การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ"

Transcription

1 ประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยม * ความนา ส รศ กด ปาเฮ รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาแพร เขต 2 เป าหมายส งส ดของการจ ดการศ กษาค อ การสร างคนด ม ค ณธรรม ม ความร ความสามารถ เพ ยงพอท จะพ ฒนาตนเอง ครอบคร ว ช มชนและประเทศชาต ให เจร ญก าวหน าไปในว ถ ทางท เหมาะสม นานาประเทศท เจร ญแล วจ งม งใช การศ กษาเป นเคร องม อส าค ญในการหล อหลอมทร พยากรมน ษย ให เป นไปในท ศทางท ม งหว งด งกล าว สาหร บประเทศไทยในย คโลกไร พรมแดนหร อท เร ยกว าย ค Globalization ( โลกาภ ว ตน ) น น การจ ดการศ กษาแบบเด มๆคงจะไม สามารถพ ฒนาค ณภาพคนในชาต ให ก าวท นนานาประเทศได เพราะย งม ป ญหาอ ปสรรคอ กมากท ต องแก ไขและพ ฒนาปร บปร ง ด งน นการน าเอาเทคโนโลย เพ อการ เร ยนร ในย คใหม น จ งม ความส าค ญและจ าเป นอย างย งท ต องร วมก นวางแผนก าหนดย ทธศาสตร ของ การปร บใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด ด งน นการน าเอาเทคโนโลย ดาวเท ยมมาใช ประโยชน เพ อการศ กษา จ งเป นย ทธศาสตร และ แนวทางหน งท จะช วยแก ไขป ญหาและอ ปสรรคทางการศ กษานานาประการให หมดส นไปได เช น ป ญหาผ ด อยโอกาสทางการเร ยนในชนบทห างไกล ป ญหาความเหล อมล าด านค ณภาพการศ กษา ระหว างเม องใหญ ก บชนบท ป ญหาการขาดแคลนคร ผ เช ยวชาญในสาขาต างๆ รวมท งการขาดแคลน ว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอนท จะช วยให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ง าย บรรล ผลตรงตาม ว ตถ ประสงค ของหล กส ตรโดยประหย ดท งเวลาและทร พยากรการลงท นต างๆ ป จจ บ น การจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ในส วนของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ( Basic Education ) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การน น ได ดาเน นการร วมก บม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม โดยร วมจ ดการเร ยนการสอนผ านดาวเท ยม ไทยคมจากสถาน ร บ ส งว ทย โทรท ศน ณ โรงเร ยนว งไกลก งวล จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ไปย งโรงเร ยน ต างๆท วประเทศ น บว าเป นการพ ฒนาการศ กษาของไทยเราอ กร ปแบบหน งท ได น าเอาเทคโนโลย สม ยใหม มาช วยในการขยายโอกาสทางการศ กษา และช วยบรรเทาป ญหาการขาดแคลนคร บ คลากร ผ สอนได เป นอย างด * เอกสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การคร ผ สอนทางไกลผ านดาวเท ยมในโรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาแพร เขต 2 ระหว างว นท 3 4 ม ถ นายน 2553

