การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน"

Transcription

1 การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน (Home visit and Home Care) เอกสารประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ ศ นย เร ยนร เวชศาสตร ครอบคร วเขต 18 โรงพยาบาลกาแพงเพชร ม นาคม พ.ศ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน ครอบคร ว และอาช วเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

2 สารบ ญ บทนาส การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน 3 ป ญหาในระบบบร การส ขภาพ 7 การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน 9 ในระด บปฐมภ ม : สร ปสถานการณ ท วโลก การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน 16 ในระด บปฐมภ ม ความร พ นฐานเก ยวก บการเย ยมบ าน 22 แนวทางปฏ บ ต ในการเย ยมบ าน 39 ภาคผนวก 45 กรณ ศ กษา 45 ต วอย างการบ นท กแบบ INHOMESSS 54 แบบบ นท กการเย ยมบ าน 55 กระบวนการเย ยมบ าน 57 ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 2

3 บทนาส การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน (Introduction to Home Visit and Home Care) ในอด ต การด แลร กษาหร อการเย ยมไข หร อ การท าคลอด ม กจะท าท บ าน ไม ว าจะโดย แพทย แพทย ประจาตาบล หมออนาม ย ผด งครรภ หมอต าแย แต ในป จจ บ น การด แลร กษา หร อการเย ยมไข ท บ านม การปฏ บ ต ก นน อยลง อาจจะเน องมาจากการเน นด แลร กษาผ ป วยใน โรงพยาบาล ความน ยมของผ ป วย การคมนาคมท ด ข น หร อม การด แลก บแพทย เฉพาะทาง เพ มข น ท าให ความส าค ญของการด แลผ ป วยท บ าน ในช มชน หร อการด แลก บหมออนาม ย ผด งครรภ ลดน อยลงตามไป สาเหต ท นาไปส เปล ยนแปลงท สาค ญ ได แก o การฉ ดว คซ นอย างท วถ งทาให การเก ดโรคลดลง o การใช ยาปฏ ช วนะท เหมาะสมและท นเวลาจ งช วยลดอ บ ต การณ และระยะเวลา ของการเจ บป วย o ม เทคโนโลย การร กษาท ด ส าหร บการด แลผ ป วยหน กในรงพยาบาล ท าให ผ ป วยและญาต น ยมใช บร การเพ มข น o ม ความคาดหว งในบร การและความต องการร กษาก บแพทย ของผ ป วยและ ญาต มากข น o ม การคมนาคมท ด และสะดวก ผ ป วยและญาต จ งเข าส สถานพยาบาลได ง าย ข น o การใช โทรศ พท ปร กษาแพทย หร อบ คลากรทางการแพทย มากข น o ม การเปล ยนแปลงเช งกายภาพ เศรษฐก จ และค าน ยมในช มชนหร อหม บ าน อย างต อเน อง โดยเฉพาะในส งคมเม องหร อชานเม อง เม อผ ป วยม ความสะดวกท จะเข าร บการร กษาในโรงพยาบาลท ม ความพร อมและ มาตรฐานส งกว า จ งท าให ความน ยมของการด แลร กษาหร อการเย ยมไข ท บ านลดลงท วโลก โดยเฉพาะในประเทศท พ ฒนาแล ว ในแถบย โรปย งม การปฏ บ ต มากกว าอเมร กา แต ใน ป จจ บ นได ม การร อฟ นการด แลร กษาผ ป วยส าหร บโรคหร อความเจ บป วยบางอย างท บ านมาก ข น โดยพยายามท จะเน นและม แผนให แพทย และเจ าหน าท ด านส ขภาพของโรงพยาบาลม การ ออกเย ยมบ านเป นประจ าและอย างสม าเสมอ ซ งให ถ อเป นภารก จท โดดเด นในบร การ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 3

4 ส ขภาพระด บปฐมภ ม แนวโน มของการปฏ บ ต ในประเทศไทยเพ มข น โดยเฉพาะอย างย งใน โรงพยาบาลขนาดใหญ ท ม ผ ป วยต ดเต ยงในอ ตราส ง เช น Stroke ส งอาย ผ ป วยระยะส ดท าย การเย ยมบ านหร อให การด แลท บ านในคร งแรกน น ควรเร มต นท ความต องการของผ ป วย และญาต ในท องท ท ห างไกลโรงพยาบาล หร อการเด นทางเข าส สถานบร การท ล าบาก/ไม สะดวก ม กได ร บการยอมร บจากผ ป วยและญาต มากข น ความว ตกของผ ให บร การและผ ร บบร การของการเย ยมและการร กษาด แลท บ านท ส าค ญ ค อ ค ณภาพของการด แลร กษา โดยเฉพาะเม อเปร ยบเท ยบก บการด แลร กษาในโรงพยาบาลซ ง ท จร งแล ว หากพ จารณาในด านค ณภาพเพ ยงอย างเด ยวไม น าจะม ความแตกต างก นมากน ก แต ถ าพ จารณาถ งความพร อมหร อปร มาณของเคร องม อ ย อมม ความแตกต าง แนวค ดแบบน ไม ตรงก บความเป นจร งเส ยท เด ยวอย พอสมควร เพราะค ณภาพบร การจะต องพ จารณาอย บน พ นฐานของศ กยภาพและค ณภาพของการให บร การจ ดน นๆ เช น ความปลอดภ ย การท เลาจาก ความเจ บป วย หร อมาตรฐานบร การในช มชน เป นต น เวชศาสตร ครอบคร วเป นแขนงบร การท ปร บและรวมเอาหล กการและว ธ การด แลในอด ต ท ม ความเหมาะสมหลายๆ อย างมาเน นการให บร การในถ นท อย อาศ ยของประชาชนหร อช มชน หล กการสาค ญ ได แก ๑) ด แลต งแต แรกท กเร อง...การด แลร กษาเบ องต น ๒) การด แลแบบองค รวม...ด แลผ ป วยท งต วและให ผ ป วยม ส วนร วม ๓) ด แลอย างต อเน อง... ต ดตามการร กษาแบบครบวงจร ๔) ให การด แลครบท ง ๔ ด าน...ได แก การร กษา ป องก นโรคสร างเสร มส ขภาพ และฟ นฟ สภาพ (Comprehensive care) ๕) ให การด แลท กระด บ... บ คคล ครอบคร ว และช มชน/ส งคม ๖) เข าถ งง ายและได ร บบร การสะดวก... ใกล บ านใกล ใจ ๗) ม ระบบการประสานงาน ส งต อ-ส งกล บ หร อการปร กษาท ด การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน ถ อเป นก จกรรมท เป นห วใจส าค ญของการด แล ผ ป วยอย างต อเน อง การด แลแบบองค รวม ให การด แลครบท ง ๔ ด าน และให การด แลท ก ระด บจ งถ อเป นอ ตล กษณ และรถธงส าหร บน าการบร การเวชศาสตร ครอบคร วท ด ส ช มชน และเป นการร อฟ นการน าส ขภาพเข าส คร วเร อนใหม อ กคร งซ งถ อเสม อนแหล งท อย อาศ ยและ เป นสถานท เขาค นเคยมากท ส ด ด งคาโบราณท ว า บ านค อสวรรค และเร อนตาย ในฐานะท เราม หน าท ให บร การในช มชนและม ส วนในการพ ฒนาและด แลส ขภาพของ ประชาชนท ค นเคยและร จ กเป นอย างด และม ผ ป วยหร อครอบคร วส วนหน งท ต องการให ม การ เย ยมบ านและด แลท บ าน เราต องเพ มความตะหน กในภารก จท ว า การเย ยมบ านถ อเป นงาน ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 4

