ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร"

Transcription

1 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช ว ตท ทางานส มพ นธ ก น ม กระบวนการส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ในการดารงช ว ตของตนเองและด แลส งม ช ว ต ม.1 1. ส งเกตและอธ บายร ปร าง ล กษณะ ของเซลล ของส งม ช ว ตเซลล เด ยว และเซลล ของส งม ช ว ตหลายเซลล - เซลล ของส งม ช ว ตเซลล เด ยว และเซลล ของ ส งม ช ว ตหลายเซลล เช น เซลล พ ช และเซลล ส ตว ม ร ปร าง ล กษณะแตกต างก น 2. ส งเกตและเปร ยบเท ยบส วน ประกอบสาค ญของเซลล พ ชและ เซลล ส ตว 3. ทดลองและอธ บายหน าท ของ ส วนประกอบท สาค ญของเซลล พ ช และเซลล ส ตว 4. ทดลองและอธ บายกระบวนการ สารผ านเซลล โดยการแพร และ ออสโมซ ส - น วเคล ยส ไซโทพลาซ ม และเย อห มเซลล เป น ส วนประกอบสาค ญของเซลล ท เหม อนก นของ เซลล พ ชและเซลล ส ตว - ผ น ง เ ซ ล ล แ ล ะ ค ล อ โ ร พ ล า ส ต เ ป น ส วนประกอบ ท พบได ในเซลล พ ช - น วเคล ยส ไซโทพลาซ ม เย อห มเซลล แวค วโอล เป นส วนประกอบท ส าค ญของเซลล ส ตว ม หน าท แตกต างก น - น วเคล ยส ไซโทพลาซ ม เย อห มเซลล แวค ว- โอล ผน งเซลล และคลอโรพลาสต เป น ส วนประกอบท ส าค ญของเซลล พ ช ม หน าท แตกต างก น - การแพร เป นการเคล อนท ของสาร จากบร เวณ ท ม ความเข มข นส งไปส บร เวณท ม ความ เข มข นต า - ออสโมซ สเป น การเคล อนท ของน าผ านเข า และออกจากเซลล จากบร เวณท ม ความ เข มข นของสารละลายต าไปส บร เวณท ม ความเข มข นของสารละลายส ง โดยผ านเย อ เล อกผ าน

2 12 ม.1 6. ทดลองหาป จจ ยบางประการท จาเป นต อการส งเคราะห ด วยแสงของพ ช และอธ บายว าแสงคลอโรฟ ลล แก ส - แสง คลอโรฟ ลล แก สคาร บอนไดออกไซด และน า เป นป จจ ยท จาเป นต อกระบวนการ ส งเคราะห ด วยแสงของพ ช คาร บอนไดออกไซด น า เป นป จจ ย ท จาเป นต องใช ในการส งเคราะห ด วยแสง 6. ทดลองและอธ บายผลท ได จาก การส งเคราะห ด วยแสงของพ ช - น าตาล แก สออกซ เจนและน า เป น ผล ตภ ณฑ ท ได จากกระบวนการส งเคราะห ด วย แสงของพ ช 7. อธ บายความสาค ญของ กระบวนการส งเคราะห ด วยแสงของ พ ชต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม 8. ทดลองและอธ บายกล มเซลล ท เก ยวข องก บการลาเล ยงน าของพ ช 9. ส งเกตและอธ บายโครงสร างท เก ยวก บระบบลาเล ยงน าและอาหาร ของพ ช 10. ทดลองและอธ บายโครงสร าง ของดอกท เก ยวข องก บการส บพ นธ ของพ ช - กระบวนการส งเคราะห ด วยแสงม ความสาค ญต อการดารงช ว ตของส งม ช ว ต และต อส งแวดล อมใน ด านอาหาร การ หม นเว ยนของแก สออกซ เจนและแก ส คาร บอนไดออกไซด - เน อเย อลาเล ยงน าเป นกล มเซลล เฉพาะเร ยง ต อเน องก นต งแต ราก ลาต น จนถ งใบ ทา หน าท ในการลาเล ยงน าและธาต อาหาร - เน อเย อลาเล ยงน าและเน อเย อลาเล ยงอาหาร เป นกล มเซลล ท อย ค ขนานก นเป นท อลาเล ยง จากราก ลาต นถ งใบ ซ งการจ ดเร ยงต วของ ท อลาเล ยงในพ ชใบเล ยงเด ยวและพ ชใบเล ยง ค จะแตกต างก น - เน อเย อลาเล ยงน า ทาหน าท ในการลาเล ยงน า และธาต อาหารจากรากส ใบ ส วนเน อเย อ ลาเล ยงอาหารทาหน าท ลาเล ยงอาหารจากใบ ส ส วนต างๆ ของพ ช - การคายน าม ส วนช วยในการลาเล ยงน าของ พ ช - เกสรเพศผ และเกสรเพศเม ยเป นโครงสร างท ใช ในการส บพ นธ ของพ ชดอก

3 ม อธ บายกระบวนการส บพ นธ แบบอาศ ยเพศของพ ชดอกและการ ส บพ นธ แบบไม อาศ ยเพศของพ ช - กระบวนการส บพ นธ แบบอาศ ยเพศของพ ช ดอกเป นการปฏ สนธ ระหว างเซลล ส บพ นธ เพศผ และเซลล ไข ในออว ล โดยใช ส วนต างๆ ของพ ชเพ อช วย ในการขยายพ นธ - การแตกหน อ การเก ดไหล เป นการส บพ นธ ของพ ชแบบไม อาศ ยเพศ โดยไม ม การ ปฏ สนธ - ราก ลาต น ใบ และก งของพ ชสามารถนาไปใช ขยายพ นธ พ ชได 12.ทดลองและอธ บายการตอบสนอง ของพ ชต อแสง น า และการส มผ ส 13. อธ บายหล กการและผลของการ ใช เทคโนโลย ช วภาพในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ เพ มผลผล ตของพ ช และนาความร ไปใช ประโยชน ม อธ บายโครงสร างและการ ทางานของระบบ ย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของ มน ษย และส ตว รวมท งระบบ ประสาทของมน ษย 2. อธ บายความส มพ นธ ของระบบ ต าง ๆ ของ มน ษย และนาความร ไป ใช ประโยชน - พ ชตอบสนองต อส งเร าภายนอก โดยส งเกต ได จากการเคล อนไหวของส วนประกอบของ พ ช ท ม ต อแสง น า และการส มผ ส - เทคโนโลย ช วภาพ เป นการใช เทคโนโลย เพ อ ท าให ส งม ช ว ตหร อองค ประก อบของ ส งม ช ว ต ม สมบ ต ตามต องการ - การเพาะเล ยงเน อเย อพ ช พ นธ ว ศวกรรม เป น เทคโนโลย ช วภาพท ใช ในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของพ ช - ระบบย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ และระบบประสาทของมน ษย ในแต ละ ระบบ ประกอบด วยอว ยวะหลายชน ดท ทางานอย างเป นระบบ - ระบบย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของส ตว ประกอบด วยอว ยวะหลายชน ดท ทางานอย างเป นระบบ - ระบบย อยอาหาร ระบบหม นเว ยนเล อด ระบบหายใจ ระบบข บถ าย ระบบส บพ นธ ของมน ษย ในแต ละระบบม การทางานท ส มพ นธ ก นทาให มน ษย ดารงช ว ตอย ได อย าง 13

