ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน >"

Transcription

1 1 ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 < กล มนโยบายและแผน >

2 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 เป นหน วยงาน การจ ดการศ กษาท ม พ นท ร บผ ดชอบ 3 จ งหว ด ค อ จ งหว ดพ งงา จ งหว ด ภ เก ต และจ งหว ดระนอง ม ภารก จหล กในการส งเสร ม สน บสน นการจ ด การศ กษาระด บม ธยมศ กษา ให ก บสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 27 โรงเร ยน เพ อให ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ด งน น จ งได น า นโยบายและกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาใช ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและเก ดประโยชน ส งส ด การจ ดท ารายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2556 จ ง เป นเอกสารเผยแพร อ กช องทางหน งในเป นการประชาส มพ นธ ให หน วยงาน ภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน องค กรท องถ นต าง ๆ ได ร บทราบผลการ ด าเน นงาน ท ม ส วนส งเสร ม สน บสน น ช วยเหล อสถานศ กษาในความ ร บผ ดชอบเพ อพ ฒนาการศ กษาให ม ค ณภาพย งข น ขอขอบค ณโรงเร ยนในส งก ดและผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ให การ สน บสน น การจ ดการศ กษาให บรรล ตามนโยบายและจ ดเน นได อย างม ค ณภาพเป นท น าพ งพอใจ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14

3 3 สารบ ญ ส วนท 1 หน า - ความเป นมา 1 - สภาพท วไป 6 - บทบาท อ านาจ หน าท 19 ส วนท 2 - ข อม ลพ นฐาน 27 ส วนท 3 - ผลการด าเน นงาน ป ผลงานเด น ป ก จกรรมต าง ๆ 92

4 4 ค ว า ม เ ป น ม า ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได เสนอแก ไขพระราชบ ญญ ต 3 ฉบ บ เม อว นท 18 ก มภาพ นธ 2553 ได แก พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด นและ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา โดย ก าหนดให ม เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาและเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา พระราชบ ญญ ต ท ง 3 ฉบ บ ได ผ านความเห นชอบจากท ง 2 สภา และได ประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 22 กรกฎาคม 2553 ซ งม ผลบ งค บใช เป นกฎหมายเม อว นท 23 กรกฎาคม 2553 ด งน น กระทรวงศ กษาธ การ จ งประกาศก าหนดเขตพ นท การศ กษา จ านวน 225 เขต เป นเขตพ นท การศ กษาออกเป นเขต ประถมศ กษา 183 เขต และเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา 42 เขต กระทรวงศ กษาธ การ ได แต งต งให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ในต าแหน ง ผ อ านวยการ และรองผ อ านวยการในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา ท ง 42 เขต เม อว นท 18 ส งหาคม 2553 และประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ

5 5 ว นท 13 ก นยายน 2553 เร อง การแบ งส วนราชการภายในส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา พ.ศ ข อ 4 ก าหนดให แบ งส วน ราชการส าน กงานเขต ด งต อไปน กล มอ านวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มน เทศต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน

6 6 ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ นายจาต รนต ฉายแสง ได ประกาศให การศ กษา เป นวาระแห งชาต ให ป 2556 เป นป แห ง การรวมพล งยกระด บค ณภาพการศ กษา โดยเน นการส งเสร มให ภาคเอกชนท ม ศ กยภาพและท กภาคส วนเข ามาม ส วนร วมในการ ข บเคล อนการจ ดการศ กษา จ งได ก าหนดนโยบายการศ กษาท จะต อง ด าเน นการ 8 ประการ ด งน.- 1) เร งปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให ส มพ นธ เช อมโยงก น เพ อให ผ เร ยน สามารถค ด ว เคราะห แก ป ญหา และเร ยนร ได ด วยตนเองอย างต อเน อง โดยปฏ ร ปให ม ความเช อมโยงก นท งหล กส ตรและการเร ยนการสอน ให ก าวท นการเปล ยนแปลงและสอดคล องก บการเร ยนร ย คใหม การพ ฒนา คร และการพ ฒนาระบบการทดสอบ การว ดและประเม นผลท ได มาตรฐานและเช อมโยงก บหล กส ตรและการเร ยนการสอน และการ พ ฒนาผ เร ยน 2) ปฏ ร ประบบผล ตและพ ฒนาคร ให ม จ านวนการผล ตท สอดคล องก บ ความต องการ ม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนตาม หล กส ตรป จจ บ น รองร บหล กส ตรใหม และการเร ยนร ในโลกย คใหม รวมท งพ ฒนาระบบประเม นว ทยฐานะคร ให เช อมโยงก บผลส มฤทธ ของ ผ เร ยน ด แลระบบสว สด การและลดป ญหาท บ นทอนขว ญ ก าล งใจของ คร ให ส งผลต อประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนและค ณภาพผ เร ยน

