นว ตกรรม (Innovation)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นว ตกรรม (Innovation)"

Transcription

1 1 นว ตกรรม (Innovation) ความหมายและองค ความร เก ยวก บนว ตกรรม นว ตกรรม (Innovation) ม รากศ พท มาจาก innovare ในภาษาลาต น แปลว า ท าส งใหม ข นมา ความสามารถในการใช ความร ความค ดสร างสรรค ท กษะ และประสบการณ ทางเทคโนโลย หร อการจ ดการ มา พ ฒนาและผล ตส นค าใหม กระบวนการผล ตใหม หร อบร การใหม ซ งตอบสนองความต องการของตลาด ความหมายของนว ตกรรมในเช งเศรษฐศาสตร ค อ การน าแนวความค ดใหม หร อการใช ประโยชน จากส งท ม อย แล วมาใช ในร ปแบบใหม เพ อท าให เก ดประโยชน ทางเศรษฐก จ หร อก ค อ "การท าในส งท แตกต างจากคนอ น โดยอาศ ยการเปล ยนแปลงต าง ๆ (Change) ท เก ดข นรอบต วเราให กลายมาเป นโอกาส (Opportunity) และ ถ ายทอดไปส แนวความค ดใหม ท ท าให เก ดประโยชน ต อตนเองและส งคม" ซ งแนวความค ดน ได ถ กพ ฒนาข นมา ในช วงต นศตวรรษท 20 โดยเห นได จากแนวค ดของน กเศรษฐอ ตสาหกรรม เช น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยเน นท การสร างสรรค การว จ ยและ พ ฒนาทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อ นน าไปส การได มาซ งนว ตกรรมทางเทคโนโลย (Technological Innovation) เพ อประโยชน ในเช งพาณ ชย เป นหล ก และทฤษฎ ท ร จ กก นมากก น าจะเป น Thoery of Disruptive Innovation ของ Prof. Clayton Christensen แห งมหาว ทยาล ยฮาร วาร ด และ Diffusion of Innovation Theory ของ Prof. Everett Rogers ซ งพ ฒนามาต งแต ป 1962 ท งน ความค ดแล ะทฤษฎ เร องนว ตกรรมม ว ว ฒนาการมาอย างน อย 50 ป แล วโดยช วงทศวรรษท 1950 บรรดาน กว ชาการมองว านว ตกรรมเป นการพ ฒนาอย างหน งท แยกออกมาจากการศ กษาว จ ยต าง ๆ แต ใน ป จจ บ นน นว ตกรรมไม ได ถ กมองว าเป นเพ ยงผลล พธ ของการด าเน นงานของป จเจกบ คคล หากแต เป นผลของ กระบวนการ (process) ไม ว าจะเป นกระบวนการแก ไขป ญหา (problem-solving process) ท เก ดในองค กร หร อกระบวนการปฏ ส มพ นธ (interactive process) ซ งเก ดจากความส มพ นธ ระหว างองค กรก บผ ม บทบาท ส าค ญอ นๆ ม ได ท งแบบเป นทางการและไม เป นทางการผ านเคร อข ายความร วมม อเช งพาณ ชย หร อ กระบวนการเร ยนร แบบแปรผ น (diversified learning process) ซ งเป นการเร ยนร ท เก ดจากป จจ ยแตกต างก น เช น การเร ยนร โดยการใช (learning by using) การเร ยนร โดยการลงม อท า (learning by doing) การเร ยนร โดยการแลกเปล ยน (learning by sharing) ซ งม ได ท งองค ความร ภายในและภายนอกองค กร ข นอย ก บ ประส ทธ ภาพในการด ดซ บความร ขององค กร นว ตกรรมทางธ รก จค ออะไร นว ตกรรมทางธ รก จ หมายถ ง การท าส งต าง ๆ ด วยว ธ ใหม ๆ การสร างสรรค การพ ฒนา ต อยอด การ เปล ยนแปลงทางความค ด การจ ดการ การผล ต กระบวนการ ระบบ โครงสร างองค กร ร ปแบบธ รก จ เพ อท จะ สร างม ลค าใหม ๆ ส าหร บล กค าและผลตอบแทนทางการเง นให ก บธ รก จ โดยเป นท ยอมร บต อส งคมและ ส งแวดล อม ไม ข ดต อหล กศ ลธรรม จรรยาบรรณ ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ต าง ๆ ท งน ม กม การแยกแยะความ

2 2 แตกต างอย างช ดเจน ระหว างการประด ษฐ ค ดค น ความค ดร เร ม และนว ตกรรม อ นหมายถ งความค ดร เร มท น ามาประย กต ใช อย างส มฤทธ ผลและในหลายสาขา ซ งการท ส งใดส งหน งจะเป นนว ตกรรมได น นจะต องม ความแปลกใหม อย างเห นได ช ดและไม เป นแค เพ ยงการเปล ยนแปลงคร งส าค ญ เป นต นว า ในด านศ ลปะ เศรษฐศาสตร เศรษฐก จ และนโยบายของร ฐในเช งเศรษฐศาสตร การเปล ยนแปลงน นจะต องเพ มม ลค า ม ลค า ของล กค า หร อม ลค าของผ ผล ต โดยนว ตกรรมแบ งจ าแนกตามประเภทกว าง ๆ ได 3 แบบ ค อ 1. ศ ล ป (Artistic) เช น การวาดภาพ การเต นร า การแสดง 2. ธ รก จ (Business) เช น เง น ห นส นค า แลกเปล ยนส นค า การเจรจา องค กร 3. ส งคม (Social) เช น ร ฐบาลแบบระบอบประชาธ ปไตย ทร พย ส นส วนต ว ศาสนา การศ กษา ขนบธรรมเน ยมประเพณ และว ฒนธรรม บ ดาแห งกลย ทธ ธ รก จนว ตกรรม Joseph Schumpeter หร อช อเต มว า Joseph Alois Schumpeter น กเศรษฐศาสตร ท ม อ ทธ พลต อน ก เศรษฐศาสตร และน กบร หารสม ยใหม ม บทความมากมายท โด งด งในโลกว ชาการด านบร หารธ รก จนว ตกรรม เช น The history of economic analysis, Schumpeter and Keynesianism, Schumpeter and capitalism's demise, Schumpeter and democratic theory, Schumpeter and entrepreneurship นอกจากน นย งเคยด ารงต าแหน งร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล งของประเทศออสเตร ยและเป นน ก เศรษฐศาสตร การเม องท ส าค ญของย โรป ก อนหน ภ ยสงครามไปใช ช ว ตเป นอาจารย ท มหาว ทยาล ย ฮาร วาร ด สหร ฐอเมร กา ตลอดช ว ตม ทฤษฎ ด านเศรษฐศาสตร คณ ตศาสตร บร หารธ รก จนว ตกรรมมากมายมหาศาลให คนร นหล งน ามาพ ฒนาต อยอด การน าเทคโนโลย มาด าเน นธ รก จและน าความเจร ญมาส มน ษยชาต มากมาย Schumpeter ได กล าวว าผ ประกอบการต างก หาทางใช นว ตกรรมเทคโนโลย ในกระบวนการผล ตส นค า บร การหร อนว ตกรรมท เป นส นค าใหม เพ อสร างประโยชน เช งธ รก จให ก บองค กร โดยเฉพาะอย างย งหาก นว ตกรรมน นสามารถท าให องค กรม ก าไรจากการเป นผ ผ กขาด (Monopoly profit) ได เปร ยบในการแข งข น แต ก ย งม น กลงท นบางคนท พยายามจะลอกเล ยนแบบเทคโนโลย ของผ อ น หร อด ดแปลงพ ฒนาต อยอดก ท าให เก ด นว ตกรรมใหม ๆ ตลอดเวลาเช นก น เก ดเป นวงจรเช นน เร อยไป จนกระท งถ งจ ดท ความสามารถในการผ กขาด หมดไป ณ จ ดน ส งต าง ๆ จะวนกล บมาเป นว ฏจ กร เพ อหน การลอกเล ยนแบบผ ประกอบการเด มหร อคนท มอง หานว ตกรรมใหม ๆ จะท าให เก ดร ปแบบการแข งข นใหม ๆ จากการค ดค นนว ตกรรมต าง ๆ Schumpeter เร ยกว าเป น การท าลายท สร างสรรค (creative destruction) เม อม การค ดส งใหม ๆ ท าลายส งท ม อย เด ม โดยท งหมดน ม เป าหมายเพ อสร างก าไรเพ มข นให ก บองค กร ประเภทของนว ตกรรม สามารถแบ งออกเป น 4 ประเภท ( 4Ps of innovation) ด งน 1. Product Innovation : การเปล ยนแปลงใน ผล ตภ ณฑ หร อบร การ ขององค กร เช น การให บร การ โทรศ พท เคล อนท ร นใหม ด ท ว ได หร อ Chat ก บเพ อนได ตลอดเวลา

