การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ"

Transcription

1 การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ นายธ ร ชย อ ตนวาน ช รองผ อ านวยการส าน กงานบร หารหน สาธารณะ เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ร นท 1 ว นเสาร ท 24 มกราคม 2558

2 ห วข อการบรรยาย กรอบกฎหมายและหล กเกณฑ ต างๆ ท เก ยวข อง ภาพรวมหน สาธารณะของประเทศไทย การระดมท นของภาคร ฐ แนวทางการบร หารหน สาธารณะ การจ ดทาแผนการบร หารหน สาธารณะ การปร บโครงสร างหน การช าระหน การบร หารความเส ยง การพ ฒนาตลาดตราสารหน 2

3 พ นธก จ ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ บร หารหน สาธารณะตามกฎหมายว าด วยการบร หารหน สาธารณะ โดยการวางแผน กาก บ และการดาเน นการก อหน ค าประก นและปร บโครงสร างหน ของร ฐบาล หน วยงานในกาก บ ด แลของร ฐ องค กรปกครองส วนท องถ น และร ฐว สาหก จ ซ งรวมท งการชาระหน ของร ฐบาลและ การต ดตามและประเม นการดาเน นงาน เพ อให การบร หารหน สาธารณะเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเสร มสร างความย งย นทางการคล งและการพ ฒนาเศรษฐก จ ประเด นย ทธศาสตร 1. บร หารหน สาธารณะในเช งร ก 2. พ ฒนาตลาดตราสารหน ให เป นเสาหล กทางการเง น เพ อเสร มสร างความแข งแกร งของระบบ การเง น 3. พ ฒนาองค กรให เข มแข งและม ประส ทธ ภาพ 3

4 กรอบกฎหมายและหล กเกณฑ ต างๆท เก ยวข อง 4

5 น ยามหน สาธารณะ 1. หน ท ร ฐบาลก โดยตรง พรบ. การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม - ก เพ อชดเชยการขาดด ลงบประมาณ, พ ฒนาเศรษฐก จและส งคม - ก ตามกฎหมายพ เศษ เช น พรก. FIDF, พรก. ไทยเข มแข ง, พรก. บร หารจ ดการน าฯ - ก เพ อให ร ฐว สาหก จ หน วยงานร ฐบาล และหน วยงานของร ฐก ต อ 2. หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น ท งท ร ฐบาลค าประก น และไม ค า ประก น เช น หน ของการรถไฟแห งประเทศไทย, การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย, ปตท., การบ นไทย 3. หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น เฉพาะท ร ฐบาลค าประก น เช น เง นก ธ.ก.ส. ท ก มาเพ อใช ในโครงการร บจานาพ ชผลทางการเกษตร 4. หน หน วยงานอ นของร ฐ เช น สถาบ นบร หารกองท นพล งงาน, สาน กงานความร วมม อเศรษฐก จก บ ประเทศเพ อนบ าน 5. แต ไม รวมหน ขององค กรปกครองส วนท องถ น การบร หารหน สาธารณะ การก อหน โดยการก เง น หร อ การค าประก น การช าระหน การปร บโครงสร างหน การด าเน นการอ นท เก ยวข องก บ หน สาธารณะ 5

6 ว ตถ ประสงค ในการก เง นของร ฐบาลและกรอบการก เง นตาม พ.ร.บ. การบร หารหน สาธารณะฯ ก เพ อการขาดด ลงบประมาณ ก เพ อพ ฒนาตลาดตราสารหน 20% ของ งปม.รายจ าย + 80% งบช าระค นเง นต น ค าประก นเง นก ให แก ร ฐว สาหก จ ก เพ อให ร ฐว สาหก จก ต อเป นเง นบาท 20 % ของ งปม.รายจ าย ก เพ อพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม ก เพ อให ร ฐว สาหก จก ต อเป นเง นตราต างประเทศ 10 % ของ งปม.รายจ าย 6

7 ในกรณ ฉ กเฉ นเร งด วน ร ฐบาลสามารถออก พรก. ก เง นเพ อร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จ และกระต นเศรษฐก จระยะส น พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นและจ ดการเง นก เพ อช วยเหล อกองท นเพ อการ ฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น พ.ศ วงเง น 500,000 ล านบาท พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อเสร มสร างความม นคงของระบบ สถาบ นการเง น พ.ศ วงเง น 300,000 บาท พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นและจ ดการเง นก เพ อช วยเหล อกองท นเพ อการ ฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น พ.ศ วงเง น 780,000 ล านบาท พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อฟ นฟ และเสร มสร างความม นคง ทางเศรษฐก จ พ.ศ วงเง น 400,000 ล านบาท (ไทยเข มแข ง) พรก. ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการวางระบบบร หารจ ดการน า และสร างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 วงเง น 350,000 ล านบาท พรก. กองท นส งเสร มการประก นภ ยพ บ ต พ.ศ.2555 วงเง น 50,000 ล านบาท 7

8 กรณ ศ กษา ร างพระราชบ ญญ ต ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศ พ.ศ.... ความจ าเป นในการออกกฎหมาย 1.ความจ าเป นด านย ทธศาสตร ของประเทศ ให การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศเป นไปตามเป าหมาย และท นต อการพ ฒนาประเทศ 2. ความจ าเป นด านแหล งเง นท น ม แหล งเง นแน นอนท จะนามาใช จ ายอย างต อเน อง 3. เสร มสร างความม นใจของภาคเอกชน ความช ดเจนของแผนการลงท นในโครงสร างพ นฐาน 8

9 กรณ ศ กษา ร างพระราชบ ญญ ต ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศ พ.ศ.... สาระส าค ญของร างกฎหมาย หมวด การก เง นและการบร หารจ ดการเง นก กาหนดให กระทรวงการคล ง สามารถก เง นบาท หร อเง นตราต างประเทศม ลค ารวมก นไม เก น 2 ล านล านบาท เพ อนามาพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการคมนาคมขนส งตามย ทธศาสตร และแผนงาน และภายในวงเง นท กาหนดไว ในบ ญช ท ายพระราชบ ญญ ต ภายในว นท 31 ธ นวาคม 2563 กระทรวงการคล งโดยอน ม ต ของคณะร ฐมนตร อาจนาเง นท ได จากการก เง นไปให ก ต อแก หน วยงาน ของร ฐ เพ อการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการคมนาคมขนส งตามย ทธศาสตร และแผนงานท กาหนดไว ใน บ ญช ท ายพระราชบ ญญ ต ก ได ท งน ให กระทรวงการคล งสามารถปร บโครงสร างหน เง นก ได โดยอน ม ต คณะร ฐมนตร และสามารถ บร หารและจ ดการเง นก ได ตามระเบ ยบท ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งกาหนด 9

10 กรณ ศ กษา ร างพระราชบ ญญ ต ให อ านาจกระทรวงการคล งก เง นเพ อการพ ฒนา โครงสร างพ นฐานด านคมนาคมขนส งของประเทศ พ.ศ.... ค าว น จฉ ยศาลร ฐธรรมน ญ ประเด นแรก เง นก 2 ล านล านบาทเป นเง นแผ นด น การใช จ ายเง นแผ นด นต องได ร บอน ญาตจากกฎหมาย 4 ฉบ บ ได แก กฎหมายว าด วยงบประมาณรายจ าย, กฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ, กฎหมายว าด วยการโอน งบประมาณ หร อกฎหมายว าด วยเง นคงคล ง ยกเว นกรณ จาเป นเร งด วน แต ข อเท จจร งปรากฏว า โครงการลงท นท บรรจ ในแผนการก เง น 2 ล านล านบาท เป นโครงการท ย งไม ม ความจาเป นเร งด วน ประเด นท 2 การใช จ ายเง นแผ นด นอย ภายใต กรอบว น ยการเง นการคล ง แต ร าง พ.ร.บ.เง นก 2 ล านล านบาท กาหนดให ร ฐบาลสามารถนาเง นก ไปใช จ ายได ตามว ตถ ประสงค โดยไม ต องนาเง นส งคล ง แตกต างจาก พ.ร.บ. ว ธ การงบประมาณ พ.ศ ทาให การควบค มการใช จ ายเง นก ด งกล าวไม เป นไปตามร ฐธรรมน ญ หมวด 8 ว าด วยการเง น การคล ง และงบประมาณ 10

