ส งคมศ กษา 5 รห ส ส33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส งคมศ กษา 5 รห ส ส33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1"

Transcription

1 ส งคมศ กษา 5 รห ส ส33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1

2 สาระและมาตรฐานการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม สาระท 1 : ศาสนา ศ ลธรรม จร ยธรรม มาตรฐาน ส1.1 : ร และเข าใจประว ต ความส าค ญ ศาสดา หล กธรรมของพระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อและศาสนาอ น ม ศร ทธาท ถ กต อง ย ดม นและปฏ บ ต ตามหล กธรรม เพ ออย ร วมก นอย างส นต ส ข มาตรฐาน ส1.2 : เข าใจ ตระหน กและปฏ บ ต ตนเป นศาสน กชนท ด และธ ารงร กษา พระพ ทธศาสนา หร อศาสนาท ตนน บถ อ สาระท 2 หน าท พลเม อง ว ฒนธรรม และการด ารงช ว ตในส งคม มาตรฐาน ส2.1 : เข าใจและปฏ บ ต ตนตามหน าท ของการเป นพลเม องด ม ค าน ยมท ด งาม และธ ารงร กษาประเพณ และว ฒนธรรมไทย ด ารงอย ร วมก นในว งคมไทยและส งคมโลกอย างส นต ส ข มาตรฐาน ส2.2 : เข าใจระบบการเม องการปกครองในส งคมป จจ บ น ย ดม น ศร ทธา และ ธ ารงร กษาไว ซ งการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข สาระท 3 เศรษฐศาสตร มาตรฐาน ส3.1 : เข าใจและสามารถบร หารจ ดการทร พยากรในการผล ตและการบร โภค การใช จ ายทร พยากรท ม อย อย างจ าก ดได อย างม ประส ทธ ภาพและค มค า รวมท งเข าใจหล กการของ เศรษฐก จเพ ยงพอ เพ อการด ารงช ว ตอย างม สมด ล มาตรฐาน ส 3.2 : เข าใจระบบและสถาบ นทางเศรษฐก จต างๆ ความส มพ นธ ทางเศรษฐก จ และความจ าเป นของการร วมม อก นทางเศรษฐก จในส งคมโลก สาระท 4 ประว ต ศาสตร มาตรฐาน ส4.1 : เข าใจความหมาย ความส าค ญของเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สามารถใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร มาว เคราะห เหต การณ ต างๆ อย างเป นระบบ มาตรฐาน ส 4.2 : เข าใจพ ฒนาการของมน ษยชาต จากอด ตจนถ งป จจ บ นในด าน ความส มพ นธ และการเปล ยนแปลงของเหต การณ อย างต อเน อง ตระหน กถ งความส าค ญและ สามารถว เคราะห ผลกระทบท เก ดข น

3 มาตรฐาน ส4.3 : เข าใจความเป นมาของชาต ไทย ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญาไทย ม ความร ก ความภาคภ ม ใจ และธ ารงความเป นไทย สาระท 5 ภ ม ศาสตร มาตรฐาน ส5.1 : เข าใจล กษณะของโลกทางกาบภาพ และความส มพ นธ ของสรรพส งซ งม ผลต อ ก นและก นในระบบของธรรมชาต ใช แผนท และเคร องม อทางภ ม ศาสตร ในการค นคว า ว เคราะห สร ป และใช ข อม ลภ ม สารสนเทศอย างม ประส ทธ ภาพ มาตรฐาน ส5.2 : เข าใจปฏ ส มพ นธ ระหว างมน ษย ก บสภาพแวดล อมทางกายภาพท ก อให เก ดการ สร างสรรค ทางว ฒนธรรม ม จ ตส าน กและม ส วนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อม เพ อ การพ ฒนาท ย งย น

4 ประมวลการสอน ช อว ชา ส33101 ส งคม 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคการศ กษา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ช อผ สอน นางกรรณ การ สงวนหม เง อนไขว ชา ว ชาบ งค บ สถานภาพของว ชา - จ านวนคาบ:ส ปดาห 1 คาบ:ส ปดาห ค าอธ บายรายว ชา(Course Outline) ศ กษาว เคราะห ความส าค ญของเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร การน บและการเท ยบ ศ กราชในประว ต ศาสตร สากล ความส าค ญและประโยชน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร ข นตอน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร หล กฐานทางประว ต ศาสตร การน าว ธ การทางประว ต ศาสตร มาใช ใน การศ กษาประว ต ศาสตร สากล อ ทธ พลของอาณาจ กรโบราณและการต ดต อระหว างโลกตะว นออก ก บโลกตะว นตกท ม ผลต อการพ ฒนาและการเปล ยนแปลงของโลก เหต การณ ส าค ญต างๆท ส งผลต อ การเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จและการเม องเข าส ส งคมสม ยป จจ บ น โดยใช ท กษะการน าเสนอ ท กษะการค ด กระบวนการส บค น กระบวนการกล ม กระบวนการ เพ อนค ค ด เทคน คต อเร องราว การอภ ปรายกล มย อย กระบวนการค ดว เคราะห การเข ยนความเร ยง ช นส ง เพ อให เก ดความร ความเข าใจ สามารถเล อกว ธ ค นคว าความร ข อม ลข าวสารใหม ๆจากแหล ง ความร ต างๆ ม ว ส ยท ศน กว างไกล ม ความค ดร เร มสร างสรรค ว เคราะห ต ดส นใจ คาดการณ ก าหนด เป าหมายวางแผนปฏ บ ต งานได อย างเหมาะสม ร เท าท นโลก ต ดตามข อม ลข าวสาร นว ตกรรม เทคโนโลย ใหม ๆเสมอ ใช สต ป ญญา แก ป ญหา ว เคราะห ต ดส นใจ และเล อกใช ว ธ การแก ป ญหา อย างม เหต หลและเหมาะสม สอดคล องก บความเป นพลโลก ต วช ว ด ส4.1 ม.4-6/1 ส4.1 ม.4-6/2 ส4.2 ม.4-6/1 ส4.2 ม.4-6/2 ส4.2ม.4-6/3 รวม 5 ต วช ว ด