2 2 ในส วนของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาแพร เขต 2 น นได น าเอาโครงการเร ยนร จากการเร ยน ทางไกลผ านดาวเท ยมมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด โดยเฉพาะอย างย ง จ ดเน นการพ ฒนาการสอนในโรงเร ยนขนาดเล ก ( Small Schools ) เพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการ เร ยนร ให เก ดการพ ฒนาย งข นในท กๆด าน ท งน ได ม การส งเสร มสน บสน นให โรงเร ยนได พ ฒนาปร บใช เทคโนโลย การเร ยนทางไกลด งกล าวมาอย างต อเน องด วยหลากหลายร ปแบบกระบวนการ เช น การ ฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากรประจ าการ ( In service Training )ให สามารถน าส อการศ กษา ด งกล าวไปใช จ ดประสบการณ ทางการเร ยนได อย างม ค ณภาพและเก ดประส ทธ ภาพส งส ดในท กๆด าน การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม เป นเทคโนโลย การเร ยนการสอนประเภทส อการเร ยน ทางไกลหร อการศ กษาทางไกลอ กร ปแบบหน งท นามาใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น การศ กษาทางไกล ( Distance Education ) ม ช อเร ยกหลายอย างแตกต างก นไป เช น การ เร ยนทางไกล ( Distance Learning ) การศ กษาด วยตนเอง ( Self Study ) การศ กษาโดยอ สระ ( Independent Study ) การเร ยนแบบเป ด ( Open Learning ) การเร ยนร ท บ าน ( Home Study ) การเร ยนด วยส อการสอนท จ ดท ามาก อน ( Guided Dicdatic Conversation ) และการศ กษาไร พรมแดน ( Borderless Education ) ซ งม ความหมายรวมโดยสร ปว า การศ กษาทางไกลเป น การศ กษาท ม งจ ดระบบให สามารถถ ายทอดส อเน อหาสาระ ท กษะและเจตคต ผ านทางส อการศ กษา และลดบทบาทการศ กษาแบบเผช ญหน าให เหล อน อยท ส ดเท าท จะท าได ตามข ดความสามารถด าน เทคโนโลย และการส อสารการศ กษา ม งสนองความแตกต างระหว างบ คคล และเป ดโอกาสทางการ ศ กษาตลอดช ว ต การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ( Distance Learning Via Satellite ) ค อการน าส อ ประสมในด านอ ปกรณ การสอนและเทคโนโลย การส อสารมาประย กต ใช เข าด วยก น เพ อกระจายองค ความร ส ประชากรในภ ม ภาคห างไกล ให ได ม โอกาสทางการศ กษาโดยใช ดาวเท ยม ( Satellite ) เป น ส อในการแพร ภาพและเส ยง เน องจากการน าดาวเท ยมมาใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาน น จะ สามารถจ ดการศ กษาทางไกลได อย างครอบคล มท กระบบการศ กษาในป จจ บ น ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย

3 หล กจ ตว ทยาของการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม 3 ในการจ ดการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยมได ถ กพ ฒนาจากความเช อทางจ ตว ทยา หลายกล มท ส งผลต อประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย การส อสารด งกล าว ความเช อ ทางจ ตว ทยาการศ กษาต อระบบการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมหร อแม แต การศ กษาทางไกลระบบ อ นๆท วไปน าจะมาจาก 2 ทฤษฎ หล กได แก 1. ความเช อตามทฤษฎ พฤต กรรมน ยม ( Behaviorism ) ซ งเช อว ามน ษย จะแสดง พฤต กรรมออกทางร างกาย ความร ส ก เน องมาจากการได ร บแรงกระต น หร อท เร ยกว า ส งเร า ( Stimulus ) จ งได แสดงพฤต กรรมด วยการ ตอบสนอง ( Response ) ต อส งเร าน นๆใน หลากหลายพฤต กรรม เก ดเป นกระบวนการเร ยนร ( Learning ) ของมน ษย ในท ส ด ด งภาพ R 1 R 1 S 1 S 1 R = Response R 2 R 3 R R S = Stimulus 2. ความเช อตามทฤษฎ มน ษยน ยม ( Humanism ) ซ งเช อว าพฤต กรรมของมน ษย จะ เก ดข นจากจ ตใจของมน ษย เอง ซ งพฤต กรรมเหล าน เป นผลมาจากความต องการทางร างกายและจ ตใจ การเร ยนร เก ดจากต วผ เร ยนเองว าจะเร ยนอะไร โดยจะเล อกเร ยนในส งท ม ความพอใจในตนเอง การ จ ดก จกรรมการเร ยนควรจ ดให สอดคล องก บความต องการของผ เร ยนเป นสาค ญ ด งน น ทฤษฎ ตามหล กจ ตว ทยาท ง 2 กล มด งกล าวจ งม ความส าค ญสอดคล องต อระบบการ เร ยนแบบทางไกลท กร ปแบบรวมท งการเร ยนผ านดาวเท ยมท เน นหล กการเร ยนร โดยย ดผ เร ยนเป น ศ นย กลาง ( Learner Center ) ตามปร ชญาการเร ยนการสอนในย คปฏ ร ปการศ กษาในป จจ บ น ล กษณะการจ ดการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยม การจ ดการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยมเป นร ปแบบของระบบห องเร ยนทางไกล

4 4 ( Distance Classroom System ) ซ งเป นระบบการศ กษาทางไกลแบบส อประสมบ รณาการ เป น ห องเร ยนท ใช ส อต างๆผสมผสานก นตามความเหมาะสม แต จะม การถ ายทอดบรรยากาศช นเร ยนของ คร ผ สอนไปย งห องเร ยนอ นท อย ห างไกล โดยเคร อข ายส อสารโทรคมนาคมประเภทว ทย กระจายเส ยง ว ย โทรท ศน โทรท ศน วงจรป ด ผ านส อประเภทดาวเท ยมเป นต วกลางในการร บ ส งข อม ลข าวสาร เหล าน น ด งภาพ ดาวเท ยมส อสาร ดาวเท ยมส อสาร ห องเร ยนสต ด โอ ห องเร ยนสต ด โอ ห องเร ยนทางไกล ประโยชน ของการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม การจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมจะเก ดประโยชน อย างมากมาย โดยม ประเด นส าค ญ สร ปได ด งต อไปน 1. เพ อจ ดการศ กษาในระบบโรงเร ยน ต งแต ระด บประถมศ กษาไปจนถ งอ ดมศ กษา 2. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษาส าหร บผ ท อาศ ยในท องถ นห างไกล และในสถานศ กษาท ขากแคลนว สด อ ปกรณ การเร ยน ตลอดจนทร พยากรบ คคล 3. ช วยพ ฒนาค ณภาพช ว ตให ก บผ ขาดโอกาสทางการศ กษาได ศ กษาต อด วยตนเอง 4.เป นพ ฒนาการของการจ ดการศ กษา โดยการจ ดก จกรรมการเร ยนต างๆให ก บผ เร ยนท อย ห างไกลเก ดการเร ยนร ไปพร อมๆก นก บผ ท เร ยนอย ท ส วนกลาง เป นการเสร มความร แก ผ เร ยนท วไปให ม โลกท ศน ท กว างขวางมากข น 5. ช วยเพ มท กษะและประสบการณ การเร ยนการสอนแก คร ผ สอน ซ งได เร ยนร เทคน คว ธ การ และน าไปพ ฒนาตนเองเพ อจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพตามแนวทางท ได ร บชมจาก โทรท ศน ทางไกลซ งสอนโดยผ เช ยวชาญ 6. ช วยเพ มค ณภาพการเร ยนการสอน ซ งม ท งการน ามาใช ประกอบเสร ม สร ปบทเร ยน รวมท งทบทวนบทเร ยนให ก บผ เร ยน