4 14 ม. 2 ปกต ถ าระบบใดระบบหน งทางานผ ดปกต ย อมส งผลกระทบต อระบบอ นๆ ด งน นจ ง ต องม การด แลร กษาส ขภาพ 3. ส งเกตและอธ บายพฤต กรรม ของมน ษย และส ตว ท ตอบสนองต อ ส งเร าภายนอกและภายใน 4. อธ บายหล กการและผลของการ ใช เทคโนโลย ช วภาพในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของ ส ตว และนาความร ไปใช ประโยชน 5. ทดลอง ว เคราะห และอธ บาย สารอาหารในอาหารม ปร มาณ พล งงานและส ดส วนท เหมาะสมก บ เพศและว ย 6. อภ ปรายผลของสารเสพต ดต อ ระบบต าง ๆ ของร างกาย และ แนวทางในการป องก นตนเองจาก สารเสพต ด - แสง อ ณหภ ม และการส มผ ส จ ดเป นส งเร า ภายนอก ส วนการเปล ยนแปลงระด บสารใน ร างกาย เช น ฮอร โมน จ ดเป นส งเร าภายใน ซ งท ง ส งเร าภายนอกและส งเร าภายในม ผล ต อมน ษย และส ตว ทาให แสดงพฤต กรรม ต าง ๆ ออกมา - เทคโนโลย ช วภาพเป นการใช เทคโนโลย เพ อ ท าให ส งม ช ว ตหร อองค ประกอบของ ส งม ช ว ต ม สมบ ต ตามต องการ - การผสมเท ยม การถ ายฝากต วอ อน การโคลน เป นการใช เทคโนโลย ช วภาพในการขยายพ นธ ปร บปร งพ นธ และเพ มผลผล ตของส ตว - แป ง น าตาล ไขม น โปรต น ว ตาม นซ เป น สารอาหารและสามารถทดสอบได - การบร โภคอาหาร จาเป นต องให ได สารอาหาร ท ครบถ วนในส ดส วนท เหมาะสมก บเพศและ ว ย และได ร บปร มาณพล งงานท เพ ยงพอก บ ความต องการของร างกาย - สารเสพต ดแต ละประเภทม ผลต อระบบต างๆ ของร างกาย ทาให ระบบเหล าน นทาหน าท ผ ดปกต ด งน นจ งต องหล กเล ยงการใช สารเสพ ต ด และหาแนวทางในการป องก นตนเองจาก สารเสพต ด ม.3 - -

5 ม ทดลองและอธ บายการร กษา ด ลยภาพของเซลล ของส งม ช ว ต - สารต าง ๆ เคล อนท ผ านเข าและออกจาก เซลล ตลอดเวลา เซลล จ งต องม การร กษา ด ลยภาพ เพ อให ร างกายของส งม ช ว ต ดารงช ว ตได ตามปกต - เซลล ม การลาเล ยงสารผ านเซลล โดยว ธ การแพร การ ออสโมซ ส การลาเล ยงแบบฟาซ ล เทต การ ลาเล ยงแบบใช พล งงาน และการลาเล ยงสาร ขนาดใหญ - ส งม ช ว ตเซลล เด ยวม การลาเล ยงสารเก ดข น ภายในเซลล เพ ยงหน งเซลล แต ส งม ช ว ต หลายเซลล ต องอาศ ยการทางานประสานก น ของเซลล จานวนมาก ทดลองและอธ บายกลไกการ ร กษาด ลยภาพของน าในพ ช 3. ส บค นข อม ลและอธ บายกลไก การควบค มด ลยภาพของน า - พ ชม กลไกในการร กษาด ลยภาพของน า โดย ม การควบค มสมด ลระหว างการคายน าผ าน ปากใบ และการด ดน าท ราก - การเป ดป ดของปากใบเป นการควบค มอ ตรา การคายน าของพ ช ซ งช วยในการร กษาด ลย ภาพของน าภายในพ ชให ม ความช มช นใน ระด บท พอเหมาะ - ไตเป นอว ยวะสาค ญในการร กษาด ลยภาพ ของน าและสารต าง ๆ ในร างกาย ซ งม โครงสร างและการทางานร วมก บอว ยวะอ น - ภายในไตม หน วยไต ของเหลวท ผ านเข าส หน วยไตส วนหน งจะถ กด ดซ มกล บส หลอด เล อด ส วนท ไม ถ กด ดซ มกล บจะผ านไปย ง ท อป สสาวะ - ย เร ย โซเด ยมไอออน และคลอไรด ไอออน เป นของเส ยจากกระบวนการเมแทบอล ซ ม จะถ กข บออกจากไตไปพร อมก บป สสาวะ

6 ม อะม บาและพาราม เซ ยมเป นส งม ช ว ตเซลล เด ยวท ม โครงสร างภายในเซลล ท เร ยกว า คอนแทร กไทล แวค วโอลในการกาจ ดน าและ ของเส ยออกจากเซลล - ปลาน าจ ดม เซลล บร เวณเหง อกท น าเข าส ร างกาย ได โดยการออสโมซ ส ส วนปลา น าเค มป องก นการส ญเส ยน าออกจากร างกาย โดยม ผ วหน งและเกล ดท ป องก นไม ให แร ธาต จากน าทะเลซ มเข าส ร างกาย และท บร เวณ เหง อกม กล มเซลล ซ งข บแร ธาต ส วนเก นออก โดยว ธ การลาเล ยงแบบใช พล งงาน - มน ษย ม กลไกในการควบค มอ ณหภ ม ของร างกาย ให อย ในสภาวะท เหมาะสม โดยศ นย ควบค ม อ ณหภ ม จะอย ท สมองส วนไฮโพทาลาม ส - ส ตว เล อดอ นสามารถร กษาอ ณหภ ม ของ ร างกาย ให เก อบคงท ได ในสภาวะแวดล อม ต าง ๆ ส วนส ตว เล อดเย น อ ณหภ ม ร างกายจะ แปรผ นตามอ ณหภ ม ของส งแวดล อม 4. อธ บายเก ยวก บระบบภ ม ค มก น ของร างกายและนาความร ไปใช ใน - ร างกายมน ษย ม ภ ม ค มก นซ งเป นกลไก ในการ ป องก นเช อโรคหร อส งแปลกปลอม เข าส ร างกาย การด แลร กษาส ขภาพ - ผ วหน ง เซลล เม ดเล อดขาวและระบบน าเหล องเป น ส วนส าค ญของร างกายท ทาหน าท ป องก นและ ทาลายเช อโรคและส งแปลกปลอมท เข าส ร างกาย - ระบบภ ม ค มก นม ความส าค ญย งต อร างกายมน ษย การร บประทานอาหารท ถ กส ขล กษณะ การออก กาล งกาย การด แลส ขอนาม ย ตลอดจนการหล กเล ยงสารเสพต ด และพฤต กรรมท เส ยงทางเพศ และการ ได ร บว คซ นในการป องก นโรคต าง ๆ ครบตาม กาหนด จะช วยเสร มสร างภ ม ค มก นและร กษา ภ ม ค มก นของร างกายได 16