5 เด นและเป นเอกล กษณ ท ส าค ญ ท ต องการให ครอบคร วเพ อแบ งเบาภาระและม ส วนร วมใน การด แลผ ป วยท บ านร วมก บโรงพยาบาล และเป นการปฏ บ ต งานในพ นท ช มชนนอกร ว โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) หร อโรงพยาบาลช มชน การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ านเป นก จกรรมเช งร กและเช งล กท ท าให เรามองภาพ การด แลผ ป วยท งต วและเหมาะสมก บครอบคร วและสภาพแวดล อม (การด แลแบบองค รวม) ได ช ดเจนข น กระบวนการด งกล าวต องอาศ ยท กษะหลายๆ ด าน เพ อให ภารก จบรรล เป าหมาย ได แก ก) ท กษะด านแนวค ดและความร พ นฐาน ข) ท กษะด านกระบวนการปฏ บ ต ค) ท กษะการส อสารและค นหาข อม ล ง) ท กษะการด แลเบ องต นสาหร บความเจ บป วยหร อแก ป ญหาเฉพะหน า จ) ท กษะการประสานงานและการส งต อข าวสาร ข อม ล และต วผ ป วย ฉ) ท กษะด านส งคม ช) ท กษะด านความปลอดภ ยของตนเอง เช น กฎหมาย ความเส ยง และการหล กเล ยง ภย นตราย โดยท วแล ว บ คลากรทางการแพทย ส วนใหญ ม ประสบการณ การด แลผ ป วยของตนเอง ท บ านไม มากก น อย เช น ด แลพ อแม สาม หร อล กท เจ บป วย เราจะพบว า การด แลด งกล าวก ไม ม ป ญหา แต บางคร งเราอาจจะเก ดความไม ม นใจเพราะเก ดความว ตกก งวล จนต องปร กษา แพทย หร อพาไปตรวจท โรงพยาบาล ซ งเป นส งท พบบ อยในการด ผ ป วยท บ าน ยกต วอย างเช น มารดาด แลล กท เป นไข ส ง ล กม กจะร องงอแงท งค น มารดากล วว าล กจะช กหร อเป นอะไรมาก ข น จนต องพาล กไปตรวจก บแพทย ท ห องฉ กเฉ นในช วงด ก แต ถ ามารดาได ร บค าอธ บาย แนะน าเป นอย างด หร อม การต ดตามเย ยมท บ าน (อาจใช โทรศ พท )จะช วยให มารดาและ ครอบคร วเก ดความม นใจในการปฏ บ ต และสบายใจมากข น ด งน น เราต องเร ยนร ทบทวน และพ ฒนาตนเองเพ อตอบสนองต องานในหน าท โดยตรง น และฝ กปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอจะช วยให เราเก ดความม นใจสร างเสร มท กษะและเพ มพ น ประสบการณ ไปในต ว รวมท งช วยเหล อให ผ ป วยและครอบคร วเข าใจถ งว ธ การร กษา และให ความร วมม อมากข น ความภ ม ใจท เป นส วนหน งของการด แลผ ป วยท บ าน ไม ใช เพราะถ กมอบหมายให ไปด แล แต เราท มเทปฏ บ ต เพราะผ ป วยรายน นเป นผ ป วยของเรา ในเขตเรา จ งเป นความร บผ ดชอบของ เรา การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ านจะม ส วนช วยเสร มความส มพ นธ ระหว างเราก บผ ป วย และครอบคร วให สน ทก นมากย งข น และย งได บ ญก ศลอ กทางหน งด วย ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 5

6 แหล งอ างอ ง 1. Unwin B, Jerant AF. The home visit. AmFam Physician 1999; 60: McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine. 3 rd ed. New York: Oxford University Press 2009: ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 6

7 ป ญหาในระบบบร การส ขภาพ ผ ป วยรายท ๑ นาย ก. อาย ๗๘ ป เป นโรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวานมานาน ๒๑ ป มาร บยา ท กเด อน ในป น ผ ป วยมาร บยาไม สม าเสมอ และม ระด บความด นโลห ตและน าตาลใน เล อดส งกว าปกต มาก ผ ป วยได ร บการปร บยาและน ดมาตรวจท ก ๒ ส ปดาห ผ ป วยมา ตามน ดไม ได ท กคร ง ว ดความด นโลห ตส งได ๑๘๐/๑๐๐ มม. ปรอท และม ระด บ DTX ๑๙๕ มก./ ดล ผ ป วยไม ได มาตรวจตามแพทย น ดเม อ ๖ ว นก อน ว นน คนข างบ าน มาตามท านท โรงพยาบาลสร างเสร มส ขภาพประจ าต าบลเพ อให ไปช วยด ผ ป วยท บ าน เพราะพบผ ป วยหมดสต ท แคร หน าบ าน ผลการตรวจร างกาย ผ ป วยม อาการสะล มสะล อ ว ดความด นโลห ตส งได ๑๒๐/๘๐ มม. ปรอท เจาะตรวจ DTXได ๓๙๗ มก./ ดล จ งร บส งต วไปโรงพยาบาล ภายหล ง ผ ป วยกล บมาปกต และท านทราบภายหล งว าผ ป วยถ กทอดท งให อย คนเด ยวหล งจาก ภรรยาเส ยช ว ตเม อ ๑ ป ก อน ผ ป วยรายท ๒ นาย ข. อาย ๒๘ ป เป นโรคอ มพาตซ กซ ายเน องจากบาดเจ บท สมองไม ม ความร ส ก ต งแต ระด บเอวลงไป เป นมานาน ๒ ป ผ ป วยได ร บการด แลท โรงพยาบาลและมาใช บร การท โรงพยาบาลสร างเสร มส ขภาพประจาตาบลเป นบางคร ง ในรอบ ๑ เด อน ญาต มาขอร บยาเพราะป สสาวะข นและผ ป วยม ไข ๔ คร ง (ท กส ปดาห ) เม อวานน ญาต มา ขอร บยาอ กคร ง ท านเอะใจและเก ดความสงส ย จ งไปเย ยมบ าน พบว าผ ป วยอย บ าน ก บล กชายอาย ๙ ขวบ ส วนภรรยาออกไปทางานนอกบ าน ผ ป วยม ไข ส ง(๔๐ องศา ซ.) และม อาการหนาวส น ตรวจถ งป สสาวะพบว าข นและม สภาพเก ามาก จากการ สอบถามผ ป วยพบว าไม ได เปล ยนสายสวนและถ งป สสาวะมา ๒ เด อนเพราะภรรยาไม ว างพาไปโรงพยาบาล และแพทย จะไม ส งจ ายสายสวนและถ งป สสาวะให ถ าผ ป วยไม ได ไปตรวจด วยตนเอง ท านร บส งต วไปโรงพยาบาล และแพทย ให นอนร กษาในโรงพยาบาลเน องจากม UTI with sepsis ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 7