3 3 2. Process Innovation : การเปล ยนแปลงกระบวนการผล ต หร อกระบวนการน าเสนอผล ตภ ณฑ หร อ กระบวนการน านว ตกรรมส ตลาด เช น Nokia ย ายฐานการผล ตไปท จ น หร อการเพ มนว ตกรรม PDA สามารถโทรศ พท ได 3. Position Innovation: การเปล ยนแปลงร ปแบบของส นค าหร อบร การ หร อเปล ยนต าแหน งนว ตกรรมส นค า หร อบร การท เคยออกส ตลาดมาแล วให ร บร ใหม เช น Orange เคยถ กมองในต าแหน ง Global Brand เป น Premium Service แต ถ กเปล ยนมาเป น ทร ม ฟ ซ งถ ก Repositioning ให ไปอย ต าแหน ง Lifestyles ครอง ใจคนเม องร นใหม อย างประสบความส าเร จ 4. Paradigm Innovation : การม งให เก ดนว ตกรรมท เปล ยนแปลงกรอบความค ด (Change in Mental Model) เช น เด มเช อว าการผล ตรถยนต ด วยม อจะม ความประณ ต ท งย งม ราคาแพง ผ ม ฐานะร ารวย เท าน นท สามารถม ไว ครอบครองได แต ต อมาการผล ตจ านวนมากแบบ mass production ท ม ราคาท เหมาะสม สามารถควบค มค ณภาพรถยนต ให ม สมรรถนะคงท เท าก นได ด กว า หร อแม กระท งเราเช อว าการ เก บเง นค า AC ก บประชาชนแบบก นเปล า เป นเร องท ด ก บองค กรแต เม อม การให เก บแบบ IC ตามการใช งานจร ง ท งย ต ธรรมก บประชาชนแล วย งท าให ม รายได เพ มมากข นด วยอ ก เป นต น การเปล ยนแปลงจาก Incremental innovation ส Radical innovation กระบวนการเปล ยนแปลงของนว ตกรรมม หลายระด บ แบ งตามระด บความยาก-ง ายในการค ดค น นว ตกรรมน น ๆ โดยจะม ต งแต การเปล ยนแปลงเล กน อยเร ยกว า Incremental innovation ท ม การพ ฒนาหร อ ปร บปร งส นค าหร อบร การท ม อย แล วให ด ข นหร อการเปล ยนแปลงนว ตกรรมอย างส นเช งจะเร ยกว าเป น Radical innovation Incremental Technology ค อ นว ตกรรมส วนเพ ม ค อ ไม ได พ ฒนาเทคโนโลย น น ๆ มากมาย เช น จาก ว นโวส 98 ไปเป น ว นโวส 2000 หร อ เทคโนโลย GPRS 144 kbps ไปเป น EDGE 384 kbps เป นต น Radical Technology บางต ารา เร ยกว า Quantum Technology ค อ นว ตกรรมท เปล ยนแปลง เทคโนโลย ไปอย างส นเช ง เช น เทคโนโลย กล องถ ายร ปจากฟ ล มไปส กล องด จ ตอล เป นต น การเปล ยนแปลงต าง ๆ น เป นการเปล ยนแปลงท วไปในอ ตสาหกรรมหร อธ รก จนว ตกรรมเทคโนโลย แต บางคร งก เป นการเปล ยนแปลงท ร นแรงและรวดเร วเป นการเปล ยนพ นฐานของส งคมไปอย างส นเช ง เช น เก ด การปฏ ว ต เคร องจ กรไอน ามาใช น าม น หร อการเปล ยนแปลงทางด านการโทรคมนาคม ในป จจ บ นท ม ผลมาจาก การเปล ยนแปลงและพ ฒนาเทคโนโลย คอมพ วเตอร ท าให ระบบโทรเลขและเพจเจอร หายไป นว ตกรรมท ง 4 ประเภท (4Ps of Innovation) สามารถเก ดได ตลอดเวลา ต งแต Incremental จนถ ง Radical การจ ดการกระบวนการนว ตกรรมเป นส งส าค ญ ซ งก แตกต างก นไปส าหร บการจ ดการนว ตกรรมแต ละ ประเภท เช น การจ ดการกระบวนการพ ฒนาและปร บปร งส นค าหร อกระบวนการแบบ Incremental ก จะ แตกต างจากการเปล ยนแปลงแบบ Radical ซ งความแตกต างหร อความยากง ายของการจ ดการน น ๆ จะข นอย ก บว านว ตกรรมน นม ความใหม ต อผ ค ดค นเพ ยงใด เช น ความก าวหน าทางเทคโนโลย สารสนเทศต าง ๆ ถ อเป น

4 4 เร องธรรมดามากส าหร บบร ษ ทขนาดใหญ ท ม ความก าวหน าทางเทคโนโลย เช น Shell หร อ IBM แต ส าหร บ บร ษ ทขนาดเล ก เช น ผ ผล ตอาหารหร อต วแทนจ าหน ายรถยนต อาจจะแค ต ดต งคอมพ วเตอร ท เช อมต อ อ นเตอร เน ตเพ ยงเท าน ก เป นเร องท ท าทายมากแล ว เป นต น ค ณค าของนว ตกรรม (Value of Innovation) ค ณค าท งหมดของนว ตกรรมถ กว ดโดยผลกระทบด านบวก และด านลบของส งท ได ร บออกมาหร อ ผลล พธ ท ให เช งพาณ ชย และส งคมส าหร บผ บร โภค ด งน นผลกระทบท ได ออกมาม ช วงต งแต เช งบวก ถ งเช งลบ ซ งผลกระทบเช งบวกจะช วยประชาชนและปร บปร งส งคม ในทางตรงก นข างผลกระทบเช งลบหร อนว ตกรรมท ให โทษจะสร างป ญหาและค าใช จ ายต อประชาชนและองค กร การพ จารณาผลกระทบข นอย ก บสถานการณ และผ ซ งท าการพ จารณา โดยปกต แต ละเฉพาะบ คคลในแต ละพ นท จะท าการต ดส นใจบนค ณค าของพวกเขา เอง แต ค ณค าโดยรวมค อผลรวมของค ณค าสาหร บท กคนท กระถ กกระทบท ก ๆ สถานท ด งน นค ณค า นว ตกรรมสามารถว ดในด านการเง น (กาไร/ขาดท น) จ านวนเป าหมาย (สร าง/ท าลาย) ความส ขหร อความท กข ของบ คคลท ได ร บผลกระทบ เป าหมายของนว ตกรรมค อการเปล ยนแปลงในเช งบวก เพ อท าให ส งต าง ๆ เก ดเปล ยนแปลงในทางท ด ข น นว ตกรรมก อให ได ผล ตผลเพ มข น และเป นท มาส าค ญของความม งค งทางเศรษฐก จ นว ตกรรมเป นห วข อ หล กในการศ กษาด านเศรษฐศาสตร ธ รก จ เทคโนโลย ส งคมศาสตร และว ศวกรรม และหากพ ดก นแบบภาษา ชาวบ านแล ว ค าว า 'นว ตกรรม' ม กจะหมายถ งผลล พธ ของกระบวนการ และในฐานะท นว ตกรรมม กจะได ร บ การยกย องว าเป นกลไกส าค ญในการผล กด นเศรษฐก จ ป จจ ยท น าไปส นว ตกรรม ม กได ร บความส าค ญจากผ ออกนโยบายว าเป นเร องว กฤต ผ ม หน าท ร บผ ดชอบโดยตรงในการน านว ตกรรมมาประย กต ใช ในสาขาใดสาขา หน ง ม กจะเร ยกว าเป นผ บ กเบ กในสาขาน น ไม ว าจะเป นในนามบ คคล หร อองค กร แนวค ดการพ ฒนานว ตกรรมทางธ รก จ การพ ฒนาต อยอดนว ตกรรมทางธ รก จ จะม งเน นการพ ฒนาร ปแบบธ รก จ การสร างภาพล กษณ และตรา ส นค า เป นการสร างสรรค ธ รก จน าพาช มชนไทยส สากล โดยเร มจากพ ฒนาผ ประกอบการให ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะในการบร หารจ ดการและด าเน นก จกรรมทางการตลาด การพ ฒนาร ปแบบธ รก จ (Business Model) ด าน การบร หารจ ดการ และการตลาด รวมถ งสร างโอกาสทางการตลาดสาหร บส นค าของธ รก จและการบร หารจ ดการ ภายในองค กรให ม ต นท นท เหมาะสม ด านการจ ดวางระบบควบค มค ณภาพผล ตภ ณฑ ด านแนวค ดการสร างตรา ส นค า เคร องหมายการค า และการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ม ลค าส งด านแนวทางการสร างจ ดเด นผล ตภ ณฑ ท แตกต าง จากเด ม และการรวมกล มธ รก จเพ อเสร มศ กยภาพในการแข งข น