7 สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.2 เข าใจกระบวนการและความสาค ญของการถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม ว ว ฒนาการ ของส งม ช ว ต ความหลากหลายทางช วภาพ การใช เทคโนโลย ช วภาพท ม ผลกระทบต อ มน ษย และส งแวดล อม ม กระบวนการส บเสาะหาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ม ม ม ส งเกตและอธ บายล กษณะของ โครโมโซมท ม หน วยพ นธ กรรมหร อ ย นในน วเคล ยส 2. อธ บายความสาค ญของสาร พ นธ กรรมหร อด เอ นเอและกระบวนการ ถ ายทอดล กษณะทางพ นธ กรรม 3. อภ ปรายโรคทางพ นธ กรรมท เก ด จากความผ ดปกต ของย นและ โครโมโซมและนาความร ไปใช ประโยชน - เม อมองเซลล ผ านกล องจ ลทรรศน จะเห น เส นใยเล ก ๆ พ นก นอย ในน วเคล ยส เม อเก ด การแบ ง เซลล เส นใยเหล าน จะขดส นเข าจน ม ล กษณะเป นท อนส น เร ยกว า โครโมโซม - โครโมโซ มป ระกอบ ด วย ด เอ นเอและ โปรต น - ย นหร อหน วยพ นธ กรรมเป นส วนหน งท อย บนด เอ นเอ - เซลล หร อส งม ช ว ต ม สารพ นธ กรรมหร อ ด เอ นเอท ควบค มล กษณะของการแสดงออก - ล กษณะทางพ นธ กรรมท ควบค มด วยย นจาก พ อและแม สามารถถ ายทอดส ล กผ านทาง เซลล ส บพ นธ และการปฏ สนธ - โรคธาล สซ เม ย ตาบอดส เป นโรคทาง พ นธ กรรม ท เก ดจากความผ ดปกต ของย น - กล มอาการดาวน เป นความผ ดปกต ของ ร างกาย ซ งเก ดจากการท ม จานวนโครโมโซม เก นมา - ความร เก ยวก บโรคทางพ นธ กรรมสามารถ นาไปใช ในการป องก นโรค ด แลผ ป วยและ วางแผนครอบคร ว

8 ม สารวจและอธ บายความ หลากหลายทางช วภาพในท องถ นท ทาให ส งม ช ว ตดารงช ว ตอย ได อย าง สมด ล - ความหลากหลายทางช วภาพท ทาให ส งม ช ว ต อย อย างสมด ล ข นอย ก บความหลากหลาย ของระบบน เวศ ความหลากหลายของชน ด ส ง ม ช ว ต แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง พ นธ กรรม 5. อธ บายผลของความหลากหลาย ทางช วภาพท ม ต อมน ษย ส ตว พ ช และส งแวดล อม - การต ดไม ทาลายป าเป นสาเหต หน งท ทาให เก ดการส ญเส ยความหลากหลายทางช วภาพ ซ งส งผลกระทบต อการดารงช ว ตของมน ษย ส ตว พ ชและส งแวดล อม - การใช สารเคม ในการกาจ ดศ ตร พ ชและส ตว ส งผลกระทบต อส งม ช ว ตท งมน ษย ส ตว และพ ช ทา ให เก ดการเปล ยนแปลงความหลากหลายทาง ช วภาพและส งผลกระทบต อส งแวดล อม 6. อภ ปรายผลของเทคโนโลย ช วภาพ ต อการดารงช ว ตของมน ษย และ ส งแวดล อม - ผลของเทคโนโลย ช วภาพ ม ประโยชน ต อ มน ษย ท งด านการแพทย การเกษตรและ อ ตสาหกรรม ม อธ บายกระบวนการถ ายทอด - ส ง ม ช ว ต ม ก า ร ถ า ย ท อ ด ล ก ษ ณ ะ ท า ง สารพ นธ กรรม การแปรผ นทาง พ นธ กรรม จากพ อแม มาส ร นล กหลานได พ นธ กรรม ม วเทช น และการเก ด ซ งส งเกตได จากล กษณะท ปรากฏ ความหลากหลายทางช วภาพ - ด เอ นเอเป นน วคล โอไทด สายยาวสองสายพ น ก นเป นเกล ยวค วนขวา แต ละสายประกอบด วย น วคล โอไทด น บล านหน วย ซ งม โครงสร าง ประกอบด วยน าตาลเพนโทส ไนโตรเจนเบส ส ชน ดและหม ฟอสเฟต โดยท ลาด บเบสของ น วคล โอไทด จะม ข อม ลทางพ นธ กรรมบ นท กอย - ม วเทช นเป นการเปล ยนแปลงทางพ นธ กรรม ในระด บย นหร อโครโมโซม ซ งเป นผลมา จากการเปล ยนแปลงท เก ดข นก บด เอ นเอ โดย ม วเทช นท เก ดในเซลล ส บพ นธ สามารถ ถ ายทอดไปส ร นล กและหลานได 18

9 ม การแปรผ นทางพ นธ กรรมทาให ส งม ช ว ตท เก ดใหม ม ล กษณะท แตกต างก นหลากหลาย ชน ดก อให เก ดเป นความหลากหลายทาง ช วภาพ 2. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล - มน ษย นาความร ทางเทคโนโลย ช วภาพด าน ของเทคโนโลย ช วภาพท ม ต อ พ นธ ว ศวกรรม การโคลนและการเพาะเล ยง มน ษย และส งแวดล อมและนาความร ไปใช ประโยชน เ น อ เ ย อ ม า ใ ช ใ น ก า ร พ ฒ น า ใ ห เ ก ด ความก าวหน าในด านต าง ๆ มากข นและ แพร หลาย - การใช เทคโนโลย ช วภาพท สร างส งม ช ว ต ใหม เก ดข น หร อส งม ช ว ตท ม การด ดแปร พ นธ กรรมส งผลกระทบท งทางด านท เป น ประโยชน และโทษต อส งแวดล อม เศรษฐก จ และส งคม 3. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผล ของความหลากหลายทางช วภาพท ม ต อมน ษย และส งแวดล อม 4. อธ บายกระบวนการค ดเล อกตาม ธรรมชาต และ ผลของการค ดเล อก ตามธรรมชาต ต อความหลากหลาย ของส งม ช ว ต - โลกม ความหลากหลายของระบบน เวศซ งม ส งม ช ว ตอาศ ย อย มากมายหลายส ป ช ส ส ง ม ช ว ต ส ป ช ส เ ด ย ว ก น ก ย ง ม ค ว า ม หลากหลายทางพ นธ กรรม - ความหลากหลายทางช วภาพส งผลท าให มน ษย และส งม ช ว ตอ น ๆ ได ใช ประโยชน ในแง ของการเป นอาหาร ท อย อาศ ย แหล ง ส บพ นธ และขยายพ นธ ท าให ส งม ช ว ต สามารถดารงพ นธ อย ได - ส งม ช ว ตท ม ความหลากหลายทางช วภาพ ม ความต องการป จจ ยต าง ๆ ในการดารงช ว ต แตกต างก นซ งจะช วยร กษาสมด ลของระบบ น เวศบนโลกได - ส งม ช ว ตแต ละสป ช ส จะม ความหลากหลายท แตกต างก น ส งม ช ว ตในสป ช ส เด ยวก นจะ ผสมพ นธ และส บล กหลานต อไปได 19

