ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556"

Transcription

1 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คม อ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม โดย กล มอ ตสาหกรรม สาน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

2 คานา เอกสาร แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการ ประเภทโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะ เช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม เป นเอกสารท จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นให ผ เก ยวข องไม ว าจะเป นเจ าของโครงการหร อผ ประกอบการ ท ปร กษาผ จ ดท ารายงาน น กว ชาการ รวมท งผ ท สนใจท วไป ใช เป นแนวทางในการศ กษาและจ ดท ารายงานโครงการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ให เป นไปตามหล กว ชาการในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม(Environmental Impact Assessment) โดยม ห วข อ เน อหา และรายละเอ ยดท ครอบคล มในประเด นสาค ญท เก ยวข องครอบคล มม ต ด าน ทร พยากรกายภาพ ทร พยากรช วภาพ ค ณค าการใช ประโยชน ของมน ษย และค ณค าค ณภาพช ว ตของมน ษย สามารถว เคราะห ให เห นระด บผลกระทบจากการพ ฒนาโครงการหร อก จการ ส าหร บก าหนดมาตรการป องก น และแก ไขผลกระทบและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อมท ม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ และให เป นไปตามหล กเกณฑ ว ธ การระเบ ยบปฏ บ ต และข นตอนการพ จารณารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามท กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะภายใต พ.ร.บ. ส งเสร มและร กษาค ณภาพ ส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ มาตรา เอกสารฉบ บน คณะผ จ ดท าได ม การปร บปร ง ทบทวน จากแนวทางฉบ บเด มท เคยได ท าไว แล วและรวบรวม ค นคว าข อม ลจากเอกสารว ชาการต างๆ เพ มเต ม และจากข อค ดเห นและข อเสนอแนะของ ผ ทรงค ณว ฒ และจากคณะกรรมการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ในระหว าง กระบวนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการด านอ ตสาหกรรมต างๆ ท เสนอ มาย งสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตลอดระยะเวลาท ผ านมา คณะผ จ ดท าหว งเป นอย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ส าหร บผ เก ยวข องไม มาก ก น อย และหากม ข อบกพร องประการใดคณะผ จ ดท าขอน อมร บและจะได น าไปปร บปร งให ด ย งข นในโอกาส ต อไป

3 สารบ ญ

4 พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ (ส วนท 4 การทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม) มาตรา 46 เพ อประโยชน ในการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมให ร ฐมนตร โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ม อ านาจประกาศในราชก จจาน เบกษาก าหนดประเภท และ ขนาดของโครงการหร อก จการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อเอกชนท ม ผลกระทบส งแวดล อมซ งต องจ ดท า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เพ อเสนอขอความเห นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 ในการประกาศตามวรรคหน ง ให ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต แนวทางการ จ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตลอดจนเอกสารท เก ยวข องซ งต องเสนอพร อมก บรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม สาหร บโครงการหร อก จการแต ละประเภทและแต ละขนาดด วย ในกรณ ท โครงการหร อก จการประเภทหร อขนาดใดหร อท จะจ ดต งข นในพ นท ใดม การ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไว แล ว และเป นมาตรฐานท สามารถใช ก บโครงการหร อก จการประเภทหร อ ขนาดเด ยวก นหร อในพ นท ล กษณะเด ยวก นได ร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อม แห งชาต อาจประกาศในราชก จจาน เบกษากาหนดให โครงการหร อก จการในท านองเด ยวก นได ร บยกเว นไม ต อง จ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมก ได แต ท งน โครงการหร อก จการน นจะต องแสดงความ ย นยอมปฏ บ ต ตามมาตรการต างๆ ท ก าหนดไว ในการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อ ก จการน นตามหล กเกณฑ และว ธ การท ร ฐมนตร กาหนด มาตรา 47 ในกรณ ท โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมตามมาตรา 46 เป นโครงการหร อก จการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จหร อโครงการร วมก บเอกชน ซ งต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ตามระเบ ยบปฏ บ ต ของทางราชการ ให ส วนราชการหร อ ร ฐว สาหก จซ งเป นผ ร บผ ดชอบโครงการหร อก จการน น จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ต งแต ในระยะท าการศ กษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต อคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต เพ อเสนอ ความเห นประกอบการพ จารณาของคณะร ฐมนตร ในการพ จารณาให ความเห นชอบรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท เสนอตามวรรค หน ง คณะร ฐมนตร อาจขอให บ คคลหร อสถาบ นใด ซ งเป นผ ช านาญการหร อเช ยวชาญเก ยวก บการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมทาการศ กษาและเสนอรายงานหร อความเห นเพ อประกอบการพ จารณาด วยก ได ส าหร บโครงการหร อก จการของส วนราชการหร อร ฐว สาหก จตามมาตรา 46 ซ งไม จ าต อง เสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ตามวรรคหน ง ให ส วนราชการหร อร ฐว สาหก จ ซ งเป นผ ร บผ ดชอบ โครงการหร อก จการน นจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมเพ อเสนอขอความเห นชอบก อนท จะ ดาเน นการตามหล กเกณฑ และว ธ การท กาหนดไว ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ก-1