5 5 การประเม นค ณภาพของนว ตกรรมทางธ รก จและการวางแผนด าเน นการ นว ตกรรม : เพ มข ดความสามารถในการแข งข น การค ดค นนว ตกรรม/เทคโนโลย ใหม ๆ หากต องการให อ ปทานเป นต วข บเคล อนอ ปสงค จ งม ความ จ าเป นท จะต องเน นไปท การยกระด บค ณภาพมาตรฐานผล ตภ ณฑ โดยเฉพาะป จจ บ นประเทศไทย ม ความก าวหน าในการพ ฒนาเทคโนโลย ด านนาโนเทคโนโลย เทคโนโลย ช วภาพ เทคโนโลย ว สด ศาสตร และ เทคโนโลย สารสนเทศ โดยเทคโนโลย ด งกล าวม ล กษณะหลอมรวม (Convergence) ก นอย ในผล ตภ ณฑ เพ อ สนองความต องการของมน ษย ให ม ความสะดวกสบาย ปลอดภ ย ส ขภาพด ม อาย ย นยาว ผ านการปฏ ส มพ นธ ระหว าง อายตนะภายใน ก บ อายตนะภายนอก กระบวนการจ ดการและว ธ การด าเน นการสร างนว ตกรรมทางธ รก จ ความค ด (Thinking) หมายถ ง การใช ความร ส กในใจถ งการร บร ในร ปแบบท ถ กบ นท กในสมองเพ อ การเร ยกใช เช น การย นบนหน าผาเป นส งอ นตราย ข นตอนหร อกระบวนการ (Procedural) หมายถ ง การต ดตามกระบวนการหร อส ตร เช น ถ าย นอย ท หน าผา เม อน นถอยหล งโดยอ ตโนม ต สร างสรรค (Creative) หมายถ ง การสร างสรรค บางอย างท ไม เคยปรากฏมาก อน การส บค น ส ารวจ (Discovery) หมายถ ง การค นพบแหล งธรรมชาต ปรากฏการณ ธรรมชาต หร อ นว ตกรรมอ น ๆ ท ค นพบในคร งแรก ส งเด ยวก นอาจถ กค นพบโดยหลายคนหร อมากกว าหน งคร ง เช น ดาวเสาร ทองค า กาแฟสตาร บ ค ฟ นหล ด เป นต น ส งเก ดข นใหม (Novelty) หมายถ ง การสร างส งใหม ๆ หร อว ธ ในการท าบางส ง เช น การสร างสรรค เคร องม อใหม การกระท า (Action) หมายถ ง การกระท าท น าให เก ดส งใหม ๆ จากส งท ม อย เด ม เช น การสร าง เส ยงดนตร โดยการข บร องเพลง เม อน นค อกระบวนการกระท า ไม ใช การสร างข นมาใหม หร อการกระท าด วยว ธ เด มแล วพบส งใหม ๆ จากการกระท า ย ทธว ธ ส ความเป นเล ศเหน อค แข ง ท ามกลางสภาวะการแข งข นท ร นแรงและเข มข นของโลกไร พรมแดนกดด นให องค กรต องค นค ดเพ มข ด ความสามารถในการแข งข น น นค อสรรหานว ตกรรมใหม ๆ ในทางธ รก จเพ อสร างให ล กค าเก ดพฤต กรรมห นมา ใช ส นค า/บร การ นว ตกรรมกลายเป นเคร องม อใหม ทางย ทธศาสตร ของการแข งข นทางธ รก จในย คด จ ต ล หล งจากย ทธศาสตร เด มเร มเส อม ไม ว าจะเป นเร องหล กการตลาด การสร างความแตกต าง กฎระเบ ยบ ข อก ด ก นทางการค า เช น ISO นว ตกรรมได เปล ยนแปลงมาในร ปแบบต าง ๆ เช น องค กรแห งการเร ยนร การบร หาร องค ความร การพ ฒนาว จ ยทางเทคโนโลย การออกแบบ

6 6 นว ตกรรมไม ใช ของใหม เอ ยมเสมอไป เช น การน าเอาค ณสมบ ต ของหญ าเจ าช มาท าเป นท เป ด-ป ด กร ะ เ ป า(Velcro) นว ตกรรมแบ งเป น 2 ด านใหญ ๆ ค อ นว ตกรรมด านเทคโนโลย เช น ยาไวอะกร า โทรศ พท เคล อนท เป นต นก บนว ตกรรมทางธ รก จ เช น hotmail amazon dell เป นต น ท กคนม ศ กยภาพในการท านว ตกรรมทางธ รก จ และนว ตกรรมทางธ รก จสร างผลตอบแทนเร วกว า จ ง แบ งห วข อออกได ด งน 1. นว ตกรรมทางธ รก จ กลย ทธ โลกอนาคต ซ งกล าวสร ปว ว ฒนาการอ นน ามาส การแข งข นทางธ รก จ 5 ย ค ค อ ย คท 1 ย คของการท างานหน กกว าคนอ น ย คท 2 การใช ความได เปร ยบด วย ท นท มากกว า ย คท 3 การได มาซ งส มปทานท าให ได เปร ยบกว าคนอ น ย คท 4 การใช กลย ทธ ทางธ รก จท เหน อกว า ย คท 5 ย คป จจ บ นเป นการวมม ตรท งหมด ท งการท างานหน ก ท นส มปทาน กลย ทธ ทางธ รก จ แต ด วย ส วนผสมท แตกต างก นตามแต ละชน ดของธ รก จ และการสร างสรรค นว ตกรรมทางธ รก จ การสร าง องค กรแบบท เร ยกว าself inc. และส ดท ายค อ การสร างธ รก จท เร ยกว า Creative Industry 2. หนทางส โอกาสบนถนนสายธ รก จ นว ตกรรมเป นเร องของการร บร ของกล มเป าหมาย นว ตกรรมท ส มฤทธ ผลจ งเป นเร องของกระบวนการ ส อสารก บตลาด เป าหมาย และหากกล มเป าหมายม ขนาดใหญ พอท จะเป นตลาดทางธ รก จ ค นพบโอกาสทาง ธ รก จใหม ๆ นอกจากน นว ตกรรมเป นการหาว ธ ใหม ๆ ในการต ความแก ป ญหาเด ม แล วส อสารก บ กล มเป าหมาย นว ตกรรมเป นคนละเร องก บการค นพบเพราะการค นพบอะไรใหม ๆ เป นการค นพบความจร งท ม อย แล ว แต นว ตกรรมค อการตอบสนองความต องการของตลาดท เปล ยนไป หร อนว ตกรรมเป นกระบวนการ ปร บปร งปร บแต งส งท ม อย ให เหมาะสมสอดคล องก บสภาพแวดล อมในขณะน น ท าให เข าใจได มากข นว าท าไม ญ ป นจ งเป นมหาอ านาจทางเศรษฐก จ ท งท ม การค นพบทางว ทยาศาสตร น อยกว าประเทศอ น ในขณะท จ นเป น ต นค ดของส งประด ษฐ หลายอย าง เช น เข มท ศ ด นระเบ ด การพ มพ ธนบ ตร แต กล บขาดการสานต อให กลายเป นนว ตกรรม ปล อยให ประเทศทางตะว นตกน าไปประย กต ใช ได อย างเหมาะสมจนสร างความม งค งทาง เศรษฐก จ 3. ต วอย างและแม บทแห งความส าเร จ บร ษ ทท ม นว ตกรรมทางธ รก จ ซ งถ กขนานนามว า Company Factor เช น MTV Factor ซ งประย กต ให ส นค า/บร การตอบสนองต อว ฒนธรรมเฉพาะกล มเฉพาะบ คคลอย างว ยร นท ชอบท าอะไรเซอร ๆ ด ไม ค อยร เร อง Wall Mart Factor นว ตกรรมค าปล ก : การเพ มประส ทธ ภาพอย างไม หย ดย งอ นน าไปส ราคาท ต ากว า Walt