11 หน สาธารณะคงค าง < 60% ของ GDP กรอบความย งย นทางการคล ง ภาระต นเง นและดอกเบ ย < 15% ของงบประมาณรายจ ายประจ าป งบลงท น > 25% ของงบประมาณรายจ ายประจ าป 11

12 ภาพรวมหน สาธารณะของประเทศไทย 12

13 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 ถ งแม หน สาธารณะจะเพ มข น แต ส ดส วนหน สาธารณะต อ GDP ย งอย ภายใต กรอบความย งย นทางการคล ง % GDP % ไ 10.48% 51.11% 0.16% 3,000,000 2,000, ใ FIDF 19.09% 1,000, ใ FIDF ไ % of GDP (FY) องค ประกอบของหน สาธารณะ หน สาธารณะคงค าง ณ ส นเด อนพฤศจ กายน 2557 จานวน (ล านบาท) ร อยละ/GDP หน ท ร ฐบาลก โดยตรง 2,875, หน ของร ฐบาลเพ อชดใช ความเส ยหายของ FIDF 1,073, หน สาธารณะคงค าง ณ ส นเด อน พฤศจ กายน ค อ 5.63 ล านล านบาท หร อ ร อยละ ของ GDP หน ท ร ฐบาลก โดยตรง ค ดเป น ร อยละ ของยอดหน คงค าง หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 1,078, หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 589, หน หน วยงานอ นของร ฐ 8, Total 5,626,

14 ส ดส วนหน ระยะส น-ยาว แบ งตามอาย ของเคร องม อการก เง นและอาย คงเหล อ แบ งตามอาย ของเคร องม อการก เง น แบ งตามอาย คงเหล อ หน วย : ล านบาท หน สาธารณะคงค าง ณ 30 พฤศจ กายน 2557 ระยะส น ระยะยาว หน ของร ฐบาล 112, ,836, หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 20, ,057, หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 4, , หน หน วยงานอ นของร ฐ - 8, รวม 137, ,488, หน วย : ล านบาท หน สาธารณะคงค าง ณ 30 พฤศจ กายน 2557 ระยะส น ระยะยาว หน ของร ฐบาล 332, ,616, หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 163, , หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 122, , หน หน วยงานอ นของร ฐ - 8, รวม 619, ,006, หมายเหต : หน ระยะส น หมายถ งหน ท จะครบกาหนดชาระภายใน 12 เด อน 14

15 ส ดส วนหน ในประเทศ - ต างประเทศ หน วย : ล านบาท หน สาธารณะคงค าง ณ 30 พฤศจ กายน 2557 หน ต างประเทศ หน ในประเทศ หน ของร ฐบาล 75, ,873, หน ร ฐว สาหก จท ไม เป นสถาบ นการเง น 276, , หน ร ฐว สาหก จท เป นสถาบ นการเง น (ร ฐบาลค าประก น) 2, , หน หน วยงานอ นของร ฐ - 8, รวม 354, ,271, ล านบาท 6,000,000 Domestic External 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 ใ 93.6 % - Government Debt Non-Financial SOEs Debt Financial SOEs Debt (Guaranteed) Other Government Agencies Debt Total 15

16 2558f 2559f 2560f 2561f 2562f 2563f ส ดส วนหน สาธารณะต อ GDP ย งคงอย ภายใต กรอบความย งย นทางการคล งในระยะกลาง 70% 60% 50% 40% 30% 20% GDP 47.18% GDP < 60% 47.1% 45.3% 47.5% 42.0% 46.3% 43.9% < 15% 10% 0% 7.1% 7.4% 9.3% 9.5% 9.3% 9.1% 8.7% GDP 16

17 การระดมท นของภาคร ฐ 17

18 การว เคราะห โครงการ 18

19 การว เคราะห โครงการ 1. โครงการท ม ความเหมาะสม ท จะด าเน นการ ความค มค าทางเศรษฐก จ และ สอดคล องก บแผนพ ฒนาประเทศฯ 2. การร บภาระการลงท น ความค มค าทางการเง น 3. ความพร อมของโครงการ สถานะโครงการ 4. ร ปแบบการลงท นท เหมาะสม โครงสร างทางการเง น 19

20 โครงการท ม ความเหมาะสมท จะด าเน นการ การสร างความสามารถในการแข งข น คน/ค ณภาพช ว ต/ ความร /ย ต ธรรม ย ทธศาสตร ประเทศ หล ดพ นจาก ประเทศรายได ปานกลาง ปร บสมด ลและ พ ฒนาระบบ การบร หาร จ ดการภาคร ฐ โครงสร างพ นฐาน/ ผล ตภาพ/ว จ ยและ พ ฒนา สภาพ ฒน ว เคราะห และจ ดทาย ทธศาสตร / แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมใน ระยะ 5 ป ว เคราะห และพ จารณาภาพรวม การลงท นของส วนราชการและ ร ฐว สาหก จ และความสอดคล อง ก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมฯ ลดความ เหล อมล า การสร างโอกาสความเสมอภาค และเท าเท ยมก นทางส งคม Inclusive Growth กฎระเบ ยบ เป นม ตรต อ ส งแวดล อม การสร างการเต บโตบนค ณภาพ ช ว ตท เป นม ตรก บส งแวดล อม (Green Growth โครงการลงท นท ม ผลตอบแทน ทางเศรษฐก จส ง 20

21 การร บภาระการลงท น โครงการท ม ความค มค าทางการเง นส ง : ร ฐว สาหก จร บภาระการลงท น Highway Airport Electricity Energy รายได /เง นก Project PPPs Infrastructure Fund SOE Finance 21

22 การร บภาระการลงท น โครงการท ม ความค มค าทางการเง นต า : ร ฐบาลร บภาระการลงท น Rapid Transit System Public Health Road system Education เง นงบประมาณ เง นก PPPs สบน. 22

23 การร บภาระการลงท น : จ าแนกตามรายการค าใช จ าย โครงการรถไฟฟ า ค าท ปร กษาศ กษาความ เหมาะสมและออกแบบ ค าจ ดกรรมส ทธ ท ด น ค าก อสร าง ระบบอาณ ต ส ญญาณ เง นงบประมาณ เง นก ร ฐบาลร บภาระ Rolling Stock รายได /เง นก SOEs หร อ PPPs ร ฐว สาหก จร บภาระ 23

24 การพ จารณาความพร อมของโครงการ 1. ความพร อมด านพ นท ต งโครงการ : ค าจ ดกรรมส ทธ ท ด น 2. การศ กษาว เคราะห ความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) 3. การส ารวจและออกแบบรายละเอ ยดของโครงการ (Detailed Design) 4. การศ กษาและว เคราะห ผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ (EIA/ HIA/ EHIA) 5. การว าจ างท ปร กษา 6. การด าเน นการก อสร างและจ ดหาระบบ เคร องม อ และคร ภ ณฑ 24