10 ม การค ดเล อกตามธรรมชาต จะส งผลทาให ล กษณะพ นธ กรรมของประชากรในกล มย อย แต ละกล มแตกต างก นไปจนกลายเป น สป ช ส ใหม ทาให เก ดเป นความหลากหลายของ ส งม ช ว ต สาระท 2 ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว 2.1 เข าใจส งแวดล อมในท องถ น ความส มพ นธ ระหว างส งแวดล อมก บส งม ช ว ต ความส มพ นธ ระหว างส งม ช ว ตต าง ๆ ในระบบน เวศ ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ม ม ม.3 1. สารวจระบบน เวศต าง ๆ ใน ท องถ นและอธ บาย ความส มพ นธ ขององค ประกอบภายในระบบน เวศ 2. ว เคราะห และอธ บาย ความส มพ นธ ของการถ ายทอด พล งงานของส งม ช ว ตในร ปของโซ อาหารและสายใยอาหาร 3. อธ บายว ฏจ กรน า ว ฏจ กร คาร บอน และความสาค ญท ม ต อ ระบบน เวศ 4. อธ บายป จจ ยท ม ผลต อการ เปล ยนแปลงขนาดของประชากรใน ระบบน เวศ - ระบบน เวศในแต ละท องถ นประกอบด วย องค ประกอบทางกายภาพและองค ประกอบ ทางช วภาพเฉพาะถ น ซ งม ความเก ยวข อง ส มพ นธ ก น - ส งม ช ว ตม ความเก ยวข องส มพ นธ ก น โดยม การถ ายทอดพล งงานในร ปของโซ อาหาร และสายใยอาหาร - น า แ ล ะ ค า ร บ อ น เ ป น อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ใ น ส งม ช ว ตและส งไม ม ช ว ต - น าและคาร บอนจะม การหม นเว ยนเป น ว ฏ จ กรในระบบน เวศ ทาให ส งม ช ว ตในระบบ น เวศนาไปใช ประโยชน ได - อ ตราการเก ด อ ตราการตาย อ ตราการอพยพ เข า และอ ตราการอพยพออกของส งม ช ว ต ม ผลต อ การเปล ยนแปลงขนาดของประชากร ในระบบน เวศ 20

11 ม อธ บายด ลยภาพของระบบน เวศ - ระบบน เวศในธรรมชาต จะม ความสมด ลได ก ต อเม อม สภาพแวดล อมต าง ๆ ท เอ ออานวย ต อ การดารงช ว ตของส งม ช ว ตชน ดต าง ๆ ใ น ร ะ บ บ น เ ว ศ จ น ท า ใ ห เ ก ด ค ว า ม หลากหลายของระบบน เวศบนโลก 2. อธ บายกระบวนการเปล ยนแปลง แทนท ของส งม ช ว ต - ระบบน เวศในโลกท ม ความหลากหลาย ม การเปล ยนแปลงต าง ๆ เก ดข นอย ตลอดเวลา ไม ว า จะเป นการเปล ยนแปลงท เก ดข นตาม ธรรมชาต หร อการเปล ยนแปลงท เก ดจาก มน ษย เป นผ กระทา การเปล ยนแปลงเหล าน อาจส งผลทาให ระบบน เวศเส ยสมด ลได - เ ม อ ร ะ บ บ น เ ว ศ เ ส ย ส ม ด ล จ ะ เ ก ด ก า ร เปล ยนแปลง แทนท เก ดข นในระบบน เวศน น การเปล ยนแปลงสภาพทางธรรมชาต ของระบบ น เวศย อมส งผลทาให เก ดการเปล ยนแปลง แทนท ของส งม ช ว ตในระบบน เวศน นด วย 3. อธ บายความสาค ญของความ หลากหลายทางช วภาพ และ เสนอแนะแนวทางในการด แลและ ร กษา - ความหลากหลายทางช วภาพม ความสาค ญต อ ส งม ช ว ต ส งม ช ว ตท กชน ดม ความส าค ญต อ ระบบน เวศ ถ าส งม ช ว ตชน ดใดชน ดหน งถ ก ทาลายหร อส ญหายไป ก จะส งผลกระทบต อ ความหลากหลายของส งม ช ว ตอ น ๆ ใน ระบบน เวศด วย - ความหลากหลายทางช วภาพของระบบน เวศ หน งย งอาจเก อก ลต อระบบน เวศอ น ๆ ได ด วย - ความหลากหลายทางช วภาพม ความสาค ญต อ ม น ษ ย ม น ษ ย ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ค ว า ม หลากหลาย ทางช วภาพมากมาย การใช ท ขาดความระม ดระว งอาจส งผลกระทบต อ ความหลากหลายทางช วภาพได ซ งท กคน ควรม ส วนร วมในการด แลและร กษา 21

12 สาระท 2 ช ว ตก บส งแวดล อม มาตรฐาน ว 2.2 เข าใจความสาค ญของทร พยากรธรรมชาต การใช ทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ประเทศ และโลกนาความร ไปใช ในในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในท องถ นอย างย งย น ม ม ม ว เคราะห สภาพป ญหาส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น และ เสนอแนวทางในการแก ไขป ญหา 2. อธ บายแนวทางการร กษาสมด ล ของระบบน เวศ 3. อภ ปรายการใช ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย น 4.. ว เคราะห และอธ บายการใช ทร พยากรธรรมชาต ตามปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง - สภาพป ญหาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ในท องถ น เก ดจากการ กระทาของธรรมชาต และ มน ษย - ป ญหาส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ท เก ดข น ควรม แนวทางในการด แลร กษาและ ป องก น - ระบบน เวศจะสมด ลได จะต องม การควบค ม จานวนผ ผล ต ผ บร โภค ผ สลายสารอ นทร ย ให ม ปร มาณ ส ดส วน และการกระจายท เหมาะสม - การใช ทร พยากรธรรมชาต อย างย งย นและ การด แลร กษาสภาพแวดล อม เป นการร กษา สมด ลของระบบน เวศ - การนาทร พยากรธรรมชาต มาใช อย างค มค า ด วยการใช ซ า นากล บมาใช ใหม ลดการ ใ ช ผ ล ต ภ ณ ฑ ใ ช ผ ล ต ภ ณ ฑ ช น ด เ ด ม ซ อมแซมส งของเคร องใช เป นว ธ การใช ทร พยากร ธรรมชาต อย างย งย น - การใช ทร พยากรธรรมชาต ควรค าน งถ ง ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงบนพ นฐานของทาง สายกลาง และความไม ประมาท โดยคาน งถ ง