5 โครงสร างรายว ชา ส33101 ส งคม 5 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 20 ช วโมง 0.5 หน วยก ต คะแนนเต ม 100 คะแนน ล าด บ ท มฐ/ตชว. สาระส าค ญ ช อหน วย การเร ยนร 1 ส4.1 ม4-6/1 เวลาและย คสม ยทางประว ต ม เวลาและย คสม ยทาง ความส าค ญในการศ กษาเร องราวหร อ ประว ต ศาสตร สากล เหต การณ ทางประว ต ศาสตร สากล เพราะจะท าให สามารถเร ยงล าด บ เหต การณ ได อย างถ กต อง 2 ส4.1ม.4-6/2 การสร างองค ความร ใหม ทาง ประว ต ศาสตร สากลโดยใช ว ธ การทาง ประว ต ศาสตร อย างเป นระบบ ย อมท า ให ผลการศ กษาน นม ค ณค า และเป นท ยอมร บในวงว ชาการ 3 ส4.2ม.4-6/1 อารยธรรมล มแม น าไทกร ส-ย เฟรต ส ไนส ฮวงโห ส นธ และอารยธรรมกร ก โรม น และการต ดต อระหว างโลก ตะว นออกและตะว นตกม อ ทธ พลทาง ว ฒนธรรมต อก นและม ผลต อการ พ ฒนาและเปล ยนแปลงของโลก 4 ส4.2ม.4-6/2 ส4.2ม.4-6/3 การสร างองค ความร ใหม ทาง ประว ต ศาสตร สากล อารยธรรมของโลกย ค โบราณ เวลา น าหน ก (ช.ม.) คะแนน สอบกลางภาค 1 20 เหต การณ ส าค ญในโลกตะว นตกและ เหต การณ ส าค ญทาง 6 15 ตะว นออก การขยายและการล าอาณา ประว ต ศาสตร ท ม ผล น คมของประเทศในย โรปไปย งทว ป ต อโลกป จจ บ น อเมร กา แอฟร กา และเอเช ย ส งผลต อ การเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จ และการเม องเข าส โลกป จจ บ น สอบปลายภาค 1 30 รวมตลอดภาคเร ยน

6 รห สว ชา ส33101 ช อว ชา ส งคมศ กษา 5 ระด บช นม.6 หน วยก ต 0.5 หน วย ช อหน วย ผลการเร ยนร สาระการเร ยนร เวลา (ช วโมง) น าหน ก คะแนน เวลาและย คสม ย ทางประว ต ศาสตร สากล 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเร องการแบ งย ค สม ยทางประว ต ศาสตร สากล 2.บอกความส มพ นธ ของย ค สม ยทางประว ต ศาสตร สากล และภ ม ภาคท ส าค ญของโลก ท แสดงถ งความส มพ นธ ใน ความต อเน องของเวลาของ เวลา -การแบ งย คสม ยทาง ประว ต ศาสตร สากล -ต วอย างเวลาและย คสม ยทาง ประว ต ศาสตร สากล 3 10 การสร างองค ความร ใหม ทาง ประว ต ศาสตร สากล อารยธรรมของโลก ย คโบราณ เข าใจความหมาย ความส าค ญและข นตอนของ ว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างเป นระบบ สามารถ น าไปใช ในการสร างความร ใหม ๆทางประว ต ศาสตร สากลได 1.ร และเข าใจพ ฒนาการของ อารยธรรมตะว นตก และ อารยธรรมตะว นออกสม ย โบราณได 2.เข าใจผลของการต ดต อ ระหว างโลกตะว นออกก บ โลกตะว นตกและอ ทธ พล ทางอารยธรรมท ม ต อก น -ความส าค ญและประโยชน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร -ข นตอนของว ธ การทาง ประว ต ศาสตร -หล กฐานทางประว ต ศาสตร สากล -ต วอย างการศ กษาโดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร อารยธรรมส าค ญของโลก ตะว นตก -อารยธรรมเมโสโปเตเม ย -อารยธรรมอ ย ปต -อารยธรรมกร ก -อารยธรรมโรม น อารยธรรมส าค ญของโลก ตะว นออก -อารยธรรมล มแม น าฮวงโห -อารยธรรมล มแม น าส นธ -การต ดต อระหว างโลก ตะว นออกก บโลกตะว นตก และอ ทธ พลทางว ฒนธรรมท ม ต อก น

7 ช อหน วย ผลการเร ยนร สาระการเร ยนร เวลา (ช วโมง) น าหน ก คะแนน 1. ม ความร ความเข าใจ -เหต การณ ในสม ยกลาง 6 15 เหต การณ ประว ต ศาสตร 1.ส งคมย โรปสม ยกลาง ย โรปสม ยกลาง 2.สงครามคร เสด 2.สามารถว เคราะห ป จจ ยท ม 3.การฟ นฟ ศ ลปะว ทยาการ ผลต อการเปล ยนแปลง เหต การณ ประว ต ศาสตร ย โรป และผลกระทบของ เหต การณ ส าค ญทาง ประว ต ศาสตร ท ม ผลต อโลกป จจ บ น เหต การณ น นท ส บเน องถ ง ป จจ บ น เหต การณ ในสม ยใหม จนถ ง ป จจ บ น 1.การค นพบและการส ารวจ ทางทะเล 2.การปฏ ร ปศาสนา 3.การปฏ ว ต ทางว ทยาศาสตร 4.การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม 5.แนวค ดเสร น ยม 6.แนวค ดจ กรวรรด น ยม 7.แนวค ดชาต น ยม 8.แนวค ดส งคมน ยม

8 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง เวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ส4.1 ม4-6/1 ตระหน กถ งความส าค ญของเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร ท แสดงถ งการ เปล ยนแปลงของมน ษยชาต สาระส าค ญ เวลาและการแบ งย คสม ยม ความส าค ญในการศ กษาเร องราวหร อเหต การณ ทาง ประว ต ศาสตร สากล เพราะจะท าให สามารถเร ยงล าด บเหต การณ ได อย างถ กต อง สาระการเร ยนร 1. การแบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล 2. ต วอย างเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเร องการแบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล 2. บอกความส มพ นธ ของย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากลและภ ม ภาคท ส าค ญของโลกท แสดงถ งความส มพ นธ ในความต อเน องของเวลาของเวลา

9 การแบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ตามหล กสากลท วไป แบ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร เป น 2 ช วงใหญ ๆ ด งรายละเอ ยดท ศ กษา ได จาก แผนผ งย คสม ยทางประว ต ศาสตร และตารางเท ยบเวลาย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล น แผนผ ง ย คสม ยทางประว ต ศาสตร การแบ งย คสม ยประว ต ศาสตร สากล สม ยก อนประว ต ศาสตร สม ยประว ต ศาสตร ย คห น ย คโลหะ สม ยโบราณ สม ยกลาง สม ยใหม สม ยป จจ บ น ย คห นเก า ย คห นกลาง ย คห นใหม ทองแดง ส าร ด เหล ก เมโสฯ อ ย ปต กร ก โรม น