25 การพ จารณาร ปแบบเง นก ท เหมาะสม ทางเล อกในการ ระดมท นในป จจ บ น ข อด ข อเส ย การระดมท นใน ปท. - เหมาะสมในสภาวะท ม สภาพคล องในประเทศส ง - ส งผลต อสภาพคล องตลาด และอาจทาให เก ด Crowding out effect ได - Term Loan - ทยอยเบ กจ ายตามความก าวหน าโครงการ - Prepay ได - ม ข นตอนและระยะเวลาดาเน นการส นกว าออก พ นธบ ตร - Bond - อ ตราดอกเบ ยต ากว าว ธ การก เง นในประเทศอ นๆ - สน บสน นการพ ฒนาตลาดตราสารหน ในประเทศ - P/N - Prepay ได และสามารถเปล ยนม อได ทาให ต นท น ต ากว า Term Loan - ม ข นตอนและระยะเวลาดาเน นการส นกว าออก พ นธบ ตร - อ ตราดอกเบ ยส งกว าออกพ นธบ ตร และ P/N - วงเง นและต นท นข นอย ก บสภาพคล องของ ธนาคาร - เบ กจ ายเง นก ในคราวเด ยว ทาให เก ดการ Mismatch ก บการเบ กจ าย - เบ กจ ายเง นก ในคราวเด ยว ทาให เก ดการ Mismatch ก บการเบ กจ าย 25

26 การพ จารณาร ปแบบเง นก ท เหมาะสม (ต อ) ทางเล อกในการระดม ท นในป จจ บ น ข อด ข อเส ย การระดมท นจาก ตปท. - เหมาะสมในสภาวะท สภาพคล องในประเทศต า - ต องบร หารความเส ยง Exposure เง นก ตปท. - แหล งเง นก ทางการ - ทยอยเบ กจ ายตามความก าวหน าโครงการ - เง อนไขเง นก ผ อนปรน - ม กระบวนการต ดตามและประเม นโครงการ - Bond - สร าง Benchmark อ างอ งในตลาดท น ต างประเทศ - กระจายความเส ยงของแหล งระดมท น - สร างความเช อม นของประเทศให ก บน กลงท น - ต องดาเน นตามข นตอนของ ม. 190 แห ง ร ฐธรรมน ญ ซ งใช เวลาประมาณ 18 เด อน - ประมาณการต นท นได ยาก เน องจากไม สามารถ ดาเน นการบร หารความเส ยงเง นก ได ท นท - Fund flow ซ งอาจสร างแรงกดด นหร อส งส ญญาณ ท กระทบต อค าเง นได - เบ กจ ายเง นก ในคราวเด ยว ทาให เก ดการ Mismatch ก บการเบ กจ าย - Fund flow ซ งอาจสร างแรงกดด นหร อ ส งส ญญาณท กระทบต อค าเง นได - ต นท นเง นก ส งกว าจากแหล งทางการ 26

27 การพ จารณาร ปแบบเง นก ท เหมาะสม : เง นก โครงการ ระด บหน ระหว างก อสร างโครงการ ระหว างด าเน นโครงการ ระยะค นท น ป หน ใน ปท. Bank loan ในประเทศระยะส น ปร บโครงสร างหน ด วยตรา สารหน ระยะยาว ชาระหน /บร หารหน หน ตปท. Bank loan ต างประเทศระยะยาว บร หารหน ต างประเทศเพ อ ป ดความเส ยง ชาระหน /บร หารหน 27

28 แนวทางการระดมท นภาคร ฐ 28

29 เง นก เพ อสน บสน นการลงท น/ร กษาเสถ ยรภาพทางเศรษฐก จการเง น 7,000,000 FIDF3 70 6,000,000 5,000,000 4,000, FIDF TKK ,000, ,000,000 1,000, ใ FIDF ไ % of GDP (FY) 29

30 แนวโน มท จะใช แหล งเง นก ในประเทศมากข น 30

31 ป จจ ยสน บสน นการก เง นในประเทศ อ ตราดอกเบ ยในประเทศ ณ ว นท 19 ม.ค เง นส ารองระหว างประเทศระหว างป YR LCY =

32 ต นท นเง นก ในประเทศอย ในระด บใกล เค ยงก บเง นก ต างประเทศ 32

33 เคร องม อการก เง นในประเทศม ความหลากหลาย 30 yr Benchmark Bond Inflation Linked Bond Amortized Bond Floating Rate Bond Step-up Savings Bond Step-up Savings Bond Fixed Rate Promissory Note 50 yr Benchmark Bond Electronic Retail Savings Bond ร ฐบาลสามารถใช เคร องม อในการระดมท นผ าน การออกตราสารหน ม ลค าราว 1.15 ลลบ. ต อป 33

34 แนวทางเล อกในการระดมท นเพ มเต ม 34

35 ร ฐบาลควรหาทางเล อกอ นๆ เพ อระดมท นในโครงสร างพ นฐาน 35

36 การร วมลงท นระหว างภาคร ฐและเอกชน (Public Private Partnership หร อ PPP) ถ ก การร วมลงท นระหว างภาคร ฐและเอกชนหร อ PPP มาใช ก บการจ ดท าบร การสาธารณะ ล กษณะของการร วมลงท นระหว างภาคร ฐและเอกชนม หลายร ปแบบ ต วอย างเช น 1. BOO (Built Own Operate) เอกชนเป นผ ออกแบบ ก อสร าง เป นเจ าของ ดาเน นการและบร หารจ ดการส นทร พย ด วย ตนเอง เม อครบกาหนดเวลาหร อส นส ดส ญญาไม ต องโอนส นทร พย ค นให ก บร ฐ 2. BOT (Built Own Transfer) เอกชนเป นผ ออกแบบ ก อสร าง บร หารจ ดการ เม อครบกาหนดเวลาหร อส นส ดส ญญาก จะต องโอนส นทร พย ค นให ก บร ฐในประเทศไทยม โครงการ PPP เก ดข นมาแล ว เช น โครงการโรงไฟฟ าของ กฟผ. โครงการ BTS ของ กทม. 36

37 ประโยชน ของการท า PPP PPP ค อ การด าเน นการท เอกชนเข ามาเป นผ จ ดท าบร การสาธารณะอ นเป นโครงสร างข น พ นฐานท ปกต แล วร ฐจะเป นผ ด าเน นการ ร ฐ ร ฐประหย ดเง นงบประมาณในการลงท น เอกชน ภาคเอกชนม ช องทางในการทาธ รก จมาก ข น ประชาชน ประชาชนก น าจะได ร บบร การท ม ประส ทธ ภาพ มากกว าการท ร ฐเป นผ ดาเน นการจ ดทา 37

38 ประเด นป ญหาและความท าทายภายใต PPPs ด านนโยบายและ Incentives ความต อเน องของนโยบาย ร ฐให ความสาค ญจากผ นาระด บต นของประเทศ ความช ดเจนของ Sectors ท ร ฐต องการสน บสน น การส งเสร มเคร องม อในการระดมท นแบบใหม เช น กองท นโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure Fund) ด านกฎหมาย พ.ร.บ ให เอกชนเข าร วมลงท น ฉบ บใหม (New PPPs Law) การแก ไขข อบกพร องในกฎหมายฉบ บใหม เช น กระบวนการพ จารณาโครงการและการคอร ปช น การบ งค บใช กฎหมาย การออกกฎหมายล กและระเบ ยบท เก ยวข องเพ อสน บสน นกระบวนการทางาน Transition จาก พ.ร.บ. PPPs ฉบ บเด มไปส ฉบ บใหม ด านศ กยภาพของหน วยงาน/องค กร หน วยงานหล กท ม หน าท ด แลร บผ ดชอบและม ความเช ยวชาญ 38