5 5 7. เป นการฝ กห ดด านอาช พและเทคน คการท างานต างๆ เป นการพ ฒนาด านแบบแผนการ ศ กษาท สามารถนามาเสร มนอกเหน อจากการศ กษาตามปกต สร ปได ว าการเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยมจะเป นประโยชน ต อการจ ดการศ กษาท กระด บและ หลายร ปแบบท คร สามารถนาไปปร บใช ได อย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด หล กการสาค ญของการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม การจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมให ประสบความส าเร จอย างม ค ณภาพน น ต องม ความ เข าใจในหล กการสาค ญ 11 ประการเส ยก อน กล าวค อ 1. ความพร อมของผ เร ยน ในการเร ยนการสอนจะเก ดผลด เม อผ เร ยนม ความพร อม ซ งส วน ใหญ จะมาจากประสบการณ เด มของผ เร ยนแต ละคน ประสบการณ จากการเร ยนมาก อนจะเพ มให ผ เร ยนม ความพร อมท จะเร ยนร ในส งใหม ได ง ายข น 2. การจ งใจในการเร ยนร การจ งใจให เก ดความต องการท จะเร ยนเป นส งส าค ญใน กระบวนการเร ยนการสอน การท ผ เร ยนมองเห นว าจะเป นประโยชน แก ต วเขาเองจะเป นส งจ งใจ มากกว าการจ งใจจากส งอ น ด งน นต องพยายามให ผ เร ยนได ร บการตอบสนองความต องการให มาก ท ส ดจะทาให การสอนบรรล ผล 3. ความแตกต างระหว างบ คคลและว ธ การเร ยนร เป นหล กการส าค ญท การสอนต องให สอดคล องก บความแตกต างของแต ละคนท ม ความแตกต างก นในแต ละด าน ซ งการสอนต องย ดหล ก ความแตกต างและอาศ ยเทคน คว ธ การหลากหลายเข ามาใช 4. การต งจ ดประสงค การเร ยนร ให ช ดเจน ม จ ประสงค ของเร องท จะสอนต องช ดเจน เน องจากจ ดประสงค ท ก าหนดไว น นจะช วยให การจ ดกระบวนการเร ยนการสอนรวมท งการว ด ประเม นผลทาได ถ กต องเท ยงตรงอ กด วย 5. การว เคราะห งานหร อท กษะ เป นส งท ต องท าควบค ไปก บการต งว ตถ ประสงค เพ อช วยให การจ ดลาด บการเร ยนการสอนเป นไปตามลาด บข นตอน 6. การเร งเร าให ตอบสนองอย างกระต อร อร น ม ความเช อว าถ าผ เร ยนได ม โอกาสสนองตอบ ต อส งท ได เร ยนมา จะทาให จดจ าด ข นและเข าใจมากข น เช นการตอบค าถามในบทเร ยน การอภ ปราย ร วมก น 7. การจ ดให ม การปฏ บ ต การเร ยนการสอนในเน อหาโดยเฉพาะท กษะการปฏ บ ต เช น การ อ าน การค ด ต องม การปฏ บ ต เพ อให เก ดท กษะความช านาญ หร อการเร ยนท ต องฝ กปฏ บ ต จร งจะ เพ มพ นท กษะให เพ มมากย งข น

6 6 8. การสร างเป าหมายและความสนใจ ในการเร ยนน น ผ เร ยนย อมม เป าหมายว าต องการ อะไร ส งใดท เร ยนมาม ความสอดคล องก บเป าหมายของผ เร ยนส งน นย อมทาให เขาเก ดความสนใจ 9. การสอนให เก ดความเข าใจ ส งใดท เร ยนด วยความเข าใจจะท าให จดจ าได นานและส งผล ต อการเร ยนในเร องอ นๆต อไปในสถานการณ ต างๆของการเร ยนร 10. การใช ป ญหาเป นศ นย กลาง ผ เร ยนย อมสนใจท จะเร ยนร เม