10 ตารางเท ยบเวลาและย คสม ยประว ต ศาสตร สากล ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ สม ยก อนประว ต ศาสตร ประมาณ2.5ล านป -5,500 ป มาแล ว ย งไม ม อ กษรใช ย คห น ย คโลหะ ห นเก า 2.5ล านป -10,000 ป มาแล ว บรรพบ ร ษของมน ษย ถ อก าเน ดข น และด ารงช พอย ทางตะว นออกของ แอฟร กา ต อมาม มน ษย จ านวนหน ง กระจายไปย งเอเช ยย โรปและอเมร กา เร ร อน เก บของป าล าส ตว อย ในถ า เคร องม อห นกระเทาะ ร จ กใช ไฟ น ง ห มหน งส ตว ศ ลปะภาพวาดผน งถ า ม ภาษาพ ด พ ธ กรรมเก ยวก บความตาย ห นกลาง 8,000ป ก อนค.ศ. เพาะปล กแบบง ายๆ เล ยงส ตว จ บ ปลาด วยเคร องม อคล ายแห เคร องห น กะเทาะท ประณ ตข น อย นอกถ า ภาพเข ยนส ท ผน งถ า ม ท งคนและ ส ตว สะท อนความเช อเร องว ญญาณ ห นใหม ประมาณ 4,00 ป มาก อน ค.ศ. - อน สาวร ย ห นต ง(สโตนเฮนจ )เป น เร ยกว าปฏ ว ต ย คห นใหม สถาป ตยกรรมทางศาสนา ใช ประกอบพ ธ กรรมบ ชาดวงอาท ตย - การเพาะปล กและเล ยงส ตว - ต งถ นฐานเป นการถาวร - ร ปแบบการปกครอง แลกเปล ยน ส นค า - เคร องป นด นเผา จ กสาน ทอผ า เคร องม อห นข ด ทองแดง ท าอาว ธด วยทองแดง ส งของ เคร องประด บ แต ย งม เคร องม อห น ใช อย ส าร ด โดยท วไปเร มเม อ 3,000 ป มาแล ว น าทองแดงผสมก บด บ ก เร ยกว า ส าร ด เพ อท าเคร องใช และภาชนะ เหล ก ร จ กว ธ การถล งเหล กใช เหล กท าอาว ธ และเคร องม อต างๆ

11 ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ สม ยประว ต ศาสตร สม ยโบราณ สม ยกลาง เมโสโปเตเม ย อ ย ปต กร ก ด นแดนต าง เร มไม เท าก น 3,500 ป ก อน ค.ศ. ค.ศ ,500 ป ก อน ค.ศ. -1,600 ป ก อน ค.ศ. (ม หลายชนชาต ผล ดเปล ยนก นเป น ใหญ ตามล าด บด งน ) ส เมเร ยน อะมอไรต ฮ ตไตท แคส ไชท แอสส เร ยน แคสเด ยน และ เปอร เซ ย 3,500 ป ก อนค.ศ.-31 ป ก อน ค.ศ. เม อถ กโรม นย ดครอง 800 ป ก อน ค.ศ ก อน ค.ศ. (เม อถ กโรม นย ดครอง โรม น 509 ป ก อน ค.ศ.- ค.ศ. 476 ท าสงครามข บไล ชนชาต อ ทร สค น ได ส าเร จ- กร งโรมแตกสลายโดย เผ าเยอรม น เร มประด ษฐ อ กษร-ป จจ บ น ชาวส เมเร ยนเป นชนชาต แรกท เร ม ประด ษฐ อ กษร ส เมเร ยน- อ กษรล ม(ค น ฟอร ม) ว หาร ซ ก แรต อะใอไรต อาณาจ กรบาบ โลน ประมวลกฎหมายฮ มบ ราบ (ประมวล กฎหมายท เก าแก ท ส ด) -อ กษรฮ โรกล ฟ ก กระดาษปาป ร ส ป ระม ด ความเช อเร องว ญญาณอมตะ ม มม ปกครองแบบเทวราชา การแพทย -การปกครองแบบประชาธ ปไตย -ล ทธ ธรรมชาต น ยม -ล ทธ มน ษย น ยม -เสร ภาพ ความค ด ศ ลปะ สถาป ตยกรรม ประมวลกฏหมายส บสองโต ะ ศ นย กลางของศาสนาคร สต การปกครอง การทหาร ส บทอดอารยธรรมกร ก ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ ค.ศ การส นส ดของจ กรวรรด โรม น ตะว นตกจนถ งคร สโตเฟอร โคล มบ สค นพบทว ปอเมร กา(หร อ จ กรวรรด โรม นตะว นออกถ กเตอร เข าย ดครองในค.ศ.1453และต อมา ได ต งเป นจ กรวรรด ออตโตม น -สม ยกลางตอนต นเร ยกว าย คม ด เพราะอารยธรรมกร ก-โรม นเส อม -อ ทธ พลท ม ต ออารยธรรมม 3 ประการค อ คร สต ศาสนา ระบบ ฟ วด ล และอารยธรรมคลาสส กของ กร ก-โรม น -ความข ดแย งระหว างศาสนาคร สต ก บศาสนาอ สลาม ท เร ยกว าสงคราม คร เสด(พ.ศ ) มรดกทางอารยธรรมสม ยกลาง 1. การฟ นฟ ศ ลปะว ทยาการหร อ

12 เรอเนสซองส (Renaissances) 2. การเก ดล ทธ มน ษยน ยม (Humanism) 3. การก อต งมหาว ทยาล ย เช มมหา ว ทยาล ยเคมบร ดจ และ ออกซฟอร ด มหาว ทยาล ยในป ราร ส มหาว ทยาล ยโบโลญาใน อ ตาล 4. ผลงานด านศ ลปกรรมท สะท อน ถ งศร ทธาในคร สต ศาสนา ได แก ด านสถาป ตยกรรม ศ ลปะโกธ ค (Gothic) เช น ว หารโนตรดาม(Notre Dame)ในกร งปราร ส และว หารออร เว ยตโต(Orveto)ในอ ตาล ด านวรรณกรรม ม งานประพ นธ ทาง ศาสนาคร สต ของน กบ ญธอม ส อะ ไควน ส แสดงความงดงามของภาษา ลาต น แก นสาระของศาสนาคร สต และความต งม นในหล กค าสอนของ ศาสนาคร สต 5. การเก ดว ฒนธรรมและสถาบ น ทางเศรษฐก จ - สมาคมพ อค าและ ช างฝ ม อ ก ลด (Guild) - การจ ดงานแสดง ส นค า(Fair) การเก ด ระบบธนาคาร สม ยใหม ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ ค.ศ คร สโตเฟอร โคล มบ ส(Christopher Columbus)ค นพบ โลกใหม และส นส ดในป สงครามโลกคร งท สองย ต สม ยใหม ช วงแรก(คร สต ศตวรรษ 1. การฟ นฟ ศ ลปว ทยาการ ท 15-18) (Renaissances) เร มจากปลายสม ย กลาง ม การน าความร ว ธ ค ดและ

