกระบวนการ บร หาร ด งน น จ งต องพ จารณาว าก จกรรม ของผ เข าร วมม ล กษณะใดและเข าข ายของ การบร หารจ ดการหร อไม ในกรณ น บทบาท หน าท ของคณะกรรมการสถานศ กษาท กำาหนดข นใหม น น จะเข าล กษณะของการ ร วมบร หารก จการของสถานศ กษาเพราะม 165 การวางแผน การประช ม การแสดงความ ค ดเห น การประสานงาน การรายงานและ ต ดตามผล เป นต น เง อนไขของการม ส วนร วมในการ บร หาร แม ว าการบร หารแบบม ส วนร วมจะ เป นท ยอมร บและม ความสำาค ญต อการบร หาร งานตามว ทยาการสม ยใหม และน กบร หาร ท กองค กรต างต องการให เก ดบรรยากาศการ ทำางานเช นน ก ตาม แต บรรยากาศเช นน ม ใช จะเก ดข นได ง ายๆ ท งน ข นอย ก บผ บร หารและ ผ ปฏ บ ต งานเป นสำาค ญ ซ งท งสองฝ ายจะต องม ความปรารถนาร วมก นท จะให เก ดการม ส วนร วม การม ส วนร วมจ งจะเก ดข นได ในขณะเด ยวก น ถ าฝ ายหน งฝ ายใดหร อท งสองฝ ายไม พ ง ปรารถนาจะให เก ดการม ส วนร วม การม ส วน ร วมย อมจะไม ม ทางเก ดข นได จ งกล าวได ว า ป จจ ยท งสองด งกล าวเป นเง อนไขสำาค ญของ การม ส วนร วมในการบร หาร การปฏ บ ต งานขององค กรโดยท วไป จะเป นไปโดยการแบ งแยกหน าท ม การงาน แต ละแผนก ฝ าย กอง หร อ หน วยงานตาม คำาส งมอบหมายหน าท การงานหร อแผนภ ม ร ปแบบการจ ดองค กรของแต ละหน วยงาน ซ งม แยกต างก นท งราชการหร อเอกชน การ ปฏ บ ต งานเช งคำาส งหร อแผนภ ม เหล าน นเป น ล กษณะของการส งการจะเป นท งร ปแบบ

6 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 ประสานจากเบ องบนลงล าง หร อจากเบ องล าง ส บนหร อในระด บเด ยวก นได เสมอ พฤต กรรม การปฏ บ ต ล กษณะแนวส งการน เป นเร อง ปกต โดยม พ นฐานจากหล กองค กรท ได วางไว การพ ฒนาหร อการประสบความล ม เหลวหร อการประสบความสำาเร จของงาน ในองค กรเป นส งท สามารถมองออกและมอง ได โดยการทำางานเช งบ คคลเป นสำาค ญ แนว เปล ยนผ านซ งความสำาเร จใดๆ ท เก ดข นโดย การเสนอความค ดและร วมกระทำา กระทำาได แต ไม สอดร บเท าท ควร การจ ดกระทำาเพ อ องค กรให ม การพ ฒนาและเร งร ดจะต องก อ ให เก ดกระบวนการม ส วนร วม การบร หารแบบม ส วนร วมน น ม ต งแต อด ตท ย งไม ม การศ กษาเป นว ทยาการ ด งจะ เห นได จากการสร างกำาแพงเม องจ น พ ระม ด หร อการก อสร างพระบรมมหาราชว งของไทย การม ส วนร วมบร หารจ ดการได ม พ ฒนามา เป นลำาด บ ซ งม ท งแบบสร างสรรค และไม สร างสรรค ท ก อให เก ดความข ดแย ง ท งน เพราะมน ษย ม ความร ประสบการณ ค าน ยม ว ฒนธรรมประเพณ แตกต างก นจ งเป นหน าท ของผ ผล ตท จะใช ภาวะของการเป นผ นำา ใน การแก ไขสถานการณ ต างๆ จ งจะทำาให การ บร หารงานแบบม ส วนร วมบรรล เป าหมายใน ท ส ด 166 ประส ทธ ผล ม ความส มพ นธ ก บ ผลงานท องค กรพ งประสงค หมายถ งความ สำาเร จ ของการปฏ บ ต ท เป นไปหร อบรรล ตามเป าหมายและว ตถ ประสงค ขององค กร ด งน น ประส ทธ ผลจ งหมายถ ง ผลท เก ดข น ของงานน นจะต องสนองตอบหร อบรรล ตาม ว ตถ ประสงค ขององค การ ประส ทธ ผล หมายถ ง การทำาก จกรรม การดำาเน นงานขององค กรสามารถสร างผล งานได สอดร บก