สารบ ญ หน า สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญตาราง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญตาราง"

Transcription

1 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญร ป สารบ ญตาราง บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาและสถานภาพของโครงการ ความเป นมาของรายงานฯ ความเป นมาของโรงแยกก าซธรรมช ตระยอง เหต ผลความจ าเป นในการด าเน นโครงการ ว ตถ ประสงค การจ ดท ารายงาน ขอบเขตพ นท ศ กษา ขอบเขตและว ธ การศ กษา การศ กษารายละเอ ยดโครงการ สภาพแวดล อมป จจ บ น การร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในกระบวน 1-12 การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ การประเม นผลกระทบส งแวดล อม การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม/ส ขภาพ และมาตรการต ดตาม 1-21 ตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม/ส ขภาพ 1.5 แหล งข อม ล ข นตอนการด าเน นงานโครงการ 1-23 บทท 2 รายละเอ ยดโครงการ 2.1 บทน า ท ต งและขนาดของโครงการ สารเคม ผล ตภ ณฑ ล กษณะและข อม ลความปลอดภ ยของสารเคม การจ ดการน าเส ย/น าท งป จจ บ น (ก อนเปล ยนแปลงรายละเอ ยด) 2-21

2 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) การจ ดการน าเส ย/น าท งหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยด ระบบปร บปร งค ณภาพน าท งส วนกลางท ต ดต งใหม ระบบปร บปร งและหม นเว ยนน าท งกล บมาใช ใหม ระบบปร บปร งค ณภาพน าท ง กากของเส ย น าใช ไฟฟ า 2-33 บทท 3 สภาพแวดล อมป จจ บ น 3.1 บทน า ทร พยากรกายภาพ ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะทางธรณ ว ทยา และปฐพ ว ทยา ล กษณะภ ม อากาศ และอ ต น ยมว ทยา ค ณภาพอากาศ ระด บเส ยง ค ณภาพน าผ วด น ค ณภาพน าใต ด น ทร พยากรช วภาพ ทร พยากรช วภาพบนบก ทร พยากรช วภาพในน า ค ณค าการใช ประโยชน ของมน ษย การใช ประโยชน ท ด น การคมนาคมขนส ง การใช น า การใช ไฟฟ า การระบายน าและควบค มน าท วม การจ ดการของเส ย การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 3-80

3 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) การเกษตรกรรม การประมงและการปศ ส ตว การอ ตสาหกรรม ค ณค าค ณภาพช ว ต สภาพส งคม-เศรษฐก จท วไป การส ารวจความค ดเห นของประชาชนในพ นท ศ กษาต อสภาพส งคม-เศรษฐก จ ส งแวดล อม และส ขภาพ สาธารณส ข สภาพแวดล อมป จจ บ นด านสาธารณส ขและส ขภาพ ส นทร ยภาพและการท องเท ยว บทท 4 การม ส วนร วมของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4.1 บทน า แนวทางและข นตอนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-1 ในกระบวนการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ พ นท ศ กษา การจ าแนกผ ม ส วนได เส ย (Stakeholder) กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในการก าหนด 4-5 ขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) หร อ ค ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ข นตอนการด าเน นงาน สร ปความค ดเห น กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-34 ในข นตอนการประเม นและจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ว ตถ ประสงค ข นตอนการด าเน นงาน 4-35

4 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) ผลการส ารวจและร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-73 ในการทบทวนร างรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ หร อ ค ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ข นตอนการด าเน นงาน 4-74 บทท 5 การประเม นผลกระทบส งแวดล อม 5.1 ประเม นทางเล อกของโครงการ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพน า ประเม นผลกระทบจากกล น การประเม นกระทบจากระด บเส ยง ประเม นผลกระทบต อการคมนาคม ประเม นผลกระทบต อทร พยากรน า ประเม นผลกระทบจากกากของเส ย 5-19 บทท 6 การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ 6.1 บทน า 6.2 ว ธ การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ การกล นกรองโครงการ (Screening) การกล นกรองป จจ ยท ควรศ กษา ผลของการกล นกรองป จจ ยท ควรศ กษา การก าหนดขอบเขตการศ กษา (Scoping) การก าหนดขอบเขตการศ กษาโดยท ปร กษา (Technical scoping) การก าหนดขอบเขตและแนวทางการศ กษาโดยสาธารณะ (Public scoping) การประเม นผลกระทบด านส ขภาพ ผลการประเม นความเส ยงด านส ขภาพ ผลการประเม นการส มผ ส การประเม นผลกระทบและความเส ยงต อส ขภาพ 6-29