7 7 3) เร งน าเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาใช ในการปฏ ร ปการ เร ยนร สร างมาตรฐานการเร ยนการสอนด วยคอมพ วเตอร แบบพกพา (แท บเล ต) และพ ฒนาเน อหาสาระ พ ฒนาคร และการว ด ประเม นผลท ได มาตรฐาน รวมท งเพ อเป นเคร องม อให เก ดระบบการเร ยนร ตลอดช ว ต ในส งคมไทย 4) พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษาให ม มาตรฐานเท ยบได ก บระด บสากล ให สอดคล องก บความต องการของประเทศ 5) ส งเสร มให สถาบ นอ ดมศ กษาเร งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน มากกว าการขยายเช งปร มาณ ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรม และเทคโนโลย โดยให ม การจ ดอ นด บอ ดมศ กษาของไทย เพ อเป น แนวทางพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน และจ ดสรรทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท งพ ฒนาส การเป นมหาว ทยาล ยระด บโลก (World Class University) ให มากข น 6) ส งเสร มให เอกชนและท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน น การศ กษามากข น 7) เพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาอย างม ค ณภาพ 8) พ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนภาคใต

8 8

9 9 สภาพท วไป

10 10 ข อม ลท วไปจ งหว ดพ งงา ขนาดและท ต ง ต งอย ในภาคใต ชายฝ งทะเลด าน ตะว นตก อย ระหว างเส นละต จ ดท 8 องศา 27 ล บดา 52.3 ฟ ล ปดา เหน อก บเส นลองต จ ด ท 98 องศา 32 ล บดาตะว นออก ห างจากกร งเทพฯ ประมาณ 788 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมดประมาณ 4, ตารางก โลเมตร (2,606, ไร ) พ นท เกษตร 1, ตารางก โลเมตร (1,128,824 ไร ) พ นท ป าไม 1, ตารางก โลเมตร (1,076,594 ไร ) เน อท อ น ๆ ตาราง ก โลเมตร(401, ไร ) อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อก บ จ งหว ดระนอง ท ศใต ต ดต อก บ จ งหว ดภ เก ต ตรงช องแคบ ปากพระ เช อมก นโดยสะพานสารส น และสะพานเทพกระษ ตร ท ศตะว นออก ต ดต อก บจ งหว ดส ราษฎร ธาน และ จ งหว ดกระบ

11 11 ท ศตะว นตก ต ดต อก บทะเลอ นดาม นและมหาสม ทรอ นเด ย ล กษณะภ ม ประเทศ สภาพภ ม ศาสตร ของจ งหว ดพ งงา เป นภ เขาสล บซ บซ อนทอด เป นแนวยาวจากท ศเหน อไปท ศใต ม ชายฝ งทะเลยาวประมาณ ก โลเมตร ม พ นท ป าไม เป นป าไม ประเภทไม ผล ดใบ ม ชน ดป าท ส าค ญ ได แก ป าด บเขา ป าด บช น และป าชายเลน ส าหร บบร เวณท เป นท ราบ จะลาดลง จากท ศตะว นออกไปย งท ศตะว นตก ลงส ทะเลอ นดาม น ตาม ชายฝ งทะเลจะม ป าชายเลนเก อบตลอดพ นท ประกอบด วยเกาะ ประมาณ 105 เกาะ และม เกาะอย ในทะเลอ นดาม นจ านวนมาก เช น เกาะยาว หม เกาะส ร นทร และหม เกาะส ม ล น ล กษณะภ ม อากาศ ภ ม อากาศแบบมรส มเม องร อน ได ร บอ ทธ พลของลมมรส ม ตะว นออกเฉ ยงใต และลมมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อ ม 2 ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต นต งแต เด อนมกราคม ไปถ งเด อนเมษายน และฤด ฝน เร มต งแต เด อนพฤษภาคม ไปถ งเด อนธ นวาคม จากการท ม ล กษณะ ภ ม อากาศแบบมรส มในเขตร อนอ ณหภ ม ในแต ละฤด กาลจ งไม แตกต าง ก นมาก