5 มาตรา 48 ในกรณ ท โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ตามมาตรา 46 เป นโครงการหร อก จการซ งจะต องได ร บอน ญาตจากทางราชการตามกฎหมายก อน เร มการก อสร างหร อด าเน นการให บ คคลผ ขออน ญาตเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมต อ เจ าหน าท ซ งม อานาจตามกฎหมายน น และต อส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในการเสนอรายงานด งกล าวอาจจ ดท าเป นรายงานผลกระทบส งแวดล อมเบ องต นตามหล กเกณฑ และว ธ การท ร ฐมนตร กาหนดตามมาตรา 46 วรรคสอง ก ได ให เจ าหน าท ซ งม อ านาจอน ญาตตามกฎหมายรอการส งอน ญาตส าหร บโครงการหร อก จการ ตามวรรคหน งไว ก อนจนกว าจะทราบผลการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามมาตรา 49 จากสาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ให ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม*ตรวจสอบรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและเอกสารท เก ยวข องท เสนอมา หากเห นว ารายงานท เสนอมาม ได จ ดท าให ถ กต องตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก าหนดไว ในมาตรา 46 วรรคสอง หร อม เอกสารข อม ลไม ครบถ วน ให ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม*แจ งให บ คคลผ ขออน ญาตท เสนอรายงาน ทราบภายในกาหนดเวลาส บห าว นน บแต ว นท ได ร บการเสนอรายงานน น ในกรณ ท ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ จารณาเห นว า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและเอกสารท เก ยวข องท เสนอมาถ กต องและม ข อม ลครบถ วน หร อ ได ม การแก ไขเพ มเต มให ถ กต องครบถ วนตามวรรคสามแล ว ให ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม* พ จารณาเสนอความเห นเบ องต นเก ยวก บรายงานด งกล าวให แล วเสร จภายในก าหนดสามส บ ว น น บแต ว นท ได ร บการเสนอรายงานน น เพ อนาเสนอให คณะกรรมการผ ชานาญการพ จารณาต อไป การแต งต งคณะกรรมการผ ช านาญการตามวรรคส ให เป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต ก าหนด ซ งจะต องประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ หร อผ เช ยวชาญในสาขาว ชา การต างๆ ท เก ยวข อง และจะต องม เจ าหน าท ผ ม อ านาจอน ญาตตามกฎหมายส าหร บโครงการหร อก จการน น หร อผ แทนร วมเป นกรรมการอย ด วย มาตรา 49 การพ จารณาของคณะกรรมการผ ช านาญการตามมาตรา 48 ให กระท าให แล ว เสร จภายในส ส บห าว นน บแต ว นท ได ร บรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมจากส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ถ าคณะกรรมการผ ช านาญการม ได พ จารณาให เสร จภายใน กาหนดเวลาด งกล าว ให ถ อว าคณะกรรมการผ ชานาญการให ความเห นชอบแล ว ในกรณ ท คณะกรรมการผ ช านาญการให ความเห นชอบ หร อในกรณ ท ให ถ อว าคณะกรรมการ ผ ชานาญการให ความเห นชอบแล ว ให เจ าหน าท ซ งม อานาจตามกฎหมายส งอน ญาตแก บ คคลซ งขออน ญาตได ก-1