5 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญ (ต อ) ในระยะก อสร าง ในระยะด าเน นการ การจ ดล าด บความเส ยงในการเก ดผลกระทบต อส ขภาพ การเสนอแนะมาตรการลดและป องก นการเก ดผลกระทบและมาตรการ 6-35 ต ดตามตรวจสอบผลกระทบ บทท 7 มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม/ส ขภาพ และมาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม/ส ขภาพ 7.1 บทน า มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม/ส ขภาพ มาตรการต ดตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม/ส ขภาพ 7-1 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง เอกสารข อม ลความปลอดภ ย (MSDS) การม ส วนร วมของประชาชน การศ กษาและประเม นผลกระทบเส ย แผนฉ กเฉ นของจ งหว ดระยอง

6 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญร ป ร ปท ท ต งโครงการและขอบเขตพ นท ศ กษา 1-7 ร ปท กระบวนการร บฟ งความค ดเห นในการทบทวนร างรายงานการว เคราะห 1-16 ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ โดยสาธารณะ (Public Review) ร ปท ผ งบร เวณโรงแยกก าซธรรมชาต ระยอง 2-12 ร ปท ผ งการจ ดการน าเส ยของโรงแยกก าซธรรมชาตก อนและหล งเปล ยนแปล 2-23 รายละเอ ยด ร ปท ระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อน ากล บมาใช ใหม 2-28 ร ปท ระบบปร บปร งค ณภาพน าท ง 2-30 ร ปท แหล งท มาและปร มาณกากของเส ยของโครงการก อนและหล งเปล ยนแปลง 2-34 รายละเอ ยดโครงการ ร ปท ด ลน าใช ของโครงการและโรงแยกก าซหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ 2-36 ร ปท ล กษณะภ ม ประเทศบร เวณพ นท ศ กษา 3-3 ร ปท ล กษณะทางธรณ ว ทยาบร เวณพ นท ศ กษา 3-4 ร ปท แผนท แสดงบร เวณพ นท เส ยงภ ยแผ นด นไหว 3-6 ร ปท รอยเล อนท ม พล งในประเทศไทย 3-7 ร ปท ล กษณะทางปฐพ ว ทยาบร เวณพ นท ศ กษา 3-8 ร ปท ผ งลมในคาบ 20 ป พ.ศ สถาน ตรวจอากาศส ตห บ 3-12 ร ปท จ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศ 3-17 ร ปท จ ดตรวจว ดระด บเส ยง 3-28 ร ปท แหล งน าผ วด นภายในพ นท ศ กษาและจ ดตรวจว ดค ณภาพน าผ วด น 3-30 ร ปท จ ดเก บต วอย างค ณภาพน าทะเลและช วภาพในน าทะเล 3-36 ร ปท แผนท อ ทกว ทยาน าใต ด น 3-44 ร ปท จ ดตรวจว ดค ณภาพน าใต ด น 3-45 ร ปท ล กษณะการใช ประโยชน ท ด นรอบโครงการ ร ศม 5 ก โลเมตร 3-55 ร ปท ผ งเม องรวมบร เวณอ ตสาหกรรมหล กและช มชน จ งหว ดระยอง 3-57 ฉบ บป พ.ศ ร ปท เขตควบค มมลพ ษในพ นท จ งหว ดระยอง 3-59 ร ปท เส นทางจราจรภายในพ นท ศ กษาและจ ดตรวจน บรถของกรมทางหลวง 3-64 ร ปท ล มน าชายฝ งทะเลตะว นออกและล มน าสาขา 3-68 ร ปท ล มน าคลองใหญ 3-69