อเผช ญก บป ญหาท ส มพ นธ ก บความต องการของเขา ด งน นต องสอนให เก ดการเร ยนร โดยใช ป ญหาเป นศ นย กลางในการแก ไขให สาเร จ 11. การใช แหล งว ทยาการ การเร ยนร แบบทางไกลต องอาศ ยแหล งว ทยาการต างๆเข ามา เป นป จจ ยเสร ม เช น หน งส อ ภาพ ส อเทคโนโลย อ นๆ ผ เร ยนต องได ร บการแนะน าในว ธ การส บค นจาก แหล งว ทยาการเหล าน น ด งน นในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยมเพ อให บรรล ผลอย างม ประส ทธ ภาพน น คร ผ สอนต องคาน งถ งหล กส าค ญด งท กล าวไว ในเบ องต นเป นส าค ญท จะน ามาปร บใช ภายในโรงเร ยนในสภาพการณ เร ยนร จากการเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยมท ด าเน นการในโรงเร ยนแต ละแห ง ว ธ การเร ยนร ทางไกลผ านดาวเท ยม : เทคน คส ความสาเร จ เน องจากการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยมในโรงเร ยนแต ละแห งในป จจ บ น จะเป น ล กษณะของการเร ยนผ านระบบส อสารโทรคมนาคมประเภทโทรท ศน ทางการศ กษา ( Educational Television ) เป นส อหล กสาค ญ ในการร บส ญญาณ ท งภาพและเส ยง จากแหล งผล ตต นทาง ( Classroom studio )ท ส งผ านส ญญาณทางดาวเท ยมการส อสาร ด งน นเทคน คความส าเร จในการ จ ดการเร ยนร ของห องเร ยนทางไกลปลายทางท ร บส ญญาณภาพและเส ยงน นน นคงต องเร ยนร เก ยวก บ การใช โทรท ศน เพ อการสอนเป นหล กสาค ญ ซ งคงจะต องดาเน นการตามหล กการต อไปน 1. การเตร ยมการเบ องต น เป นการเตร ยมการต างๆให พร อมก อนด รายการโทรท ศน ส งท ต องเตร ยม เช น 1.1 การเตร ยมต วคร คร ต องศ กษารายละเอ ยดของรายการล วงหน า ศ กษาค ม อ เน อหา ว ตถ ประสงค ตลอดจนว นเวลาของแต ละรายการ 1.2 การเตร ยมน กเร ยน ก อนชมรายการควรเตร ยมท น งน กเร ยนให สามารถมองเห น และได ย นช ดเจน เร าความสนใจ อภ ปรายถ งจ ดหมายปลายทางของบทเร ยน ต งค าถามและป ญหา เพ อให น กเร ยนหาคาตอบจากการด รายการ

7 7 1.3 ป พ นฐาน โดยการเข ยนช อบทเร ยน เข ยนค าศ พท ช อสถานท ส าค ญ หร อ เหต การณ ท เก ยวข อง เตร ยมอ ปกรณ ประกอบการสอนท เก ยวข องก บรายการไว ให พร อม 1.4 วางแผนท าก จกรรมภายหล งเสร จส นการด รายการโทรท ศน แล ว เช น ทดสอบ สร ป เป นต น 2. ขณะด รายการ คร จะต องด รายการร วมก บน กเร ยน บ นท กความค ด ค าถาม ค าตอบ ป ญหาท น กเร ยนต องแก ไขและอภ ปรายหล งรายการในบทเร ยนท ให น กเร ยนแสดงท าทางหร อออก เส ยง คร จะต องเอาใจใส เพ อให รายการดาเน นไปโดยสมบ รณ ท ส ด 3. หล งด รายการ ต องดาเน นก จกรรมด งต อไปน 3.1 ให ด าเน นก จกรรมหล งด รายการจบแล วท นท เพราะน กเร ยนย งม ความสนใจอย ก จกรรมต างๆท อาจจะจ ดได เช น การอภ ปราย การรายงาน การตอบค าถาม และการจ ดป ายน เทศ เป นต น 3.2 อาจใช บทเร ยนโทรท ศน เป นจ ดเร มต นไปส บทเร ยนอ นๆต อไป 3.3 จะต องม การประเม นผลการด รายการจากท งคร และน กเร ยนท กคร ง ว ธ การ ประเม นผลท ท าได ม หลายว