12 12 อ ณหภ ม จ งหว ดพ งงาอย ใกล ทะเล ฤด ร อนจ งไม ร อนมาก ประมาณ ซ. อ ณหภ ม ส งส ดเฉล ย ซ. อ ณหภ ม ต าส ด เฉล ย ซ. เด อนท ม อากาศร อนอบอ าวท ส ดค อเด อนเมษายน ฝน เน องจากจ งหว ดพ งงาอย ทางด านฝ งตะว นตกของภาคใต ซ งร บลมมรส มตะว นตกเฉ ยงใต อย างเต มท ในฤด ฝน จ งเป นจ งหว ดท ม ฝนอย ในเกณฑ ด มากเม อเท ยบก บจ งหว ดอ นๆ ในภาคเด ยวก น ส วนใน ฤด มรส ตะะว นออกเฉ ยงเหน อม ฝนตกน อย เพราะถ กท วเขาทางด าน ตะว นออกของภาคใต ป ดก นลมไว ปร มาณฝนเฉล ยตลอดป 2555 ประมาณ 4, ม ลล เมตร ม ฝนตกประมาณ 208 ว น เด อนท ม ฝนตกมากท ส ดค อ เด อนส งหาคมและก นยายน ซ งม ฝนตกถ ง เด อนละ 26 ว น การปกครอง แบ งเขตพ นท การปกครองออกเป น 8 อ าเภอ 48 ต าบล 320 หม บ าน 15 ช มชน (ในเขตเทศบาลเม อง) ม การปกครองส วน ท องถ น 4 ร ปแบบ ค อ - เทศบาลเม อง 2 แห ง ได แก เทศบาลเม องพ งงา อ าเภอ เม องพ งงาและเทศบาลเม องตะก วป าอ าเภอตะตะก วป า - เทศบาลต าบล 7 แห ง ได แก เทศบาลต าบลเกาะยาวน อย

13 13 อ าเภอเกาะยาว, เทศบาลต าบลท านา อ าเภอกะปง, เทศบาลต าบลกระ โสม อ าเภอตะก วท ง เทศบาลต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก วท ง, เทศบาลต าบลค ระ อ าเภอค ระบ ร,เทศบาลต าบลท บป ด อ าเภอท บป ด เทศบาลต าบลท ายเหม อง อ าเภอท ายเหม อง - องค การบร หารส วนจ งหว ด 1 แห ง - องค การบร หารส วนต าบล 42 แห ง ค าขว ญประจ าจ งหว ดค อ แร หม นล าน บ านกลางน า ถ างามตา ภ พาแปลก แมกไม จ าป น บร บ รณ ด วยทร พยากร

14 14 ข อม ลท วไปของจ งหว ดภ เก ต: เป นเกาะขนาดใหญ ต งอย ในมหาสม ทรอ นเด ย อย ห างจากกร งเทพฯ เป นระยะทาง ประมาณ 862 ก โลเมตร เป นเกาะ เพ ยงแห งเด ยวในประเทศไทยท ม สถานะเป นจ งหว ด และย งเป น ส าน กงานใหญ ประจ าภ ม ภาคอ ก ด วย ค าว า ภ เก ต มาจาก " ภ เก จ" ซ งม ความหมายว า ภ เขาแก ว ถ อเป นจ งหว ดท ม อารยธรรม และ ประว ต ศาสตร อ นยาวนานท น าสนใจ ภ เก ต ได ช อว าเป น ด นแดนแห งไข ม กอ นดาม น เคยเป น ด นแดนท ร งโรจน และม ความม งค งจากการท าเหม องแร ด บ ก ภ เก ตม แร ด บ กมากท ส ดในประเทศไทย ซ งการข ดแร ด บ กท ภ เก ต ม ประว ต ความ เป นมากว า 500 ป มาแล ว ป จจ บ นภ เก ตถ อเป นแหล งท องเท ยวท ส าค ญ แห งหน งของประเทศไทย พร อมท งย งม โรงแรมท พ ก พร อมสรรพใน ท กระด บราคาเพ อรองร บน กท องเท ยวท เข ามาย งจ งหว ดภ เก ต ตกเฉล ย ป ละ 4-5 ล านคน