7 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญร ป(ต อ) ร ปท ปร มาณน าในล มน าคลองใหญ ป ร ปท แผนผ งปฏ บ ต การในภาวะฉ กเฉ นระด บโรงงานอ ตสาหกรรม/ 3-81 สถานประกอบการ ร ปท แผนผ งปฏ บ ต การในภาวะฉ กเฉ นระด บ ร ปท แผนผ งปฏ บ ต การในภาวะฉ กเฉ นระด บ ร ปท การส งผ านข อม ลระหว างสถาน แม ข ายก บอ ปกรณ และช มชนโดยรอบน คมฯ 3-85 ร ปท แผนเฝ าระว งและแก ไขป ญหามลพ ษของ EMCC 3-86 ร ปท ความเช อมโยงเคร อข ายเฝ าระว งส งแวดล อม ระหว างช มชน ภาคร ฐ 3-87 ผ ประกอบการ ร ปท ข นตอนการด าเน นการประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ 4-2 (กรณ โครงการของเอกชน) ร ปท ข นตอนการร บฟ งความค ดเห นในการก าหนดขอบเขตและแนวทาง 4-10 การประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ ร ปท แผนผ งข นตอนการส ารวจและร บฟ งความค ดเห นในข นตอน 4-36 การประเม นผลการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และส ขภาพ ร ปท กระบวนการร บฟ งความค ดเห นในการทบทวนร างรายงานการว เคราะห 4-75 ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพโดยสาธารณะ (Public Review) ร ปท ความส มพ นธ ปร มาณพาหนะก บช วงเวลาต าง ๆ 5-13 ร ปท ข นตอนการประเม นการส มผ ส 6-9

8 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง ตารางท สถานภาพโรงแยก าซธรรมชาต แต ละหน วยและระบบเสร มการผล ต 1-3 ของโรงแยกก าซธรรมชาต ระยอง ตารางท ขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมในประเด นหล ก 1-17 ตารางท เปร ยบเท ยบรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท ก อนและหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ตารางท การใช ประโยชน พ นท ของโรงแยกก าซฯ หน วยต างๆ ภายในโรงแยก 2-13 ก าซธรรมชาต ระยอง ตารางท ปร มาณและการจ ดการน าเส ยของโรงแยกก าซธรรมชาต ระยองก อน 2-14 และหล งเปล ยนแปลงรายละเอ ยด ตารางท สารเคม ท ใช ในระบบปร บปร งค ณภาพน าท งส วนกลางท ต ดต งเพ มเต ม 2-16 ตารางท ข อม ลทางกายภาพและความปลอดภ ยของสารเคม ท ใช ในระบบปร บปร ง 2-18 ค ณภาพน าท งส วนกลางท ต ดต งใหม ตารางท ปร มาณน าใช ท ร บจากภายนอกของโรงแยกก าซฯ ก อนและหล ง 2-22 เปล ยนแปลงรายละเอ ยด ตารางท ล กษณะน าท งของโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยต างๆ ท เป ดด าเน นการ 2-24 ท ผ านมา (ช วงป พ.ศ ) ตารางท แหล งท มาและปร มาณกากของเส ยของโครงการก อนและหล ง 2-33 เปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ตารางท ปร มาณน าใช ท ร บจากภายนอกของโรงแยกก าซฯ ก อนและหล ง 2-37 เปล ยนแปลงรายละเอ ยด ตารางท สถ ต ภ ม อากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ ) สถาน ตรวจอากาศส ตห บ 3-11 ตารางท จ ดตรวจว ดค ณภาพอากาศในบรรยากาศและด ชน ค ณภาพอากาศ 3-14 ท ม การตรวจว ดของแต ละหน วยงาน ตารางท ค าฝ นละอองรวม (เฉล ย 24 ช วโมง) ในบรรยากาศของพ นท 3-18 มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าฝ นละอองขนาดไม เก น 10 ไมครอน (เฉล ย 24 ช วโมง) 3-19 ในบรรยากาศของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซไนโตรเจนไดออกไซด (เฉล ย 1 ช วโมง) ในบรรยากาศ 3-20 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซไนโตรเจนไดออกไซด (เฉล ย 1 ป ) ในบรรยากาศ 3-21 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น