ธ เช น ส มภาษณ ตอบแบบสอบถาม การส งเกต เพ อจะได น าเอา ข อบกพร องไปปร บปร งแก ไขรายการให ด ข น ท กล าวมาท งหมดในเบ องต นแสดงให เห นถ งเทคน คว ธ การจ ดการเร ยนร ทางไกลผ านดาวเท ยม ซ งเป นข นตอนการเร ยนผ านทางโทรท ศน ท ต องม การจ ดระบบการสอนให ถ กต องตามกระบวนการจ ง จะบ งเก ดประส ทธ ภาพส งส ดในทางปฏ บ ต ได เกณฑ มาตรฐานการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม เพ อให การจ ดการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยมก าวส ความส าเร จและได มาตรฐาน ตามท กาหนดไว ด งน นท กโรงเร ยนรวมท งหน วยงานท เก ยวข องต องม การด าเน นการบร หารและเตร ยม ความพร อมโดยย ดตามเกณฑ มาตรฐานของการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเป นเกณฑ ส าค ญ ซ งเกณฑ มาตรฐานด งกล าวจะม ท งหมด 16 เกณฑ มาตรฐานได แก มาตรฐานท 1. จ ดห องควบค มการร บและส งส ญญาณดาวเท ยมให เหมาะสมและเอ ออ านวย ต อการจ ดก จกรรมเพ อส งเสร มการเร ยนร และพ ฒนาท กษะของผ เร ยน

8 8 มาตรฐานท 2. จ ดห องเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยมให เหมาะสมและเอ ออ านวยต อการจ ด ก จกรรมเพ อส งเสร มการเร ยนร และพ ฒนาท กษะของผ เร ยน มาตรฐานท 3. โรงเร ยนม การบร หารจ ดการการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมอย างเป นระบบ และม ประส ทธ ภาพ มาตรฐานท 4. โรงเร ยนม แผนการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม มาตรฐานท 5. โรงเร ยนประสานความร วมม อก บท กฝ าย เพ อพ ฒนาการจ ดการศ กษา ทางไกลผ านดาวเท ยม มาตรฐานท 6. วางแผนการเร ยนการสอนสอดคล องก บสาระการเร ยนร ตามค ม อคร สอน ทางไกลผ านดาวเท ยม ความต องการของโรงเร ยนและท องถ น มาตรฐานท 7. จ ดหร อปร บปร งก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการค ด การปฏ บ ต จร ง การประเม นผล เพ อปร บปร งการเร ยนการสอนให สอดคล องและส งเสร มค ณภาพช ว ต ของผ เร ยน ครอบคร ว และช มชน มาตรฐานท 8. ม ส อประกอบการเร ยนร สาหร บผ เร ยนอย างหลากหลาย มาตรฐานท 9. จ ดหร อปร บปร งการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยม เพ อปล กฝ งให ผ เร ยนแสวงหาความร ด วยตนเอง มาตรฐานท 10. จ ดหร อปร บปร งการเร ยนการสอนให ผ เร ยนพ ฒนาความร ความสามารถและ ความถน ดได เต มตามศ กยภาพ โดยเสร มจ ดเด นและแก ไขจ ดด อยของน กเร ยนเป นรายบ คคลและเป น กล ม มาตรฐานท 11. จ ดการเร ยนการสอนตามสาระการเร ยนร โดยใช การศ กษาทางไกลผ าน ดาวเท ยมเป นแหล งเร ยนร มาตรฐานท 12. จ ดการเร ยนการสอนโดยปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมอ นจ าเป นในการ ดารงช ว ตอย างม ความส ข มาตรฐานท 13. ประเม นค ณภาพผ เร ยนครบท กด าน ด วยเคร องม อและว ธ การท เหมาะสม อย างต อเน อง มาตรฐานท 14. โรงเร ยนใช ส อการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเป นเคร องม อส งเสร มและ พ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพและต อเน อง มาตรฐานท 15. โรงเร ยนประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างเป นระบบ มาตรฐานท 16. น กเร ยนม ความสามารถในการแสวงหาความร และม น ส ยใฝ เร ยนร