13 ม. 3 ความพอประมาณ ความม เหต ผลและการ เตร ยมต วให พร อมท จะร บผลกระทบและการ เปล ยนแปลงท เก ดข น 5. อภ ปรายป ญหาส งแวดล อมและ เสนอแนะแนวทางการแก ป ญหา 6. อภ ปรายและม ส วนร วมในการ ด แลและอน ร กษ ส งแวดล อมใน ท องถ นอย างย งย น ม ว เคราะห สภาพป ญหา สาเหต ของป ญหาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต ในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บโลก 2. อภ ปรายแนวทางในการป องก น แก ไข ป ญหาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต - ป ญหาส งแวดล อม อาจเก ดจากมลพ ษทางน า มลพ ษทางเส ยง มลพ ษทางอากาศ มลพ ษทาง ด น - แนวทางการแก ป ญหาม หลายว ธ เร มจากศ กษา แหล งท มาของป ญหา เสาะหากระบวนการใน การแก ป ญหา และท กคนม ส วนร วมในการ ปฏ บ ต เพ อแก ป ญหาน น - การด แลและอน ร กษ ส งแวดล อมในท องถ น ให ย งย น ควรได ร บความร วมม อจากท กฝ าย และต องเป นความร บผ ดชอบของท กคน - ความส มพ นธ ซ งก นและก นระหว างส งม ช ว ต ก บส งแวดล อมหร อระหว างส งม ช ว ตก บ ส งม ช ว ตด วยก นม ความส มพ นธ ก นหลาย ระด บ ต งแต ระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บโลก - การเพ มข นของประชากรมน ษย ส งผลให ม การ ใช ทร พยากรธรรมชาต เพ มข น ท า ใ ห ทร พยากรธรรมชาต ลดจานวนลง และเก ด ป ญหามลพ ษทางด านต าง ๆ ตามมา - ป ญหามลพ ษท เก ดข นม ด วยก นหลายสาเหต บางป ญหาม ผลกระทบเก ดข นในระด บท องถ น บางป ญหาส งผลกระทบระด บประเทศ และ บางป ญหาม ความร นแรงจนเป นป ญหาระด บ โลก - การใช ทร พยากรธรรมชาต ต าง ๆ ท ม อย อย าง จาก ดจาเป นต องใช ด วยความระม ดระว งและ ไม ให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อม 23

14 24 ม ส งแวดล อมท อย ในสภาพเส อมโทรม หร อ เก ด เป นมลพ ษท เป นผลเน องมาจากการใช ทร พยากรธรรมชาต ต องหาแนวทางในการ ป องก น แก ไข ฟ นฟ ให กล บม สภาพท สามารถใช การได 3.. วางแผนและดาเน นการเฝ าระว ง อน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อมและ ทร พยากรธรรมชาต - ส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ควรต องม การเฝ าระว ง อน ร กษ และพ ฒนา ซ งท กคน ควรร วมก นปฏ บ ต เพ อให เก ดการใช ประโยชน อย างย งย น สาระท 3 สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข าใจสมบ ต ของสาร ความส มพ นธ ระหว างสมบ ต ของสารก บโครงสร างและแรงย ด เหน ยวระหว างอน ภาค ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส ง ท เร ยนร นาความร ไปใช ประโยชน ม ทดลองและจาแนกสารเป นกล ม โดยใช เน อสารหร อขนาดอน ภาคเป น เกณฑ และอธ บายสมบ ต ของสารใน - เม อใช เน อสารเป นเกณฑ จาแนกสารได เป น สารเน อเด ยวและสารเน อผสม ซ งสารแต ละ กล มจะม สมบ ต แตกต างก น แต ละกล ม - เม อใช ขนาดอน ภาคของสารเป นเกณฑ จาแนกสารเป นสารแขวนลอย คอลลอยด และ สารละลาย ซ งสารแต ละกล มจะม สมบ ต แตกต างก น

15 25 ม อธ บายสมบ ต และการเปล ยน สถานะของสาร โดยใช แบบจาลอง - ส ร ปร าง ขนาด ความแข ง ความหนาแน น จ ด เด อด จ ดหลอมเหลว เป นสมบ ต ทางกายภาพ การจ ดเร ยงอน ภาคของสาร ของสาร ความเป นกรด- เบส ความสามารถ ในการรวมต วก บสารอ น ๆ การแยกสลายของ สารและการเผาไหม เป นสมบ ต ทางเคม - สารในสถานะต าง ๆ ม ล กษณะการจ ดเร ยง อน ภาค ระยะห างระหว างอน ภาค และแรง ย ดเหน ยวระหว างอน ภาคแตกต างก น ซ ง สามารถใช แบบจาลองการจ ดเร ยงอน ภาคของ สารอธ บายสมบ ต บางประการของสารได 3. ทดลองและอธ บายสมบ ต ความ เป นกรด เบส ของสารละลาย 4. ตรวจสอบค า ph ของสารละลาย และนาความร ไปใช ประโยชน ม.2 1. ส ารวจและอธ บายองค ประกอบ สมบ ต ของธาต และสารประกอบ - สารละลายท ม น าเป นต วทาละลาย อาจจะม สมบ ต เป นกรด กลาง หร อเบส ซ งสามารถ ทดสอบได ด วยกระดาษล ตม ส หร ออ นด เคเตอร - ความเป นกรด - เบสของสารละลายระบ เป น ค า ph ซ งตรวจสอบได ด วยเคร องม อว ดค า ph หร อย น เวอร ซ ลอ นด เคเตอร - ผล ตภ ณฑ ท ใช ในช ว ตประจาว นอาจม ความ เป นกรดเบสแตกต างก น จ งควรเล อกใช ให ถ กต องปลอดภ ยต อตนเองและส งแวดล อม - ธาต เป นสารบร ส ทธ ท ประกอบด วยอะตอม ชน ดเด ยวก นและไม สามารถแยกสลายเป น สารอ นได อ กโดยว ธ การทางเคม - ส า ร ป ร ะ ก อ บ เ ป น ส า ร บ ร ส ท ธ ท ประกอบด วยธาต ต งแต สองธาต ข นไป รวมต วก นด วยอ ตราส วนโดยมวลคงท และ ม สมบ ต แตกต างจากสมบ ต เด มของธาต ท เป นองค ประกอบ

16 26 ม.2 2. ส บค นข อม ลและเปร ยบเท ยบ สมบ ต ของธาต โลหะ ธาต อโลหะ ธาต ก งโลหะและธาต ก มม นตร งส และนาความร ไปใช ประโยชน - ธาต แต ละชน ดม ส ม บ ต บ าง ประการท คล ายก นและแตกต างก น จ งสามารถจาแนก กล มธาต ตามสมบ ต ของธาต เป นธาต โลหะ ก งโลหะ อโลหะ และธาต ก มม นตร งส - ในช ว ตประจ าว นม ว สด อ ปกรณ และ ผล ตภ ณฑ ต าง ๆ ท ผล ตมาจากธาต และ สารประกอบ จ งควรเล อกใช ให ถ กต อง เหมาะสมปลอดภ ย และย งย น 3. ทดลองและอธ บายการหล กการแยกสาร ด วยว ธ การกรอง การตกผล ก การสก ด การ กล น และโครมาโทกราฟ และนาความร ไป ใช ประโยชน - การกรอง การตกผล ก การสก ด การกล น และโครมาโทกราฟ เป นว ธ การแยกสารท ม หล กการแตกต างก น และสามารถน าไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม ม ส บค นข อม ลและอธ บายโครงสร าง อะตอม และส ญล กษณ น วเคล ยร ของ ธาต - น กว ทยาศาสตร ใช ข อม ลจากการศ กษาโครงสร าง อะตอม สร างแบบจาลองอะตอมแบบต าง ๆ ท ม พ ฒนาการอย างต อเน อง - อะตอมประกอบด วยอน ภาคม ลฐานสาค ญ 3 ชน ด ค อ โปรตอน น วตรอน และอ เล กตรอน จานวน โปรตอนในน วเคล ยสเร ยกว า เลขอะตอม ผลรวม ของจานวนโปรตอนก บน วตรอนเร ยกว า เลขมวล ต วเลขท งสองน จะปรากฎอย ในส ญล กษณ น วเคล ยร ของไอโซโทปต าง ๆ ของธาต 2. ว เคราะห และอธ บายการจ ดเร ยง อ เล กตรอนในอะตอม ความส มพ นธ ระหว างอ เล กตรอนในระด บพล งงาน นอกส ดก บสมบ ต ของธาต และการ เก ดปฏ ก ร ยา - อ เล กตรอนในอะตอมของธาต จะจ ดเร ยงอย ในระด บพล งงานต าง ๆ และในแต ละระด บ พล งงานจะม จานวนอ เล กตรอนเป นค าเฉพาะ - อ เล กตรอนในระด บพล งงานนอกส ดจะแสดง สมบ ต บางประการของธาต เช น ความเป น โ ล ห ะ อ โ ล ห ะ แ ล ะ เ ก ย ว ข อ ง ก บ ก า ร เก ดปฏ ก ร ยาของธาต น น