39 สร ปสาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ ยกเล ก พ.ร.บ. ฉบ บเด ม เม อป พ.ศ ปร บเปล ยนองค ประกอบของคณะกรรมการโดยให ม คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ ม นายกร ฐมนตร เป นประธาน 3. ให ม แผนย ทธศาสตร เพ อกาหนดนโยบายการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ 4. การเสนอโครงการคงหล กเกณฑ 1,000 ล านบาท โดยเสนอโครงการผ าน สาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ 5. สามารถแก ไขส ญญาได โดยผ านความเห นชอบของคณะกรรมการกาก บด แลโครงการ ท ร ฐมนตร เจ าส งก ดของโครงการแต งต ง 39

40 หล กเกณฑ เบ องต นส าหร บว เคราะห โครงการท เหมาะส าหร บ PPPs Value for Money การว เคราะห ความค มค า Financial Indicator - Size - Character - Risk Allocation - Market - Innovation ความสนใจของเอกชน ป จจ ยเส ยงต อ ภาคเอกชน ก าไรและผลประโยชน ศ กยภาพของเอกชน ความสามารถของเอกชน ในการบร หารจ ดการ โครงการ (Institutional Capability ประสบการณ ป จจ ยช วยในการพ จารณาโครงการ ข อม ลต วอย างโครงการจร งท ท า PPPs ส าเร จ (Complete Business Case) การท า Market Sounding 40

41 โครงการในอนาคตท อาจม การให เอกชนร วมลงท น 41

42 กองท นรวมโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure Fund : IFF) งบประมาณ รายได ของ ร ฐว สาหก จ เง นก /พ นธบ ตร/ห นก ห นท นร ฐว สาหก จ เอกชนร วมลงท น (PPPs) จาก ดเพ ยงร อยละ 20 ของงบประมาณ หร อประมาณ 4 แสนล านบาทต อป ร ฐว สาหก จท ม ภารก จในการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ส วนใหญ ไม สามารถม รายได ในการพ ฒนาโครงสร าง พ นฐานท เพ ยงพอท จะลงท นพ ฒนาได อย างรวดเร ว การก จานวนมากอาจทาให ระด บหน สาธารณะของประเทศ ส งเก นกรอบความย งย นทางการคล ง (ร อยละ 60) และจะทาให อ บด บความน าเช อถ อของประเทศลดลงได โครงสร างอ ตสาหกรรมส วนใหญ ย งไม พร อมในการ จาหน ายห นท นของร ฐว สาหก จ และม ป ญหาในการทาความ เข าใจของสาธารณะเก ยวก บการขายห นท นร ฐว สาหก จ สามารถเป นแหล งเง นลงท นในการก อสร างโครงสร าง พ นฐานได และย งเป นการเพ มบทบาทภาคเอกชนอ กทาง หน ง แต อาจต ดข อจาก ดของก จการบางประเภท 42

43 ล กษณะการระดมท นผ านกองท นฯ โดยท วไป ร ฐว สาหก จ เง นท นก อสร างโครงการใหม ส นทร พย โครงสร าง พ นฐาน แบ งรายได / โอนกระแสรายร บ ผ านส ญญาระยะยาว / โอนส ทธ เร ยกร อง กองท นฯ จดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ผลตอบแทน เง นลงท น ประชาชน Infrastructure 10 ประเภท ท กลต. ก าหนด (1) ระบบขนส งทางราง (2) ไฟฟ า (3) ประปา (4) ถนน/ทางพ เศษ/ทางส มปทาน (5) ท าอากาศยาน/สนามบ น (6) ท าเร อน าล ก (7) โทรคมนาคม (8) พล งงานทางเล อก (9) ระบบป องก นภ ยธรรมชาต (10) ระบบบร หารจ ดการน า/การชลประทาน 43

44 IFF เหมาะสมก บสาขาโครงสร างพ นฐานด านคมนาคมประเภทใด โครงสร างพ นฐาน ตามเกณฑ กลต. สาขา หน วยงาน ม รายได ในป จจ บ น แนวทางการใช IFF ของหน วยงาน (1) ระบบขนส ง ทางราง (2) ไฟฟ า (3) ประปา (4) ถนน/ทางพ เศษ/ ทางส มปทาน (5) ท าอากาศยาน/ สนามบ น (6) ท าเร อน าล ก (7) โทรคมนาคม (8) พล งงานทางเล อก (9) ระบบป องก น ภ ยธรรมชาต (10) ระบบบร หาร จ ดการน า /การชลประทาน ระบบรถไฟ รฟท. ต องม ความช ดเจนของรายได จากระบบรถไฟ ม ป ญหาเร องระบบบ ญช ระบบรถไฟฟ า รฟม. / รฟท. รฟม. เป น PPP (ส น าเง นและม วง) และกระแสรายได ย งไม เพ ยงพอ รฟท. ARL แต ต องแยกจาก รฟท. ให ช ดเจน และเตร ยมเง น เพ อใช ค นหน เด มด วย ทางพ เศษ กทพ. / ทล. (บ ญช ค าธรรมเน ยม ) กทพ. - ทางด วนข นท 1 และ 2 แต ม หน ส นเด มท ต องชาระส ง ทล. ม กระแสเง นสดคงท จากค าธรรมเน ยมจากสาย 7 และ 9 เข าบ ญช แต ต ดข อกฎหมายในการใช เง นจากบ ญช ทา IFF ท าอากาศยาน ทอท. สนามบ นส วรรณภ ม / ภ เก ต ม กระแสรายร บท ช ดเจน ท าเร อ กทท. ใช รายได ของท าเร อแหลมฉบ ง Phase I และ II โครงการลงท นย งไม ช ดเจน ระบบการเด นอากาศ บวท. ระบบเด นอากาศเด มม รายได ช ดเจน แต เป นหน วยงานไม แสวงหากาไร อาจระดมท นได ไม มาก

45 กรณ ศ กษาของ BTS 9 เมษายน ธ นวาคม ก มภาพ นธ ต ลาคม ส งหาคม พฤษภาคม เมษายน 2556 BTS ได ลงนามใน ส ญญาส มปทาน ก บ กทม. โ แ โ ผ BTS ได เป ด ให บร การ รถไฟฟ า BTS ได ย นคาร องขอ ต อศาลล มละลายกลาง ให ม การฟ นฟ ก จการ ศาลล มละลายกลางม คาส งยกเล กแผนฟ นฟ ก จการของ BTS BTS ออกขายห นก ม ลค า 12,000 ล าน บาท โ โ BTSGIF) เป นกองท นรวมเสนอขายต อผ ลงท นเป นการท วไป ไม ร บซ อค นหน วยลงท น (กองท นป ด) ประมาณ 60,000 ล านบาท เป ดดาเน นงาน โครงการ BRT กองท นม นโยบายจ ายเง นป นผลให ผ ถ อหน วยมากกว า 1 คร งต อป และจ ายในอ ตราไม น อยกว าร อยละ 90 ของกาไรส ทธ ท ปร บปร งแล ว กองท นม นโยบายท จะค นสภาพคล องส วนเก นใดๆ (ถ าม ) ให แก ผ ถ อหน วยด วยการลดท น จดทะเบ ยนซ อขายใน ตลท. แ ส ทธ ในการร บรายได ส ทธ ท เก ดข นและจะเก ดข นจากการดาเน นการระบบรถไฟฟ าขนส งมวลชนกร งเทพสายหล กระยะทาง 23.5 ก โลเมตร ได แก สายส ข มว ท 17 ก โลเมตร และสายส ลม 6.5 ก โลเมตร ตามส ญญาส มปทาน (เหล อประมาณ 17 ป น บจากว นจ ดต งกองท นคร งแรก) รายได ส ทธ หมายถ ง รายได ค าโดยสารท งหมดท เก ดข นจากการดาเน นการ ห กต นท น ค าใช จ าย ภาษ ค าใช จ ายส นทร พย ท น ค าธรรมเน ยม รวมท งค าใช จ ายอ นๆ ท เก ยวข องก บการให บร การระบบราง (ค าใช จ าย O&M) รวมถ งค าชดเชยต างๆ อ นเน องมาจากระบบรางสายหล ก ผ แ แ % (ค ดเป น spread = 1.79% % จากพ นธบ ตรร ฐบาลอาย 17 ป ) 45