6 ในกรณ ท คณะกรรมการผ ช านาญการไม ให ความเห นชอบ ให เจ าหน าท รอการส งอน ญาตแก บ คคลผ ขออน ญาตไว ก อนจนกว าบ คคลด งกล าวจะเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามท คณะกรรมการผ ช านาญการส งให ท าการแก ไขเพ มเต มหร อจ ดท าใหม ท งฉบ บ ตามแนวทางหร อรายละเอ ยดท คณะกรรมการผ ชานาญการกาหนด เม อบ คคลด งกล าวได เสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมซ งได ท าการแก ไข เพ มเต มหร อได จ ดท าใหม ท งฉบ บแล ว ให คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณารายงานด งกล าวให แล วเสร จ ภายในสามส บว นน บแต ว นท ได ร บการเสนอรายงานด งกล าว แต ถ าคณะกรรมการผ ช านาญการม ได พ จารณาให แล วเสร จภายในก าหนดเวลาด งกล าว ให ถ อว าคณะกรรมการผ ช านาญการเห นชอบ และให เจ าหน าท ด งกล าว ส งอน ญาตแก บ คคลผ ขออน ญาตได ในกรณ ท เห นเป นการสมควร ร ฐมนตร จะประกาศในราชก จจาน เบกษาก าหนดให โครงการ หร อก จการตามประเภทและขนาดท ประกาศก าหนดตามมาตรา 46 ต องเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมในการขอต ออาย ใบอน ญาตส าหร บโครงการหร อก จการน น ตามว ธ การเช นเด ยวก บการขออน ญาต ด วยก ได มาตรา 50 เพ อประโยชน ในการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตาม มาตรา 48 และมาตรา 49 ให กรรมการผ ช านาญการหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งได ร บมอบหมายจาก คณะกรรมการผ ช านาญการ ม อ านาจตรวจสถานท ซ งเป นท ต งของโครงการหร อก จการท เสนอขอร บความ เห นชอบในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมได ตามความเหมาะสม เม อคณะกรรมการผ ช านาญการได ให ความเห นชอบในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมตามมาตรา 49 แล ว ให เจ าหน าท ซ งม อ านาจตามกฎหมายในการพ จารณาส งอน ญาต หร อต ออาย ใบอน ญาต น ามาตรการตามท เสนอไว ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไปก าหนดเป นเง อนไขใน การส งอน ญาต หร อต ออาย ใบอน ญาตโดยให ถ อว าเป นเง อนไขท กาหนดตามกฎหมายในเร องน นด วย มาตรา 51 เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 ร ฐมนตร โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต อาจกาหนดให รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตาม มาตรา 46 ต องจ ดท าหร อได ร บการร บรองจากบ คคลซ งได ร บอน ญาตให เป นผ ช านาญการศ กษาผลกระทบ ส งแวดล อมก ได การขอและการออกใบอน ญาต ค ณสมบ ต ของผ ชานาญการศ กษาผลกระทบส งแวดล อมท จะม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมการควบค มการปฏ บ ต งานของผ ได ร บใบอน ญาต การต อ อาย ใบอน ญาต การออกใบแทนใบอน ญาต การส งพ กและการเพ กถอนการอน ญาต และการเส ยค าธรรมเน ยม การขอและการออกใบอน ญาตให เป นไปตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท กาหนดในกฎกระทรวง ก-2

7 ร ปท ก-1 ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมสาหร บโครงการหร อก จการท อาจ (สาหร บโครงการหร อก จการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการหร อก จการไม ต องเสนอขอร บ ความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ) ก-3

8 ร ปท ก-2 ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมสาหร บโครงการหร อก จการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (สาหร บโครงการหร อก จการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการหร อก จการไม ต องเสนอขอร บ ความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ) ก-4

9 ข อกาหนดท ควรทราบเบ องต นในการเตร ยมการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ก. ประเภทของโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรมท ต องจ ดทารายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ประเภทโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการ ท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรมท ต องจ ดท ารายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม หมายถ งโครงการท ม รายช อตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (รวมท งประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท เก ยวข องก บการ ก าหนด ประเภท ขนาดของโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท ม การปร บปร ง แก ไข เพ มเต ม ในภายหล ง) ได แก - ประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง กาหนดประเภทและขนาดของ โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การระเบ ยบ ปฏ บ ต และแนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ว นท 24 เมษายน 2555 และ - ประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง กาหนดประเภท ขนาด และว ธ ปฏ บ ต ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ท ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อเอกชนจะต องจ ดท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ลงว นท 31 ส งหาคม 2553 และตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร องกาหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางในการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด าน ค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ลงว นท 29 ธ นวาคม 2552 นอกจากน จะต องพ จารณาความสอดคล องของช อโครงการตามกฎหมายของหน วยงานท เก ยวข องก บการจ ดต งโครงการน คมอ ตสาหกรรม และโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อ โครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม อาท 1) น คมอ ตสาหกรรม รวมท งเขตประกอบการท วไป และเขตประกอบการเสร (พ.ร.บ.การ น คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย พ.ศ และ พ.ร.บ.การน คมอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย (ฉบ บท 4) พ.ศ ) เขตประกอบการอ ตสาหกรรม (พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535) ก-5

10 3) เขตปลอดอากร (พระราชบ ญญ ต ศ ลกากร พระพ ทธศ กราช 2469 และท ม การปร บปร ง แก ไขภายหล ง) 4) การจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม (พ.ร.บ. การจ ดสรรท ด น พ.ศ และ ประกาศคณะกรรมการกลางจ ดสรรท ด นกลาง เร อง กาหนดนโยบายการจ ดสรรท ด นเพ อ การอ ตสาหกรรม ลงว นท 20 ก นยายน 2548 ) รายช อประเภทโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อ โครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรมท ต องจ ดท า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และย นต อส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ส าหร บเสนอต อคณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ด านอ ตสาหกรรมและระบบสาธารณ ปโภคท สน บสน น ด งสร ปไว ในตารางท ก-1 และ ก-2 ตารางท ก-1 รายช อโครงการตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 24 เมษายน 2555 ลาด บท ตาม ประกาศ ประเภทโครงการหร อก จการ ขนาด หล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต 4 น คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการ อ ตสาหกรรม ท กขนาด ให เสนอในข นขออน ม ต หร อขออน ญาตโครงการ ตารางท ก-2 รายช อโครงการตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 31 ส งหาคม 2553 (โครงการท อาจม ผลกระทบอย างร นแรง หร อ EHIA) ลาด บท ตาม ประเภทโครงการหร อก จการ ขนาด หล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต ประกาศ 3 น คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรม ด งต อไปน 3.1 น คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ท กขนาด ให เสนอในข นขออน ม ต ก-6