7 7 Disney นว ตกรรมบ นเท ง : การท าให ของเล นและความบ นเท งกลายเป นการให รางว ลก บช ว ตไม จ าก ดเฉพาะ ก บเด ก ๆ Dell นว ตกรรมแห งช องทางจ าหน ายส นค า ท ท าให คนเช อว าไม ม ส นค าอะไรท จะซ อขายทาง อ นเตอร เน ตไม ได และเป นต นแบบของการท าธ รก จท ไม ต องม ส นค าหม นเว ยน Microsoft นว ตกรรมแห งการ เพ มประส ทธ ภาพให ล กค าและการตลาดระด บโลก Starbucks นว ตกรรมแห งช องทางน ดพบของคนเด นถนน- ร านกาแฟ Hotmail นว ตกรรมการส อสารเสร McDonald นว ตกรรมเอกล กษณ และการสร างตราส นค า MP3/Napster นว ตกรรมช องทางการกระจายส นค าเส ยงดนตร Air Asia นว ตกรรมการเด นทางย คใหม (สาย การบ นต นท นต า) 4. นว ตกรรมธ รก จ SMEs ข มพล งทางเศรษฐก จ นว ตกรรมในแง ของธ รก จ ค อส นค าต วใหม ท ท กองค กรแสวงหา เพราะเป นหล กประก นความอย รอดใน โลกธ รก จท ม การแข งข นก นอย างร นแรงไม เร องใดเร องหน งในสามอย างค อ ต นท นการผล ต ความเหน อกว าทาง เทคโนโลย และกลย ทธ ทางการตลาดท ผ านท งกระบวนการสร างและความภ กด ต อตราส นค า แต เม อผ ซ อฉลาด ข นจะเป นเหย อของการสร างภาพน อยลง (ประเทศท ม การพ ฒนาจะย ดต ดก บตราส นค าน อยกว า) นว ตกรรมม อย สองชน ดหล ก ๆ ค อ นว ตกรรมด านเทคน ค (ส นค าท ม ความแปลกใหม ) ซ งต องใช ท งท น และเวลาในการยอมร บของตลาด และนว ตกรรมในการท าธ รก จ ซ งม กท าเง นได มากกว าในระยะเวลาท ส นกว า 5. ย ทธศาสตร แห งการสรรค สร าง ส จธรรมของมน ษย ค อ ต องการม อ านาจเพราะเอ อให ได มาในส งท ต องการ นว ตกรรมจ งเป นเร องของ การให ผลประโยชน แก ผ ร บ ให เขาได มากกว าประโยชน ในป จจ บ น ด งน นคนชอบไปเทสโก เพราะได ของถ ก ท จอดรถและแอร เย น หร อไปโออ ช เพราะต กไม อ น (ซ งในความเป นจร งเราไม ได ก นมากกว าเม อก อน) สตาร บ คส เพราะแต งร านสวย ม รสน ยม เดลล คอมพ วเตอร เพราะเล อกสเป คได เอง โลกของนว ตกรรมเป นเร องของการ ขายความเช อถ อ การสร างม ลค าเพ ม ซ งค ณค าน เม อเก ดข นแล วจะคงอย ได นานเพราะเก ดจากความสามารถ ภายในของเราเอง และด วยเหต น ส นค าอย างหล ยส ว ตองจ งแพงกว ากระเป าธรรมดาท ง ๆ ท บรรจ ได น อยกว า และไม ได ทนทานกว า 6. คล งนว ตกรรม ความม งค งท รอการค นหา นว ตกรรมต องอาศ ยความหลากหลายและแตกต างของแนวค ดหร อสหศาสตร แหล งของนว ตกรรมค อ การมองหาความแตกต าง ซ งสามารถสร างความม งค งได จากความไม สมด ลท เก ดข นจาก 3 แหล ง ค อ ความไม สมด ลทางส งคม เช น คนยอมจ ายเง นแพงเพ อแลกเข าไปศ กษาสถาบ นด ง ๆ เพราะเป นช องทางหน งในการ แสวงหาสถานะทางส งคม ความไม สมด ลทางเทคโนโลย เช น เพ อแสดงให เห นว าไม ได ด อยกว าค แข งจ งบ บ บ งค บให ธ รก จต องแสวงหาเทคโนโลย ระด บเด ยวก นมาประด บ ต วอย าง ร านโชว ห วยต องซ อเคร องค ดเง นมาต ง ไว เหม อนร านสะดวกซ อถ งแม จะใช เคร องค ดเลขก พอแล ว ความไม สมด ลในด านการพ ฒนา ซ งท าให บร ษ ทท

8 8 ปร กษาท าเง นได มากมายจาก ISO KPI นว ตกรรมต องม ค ณล กษณะอย างน อย ค อ ช วยปร บปร งประส ทธ ภาพ (Efficiency) เพ มพ นประส ทธ ผล (Effectiveness) และต องถ กตาต องใจตลาด 7. นว ตกรรม ก ญแจแห งความได เปร ยบ เราสามารถแสวงหานว ตกรรมในการด าเน นธ รก จได หลากหลาย ได แก นว ตกรรมโครงสร างทางธ รก จ ได แก การหาพ นธม ตร (ด านท เราไม ช านาญ) ร ปแบบการระดมท น นว ตกรรมการจ ดการ:ระบบการล นไหลของข อม ล (เพ อช วยในการคาดการณ และการวางแผนการ ผล ต) การต ดต งระบบอ ตโนม ต (เช น ต เอท เอ ม บาร โคดส ท ช วยลดต นท นด านคนและเพ มประส ทธ ภาพ) การ ต ดส นใจกระบวนการไหนควรเป น Outsource / In source (เพ อจะได ท มเททร พยากรในก จกรรมหล ก ม งเน น ด านการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการตลาด) นว ตกรรมการจ ดการองค กร: ล กษณะการจ ดการองค กร (ใช เทคโนโลย เช อมโยงให ม ก จกรรมร วมก น: Tele Worker Virtual Office) การจ ดการอ ปกรณ ส าน กงาน การจ ดการด านไอท (ให ระบบไอท ท างานด าน ธ รกรรมแทนพน กงานเพ อให พน กงานท างานด านการสร างส มพ นธภาพก บล กค ามากข น) การจ ดการเก ยวก บ ประสบการณ ของล กจ าง การจ ดการส วนผสมระหว างล กจ างและผ ร บงานภายนอก ข นตอนการต ดส นใจ การ เพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการ ประส ทธ ภาพการใช อ ปกรณ ส าน กงาน นว ตกรรมด านประสบการณ ล กค า:ข นตอนการส อสารก บล กค า ล กค าส มพ นธ ตราส นค า/ภาพพจน องค กร การโฆษณา การว ดผลตอบกล บ นว ตกรรมการให บร การแก ล กค า: กระบวนการให บร การ การส อสาร นว ตกรรมท เก ยวก บส นค า : การน าเสนอส นค า ความหลากหลายของส นค า เทคโนโลย แฝงในส นค า เทคโนโลย เป ดเผยในส นค า การผล ต การว จ ยพ ฒนา การห บห อ ส วนเช อมโยงก บผ ใช ค ณประโยชน หล กของ ส นค า โมเดลในการขาย ความต อเน องธ รก จ การบร การหล งการขาย การกระจายส นค า นว ตกรรมด านตลาด/ช องทางการจ ดจ าหน าย: เข าตลาดใหม ช องทางใหม ร ปแบบธ รก จแบบใหม นว ตกรรมด านการเร ยนร : การสร างก บด กประสบการณ การสร างม ลค าเพ มประสบการณ จะเห นว าการพ ฒนานว ตกรรมต าง ๆ จะอย ในด านของการตอบสนองต อตลาดเป นหล ก (Demand Chain Management) นอกจากน ย งม ห วข ออ น ๆ อ ก ได แก 8. โครงสร างธ รก จร ปแบบใหม 9. เคล ดล บจ ดการข อม ลเพ อต ดส นใจ 10. โครงสร างย คใหม ความท าทายขององค กร 11. กลย ทธ เข าถ งล กค า ช งความเหน อช น 12. นว ตกรรมการบร การ ความเป นเล ศเหน อค แข ง

9 9 13. ห วงโซ การจ ดการ ห วใจของความส าเร จ 14. กลเม ดครองใจล กค า นว ตกรรมส นค าสร างสรรค 15. ย ทธว ธ การร กตลาด ขยายธ รก จแนวใหม 16. นว ตกรรมองค ความร ข มทร พย ทรงค ณค า 17. ไอท ประย กต เทคน คสร างเสร มศ กยภาพ

10 10 จรรยาบรรณ รยาบรรณ (Ethics) จรรยา หมายถ ง หล กความประพฤต ท ควรประพฤต เช น ความเมตตากร ณา การต อนร บย นด ร จ ก เส ยสละ เป นต น มรรยาท หมายถ ง ขนบธรรมเน ยมประเพณ ท สามารถถ อเป นข อปฏ บ ต ท ด งาม จรรยาบรรณของน กธ รก จ จรรยาบรรณ หมายถ ง มาตรฐานในการต ดส นใจท จะประพฤต ปฏ บ ต อย างม ค ณธรรมในการปฏ บ ต หน าท ต าง ๆ ท แต ละคนในส งคมต องร บผ ดชอบ ซ งมาตรฐานน นอาจจะได มาจากระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าน ยม ของส งคม จาร ตประเพณ ขนบธรรมเน ยม รวมท งจากการศ กษาและประสบการณ การเร ยนร ความส าค ญของจรรยาบรรณ ผ ประกอบธ รก จหร อน กธ รก จเป นผ ประกอบอาช พท ม บทบาทส าค ญใน การพ ฒนาส งคมและเศรษฐก จ ด งน นน กธ รก จจ งจ าต องปฏ บ ต ตนให เป นแบบอย างท ด เพ อให เก ดความ ศร ทธาและเก ดการยอมร บของส งคมต อว ชาช พน น จรรยาบรรณ (Ethics) ไม ใช กฎหมายแต เป นข อท ควรปฏ บ ต ส าหร บอาช พใดอาช พหน ง เช น แพทย ไม ควรเป ดเผยความล บของคนไข เพราะผ ดจรรยาแพทย เป นต นส าหร บการประกอบธ รก จก เช นก นผ ประกอบ ธ รก จควรท จะแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมท เขาอาศ ยอย เช น 1. การให ส งท ด ต อส งคม การผล ตส งของท ด ม ค ณภาพให ก บส งคม การไม ปลอมปนส นค า ความ พร อมท จะร บผ ดชอบต อผลท เก ดจากการใช ส นค าท ผล ตออกไป การเล อกใช ว ตถ ด บท ไม ม อ นตรายในการผล ต ส นค า 2. ปฏ บ ต ตามกฎหมาย เช น กฎหมายแรงงาน ลดการเอาร ดเอาเปร ยบคนงาน ควรจ ายค าจ าง การท างานและสว สด การในด านการบร โภค การปฏ บ ต ตามกฎหมายว าด วยการค มครองผ บร โภคอย าง เคร งคร ด 3. สร างงานท ม การจ างแรงงานส ง เช น งานก อสร าง งานการเกษตร งานให บร การต าง ๆ งาน เหล าน ในแง ธ รก จอาจให ผลตอบแทนไม ส งน ก แต เป นการช วยส งคมไม ให ม การว างงาน 4. การก าหนดราคาส นค า ไม ควรก าหนดส งไปเพ อหว งก าไร แต ควรพ จารณาถ งความเหมาะสม การไม ฉวยโอกาสข นราคาส นค าในขณะท เก ดเภทภ ยต าง ๆ 5. ป องก นสภาพแวดล อมเป นพ ษ เป นป ญหาท ส าค ญมากท ส ดในทางธ รก จอ ตสาหกรรมก ค อ ส งแวดล อมเป นพ ษหร อเก ดมลภาวะอากาศเป นพ ษ น าเส ยของเส ยท ท บถมบนพ นด น ผ ประกอบธ รก จต อง ค าน งถ งส งต าง ๆ ท ท าให สภาพแวดล อมด โดยจ ดระบบการจ าก ดและป องก นให เหมาะสม