8 ผ ป วยรายท ๓ นาง ค. อาย ๔๐ ป ครรภ แรกและเพ งคลอดล กเม อ ๑๐ ว นท แล ว ผ ป วยพาล กมา ตรวจเพราะล กถ ายเหลวและด ดนมได น อย ท านพบว า มารดาม ไข ส งและแผลฝ เย บบวม และเป นหนอง ท านตรวจพบว าม รอยแผลผ พองท หน าท องจากการวางอ ฐร อน ส วนล ก ต วเหล องมาก และน าหน กลดกว าแรกคลอด ๒๐๐ กร ม ท านร บน าส งโรงพยาบาล ผ ป วยและล กได ร บการร กษาในโรงพยาบาลอย างท นท วงท และปลอดภ ย ข อส งเกต การด แลส ขภาพของตนเองเป นป จจ ยสาค ญในการป องก นโรคแทรกซ อน บทบาทของผ ด แลและช มชนจะช วยให การด แลร กษาผ ป วยท บ านเป นไปตามแผนและ ค นพบภาวะฉ กเฉ นต งแต แรก ความร และท กษะของผ ด แลเป นป จจ ยส าค ญในกระบวรการด แลและผลล พธ ของการ ร กษา การเย ยมบ านช วยในการค นหาและค นพบป ญหาหล งจากจ าหน ายออกจาก โรงพยาบาลได เร วข น การเย ยมบ านเป นองค ประกอบส าค ญในการให บร การทางส ขภาพ นอกจากการ บร บาลในโรงพยาบาล ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 8

9 การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ านในระด บปฐมภ ม : สร ป สถานการณ ท วโลก จากการทบทวนสถานการณ ของการให บร การการเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน โดยการส บค นจากวารสารทางการแพทย และการพยาบาลท วโลก ต งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เป น ต นมา เพ อหาหล กฐานสน บสน นและช วยให บ คลากรทางการแพทย เข าใจทราบถ ง ความก าวหน าและป ญหาในการให บร การทางด านการด แลผ ป วยท บ านอย างครอบคล ม 1. การเหน ยวน าให แพทย และเจ าหน าท เห นความสาค ญของการเย ยมและด แลผ ป วยท บ าน (Innovations in seniors' care: home care/physician partnership) 1 รายงานโดย Korabek B, Slauenwhite C, Rosenau P, Ross L. ท Calgary Health Region เม อง Calgary ประเทศแคนาดา ในวารสาร Canadian Journal Nursing Leadership เด อนกรกฎาคม 2004 ฉบ บท 17(3) หน า สร ปย อได ด งน o ได ท าโครงการต งแต ป พ.ศ เร ยกว า Seniors' Care (Primary Care Partnerships) Project เพ อเสร มสร างให ม ความร วมมม อระหว างแพทย เวชศาสตร ครอบคร วและเจ าหน าท พยาบาลในคล น กช มชนท ทางานด าน Home Care o ได ม การพ ฒนาร ปแบบ หล งจากน นได ทดลองนามาใช และข นตอนส ดท ายเป นการ ปร บและพ ฒนาก อนท จะน าไปใช จร งซ งม เป าหมายท จะค นหา ก ญแจส าค ญ ท จะ น าไปปร บโครงสร างของการบร การ Home Careและกระช บความส มพ นธ ของ เจ าหน าท ท งสองหน วยงานให มากข น o ผลการศ กษาพบว าโครงการน ม ประโยชน ด งต อไปน o ผ เข าโครงการม ความพ งพอใจ o ม ความม นคงของการจ ดบร การ o ระบบบร การท เหมาะสม o ได นาข อม ลไปปร บใช ก บการบร การของ Calgary Health Region ข อส งเกต 1) การให บร การเย ยมบ านควรปร บให เหมาะสมบร บทของแต ละท องท 2) ความร วมม อของแพทย และพยาบาลเป นส งท ส าค ญมาก ซ งสอดคล องก บการบร การ เช อมประสาน (coordination care) ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 9

10 2. การบ รณาการบร การของแพทย แก ครอบคร ว (Integrating physicians services in the home) 2 คณะผ ศ กษาจาก School of Nursing, Faculty of Health Sciences, University of Western Ontarioซ งประกอบด วย McWilliam CL, Stewart M, Sangster J, Cohen I, Mitchell J, Sutherland C, Ryan B.ได ต พ มพ ใน Canadian Family Physician. เด อนธ นวาคมป ค.ศ. 2001; ฉบ บท 47:หน า ม เน อหาส าค ญ ด งน o เพ อประเม นความต องการเพ อให แพทย เวชศาสตร ครอบคร วม ส วนร วมในการ ด แลท บ าน o ผ เข าร วมโครงการได แก ผ ป วย แพทย เวชศาสตร ครอบคร ว ผ ร บผ ดชอบด แล ครอบคร ว พยาบาลเวชปฏ บ ต พยาบาลช มชน และผ จ ดการส ขภาพ o ผลการศ กษา 1) ข อม ลท ได ม ศ กยภาพท จะส งเสร มประส ทธ ภาพการด แลอย าง ต อเน องและและการทางานเป นท มสหว ชาช พ 2) ป จจ ยท จ าเป นต อผลส าเร จของงาน ได แก ต องม พยาบาลเวช ปฏ บ ต การประช มท มสหว ชาช พอย างสม าเสมอ การประสานโดยตรง ระหว างท มผ ด แล การม ผ ด แลในครอบคร ว และม แพทย คอยให คาปร กษา 24 ช วโมง ข อส งเกต ก) การบ รณาการต องใช เวลา กาล งคน และข อตกลงร วมก นในแต ละช มชน ข) การสร างโอกาสและแรงจ งใจม ผลต อความร วมม อของแพทย 3. ป จจ ยด านบร หารการร กษาท ม ผลต อผลการร กษาผ ป วยในการด แลท บ าน (Factors in care management affecting client outcomes in home care) 3 ท าการศ กษาในประเทศญ ป นโดยNakatani H, Shimanouchi S. แห ง School of Nursing, Faculty of Medicine, Shimane University, Shimaneประเทศญ ป นซ งต พ มพ ใน Nursing Health Science.เด อนธ นวาคมป ค.ศ ฉบ บท 6(4)หน า o ป จจ ยด านบร หารการด แลร กษาท ม ผลต อผ ร บบร การ 3 อย าง ได แก ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 10