11 ลาด บท ตาม ประกาศ ประเภทโครงการหร อก จการ ขนาด หล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมท จ ดต งข นเพ อรองร บอ ตสาหกรรมป โตร เคม ตาม 4 หร ออ ตสาหกรรมถล งแร เหล ก ตาม 5.1 หร อ 5.2 แล วแต กรณ มากกว า 1 โรงงาน ข นไป 3.2 น คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรม ท ม การขยายพ นท เพ อรองร บ อ ตสาหกรรมป โตรเคม ตาม 4 หร อ อ ตสาหกรรมถล งแร เหล ก ตาม 5.1 หร อ 5.2 หร อขออน ญาตโครงการ ท กขนาด ให เสนอในข นขออน ม ต หร อขออน ญาตโครงการ ข. การกาหนดช อรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คม อ ตสาหกรรมตามกฎหมายว า ด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรร ท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม 1) การก าหนดช อโครงการหร อก จการท จะจ ดต งเป นน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการ อ ตสาหกรรม ท เข าข ายตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 24 เมษายน 2555 (1.1) กรณ ท โครงการด งกล าวจ ดต งใหม และจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมเป นคร งแรก ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/ เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ )...(ช อ)...ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด)... (กรณ น รวมท งโครงการท ม อย เด ม แต ไม เข าข ายขนาดโครงการหร อก จการซ งต อง จ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในอด ตท ผ านมา จนกระท งม การขยายก จการหร อโครงการ เข าข ายตามขนาดท ก าหนด หร อ ประเภทโครงการ หร อก จการท ม การประกาศตามกฎหมายใหม ทาให ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เป น คร งแรก) โดยไม จ าเป นต องระบ ล กษณะของน คมอ ตสาหกรรม เน องจากรายละเอ ยดท จ าเป นอ นๆ น น ก-7

12 สามารถนาไปอธ บายในเล มรายงานได ต วอย าง เช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คม อ ตสาหกรรมอ ไอเอ* (1.2) กรณ ท โครงการด งกล าวม การจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไว แต เด มแล วม การขยาย ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คมอ ตสาหกรรม. (ช อ)...(ส วนขยาย คร งท...) (แล วแต ว าขยายคร งท เท าไร) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ท หร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด) ต วอย างเช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คมอ ตสาหกรรมอ ไอเอ* (ส วนขยายคร งท 1) (1.3) กรณ ท โครงการด งกล าวม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการและ/หร อมาตรการ ด านส งแวดล อมในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ท ต องม การศ กษาและประเม นผลกระทบ เพ มเต ม ให ใช ช อ รายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม โครงการน คมอ ตสาหกรรม(ช อ...). (คร งท... ) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคล เจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อาเภอจ งหว ด)) ต วอย างเช น รายงานการ เปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ โครงการน คมอ ตสาหกรรมอ ไอเอ* (คร งท 1) เป นต น (1.4) กรณ ท ม การส งรายงานช แจงเพ มเต มตามมต คณะกรรมการผ ชานาญการพ จารณา รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท ม มต ไม ให ความเห นชอบรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมหร อรายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ให ใช ช อ รายงานช แจงเพ มเต มคร งท...(ช อ รายงานตาม (1.1) - (1.4)) ต วอย างเช น รายงานช แจงเพ มเต มคร งท 1 เพ อประกอบการพ จารณารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการน คมอ ตสาหกรรมอ ไอเอ* หมายเหต กรณ ท เจ าของโครงการหร อบร ษ ทท ปร กษาต องการเสนอข อม ลเพ มเต มประกอบรายงานในข อ ให ใช ช อเอกสารด งกล าวว า ข อม ลเพ มเต มประกอบรายงาน...(ตามข อ )... เพ อเสนอต อ คณะกรรมการผ ชานาญการฯ ต อไป) 2) การก าหนดช อโครงการหร อก จการท จะจ ดต งเป นน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วย การน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการ อ ตสาหกรรม ท เข าข ายตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ลงว นท 29 ธ นวาคม 2552 และประกาศฯ ลงว นท 31 ส งหาคม 2553 (โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย าง ร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ) (2.1) กรณ ท โครงการด งกล าวจ ดต งใหม และจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมเป นคร งแรก ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ...) (ช อ)... ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล

13 อ าเภอจ งหว ด).. (กรณ น รวมท งโครงการท ม อย เด ม แต ไม เข าข ายขนาดโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท า รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในอด ต ท ผ านมา จนกระท งม การขยายก จการหร อโครงการ เข าข ายตามขนาดท ก าหนด หร อ ประเภทโครงการหร อ ก จการท ม การประกาศตามกฎหมายใหม ท าให ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เป นคร ง แรก) ต วอย างเช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการเขต ประกอบการอ ตสาหกรรมโอเอ นอ พ * (2.2) กรณ ท โครงการด งกล าวม การจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมไว แต เด มแล วม การขยาย ให ใช ช อ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ...) (ช อ)...(ส วน ขยาย คร งท...) ) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนาโครงการ)...ต งอย ท... (ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด) ต วอย างเช น รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการเขตประกอบการอ ตสาหกรรมอ เอชไอเอ* (ส วนขยาย คร งท 1) เป นต น (2.3) กรณ ท โครงการด งกล าวม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการและ/หร อมาตรการ ด านส งแวดล อมในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ท ต องม การศ กษาและประเม นผลกระทบ เพ มเต ม ให ใช ช อ รายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการ...(น คมอ ตสาหกรรม/เขตประกอบการอ ตสาหกรรม/ สวนอ ตสาหกรรม แล วแต กรณ...) (คร งท...) ) ของบร ษ ท...(ช อบร ษ ทหร อน ต บ คคลเจ าของหร อผ พ ฒนา โครงการ)...ต งอย ท...(ระบ ท ต ง ต าบล อ าเภอจ งหว ด) ต วอย าง เช น รายงานการเปล ยนแปลง รายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจ ก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการน คมอ ตสาหกรรมอ เอชไอเอ* (คร งท 1) (2.4) กรณ ท ม การส งรายงานช แจงเพ มเต มตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณา รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมท ม มต ไม ให ความเห นชอบรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมหร อรายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ ให ใช ช อ รายงานช แจงเพ มเต มคร งท...เพ อ ประกอบการพ จารณารายงาน...(ช อรายงานตาม (2.1)-(2.3)) ต วอย างเช น รายงานช แจงเพ มเต มคร งท 1 เพ อ ประกอบการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ก-8

14 ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ โครงการเขต ประกอบการอ ตสาหกรรมโอเอ นอ พ * หมายเหต กรณ ท เจ าของโครงการหร อบร ษ ทท ปร กษาต องการเสนอข อม ลเพ มเต มประกอบรายงานในข อ ให ใช ช อเอกสารด งกล าวว า ข อม ลเพ มเต มประกอบรายงาน...(ตามข อ ) เพ อเสนอต อ คณะกรรมการผ ชานาญการฯ ต อไป) 3) การก าหนดช อโครงการหร อก จการด งกล าวตามข อ 1) 2) ในกรณ ท ผ ประกอบการ หร อเจ าของโครงการไม ม ความประสงค จะจ ดต งเป นน คมอ ตสาหกรรม เขตอ ตสาหกรรมท วไป เขต อ ตสาหกรรมเสร ตาม พ.ร.บ. การน คมอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย พ.ศ และ พ.ร.บ. การน คม อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย(ฉบ บท 4) พ.ศ หร อจ ดต งเป นเขตประกอบการอ ตสาหกรรมตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ ผ ประกอบการโครงการหร อเจ าของโครงการจะต องใช ช ออ น เช น โครงการพ ฒนา ท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม... หร อ โครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม... เพ อป องก นการส บสนและ เข าใจผ ดว าโครงการด งกล าวได ร บการพ จารณาภายใต ของกฎหมายของหน วยงานท เก ยวข อง หมายเหต * ช อสมม ต ค. ร ปแบบรายงาน ร ปแบบการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการต งใหม หร อ โครงการขยายหร อโครงการท ม การจ ดท ารายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บเสนอต อคณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมเพ อพ จารณา จะม ความแตกต างก นในส วนของห วข อศ กษาและรายละเอ ยดของข อม ลท จาเป นต องนาเสนอ ด งน 1) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการต งใหม ให นาเสนอรายละเอ ยด ของข อม ลในแต ละห วข อศ กษาตามแนวทางการจ ดทารายงานฯ ท กาหนดไว ในฉบ บน 2) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการส วนขยาย ให นาเสนอ รายละเอ ยดของข อม ลในแต ละห วข อศ กษาตามแนวทางการจ ดทารายงานฯ ท กาหนดไว ในฉบ บน ในเช ง เปร ยบเท ยบก บข อม ลของโครงการป จจ บ น 3) รายงานการเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมท ต องม การศ กษาและประเม นผลกระทบเพ มเต ม ให น าเสนอข อม ลในรายละเอ ยดเฉพาะส วนท เก ยวข องหร อส วนท ได ร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงด งกล าว ซ งจะม รายละเอ ยดของเน อหามากหร อน อย ข นอย ก บประเด นท จะท าการเปล ยนแปลง พร อมท ง เสนอสร ปภาพรวมของการด าเน นการโครงการป จจ บ น เปร ยบเท ยบก บการดาเน นการภายหล งการเปล ยนแปลงในร ปแบบตาราง และสร ปผลการปฏ บ ต ตามมาตรการ ก-9