11 11 6. ให ความสน บสน นการศ กษา ธ รก จจะต องให การช วยเหล อและสน บสน นการศ กษาท ง สถาบ นการศ กษาของร ฐและเอกชน อาจท าได โดยการให ท นการศ กษา ก ย มเง น การฝ กงานด งานของ น กศ กษา เช ญผ เช ยวชาญไปบรรยายให น กศ กษาฟ ง 7. ให บร การด านส ขภาพอนาม ยและน นทนาการ ควรช วยเหล อก จการต าง ๆ และให บร การด าน ต าง ๆ ของส งคม เช น ล กเส อชาวบ าน การก ศล ก จกรรมต าง ๆ ความร บผ ดชอบต อส งคมซ งต องปฏ บ ต ด งกล าวข างต นแล ว ผ ประกอบการทางธ รก จจะต องม ค ณธรรม ม ความย ต ธรรม ผล ตส นค าและบร การท ม ค ณภาพ ซ อส ตย ส จร ต ไม เอาร ดเอาเปร ยบส งคมอ นเป น ส วนรวมอ กด วย จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จ ในภาวะส งคมป จจ บ นท ม การแข งข นส งมาก ท าให น กธ รก จต างค ดกลย ทธ การตลาดหลากหลายเพ อ ต อส ก บค แข งเพ อให ธ รก จของตนอย รอด ในบางคร งไม ได ค าน งถ งจรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จ ผ ประกอบ ธ รก จหร อน กธ รก จม บทบาทส าค ญในการพ ฒนาระบบเศรษฐก จของประเทศชาต เป นผ ท ม ความร บผ ดชอบต อ ส งคม ท าให เก ดก จกรรมร วมก นของคนในส งคม โดยม น กธ รก จเป นกลไกในการเช อมโยง ด งน น ผ ประกอบ ธ รก จจ งต องเป นผ ท ม ความประพฤต ด และศร ทธาในว ชาช พของตน เป นแบบอย างท ด แก เพ อนร วมอาช พ อ น ส งผลให เก ดการยอมร บจากคนท วไปในส งคม และสามารถท าให ธ รก จด ารงอย ได และเจร ญก าวหน ามากข น ซ งจรรยาบรรณของธ รก จค อ หล กเกณฑ ให ผ ประกอบธ รก จย ดเป นแนวทางการประพฤต ในการด าเน นอาช พ โดยก าหนดตามบทบาทหล กด งน 1. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อล กค า 2. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อผล ตภ ณฑ 3. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อค แข งข น 4. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อส วนราชการ 5. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อพน กงาน 6. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อส งคม 7. จรรยาบรรณของพน กงานต อผ ประกอบธ รก จ 1. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อล กค า ล กค า (Customer) ค อ กล มบ คคลผ ซ อส นค าหร อบร การของธ รก จ ท าให ธ รก จม รายได ตลอดจนม ก าไร สามารถด ารงธ รก จอย ได และม ความเจร ญก างหน าต อไปในอนาคต ด งน นผ ประกอบธ รก จจ งควรม จรรยาบรรณในการประกอบธ รก จต อล กค าด งน 1.1 ก าหนดราคาส นค า บร การ ด วยความย ต ธรรม เหมาะสมก บค ณภาพและปร มาณของส นค าและ บร การน น

12 ปฏ บ ต ตามข อตกลงท ท าไว ก บล กค าด วยความซ อส ตย เช น ขายส นค าหร อบร การถ กต องตาม จ านวน ค ณภาพ และราคาท ตกลงก บล กค า รวมท งม ความร บผ ดชอบตามเง อนไขภาระผ กพ น ของก จการ 1.3 ม ความเสมอภาคเท าเท ยมก นในการเอาใจใส ล กค าท กคน เป ดโอกาสให ล กค าท กคนซ อส นค า และบร การในท กสภาวะเศรษฐก จ 1.4 ไม สร างเง อนไขให ล กค ากระท าตามหร อบ บบ งค บหร อควบค มการต ดส นใจของล กค าในการซ อ ส นค าและบร การ 1.5 ไม กระท าการใด ๆ เพ อท าให ส นค าม ราคาส งข นโดยไม ม เหต ผล เช น การให ข อม ลเท จ การ ก กต นส นค า การโฆษณาชวนเช อ เป นต น 1.6 ปฏ บ ต ต อล กค าอย างม อ ธยาศ ยไมตร อ นด 2. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อผล ตภ ณฑ ผล ตภ ณฑ (Product) ค อ ส งท เสนอขายเพ อสนองความต องการของผ บร โภค ซ งผ ประกอบธ รก จต องม การควบค มการผล ตให ได ผล ตภ ณฑ ท ด ม ค ณภาพตรงตามความต องการของผ บร โภค จ งจะท าให ธ รก จประสบ ความส าเร จและแข งข นก บค แข งข นในตลาดได ด งน นผ ประกอบธ รก จควรม จรรยาบรรณต อผล ตภ ณฑ ด งน 2.1 ผล ตภ ณฑ และบร การท ม ค ณภาพ สามารถใช งานได เหมาะสม ม ความสวยงาม ราคาค มค า สามารถตอบสนองความต องการและเป นท พ งพอใจแก ผ บร โภค 2.2 ผล ตส นค าและบร การได มาตรฐานอ ตสาหกรรมโดยม การร บรองกรรมว ธ การผล ตตามระบบท แสดงถ งความปลอดภ ยไม เป นอ นตรายต อผ บร โภค เช น มาตรฐานของส าน กงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) มาตรฐานของส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (มอก.) และ มาตรฐานระบบค ณภาพ (ISO) เป นต น 2.3 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการผล ตผล ตภ ณฑ อย างสม าเสมอ 2.4 ผล ตส นค าท ม ความปลอดภ ยต อผ บร โภค โดยระบ ว นผล ตและว นหมดอาย ท ต งผล ตภ ณฑ ไว อย างช ดเจน 2.5 เป ดเผยความเส ยงท กประเภทท เก ยวข องหร อเน องจากต งผล ตภ ณฑ เช น เคร องด มช ก าล ง ม ข อความระบ ว า "ห ามด มเก นว นละ 2 ขวด จะเป นอ นตรายต อส ขภาพ" ยาฆ าแมลง ม ข อความ ระบ ว า "ควรเก บให พ นม อเด ก" หร อนมข นหวาน ระบ ข อความว า "ห ามใช เล ยงทารก" เป นต น 2.6 เป ดเผยถ งส วนผสมของผล ตภ ณฑ 2.7 ไม ต งช อและออกแบบผล ตภ ณฑ รวมท งบรรจ ภ ณฑ เล ยนแบบผ อ น 2.8 ผล ตภ ณฑ ด านอ ตสาหกรรมต องม การควบค มค ณภาพท งระบบครบวงจร