15 15 มนต เสน ห ของภ เก ตอย ท ต วเกาะท ม ล กษณะเว าเป นอ าวไปท ว เกาะ ซ งท าให เก ดชายหาดท สวยงามมากมาย อ กท งย งเป นเม องท ม ช อเส ยงในด านต กเก าท ม สถาป ตยกรรมแบบช โน-โปรต ก ส ท หาชมได ยากในป จจ บ น ขนาดและท ต ง ต งอย ทางฝ งทะเลด านตะว นตกของภาคใต ท ต งอย ระหว าง เส นร งท 7 45' ถ ง 8 15' เหน อ และเส นแวงท 98 15' ถ ง 98 40' ตะว นออกห างจากกร งเทพฯ 862 ก โลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 สายเพชรเกษม และทางหลวงหมายเลข 402 สายโคกลอย ภ เก ต (ในเขตภ เก ต ค อ ถนนเทพกระษ ตร ) พ นท ท งหมดประกอบด วย เกาะใหญ และเกาะบร วารอ ก 32 เกาะ ม พ นท รวมก นท งหมดประมาณ 543 ตารางก โลเมตร โดยต วเกาะใหญ ม ความยาวจากเหน อจดใต ประมาณ 48.7 ก โลเมตร ม ความกว างจากตะว นออกไปตะว นตก ประมาณ 21.3 ก โลเมตร อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ เขตอ าเภอถลาง ต ดต อ ก บจ งหว ดพ งงา เขตอ าเภอ ตะก วท ง ม ช อง แคบปากพระเช อมต อแผ นด นใหญ ด วยสะพานสารส น และสะพานท าวเทพกระษ ตร

16 16 ท ศใต เขตอ าเภอเม องภ เก ต จดก บทะเลอ นดาม นและ มหาสม ทรอ นเด ย ท ศตะว นออก เขตอ าเภอเม องภ เก ต และอ าเภอถลาง จดอ าว พ งงา ทะเลอ นดาม น มหาสม ทรอ นเด ย ท ศตะว นตก เขตอ าเภอเม องภ เก ต อ าเภอถลาง และอ าเภอ กะท จดทะเลอ นดาม น มหาสม ทรอ นเด ย ล กษณะภ ม ประเทศ ร ปร างเป นเกาะเร ยวยาวจากเหน อไปใต ม เกาะบร วารน อย ใหญ ล อมรอบพ นท ส วนใหญ ประมาณ ร อยละ 70 เป นท ราบส งหร อ ภ เขา ม เท อกเขาทอดยาวในแนวเหน อใต ยอดเขาท ส งท ส ดค อ ยอดเขา ไม เท าส บสอง ส งจากระด บน าทะเลปานกลาง 529 เมตร เป นแนวก าบ ง ลมและฝน ท าให ภ เก ตปลอดภ ยจากลมมรส มตะว นตกเฉ ยงใต และ พ นท ประมาณร อยละ 30 เป นท ราบแถบเช งเขาและชายฝ งทะเลอย บร เวณตอนกลางและตะว นออกของเกาะ โดยพ นท ชายฝ งตะว นออกม สภาพเป นหาดโคลนและป าชายเลน ส วนชายฝ งทะเลด านตะว นตกเป น ภ เขา และหาดทรายท สวยงาม และบร เวณท เป นท ราบต ดจากภ เขาลง มาม สภาพพ นท เป นท ดอนล กษณะล กคล นลอนลาด และต อจากบร เวณ น จะเป นพ นท ท ม การต งถ นฐานของช มชนท ส าค ญ ค อ เทศบาลนคร ภ เก ต ช มชนฉลอง ช มชนราไวย และช มชนเกาะแก ว เป นต น