13 สม ยใหม ช วงหล ง(กลาง คร สต ศตวรรษท 18 ค.ศ สงครามโลกคร งท 2 ส นส ด) 2. การปฏ ร ปศาสนา (Reformation)เก ดศาสนาคร สต 2 น กาย ค อ โรม น คาทอล ก และ โปรเตสแตนส 3. การส ารวจเส นทางเด นเร อทาง ทะเลและการค นพบด นแดนโลกใหม เร ยกย คน ว า สม ยแห งการค นพบ(Age of Discovery) 4. การปฏ ว ต ว ทยาศาสตร และย คแห ง การร แจ ง (The Enlightenment) (คร สต ศตวรรษท 17-18) ม ความก าวหน าในด านว ทยาศาสตร ดาราศาสตร และคณ ตศาสตร น กว ทยาศาสตร ท ส าค ญได แก โค เปอร น ค ส กาล เลโอ และน วต น 1. การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม(Industrial Revolution) เร มต นท อ งกฤษในช วง ค.ศ.1760แล วค อยๆขยายไปย ง ประเทศย โรปอ นๆในเวลาต อมา การเก ดแนวค ดทางการเม องและ เศรษฐก จแบบใหม จากระบอบ สมบ รณาญาส ทธ ราชย เป นระบอบ ประชาธ ปไตย เก ดล ทธ เศรษฐก จ แบบท นน ยม ล ทธ ส งคมน ยม และ ล ทธ จ กรวรรด น ยม(ล ทธ ล าอาณา น คม) ย คสม ย ระยะเวลา เหต การณ สม ยป จจ บ น ค.ศ.1945(หล งสงครามโลกคร งท สอง)-ป จจ บ น 1. การเก ดและส นส ดของสงครามเย น 2. การจ ดต งองค การสหประชาชาต 3.การรวมกล มทางการเม องและ เศรษฐก จของประเทศต างๆ 4.สหร ฐอเมร กาเพ มบทบาทเป นชาต ผ น าในเวท การเม องโลก

14 แบบทดสอบหน วยการเร ยนร ท 1 เวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ค าช แจง ให น กเร ยนเข ยนค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงข อเด ยว 1. พ ฒนาการของมน ษยชาต ในการค ดสร าง และท าเพ อการอย รอดในการด ารงช ว ตเก ดข นคร งแรก ในย คใด 1.ย คห นเก า 2. ย คส าร ด 3. ย คเหล ก 4. ย คโลหะ 2. ในสม ยห นใหม ว ถ ช ว ตมน ษย เปล ยนแปลงไปจากห นเก าอย างไร 1. มน ษย ด ารงช พด วยการพ งธรรมชาต 2. มน ษย ด ารงช พด วยการล าส ตว และหาของป า 3. มน ษย ด ารงช พด วยการค าขายและเล ยงส ตว 4. มน ษย ด ารงช พด วยการเพาะปล กและเล ยงส ตว 3. ข อใดเป นเคร องม อเคร องใช ท แสดงให เห นการสร างสรรค อ นเป นเอกล กษณ เฉพาะของมน ษย ย ค ห นใหม ได ช ดเจนท ส ด 1. ขวานห นข ด 2. เคร องดนตร ส าร ด 3. ภาชนะเคร องป นด นเผา 4. การใช กระด กส ตว เขาส ตว เป นอาว ธ 4. ข อใดเป นจ ดเร มต นของย คโลหะ 1. การหลอมด บ ก 2. การหลอมทองแดง 3. การหลอมเหล ก 4. การหลอมส าร ด 5. ข อใดเป นจ ดเร มต นย คประว ต ศาสตร 1. ร จ กใช ไฟ 2. ร จ กเพาะปล ก 3. ร จ กต งถ นฐาน 4. ร จ กบ นท กข อความ 6. ก จกรรมใดถ อว าเป นการปฏ ว ต เศรษฐก จคร งแรกของมน ษย 1. การประด ษฐ ค นไถ 2. การต งถ นฐานและการเพาะปล ก 3. การใช เคร องจ กรในการผล ต 4. การประด ษฐ เคร องม อเคร องใช ด วยโลหะ 7. ชนชาต ใดเข าส สม ยประว ต ศาสตร ในโลกตะว นตกเป นกล มแรก 1. ชาวอ ย ปต 2. ชาวส เมเร ยน 3. ชาวเปอร เซ ยน 4.ชาวบาบ โลเน ยน 8.การท เราสามารถทราบเร องราวความเจร ญของมน ษย สม ยต างๆ ได เป นเพราะเหต ผลข อใด 1. การท มน ษย ร จ กอาศ ยอย ในถ าและประด ษฐ ไฟข นใช เอง 2. การท มน ษย ร จ กประด ษฐ อ กษรและบ นท กเร องราวต างๆไว

15 3. การท มน ษย ร จ กต ดต อระหว างก นโดยใช เร อและกระดานเล อนเป นพาหนะ 4. การท มน ษย ร จ กทอผ าท าเคร องน งห มและประด ษฐ เคร องม อเคร องใช ด วยห น 9. การเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตของมน ษย ข อใดท ช วยท าให มน ษย ม การต งหล กแหล งแน นอนและ สร างสรรค อารยธรรม 1. การร จ กใช ไฟ 2. การท าภาชนะด นด บ 3. การร จ กเพาะปล กและเล ยงส ตว 4. การแสวงหาอาหารโดยการล าส ตว และเก บของป า 10. ความเจร ญของมน ษย ข อใดท ช วยให มน ษย สามารถบรรเทาป ญหาท เก ดจากธรรมชาต ได 1. การชลประทาน 2. การน บถ อศาสนา 3. การสร างป ระม ด 4. การประด ษฐ อ กษร 11. อารยธรรมใด ไม ใช อารยธรรมของชาวตะว นตกย คโบราณ 1. อ นคา มายา 2. อ ย ปต เมโสโปเตเม ย 3. กร ก โรม น 4. อ ย ปต โรม น 12. อารยธรรมในข อใดจ ดเป นอารยธรรมโบราณสม ยส ดท าย 1. เมโสโปเตเม ย 2. อ ย ปต 9. กร ก 4. โรม น 13. เหต การณ ใดถ อว าเป นการส นส ดของอาณาจ กรโรม น 1.กร กเข าย ดครองกร งโรม 2. การส นส ดของสงครามคร เสด 3. กร งโรมถ กท าลายโดยเผ าเยอรม น 4. การจ ดต งสาธารณร ฐโรม นตามแบบกร ก 14. การค นพบทว ปอเมร กาของ คร สโตเฟอร โคล มบ ส เก ยวข องก บเหต การณ ใดมากท ส ด 1. ได ข อพ ส จน พบว าโลกกลม 2.การสร างแผนท การเด นเร อรอบโลก 3. การส นส ดสม ยกลางของย โรป 4. การแสวงหาอาณาน คมในต างแดน 15. เหต การณ ใด ไม ได เก ดข นในสม ยกลาง 1. สงครามคร เสด 2. ย คม ด 3. การก อต งมหาว ทยาล ยเคมบร ดจ 4. ศาสนาคร สต น กายโปรเตสแตนส 16. จ ดเร มต นและส นส ดของประว ต ศาสตร สม ยใหม ของย โรป ค อข อใด 1. การเร มประด ษฐ อ กษร การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม 2. คร สโตเฟอร โคล มบ สค นพบโลกใหม สงครามโลกคร งท 2 ย ต 3. การฟ นฟ ศ ลปะว ทยาการ-สงครามโลกคร งท 1 ย ต 4. การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม ป จจ บ น