11 o การจ ดบร การท พอเพ ยง o ม แผนการด แลพยาบาลท ด (Care plan) o ม การต ดตามและประเม นผลการให บร การอย างม ประส ทธ ภาพ 4. ม มมองของผ ป วยท ม ต อการด แลผ ป วยท บ านโดยการใช เทคโนโลย ช นส ง (Patients' perspectives on high-tech home care: A qualitative inquiry into the user-friendliness of four technologies) 4 ทาการศ กษาโดย Pascale Lehouxในกร ง Montrealและเม อง Quebecประเทศแคนาดา รายงาน ในBMC Health Serv Res. เด อนต ลาคม ค.ศ ฉบ บท 4(1) หน า 28 [สามารถเข าไปด ได ท com/ /4/28] o ม การศ กษาการด แลท บ านโดยการใช เทคโนโลย ช นส ง 4 อย าง ได แก การให ยา ปฏ ช วนะเข าเส น(Antibiotic intravenous therapy) การสารอาหารทางเส น (Parenteral nutrition) การล างไตผ านทางช องท อง (Peritoneal dialysis) และการ ให ออกซ เจนเพ อการร กษาท บ าน (Oxygen therapy) o ว ธ การศ กษา ได ข อม ลจากการส มภาษณ ผ ป วย ส มภาษณ ผ ด แล และการส งเกต การเย ยมร กษาท บ านโดยตรง o ผลการศ กษา การใช เทคโนโลย ช นส งม ผลต อช ว ตผ ป วยท งทางบวกและทางลบ ความค นเคยและยอมร บเทคโนโลย ช นส งข นก บความร ความเข าใจ ผ ป วยหน กม กใช เทคโนโลย ช นส งได ด กว าผ ป วยเฉ ยบพล น อ ปสรรคบางอย าง เช น ป ญหาทางเทคน คและไม ม บ คคลสามารถ แก ไขสถานการณ ได ภายในบ าน ผ ป วยถ กแยกต วออกจากส งคมและม ความยากล าบากในการด าเน น ช ว ตในส งคมและการทางาน เจ าหน าท ส ญเส ยความเป นส วนต วและการดาเน นช ว ต ข อส งเกต ถ งแม ว าเทคโนโลย ช นส งจะช วยให ส ขภาพของผ ป วยด ข น แต ก ม ผลกระทบต อช ว ตผ ป วยแต อาจด กว านอนร กษาในโรงพยาบาลนานๆ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 11

12 เจ าหน าท ต องออกไปปฏ บ ต งานท บ านผ ป วยอย างสม าเสมอ ควรม การต ดตามเย ยมบ านและม แหล งสน บสน นครอบคร วในการด แล และใช เคร องม ออย างถ กต องเพ อให ก าล งใจและควบค มค ณภาพการ ด แล 5. มารดาและบ ดาควรได ร บข อม ลอะไรบ างหล งจากจาหน ายจากหอผ ป วยหล ง คลอด (What type of information do parents need after being discharged directly from the delivery ward?) 5 เสนอรายงานโดย Johansson K และ Darj E. แห ง Department of Women's and Children's Health, Section of Obstetrics and Gynaecology, Uppsala University Hospital, ประเทศสว เดน สร ปการศ กษาอย างย อม ด งน o จ ดม งหมายของการศ กษาน เพ อจะประเม นความต องการข อม ลข าวสารของ บ ดามารดาก อนจ าหน ายโดยเปร ยบเท ยบก บแบบสอบถามผ ว จ ยได ทาการศ กษาในบ ดา-มารดา 42 ค o ม การท าโครงการ จ าหน ายมารดาหล งคลอดแต เน น (Early Discharge) ค อ ภายหล งจากคลอด 6 ช วโมง ถ ง 3 ว น เร มต งแต ป พ.ศ o ร อยละ 17 ของสตร กล มน ได ร บการด แลหล งคลอดท บ านแทนการอย ท โรงพยาบาล o ผด งครรภ ใช แบบการเย ยมบ านแบบ checklist เพ อเก บข อม ลเก ยวก บส ขภาพ มารดา ทารก และการเล ยงล กด วยนม o ผลการศ กษาบ ดา-มารดาต องการข อม ลก อนกล บบ านด งต อไปน o ด านทารก(ต องการ 68%) ได แก ส ขอนาม ย การข บถ าย ส าลอก ด ด นม หล บ และจาม o ด านการเล ยงล กด วยนม(ต องการ21%) ได แก ท าให นม การด แลห วนม และปร มาณน านม o ด านมารดา (ต องการ11%)ได แก การปวดแผล การต ดไหม การร บประทาน อาหาร ข อส งเกต บ ดามารดาต องการข อม ลด านทารกเพ มเต มมากท ส ด ส วนมาก เก ยวก บการด แลส ขอนาม ย ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 12