17 17 ล กษณะภ ม อากาศ แบบเขตศ นย ส ตร อย ในเขตอ ทธ พลของลมมรส ม ตะว นตก เฉ ยงใต และลมมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อ ม อากาศร อนช นตลอดป ม 2 ฤด ประกอบ ด วย ฤด ฝน เร มต งแต เด อน เมษายน ถ ง เด อน พฤศจ กายน, ฤด ร อน เร มต งแต เด อน ธ นวาคม ถ ง เด อนม นาคม การปกครอง แบ งเขตการปกครองออกเป นอ าเภอ ต าบล และหม บ านด งน อ าเภอเม องภ เก ต : 8 ต าบล 42 หม บ าน อ าเภอกะท : 3 ต าบล 18 หม บ าน อ าเภอถลาง : 6 ต าบล 42 หม บ าน ค าขว ญประจ าจ งหว ดค อ "ไข ม กอ นดาม น สวรรค เม องใต หาดทรายส ทอง สองว รสตร บารม หลวงพ อแช ม

18 18 ข อม ลท วไปจ งหว ดระนอง เป นจ งหว ดชายฝ ง ทะเลตะว นตกของภาคใต ม พ นท ประมาณ 2,141,250 ไร ม พ นท ต ดต อทางตะว นออก ต ดต อก บจ งหว ดช มพร ทาง ใต ต ดก บจ งหว ดส ราษฎร ธาน และจ งหว ดพ งงา ทาง ตะว นตกต ดก บประเทศพม า และทะเลอ นดาม น ม ล กษณะ พ นท เร ยวและแคบ ม ความ ยาวถ ง 169 ก โลเมตร และม ความแคบในบร เวณอ าเภอกระบ ร เพ ยง 9 ก โลเมตร ระนองเป นอ ก จ งหว ดหน ง ท ม ประว ต ความเป นมายาวนานน บต งแต คร งกร งศร อย ธยา เร องอ านาจ เด มเป นห วเม องขนาดเล ก เป นเม องข นของเม องช มพร ค าว า ระนอง เพ ยนมาจากค าว า แร นอง เน องจากจ งหว ดระนอง ม แร อย มากมาย

19 19 ล กษณะภ ม ประเทศ สภาพภ ม ประเทศ ประกอบด วยภ เขาส งในทางท ศตะว นออก และลาดลงส ทะเลอ นดาม นในทางท ศตะว นตก ม แม น าและคลองส าค ญ หลายสาย และม ภ เขาส งส ดค อ ภ เขาพ อตาโชงโดง ล กษณะภ ม อากาศ เป นเม อง "ฝนแปด แดดส " น นค อม ฝนตก 8 เด อน และฝนแล ง เพ ยง 4 เด อน น บว าเป นจ งหว ดท ฝนตกช กมากท ส ดในประเทศไทย เน องจากอย ต ดก บทะเลอ นดาม น ได ร บอ ทธ พลจากลมมรส มตะว นตก เฉ ยงใต อย างมาก อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดก บอ าเภอท าแซะ จ งหว ดช มพร และสาธารณร ฐ แห งสหภาพพม า ท ศใต ต ดก บอ าเภอค ร ร ฐน คม จ งหว ดส ราษฎร ธาน และอ าเภอ ค ระบ ร จ งหว ดพ งงา ท ศตะว นออก ต ดก บอ าเภอเม อง อ าเภอสว และอ าเภอพะโต ะ จ งหว ดช มพร ท ศตะว นตก ต ดก บอ าเภอเกาะสอง เขตทวาย ประเทศสหภาพ พม า และ มหาสม ทรอ นเด ย

20 20 การปกครอง แบ งออกเป น 5 อ าเภอ 30 ต าบล 167 หม บ าน อ าเภอเม องระนอง 9 ต าบล 38 หม บ าน อ าเภอละอ น 7 ต าบล 30 หม บ าน อ าเภอกะเปอร 5 ต าบล 34 หม บ าน อ าเภอกระบ ร 7 ต าบล 61 หม บ าน อ าเภอส ขส าราญ 2 ต าบล 15 หม บ าน ค าขว ญจ งหว ดค อ คอคอดกระ ภ เขาหญ า กาหย หวาน ธารน าแร ม กแท เม องระนอง

21 21 โครงสร างการบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา รองผ อ านวยการ กล มนโยบายและแผน กพท. อ.ก.ค.ศ. ก.ต.ป.น. กล มน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มบร หารงานบ คคล กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มอ านวยการ