15 ป องก นและแก ไขผลกระทบส งแวดล อมและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อมท ผ านมา เพ อ ประกอบความเข าใจต อการพ จารณารายงานฯ ในภาพรวมด วย ง. การจ ดส งเอกสารรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและหล กฐานท เก ยวข องให สาน กงาน นโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการท ต งใหม หร อขอขยาย เป นไป ตามระบ ในเอกสารเอกสารท ายประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมลงว นท 24 เมษายน 2555 ประกอบด วย รายงานหล ก จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ รายงานย อ จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ ปกหน าและปกในของรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผ. 2 หน งส อร บรองการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผ. 3 สาเนาใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม บ ญช รายช อผ จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผ. 5 แบบแสดงรายละเอ ยดการเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตาม แบบ สผ. 6 2) รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการท ต งใหม หร อขอขยาย(โครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ) เป นไปตามระบ ในเอกสารท ายประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมลงว นท 29 ธ นวาคม 2552 ประกอบด วย รายงานหล ก จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ รายงานย อ จานวนไม น อยกว า 15 ฉบ บ ปกหน าและปกในของรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 2 หน งส อร บรองการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 3 สาเนาใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม บ ญช รายช อผ จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 5 แบบแสดงรายละเอ ยดการเสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมตามแบบ สผร. 6 ก-10

16 3) การจ ดส งรายงานฉบ บสมบ รณ และเอกสารท เก ยวข องของโครงการท ได ร บความเห นชอบ รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม จากคณะกรรมการผ ชานาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ประกอบด วย รายงานฉบ บย อ 4 เล ม รายงานฉบ บหล กพร อมภาคผนวก 4 ช ด แผ น CD-ROM 8 ช ด เอกสารท เก ยวข องอ น ๆ (ตามรายการและจานวนท ฝ ายเลขาน การ คณะกรรมการ ผ ชานาญการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม อาจก าหนด เพ มเต ม) ก-11

17 บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ (1) ระบ สถานท ต งโครงการ ขนาดพ นท ล กษณะการประกอบก จการ (2) ระบ เหต ผลและความจาเป นในการดาเน นโครงการ (3) ในกรณ โครงการท เคยจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมมาแล ว ให สร ป ล าด บเหต การณ ของการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมหร อรายงานการเปล ยนแปลง รายละเอ ยดโครงการในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เหต ผลของการจ ดท ารายงาน ฯ และว นท ได ร บการพ จารณาเห นชอบในรายงาน ฯ และแนบหน งส อเห นชอบ และมาตรการป องก นและแก ไขผลกระทบ ส งแวดล อมและมาตรการต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อมล าส ด (ระบ เลขท และว นท ของหน งส อ พ จารณาเห นชอบในรายงาน ฯ) 1.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงาน ระบ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานฯ และการน าเสนอฯ ไปใช เช น เพ อเสนอต อ หน วยงานอน ญาตเพ อประกอบการขออน ญาตต งโรงงาน ขอขยายหร อขอเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ 1.3 ขอบเขตและว ธ การศ กษา (1) ขอบเขตพ นท ศ กษา โดยให ระบ ขอบเขตพ นท ศ กษา ครอบคล มพ นท ร ศม อย างน อย 5 ก โลเมตรจากแนวเขตพ นท โครงการ(Boundary) พร อมแสดงแผนท ประกอบในอ ตราส วน 1:50,000 (2) ประเด นการศ กษา ซ งได จากการว เคราะห ความส าค ญของการศ กษาในประเด นต าง ๆ และอ างอ งผลการจ ดทาประช มกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ (3) แผนการศ กษา ว ธ การศ กษา ข อม ลและระยะเวลาการศ กษา (4) ว ธ การท จะได มาซ งข อม ลของการศ กษา 1.4 กฎหมาย นโยบายและระเบ ยบท เก ยวข อง ระบ กฎหมาย นโยบาย มต คณะร ฐมนตร มต คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต และระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการศ กษาโครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คมอ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก บน คมอ ตสาหกรรมหร อโครงการจ ดสรรท ด นเพ อการอ ตสาหกรรม ท งทางด านส งแวดล อม และด านอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ด านการผ งเม อง ข อก าหนดของหน วยงานส วนท องถ น และด าน อ น ๆ ท เก ยวข องก บโครงการ 1-1