13 6. การด แลผ ป วยระยะส ดท ายท บ านในม มมองของเวชปฏ บ ต ท วไป (Terminal care in the home-the general practice perspective) 6 รายงานโดย Walsh D และ Regan J. แห ง Sligo General Hospital ในกร ง Dublin ทางตอน ใต ประเทศไอร แลนด ต พ มพ ในวารสาร Irland Medical Journal เด อนมกราคม 2001 ฉบ บท 94(1) หน า 9-11 สร ปผลการศ กษาไว ด งน o ว ธ การ ม การสอบถามแพทย เวชปฏ บ ต ท วไป 200 คน ทางไปรษณ ย เก ยวก บ ประสบการณ ในการด แลผ ป วยมะเร งระยะส ดท ายท บ าน o ผลการศ กษา ป ญหาท แพทย พบบ อยๆ ได แก แพทย ท กคนเคยประสบป ญหาเก ยวก บการบ าบ ดอาการเจ บป วยและ อาการอ นๆอย างน อย 1 คร ง ร อยละ 25 ม ป ญหาการส งต อผ ป วยไปย งโรงพยาบาล หร อได ร บการ ช วยเหล อก จกรรมเย ยมบ านไม พอเพ ยง ความพ งพอใจต อหน วยงานหร อเจ าหน าท ด แลแบบประค บประคอง (Palliative Care Services) ตามเกณฑ ในระด บมาก แพทย เวชปฏ บ ต ท วไปต องการให ม อบรมด าน Palliative Medicine เพ มเต ม ข อส งเกต ความส าค ญของ Palliative Medicineในการด แลผ ป วยระยะส ดท าย โดยเฉพาะการบาบ ดความเจ บปวดและร กษาอาการ การสน บสน นจากพยาบาลผ เช ยวชาญด าน nursing home careใน ช มชนม ความสาค ญมาก นโยบายและการสน บสน นด านการแพทย ในช มชนม ความส าค ญ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 13

14 7. ใครจะช วยด แลเจ าหน าท ในช มชน: ม มมองของพยาบาลช มชน (Who care for the carers? The district nurse perspective) 7 รายงานโดย Simon S, Kumar S, Kendrick T. ท าการศ กษาในสหราชอาณาจ กร ต พ มพ ในในวารสาร Family Practice ป 2002 ฉบ บท 19 หน า สร ปผลการศ กษาอย าง ย อ ด งน o แพทย เวชปฏ บ ต ท วไปเป นส วนส าค ญของท มส ขภาพในช มชนเพ อช วยในการด แล ช วยเหล อ o พยาบาลช มชนต องการความช วยเหล อหร อสน บสน นด านบร การ การสน บสน น เร องท วไป และแหล งข อม ล ข อส งเกต o แพทย เป นแนวร วมท สาค ญ o พยาบาลต องการข อม ลเพราะไม สามารถแสวงหาหร อจ ดทาได ด วยตนเอง 8. การค นพบผ ป วยโรคซ มเศร าและว ตกก งวลโดยพยาบาลท ร บผ ดชอบด แลครอบคร ว (Detection of depression and anxiety disorders by home care nurses) 8 ท าการศ กษาโดยPreville M, Cote G, Boyer R, Hebert R. ใน University of Sherbrooke& Research Centre รายงานไว ใน Aging Mental Healthเด อนก นยายน ป 2004 พอสร ป ใจความสาค ญไว ด งน o ทาการศ กษาในผ ป วยส งอาย ท ได ร บการด แลท บ าน o การเก บข อม ล 1) ใช แบบ new procedure for diagnosing mental disorders in primary care(the PRIME-MD 1000)2) แบบการประเม นความเคร ยดมาตรฐาน (standard psychological distress measure; PDI-29) และ3) แนวปฏ บ ต ของ ผ จ ดการท ร บผ ดชอบแล วน าไปเปร ยบเท ยบก บการประเม นโดยน กจ ตว ทยาท ใช แบบประเม น structured diagnostic interview (SCID for DSM-IV) o ร อยละ ๔๓ ของผ ป วยได พบก บน กจ ตว ทยา o ความจ าเพาะของ PRIME-MD ร อยละ ๘๓ ความไว ร อยละ ๔๑ และความถ ก ต อง ร อยละ๖๖ o ความจาเพาะของ PDI-29ร อยละ ๕๙ และ ความไว ร อยละ ๗๓ o แนวปฏ บ ต ของผ จ ดการท ร บผ ดชอบท ม อย ไม พอเพ ยงต อการค นหาผ ป วยรายใหม ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 14

15 ข อส งเกต แบบประเม น PDI-29 และ The PRIME-MD เป นเคร องม อท ด ท ช วยให พยาบาล ค นหาผ ป วยผ ป วยโรคซ มเศร าและว ตกก งวลท บ านได ด แบบประเม น PDI-29 ใช ค ดกรองได ด กว า The PRIME-MD (ความไว-sensitivity มากกว า) แหล งอ างอ ง 1. Korabek B, Slauenwhite C, Rosenau P, Ross L.Innovations in seniors care: home care/physician partnership. Can J NursLeadersh. 2004;17(3): McWilliam CL, Stewart M, Sangster J, Cohen I, Mitchell J, Sutherland C, Ryan B.Integrating physicians services in the home. Can Fam Physician. 2001;47: Nakatani H, Shimanouchi S.Factors in care management affecting client outcomes in home care. Nurs Health Sci. 2004;6(4): Lehoux P. Patients perspectives on high-tech home care: A qualitative inquiry into the user-friendliness of four technologies. BMC Health Serv Res. 2004;4(1): Johansson K และ Darj E. What type of information do parents need after being discharged directly from the delivery ward? Ups J Med Sci. 2004;109(3): Walsh D และ Regan J. Terminal care in the home the general practice perspective.ir Med J 2001 ;94(1): Simon S, Kumar S, Kendrick T. Who care for the carers? The district nurse perspective. Family Practice 2002;19: Preville M, Cote G, Boyer R, Hebert R. Detection of depression and anxiety disorders by home care nurses. Aging Ment Health. 2004;8(5): ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 15