16 17. เหต การณส าค ญในสม ยใหม ช วงแรกท ได ช อว าเป นย คแห งการค นพบ ค ออะไร 1. การส ารวจเส นทางเด นเร อทางทะเลและการค นพบโลกใหม 2. การค นพบทฤษฎ ระบบส ร ยะจ กรวาล 3. การค นพบทฤษฎ ทางว ทยาศาสตร ใหม น าไปส การปฏ ว ต อ ตสาหกรรม 4. การค นพบความสามารถท แท จร งของมน ษย ตามล ทธ มน ษย น ยม 18. ความก าวหน าทางด านใดเป นป จจ ยกระต นให เก ดการเปล ยนแปลงจากสม ยใหม ช วงแรกส สม ยใหม ช วงหล ง 1. ความก าวหน าในการพ ฒนาเคร องจ กรไอน า 2. ความก าวหน าการปฏ ว ต เกษตรกรรมส งผลให ม ว ตถ ด บมากมาย 3. ความก าวหน าทางว ทยาศาสตร ดาราศาสตร คณ ตศาสตร 4.ความก าวหน าทางการค า การขนส งทางทะเล 19. สม ยป จจ บ นเร มและส นส ดเม อใด 1. สงครามโลกคร งท 2ย ต ป จจ บ น 2. สงครามโลกคร งท 1 ย ต ป จจ บ น 3. การส นส ดของสงครามเย น ป จจ บ น 4. การปฏ ว ต อ สากรรมระยะท 3 ป จจ บ น 20. ชนชาต ใดม บทบาททางการเม องของโลกเม อเร มเข าส สม ยป จจ บ น 1. อ งกฤษ 2. สหร ฐอเมร กา 3. ฝร งเศส 4. สหภาพโซเว ยต เฉลยหน วยเร ยนร ท 1 เร องเวลาและย คสม ยทางประว ต ศาสตร สากล ข อท เฉลย ข อท เฉลย

17 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ส4.1ม.4-6/2 สร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร อย าง เป นระบบ สาระส าค ญ การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากลโดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างเป น ระบบ ย อมท าให ผลการศ กษาน นม ค ณค า และเป นท ยอมร บในวงว ชาการ สาระการเร ยนร 1. ความส าค ญและประโยชน ของว ธ การทางประว ต ศาสตร 2. ข นตอนของว ธ การทางประว ต ศาสตร 3. หล กฐานทางประว ต ศาสตร สากล 4. ต วอย างการศ กษาโดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร ผลการเร ยนร ท คาดหว ง เข าใจความหมาย ความส าค ญและข นตอนของว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างเป นระบบ สามารถน าไปใช ในการสร างความร ใหม ๆทางประว ต ศาสตร สากลได

18 การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล ว ธ การทางประว ต ศาสตร การศ กษาประว ต ศาสตร เพ อสร างองค ความร ใหม ในทางประว ต ศาสตร ท น าเช อถ อ ถ กต อง จะต องม ระเบ ยบในการศ กษาท เร ยกว าว ธ การทางประว ต ศาสตร ซ งม อย 5 ข นตอน 1. การก าหนดห วข อหร อจ ดม งหมาย เพ อศ กษาเร องราวในอด ตท สนใจใคร ร หร อศ กษา เหต การณ ประว ต ศาสตร ตอนใดตอนหน ง โดยต งเป นประเด นค าถาม เช นศ กษาเร องอะไร ในช วง เวลาใด ท าไมหร อเพราะเหต ใด 2. การค นหาข อม ลหร อหล กฐาน และรวบรวมหล กฐานประเภทต างๆ ท เก ยวช องก บเร องท จะต องศ กษาค นคว าท งหล กฐานท เป นลายล กษณ อ กษร เช นจาร ก จดหมายเหต และหล กฐานท ไม เป นลายล กษณ อ กษร เช นโบราณว ตถ ค าบอกเล าของผ พบเห นเหต การณ 3. การว เคราะห และประเม นค ณค าของหล กฐานเพ อตรวจสอบความน าเช อถ อของหล กฐานท ได รวบรวมมาจากแหล งต างๆ ผ ศ กษาประว ต ศาสตร ต องเข าใจว าเน อหาสาระในหล กฐานท รวบรวมได อาจไม ถ กต องหร อเป นความจร ง เสมอไป เน อหาสาระเหล าน อาจเป นเพ ยงข อส นน ษฐานด งน นจ ง จ าเป นท ต องน าหล กฐานเหล าน นมาประเม นหาความน าเช อถ อก อน โดยการตรวจสอบพ จารณา หล กฐานน นๆ อย างละเอ ยด เช นผ สร างหล กฐานน นเป นใคร จ ดท าข นเพ อจ ดประสงค ใด สภาพแวดล อมของหล กฐานท สร างข นเป นอย างไร นอกจากน ย งสามารถใช ข อม ลหล กฐานอ นๆ ตรวจสอบความน าเช อถ อของหล กฐานน นๆ โดยย ดความอย างม เหต ผล เป นกลางและไม ม อคต 4. การสร ปข อเท จจร ง เพ อตอบค าถาม การพ จารณาข อเท จจร งจากเน อหาสาระท ปรากฏใน หล กฐาน โดยเร มจากการศ กษาสาเหต ท แท จร ง และสาเหต ท เป นข ออ างเพ อให เก ดความเข าใจใน ความหมายท แท จร งท ปรากฏในหล กฐาน โดยการว พากษ หล กฐานและว พากษ ข อม ลส าหร บการ ต ความหร อการแสดงความค ดเห นจะต องกระท าตามท ม ข อม ลปรากฏในหล กฐานอย างเป นเหต เป น ผลขณะเด ยวก นจะต องใช ความระม ดระว งไม ใช ความร ส ก หร อค าน ยมของคนในป จจ บ นไปต ดส น ความประพฤต ของคนในอด ต 5. การน าเสนอเร องท ได ศ กษา ค อการน าเร องราวท ได ศ กษาด วยว ธ การทางประว ต ศาสตร มา เร ยบเร ยงแล วอธ บายอย างสมเหต สมผล ม หล กฐานอ างอ ง และจ ดเร องราวตามล าด บเวลาของ เหต การณ ท เก ดก อนหล ง