9 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท ค าก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด (เฉล ย 1 ช วโมง) ในบรรยากาศ 3-22 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด (เฉล ย 24 ช วโมง) ในบรรยากาศ 3-23 ของพ นท มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ค าก าซซ ลเฟอร ไดออกไซด (เฉล ย 1 ป ) ในบรรยากาศของพ นท 3-24 มาบตาพ ดในป จจ บ น ตารางท ผลตรวจว ดสารประกอบอ นทร ย ระเหยง ายในบรรยากาศ (ค าเฉล ย 1 ป ) 3-25 ตารางท ระด บเส ยงท วไปหร อค าเฉล ย 24 ช วโมง ท ช มชนในป จจ บ นใกล ก บโรงแยกฯ 3-29 ตารางท ค ณภาพน าบร เวณคลองหลอด 3-32 ตารางท มาตรฐานค ณภาพน าในแหล งน าผ วด นเพ อใช ประโยชน ตามประเภทต างๆ 3-33 ตารางท ผลตรวจว ดค ณภาพน าทะเลชายฝ ง 3-37 ตารางท มาตรฐานค ณภาพน าทะเลในเขตน านน าไทยเพ อใช ประโยชน ตาม 3-39 ประเภทต างๆ ตารางท ผลการตรวจว ดค ณภาพน าใต ด น 3-46 ตารางท ผลตรวจว ดทร พยากรช วภาพทางทะเล ในช วงป พ.ศ ตารางท โครงการเร งด วนของแผนปฏ บ ต การลดและขจ ดมลพ ษ 3-61 ในเขตควบค มมลพ ษของพ นท มาบตาพ ด ตารางท ปร มาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 (คลองไผ -อ าเภอเม องระยอง) 3-65 ช วงหล กก โลเมตรท ระหว างป พ.ศ ตารางท ปร มาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข (แยกทางหลวงหมายเลข 3-อ างเก บน าหนองปลาไหล) ตารางท การจ ดสรรน าให ก บผ ใช น าหร อก จกรรมต างๆ ของโครงการ 3-73 กรมชลประทานระยอง ป 2552 ตารางท ข อม ลพ นท ปล กพ ชเศรษฐก จจ งหว ดระยองป พ.ศ. 2552/ ตารางท ป ญหาภ ยธรรมชาต ทางการเกษตรจ งหว ดระยอง ป พ.ศ ตารางท จ านวนเร อประมงท ได เส ยค าอาชญาบ ตรเคร องม อท าการประมง 3-95 จ งหว ดระยอง ตารางท จ านวนส ตว น าจ ดท จ บได โดยจ าแนกตามชน ดเป นรายอ าเภอใน 3-96 จ งหว ดระยอง พ.ศ ตารางท จ านวนแหล งน าจ ดในพ นท จ งหว ดระยอง 3-97

10 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท จ านวนเกษตรกรผ เพาะเล ยงส ตว รายอ าเภอในจ งหว ดระยอง ป พ.ศ ตารางท จ านวนเกษตรกรผ เพาะเล ยงส ตว ป กรายอ าเภอในจ งหว ดระยอง 3-99 ป พ.ศ ตารางท จ านวนประชากรจ งหว ดระยอง ตารางท จ านวนการเก ด การตาย จ านวนการย ายเข า-ออกของประชากร จ าแนก ตามเพศ พ.ศ ตารางท จ านวนและร อยละของประชากรจ าแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ (เด อนมกราคม-ม นาคม 2553) ตารางท ระด บการศ กษาของประชากรอาย 15 ป ข นไปของจ งหว ดระยอง พ.ศ ตารางท จ านวนประชากรและจ านวนต วอย างในพ นท ศ กษา ตารางท ระด บผลกระทบต อสภาพแวดล อมของพ นท ในป จจ บ น ตารางท แสดงระด บผลกระทบท คาดว าจะได ร บจากโครงการ ตารางท มาตรฐานอ ตราก าล งตามระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (GIS) ตารางท จ านวนบ คคลกรทางการแพทย สาขาหล กในสถานบร การภาคร ฐ จ งหว ดระยอง ตารางท จ านวนบ คคลกรทางการแพทย สาขาหล กแยกตามสถานบร การภาคร ฐ จ งหว ดระยอง ตารางท บ คคลกรทางการแพทย และสาธารณส ข (ภาคร ฐ) ของอ าเภอเขาสม ง ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 หว ดระยอง ตารางท บ คคลกรทางการแพทย และสาธารณส ข ของอ าเภอแหลมงอบ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2551 หว ดระยอง ตารางท จ านวนผ ป วยจ าแนกตามสาเหต (21 กล มโรค) ของสถาน อนาม ย มาบตาพ ด ในป พ.ศ ตารางท สถ ต ผ ป วยนอกแยกตามสาเหต การป วยจ าแนกตามกล มสาเหต กล มโรค (รง.504) ของโรคพยาบาลบตาพ ด อ าเภอเม อง จ งหว ดระยอง ในป พ.ศ ตารางท จ านวนผ ป วยนอก จ าแนกตามกล มสาเหต (21 กล มโรค) ของอ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ในป พ.ศ (จ านวน และอ ตราต อประชากรแสนคน) ตารางท แสดงจ านวนและอ ตราการตายจ าแนกตามสาเหต การตายด วย โรคท ส าค ญ จ งหว ดระยอง ป.พ.ศ. (ม.ค.-ก.ย. 52)