บเป าหมาย/ว ตถ ประสงค ท กำาหนดไว ล วงหน าท งในส วนของผลผล ต และผลล พธ เป นกระบวน การเปร ยบเท ยบ ผลงานจร งก บเป าหมายท กำาหนดไว ก อให เก ดผลผล ต ผลล พธ ท ตรงตามความคาด หว งท กำาหนดล วงหน าไว มากน อยเพ ยงใด การม ประส ทธ ผลจ งม ความเก ยวข องก บ ผลผล ตและผลล พธ การดำาเน นงานเป นกระ บวนการ ว ดผลงานท เน นด านป จจ ยนำาออก ส วนท 2 องค ความร ท นำาไปประย กต ใช ในแต ละโรงเร ยนจะม บร บทหร อ ส งแวดล อมภายในภายนอกท แตกต างก น การนำาทฤษฏ บร หารมาใช ก เหม อนการเล อก ว ธ การหร อกลย ทธ ในการทำางาน ท เหมาะสม ก บสภาพของโรงเร ยนน น ซ งเราต องเข าใจว า ทฤษฏ ใดเหมาะสมก บโรงเร ยนของเราอย างไร

7 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 ก ตามเราต องคำาน งถ งนโยบายการศ กษาชาต กฎหมายท เก ยวก บการศ กษาอ กด วย หล กและทฤษฎ การบร หารท เรานำามา จากชาต ตะว นตกน นม มากมายหลายว ธ การ ตามย คสม ย เน องจากม น กการศ กษาไทยได ไปเร ยนร แล วนำามาประย กต ใช ก บประเทศไทย ซ งสำาเร จบ าง ไม สำาเร จบ าง การนำาทฤษฎ ใดท ไม เข าก บคนไทยก ส ญหายไปตามกาลเวลาส ง ใดปร บเข าก บว ถ ไทยได ก อย ยงคงกระพ นต อ ไปอย างไรก ด หากเราไม เปล ยนแปลง เราก ไม สามารถแข งข นหร อพ ฒนาได เท าก บประเทศอ น การบร หารสถานศ กษาแนวใหม น น ผ บร หารควรม หล กและกระบวนการบร หาร การศ กษาหล กการแนวค ดในการบร หารภาพรวม ของการบร หารท งน เพ อให การจ ดการบร หาร สถานศ กษาม ความเหมาะสมผ เข ยนจะได กล าว ถ งประเด นด งกล าวเพ อให เก ดความเข าใจและ ม มมองในการบร หารสถานศ กษาย งข นต อไป การบร หาร หมายถ ง ก จกรรมต างๆ ท บ คคลต งแต สองคนข นไปร วมม อก นดำาเน น การ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค อย างหน งอย าง ใดหร อหลายๆอย างท บ คคลร วมก นกำาหนด โดยใช กระบวนอย างม ระบบและให ทร พยากร ตลอดจนเทคน คต างๆ อย างเหมาะสม ส วนคำาว า การบร หารการศ กษา หมายถ ง ก จกรรมต างๆท บ คคลหลายคน 167 ร วมก นดำาเน นการ เพ อพ ฒนาสมาช ก ของส งคมในท กๆ ด าน น บแต บ คล กภาพ ความร ความสามารถ เจตคต พฤต กรรม ค ณธรรม เพ อให ม ค าน ยมตรงก นก บความ ต องการของส งคมโดยกระบวนการต างๆ ท อาศ ยควบค มส งแวดล อมให ม ผลต อบ คคล และอาศ ยทร พยากร ตลอดจนเทคน คต างๆ อย างเหมาะสม เพ อให บ คคลพ ฒนาไปตรง ตามเป าหมายของส งคมท ตนดำาเน นช ว ตอย คำาว า สถานศ กษา หมายความ ว า สถานพ ฒนาเด กปฐมว ย โรงเร ยน ศ นย การศ กษาพ เศษ ศ นย การศ กษานอกระบบ และตามอ ธยาศ ย ศ นย การเร ยน ว ทยาล ย ว ทยาล ยช มชน สถาบ นหร อสถานศ กษาท เร ยกช ออย างอ นของร ฐท ม อำานาจหน าท หร อม ว ตถ ประสงค ในการจ ดการศ กษาตาม กฎหมายว าด วยการศ กษาแห งชาต และตาม ประกาศกระทรวง บทบาทของผ บร หารในการบร หาร สถานศ กษาม ภารก จขอบข ายและการจ ดการ ศ กษาตามโครงสร างสายงานท เปล ยนแปลง ใหม และเป นบทบาทท ผ บร หารต องนำาไปใช หร อนำาไปปฏ บ ต ในภารก จ 4 ด าน ด งน 1. การบร หารงานว ชาการ เป นภารก จ งานในการบร หารงานว ชาการได โดยอ สระ คล องต ว รวดเร วสอดคล องก บความต องการ