19 แผนภ ม ข นตอนว ธ การทางประว ต ศาสตร การต งประเด นค าถาม เพ อก าหนดแนวทางแสวงหาค าตอบอย างม การค นหาและรวบรวมข อม ล เพ อหาข อม ลจากหล กฐานทางประว ต ศาสตร การว เคราะห หล กฐาน เพ อตรวจสอบประเม นค าความน าเช อถ อ การสร ปข อเท จจร ง เพ อตอบค าถามหร อตอบจ ดม งหมายท ก าหนด การน าเสนอ เพ ออธ บายเร องท ศ กษาอย างม เหต ผล หล กฐานทางประว ต ศาสตร หล กฐานทางประว ต ศาสตร ค อร องรอยของอด ต เป นส งท น กประว ต ศาสตร ใช ศ กษาค นคว า เพ อให ได ทราบเร องราวความเป นมาของเหต การณ หร อการกระท าของมน ษย ในอด ตท ผ านมา ประเภทของหล กฐานทางประว ต ศาสตร 1. หล กฐานช นต นหร อหล กฐานปฐมภ ม ค อหล กฐานท เก ดข นหร อเข ยนข นในช วงเด ยวก บท เก ดเหต การณ น นๆเป นหล กฐานร วมสม ย เช น 1.1 หล กฐานช นต นท เป นลายล กษณ อ กษร เช นจาร ก พงศาวดาร จดหมาย บ นท กของบ คคล ข าวจากหน งส อพ มพ รายงานการประช ม เอกสารราชการต างๆ ฯลฯ จ งได ร บความน าเช อถ อมาก ท ส ด 1.2 หล กฐานช นต นท ไม เป นลายล กษณ อ กษร เช นโบราณสถาน โบราณว ตถ เคร องประด บ ฟอสซ ล โครงกระด กมน ษย ภาพถ าย ฯลฯ

20 สโตนเฮนจ กล มแท งห นขนาดใหญ บร เวณท ราบซ ลล สเบอร ร ทางตอนใต ของประเทศอ งกฤษ ส นน ษฐานว าถ กสร างข นมาเม อ 5,000 ป มาแล ว ภาพจาก : The Complete Illustrated world Encyclopedia of Archeology, P ขวานห นย คห นเก า อาย ประมาณ 700,000 ป มาแล ว พบท โอลด เว (Olduvai) ประเทศแทนซาเน ย ภาพจาก : History of the World : The Human

21 2. หล กฐานช นรอง หร อหล กฐานท ต ยภ ม เป นหล กฐานท ท าข นภายหล กท เหต การณ น นๆ ได แก 2.1 หล กฐานช นรองท เป นลายล กษณ อ กษร เช นหน งส อเร ยน ว ทยาน พนธ นวน ยาย บทความ ฯลฯ 2.2 หล กฐานช นรองท ไม เป นลายล กษณ อ กษร เช น ภาพยนตร ค าบอกเล าหร อความค ดเห น ของบ คคลท ม ต อเหต การณ ส าค ญต างๆ ให หาร ปภาพของหล กฐานช นรองเช น หน งส อเร ยน ว ทยาน พนธ นวน ยาย บทความ ฯลฯ ใส บร เวณ น ต วอย างหล กฐานประว ต ศาสตร สากล สม ยโบราณ สม ยกลาง สม ยใหม สม ยป จจ บ น 1. งานเข ยนสะท อนถ ง ความศร ทธาท ม ต อ ศาสนาคร สต เช น 1. ค าประกาศอ สรภาพ ของสหร ฐอเมร กา (Declaration of 1. หล กฐานประเภท ลายล กษณ อ กษรเช น อ กษรเฮ ยโรกล ฟ กของ อ ย ปต โบราณ อ กษรค น ฟอร มของชาวส เม เร ยน อ กษรฟ น เช ยน อ กษรกร ก อ กษร โรม น 2. งานเข ยน ประว ต ศาสตร สม ย กร ก เช น มหากาพย อ เล ยด และโอด สซ และ สงครามเปอร เซ ยหร อ ประว ต ศาสตร สงคราม เปอร เซ ย(The Persian Warsin History of Persian War)หร อ ต านานของเฮโรโดต ส ของโรม น เช น ผลงาน ของล ว เทวนคร ประว ต ศาสตร ของ พวกแฟรงก (History of Franks) 2. งานเข ยนประเภท บ นท กเหต การณ ป จจ บ น ค อ แอนน ล และแมกนา คาร ตา (Magna Carta) independence) 2. ร ฐธรรมน ญแห ง สหร ฐอเมร กา 3. ประว ต ศาสตร ความ เส อมและการส นส ด ของจ กรวรรด โรม น (The Dec and Fall of the Roman Empire) 1. อารยธรรมและท น น ยม คร สต ศตวรรษท ศ กษาประว ต ศาสตร (A Study of History) โดยอาร โนลด ทอยน บ (Arnold Toynbee) 3.หล กฐานเก ยวก บย ค จ กรวรรด น ยม

22 ต วอย างการศ กษาประว ต ศาสตร โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร งานค นคว าท ด จะเป นการสร างองค ความร ใหม ซ งเก ดข นได จากองค ประกอบเหล าน 1.ห วข อท จะค นคว าเป นห วข อใหม ไม ม ผ ใดท าการค นคว ามาก อน การเล อกห วข อท จะศ กษาจ ง เท าก นเป นการน าเร องราวใหม มาให พ จารณาและร บร ก น 2. ข อม ลท จะใช เพ อการค นคว าเป นข อม ลท ได มาใหม ย งไม ม ผ ใดเคยใช ซ งอาจจะเป นข อม ลท เพ งเป ดเผยต อสาธารณชน 3. การต ความจากข อม ล เป นการต ความใหม หร อการมองในแง ม มท แตกต างไปจากเด ม ท าให ได ข อสร ปท ต างก น การสร างองค ความร ใหม โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร ม จ ดม งหมายเพ อศ กษาค นคว า ห วข อใดห วข อหน งในประว ต ศาสตร สากล ท สนใจเป นพ เศษ หร อต องการศ กษาเพ มเต มจากท ได เร ยนในช นเร ยนให ละเอ ยดย งข น เพ อให เก ดความร ใหม ด วยตนเอง โดยใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร 5 ข นตอนด งน 1. ก าหนดห วเร องท จะศ กษา เช น สนใจเร อง แมกนา คาร ตา ซ งเข าใจว า เป นร ฐธรรมน ญฉบ บ แรกของโลก ท าให อ งกฤษเป นประเทศประชาธ ปไตยมานานต งแต ป ค.ศ ความเข าใจเช นน เก ดจากเอกสารฉบ บน เป นการแสดงออกของประม ขอ งกฤษในการยอมร บส ทธ เสร ภาพของ พลเม อง น กเร ยนอาจต งห วข อในการศ กษาค นคว าว า บทบาทของแมกนา คาร ตาแมกนา ก บการ ปกครองระบอบประชาธ ปไตย 2. การรวบรวมหล กฐาน ควรรวบรวมท งท เป นเอกสารช นต นท แปลมาจากภาษาต างประเทศอ น ได แก แมกนา คาร ตา หล กฐานทางประว ต ศาสตร เก ยวก บการเม อง การปกครองของอ งกฤษสม ย พระเจ าจอห น ประกอบด วยส วนท เร ยกว า อาร มบทและข อความต างๆ รวม 63 ข อ และภาพวาด ของพระเจ าจอหน ทรงลงนามในกฎบ ตรแมกนา คาร ตา เพ อยอมร บข อตกลงท เป นลายล กษณ อ กษร ในการจ าก ดอ านาจของพระองค ท ส าค ญ ค อ การเร ยกร องภาษ อากรต องได ร บความเห นชอบจากข น นาง และต องไม ละเม ดต อส ทธ ของประชาชน ซ งหล กฐานเหล าน อาจส บค นได จากอ นเทอร เน ต นอกเหน อจากห องสม ดของสถานศ กษาต างๆ 3. การประเม นค ณค าหล กฐาน เป นการประเม นค ณค าของหล กฐานท ได รวบรวมมาว าม ความ น าเช อถ อมากน อยเพ ยงใด เช นถ าเป นเอกสารท กล าวอ างถ งบ คคล ควรตรวจสอบช อของบ คคลน น เพ อให แน ใจว าม ต วตนอย จร ง การตรวจสอบข อม ลจากข อความต างๆในกฎบ ตรแมกนา คาร ตา ควร ตรวจสอบก บสภาพส งคมและการเม องในสม ยน นจากเอกสารต างๆเช น ส งคมและการเม องของ อ งกฤษในสม ยฟ วด ล ท สะท อนจาก แมกนา คาร ตา ในข อก าหนดท 8 และข อก าหนดท 15 เร องการ ด ารงอย ของสตร ม าย และข อก าหนดท 39 และ 40 เป นการประก นส ทธ และเสร ภาพของประชาชน เป นต น