13 13 3. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อค แข งข น ค แข งข น (Competitor) ค อ ผ ท ประกอบธ รก จประเภทเด ยวก บซ งต องม การแข งข นก น บางคร งต องม การพ งพาอาศ ยก น การแข งข นต องเป นไปอย างถ กต อง จ งควรม จรรยาบรรณต อค แข งข น ด งน 3.1 ไม กล นแกล งหร อให ร ายท งโดยทางตรงและทางอ อม หร อท าการข มข และก ดก นทางการค า 3.2 การให ความร วมม อในการแข งข นเพ อสร างภาวะตลาดท ด เช น การให ข อม ลเก ยวก บส นค า การ ร วมม อในการป องก นร กษาส งแวดล อม เป นต น 3.3 ไม ล วงละเม ดส ทธ ตามกฎหมายของค แข งข น เช น ละเม ดล ขส ทธ ส ทธ บ ตร เป นต น 3.4 ไม จารกรรมความล บทางธ รก จของค แข งข น 4. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อส วนราชการ หน วยราชการ เป นสถาบ นหน งท ม ความส มพ นธ ก บการประกอบธ รก จ ผ ประกอบธ รก จต องม การ ต ดต อก บหน วยงานอย างสม าเสมอ นอกจากน การประกอบธ รก จย งอย ในการควบค มด แลของหน วยราชการ อ กด วย ด งน นผ ประกอบธ รก จจ งควรม จรรยาบรรณต อส วนราชการ ด งน 4.1 ปฏ บ ต ตามข อบ งค บของกฎหมายในการประกอบธ รก จด วยความซ อส ตย เช น จ ดท าบ ญช เส ย ภาษ ถ กต องสามารถตรวจสอบได และไม เป ดโอกาสให ข าราชการประพฤต ม ชอบในธ รก จของ ตน 4.2 ไม ให ส นบนเพ ออ านวยความสะดวกในการด าเน นธ รก จ 4.3 ไม ให ความร วมม อสน บสน นข าราชการในการกระท าท ส อทางท จร ต 4.4 ไม ให ของขว ญหร อของก าน ลแก ข าราชการเพ อประโยชน ของธ รก จ 4.5 ท าธ รก จก บส วนราชการด วยความซ อส ตย ส จร ต เป นธรรม ม ความเป นม ตรไมตร 4.6 ให ความร วมม อก บส วนราชการในการท าหน าท พลเม องท ด โดยการสละก าล งกาย ก าล งทร พย ตามความเหมาะสม สน บสน นด านต าง ๆ ท เป นประโยชน แก ส งคมและช มชน 4.7 ม ท ศนคต ท ด และเช อม นต อส วนราชการ ให ความร วมม อก บส วนราชการ 5. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อพน กงาน พน กงาน (Employer) ค อ บ คลากร ซ งเป นป จจ ยในการประกอบธ รก จท ส าค ญ ถ าไม ม พน กงานท า หน าท ต าง ๆ ในองค กร ย อมท าให ไม เก ดก จกรรมทางธ รก จ ผ ประกอบธ รก จจ งควรม จรรยาบรรณ ด งน 5.1 ให ค าจ างและผลตอบแทนอย างเหมาะสม โดยพ จารณาจากความร ความสามารถ และ ล กษณะของงาน 5.2 ให สว สด การท ด ท าให พน กงานม สว สด ภาพในการด ารงช ว ต 5.3 สน บสน นพน กงานม การพ ฒนาตนเองเพ มพ นความร ความสามารถโดยการฝ กอบรมส มมนา รวมท งสน บสน นด านการศ กษา เช น ให ท นการศ กษาต อในระด บท ส งข น เป นต น

14 ให ความย ต ธรรมเท าเท ยมก น ท งด านการปกครองและผลตอบแทน 5.5 เคารพส ทธ ส วนบ คคลและความสามารถของพน กงาน โดยไม เป ดเผยข อม ลส วนต วของ พน กงานโดยไม ได ร บอน ญาต 5.6 ศ กษาท าความเข าใจพน กงานด านอ ปน ส ย ความถน ด ความสามารถ เพ อจ ดหน าท ของ พน กงานให เหมาะสมก บงานท ท า 5.7 ให ความเช อถ อไว วางใจด วยการมอบหมายงานท ม ความร บผ ดชอบเพ มข น รวมท งให การ ยอมร บในผลงาน และส งเสร มสถานภาพในการท างานให ส งข น 5.8 ให ค าแนะน าปร กษาด วยความเต มใจท งเร องงานเร องส วนต วตามความเหมาะสม 5.9 ส งเสร มสน บสน นให พน กงานประพฤต ตนเป นพลเม องด ต อส งคมประเทศชาต 6. จรรยาบรรณของผ ประกอบธ รก จต อส งคม ส งคม (Society) ค อ การอย ร วมก นเป นกล มของบ คคล ม หน าท ในส งคมแตกต างก น ม การแบ งงานก น ท า ม ส ทธ และเสร ภาพในฐานะการเป นพลเม องเท าเท ยมก นตามกฎหมาย ผ ประกอบธ รก จก ถ อว าเป นส วนหน ง ของส งคม จ งต องม ส วนร วมช วยพ ฒนาส งคมให เจร ญก าวหน าม ความสงบส ข ม ส วนร บผ ดชอบก บ สภาพแวดล อมและก จกรรมต าง ๆ ในส งคม ด งน น ผ ประกอบธ รก จจ งควรม จรรยาบรรณต อส งคม ด งน 6.1 ไม ประกอบธ รก จท ท าให ส งคมเส อมท งด านจ ตใจและด านศ ลธรรม เช น การเป ดบ อนการพน น ท าธ รก จท สน บสน นให เก ดการท าผ ดกฎหมายเช น ร บซ อของโจร เป นต น 6.2 ไม ท าธ รก จท ท าลายทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ค าไม เถ อน การร กล าท สาธารณะ การปล อยน าเส ยลงแม น าล าคลอง เป นต น 6.3 ม การป องก นไม ให ธ รก จเป นต นเหต ให เก ดมลพ ษต อส งแวดล อมและส งคมท งด านเส ยง ส และ กล น เช น ม การจ ดท าบ อบ าบ ดน าเส ย การเก บร กษาและท าลายว ตถ ม พ ษต าง ๆ ด านความ ปลอดภ ย และการร กษาความปลอดภ ยด านอ น ๆ เป นต น 6.4 ให ความเคารพในส ทธ ทางป ญญาของบ คคลอ นหร อธ รก จอ น ด วยการไม ลอกเล ยนแบบโดย ไม ได ร บอน ญาต 6.5 ให ความร วมม อก บท กฝ ายในช มชนเพ อสร างสรรค ส งคมโดยการสละเวลา ก าล งกาย ก าล ง ทร พย เพ อความน าอย ของส งคม เช น ร วมจ ดท าศาลาพ กผ โดยสาร ร วมปล กต นไม ใน สวนสาธารณะ ฯลฯ 6.6 สร างงานแก คนในส งคม ให ม รายได ท าให ม ค ณภาพช ว ตและความเป นอย ด ข น

15 15 7. จรรยาบรรณของพน กงานต อผ ประกอบธ รก จ พน กงานต องม จรรยาบรรณในการประกอบอาช พต อผ ประกอบธ รก จเช นเด ยวก น ถ าท ง 2 ฝ ายต าง ปฏ บ ต ต อก นด วยการม จรรยาบรรณย อมท าให การท างานประสบผลส าเร จและอย ร วมก นอย างม ความส ขได ด งน น พน กงานจ งควรม จรรยาบรรณต อผ ประกอบธ รก จ ด งน 7.1 ม ความซ อส ตย ส จร ตม ความร บผ ดชอบ ขย นหม นเพ ยรและม ว น ย 7.2 ม ความร บผ ดชอบและร กษาทร พย ส นของก จการ ด วยการใช ทร พย ส นให เก ดประโยชน ส งส ด ด แลร กษาไม ให ส ญหายและไม น าไปใช ประโยชน ส วนต ว 7.3 ประพฤต และปฏ บ ต ตนให อย ในศ ลธรรม ไม ปฏ บ ต ตนให ม ผลกระทบต อนายจ าง 7.4 ไม ประพฤต และปฏ บ ต ส งท ข ดต อผลประโยชน ของนายจ าง ด วยการกระท าตนเป นค แข งข นใน เช งธ รก จการร บผลประโยชน และเก ยวข องทางการเง นก บค แข งข นของนายจ าง ซ งม ผลท าให เก ดความได เปร ยบและเส ยเปร ยบในเช งธ รก จก บค แข งข น 7.5 ไม ท างานให บ คคลอ น ต องม ความจงร กภ กด เต มใจท างานให นายจ างอย างเต มความสามารถ ยกเว นได ร บการอน ญาตจากนายจ างก อนซ งต องไม เป นอ ปสรรคต องานประจ า หากท กภาคส วนในส งคมได ค าน งถ งจรรยาบรรณว ชาช พของตน ย อมท าให กลไกทางส งคมสามารถ ข บเคล อนได ไปในท ศทางท ท กองค กรม งหว งไว และได ร บผลตอบแทนท น าพอใจท งสองฝ ายแบบเธอได ฉ นได win win ค ณสมบ ต ของผ ประกอบธ รก จ การด าเน นธ รก จให ประสบความส าเร จได น นอาศ ยป จจ ยหลายประการ ค ณสมบ ต ของผ ประกอบการ เป นส งส าค ญท จะต องพ ฒนาตนให เหมาะสมก บงานอาช พ ค ณสมบ ต ของผ ประกอบธ รก จท ส าค ญได แก 1. ม ความสนใจและความชอบในธ รก จ (Business Aptitude) ผ ประกอบธ รก จท ประสบ ความส าเร จได น นจะต องเป นผ ท สนใจและชอบในธ รก จของตนเองและธ รก จอ น ตลอดจนสภาพแวดล อม หาก บ คคลเหล าน นม ความสนใจและชอบในธ รก จแล ว ย อมเก ดความม งม นท จะท างานให ประสบความส าเร จอย าง แท จร งในระยะเวลาท รวดเร ว 2. ม ภาวะผ น า (Leadership) ผ ประกอบธ รก จต องม ล กษณะผ น า เป นผ รอบร ท นโลกท นสม ย เป น ผ ใฝ ร ใฝ เร ยน ม จ ตว ทยาในการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได เป นอย างด ม ความมานะอดทนและเพ ยร พยายามท จะกระต นให ผ ร วมงานได แสดงศ กยภาพ สามารถปกครองและครองใจผ ร วมงาน ม ความม นใจใน ตนเอง สามารถแก ไขป ญหาได ฯลฯ 3. ม ความร และความช านาญ (Willingness to Take Risk) ผ ประกอบธ รก จต องม ค ณสมบ ต กล า ในการต ดส นใจท จะลงท นและม ความเส ยง นอกเหน อจากการม ก าล งกาย ก าล งใจ ก าล งความค ด และม เง นท นแล วเท าน นย งไม เพ ยงพอส าหร บการประกอบธ รก จ แต จะต องม ความต งใจอย างแท จร งท จะลงท น ม ความกล าท จะเส ยงก บการขาดท นด วยความรอบคอบ สามารถแก ไขป ญหาได ท นเหต การณ และพร อมท จะ