11 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท อ ตราการตาย 5 อ นด บแรกของประชากรในอ าเภอเขาสม ง และอ าเภอ แหลมงอบ จ งหว ดตราด ป (อ ตราการตายต อประชากร 100,000 คน) ตารางท การด าเน นงานก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย 4-3 ในข นตอนการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและ ส ขภาพของโครงการ ตารางท กล มผ ม ส วนได เส ยท เช ญเข าร วมร บฟ งความค ดเห นในการก าหนด 4-6 ขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ ตารางท รายละเอ ยดการด าเน นงานการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นในข นตอนการ 4-11 ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม และส ขภาพของโครงการในแต ละข นตอน ตารางท ช องทางการส อสารในการแจ งก าหนดการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น 4-12 ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม และส ขภาพของโครงการ ตารางท ช องทางการเผยแพร เอกสารและข อม ลโครงการก อนจ ดเวท ร บฟ งความ 4-15 ค ดเห นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพ ตารางท จ านวนผ เข าร วมเวท ร บฟ งความค ดเห นฯ 4-17 ตารางท ความค ดเห นจากเวท ร บฟ งความค ดเห น 4-19 ตารางท ความค ดเห นผ านทางไปรษณ ยบ ตร 4-33 ตารางท การด าเน นงานในกระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน 4-37 และผ ม ส วนได ส วนเส ย ตารางท ก าหนดการและสถานท การจ ดสนทนากล มย อยแบบเป นทางการ 4-38 ตารางท กล มผ ม ส วนได เส ยท เช ญเข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การ 4-40 ตารางท ผ เข าร วมประช มการส นทนากล มย อยแบบเป นทางการ 4-44 ตารางท ประเด นส าค ญท ได จากการสนทนากล มย อย 4-45 ตารางท จ านวนผ เข าร วมประช มเช งปฏ บ ต การ 4-59 ตารางท มาตรการแก ไขและลดผลกระทบฯ และมาตรการต ดตามตรวจสอบ 4-61 ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพท ได เพ มเต มจากการประช มเช ง ปฏ บ ต การ

12 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท การด าเน นงานในข นตอนการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นในข นตอน 4-76 การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพของโครงการ ตารางท passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต ละชน ด 5-10 ตารางท เกณฑ บ งช สภาพจราจรอ างอ งตามค า V/C Ratio 5-10 ตารางท ความสามารถรองร บปร มาณพาหนะของทางหลวง 5-11 ตารางท ปร มาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข (คลองไผ - อ าเภอเม องระยอง) ช วงหล กก โลเมตรท ระหว าง ป พ.ศ ตารางท ปร มาณพาหนะป ท โครงการเร มด าเน นการของเส นทางหมายเลข ตารางท สภาพจราจรของเส นทางหลวงหมายเลข 3 ก อนและหล งม โครงการ 5-16 ช วงนอกช วโมงเร งด วน และช วงเวลาเร งด วน ตารางท สารเคม และผลกระทบต อส ขภาพ 6-2 ตารางท ป จจ ยค กคามส ขภาพและความปลอดภ ยของผ ปฏ บ ต งาน 6-7 ตารางท ระด บความเข มข นท ส มผ ส ของประชาชนท วไป 6-10 ตารางท ระด บการส มผ สป จจ ยเส ยง ของคนงานในโครงการ 6-11 ตารางท เกณฑ การประมาณความถ การได ร บส มผ ส 6-12 ตารางท การจ ดระด บการส มผ ส (Exposure rating) 6-12 ตารางท การจ ดระด บผลกระทบต อส ขภาพ (Health effect rating) 6-12 ของประชาชนท วไป ตารางท การจ ดระด บผลกระทบต อส ขภาพ (Health effect rating) 6-12 ของคนงานในโครงการ ตารางท ตารางเมตร กซ ความเส ยงต อส ขภาพ (Health risk matrix) 6-12 ตารางท ระด บของความเส ยงและค าน ยาม 6-12 ตารางท ระด บการส มผ สป จจ ยเส ยงต อส ขภาพในระยะก อสร าง 6-16 ตารางท ระด บการส มผ สป จจ ยเส ยงต อส ขภาพในระยะด าเน นการ 6-23 ตารางท ระบ ระด บผลกระทบและระด บความเส ยงด านส ขภาพในระยะก อสร าง 6-30 ตารางท ระบ ระด บผลกระทบและระด บความเส ยงด านส ขภาพในระยะด าเน นการ 6-31 ตารางท การจ ดล าด บส าหร บป จจ ยเส ยง (ในระยะก อสร าง-ระยะด าเน นการ) 6-35