23 4. การว เคราะห ส งเคราะห และจ ดหมวดหม ข อม ล ต องส ารวจข อม ลท ค ดเล อกไว แล วจ ด ข อม ลเป นกล มตามห วข อหร อตามประเด น ในการว เคราะห ข อม ลต องม ใจเป นกลาง แล วรวบรวม ข อม ลท ได แยกแยะเป นหมวดหม เพ อเร ยบเร ยงต อไป 5. การเร ยบเร ยงหร อการน าเสนอ เป นข นตอนส ดท าย ข นน เป นการตอบโจทย ท ต งไว ว าแมกนา คาร ตาก บการปกครองระบอบประชาธ ปไตย จร งหร อไม และอย างไร แบบทดสอบหน วยการเร ยนร ท 2 เร องการสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล ค าช แจง ให เล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. เพราะเหต ใจจ งต องใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร เพ อศ กษาประว ต ศาสตร 1. เพ อให เก ดความเข าใจข นตอนในการศ กษาประว ต ศาสตร 2. เพ อหาความจร งจากข อเท จจร งทางประว ต ศาสตร 3. เพ อจ ดหมวดหม ข อม ลจากหล กฐานประว ต ศาสตร 4. เพ อหาจ ดประสงค ของผ สร างหล กฐานประว ต ศาสตร 2. ข อใดไม อย ในข นตอนทางประว ต ศาสตร 1. การต งประเด นค าคาม 2. การปร บแต งข อม ล 3. การรวบรวมหล กฐาน 4. การต ความหล กฐาน 3. ข อใดค อข นตอนแรกของว ธ การทางประว ต ศาสตร 1. การค นหาข อม ลและการรวบรวมข อม ล 2. การต งค าถามและการก าหนดประเด นของการศ กษา 3. การอธ บายท ม เหต ผลและม ค าตอบช ดเจน 4. การแสวงหาความหมายและความส มพ นธ ของข อม ล 4. การก าหนดห วข อหร อประเด นท ด ม ประโยชน อย างไรต อว ธ การทางประว ต ศาสตร 1. บอกถ งความสนใจของผ ศ กษาค นคว า 2. ป องก นการศ กษาห วข อซ าก บผ อ น 3.ก าหนดของข ายของเร องท จะศ กษาช ดเจน 4. ท าให ทราบแหล งข อม ลทางประว ต ศาสตร

24 5.ว ธ การในข อใดเป นการน าเสนอข อเท จจร งทางประว ต ศาสตร ให เป นเร องราว 1. การค นคว าและการต ความ 2. การว เคราะห และการส งเคราะห 3. การต ความและการส งเคราะห 4. การรวบรวมข อม ลและการว เคราะห 6.หล กฐานทางประว ต ศาสตร ม ความส าค ญต อว ธ การทางประว ต ศาสตร อย างไร 1. ให ข อม ลทางประว ต ศาสตร 2. ก าหนดว ธ การทางประว ต ศาสตร 3. ก าหนดห วข อหร อประเด นทางประว ต ศาสตร 4. ท าให เก ดว ธ การทางประว ต ศาสตร 7. ข อใดเป นหล กฐานช นต น 1. ข อม ลทางอ นเตอร เน ต 2. ค าประกาศเอกราชของสหร ฐอเมร กา 3. หน งส อประว ต ศาสตร สากล 4. หน งส อสงครามเปอร เซ ยโดย เฮโรโดต ส 8. ข อใดเป นหล กฐานสม ยประว ต ศาสตร 1. ล กป ดห นส 2. การเข ยนส 3. ซากโครงกระด ก 4. จาร กบนกระด กส ตว 9. หล กฐาน ข อใดน กเร ยนค ดว าจะให ข อม ลประว ต ศาสตร ด านส งคมและว ฒนธรรมน อยท ส ด 1. ต านาน 2. พงศาวดาร 3. ศ ลาจาร ก 4. โครงกระด ก 10. เพราะเหต ใด หล กฐานช นต นม ความเช อถ อกว าหล กฐานช นรอง 1. หล กฐานช นรองใช ข อม ลจากหล กฐานช นต น 2. หล กฐานช นต นสร างข นปราศจากอคต 3. หล กฐานช นต นไม สอดแทรกความค ดเห นของผ สร าง 4. ผ สร างหล กฐานช นต นทราบข อม ลด กว า 11. การก าหนดห วข อเร องน าสนใจจะเก ดประโยชน อย างไร 1. สะดวกในการศ กษาค นคว า 2. ศ กษาเร องท แตกต างจากผ อ น 3. เก ดการสร างองค ความร ใหม 4. ม แรงกระต นในการศ กษาอย างต อเน อง 12 นายบ ญชงและนายโชคด ใช ข อม ลเด ยวก นในการเข ยนรายงานทางประว ต ศาสตร แต ผลงานของ นายโชคด ม ความน าเช อถ อกว าของนายบ ญชง น กเร ยนค ดว าเป นเพราะเหต ใด 1. การว เคราะห ข อม ล 2. การตรวจสอบข อม ล 3. การใช ถ อยค าส านวน 4. การค ดเล อกและการจ ดความส มพ นธ ของข อม ล