8 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 ของผ เร ยนโดยย ดผ เร ยนเป นสำาค ญ ประสาน ความร วมม อก บครอบคร ว องค กร หน วยงาน และสถาบ นอ นๆ จ ดภารก จงานให ครอบคล ม การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา การพ ฒนา กระบวนการเร ยนร การว ดผลประเม นผล การว จ ย การพ ฒนาส อนว ตกรรมเทคโนโลย ทางการศ กษา แหล งเร ยนร และการพ ฒนา ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2. การบร หารงบประมาณเป นภารก จ งานในการบร หารงบประมาณ ม งเน นความ คล องต ว โปร งใส ตรวจสอบได ย ดหล กบร หาร ม งเน นผลส มฤทธ และบร หารงบประมาณ แบบม งเน นผลงาน จ ดภารก จให ครอบคล ม การเสนอของบประมาณ การจ ดสรรงบ ประมาณ บร หารงานการเง น บ ญช พ สด และ ส นทร พย การตรวจสอบต ดตามและประเม นผล 3. การบร หารงานบ คคลเป นภารก จ งานในการบร หารงานบ คคล ม งส งเสร มให สถานศ กษาสามารถปฏ บ ต งานเพ อตอบสนอง ภารก จของสถานศ กษาบ คลากรทางการศ กษา ให ขว ญกำาล งใจยกย องเช ดช เก ยรต ความ ก าวหน างานในอาช พ จ ดภารก จให ครอบคล ม การวางแผนอ ตรากำาล ง การบรรจ แต งต ง การเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนว น ยและการร กษาว น ย 4. การบร หารท วไป เป นภารก จงาน 168 ในการบร หารงานท วไปเก ยวข องก บการ จ ดระบบการบร หารองค กรให บรรล ผลตาม มาตรฐานม งเน นการม ส วนร วมของบ คคล จ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ ดภารก จงานให ครอบคล ม งานสำาน กงาน การพ ฒนาระบบเคร อข าย ข อม ลสารสนเทศ เคร อข ายการศ กษา งานอาคารสถานท การ ระดมทร พยากรเพ อการศ กษา การจ ด ระบบ ควบค มภายในและประสานงานราชการ ก บเขตพ นท การศ กษาและหน วยงานอ น การบร หารเป นท งศาสตร และศ ลป การบร หารเป นสาขาว ชาท ม การ จ ดการระเบ ยบอย างเป นระบบ ค อม หล ก เกณฑ และทฤษฎ ท พ งเช อถ อได อ นเก ดจาก การค นคว าเช งว ทยาศาสตร เพ อประโยชน ในการบร หารโดยล กษณะน การบร หารจ ง เป นศาสตร (Science) เป นศาสตร ส งคม ซ งอย กล มเด ยวก บว ชาจ ตว ทยา ส งคมว ทยา และร ฐศาสตร แต ถ าพ จารณาการบร หารใน ล กษณะของการปฏ บ ต ท ต องอาศ ยความร ความสามารถ ประสบการณ และท กษะของ ผ บร หารแต ละคน ท จะทำางานให บรรล เป า หมาย ซ งเป นการประย กต เอาความร หล ก การและทฤษฎ ไปร บใช ในการปฏ บ ต งานเพ อ ให เหมาะสมก บสถานการณ และส งแวดล อม

9 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 การนำาหล กทฤษฎ มาใช การนำาหล กทฤษฏ ใดมาใช น นผ บร หาร ว เคราะห สภาพป ญหาของโรงเร ยนของ ตนเองว าควรนำาทฤษฏ ใดมาใช ในการแก ป ญหามาใช ให เหมาะสมก บสภาพของ โรงเร ยนของเรา การใช SWOT ว เคราะห สภาพภายนอกและภายในโรงเร ยน หาก ร เขาและร เรา ให รบร อยคร งก ชนะร อยคร ง เป นหน งประเด นกลย ทธ ด านการศ กของจ นใน สม ยโบราณ กล าวไว เพ อแสดงถ งการศ กษา ว เคราะห เพ อให ร จ ดอ อน จ ดแข งของตนเอง และค แข งข น ท จะนำามาซ งการกำาหนดกลย ทธ หร