13 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) สารบ ญตาราง(ต อ) ตารางท มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม (ช วงก อสร าง) 7-2 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม ) ตารางท มาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อม (ช วงด าเน นการ) 7-9 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม ) ตารางท มาตรการต ดาตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม (ช วงก อสร าง) 7-69 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม ) ตารางท มาตรการต ดาตามตรวจสอบค ณภาพส งแวดล อม (ช วงด าเน นการ) 7-71 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บ มาใช ใหม )

14 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) ค าน ยาม 1. ส ขภาพ หมายถ ง ภาวะของมน ษย ท สมบ รณ ท งทางกาย ทางจ ต ทางป ญญา และทางส งคม เช อมโยงก นเป นองค รวมอย างสมด ล (ธรรมน ญว าด วยระบบส ขภาพแห งชาต พ.ศ. 2552) 2. ป จจ ยก าหนดส ขภาพ (Health determinants) หมายถ ง ป จจ ยท ม อ ทธ พลและ/หร อ ความส มพ นธ ก บส ขภาพท งทางตรงและทางอ อม จากน ยาม ส ขภาพ ป จจ ยก าหนดส ขภาพจ ง รวมถ งป จจ ยด านบ คคล ส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อม 3. สถานะส ขภาพ หมายถ ง สภาวะทางร างกาย จ ตใจ ความเป นอย ท ด การเป นโรค การเจ บป วย หร อบาดเจ บของประชาชน 4. กล มเส ยง (Vulnerable group) หมายถ ง ประชาชนท อย ในพ นท ท มลพ ษจากโครงการ แพร กระจายไปถ ง พ นท เส นทางการขนส ง และพ นท ก จกรรมโครงการ โดยเน นกล มเด กว ย 0 4 ป หญ งต งครรภ คนชรา ผ ม รายได ต า ผ ขาดโอกาสทางส งคมและกล มท ไวต อการร บส มผ ส ป จจ ยเส ยง 5. ป จจ ยเส ยง (Risk factors) หมายถ ง ป จจ ยทางกายภาพ เคม และช วภาพซ งเก ดจากหร อม ผล มาจากก จกรรมของโครงการ ในระด บท อาจก อผลกระทบต อส ขภาพของกล มเส ยง 6. ผ ม ส วนได เส ย (Stakeholder) หมายถ ง เจ าของโครงการ ผ ได ร บประโยชน ผ เส ยประโยชน หน วยงานร บผ ดชอบจ ดท ารายงาน หน วยงานพ จารณารายงาน องค กรปกครองส วนท องถ น สถาบ นการศ กษา หน วยงานอน ม ต อน ญาต หน วยงานราชการท เก ยวข อง องค กรพ ฒนาเอกชน ส อมวลชน และประชาชน 7. การประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) ค อ กระบวนการ เร ยนร ร วมก นของส งคมในการว เคราะห และคาดการณ ผลกระทบท งทางบวกและทางลบต อ ส ขภาพของประชาชนท อาจเก ดจากโครงการ โดยใช ว ธ การ กระบวนการ และเคร องม อท หลากหลายและม กระบวนการการม ส วนร วมอย างเหมาะสม เพ อเป นข อม ลในการพ จารณา ก าหนดมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบ และประกอบการพ จารณาต ดส นใจอน ม ต โครงการ 8. ความเส ยง (Risk) หมายถ ง โอกาสหร อความเป นไปได ท เหต การณ ท ไม พ งประสงค จะเก ดข น ซ งหากเก ดข นจะม ผลกระทบในเช งลบต อส ขภาพ 9. ช มชน หมายถ ง กล มประชาชนท อย รอบ ๆโครงการท อาจได ร บผลกระทบจากการพ ฒนา โครงการ ซ งรวมต วก นโดยม ว ตถ ประสงค ร วมก นเพ อช วยเหล อหร อสน บสน นก น หร อท า ก จกรรมอ นชอบด วยกฎหมายและศ ลธรรมร วมก น หร อด าเน นการอ นอ นเป นประโยชน ร วมก น ของสมาช ก ม การด าเน นการอย างต อเน องและม ระบบบร หารจ ดการและการแสดงเจตนาแทน กล มได ภาคว ชาอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย มหาว ทยาล ยมห ดล 5334B/EHIA/Definition_CWWTP