46 ต วอย างการจ ดต งกองท นฯ : ระบบรถไฟทางค 46

47 แนวทางการบร หารหน สาธารณะ 47

48 การจ ดท าแผนการบร หารหน สาธารณะ 48

49 จ ดทาแผนฯ ให เป นไปตามย ทธศาสตร ของร ฐบาลท งในระยะกลางและยาว ก ารจ ดท าแผนการบร ห ารหน สาธารณะประจ าป (ม.ค.-ม.ค.) งบประมาณ แ ใ โ แ ษ โ ผ (ก.ค.) (พ.ค.- ม.ย.) แ โ สบน. แผ แ โ ใ แผ (ส.ค.) แ โ ท กหน วยงานยกเว น ธปท. แ ละ กบ. พ จารณาความพร อมของโครงการเง นก ความสอดคล องก บย ทธศาสตร นโยบาย ร ฐบาลและท ศทางการพ ฒนาประเทศ ท กหน วยงาน พ จารณาผลกระทบต อ ระบบ เศรษฐก จจากการ ก อหน +บร หารหน ตามแผนฯ ในเบ องต น ท กหน วยงาน คณะทางาน/อน /คกก. (ก.ย.). แผ พ จารณาผลกระทบต อระบบ เศรษฐก จจากการก อหน + บร หารหน ตามแผนฯ สศช. นาเสนอแผน3ป เพ อด ท ศทางการพ ฒนาประเทศ 49

50 องค ประกอบแผนการบร หารหน สาธารณะประจ าป งบประมาณ แผนการก อหน ใหม ของร ฐบาลและร ฐว สาหก จ ในประเทศ และ ต างประเทศ การปร บโครงสร างหน ของร ฐบาลและร ฐว สาหก จ ในประเทศ และ ต างประเทศ แผนการบร หารความเส ยง Refinance and Swap Arrangement แผนการบร หารหน ของร ฐว สาหก จท ไม ต องขออน ม ต ครม. ภายใต กรอบแผน การก อหน ใหม และ การบร หารหน แผนการบร หารหน ของหน วยงานอ นของร ฐท ไม ต องขออน ม ต ครม. ภายใต กรอบแผน การก อหน ใหม และ การบร หารหน 50

51 หล กเกณฑ ในการพ จารณาโครงการท จะบรรจ ในแผนฯ กรอบการพ จารณา : ส ดส วนหน สาธารณะคงค างต อ GDP ไม เก นร อยละ 60 ภาระหน ต องบประมาณ ไม เก นร อยละ 15 ส ดส วนภาระหน ต างประเทศต อรายได จากการส งออกส นค าและบร การ (Debt Service Ratio) ไม เก นร อยละ 9 โครงการท บรรจ ในแผนฯ จะต อง สอดคล องก บท ศทาง ย ทธศาสตร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ม รายงานศ กษาความเหมาะสมด านเทคน ค เศรษฐก จ ส งคมส งแวดล อม และการเง น (Feasibility Study) ต องได ร บอน ม ต จาก ค.ร.ม. หร อสภาพ ฒน ฯ เห นชอบแล ว ได ร บรายได ตอบแทนเป นเง นตราต างประเทศหร อสามารถประหย ดเง นตราต างประเทศ หร อม ผลตอบแทนทางเศรษฐก จและส งคมอย างค มค า (FIRR /EIRR) หน วยงานผ ก ต องม ส ดส วนความสามารถในการทารายได เท ยบก บภาระหน ในอ ตราไม ต ากว า 1.5 ต องม ความพร อมในการดาเน นโครงการ 51

52 การก าก บต ดตามการด าเน นงานภายใต แผนฯ ท มา : ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการบร หารหน สาธารณะ พ.ศ

53 การรายงานผลการด าเน นงานตามแผนฯ 53

54 แผนการก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ปร บปร งแผนคร งท 1) 2,575,000 55,70 % : 515,000 ก ใ แผ : 250,00 : 44,560 + ใ % ฎ แผ : : 515, , , ,560 ใ แผ : 363, , , ,150 ฒ ษ แ + ใ % 257, , ,070 1,332, , ,780 : ใ แผ : 115,430* (แผ ) : * ECP ซ ไ แ, USD ผ 54

55 แผนการบร หารหน สาธารณะ ป งปม (ปร บปร งคร งท 1) : แผ ใ 1. แผ ใ, 47,731.00,, 47,731.00, 1.1 เง นก เพ อชดเชยการขาดด ลงบประมาณ, -, 1.2 เง นก บาททดแทนการก เง นตราต างประเทศ, -, 1.3 เง นก ตาม พรก. กองท นประก นภ ย, -, 1.4 เง นให ก ต อแก ร ฐว สาหก จ, 47,713.00,, -, 2. แผ โ, -, 2.1 ร ฐบาล, -, 2.2 ร ฐว สาหก จ, -, 3. แผ -,, 3.1 ร ฐบาล -,, 3.2 ร ฐว สาหก จ -,, 4. แผ ไ,,, 4.1 การก อหน ใหม,,, 4.2 การบร หารหน,,, 5. แผ ไ, -, แผนการก อหน ใหม (สถาบ นบร หารกองท นพล งงาน "EFAI"), -, 1. to 5.,,,,, ใ ( ),,, หมายเหต : การปร บปร งแผนบร หารหน สาธารณะคร งท 1 เม อว นท 8 ธ.ค. 57 วงเง นในแผนฯ เพ มข นท งส น 110,740 ล านบาท จากเง นก บาททดแทนเง นก ต างประเทศ (DPL) ให ก ต อแก รฟท. เพ อสายส แดง และการปร บโครงสร างหน ในประเทศของร ฐว สาหก จ เป นส าค ญ (ผ านการอน มต จากคณะร ฐมนตร เม อว นท 23 ธ.ค. 57) 55

56 การปร บโครงสร างหน 56

57 การปร บโครงสร างหน สาธารณะ พรบ.การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม กระทาได เฉพาะเพ อเป นการประหย ด ลดความเส ยงในอ ตราแลกเปล ยน หร อกระจายภาระการชาระหน ก เง นเพ อชาระหน เง นก ของกระทรวงการคล งไม เก นจานวนเง นก ท ย งค างชาระ ก เง นเพ อชาระหน ท กระทรวงการคล งค าประก นไม เก นจานวนเง นท ย งม ภาระค าประก นอย ในกรณ ท หน สาธารณะซ งจะทาการปร บโครงสร างหน ม จานวนเง นมาก และ กระทรวงการคล งเห นว าไม สมควรก เง นเพ อปร บโครงสร างหน ด งกล าวในคราวเด ยวก น กระทรวงการคล งอาจทยอยก เง นเป นการล วงหน าไม เก น 12 เด อน ก อนว นท หน ถ งกาหนด ชาระ โดยเง นท ได ร บให นาส งเข ากองท นบร หารเง นก เพ อการปร บโครงสร าง หน สาธารณะและพ ฒนาตลาดตราสารหน 57