อแนวทางการสร างความสำาเร จในการ บร หารดำาเน นงานใดๆ ได ตามประสงค การ ศ กษาว เคราะห องค กร หน วยงานหร อของต ว บ คคล เพ อทบทวนจ ดอ อน (Weakness) จ ด แข ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) อ ปสรรค (Threats) ในการทำางานหร อ เร ยกส นๆ ว า SWOT Analysis เป นหน งใน เคร องม อของการศ กษาว เคราะห เพ อนำาไปส การแก ไขป ญหาขององค กร หน วยงานหร อ ระด บบ คคล สามารถนำาไปใช ประโยชน ใน การบร หารองค กรได หลากหลาย เช น การ กำาหนดกลย ทธ ในการวางแผนธ รก จ การ วางแผนการตลาด แผนการดำาเน นงานเป น เคร องม อข นต นในการทำา Five Force สำาหร บ 169 การปร บปร งองค กร ใช การบร หารทร พยากร บ คคลหร อกระท งการศ กษาว เคราะห เพ อนำา ไปส การปร บปร งพฤต กรรมของแต ละบ คคล เพ อการพ ฒนาปร บปร งประส ทธ ภาพในการ ทำางานให ด ย งข น เป นการศ กษาเพ อทำาให เราร ว าอะไรเป นป ญหาหร อโอกาสท เรา ต องแก ไขปร บปร ง ท งน SWOT Analysis เป นการระดมความค ดของคนท เก ยวข อง ม ส วนร วมในการทำางานร วมก น ในหลายๆ ม มมอง ท จะช วยในการกำาหนดป ญหา กำาหนด ว ส ยท ศน ประเด นกลย ทธ และวางแนวทาง แก ไขป ญหาได อย างถ กต อง การนำาทฤษฎ การบร หารมาใช สำาหร บ ผ บร หารท เป นผ นำาการเปล ยนแปลงจำาเป น ต องพ ฒนาอย เสมอไม หย ดน ง ตามหล ก วงจรเดมม ง ค อ วางแผน ปฏ บ ต ตรวจสอบ และพ ฒนาอย างต อเน อง ไม ม ทฤษฏ ใดด ท ส ด แต ละทฤษฏ เหมาะสมในแต ละสถานการณ ด ง คนโบราณกล าวว าไฟไหม ในป า ให ใช ก งไม สดด บไฟ ไฟไหม กลางทะเลทรายให ใช ทรายด บไฟ ไฟไหม ร มแม น ำาให ใช น ำาด บไฟ เป นต น ผ บร หารสถานศ กษาก บ การสร างแรงจ งใจในการทำางาน ทำาไมจ งต องศ กษาและว เคราะห ส งท ได ร บ

10 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 จากการศ กษาว เคราะห บทความน บทบาท หน าท ของผ อำานวยการโรงเร ยนก ค อ การทำาอย างไรให ข าราชการคร และบ คคลกร ทางศ กษา บ คคลท ม ส วนร วมในการจ ดการ ศ กษา ทำางานให บรรล เป าประสงค สำาเร จได น นค อ ผ อำานวยการจะต องร จ กว ธ การสร างแรง จ งใจให ก บราชการคร ผ ใต บ งค บบ ญชา ผ ร วม จ ดการศ กษา ในการพ ฒนาจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน ข าราชการคร ถ อว าม ความสำาค ญมาก คร ต องจ ดก จกรรม การเร ยนร ให ก บล กศ ษย เต บโตและพ ฒนาเป นสมาช กของช มชน ส งคมท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค าน ยมอ นพ ง ประสงค และ สามารถดำาเน นช ว ตอย ส งคมได อย างม ความส ขอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน บทความน ทำาให ผ อำานวยการสามารถสร าง แรงจ งใจให เก ดก บข าราชการคร และบ คคล กรการศ กษารวมไปถ งผ ร วมพ ฒนาการ ศ กษา ทำางานเช งค ณภาพได ประส ทธ ภาพ ภายในโรเร ยนและนำามาใช เม อต องการแก ป ญหา ปร บปร งพ ฒนาแรงจ งใจในโรงเร ยน ใช ในการเสร มสร างท มงานของผ อำานวย การ เพ อปฏ ร ปโครงสร างโรงเร ยนต อไป องค การเป นระบบทางส งคม การเป น ผ บ งค บบ ญชา และผ ใต บ งค บบ ญชา เก ดจากค าน ยมของสมาช กในกล