9 9 ท ง 16 เกณฑ มาตรฐานท กล าวถ งน โรงเร ยนสามารถน าไปสร างเป นเกณฑ หร อต วบ งช ในแต ละมาตรฐานได ตามความเหมาะสมของบร บท เพ อเป นกรอบการท างานท ส งผลต อความส าเร จในการ จ ดการเร ยนร ในท ส ด สภาพป ญหาอ ปสรรคท พบจากการน เทศ ต ดตาม และประเม นผล ท ผ านมาจากการน เทศต ดตามการจ ดการเร ยนร ทางไกลผ านดาวเท ยมของโรงเร ยนในส งก ด ได พบป ญหาอ ปสรรคบางประการ ท ขอนามากล าวถ งรวมท งแนวทางแก ไขป ญหา ด งน ป ญหาอ ปสรรค ด านคร ผ สอน/ผ บร หาร 1. ไม เตร ยมการสอนล วงหน า ไม ม การศ กษาเน อหามาก อนสอน 2. ไม ม การน เทศในโรงเร ยน/ช นเร ยน 3. คร ขาดความร เช งล กในเน อหาสาระ ไม สามารถช แนะผ เร ยนได 4. สอนโดยใช ส อโทรท ศน แทนต วคร โดย ไม ม การกาก บด แลผ เร ยนขณะท สอน 5. สอนไม เป นไปตามข นตอน 6. คร ไม ทราบผลความก าวหน าหร อ พ ฒนาการของผ เร ยนจากการเร ยนร ด านต วผ เร ยน/น กเร ยน 1. ไม สนใจในก จกรรมการเร ยนจากการ เร ยนทางไกล 2. เร ยนไม ท นก บเน อหาสาระท ส อ นาเสนอทาให เร ยนไม ร เร อง 3. เร ยนไม ต อเน อง ขาดตอน ทาให สาระท ได ร บไม ครบถ วนสมบ รณ แนวทางแก ไขป ญหา 1. เตร ยมศ กษาเอกสาร/ค ม อคร ไว ก อนสอนท ก คร งเพ อสร างความม นใจ 2. ผ บร หาร/กรรมการน เทศในช นเร ยนต อเน อง 3. เตร ยมศ กษาเน อหาท จะสอนหร อแสวงหา ความร เทคน คว ธ การท จะสอนมาเพ มเต ม 4. คร ต องม บทบาทในการนาส อ ม ใช ส อแทน คร โดยต องม การกาก บด แลอย างใกล ช ด 5. ม การเตร ยมการสอนท กคร งก อนสอน 6. ต องม การว ดและประเม นผลการสอนท กคร ง อย างเป นระบบ และหลากหลายว ธ การ 1. เตร ยมบทเร ยนให น าสนใจ เป นระบบข นตอน และม ส อ/ก จกรรมเสร มท หลากหลาย 2. คร เตร ยมผ เร ยนให พร อม จ ดส อเสร มท สอดคล องก บเน อหาบทเร ยน 3. คร สอนซ อมเสร มในสาระท ขาดหาย โดยใช ว ธ การหลายร ปแบบ

10 ด านส อการเร ยนร 1. ส อการเร ยนทางไกลล าสม ย หร อนาสม ย เก นไปผ ใช ตามไม ท นก บส อเหล าน น 2. ส อการเร ยนทางไกลย งขาดแคลน ไม เพ ยงพอก บความต องการ 3. ส อการเร ยนย งขาดประส ทธ ภาพในการ ร บ ส งส ญญาณ เช นท ต งเป นจ ดบอด ส ญญาณคล นขาดหาย เป นต น 4. ประส ทธ ภาพการใช ส อการเร ยนและ การบาร งร กษาไม ด พอ ด านอ นๆ 1. ผ บร หารองค การย งไม ตระหน กและให ความสาค ญก บการเร ยนแบบทางไกล 2. คร ผ สอนย งย ดต ดร ปแบบการสอน แบบเด ม และอาจสอนโดยใช ส อแทน ต วคร มากกว าคร เป นผ ใช ส อเพ อกาสอน 3. การแสวงหาทร พยากรสน บสน นจาก ช มชนย งไม ด พอ 1. จ ดหาส อการเร ยนทางไกลท ม ความเหมาะสม ก บบร บท และฝ กท กษะการใช อย างต อเน อง 2. จ ดหางบประมาณในการซ อหร อจ ดสรรให เพ ยงพอก บความต องการ 3. ปร บปร งระบบโดยการต ตต งและตรวจสอบโดย ผ เช ยวชาญด านเทคน ค 4. ฝ กท กษะการเล อก การใช และการบาร งร กษา ของบ คลากรท กฝ ายอย างต อเน อง 1. ผ บร หารต องตระหน กและสร างระบบการ ทางานเช งร กให เก ดประส ทธ ภาพ 2. ทาการน เทศ ต ดตามและฝ กอบรมให คร เก ด การเปล ยนแปลงในเทคน คว ธ การสอนท ม ประส ทธ ภาพโดยเฉพาะการใช ส อทางไกล 3. สร างความร วมม อ ความร และความเข าใจก บ ช มชน/ผ ปกครองในการสน บสน นการเร ยนร ท กล าวมาท งหมดเป นสภาพป ญหาอ ปสรรคท เก ดข นในการเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยม ด งน น แนวทางแก ไขป ญหาจ งต องเก ดจากระบบบร หารจ ดการท ด และเก ดจากการม ส วนร วมจากท กฝ ายท ต องดาเน นการ บทสร ป การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยการใช เทคโนโลย การศ กษาและการส อสารในย คป จจ บ นเป น ส งจาเป นและเป นประเด น ( Issue ) ส าค ญท ต องตระหน กและสร างความพร อมให เก ดข น โดยเฉพาะ อย างย งในการจ ดการเร ยนทางไกลผ านดาวเท ยมของการศ กษาข นพ นฐานในป จจ บ นน น กลายเป น ย ทธศาสตร สาค ญท น ามาใช ในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาในย คโลกาภ ว ตน และการแก ไขป ญหาการ จ ดการศ กษาในท กๆม ต ได

11 11 อย างไรก ตามประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพของการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ย อมข นอย ก บการสร างระบบบร หารจ ดการท ด ม ข นตอน โดยการปร บใช ประย กต ใช ส อเทคโนโลย ด งกล าวให เหมาะสมก บสภาพทางบร บท ( Context ) ของแต ละแห งเป นส าค ญ โดยย ดหล กการ ทฤษฎ การเร ยนการสอนไปใช ให ถ กต อง สอดคล องตามหล กปร ชญาการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป น ศ นย กลางในการเร ยนร และประการส าค ญของการสร างระบบเทคโนโลย การเร ยนทางไกลผ าน ดาวเท ยมให บ งเก ดประส ทธ ภาพส งส ดน นต องย ดหล กการ การเร ยนร ด วยเทคโนโลย ( Learning with Technology ) มากกว า การเร ยนร จากเทคโนโลย ( Learning from Technology )... เอกสารอ างอ ง การศ กษานอกโรงเร ยน, กรม. การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม. กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภา, ม.ป.ป. ส โขท ยธรรมาธ ราช, มหาว ทยาล ย. การศ กษาทางไกล : บทความเด นช วง 2 ทศวรรษ. กร งเทพฯ : โรงพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, นนทบ ร ม.ป.ป. สมประสงค ว ทยเก ยรต และคณะ. การศ กษาทางไกลในระด บอ ดมศ กษา. กร งเทพฯ : โรงพ มพ มหา ว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, อ บล เล นวาร. การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมก บการศ กษาข นพ นฐาน. กร งเทพฯ : ราไทยเพรส, 2546.

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information