58 การปร บโครงสร างหน สาธารณะ พรบ.การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม กระทรวงการคล งม อ านาจในการปร บโครงสร างหน สาธารณะ โดย : ก เง นใหม เพ อชาระหน เด ม แปลงหน ขยายหร อย นระยะเวลาชาระหน เด ม ต ออาย ซ อค น หร อไถ ถอนตราสารหน ของร ฐบาล ธ รกรรมทางการเง นอ นท เป นประโยชน ต อการปร บโครงสร างหน สาธารณะ ตามท กาหนดในกฎกระทรวง 58

59 ส ดส วนงบประมาณท ได ร บจ ดสรรเพ อช าระเง นต น ล านบาท 250, ,000 50,000-50, ,735 19,628 24,753 5,824 24,764 4,140 11,574 24,435 25,265 39,159 34,478 40,737 35,721 39,495 24,604 33,761 39,680 10,395 1, ,834-8,069-1, ,045-31,806-15,800-31,550-42,059-55,900-82,986-70, , , , , , , ต นเง นท ได ร บ ต นเง นท ไม ได ร บ งบชาระหน ต นเง นต อ งปม ร ฐบาลจ ดสรรงบชาระต นเง นน อยกว าต นเง นท ครบกาหนดในแต ละป ทาให ต องม การปร บโครงสร างหน 59

60 พ นธบ ตรร ฐบาลท จะครบก าหนดในแต ละป งบประมาณ 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

61 กองท นบร หารเง นก เพ อการปร บโครงสร างหน สาธารณะ และ พ ฒนาตลาดตราสารหน (กปพ.) ว ตถ ประสงค - เพ อบร หารเง นท ได ร บจากการก เง นเพ อปร บโครงสร างหน สาธารณะล วงหน า (Pre-Funding) และก เง นเพ อพ ฒนาตลาดตราสารหน ในประเทศ - ลดความเส ยงในการท ร ฐบาลอาจไม สามารถระดมท นได ครบตามจ านวนท ต องการ 61

62 กรอบการลงท นของกองท นบร หารเง นก เพ อการปร บโครงสร างหน สาธารณะ และพ ฒนาตลาดตราสารหน การลงท นในประเทศ การลงท นต างประเทศ ตราสารหน ท ออกหร อค าประก นโดยกระทรวงการคล ง หร อตราสารหน อ นท ได ร บการจ ดอ นด บความน าเช อถ อ ส งส ด ทาธ รกรรมซ อโดยม ส ญญาจะขายค นซ งตราสารหน ท ออกโดยกระทรวงการคล ง ตราสารหน ท ออกเป นเง นตราสก ลหล ก และออกหร อ ค าประก นโดยร ฐบาลต างประเทศ สถาบ นการเง นของ ร ฐบาลต างประเทศ หร อสถาบ นการเง นระหว าง ประเทศ ท งน ต องได ร บการจ ดอ นด บความน าเช อถ อ ส งส ด สก ลเง นหล กท ลงท นได ตามระเบ ยบฯ Australian dollar (AUD), British pound (GBP), Canadian dollar (CAD), Danish krone (DKK), Euro (EUR), Japanese yen (JPY), Swedish krone (SEK), Swiss franc (CHF), US dollar (USD) หร อสก ลเง นอ นท คณะกรรมการกองท นก าหนด 62

63 ล านบาท 250,000 ผลการด าเน นงานของ กปพ. ในป งปม วงเง นรวมท ท า PRE-FUNDING = 333,962 ล านบาท 200, , ,000 50,000 39,000 (43% ของวงเง น ท งหมด) 150,890 (73% ของวงเง น ท งหมด) 59,729 (60% ของวงเง น ท งหมด) 58,807 (49 % ของวงเง น ท งหมด) 25,536 (32% ของวงเง น ท งหมด) ป งปม. - LB11NA SB129A LB133A LB145B SNST147A Pre-Funding

64 การทาธ รกรรมแลกเปล ยนพ นธบ ตร (Bond Switching) Bond Switching เป นการเป ดโอกาสให น กลงท นสามารถน าพ นธบ ตรร ฐบาลท ถ อครอง อย มาแลกเปล ยนเป นพ นธบ ตรร นท กระทรวงการคล งก าหนด เป นเคร องม อในการบร หารหน เช งร กของร ฐบาลให ม ประส ทธ ภาพมากย งข นสามารถ ช วยสร างสภาพคล องในตลาดตราสารหน พร อมท งเป นทางเล อกและเคร องม อท เป น ประโยชน ส าหร บน กลงท นในการบร หารพอร ทการลงท นให ด ย งข น 64

65 Top-up Top-up Top-up Top-up แ (Bond Switching) แ ไ ธ รกรรมแลกเปล ยนพ นธบ ตรคร งแรกของประเทศไทย Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand THB Mil 200, , ,000 Bond Switching 1-to-multiple Cash Neutral (Non-cash Settlement) 50,000 - TTM 65

66 LBF14NA LB14DA LB155A LB157A LB15DA LBF165A LB167A LB16NA LB171A LB175A LB176A LB17OA LB183A LB183B LB191A LB193A LB196A LB198A LB19DA LB213A LB214A ILB217A LB21DA LB22NA LB233A LB236A LB244A LB24DA LB25DA LB267A LB27DA ILB283A LB283A LB296A LB316A LB326A LBA37DA LB383A LB396A LB406A LB416A LB446A LB616A 76,337 76, , ,683 66,883 66, , , , ,015 ล านบาท 350, ,000 ผ แ (Bond Switching) ยอดคงค างพ นธบ ตรร ฐบาลหล งจากการทาธ รกรรมแลกเปล ยนพ นธบ ตร (Bond Switching) Source Bond Destination Bond Switched Amount แ ความเส ยงลดลง 50% : 152,572 ลบ. 76,337 ลบ. หน ท แลกม อาย ยาวข น : จาก 6 เด อน 8 ป 9 เด อน เพ มสภาพคล อง : ออกพ นธบ ตรใหม 71,017 ลบ. Public Debt Management Office, Ministry of Finance, Kingdom of Thailand ใ ( LB176A 2 22, LB191A 4 20, LB21DA 7 9, LBA37DA 23 18, , , , ,000 LB155A -76, ,000 50,000 0 การท าธ รกรรมท ผ านมาท าให หน คงค างของร ฐบาล ลดลง 5,218 ล านบาท 66

67 การช าระหน 67

68 หล กการบร หารงบช าระหน เน องจากในแต ละป สาน กงบประมาณไม สามารถจ ดสรรงบประมาณเพ อการชาระ หน ต นเง นก ได เต มจานวน ด งน น สบน. จ งต องบร หารงบชาระหน ท ได ร บให ม ประส ทธ ภาพส งส ด หล กการการจ ดล าด บความส าค ญในการช าระหน ค ดเล อกหน ท จาเป นต องชาระในป น นๆ เร งด วน ค ดเล อกหน ท ม วงเง นครบกาหนดชาระในรายการย อยๆ ท ม วงเง นแต ละรายการ ต ากว า 5,000 ลบ. เน องจากเป นหน ท ยากต อการดาเน นการปร บโครงสร างหน ค ดเล อกหน ท ม ต นท นส ง โดยเล อกชาระรายการด งกล าวเพ อเป นการลดภาระ งบประมาณในอนาคต 68