22 22บทบาท อ านาจ หน าท 19

23 23 บทบาทหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 (พ งงา ภ เก ต ระนอง) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ตามท ได ม การแก ไขเพ มเต มพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ บท 3) พ.ศ.2553 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ฉบ บท 3) พ.ศ.2553 ท ได ประกาศในราชก จจาน เบกษาเม อว นท 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ก าหนดให ม เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา น น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 เป นหน วยงานท ได ร บการก าหนดให ม ข นตามประกาศในราชก จจา น เบกษาด งกล าว โดยอย ภายใต การก าก บด แลของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 34 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ การแบ งส วนราชการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาการศ กษา พ.ศ.2546 และประกาศ

24 24 กระทรวงศ กษาธ การ เร อง แบ งส วนราชการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา พ.ศ.2553 และก าหนดอ านาจหน าท ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา พ.ศ.2553 ด งน 1) จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของ เขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของ ท องถ น 2) ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของ สถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรร งบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บ ตรวจสอบ ต ดตาม การใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บ สถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4) ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5) ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด าน การศ กษาในเขตพ นท การศ กษา

25 25 6) ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากร บ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7) จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผล สถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กร ช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ น อ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9) ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและ พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10) ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11) ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อ หน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชนและองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12) ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ น ตามท ได มอบหมาย

26 26 ท ต งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 (พ งงา ภ เก ต ระนอง) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ป จจ บ นอาคารส าน กงานศ กษาธ การ จ งหว ดพ งงา (เด ม) เลขท 702/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลท ายช าง อ าเภอเม องพ งงา จ งหว ดพ งงา (82000) เป นอาคารท ท าการ ประว ต ความเป นมา กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศให ม การจ ดต งศ นย ประสานงานการจ ดการศ กษา รวม 41 ศ นย เพ อเป นหน วยงานในการ ประสานงานในการจ ดการศ กษาการจ ดการศ กษาระด บม ธยมศ กษา เพ อก อให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นตามเจตนารมณ ของ การปฏ ร ปการศ กษา ท งในด านปร มาณและค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 เร ม ด าเน นการก อต งเม อว นท 27 เมษายน 2552 โดยเร มด าเน นการใน นามศ นย ประสานงานการม ธยมศ กษา ศ นย ท 13 น บเป นศ นย แรกของ ประเทศ

27 27 โดยม อด ตร ฐมนตร ว าการศ กษาธ การ นายจ ร นทร ล กษณว ศ ษฏ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ในขณะน นเป นประธานในพ ธ เป ด ท ท าการ เขตพ นท บร การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา ม พ นท ร บผ ดชอบประกอบด วย 3 จ งหว ด ได แก จ งหว ดพ งงา ภ เก ต และ ระนอง โรงเร ยนในส งก ดท งหมด จ านวน 27 โรงเร ยน แยกเป น โรงเร ยนในจ งหว ดพ งงา จ านวน 13 โรงเร ยน จ งหว ดภ เก ต จ านวน 7 โรงเร ยน จ งหว ดระนอง จ านวน 7 โรงเร ยน

28 28 ผ บร หารในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 นายธ ชชเวชว จ นทร ส ขศร ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 นางสาวส ว ภา ต งก อสก ล รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 นางน รมล ว ชราน นทก ล ผ อ านวยการกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา นายกฤษดา ว ว ฒนานนท ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน

29 29 นางชฎาธาร ศร พ ฒน ผ อ านวยการหน วยตรวจสอบภายใน นางสาววล ยล กษณ ไกรสาตร ผ อ านวยการกล มบร หารการเง นและส นทร พย นายถาวร เวชจ นทร ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา นางสาวส ปร ยา ไข ม กข ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล นางส ภาณ ธรรมประด ษฐ ผ อ านวยการกล มอ านวยการ

30 30 ข อม ลพ นฐาน

31 31 ข อม ลข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ผ บร หารการศ กษา จ านวน 2 คน ศ กษาน เทศก จ านวน 5 คน ผ บร หารสถานศ กษา จ านวน 68 คน - ผ บร หารฯ ร.ร. 27 คน - รอง ผอ.ร.ร. 41 คน ข าราชการคร จ านวน 1,212 คน บ คลากรทางการศ กษา ตามมาตรา 38 ค (2) จ านวน 27 คน ล กจ างช วคราว จ านวน 10 คน พน กงานราชการ จ านวน 62 คน ล กจ างประจ า จ านวน 71 คน คร อ ตราจ าง จ านวน 265 คน