ม และ ค าน ยม ความเช อ รวมถ งอารมณ ของสมาช ก 170 ด วย ตรงก บหล กว ชาท เร ยน ค อ กล มทฤษฎ กำาหนดเป าหมาย (Goal-Setting Theory) แนวความค ดในการปฏ บ ต จาก หน งส อทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หาร การศ กษาสามารถลำาด บข นตอนการนำา ไปประย กต ใช ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ม มมองของผ บร หาร มองเห น ผ ใต บ งค บบ ญชา เป นผ ทรงค ณค าด าน ค ณธรรม จร ยธรรม ม ศ กด ศร ความเป น มน ษย ผ ได ร บแรงจ งใจท ด จะส งผลต อการ ปฏ บ ต งานและม ความค ดสร างสรรค ท ด ข น 2. ผ บร หารม ความเป นป ญญาชน ประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ท งกาย วาจา ใจ ด วยความจร งใจก บท กคนเป นท ยอมร บของ ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อนร วมงานอย างเสมอ ต นเสมอปลาย 3. การบร หาด านความส มพ นธ ในโรงเร ยน ทำาให บ คลากรท กคนม ค ณค า เม ออย ในโรงเร ยน และอย ร วมก บผ อ นท ร วมอาช พเด ยวก นได ด 4.การพ ฒนาคร เพ อให ท นต อการ เปล ยนแปลงใช ทฤษฎ ความคาดหว งของ Vroom ความเจร ญก าวหน าของ Hertzberg และการทำางานให สำาเร จด วนตนเองของ Argyris 5.ความภาคภ ม ใจของโรงเร ยน สร างความร กโรงเร ยน ภ ม ใจ จงร กภ กด ต อ สถานบ น สร างจ ดเด นให โรงเร ยน ทฤษฎ

11 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 ของ Barnard กระต นให บ คลากร พ ฒนา อาคารสถานท ให ด สวยงาม เน นการด แล และเอาใจใส น กเร ยนให ม ระเบ ยบว น ย เม อการศ กษาว เคราะห บทความน แล ว จะเห นได ว า การสร างแรงจ งใจให เก ด ก บข าราชคร และบ คลากรการศ กษา ผ เข า ร วมพ ฒนาการจ ดการศ กษา ม ความสำาค ญ อย างย งในการบร หารการศ กษา การทำาให เก ดความเข าใจ ความสามารถนำาไปประย กต ใช ทำาให เก ดประส ทธ ภาพในการพ ฒนาการ บร หารโรงเร ยนและท สำาค ญ ผ บร หารจะได ร บการยกย องว าเป นผ บ หารม ออาช พอย าง แท จร ง การบร หารแบบม ส วนร วม 1. เป นการสร างสรรค ให ม การระดม สรรพกำาล งจากบ คคลต างๆ เช นพล งความค ด สต ป ญญา ความร ความสามารถ ประสบการณ เป นต น 2. เป นการสร างบรรยากาศและพ ฒนา ประชาธ ปไตยในการทำางาน 3. ช วยให ลดความข ดแย งระหว าง ผ บร หารก บผ ปฏ บ ต งาน เพราะเก ดความเข าใจ ซ งก นและก นม ส วนช วยให ประสานงานก นด 4. การบร หารแบบม ส วนร วมจะทำาให งานม ประส ทธ ภาพและค ณภาพท ด เพราะจะม 171 ความร บผ ดชอบ 5. ผลงานท เก ดข นจะก อให เก ดความ ภาคภ ม ใจแก บ คลากร เพราะท กคนม ส วนร วม ในความสำาเร จของงาน 6. ช วยให การทำางานสำาเร จลงได ใน เวลาอ นรวดเร วเพราะม การแบ งหน าท ก นทำา 7. สร างความสมด ลระหว างฝ าย บร หารก บฝ ายปฏ บ ต ประส ทธ ผลต อการปฏ บ ต งานของคร สภาพแวดล อมในการทำางานของ คร จะด หร อไม น น ผ บร หารโรงเร ยนม ส วน สำาค ญอย างย งท งน เพราะผ บร หารจะเป น ผ ประสานงานให การทำางานของคร เป นไป อย างราบร น รวมท งส งเสร มให เก ดสภาพ แวดล อมท ด ในการทำางาน เพ อให คร เก ด ความพ งพอใจในการทำางาน ในการพ จารณา สภาพ แวดล อมการทำางานของคร ว าด หร อ ไม น น อาจพ จารณาได หลายประเด น ความ พ งพอใจในการปฏ บ ต งานและการได ร บการ สน บสน นทางส งคมของคร เป นต น เพราะการ ท ผ บร หารสามารถสร างความสาม คค ให เก ด ข นก บผ ใต บ งค บบ ญชา และให การสน บสน น ทางส งคมแก คร ท เหมาะสม ย อมทำาให คร ใน โรงเร ยนม ความส มพ นธ ท ด สามารถอย ร วม ก นได ม ขว ญและกำาล งใจในการทำางานซ ง