69 การบร หารงบช าระหน อย างม ประส ทธ ภาพท าให สามารถประหย ดต นท น ให แก ร ฐบาลป ละหลายหม นล านบาท 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-69

70 การช าระหน ของกองท นเพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ น การเง น (FIDF) พรก.ปร บปร งการบร หารหน เง นก ท กระทรวงการคล งก เพ อช วยเหล อกองท น เพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น พ.ศ หน ท ร ฐบาลก เพ อชดเชยความเส ยหายให แก กองท นฟ นฟ ฯ ณ 30 พ.ย. 57 = 1,073, ล านบาท ให กองท นเพ อการฟ นฟ และพ ฒนาระบบ สถาบ นการเง นตามกฎหมายว าด วย ธนาคารแห งประเทศไทย ม หน าท และร บผ ดชอบเก ยวก บก บการชาระค น ต นเง นก และการชาระดอกเบ ยเง นก หน ของกองท นฟ นฟ ฯ จะช าระหมดภายใน 19 ป แหล งเง นท นท จะน ามาช าระ 0.46% เง นสมทบจากสถาบ นการเง น ส นทร พย ของกองท นฟ นฟ ฯ ตามท คณะร ฐมนตร ระบ ผลตอบแทนของส นทร พย ในบ ญช ท น ส ารองเง นตรา 90% จากผลการด าเน นงานของ ธปท. 70

71 ภาระหน เง นก FIDF ณ ว นท 30 พ.ย (ข อม ล ณ ว นท 30 พฤศจ กายน 2557) 71

72 การบร หารจ ดการความเส ยง 72

73 การบร หารความเส ยงของหน สาธารณะ หล กการบร หารความเส ยง ว ตถ ประสงค ลดภาระต นท น เพ อป องก นการผ นผวนของอ ตราแลกเปล ยนและอ ตราดอกเบ ย ว ธ การ Roll-over, Refinance Prepayment Swap Arrangement e.g., CCS, IRS 73

74 แนวทางการบร หารความเส ยง 1) หน ในประเทศ (1) การก เง นใหม เพ อช าระหน เง นก เด ม (Refinancing) จะดาเน นการก ต อเม ออ ตราดอกเบ ยคงท เด มม ค าส งกว าอ ตราดอกเบ ยคงท ใน ตลาดท ม อาย เฉล ยเท าก น (2) การแปลงภาระดอกเบ ยลอยต วเป นอ ตราดอกเบ ยคงท (Interest rate Swap: IRS จาก Float เป น Fixed) เพ อบร หารความเส ยง ในช วงท อ ตราดอกเบ ยอย ในช วงขาข น จะดาเน นการเม ออ ตราดอกเบ ยลอยต วเด มม ค าใกล เค ยงก บอ ตราดอกเบ ยคงท ในตลาดท ม อาย เฉล ยเท าก น และม ม มมองว าดอกเบ ยอย ในช วงขาข น (3) การช าระค นหน ก อนครบก าหนด (Prepayment) จะดาเน นการเม อร ฐบาลสามารถบร หารจ ดการงบชาระหน ร ฐบาลแล วม เง น เหล อจ ายหร อร ฐว สาหก จม รายได และ/หร อม สภาพคล องส วนเก น 2) หน ต างประเทศ (1) การบร หารความเส ยงแบบธรรมชาต (Natural Hedge) โดยการสร างสมด ลระหว างรายได ก บค าใช จ ายหร อส วนท เป นหน ซ งเป น เง นสก ลต างประเทศให ม ส ดส วนท ใกล เค ยงก น ซ งสามารถช วยลดความเส ยงจากอ ตราแลกเปล ยนได การบร หารความเส ยงใน แนวทางน จะเหมาะสมก บร ฐว สาหก จท ม รายได เป นเง นตราต างประเทศเป นส ดส วนส ง (2) การแปลงหน จากสก ลเง นตราต างประเทศเป นสก ลเง นบาท (Cross Currency Swap: CCS) เพ อบร หารความเส ยงจาก ความผ นผวนของอ ตราแลกเปล ยน โดยจะดาเน นการก ต อเม อต นท นในการทา CCS ม ค าต ากว าต นท นการก เง นบาทในประเทศ ท ม อาย เฉล ยเท าก น (3) การช าระค นหน ก อนครบก าหนด (Prepayment) โดยใช รายได ของหน วยงานเจ าของหน เง นก ในการชาระหน (4) การก เง นใหม เพ อช าระหน เง นก เด ม (Refinancing) จะดาเน นการก ต อเม อต นท นการก เง นบาทในประเทศม ค าต ากว าต นท นในการ ทา CCS ท ม อาย เฉล ยเท าก น 74

75 ผลของการบร หารความเส ยงอย างเหมาะสม ว ธ การบร หารหน และความเส ยง ผลของการด าเน นการ Roll Over (การขยายอาย ส ญญาเง นก ) ช วยย ดระยะเวลาในการชาระหน Prepayment (การชาระหน ค นก อนครบกาหนด) ประหย ดภาระดอกเบ ย Refinance (การก ใหม มาชาระหน เด ม) ประหย ดดอกเบ ย เน องจากเง อนไขใหม ม อ ตราดอกเบ ยถ ก กว าเด ม IRS (Fixed to Floating) - ลดต นท น เม ออ ตราดอกเบ ยอย ในช วงขาลง (Floating to Fixed) - ล อคอ ตราดอกเบ ยระยะยาวท ต าในช วงอ ตราดอกเบ ยขาข น CCS ป ดความเส ยงจากอ ตราแลกเปล ยน (FX) โดยจะดาเน นการ เม อ FX อย ในระด บท ใกล เค ยงก บระด บเม อกาล งเบ กจ าย และอ ตราดอกเบ ยเง นบาท การพ ฒนาแบบจาลองการบร หารความเส ยง ช วยทาให การบร หารจ ดการหน ใน portfolio ม การกระจาย ต วของหน ท ต องชาระค นในแต ละป ลดความเส ยงจากอ ตรา แลกเปล ยนและ/หร ออ ตราดอกเบ ย 75

76 ผลการบร หารความเส ยงป งบประมาณ 2557 สามารถประหย ดต นท นได 5, ล านบาท รายการ วงเง นท ทาการบร หารความเส ยง ประหย ดได ว ธ บร หารความเส ยง สก ลเง น ตปท. (ล าน) เท ยบเท าบาท (ล าน) (ล านบาท) 1. ร ฐบาล 3, PN 28/2557 เพ อการปร บโครงสร างหน (จ านวน 5,000 ล านบาท อาย 4 ป ) 3, Prepayment ร ฐว สาหก จ 65, , ในประเทศ 38, ) เง นก ของ ธกส. 35, Prepayment ธ.กร งไทย 51/ Prepayment - - ธ.ออมส น 51/ Prepayment - - ธ.ออมส น 54/55 21, Prepayment - - ธ.ออมส น+ธ.กร งไทย 54/55 8, Prepayment ธ.ออมส น 55/56 2, Prepayment - - ธ.ไทยพาณ ชย 51/ Prepayment - 2) เง นก ของการเคหะแห งชาต 2, Prepayment ) เง นก ของธนาร กษ พ ฒนาส นทร พย Prepayment ต างประเทศ ว นท ทาการบร หารความเส ยง 27, , ) เง นก ของ รฟม. 87, , , T ม.ค , , Swap JPY --> Baht 1, T24-1 ส ญญาท 1 17-ก.ค , , Swap JPY --> Baht 1, T24-1 ส ญญาท 2 21-ส.ค , , Swap JPY --> Baht 1, สามารถประหย ดต นท นได ท งส น 5, หมายเหต : ปร บปร งข อม ลล าส ดว นท 22 ต.ค ผลการบร หารความเส ยง ป งบประมาณ 2557 (ข อม ล ณ 30 ก นยายน 2557) 76