25 13. ในการข ดค นช มชนโบราณแห งหน งพบกระด กส ตว และเคร องม อจ บปลา ข อใดต ความได ถ กต องน อยท ส ด 1. ช มชนน น าจะเป นชาวเกาะ 2. ช มชนน ร จ กการล าส ตว และประมง 3. ช มชนน น าจะม ปลาเป นอาหารหล ก 4. ช มชนน ร จ กเล ยงส ตว ละประมง 14. ว ถ ช ว ตของผ คนในโลกตะว นออก โลกตะว นตกและคนไทย ม ความแตกต างก น น กเร ยน สามารถใช ว ธ การทางประว ต ศาสตร ใดในการศ กษาข อม ลด งกล าว ได ถ กต องและครอบคล มมาก ท ส ด 1. ศ กษาข อม ลจากอ นเตอร เน ต 2. รวบรวมหล กฐานจากการส มภาษณ ปราชญ ชาวบ านของไทย และค นคว าหล กฐานช นรอง จากหอจดหมายเหต 3. รวบรวมหล กฐานช นต นจากบ นท กของชาวต างชาต น กการท ต และหล กฐานช นรองจาก หน งส อประว ต ศาสตร สากล 4. รวบรวมหล กฐานช นต นจากพงศาวดารและจดหมายเหต ของชาต ตะว นตก และหล กฐาน ช นรองจากพงศาวดารและจดหมายเหต ของชาต ตะว นตก 15. การศ กษาประว ต ศาสตร ย คโบราณของชาวกร ก ต องศ กษาจากหล กฐานทางประว ต ศาสตร ข อใด 1. สงครามเปอร เซ ยโดย เฮโรโดด ส 2. ค มภ ร มรณะ 3. มหากาพย ก ลกาเมซ 4. บ นท กสงครามกอลล ก 16. หล กฐานงานเข ยนท สะท อนถ งความศร ทธาท ม ต อศาสนาคร สต ในสม ยกลางของย โรป 1 แมกนา คาร ตา 2. มหากาพย อ เล ยด 3. แอนน ล 4. เทวนคร 17. ค าประกาศอ สรภาพของสหร ฐอเมร กาเป นหล กฐานท ใช ศ กษาประว ต ศาสตร สากลสม ยใด 1. สม ยโบราณ 2. สม ยกลาง 3. สม ยใหม 4. สม ยป จจ บ น 18. ข อใดท ไม สามารถใช ใน การศ กษาประว ต ศาสตร สากลสม ยป จจ บ นได 1. อารยธรรมและท นน ยม คร สต ศตวรรษท ศ กษาประว ต ศาสตร โดยอาร โนล ทอยน บ 3. หล กฐานเก ยวก บจ กรวรรด น ยม 4. สก ลอ นนาล เป น การศ กษาประว ต ศาสตร ของมาร ก บล อก 19 ข อใดไม ใช ข นตอนการสร างองค ความร ใหม ด วยว ธ การทางประว ต ศาสตร 1. การรวบรวมข อม ล 2. การว เคราะห ต ความ 3. การต งประเด นการศ กษา 4. การเปร ยบเท ยบข อม ลก บผ อ น

26 20. องค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร จะเก ดได ด วยเหต ผลหลายประการ ยกเว นข อใด 1. ได ข อม ลใหม 2. เก ดเหต การณ ใหม 3. ใช ว ธ การศ กษาแบบใหม 4. เก ดแนวค ดในการส เคราะห ใหม เฉลยแบบทดสอบ หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การสร างองค ความร ใหม ทางประว ต ศาสตร สากล ข อท เฉลย ข อท เฉลย

27 หน วยการเร ยนร ท 3 เร อง อารยธรรมย คโบราณ มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ส4.2ม.4-6/1 ว เคราะห อ ทธ พลของอารยธรรมโบราณและการต ดต อระหว างโลกตะว นออก ก บโลกตะว นตก ท ม ผลต อการพ ฒนาและการเปล ยนแปลงของโลก สาระส าค ญ อารยธรรมล มแม น าไทกร ส-ย เฟรต ส ไนส ฮวงโห ส นธ และอารยธรรมกร ก โรม น และการ ต ดต อระหว างโลกตะว นออกและตะว นตกม อ ทธ พลทางว ฒนธรรมต อก นและม ผลต อการพ ฒนา และเปล ยนแปลงของโลก สาระการเร ยนร อารยธรรมส าค ญของโลกตะว นตก 1. อารยธรรมเมโสโปเตเม ย 2. อารยธรรมอ ย ปต 3. อารยธรรมกร ก 4. อารยธรรมโรม น อารยธรรมส าค ญของโลกตะว นออก 1. อารยธรรมล มแม น าฮวงโห 2. อารยธรรมล มแม น าส นธ การต ดต อระหว างโลกตะว นออกก บโลกตะว นตกและอ ทธ พลทางว ฒนธรรมท ม ต อก น ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ร และเข าใจพ ฒนาการของอารยธรรมตะว นตก และอารยธรรมตะว นออกสม ยโบราณได 2. เข าใจผลของการต ดต อระหว างโลกตะว นออกก บโลกตะว นตกและอ ทธ พลทางอารยธรรม ท ม ต อก น

28 อารยธรรมของโลกย คโบราณ การเร มต นของอารยธรรมย คแรกเร ม เก ดข นเม อมน ษย ย ต การเร ร อนและต งถ นฐานเป นการ ถาวรท าให ลดการส ญเส ยเวลา ท ต องหาอาหารเพราะมน ษย สามารถผล ตอาหารไว บร โภคเองได ความอ ดมสมบ รณ ความปลอดภ ยในช ว ต ความสงบเร ยบร อยของส งคมท าให มน ษย ม เวลาท จะค ด ประด ษฐ สร างสรรค ผลงานต างๆ ท จะน ามาใช พ ฒนาช ว ตและส งคมให ด ข น หร อหาว ธ การ แก ป ญหาของกล มตน เพ อให เก ดความเจร ญร งเร อง อารยธรรมใหม จะพ ฒนาข นอย างไม หย ดย ง การพ ฒนาอารยธรรมจะม ล กษณะค อยเป นค อยไป อารยธรรมย คแรกเร มหร ออารยธรรมย คโบราณ ท ปรากฏบนพ นโลกท ส าค ญ ได แก อารยธรรม อ ย ปต โบราณ เมโสโบเตเม ย กร ก โรม น อ นเด ย และจ น 1. อารยธรรมเมโสโปเตเม ย ให หา แผนท เมโสโปเตเม ย อารยธรรม ระยะเวลา ผลงานสร างสรรค อ ทธ พลต อย ค สม ยป จจ บ น อารยธรรมเมโสโป เตเม ย สม ยอาณาจ กรส เมเร ยน (3,200-2,300ป ก อน คร สต ศ กราช) อย ทางตอนล างของด นแดนเมโสโปเตเม ย -การประด ษฐ อ กษรล ม โดยใช ต นอ อสล ก เป นต วอ กษรบนแผ นด นเหน ยวแล วน าไป อบด วยความร อนจนแห ง -การสร างว หารซ ก แรต บนเน นส ง ใช เป นท ประกอบพ ธ กรรมทางศาสนาและศ นย กลาง ของศ ลปห ตถกรรมและโรงพยาบาล ท า ด วยด นเหน ยวตากแห ง -การแกะตราประจ าต ว ส าหร บประท บใน จดหมาย -การพ ฒนาเกษตรกรรม เช นข ดคลองส งน า สร างท านบก นน า -ความเจร ญทางด านคณ ตศาสตร ร จ กการ

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information