17 ม อธ บายการจ ดเร ยงธาต และทานาย แนวโน มสมบ ต ของธาต ในตารางธาต - ตารางธาต ป จจ บ น จ ดเร ยงธาต ตามเลขอะตอมและ อาศ ยสมบ ต ท คล ายก น ท าให สามารถท านาย แนวโน มสมบ ต ของธาต ในตารางธาต ได 4. ว เคราะห และอธ บายการเก ดพ นธะ เคม ในโครงผล กและในโมเลก ลของ สาร 5. ส บค นข อม ลและอธ บาย ความส มพ นธ ระหว างจ ดเด อด จ ด หลอมเหลว และสถานะของสารก บ แรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคของสาร - แรงย ดเหน ยวระหว างไอออนหร ออะตอมของธาต ให อย รวมก นเป นโครงผล ก หร อโมเลก ล เร ยกว า พ นธะ เคม - พ นธะเคม แบ งออกเป น พ นธะไอออน ก พ นธะโคเวเลนต และพ นธะโลหะ - จ ดเด อด จ ดหลอมเหลวและสถานะของสาร ม ความ เก ยวข องก บแรงย ดเหน ยวระหว างอน ภาคของสาร น น สารท อน ภาคย ดเหน ยวก นด วยแรงย ดเหน ยว หร อพ นธะเคม ท แข งแรง จะม จ ดเด อดและจ ด หลอมเหลวส ง สารในสถานะของแข ง อน ภาคย ด เหน ยวก นด วยแรงท แข งแรงกว าสารในสถานะ ของเหลวและแก สตามลาด บ 27 สาระท 3 สารและสมบ ต ของสาร มาตรฐาน ว 3.2 เข าใจหล กการและธรรมชาต ของการเปล ยนแปลงสถานะของสาร การเก ดสารละลาย การ เก ดปฏ ก ร ยา ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และ นาความร ไปใช ประโยชน ม ทดลองและอธ บายว ธ เตร ยม สารละลายท ม ความเข มข นเป นร อย ละ และอภ ปรายการนาความร เก ยวก บสารละลายไปใช ประโยชน - สารละลายประกอบด วยต วละลายและต วทา ละลาย สารละลายท ระบ ความเข มข นเป นร อยละ หมายถ งสารละลายท ม อ ตราส วนของ ปร มาณต วละลาย ละลายอย ในสารละลาย ร อยส วน - ในช ว ตประจาว น ได ม การน าความร เร อง ส า ร ล ะ ล า ย ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ท า ง ด า น การเกษตร อ ตสาหกรรมอาหาร การแพทย และด านอ น ๆ

18 28 ม ทดลองและอธ บายการ เปล ยนแปลงสมบ ต มวลและ พล งงานของสาร เม อสารเปล ยน สถานะและเก ดการละลาย - เม อสารเก ดการเปล ยนสถานะและเก ดการ ละลาย มวลของสารจะไม เปล ยนแปลง แต สมบ ต ทางกายภาพเปล ยนแปลง รวมท งม การถ ายโอนพล งงานระหว างระบบก บ ส งแวดล อม 3. ทดลองและอธ บายป จจ ยท ม ผล ต อการเปล ยนสถานะ และการ - อ ณหภ ม ความด น ชน ดของสารม ผลต อการ เปล ยนสถานะ และการละลายของสาร ละลายของสาร ม.2 1. ทดลองและอธ บายการ เปล ยนแปลงสมบ ต มวล และ พล งงานเม อสารเก ดปฏ ก ร ยาเคม - เม อสารเก ดปฏ ก ร ยาเคม จะม พล งงานเข ามา เก ยวข อง ซ งอาจเป นการด ดพล งงานความร อน หร อคายพล งงานความร อน รวมท งอธ บายป จจ ยท ม ผลต อการ เก ดปฏ ก ร ยาเคม - อ ณหภ ม ความเข มข น ธรรมชาต ของสาร และต วเร งปฏ ก ร ยา ม ผลต อการเก ดปฏ ก ร ยา เคม ของสาร 2. ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการ เคม ของปฏ ก ร ยาของสารต าง ๆ และ - สมการเคม ใช เข ยนแสดงการเก ดปฏ ก ร ยาเคม ของสาร ซ งม ท งสารต งต นและสารผล ตภ ณฑ นาความร ไปใช ประโยชน - ปฏ ก ร ยาระหว างโลหะก บออกซ เจน โลหะ ก บน า โลหะก บกรด กรดก บเบส และกรด ก บคาร บอเนตเป นปฏ ก ร ยาเคม ท พบท วไป - ก า ร เ ล อ ก ใ ช ว ส ด แ ล ะ ส า ร ร อ บ ต ว ใ น ช ว ตประจ า ว นได อย า ง เหมาะสมและ ปลอดภ ยโดยคาน งถ งปฏ ก ร ยาท เก ดข น 3. ส บค นข อม ลและอภ ปรายผลของ สารเคม ปฏ ก ร ยาเคม ต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม - สารเคม และปฏ ก ร ยาเคม ม ท งประโยชน และ โทษต อส งม ช ว ตและส งแวดล อมท งทางตรง และทางอ อม

19 29 ม.2 4. ส บค นข อม ลและอธ บายการใช สารเคม อย างถ กต อง ปลอดภ ย ว ธ ป องก นและแก ไขอ นตรายท เก ดข น - ก ารใช ส ารเคม ต องม ความระม ดระว ง ป องก น ไม ให เก ดอ นตรายต อตนเองและ ผ อ น โดยใช ให ถ กต อง ปลอดภ ยและค มค า จากการใช สารเคม - ผ ใช สารเคม ควรร จ กส ญล กษณ เต อนภ ยบน ฉลาก และร ว ธ การแก ไข และการปฐม พยาบาลเบ องต นเม อได ร บอ นตรายจาก สารเคม ม ม ทดลอง อธ บายและเข ยนสมการของ - ในช ว ตประจ าว นจะพบเห นปฏ ก ร ยาเคม ป ฏ ก ร ย า เ ค ม ท ว ไ ป ท พ บ ใ น ช ว ตประจาว น รวมท งอธ บายผลของ สารเคม ท ม ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม จานวนมาก ท งท เก ดในธรรมชาต และมน ษย เป นผ กระทา ปฏ ก ร ยาเคม เข ยนแทนได ด วย สมการเคม - มน ษย นาสารเคม มาใช ประโยชน ท งในบ าน ในทางการเกษตรและอ ตสาหกรรม แต สารเคม บางชน ดเป นอ นตรายต อส งม ช ว ต และส งแวดล อม 2. ท ด ล อ ง แ ล ะ อ ธ บ า ย อ ต ร า ก า ร เก ดปฏ ก ร ยาเคม ป จจ ยท ม ผลต ออ ตรา ก า ร เ ก ด ป ฏ ก ร ย า เ ค ม แ ล ะ นาความร ไปใช ประโยชน - ปร มาณของสารต งต นหร อผล ตภ ณฑ ท เปล ยนแปลง ไปต อหน วยเวลาเร ยกว าอ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม และปร มาณของสารท เปล ยนแปลงไปน น อาจว ด จากค าความเข มข น ปร มาตร หร อมวลของสาร ซ ง ข นอย ก บล กษณะของสาร - ความเข มข น พ นท ผ ว อ ณหภ ม ต วเร งปฏ ก ร ยา เป นป จจ ยท ม ผลต ออ ตราการเก ดปฏ ก ร ยาเคม การควบค มป จจ ยเหล าน เพ อทาให ปฏ ก ร ยา เก ดข นในอ ตราท เหมาะสม สามารถนามาใช ให เป น ประโยชน ได