16 การเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ านในระด บปฐมภ ม เหล ยวหล งแลอด ตและส องด อนาคต ในอด ต ชาวชนบทจะค นเคยก บการท ม หมอไปด แลท บ าน ซ งอาจจะเป นหมอพ นบ าน หมอเสนาร กษ ภาพท ค นตาก ค อกระเป ายาหน งส ด าหร อน าตาล กล องภาชนะบรรจ เข มหร อ ยาซ งจะใช เป นภาชนะส าหร บต มหร อท าความสะอาดหลอดฉ ดยา ฯลฯ หร อ ม ผด งครรภ หร อ หมอตาแยไปทาคลอดท บ าน ในป จจ บ น ส วนใหญ ผ ป วยม กไปตรวจร กษาท สถานพยาบาล คล น ก หร อ โรงพยาบาล ส งเหล าน เป นภาพท เราเห นจนช นตา แต ในชนบทย งม โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจ าต าบล เป นหน วยบร การช วยด แลผ ป วยท บ าน ในโลกไร พรมแดนซ งม การเปล ยนอย ตลอดเวลาและอย างรวดเร ว และม การใช เทคโนโลย ท ถ กน ามาใช ในการด แลผ ป วยอย างมากมายท าให ร ปแบบการด แลผ ป วยม การ เปล ยนไปด วย ท งน เพ อตอบสนองต อป ญหาส ขภาพท เป นจร งในช มชนหร อส งคม โดยเฉพาะใน ช มชนท ม การขยายต วและม ความสล บซ บซ อนมากข น การจ ดบร การด านส ขภาพใน โรงพยาบาลเร มอ มต วและไม สามารถขยายต วเพ อรองร บความเจ บป วยท ไม ม ว นหมดส น อ ก ท งข อจาก ดด านงบประมาณและบ คลากร ทาให บร การในโรงพยาบาลม ความว นวาย รอตรวจ นาน และแย งก นเพ อขอตรวจก บแพทย และย งม ผ ป วยอ กส วนหน งท อาจหมดหว งท จะร กษาให หาย หร อสามารถกล บไปด แลท บ านโดยสมาช กในครอบคร ว แต ย งคงนอนอย ในโรงพยาบาล ทาให ขาดแคลนเต ยงสาหร บผ ป วยรายใหม หร อผ ป วยท ม ความจาเป นต องใช เต ยง เพ อช วยลดภาระของโรงพยาบาล งานด แลผ ป วยในช มชนจ งน บว นจะม บทบาทในการ ด แลส ขภาพของประชาชนมากข น ไม ว าจะเป นศ นย การแพทย สถาน อนาม ย หร อโรงพยาบาล สร างเสร มส ขภาพซ งปร บเปล ยนไปเป น โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจ าต าบล ในป จจ บ น แต อ ปสรรคและป ญหาในการจ ดบร การเพ อรองร บผ ป วยท อย ในเขตร บผ ดชอบหร อการด แล ต อเน องจากโรงพยาบาล ซ งน บว นจะม ทว มากข น ค อ ความพร อมท งว ธ การด แลร กษา บ คลากรหร องบประมาณ ถ งแม ว าว ธ การด แลร กษาในป จจ บ นจะเน นร กษาท โรคหร อความเจ บป วยทางกาย แต แนวโน มของการด แลป ญหาส ขภาพด านจ ตใจ หร อป ญหาในครอบคร วและส งแวดล อม ด งท เราได ย นจนค นห ค อ Holistic care หร อ Bio-Psycho-Social Care ซ งม ห วใจส าค ญค อ การ เข าถ งต วผ ป วยอย างแท จร ง บางท เร ยกว า ให ผ ป วยเป นศ นย กลาง หร อ Patient-centered ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 16

17 care และ ม ข อม ลครบท กด าน ด งน นการด แลผ ป วยในสถานพยาบาลเพ ยงอย างเด ยวอาจไม เพ ยง การได ข อม ลส วนท ย งขาดโดยการต ดตามอย างต อเน อง โดยขยายการบร การส บ าน อ กประการหน ง ความส มพ นธ ระหว างผ ให บร การและผ ร บร การในย คป จจ บ นน น ค อนข างจะห างเห นก นและไม สน ทแน นเหม อนในอด ต สาเหต ท ส าค ญอาจเน องมาจากผ ให บร การให ความส าค ญก บผ ป วยน อยลง ตามธรรมเน ยมแบบไทยๆ การไปเย ยมเย อนคนอ น ถ งบ าน ถ อว าเป นเร องส าค ญและให เก ยรต เจ าของบ าน จ งสร างความค นเคยและม ตรภาพได เป นอย างด การท บ คลากรทางการแพทย ออกไปเย ยมบ านผ ป วยจะช วยให เข าใจป ญหาท แท จร งของผ ป วย เข าใจและยอมร บความเป น คน ของเขา และเสร มสร างความส มพ นธ เพ มการยอมร บจากผ ป วยและครอบคร วให เหม อนเด มด งเช นในอด ต ส งด ๆในวงการแพทย และสาธารณส ขม มากมายหลายอย างท ม ประโยชน ท จะน ามาปร บ ใช และส งเสร มให ม การจ ดบร การในย คป จจ บ น การเย ยมบ าน (Home visit) และการด แลร กษา ท บ าน (Home care) เป นกระบวนการด แลผ ป วยท ส าค ญและเป นอ ตล กษณ ท ส าค ญของ การบร การด แลระด บปฐมภ ม และเวชปฏ บ ต ครอบคร วความพร อมและความช านาญของ บ คลากรท เก ยวก บการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านเป นเร องส าค ญและส งผลต อผลส มฤทธ ของ การบร การส ขภาพ ท าอย างไรเราถ งจะม การจ ดบร การท ม ค ณภาพและได ร บความพ งพอใจ จากครอบคร วผ ป วย? ครอบคร ว เป นห วใจส าค ญของการจ ดบร การทางส ขภาพในช มชน แต เราจะเข าถ ง ครอบคร วได อย างไร? และจะประสบความสาเร จในการด แลหร อไม? ก ญแจท ส าค ญนอกจาก ความร ความช านาญของผ ปฏ บ ต แล ว ห วใจของเรา ถ อเป นเข มม งส การบร การด แลร กษาท บ าน อาจพอกล าวได ว า ห วใจของเรา เข าใจครอบคร ว บ าน (Home) ถ าเราถามคนร จ กหร อแม แต ผ ป วยว าม สถานท ใดท ไม อยากไปมากท ส ด คนส วนใหญ อาจเล อกตอบว า โรงพยาบาล แต ในทางกล บก น ถ าลองถามว าม สถานท ใดท ท านอยากอย มากท ส ด คาตอบท ได คงจะเป น บ าน อย างแน นอน บ านเป นสถานท ก อกาเน ดช ว ต ว ฒนธรรม และว ถ แห งช ว ต บ คคลจ งผ กพ นก บบ านมาก จนแทบแยกก นไม ออก บ านให ท อย แก ครอบคร ว บ านให ความอบอ นแก สมาช ก และบ านย ง เป นส งค นเคยท ท าให ผ ป วยอ นใจ นอกจากน ย งสะดวกส าหร บญาต หร อเพ อนบ านในการเย ยม หร อเฝ าด แลร กษาในยามเจ บป วย การให บร การในระด บปฐมภ ม และเวชปฏ บ ต ครอบคร วจะใช ประโยชน ของ บ าน ในการ ด แลร กษาผ ป วย แต จะประสบความส าเร จหร อไม น นเป นส งท าท ายอย างย ง และจะร วมบ รณา ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 17