12 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 ย อมส งผลไปถ งประส ทธ ผลของโรงเร ยน ส วนท 3 ข อเสนอแนะเช งว พากษ ในม มมอง การปฏ บ ต จร ง สำาหร บข อเสนอแนะในบางประเด น ท ผ เข ยนได เสนอแนะไว แล วในบางเร องน น ผ ว จารณ ได นำามาสร ปผนวกเข าก บแนวค ด ในการพ ฒนาได ด งน ถ าเราสนใจต ดตามข าวคราว เร องราว ท เก ดข นในส งคมไทย จะเห นว าม ข าวด าน ลบทางการศ กษามากข นแทบท กว น อ น เน องมาจากกระแสของการปฏ ร ปการศ กษา ท กำาล งถ กตราว าล มเหลวด วยสาเหต หลาย อย างแล วแต ใครจะมองหร อสนใจในจ ดใด ผลด ของการปฏ ร ปการศ กษาก ม มากมาย แต การตอบสนองแตกต างก น อาจเป นธรรมชาต ของคนท เห นว าส งใดด ก ช นชมเง ยบๆ ข าวจ ง ไม ค อยด ง แต ถ าเป นด านลบแม เร องเล กน อย ก ทำาให คนสนใจจ งเป นข าวด งข นมาได ง าย ส งท น าสนใจในขณะน ค อสาเหต ของ ค ณภาพการเร ยนการสอนท ด อยค ณภาพลง ท กว น จากการส งเกต การต ดตามข าวและ ประสบการณ ของผ เข ยนเห นว าสาเหต หน งท ทำาให งานว ชาการหร องานการเร ยนการสอน ด อยค ณภาพก ค อในสถานศ กษาม ล กษณะ การบร หารนำาว ชาการ หมายความถ งการให 172 ความสำาค ญต อก จกรรมอ นๆ มากกว าก จกรรม ทางว ชาการ ก จกรรมการเร ยนการสอนท ส ง ผลให น กเร ยนม ความร ความสามารถ ม ท กษะ ด านว ชาช พ เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรมท ส งผล ต อการอย ร วมก นในส งคมอย างเป นส ข ประเด นท เป นสาเหต ทำาให การศ กษา ตกต ำา ม ด งน การกระจายอำานาจทางการศ กษา ทำาให สถานศ กษาสามารถพ ฒนาหล กส ตร ปร บปร งหล กส ตร บร หารการเร ยนการ สอน และสรรหาผ ดำารงตำาแหน งทางบร หาร ได ช มชนม โอกาสม ส วนร วมทางการศ กษา มากข นซ งเป นส งท ด ถ าม การบร หารจ ดการ ท ถ กต อง เหมาะสม โดยไม นำาไปใช เพ อผล ประโยชน ส วนตนหร อพวกพ อง บร หารด วย ความเป นธรรมและโปร งใสย ดหล กธรรมาภ บาล แต ถ าใช อำานาจ ไม ถ กต องก ส งผลเส ย ต อการเร ยนการสอน ส งท เก ดข นค อสถาน ศ กษา เช น อาจารย ในมหาว ทยาล ยสามารถ เล อกหร อสรรหาบ คคลเข าดำารงตำาแหน งทาง บร หารได เช น ตำาแหน งอธ การบด ผ อำานวย การ คณบด และจากการกระจายอำานาจทำาให ผ ดำารงตำาแหน งบร หารม อำานาจเบ ดเสร จในต ว ท ม อ สระในการบร หารมากข น และการอย ในวาระนานเก นไป (มากกว า 4 ป ) เพราะ เล อกก นเองในการอย ในตำาแหน งต างๆ เก ด