20 ม ส บค นข อม ลและอธ บายการเก ด ป โตรเล ยม กระบวนการแยกแก ส ธรรมชาต และการกล นล าด บส วน น าม นด บ - การสลายต วของซากพ ชและซากส ตว ท ท บถม อย ใต ทะเลอย างต อเน องภายใต อ ณหภ ม และ ความด นส งนานน บล านป จะเก ดเป น ป โตรเล ยม โดยม ได ท งสถานะของแข ง ของเหลวหร อแก ส ซ งม ส ารประกอบ ไฮโดรคาร บอนหลายชน ดรวมก นและอาจม สารประกอบอ น ๆ ปะปนอย ด วย - การนาแก สธรรมชาต มาใช ประโยชน จะต อง ผ านกระบวนการแยกแก ส ส วนของเหลว หร อน าม นด บจะแยกโดยการกล นลาด บส วน 4. ส บค นข อม ลและอภ ปรายการน า ผล ตภ ณฑ ท ได จากก ารแย กแก ส ธรรมชาต และการกล นล าด บส วน น าม นด บไปใช ประโยชน รวมท งผลของ ผล ตภ ณฑ ต อส งม ช ว ตและส งแวดล อม - ม เทน อ เทน โพรเพนและบ วเทน เป น ผล ตภ ณฑ ท ได จากการแยกแก สธรรมชาต และกล นลาด บส วนน าม นด บ น ามาใช เป น เช อเพล งและสารต งต น ส วนผล ตภ ณฑ อ นๆ ซ งม จานวนอะตอมคาร บอนเพ มข น นาไปใช ประโยชน แตกต างก น - การส มผ สต วทาละลายและไฮโดรคาร บอน บางชน ดในร ปของไอและของท ใช แล ว อาจ เป นอ นตรายต อส ขภาพได รวมถ งการกาจ ด อย างไม ถ กว ธ ก จะม ผลต อส งแวดล อมด วย ทดลองและอธ บายการเก ดพอล เมอร สมบ ต ของพอล เมอร - พอล เมอร เป นสารประกอบท โมเลก ลม ขนาด ใหญ เก ดจากมอนอเมอร จานวนมากเช อมต อ ก นด วยพ นธะโคเวเลนต ม ท งท เก ดใน ธรรมชาต และส งเคราะห ข น - ปฏ ก ร ยาท มอนอเมอร รวมก นเป นพอล เมอร เร ยกว า ปฏ ก ร ยาพอล เมอไรเซช น ซ งอาจเป น แบบควบแน น หร อแบบต อเต ม - พอล เมอร ม หลายชน ด แต ละชน ดอาจม สมบ ต บางประการเหม อนก นและบางประการ แตกต างก น

21 ม อภ ปรายการน าพอล เมอร ไปใช ประโยชน รวมท งผลท เก ดจากการผล ต และใช พอล เมอร ต อส งม ช ว ตและ ส งแวดล อม - พอล เมอร นาไปใช ประโยชน ได แตกต างก น ตามสมบ ต ของพอล เมอร ชน ดน นๆ เช น ใช พลาสต กทาภาชนะ ใช เส นใยส งเคราะห ทา เคร องน งห ม - พอล เมอร ส งเคราะห ท น าไปใช ประโยชน ใน ช ว ตประจาว น บางชน ดสลายต วยาก การใช อย างฟ มเฟ อยและไม ระม ดระว งอาจก อให เก ด ป ญหาต อส งม ช ว ตและส งแวดล อมได ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยา บางชน ด ของคาร โบไฮเดรต 8. ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยา บางชน ด ของไขม นและน าม น - คาร โบไฮเดรตจ ดเป นแหล งพล งงานของ ส งม ช ว ต พบได ท วไปในช ว ตประจาว น เช น น าตาล แป ง เซลล โลสและไกลโคเจน โดยม น าตาลเป นหน วยย อยส าค ญ ซ งประกอบด วย ธาต C H และ O การตรวจสอบชน ดของ น าตาลทา ได โดยใช สารละลายเบเนด กต - ไขม นและน าม น เป นสารประกอบ ไตรกล เซอไรด เก ดจากการรวมต วของกรด ไขม นก บกล เซอรอล กรดไขม นม ท งชน ด อ มต วและไม อ มต ว ซ งสามารถตรวจสอบได โดยใช สารละลายไอโอด น - ไขม นและน าม นนามาใช ประโยชน ได ท งการ บร โภคและใช ใน อ ตสาหกรรม การบร โภค ไขม นท ขาดความระม ดระว งจะเป นอ นตราย ต อส ขภาพได

22 ม ทดลองและอธ บายองค ประกอบ ประโยชน และปฏ ก ร ยาบางชน ดของ โปรต น และกรดน วคล อ ก - โปรต นเป นสารท ช วยในการเจร ญเต บโต เสร มสร างและซ อมแซมเน อเย อ หน วยย อย ของโปรต นค อกรดอะม โนซ งม ท งกรดอะม โนจาเป นและไม จาเป น ม ธาต องค ประกอบ สาค ญค อ C H O N การทดสอบโปรต นใน อาหารใช สารละลาย CuSO ๔ ก บ NaOH - กรดน วคล อ กเป นสารโมเลก ลใหญ คล าย โปรต น ประกอบด วย ธาต C H O N ท พบ ในเซลล ของส งม ช ว ต ม ๒ ชน ด ค อ DNA และ RNA ซ งเก ยวข องก บกระบวนการ ถ ายทอดทางพ นธ กรรม 32 สาระท 4 แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว 4.1 เข าใจธรรมชาต ของแรงแม เหล กไฟฟ า แรงโน มถ วง และแรงน วเคล ยร ม กระบวนการ ส บเสาะหาความร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน อย างถ กต องและม ค ณธรรม ม ส บค นข อม ล และอธ บายปร มาณ สเกลาร ปร มาณเวกเตอร - ปร มาณทางกายภาพแบ งเป นปร มาณสเกลาร และปร มาณเวกเตอร ปร มาณสเกลาร เป น ปร มาณท ม แต ขนาด ปร มาณเวกเตอร เป น ปร มาณท ม ท งขนาดและท ศทาง 2. ทดลองและอธ บายระยะทาง การ - การเคล อนท ของว ตถ เก ยวข องก บระยะทาง กระจ ด อ ตราเร วและความเร ว ในการ การกระจ ด อ ตราเร ว ความเร ว ระยะทาง เคล อนท ของว ตถ ค อ ความยาวท ว ดตามแนวทางการเคล อนท ของว ตถ จากตาแหน งเร มต นไปย งตาแหน ง ส ดท าย การกระจ ด ค อ เวกเตอร ท ช ตาแหน งส ดท ายของว ตถ เท ยบก บตาแหน ง เร มต น อ ตราเร ว ค อ ระยะทางท ว ตถ เคล อนท ได ในหน งหน วยเวลา ความเร ว ค อ การกระจ ดของว ตถ ในหน งหน วยเวลา