18 การให การด แลผ ป วยท บ านและในโรงพยาบาลได อย างไรร ปแบบควรจะเป นอย างไร ก ถ อเป น ความท ามายอ กประการหน ง บ าน ค อ สถานท ท ด ส ดส าหร บมน ษย หร อในม มมองของเรา ค อ บ านค อแหล งอาศ ยของ ผ ป วย ถ าส งแวดล อมและระบบในบ านด ย อมส งผลต อค ณภาพและประส ทธ ภาพในการ จ ดการด านส ขภาพ ความจาเป นต อการเย ยมบ านในป จจ บ น การเปล ยนแปลงของระบบส ขภาพในป จจ บ นท เน นการด แลระด บปฐมภ ม ให ม ความส าค ญและควบค ไปก บระด บท ต ยภ ม และตต ยภ ม และการเปล ยนแปลงด าน ประชากรศาสตร ค อม การเพ มข นอย างรวดเร วของผ ส งอาย จ งเป นแรงผล กด นให เก ดความ ต องการต อการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านมากตามไปด วย ส าหร บผ ป วยท เป นผ ส งอาย เม อต องเข านอนร กษาในโรงพยาบาลนานๆ จะท าให ผ ป วย ไม ค อยม โอกาสได เด น (ต ดเต ยง) จ งม ความเส ยงท จะต ดเช อ ม ภาวะซ มเศร าหร อค ดถ งบ าน เส ยค าใช จ ายส ง และเพ มภาระให โรงพยาบาลเทคโนโลย หร อการผ าต ดสม ยใหม ท าให ผ ป วย กล บบ านได เร วข นแต ต องการการด แลท บ านเข ามาช วยหล งจากออกจากโรงพยาบาล ด งน นการด แลผ ป วยในช มชนน บว นจะม ความส าค ญและม เพ มข ดความสามารถมากข น ในอนาคตอย างหล กเล ยงไม ได เพ อรองร บการด แลผ ป วยท ซ บซ อนมากข นหร อส งกว า ศ กยภาพของระด บปฐมภ ม ท ปฏ บ ต อย เด ม ไม ว าจะเป นด านโรค ความเจ บป วย ห ตถการ การ ใช ยา หร อการใช เทคโนโลย สม ยใหม (เช น Ultrasound)จ งน บเป นท าทายต อบ คลากรทาง สาธารณส ขในช มชนอ กโอกาสหน งความพร อมของการบร การในช มชนจ งถ อเป นก ญแจ สาค ญในระบบสาธารณส ขย คใหม และในอนาคต อ กประเด นหน งท ส าค ญ ค อ ม ผ ป วยท ไม ต องการ หร อไม ม ความจ าเป นต องร กษาใน โรงพยาบาล(Ambulatory) ม แนวโน มเพ มข น ไม ว าจะเป นโรคชรา โรคเร อร ง หร อผ ป วยระยะ ส ดท ายหร อใกล ตาย บางส วนของผ ป วยอาจแสดงความจ านงท จะขอร บการด แลร กษาหร อใช เวลาในช วงส ดท ายท บ านเพ อให เส ยช ว ตอย างสงบ ส วนผ ป วยพ การหร อได ร บอ บ ต เหต ก ม แนวโน มท จะอย ร กษาต อท บ านมากข นในอนาคต เน องจากม ส งอ านวยความสะดวกและ เทคโนโลย เข ามาช วยสน บสน นมากข น ในต างประเทศ เช น ประเทศน วซ แลนด ม การจ ดบร การแบบบ รณาการเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพของการด แลท งการด และผ ป วยท บ าน การพยาบาลในสถานบร การท ไม ใช โรงพยาบาล (Nursing home)กายภาพบ าบ ด และอาช วบ าบ ด ส าหร บประเทศไทย เร มเก ด ร ปแบบด งกล าวอย างเป นร ปธรรมบ างแล ว โดยเฉพาะในเขตเม องหร อในหม บ านจ ดสรรต างๆ ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 18

19 ด งน น การการด แลผ ป วยท บ านเป นก จกรรมท ต องจ ดให ม ข นอย างหล กเล ยงไม ได จ งม ความจ าเป นต องจ ดต ง และพ ฒนาร ปแบบและค ณภาพบร การอย างต อเน อง ท งน เพ อให เหมาะสมก บสภาพพ นท และศ กยภาพของผ ให บร การ แนวค ดเก ยวก บการเย ยมบ านและการด แลผ ป วยท บ าน ร ปแบบการเข าร บบร การและล กษณะของผ ป วยเปล ยนไปตามกาลเวลา พอสร ปได พอ ส งเขป ด งน o ม การพ ฒนาระบบบร การในรพ.สต. และประชาชนกล บไปใช บร การในช มชนมาก ข น (Access) o จานวนว นในการนอนร กษาในโรงพยาบาลลดลง (Early discharge) o ภ ม ป ญญาหร อเทคโนโลย สม ยท ประย กต น าไปใช ท บ านได ง ายและสะดวกมากข น (Appropriate technology) o ม การพ ฒนาการบ รราการการด แลร กษาในโรงพยาบาลร วมก บช มชน (Hospitalcommunity integration model)(ร ปท ๑) o บ านเป นแหล งอาศ ยท ผ ป วยใช เวลาอย มากท ส ด จ งเพ มโอกาสในการใช เวลาใน ด แลร กษา และปฏ บ ต ต วตามแพทย หร อผ ด แลแนะน าได ตลอดเวลา o การจ ดบร การด แลร กษาท บ านจ งม ความจ าเป น และสอดคล องก บป ญหาและ ความต องการของผ ป วยอย างแท จร ง บ าน ผ ป วย รพ.สต. โรงพยาบาล ร ปท ๑Hospital-community integration model ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 19