18 1.5 หล กเกณฑ การพ จารณาแนวทางเล อกของโครงการ ระบ หล กเกณฑ การพ จารณาพร อมท มาของหล กเกณฑ ท น ามาใช ในการพ จารณาทางเล อกใน การด าเน นโครงการ เช น ความเหมาะสมของด านสถานท ต ง ความเหมาะสมของประเภทอ ตสาหกรรมท จะมาต ง เทคโนโลย ของการบ าบ ดและก าจ ดมลพ ษรวมท งการจ ดการกากของเส ยและส งปฏ ก ล การจ ดการ ส งแวดล อมอย างย งย นและการอน ร กษ พล งงาน เป นต น พร อมท งระบ เหต ผลท เล อกแนวทางท ม ความเป นไปได ในการจ ดทาโครงการ 1.6 ข นตอนการดาเน นงานโครงการ (1) เสนอรายละเอ ยดของก จกรรมและระยะเวลาการด าเน นงานของโครงการ ตามแผนงาน การพ ฒนาโครงการ พร อมท งระบ ระยะเวลาในการดาเน นการตามกระบวนการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ท สอดคล องก บแผนงานโครงการ ในร ปของตารางหร อกราฟ (2) เสนอความก าวหน าของการประสานงานก บหน วยงานผ อน ญาต/อน ม ต ท เก ยวข องก บ ก จการของโครงการ เช น การขออน ญาตใช พ นท จากหน วยงานท เก ยวข อง การขออน ญาตใช น า การขอมต สภา ท องถ น การตรวจสอบข อกาหนดด านผ งเม อง เป นต น 1.7 ข อม ลสร ปเปร ยบเท ยบรายละเอ ยดโครงการในเช งเปร ยบเท ยบก อนและหล งขยายหร อเปล ยนแปลง รายละเอ ยดโครงการ (สาหร บโครงการส วนขยายหร อเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ) ให น าเสนอข อม ลสร ปรายละเอ ยดโครงการในเช งเปร ยบเท ยบก อนและหล งขยายโครงการ หร อเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการเก ยวก บท ต ง ขนาดพ นท การจ ดวางผ งการใช ประโยชน ของพ นท (Layout) ประเภทอ ตสาหกรรม พ นท ส เข ยว ฯลฯ พร อมท งเหต ผล/ความจ าเป น/ความแตกต างจากก อนและ หล งขยายหร อเปล ยนแปลงรายละเอ ยดโครงการ 1-2

19 บทท 2 รายละเอ ยดโครงการ 2.1 สถานท ต งและขนาดโครงการ (1) ระบ สถานท ต งโครงการให ช ดเจนโดยเร ยงจากตาบล อาเภอท เป นท ต งของโครงการก อน และตาบล และอาเภออ น ๆ ในลาด บถ ดไป รวมท งสาน กงานโครงการสาหร บต ดต อ โดยระบ ท ต งเลขท หม บ าน ถนน ตาบล อ าเภอ และจ งหว ด ในกรณ ท ม ท ต งสาน กงานของใหญ ของเจ าของโครงการใน กร งเทพมหานครหร อจ งหว ดอ นๆ ให ระบ ท อย ของสาน กงานด งกล าว ข อม ลด งกล าวมาด วยเพ อสะดวกในการ ต ดต อประสานงาน (2) แผนท แสดงท ต งและขอบเขตโครงการ มาตราส วน 1 : 50,000 (3) แสดงร ปภาพสภาพแวดล อมพ นฐานภายในและโดยรอบพ นท โครงการ แสดงรายละเอ ยด ของส งท ปรากฏอย ในสภาพป จจ บ น และบร เวณพ นท สาค ญท อาจได ร บผลกระทบจากโครงการ (4) แสดงเส นทางคมนาคมสายหล กท เข าออกส บร เวณพ นท โครงการจากทางหลวง หร อทาง สาธารณะภายนอก (5) แสดงแผนผ งแสดงร ปต อแปลงเอกสารส ทธ ท น ามาจ ดท าโครงการ (เช น โฉนดท ด น หร อ นส.3 เป นต น) ออกให โดยหน วยงานราชการท เก ยวข อง หร อส าเนามาจากต นฉบ บท จ ดท าโดยหน วยงาน ราชการท เก ยวข อง และแสดงตารางข อม ลขนาดท ด น เลขท แปลงเอกสารส ทธ พร อมสาเนาเอกสารส ทธ (6) แสดงรายละเอ ยดพ นท สาธารณประโยชน ต าง ๆ ท อย ภายในท ด น หากพบว าผ งต วโฉนด และส าเนาโฉนดด งกล าว ม ถนนหร อคลองหร อล ารางสาธารณะ และพ นท บ คคลอ นปรากฏอย แม ว าป จจ บ น จะไม ม สภาพอย แล วก ตาม จะต องก าหนดระยะถอยร นตามประกาศผ งเม อง และหร อกฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง (7) แสดงผ งแม บทหร อแผนผ งการใช ประโยชน ท ด นของโครงการ(Lay out)ให ช ดเจน โดยแสดงขนาดเขตพ นท อ ตสาหกรรม เขตพ นท พาณ ชยกรรม เขตพ นท ส เข ยวและแนวต นไม โดยรอบโครงการ ท เป นแนวป องก น(Protection Strips) รวมท งพ นท แนวก นชน(Buffer Zone) (หากม ) เขตพ นท สาธารณ ปโภค เช น ถนนภายในโครงการ เส นทางทางเข า-ออกโครงการ บ อส ารองน าด บ โรงผล ตน าประปา ระบบบ าบ ดน าเส ย และระบบรองร บการก าจ ดขยะม ลฝอย เป นต น และบร เวณคลองสาธารณะในพ นท ศ กษา และคลองรองร บการระบายน าฝนหร อน าท งของโครงการ หร ออ นๆ ท งน แผนท และแผนผ งท แสดงให ห นท ศ มาตรฐานไปทางท ศเหน อเสมอ ท งน ผ งแม บทหร อแผนผ งการใช ประโยชน ท ด นต องออกแบบให สอดคล องตาม หล กเกณฑ หร อแนวทางต างๆ ท เก ยวข อง รวมท งการออกแบบการใช ประโยชน ท ด นภายในโครงการต อง สอดคล องตามกฎหมายว าด วยการผ งเม องหร อกฎหมายอ นท เก ยวข องท บ งค บใช ในป จจ บ น 2-1