23 ม.2 1. ทดลองและอธ บายการหาแรงล พธ ของแรงหลายแรงในระนาบเด ยวก นท กระทาต อว ตถ - แรงเป นปร มาณเวกเตอร เม อม แรงหลายแรง ในระนาบเด ยวก นกระทาต อว ตถ เด ยวก น สามารถหาแรงล พธ ได โดยใช หล กการรวม เวกเตอร 2. อธ บายแรงล พธ ท กระทาต อว ตถ ท หย ดน งหร อว ตถ เคล อนท ด วย ความเร วคงต ว ม.3 1. อธ บายความเร งและผลของแรง ล พธ ท ทาต อว ตถ 2. ทดลองและอธ บายแรงก ร ยาและ แรงปฏ ก ร ยาระหว างว ตถ และนาความร ไปใช ประโยชน 3. ทดลองและอธ บายแรงพย งของ ของเหลวท กระทาต อว ตถ ม ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของว ตถ ในสนามโน มถ วง และนาความร ไป ใช ประโยชน - เม อแรงล พธ ม ค าเป นศ นย กระทาต อว ตถ ท หย ดน ง ว ตถ น นก จะหย ดน งตลอดไป แต ถ า ว ตถ เคล อนท ด วยความเร วคงต ว ก จะ เคล อนท ด วยความเร วคงต วตลอดไป - ว ตถ เคล อนท ด วยความเร วท เปล ยนแปลง เป น การเคล อนท ด วยความเร ง เม อแรงล พธ ม ค า ไม เท าก บศ นย กระทาต อว ตถ ว ตถ จะเคล อนท ด วยความเร งซ งม ท ศทางเด ยวก บแรงล พธ - ท กแรงก ร ยาจะม แรงปฏ ก ร ยาโต ตอบด วย ขนาดของแรงเท าก น แต ม ท ศทางตรงข าม - การนาความร เร องแรงก ร ยาและแรงปฏ ก ร ยา ไปใช อธ บาย เช น การช กเย อ การจ ดบ งไฟ - แรงพย ง ค อ แรงท ของเหลวกระทาต อว ตถ ม ค าเท าก บน าหน กของของเหลวท ม ปร มาตร เท าก บส วนท จมของว ตถ - ของเหลวท ม ความหนาแน นมากจะม แรงพย ง มาก - ว ต ถ ท ล อ ย ไ ด ใ น ข อ ง เ ห ล ว จ ะ ม ค ว า ม หนาแน นน อยกว า ค วามหนาแน นของ ของเหลว - ในสนามโน มถ วงจะม แรงกระทาต อว ตถ ทา ให ว ตถ ม น าหน ก เม อปล อยว ตถ ว ตถ จะตก แบบเสร สนามโน มถ วงทาให ว ตถ ต างๆ ไม หล ดจากโลก เช น การโคจรของดาวเท ยม รอบโลก และอาจใช แรงโน มถ วงไปใช ประโยชน เพ อหาแนวด งของช างก อสร าง 33

24 34 ม ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของ อน ภาคในสนามไฟฟ าและนาความร ไปใช ประโยชน - เม ออน ภาคท ม ประจ ไฟฟ าอย ในสนามไฟฟ า จะม แรงกระทาต ออน ภาคน น ซ งอาจทาให สภาพการเคล อนท ของอน ภาคเปล ยนไป ส า ม า ร ถ น า ส ม บ ต น ไปประย ก ต สร าง เคร องม อบางชน ด เช น เคร องก าจ ดฝ น ออสซ ลโลสโคป 3. ทดลองและอธ บายความส มพ นธ ระหว างแรงก บการเคล อนท ของ อน ภาคในสนามแม เหล ก และนา ความร ไปใช ประโยชน - เม ออน ภาคท ม ประจ ไฟฟ าเคล อนท ใน สนามแม เหล ก จะม แรงกระทาต ออน ภาคน น ซ งอาจทาให สภาพการเคล อนท ของอน ภาค เปล ยนไป สามารถนาสมบ ต น ไปประย กต สร างหลอดภาพโทรท ศน 4. ว เคราะห และอธ บายแรงน วเคล ยร และแรงไฟฟ าระหว างอน ภาคใน - อน ภาคในน วเคล ยส เร ยกว า น วคล ออน น วคล ออน ประกอบด วยโปรตอนและน วตรอน น วเคล ยส น วคล ออน ในน วเคล ยสย ดเหน ยวก นด วยแรง น วเคล ยร ซ งม ค ามากกว าแรงผล กทางไฟฟ า ระหว าง น วคล ออน น วคล ออนจ งอย รวมก นใน น วเคล ยสได สาระท 4 แรงและการเคล อนท มาตรฐาน ว 4.2 เข าใจล กษณะการเคล อนท แบบต างๆ ของว ตถ ในธรรมชาต ม กระบวนการส บเสาะ หาความร และจ ตว ทยาศาสตร ส อสารส งท เร ยนร และนาความร ไปใช ประโยชน ม ม.2 - -

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท : ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว. : หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101.

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101. โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร. รห ส ว 22101. คร ผ สอน ม สอ งคณา ล จ ตรจา.. ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 2/2-5. ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ท มา : กระทรวงศ กษาธ การ ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ต วช ว ดและ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รห สว ชา ว ๑๓๑๐๑ รายว ชาว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท ๓ เวลา ๘๐ ช วโมง/ป

รห สว ชา ว ๑๓๑๐๑ รายว ชาว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท ๓ เวลา ๘๐ ช วโมง/ป รห สว ชา ว ๑๓๑๐๑ รายว ชาว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท ๓ เวลา ๘๐ ช วโมง/ป คาอธ บายรายว ชา ศ กษา และอธ บายล กษณะต าง ๆ ของส งม ช ว ตใกล ต วล กษณะท คล ายคล งก นของพ อแม ก บล ก ส งม ช ว ตบางชน ดท ส ญพ นธ ไปแล

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การเข ยนรายงานโครงงานว ทยาศาสตร บทท 4-5 ม ปลาก ต ว

การเข ยนรายงานโครงงานว ทยาศาสตร บทท 4-5 ม ปลาก ต ว ม ปลาก ต ว โครงงานว ทยาศาสตร การเข ยนรายงานบทท 4-5 บทท 4 ผลการศ กษาค นคว า เป นส วนท แสดงผลของโครงงาน เสนอในร ปแบบบรรยาย โดยม ตาราง แผนภ ม แผนภาพท ส าค ญตามความจาเป น ข อม ลท เป นรายละเอ ยดมากเก นไปควรน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information