13 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 ผลเส ยค อการวางรากฐานของกล มของตน ท หย งล กเหน ยวแน นยากท จะเปล ยนแปลง ส งท ปฏ เสธไม ได ก ค อการม ผลประโยชน ร วมก นและท บซ อนท ม อ ทธ พลต อการบร หาร งานภายในท งในระด บนโยบายและปฏ บ ต ร กษา ผลประโยชน ร วมก น ถ าใครม ความค ดเห นท แตกต างออก ไปก จะถ กก ดก นหร อแม กระท ง กล นแกล ง จากการใช อำานาจในตำาแหน งท ก ว ถ ทาง ทำาให เก ดการแตกแยก แตกสาม คค ท น าเป นห วง ค อ ค ณภาพการศ กษา ค ณภาพของผ เร ยนท ตกต ำาท ม ผลถ งป ญหา ด านอ นท ตามมา การปฏ ร ปหล กส ตรและ การเร ยนการสอน ท คำาน งถ งค ณภาพของ คร เป นส งด และควรทำาอย างมาก แต ในทาง ปฏ บ ต ย อมเก ดป ญหาหร อข อบกพร องท ควร แก ไข เช น การให คร ทำาผลงานทางว ชาการ เพ อกำาหนดตำาแหน งหร อเล อนว ทยฐานะท ส งผลต อการเล อนข นเง นเด อนของคร ด วย ทำาให คร สนใจและทำาผลงานก นอย างมาก สภาพท เก ดข นทำาให มองว า นโยบาย และสภาพการบร หารการจ ดการศ กษาของ ไทยเป นอย างไร ทำาไมจ งบ ดเบ ยวถ งเพ ยงน จากกรณ น ท มองว าการบร หารนำาว ชาการ ค อ เน นอย างอ นมากกว าค ณภาพการเร ยนการสอน ส งท ควรทำาค อ เน นค ณภาพการเร ยน การสอนของคร เท าน น ไม ม ความร ก ส งไป 173 ศ กษาต อหร อจ ดอบรมให โดยตรง ถ าใครสอน ด ม การประเม น ให รางว ลหร อการตอบแทนท เป นข นเง นเด อน ให แข งก นด านค ณภาพการ เร ยนการสอนด กว าให ทำาผลงานทางว ชาการ ส วนท 4 บทสร ป กล าวโดยรวมแล วหน งส อประมวลช ด ว ชาทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการ ศ กษา เล มน ม ค ณค าแก การอ านเน องจาก ในการศ กษาความหมายของการบร หารและ การบร หารจ ดการ ควรทำาความเข าใจแนวค ด เก ยวก บการบร หารเป นเบ องต นก อน กล าวค อ ส บเน องจากมน ษย เป นส ตว ส งคมซ งหมายถ ง มน ษย โดยธรรมชาต ย อมอย รวมก นเป นกล ม ไม อย อย างโดยเด ยว แต อาจม ข อยกเว นน อย มากท มน ษย อย โดดเด ยวตามลำาพ ง เช น ฤษ การอย รวมก นเป นกล มของมน ษย อาจม ได หลายล กษณะและเร ยกต างก น เป นต นว า ครอบคร ว (family) เผ าพ นธ (tribe) ช มชน (community) ส งคม (society) และประเทศ (country) เม อมน ษย อย รวมก นเป นกล มย อม เป นธรรมชาต อ กท ในแต ละกล มจะต องม ผ นำากล ม รวมท งม แนวทางหร อว ธ การ ควบค มด แลก นภายในกล ม เพ อให เก ดความ ส ขและความสงบเร ยบร อย สภาพเช นน ได ม ว ว ฒนาการตลอดมา โดยผ นำากล มขนาดใหญ

14 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 2 Number 2 May August 2010 เช น ในระด บประเทศของภาคร ฐในป จจ บ น อาจเร ยกว า ผ บร หาร ขณะท การควบค ม ด แลก นภายในกล มน นเร ยกว า การบร หาร (administration) หร อการบร หารราชการ (public administration) ด วยเหต ผลเช นน มน ษย จ งไม อาจหล กเล ยงจากการบร หารหร อการ บร หารราชการได ง าย และทำาให กล าวได อย าง ม นใจว า ท ใดม ประเทศท น นย อมม การบร หาร หน งส อเล มน จะช วยให การบร หาร จ ดการในสถานศ กษาเป นไปด วยความเร ยบร อย และม ประส ทธ ภาพ ซ งเป นการดำาเน นงาน หร อการปฏ บ ต งานใดๆ ของหน วยงานของร ฐ และ/หร อเจ าหน าท ของร ฐท เก ยวข องก บคน ส งของและหน วยงานโดยครอบคล มเร อง ต างๆ เช น (1) การบร หารนโยบาย (Policy) (2) การบร หารอำานาจหน าท (Authority) (3) การบร หารค ณธรรม (Morality) (4) การบร หารท เก ยวข องก บส งคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจ ดองค การ (Organizing) (7) การบร หารทร พยากรมน ษย (Staffing) (8) การอำานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ รายงาน (Reporting) และ (11) การงบ ประมาณ (Budgeting) เช นน เป นการนำา กระบวนการบร หาร หร อ ป จจ ยท ม ส วน สำาค ญต อการบร หาร ท เร ยกว า แพ มส - โพสคอร บ (PAMS-POSDCoRB) แต ละ ต วมาเป นแนวทางในการให ความหมาย เอกสารอ างอ ง ก ตต ศ กด พลอยพาน ชเจร ญ. (2542). ระบบควบค มค ณภาพท หน างานค วซ เซอร เค ล, กร งเทพฯ : บร ษ ท เทคน คคอล แอพโพรช เคาน เซลล ง แอนด เทรนน ง จำาก ด. จ นทราน สงวนนาม. (2551). ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารสถานศ กษา. พ มพ คร งท 1 กร งเทพฯ : บ คพอยท. ชวล ต หม นน ช. (2535). อ ทธ พลของภาวะผ นำาของคณะบด ท ม ต อประส ทธ ผล ของการบร หารงาน ว ชาการในสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน. ว ทยาน พนธ ด ษฎ บ ณฑ ตร ฐประศาสนศาสตร, สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. น ตต พงศ ว เวตนนท, กำาพล ก จชระภ ม. (2537). Process management. กร งเทพฯ : พ มพ ท บร ษ ท อ นโนกราฟฟ กส จำาก ด. 174

15 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 2 ฉบ บท 2 พฤษภาคม ส งหาคม พ.ศ.2553 พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ (2542). กร งเทพฯ : สำาน กพ มพ อ กษร เจร ญท ศน. ไพฑ รย เร งกมล. (2541). การสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน : งานท น กบร หารควร ตระหน ก. วารสารพ ฒนาการศ กษา. 10, 27 : ภรณ ก ร ต บ ตร. (2529). การพ ฒนาประส ทธ ผลขององค กร. กร งเทพฯ : สำาน กพ มพ โอเด ยนสโตร. ร ง แก วแดง และช ยณรงค ส วรรณสาร. (2536). แนวค ดเก ยวก บประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพ องค การในแนวการศ กษาช ดว ชาทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการ ศ กษา(หน วยท 11). นนทบ ร : สำาน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. ศ ร พงษ เศาวภายน. (2548). หล กการบร หารการศ กษา: ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : บ คพอยท. สมยศ นาว การ. (2535). การบร หารเช งกลย ทธ และนโยบายธ รก จ, กร งเทพฯ :โรงพ มพ กร งช นพ ฒนา. ส พจน ทรายแก ว. (2545). การว ดผลการปฏ บ ต งาน. เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การจ ดทำาแผนกลย ทธ และการบร หารงานม งผลงาน. เช ยงราย : สำาน กพ มพ สถาบ นราชภ ฏ เช ยงราย. เสนาะ ต เยาว. (2542). หล กการบร หาร. กร งเทพฯ : โรงพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. อร ณ ร กธรรม. (2532). การพ ฒนาองค กร แนวค ดและการประย กต ใช ระบบส งคม. กร งเทพฯ : สำาน กพ มพ สำาน กงานเลขาธ การคณะร ฐมนตร. 175

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information