15 การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการโรงแยกก าซธรรมชาต หน วยท 6 (การเพ มประส ทธ ภาพระบบปร บปร งค ณภาพน าท งเพ อหม นเว ยนกล บมาใช ใหม ) 10. ERPG-1 ค อ ความเข มข นส งส ดของสารเคม ในอากาศ ซ งเช อว าท ความเข มข นท ต ากว าค าน คน ส วนใหญ สามารถส มผ สได นาน 1 ช วโมงโดยไม ม ผลกระทบอ นนอกจากผลกระทบต อส ขภาพ เล กน อยท หายเองได ในเวลาอ นส น หร อได กล นอย างช ดเจน 11. ERPG-2 ค อ ความเข มข นส งส ดของสารเคม ในอากาศ ซ งเช อว าท ความเข มข นท ต ากว าค าน คน ส วนใหญ สามารถส มผ สได นาน 1 ช วโมงโดยไม ม หร อไม พ ฒนาผลกระทบต อส ขภาพท ไม สามารถหายได หร อร นแรง หร อม อาการซ งอาจท าให บ คคลไม สามารถปกป องตนเองได 12. ERPG-3 ค อ ความเข มข นส งส ดของสารเคม ในอากาศ ซ งเช อว าท ความเข มข นท ต ากว าค าน คน ส วนใหญ สามารถส มผ สได นาน 1 ช วโมงโดยไม ม ผลกระทบต อส ขภาพถ งแก ช ว ต 13. IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) ค อ ความเข มข นสารในอากาศซ งหาก บ คคลได ร บส มผ สหร ออย ในสภาพแวดล อมด งกล าว ม แนวโน มท จะเป นเหต ให เส ยช ว ตหร อเป น อ นตรายต อส ขภาพอย างถาวรในท นท หร อในเวลาต อมา หร อข ดขวางการหน ออกจาก ส งแวดล อมน น ๆ 14. TLV (Threshold Limit Values) ค อ ค าข ดจ าก ดความเข มข นของสารเคม ท ส มผ สได ในสถานท ท างาน โดยท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ ส มผ สว นละ 8 ช วโมงต อว น 5 ว นต อส ปดาห หร อ 40 ช วโมง ต อส ปดาห โดยไม ม ผลกระทบต อส ขภาพ 15. TLV-TWA 8nv ค าข ดจ าก ดความเข มข นเฉล ยของสารเคม ในอากาศตลอดเวลาการท างาน ซ ง โดยท วไป ค อ 8 ช วโมงต อว น และ 40 ช วโมงต อส ปดาห ท ผ ปฏ บ ต งานส วนใหญ สามารถส มผ ส ได โดยไม ก อให เก ดผลกระทบต อส ขภาพ 16. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) หน วยงานภาคร ฐม ท ด แลออก กฎหมายและบ งค บใช กฎหมายด านอาช วอนาม ยและความปลอดภ ยของสหร ฐอเมร กา 17. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) หน วยงานซ งม บทบาท ท ด านการว จ ยเก ยวก บอาช วอนาม ยและความปลอดภ ยของสหร ฐอเมร กา 18. ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) เป นสมาคมว ชาช พ ด านส ขศาสตร อ ตสาหกรรมของประเทศสหร ฐอเมร กา ซ งเป นองค กรท เสนอแนะมาตรฐาน TLV 19. IARC (International Agency for Research on Cancer) เป นหน วยงานภายใต WHO ท าท เป นแหล งรวบรวมข อม ลเก ยวก บมะเร ง ภาคว ชาอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย มหาว ทยาล ยมห ดล 5334B/EHIA/Definition_CWWTP

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information