77 การบร หารความเส ยงหน ต างประเทศของร ฐบาล ณ พฤศจ กายน 2557 ใ Hedged 4 Unhedged 7 หน ต างประเทศของร ฐบาลท ไม ได ท า การป ดความเส ยงม เพ ยง 0.77% และจะลดลงเหล อ 0.11 ภายใน ป งปม Nov 2014 Plan 2015 พฤศจ กายน 2557 แผนป 2558 External Debt (Unhedged) External Debt (Hedged) Domestic Debt 77

78 การบร หารความเส ยงหน ต างประเทศของร ฐว สาหก จ ณ พฤศจ กายน 2557 ใ Hedged, Unhedged, หน ต างประเทศของร ฐว สาหก จท ไม ได ท าการป ดความเส ยงม 1.88% และจะลดลงเหล อ 0.34% ภายใน ป งปม Nov 2014 Plan 2015 External Debt (Unhedged) External Debt (Hedged) Domestic Debt 78

79 การพ ฒนาตลาดตราสารหน 79

80 หน วย :ล านล านบาท % of GDP จากการระดมท นเพ อบรรเทาความเส ยหายส การพ ฒนาตลาดตราสารหน ท ย งย น 10 8 ป : เน นการพ ฒนาตลาดตราสารหน ออกพ นธบ ตร Benchmark อย าง สม าเสมอ พ ฒนาเคร องม อทางการเง นใหม ๆ การประช มสนทนาก บผ ร วมตลาด ป : (เน นการพ ฒนาตลาดแบบเช งล ก) พ นธบ ตร 50 ป, พ นธบ ตรชดเชยเง นเฟ อ 10 ป, พ นธบ ตรตราสารหน ร ฐบาลเพ อรายย อยผ านเคร อง ATM, การปร บปร งหน าท และส ทธ ประโยชน ของ Primary Dealer สร างเส นอ ตราผลตอบแทนอ างอ งด วยพ นธบ ตร Benchmark ท ง 8 ร น ก าวต อไป : (ระดมท นเพ อลงท นในโครงสร างพ นฐาน ของประเทศและการเช อมโยงส ASEAN) พ นธบ ตรร ฐบาลประเภททยอยค นเง นต น พ นธบ ตรชดเชยเง นเฟ อ ร นอาย 15 ป Zero Coupon Bond การเช อมโยงในระด บภ ม ภาค (CGIF) พ นธบ ตรสก ลเง นต างประเทศ 76% 100% 80% หล งว กฤต 2543 : เน นปร มาณการออกพ นธบ ตรเพ อกระต นเศรษฐก จ ม ลค าตลาดตราสารหน เพ มข น 3 เท า พ นธบ ตรร ฐบาลม ยอดคงค างเพ มข นกว า 50 เท า ส ดส วนของตราสารหน ร ฐบาลในตลาดตราสารหน เพ มข นจาก 3% เป น 44% ช วงก อนว กฤต ต มยาก ง: - ตลาดตราสารหน ไม ม สภาพคล อง - ไม ม Benchmark Bond - ผ ออกพ นธบ ตรส วนใหญ ค อร ฐว สาหก จ 60% 40% 20% 0 0% 80

81 ป งบประมาณ ป งบประมาณ 54 ป งบประมาณ การพ ฒนาตราสารหน ร ฐบาลให หลากหลายเพ อตอบสนองความต องการของน กลงท น พ นธบ ตร Benchmark อาย 30ป พ นธบ ตรอ ตราดอกเบ ยลอยต ว การออกพ นธบ ตรออมทร พย อ ตราดอกเบ ยแบข นบ นได ย ดอาย เฉล ยในการชาระหน ของร ฐบาล และตอบสนองความต องการของน กลงท น เพ มหน ท เป นอ ตราดอกเบ ยลอยต วของหน ร ฐบาลและส งเสร ม BIBOR ขยายฐานน กลงท น น กลงท นรายย อย ลดภาระดอกเบ ยในช วงเร มต นของการออกพ นธบ ตร ต วส ญญาใช เง นอ ตราดอกเบ ยคงท ขยายฐานน กลงท น น กลงท นระยะยาวหร อกล มประก นภ ย พ นธบ ตร Benchmark อาย 50 ป พ นธบ ตรชดเชยเง นเฟ ออาย 10 ป พ นธบ ตรออมทร พย แบบไร ตราสาร พ นธบ ตรทยอยช าระค นเง นต น Bond Switching แ Consolidate ปร บปร งส ทธ ประโยชน ของ PD ยกระด บอ ตราดอกเบ ยผลตอบแทนของพ นธบ ตรร ฐบาลและย ดอาย เฉล ยในการชาระหน เป นประเทศท 4 ในโลกท ออก ช วยชดเชยผลตอบแทนจากอ ตราเง นเฟ อและช วยพ ฒนาตลาดพ นธบ ตร เป นประเทศแรกท ออกในเศรษฐก จอาเซ ยนท เป ดใหม สามารถซ อได ในจานวนเง นท ไม มากและซ อได ตลอดป พ ฒนาพ นธบ ตรรายย อยในร ปแบบอ เล กทรอน กส และสามารถซ อผ านต ATM ได เป นเคร องม อการระดมท นท เหมาะสมสาหร บร ฐบาลในการทาโครงการร ปแบบ PPP สามารถทะยอยชาระค นพ นธบ ตรและส งเสร มว น ยทางการคล ง อน ญาตให ท งผ ออกพ นธบ ตรและน กลงท นสามารถแลกเปล ยนตราสารก นได ขยายขนาดของพ นธบ ตรในตลาดและสร างสภาพคล องให เพ มข น สงเสร มกองท นบร หารเง นก เพ อการปร บ โครงสร างหน สาธารณะและพ ฒนาตลาด ตราสารหน ในประเทศให ด าเน นงานได สะดวกข น พ นธบ ตรชดเชย เง นเฟ ออาย 15 ป การอน ญาตให น ต บ คคลต างประเทศออก พ นธบ ตรหร อห นก สก ลเง นบาทในประเทศ ไทย ส งเสร มการ ด าเน นงานของ CGIF 81

82 การพ ฒนาตลาดตราสารหน ในประเทศอย างม ประส ทธ ภาพ ส งผลให โครงสร างหน ท ร ฐบาลก ตรงด ข น หมายเหต : หน ท ร ฐบาลก ตรง = 2.80 ล านบาท ณ ต.ค ณ ต.ค ย ดระยะเวลาเฉล ยท หน จะครบก าหนด (Average Time to Maturity) ประมาณ 5 ป ต9ต นท นเฉล ยลดลง ต นท นเฉล ยลดลง bps. bps. (ในขณะท ATM ย ดออกถ ง ป ) (ในขณะท ATM ย ดออกถ ง 5 ป ) สมด ลระหว างส ดส วนอ ตราดอกเบ ยแบบลอยต ว (Floating) และอ ตราดอกเบ ยแบบคงท (Fixed) (เป าหมาย : Fixed/Float ratio = 80 : 20) กระจายโครงสร างอาย หน คงเหล อ ท จะครบก าหนดช าระ (Maturity Profile) (5 ป ข างหน าหน ท จะครบก าหนดช าระจะม น อยกว า 50% ของหน ท งหมด) 82

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information