20 กระบวนการเย ยมบ านในกระบวนการด แลผ ป วยแบบต อเน องและแบบบ รณาการ การเช อมต อการด แลผ ป วยระหว างโรงพยาบาลก บช มชนเป นการบ รณาการในแนวต ง (Vertical integration)ส วนการบ รณาการในช มชนซ งประกอบด วย รพ.สต.บ าน (ครอบคร ว) หร อองค กรอ นเป นแบบแนวราบ(Horizontal integration)ส งส าค ญท จ าเป นต องม ในการบ รณา การน ได แก ก. โรงพยาบาล o การวางแผนก อนจ าหน าย (Discharge planning) ท ม ประส ทธ ภาพและสามารถ นาไปปฏ บ ต ได ง าย o จ ดให ม บ คลากร (หน วยงาน) ของโรงพยาบาลท ร บผ ดชอบโดยตรงและท างาน เต มเวลาเพ อคอยประสานงาน สน บสน น ต ดตาม และสร ปข อม ล o การ Re-admission ต องทาได ง ายและสะดวก(อาจเป นศ นย ประสานงาน) o ม ระบบเช อประสานท งแนวราบและแนวนานท สามารถปฏ บ ต ได ง าย ข. ช มชน ด งน o ม นโยบายท ช ดเจน/เข มแข ง และจ ดระบบการเย ยมบ านท ด o ม ระบบบ นท กข อม ลท ด o ม ระบบเช อประสานท งแนวราบและแนวนานท สามารถปฏ บ ต ได ง าย o เน นการม ส วนร วมของครอบคร วและช มชน และการต ดต อส อสาร เช น โทรศ พท การปร กษาในภาวะฉ กเฉ น o ม ระบบส งต อท ด (รวมท งระบบขนส ง) ด งน น การเตร ยมพร อมของช มชนจ งเป นส งจ าเป น แนวทางท ช มชนควรด าเน นการม 1) สถานพยาบาลม นโยบายเร องการเย ยมและด แลท บ านท ช ดเจนและย งย น 2) บ คลากรม ความเข าใจ ให ความร วมม อร วมใจ ให ความส าค ญ และม ส วนร วมใน กระบวนการอย างกระต อร อร น 3) เจ าหน าท ม การพ ฒนาท กษะและม ความช านาญในการด แลผ ป วยท บ านอย าง ต อเน อง 4) ม การปฏ บ ต อย างต อเน อง 5) การพ ฒนางานและระบบอย างย ดหย นอย ตลอดเวลา 6) การประสานงานและเสร มสร างความส มพ นธ ก บครอบคร วและช มชน 7) การเช อมโยงก บโรงพยาบาล ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 20

21 จ ดเร มต น ในท ส ดการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านจะเป นภารก จท ส าค ญของหน วยงานส ขภาพใน ช มชนและท องถ นท ยากท หล กเล ยงได และการเย ยมและด แลผ ป วยท บ านจะถ อเป นงานเด นท โรงพยาบาลและช มชนในเขตต องร วมม ออย างใกล ช ดเพ อด ด แลประชาชนในช มชน ซ งการ ท างานจะอย นอกร วโรงพยาบาล ในขณะเด ยวก น การให บร การใน รพ.สต.ก เป นเพ ยง ภารก จหน งเท าน น (บร การเช งร บ) แต ภารก จก จนอกร วรพ.สต.จะเป นหน าตาและความ ภาคภ ม ใจของเจ าหน าท และย งเปร ยบเสม อนเป นม อท ย นให ประชาชนส มผ สอย างเป นก นเอง จ งม ส วนในการสร างส มพ นธ ท ด และเก ดความผ กพ นซ งก นและก น ด งค าโบราณ ม ตรแท... จะพบเม อในยามยาก และเป นการบร การเช งร ก เม อหน าท และภารก จรอเราอย ข างหน า เราควรห นมาร วมม อร วมใจพ ฒนาก จกรรม การเย ยมและการด แลผ ป วย โดยเร มท ละข นละตอนด งน o ทบทวนและทาความเข าใจก บ การเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน o เร ยนร กระบวนการอย างเข าใจ o เร ยนร โรคและก จกรรมด แลผ ป วยพอส งเขปและเน นในแนวล กในบางประเด น o ฝ กปฏ บ ต และปฏ บ ต จร งควบค ก นไป o การทางานเป นท มและการประสานงานก บหน วยงานหร อเจ าหน าท อ นๆ o จ ดก จกรรมบร การในศ นย บร การอย างเป นร ปธรรมและตรงก บความต องการ ของผ ป วยและช มชน o พ ฒนางานด านการเย ยมบ าน และ การด แลผ ป วยท บ าน อย างต อเน อง ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 21

22 ความร พ นฐานเก ยวก บการเย ยมบ าน การเย ยมบ านถ อเป นก จกรรมหน งท สาค ญของเวชปฏ บ ต ปฐมภ ม เวชปฏ บ ต ท วไป และ เวชปฏ บ ต ครอบคร ว ซ งม กจะถ กกล าวถ งอย เสมอ และร ส กว าเท ห น าสนใจ แต เม อพ ดถ ง รายละเอ ยดแล ว หร อ ลงล กการปฏ บ ต จร ง เราม กจะพ ดได ไม เต มปากน ก ด งน น เราต อง เร ยนร การเย ยมบ าน บางท ก ม ผ ใช ค าว า เย ยมครอบคร ว ซ งมาจากรากศ พท ภาษาอ งกฤษ Family visit ส วน การเย ยมบ าน มาจาก Home visit ในท น ขอใช ค าว า การเย ยมบ าน เพราะ ก นความถ งเย ยมผ ป วย เย ยมครอบคร ว และส งแวดล อม รวมท งส งคมท อย รอบข างส วนการ ด แลร กษาผ ป วยท บ านเร ยกว า Home care ด งท ได กล าวไว ก อนหน าน ถ งแม การเย ยมบ านจะเป นก จกรรมท ม ค ณค าและเป นท ยอมร บก น และหลายๆคนเคยม ประสบการณ เย ยมบ านมาแล ว แต ป ญหาท เราพบได บ อยๆ เม อออกเย ยมบ าน ได แก o อ ตราการเย ยมบ านอย ในเกณฑ ต ากว าท ควรจะเป น o ไม ม ความสม าเสมอ o การขาดเทคโนโลย ท เหมาะสมเพ อช วยในการเย ยมบ าน o ขาดความม นใจในการปฏ บ ต หน าท หร อด วยประสบการณ o ไม ม การอบรมอย างต อเน อง o ก งวลเก ยวก บความปลอดภ ย o ขาดท ศนคต ท ด ต อการปฏ บ ต งาน (รายบ คคลและเป นท ม) o การปฏ บ ต เวชกรรมม กทาคนเด ยว (รายบ คคล) o ขาดท กษะในการต ดส นใจและการด แลผ ป วย จากป ญหาข างต น ซ งจะได กล าวถ งในละเอ ยดในช วงท ายบทน ซ งจะช วยให ผ ปฏ บ ต ได เร ยนร อย างเป นข นเป นตอน โดยย ดเอาป ญหาเป นหล กในการศ กษา คาดว าจะช วยให ผ เร ยน เก ดความสน ก เก ดกระบวนท ศน ในการค ด และได ผลล พธ ในการเร ยนตามท ตนเองต งไว เน อหาสาค ญ o ความหมายของ การเย ยมบ าน o แนวค ดของการเย ยมบ าน o ชน ดของการเย ยมบ าน o กระบวนการเย ยมบ าน o ระยะก อนเย ยมบ าน ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ การเย ยมบ านและด แลผ ป วยท บ าน หน า 22

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information