16 16 ยอมร บความส าเร จและความล มเหลวท อาจจะเก ดข นด วยความเต มใจ รวมถ งม ความรอบร เก ยวก บ สภาพแวดล อมทางธ รก จ เช น สภาพเศรษฐก จ ค แข งข น ความเปล ยนแปลงของผ บร โภค ฯลฯ นอกจากน ต อง ม ท กษะหร อความช านาญในงานอาช พ ม การเร ยนร และส งสมประสบการณ จนเก ดความช านาญอย างแท จร ง สามารถบอกสอนพน กงานหร อเจ าหน าท ได อย างด 4. ม ท กษะการต ดส นใจ (Decision Making Skill) การเป นน กว เคราะห และต ดส นใจได ถ กต อง รวดเร วโดยเฉพาะการต ดส นใจเก ยวก บการลงท น การเส ยงภ ยทางธ รก จและการบร หารงานต องใช ว จารณญาณด วยความส ข ม รอบคอบจะน ามาซ งความส าเร จส ธ รก จ การต ดส นใจท ด ค อ การเล อกว ธ การท ด ท ส ดจากทางเล อกหลาย ๆ ทาง ย อมเป นการประเม นสถานการณ ทางธ รก จได อย างฉลาด 5. ม ความย ดหย น (Flexibility) ผ ประกอบธ รก จต องเก ยวข องก บป จจ ยต าง ๆ อย ตลอดเวลา หากม การเปล ยนแปลงเก ดข นย อมม ผลกระทบต อธ รก จ ต องยอมร บสภาพท เก ดข น พยายามหาทางแก ไขป ญหาท เก ดข นโดยไม ท อถอย เป นการปร บต วให ท นต อการเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา 6. ม ความท นสม ย (Updateness) ผ ประกอบธ รก จต องม ความค ดสร างสรรค ค ดหาว ธ การใหม ๆ มาใช ก บธ รก จด วยการต ดตามข าวสารข อม ลเก ยวก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นท งด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลย การน าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ประกอบธ รก จจะม ความ เจร ญก าวหน าเพ อเพ มศ กยภาพทางธ รก จให มากย งข น 7. ม จร ยธรรม (Ethics) ผ ประกอบธ รก จจะต องม ค ณธรรม จร ยธรรมทางธ รก จ ม ความม งม นและ ต งใจจร งท จะสร างประโยชน ให ก บล กค า ม ความซ อส ตย ต อล กค า ม ความย ต ธรรมต อพน กงานไม เอาร ดเอา เปร ยบ และให ความช วยเหล อส งคมต อลดจนเอาใจใส ส งแวดล อม 8. เป นน กบร หาร (Excutive) ผ ประกอบธ รก จต องพ ฒนาตนเองอย ตลาดเวลา ม ความค ดร เร ม สร างสรรค และพ ฒนางานอย ตลอดเวลา เพ อความส าเร จและความอย รอดขององค กร ขณะเด ยวก นต องเป น บ คคลท ม ความร ความเข าใจ และน าหล กการบร หารไปด าเน นงานตามข นตอนได อย างม ประส ทธ ภาพ นโยบายจรรยาบรรณทางธ รก จ (Ethics) นโยบายของบร ษ ท ค อ การปฏ บ ต ตามระเบ ยบและกฎเกณฑ ท งมวลท ใช ก บธ รก จการค าของบร ษ ท นโยบายจรรยาบรรณทางธ รก จของบร ษ ทฯ ม ได หย ดอย เพ ยงเท าน น ถ งแม ในบางกรณ กฎหมายได อน ญาตให กระท าได แต บร ษ ทก เล อกท าในทางท ซ อตรงท ส ด ขนบธรรมเน ยมและจาร ตประเพณ ม ความแตกต างก น ตามแต ละท องถ น ซ งเป นความจร งท ต องยอมร บ แต ความซ อตรงน นย อมไม ม ผ ใดต าหน ได ไม ว าจะอย ใน ว ฒนธรรมใด ความไม ซ อตรง ไม ว าจะมากน อยเพ ยงใด ย อมเป นช องทางให ม การว พากษ ไปในทางท เส ยหาย และท าลายขว ญ ความม ช อเส ยงท ม นคงในการด าเน นธ รก จอย างซ อส ตย ม จรรยาบรรณน บว าเป นทร พย ส นอ น ล าค าของบร ษ ทฯ

17 17 บร ษ ทฯ ค าน งถ งอย างย งว าผลของงานน นได มาอย างไร ไม ใช แต เพ ยงค าน งว าได ผลงานมาเท าน น กรรมการ ผ บร หารและพน กงานของบร ษ ทฯ จะต องปฏ บ ต ต อก นอย างเป นธรรมเช นเด ยวก บการปฏ บ ต ต อผ ส ง ส นค า ล กค าบร ษ ทค แข งหร อบ คคลภายนอกอ น ๆ บร ษ ทฯ คาดหมายให พน กงานท งหมดในองค กรปฏ บ ต ตามมาตรฐานความซ อตรงของบร ษ ทฯ โดยจะ ไม ยอมร บพน กงานผ ท ได ผลงานโดยการละเม ดกฎหมายหร อโดยการกระท าท ไร จรรยาบรรณ กรรมการและ ผ บร หารของบร ษ ทฯ สน บสน นและคาดหมายให พน กงานแต ละคนให ก าล งใจและยกย องเพ อนพน กงานท ปฏ เสธการร บผลประโยชน ท ไม ถ กต อง เพ อด ารงไว ซ งมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบร ษ ทฯ เป นนโยบายของ บร ษ ทฯ ตลอดมาว าธ รกรรมท กอย างจะต องถ กบ นท กอย างถ กต องลงในเอกสารบ นท กและสม ดบ ญช การ กล าวเช นน หมายความว า การลงข อความไม ตรงตามท เป นจร งในสม ดบ ญช และเอกสารบ นท กต าง ๆ หร อการ เป ดบ ญช ธนาคารหร อม บ ญช ธนาคารไว แต ไม ลงบ นท กในสม ดบ ญช ของบร ษ ทเป นเร องท ห ามกระท าอย าง เด ดขาด พน กงานของบร ษ ทฯ ถ กคาดหมายให ท าการจดบ นท กการด าเน นงานอย างถ กต องในเอกสารบ นท ก และสม ดบ ญช ของบร ษ ทฯ ม ความซ อตรงเม อร บการตรวจสอบจากผ ตรวจสอบของบร ษ ทฯ หร อผ ตรวจสอบ ภายนอก บร ษ ทฯ คาดหว งความจร งใจและการปฏ บ ต ตามนโยบายและการควบค มภายในของบร ษ ทฯ จาก พน กงานท กระด บช น อ นตรายอย างหน ง ท จะเป นผลเน องจากการท พน กงานปกป ดเร องราวต อผ บร หารหร อผ ตรวจสอบของบร ษ ทฯ ค อพน กงานอ นในบร ษ ทฯ จะค ดว าเขาได ร บส ญญาณว า นโยบายและกฎข อบ งค บของ บร ษ ทฯ อาจจะละเลยเส ยได เม อไม สะดวก การกระท าเช นน จะย งผลให เก ดการท จร ตและความเส อมเส ยแก บร ษ ทฯ ระบบการบร หารของบร ษ ทฯ จะด าเน นไปไม ได ถ าปราศจากความส จร ต ตลอดจนการลงบ ญช ท ตรงไปตรงมา การเสนองบประมาณอย างซ อตรง และการประเม นผลทางเศรษฐก จของโครงการต าง ๆ อย าง ซ อตรง เป นนโยบายของบร ษ ทฯ ท ต องการให ข อม ลท เป ดเผยในรายงานหร อเอกสารท บร ษ ทฯ ส งให แก หน วยงานของร ฐหร อหน วยงานท ม อ านาจควบค ม ตลอดจนการส อสารก บสาธารณชนเป นไปอย างสมบ รณ ถ กต องเหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเข าใจได พน กงานท กคนม หน าท ท จะต องรายงานข อม ลท ม สาระส าค ญซ งตนได ทราบมาต อผ บร หาร เพ อให ผ บร หารสามารถใช ในการพ จารณาต ดส นใจในการเป ดเผย ข อม ลได