20 2.2 ประเภทของโรงงานอ ตสาหกรรมเป าหมายในพ นท โครงการ ระบ ประเภทของโรงงานอ ตสาหกรรมเป าหมายท สามารถต งในพ นท โครงการและประเภท อ ตสาหกรรมท ห ามต งในโครงการ พร อมท งระบ หล กเกณฑ ท ใช ในการค ดเล อกประเภทของอ ตสาหกรรมด วย 2.3 ระบบสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ แสดงระบบสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการของโครงการในระยะก อสร างและระยะ ดาเน นการ ให เสนอแผนการพ ฒนาระบบต างๆ พร อมระบ ช วงระยะเวลาท ใช ในการดาเน นการพ ฒนาระบบ อานวยความสะดวกต างๆ ให สอดคล องก บการพ ฒนาพ นท โครงการ โดยม องค ประกอบหล กท สาค ญ ด งน แหล งน าด บและระบบน าประปาสาหร บโครงการ (1) แสดงข อม ลแหล งน าด บส าหร บโครงการ ปร มาณน าด บท สามารถรองร บโครงการ รายละเอ ยดการส งน าด บจากแหล งน าด บมาผล ตน าใช และน าประปา แหล งก กเก บน าด บ (2) แสดงข อม ลการใช น าของโครงการ โดยระบ ปร มาณน าใช แยกตามประเภทการ ใช งาน เช น พ นท อ ตสาหกรรม พ นท พาณ ชยกรรม พ นท อาคารส าน กงาน แผนการใช น าของโครงการ ใน ภาพรวมท งหมดของโครงการ โดยแสดงถ งหล กเกณฑ อ างอ งท ใช ในการประมาณปร มาณน าใช ท งหมดในแต ละ เขตของพ นท โครงการให ช ดเจน และแสดงให เห นปร มาณแหล งน าด บเพ ยงพอส าหร บการใช น าในโครงการได ตลอดท งป และแสดงแผนผ งสมด ลน าใช ของโครงการ (3) แผนการปร บปร งค ณภาพน าใช แสดงปร มาณและค ณภาพน าด บ พร อมรายละเอ ยด ของขบวนการปร บปร งค ณภาพน าด บ (Water Supply Treatment System) และค ณภาพน าหล งการ ปร บปร งแล ว ตลอดจนแผนการจ ายน าให ก บส วนต างๆ ของโครงการ และแหล งน าส ารอง กรณ แหล งน าด บม ปร มาณน าน อยกว าท คาดการณ ไว (4) กรณ ท โครงการต งอย ในเขตบร การของการประปาส วนภ ม ภาคหร อการประปาส วน ท องถ นแล วแต กรณ หาก ต องใช บร การของหน วยงานน น โดยให แสดงหล กฐานจากการประปาว า สามารถ ให บร การได การคมนาคมขนส ง แสดงแผนการพ ฒนาระบบคมนาคมขนส ง ท งภายในและภายนอกพ นท โครงการ รวมถ งท ศทางระบบการขนส งสายหล กและสายรองท เช อมต อโครงการก บภายนอก ถนนสายหล กท เป น ทางเข าออกของโครงการท เช อมต อก บถนนหร อทางภายนอก เช น ทางหลวงแผ นด นหร อทาง สาธารณประโยชน ต องการออกแบบระบบถนนเป นไปตามมาตรฐานหล กว ชาว ศวกรรมการทางและจราจร มาตรฐานกรมทางหลวง และมาตรฐานความปลอดภ ยด านการจราจรก าหนด โดยแสดงการเปร ยบเท ยบ มาตรฐานก บการออกแบบให ช ดเจน และให ม แบบถนน ตลอดจนขนาดของเขตทางและผ วจราจรเป นส ดส วน ก บขนาดของน คมอ ตสาหกรรมไม น อยกว าเกณฑ กาหนดตามท หน วยงานอน ม ต หร ออน ญาตก าหนดไว เช น การ 2-2

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information