18 18 ความร บผ ดชอบต อส งคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ความหมายของ CSR CSR หมายถ งการด าเน นธ รก จ ท ค าน งถ งผลประโยชน ของคน ช มชน ส งคม และส งแวดล อมภายใต หล กจร ยธรรมและการก าก บด แลก จการท ด เพ อน าไปส การด าเน นธ รก จท ประสบความส าเร จอย างย งย น ความร บผ ดชอบต อส งคม (CSR) พฤต กรรมท พ งประสงค ในองค กร ธ รก จเป นก จกรรมท ด าเน นการโดยม จ ดม งหมายท ต องการผลตอบแทนจากการลงท น ค อ ก าไร และ ต องการความม นคง ความก าวหน าหร อการเจร ญเต บโต การท ธ รก จจะเต บโตอย างย งย นได น นไม ใช อย ท ผลประโยชน หร อก าไรขององค กรเพ ยงอย างเด ยว แต จ าเป นต องค าน งถ งการค นก าไรในส งท ด งามส ส งคม ควบค ไปด วย ในป จจ บ นการด าเน นธ รก จจ งต องค าน งถ งความร บผ ดชอบต อส งคม มาใช ในการบร หารจ ดการ เพ อสร างให องค กรอย รอดได อย างม นคงและย งย น เม อกล าวถ งความร บผ ดชอบต อส งคม (Corporate social responsibility: CSR) หลายคนท อย ในแวด วงธ รก จอาจค นเคย แต คนภายนอกอาจจะย งไม เคยได ย น ซ งความร บผ ดชอบต อส งคม หมายถ ง การด าเน น ธ รก จควบค ไปก บการใส ใจด แลร กษาส งแวดล อมในช มชนและส งคมโดยรวม ภายใต หล กจร ยธรรม การก าก บ ด แลท ด เพ อน าไปส การด าเน นธ รก จท ประสบความส าเร จอย างย งย น ในการด าเน นธ รก จอย างม ความ ร บผ ดชอบต อส งคมน น องค กรจะต องตอบสนองต อประเด นด านส งคมและส งแวดล อม โดยม งท การให ประโยชน ก บคน ช มชน และส งคม นอกจากน นย งต องค าน งถ งบทบาทขององค กรภาคธ รก จท ต องปฏ บ ต อย าง สอดคล องก บความคาดหว งของส งคมโดยจะต องท าด วยความสม ครใจ ผ บร หารและบ คลากรท กคนในองค กร จะต องม บทบาทเก ยวข องก บก จกรรมต าง ๆ ท ตอบแทนในส งท ด งามส ส งคมอย างจร งจ ง ในการด าเน นก จกรรมความร บผ ดชอบต อส งคมให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลน น องค กรจะต อง ม การวางแผนท ด ม การปฏ บ ต อย างเต มท และสม าเสมอ ปร บความไม ร ให เป นความร จากความร ให เป นความ เข าใจ จากความเข าใจให เป นการตระหน ก จากการตระหน กให เป นส าน กร บผ ดชอบ จากส าน กร บผ ดชอบให เป นธรรมเน ยมปฏ บ ต จากธรรมเน ยมปฏ บ ต ให เป นระเบ ยบ จากระเบ ยบให เป นว ฒนธรรมอ นด งามขององค กร ในท ส ด ท ศนะเก ยวก บความร บผ ดชอบต อส งคม ท ศนะด งเด ม 1. ธ รก จควรม งแสวงหาก าไรและร บผ ดชอบต อเจ าของหร อผ ถ อห นเท าน น 2. ไม ปฏ เสธความร บผ ดชอบต อส งคม แต จะต องไม ส งผลกระทบต อผ ถ อห นหร อเจ าของธ รก จ

19 19 3. เม อม ค าใช จ ายเพ อส งคม ควรผล กภาระให ผ บร โภค ท ศนะทางเศรษฐก จส งคม 1. ธ รก จควรต องร บผ ดชอบต อผ ม ส วนได ส วนเส ยกล มต างๆ ท กกล ม 2. ม งให ธ รก จค าน งถ งการท าก าไรระยะยาวมากกว าการจะม งท าก าไรในระยะส น ๆ ขอบเขตความร บผ ดชอบต อส งคม 1. ส ขภาพและสว สด การของบ คคล 2. ค ณภาพและบร การ 3. ข อม ลข าวสารและการศ กษา 4. ส งแวดล อม 5. ศาสนาและว ฒนธรรม 6. ส ทธ มน ษยชน 7. ผ บร โภค 8. ช มชน 9. จร ยธรรม 10. กฎหมาย และเศรษฐก จ ผ ม ส วนได ส วนเส ยหล ก 1. ผ ถ อห นและเจ าของ 2. ผ จ าหน ายว ตถ ด บ 3. ผ จ ดจ าหน ายส นค า 4. เจ าหน 5. ค แข งข น 6. ล กค า 7. ล กจ าง ผ ม ส วนได ส วนเส ย รอง 1. ร ฐบาล 2. สภาพแวดล อมในระด บโลก 3. การร บฟ งความค ดเห นของสาธารณชน 4. กล มสน บสน นธ รก จ 5. ส อมวลชน

20 20 6. กล มน กรณรงค เพ อส งคม 7. ช มชนท องถ น ประเภทความร บผ ดชอบของธ รก จต อส งคม 1. CSR-after-process การด าเน นก จกรรมท แยกจากการด าเน นธ รก จท เป นกระบวนการหล กของ ก จการ 2. CSR-in-process การด าเน นก จกรรมอย ในระบวนการหล กของก จการ เช น การป องก น การก าจ ด มลพ ษในกระบวนการผล ต 3. CSR-as-process เป นก จกรรมท ด าเน นงานโดยองค กรท ไม แสวงหาก าไรให ก บตนเอง เป นหน วยงาน ท ต งข นเพ อสร างประโยชน ต อส งคมเป นหล ก เช น ม ลน ธ สมาคม ส งแวดล อมก บจร ยธรรมทางธ รก จ ความหมายของส งแวดล อมทางธ รก จ ส งแวดล อมทางธ รก จ หมายถ ง ส งท ม อ ทธ พลอย างมาก โดยสามารถส งผลกระทบต อการด าเน นงาน ขององค กรธ รก จ ผ บร หารนอกจากจะต องเป นผ วางแผนและเข ามาม ส วนร วมในก จกรรมความร บผ ดชอบต อส งคม (CSR) อย างเต มท แล ว ย งต องสร างขว ญและก าล งใจให ก บบ คลากรเพ อให เก ดความร บผ ดชอบต อส งคมท ย งย นในการสร างและปล กฝ งพฤต กรรมด านความร บผ ดชอบต อส งคมให ก บบ คลากรในองค กรเช น ปล กฝ ง ค ณล กษณะก ลยาณม ตรให แก บ คลากร ซ งจะช วยในการสร างความสาม คค ของคนในองค กรและสร างม ตรท ด ก บคน ภายนอก ให พน กงานม โอกาสท าโครงการจ ตอาสาท ม ความร เร มและสร างสร รค เพ อเป นประโยชน ก บบร ษ ทต อไป ด งโครงการ "Ford Global Week of Caring" ท ฟอร ดท วโลกจะออกมาท าก จกรรมเพ อส งคมอย างพร อมเพร ยง ท าให พน กงานม โอกาสเป นอาสาสม ครท างานเพ อส งคมในก จกรรม"ฟอร ดอาสาสร างแคมป เฮาส ส งเสร มการศ กษา ส งแวดล อมชายฝ งเกาะม นใน" ท าให ร ส กว าการได ม ส วนร วมได เห นประโยชน จร งๆ ในก จกรรมเพ อส งคมท บร ษ ท ด าเน นการ การเห นป ญหาและการม ส วนร วมจะท าให ก จกรรมเพ อส งคมน นประสบความส าเร จมากกว าการร บร หร อ การบร จาคเง นเพ ยงอย างเด ยว และเป นเป าหมายท "ฟอร ด" พยายามจะสร างว ฒนธรรมองค กรโดยส งเสร มให พน กงานออกไปเป นอาสาสม คร เพ อช วยเหล อช มชนรอบๆ โรงงาน และเป ดโอกาสให พน กงานสามารถลาหย ดไป ท างานอาสาสม คร 2 ว นโดยไม ค ดเป นว นลา ด งน นจ งจ าเป นต องสอดแทรกค าน ยมเหล าน ให แก บ คลากรในท ก ๆ กระบวนการของการด าเน นธ รก จ ต งแต การค ดเล อกพน กงาน ตลอดจนการถ ายทอดทางส งคมในการท างานท งแบบเป นทางการและไม เป นทางการม ความส าค ญมากในการสร างความร ความเข าใจการท างานของบ คลากรเพ อให บ คลากรในองค กรใช เป นฐานเบ องต น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information