32 32 ท าเน ยบผ บร หารโรงเร ยนในส งก ด จ งหว ดพ งงา โรงเร ยน ผ บร หาร หมายเลขโทรศ พท ด บ กพ งงาว ทยายน นายก าจร อ ท ยวจนพ นธ สตร พ งงา นายว ฑ รย จ นสก ล ท บป ดว ทยา นายส นทร ร กเม อง ท งโพธ ว ทยา นายสมควร ด ษฐส วรรณ คลองเค ยนร ฐราษฎร ร งสรรค นายเสร บ ญทอย ค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม นายเสถ ยร พลเย ยม ตะก วท งงานทว ว ทยาคม นางสาวอรสา เสร วงษ ท ายเหม องว ทยา นายมนตร ยกเช อ ท งมะพร าวว ทยา นายถน ด ก อส วรรณ เกาะยาวว ทยา นายพรศ กด จ นดาพล ตะก วป า เสนาน ก ล นายเล ศธ ไกร ภ รมย ตะก วป าค ร เขต นายเฉล ม จ นทร พงศ กะปงพ ทยาคม นายส เทพ ว ฑ รย พ ศาลศ ลป

33 33 จ งหว ดภ เก ต โรงเร ยน ผ บร หาร หมายเลขโทรศ พท สตร ภ เก ต นายอ เทน จ ตต ส ารวย ภ เก ตว ทยาล ย นายณช ย เขมน พ ทธ เฉล มพระเก ยรต สมเด จฯ ภ เก ต นายโกศล ใสขาว กะท ว ทยา นายมนตร พรผล เช งทะเลว ทยาคม จ ต -ก องอน สรณ นายป ญญา ห ตถ เม องถลาง นายว ชรศ กด สงค ปาน ว รสตร อน สรณ นายดลยว ฒน ส นต พ ท กษ

34 34 จ งหว ดระนอง โรงเร ยน ผ บร หาร หมายเลขโทรศ พท พ ช ยร ตนาคาร นายพรเทพ แป นเพชร สตร ระนอง นายชวนะ ค ากล า กะเปอร ว ทยา นายว ระศ กด ภ ข นเง น กระบ ร ว ทยา นายป ญญา ช วยท กข ส ขส าราญราษฎร ร งสรรค นายณ ฎฐว ฒน คลายท กข ละอ นว ทยาคาร นายราเชนท ช แก ว ปากจ นว ทยา นายจร ญ อมฤตโกมล

35 35 รายช อองค คณะบ คคล คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ท ช อ สก ล ต าแหน ง หมายเลข โทรศ พท 1 นายบ ณฑ ร ทองต น ประธานกรรมการ นายปร ชา หน น อย ผ ทรงค ณว ฒ รองศาสตราจารย ดร.พ นธ ทองช มน ม ผ ทรงค ณว ฒ พระเทพป ญญาโมล ผ ทรงค ณว ฒ นางสาวส รางค บ ญฮก ผ ทรงค ณว ฒ นายส เทพ ยงย ทธ ผ ทรงค ณว ฒ นายประว ทย เจร ญงาน ผ ทรงค ณว ฒ นายว ชาญ จต ราบ ณฑ ต กรรมการผ แทนองค กรช มชน นายส ทธ โชค ทองช มน ม กรรมการผ แทนองค กรเอกชน นายร งโรจน บ นนาค กรรมการผ แทนองค กร ปกครองส วนท องถ น

36 36 ท ช อ สก ล ต าแหน ง หมายเลข โทรศ พท 11 นายว ช ช ไตรร ตน กรรมการผ แทนองค กร ปกครองส วนท องถ น นายจร ง ส งขร กษ กรรมการผ แทนสมาคม ผ ประกอบว ชาช พคร กรรมการผ แทนสมาคม 13 นายสมควร ด ษฐส วรรณ ผ ประกอบว ชาช พบร หาร การศ กษา 14 นายแพทย พ ส ฐ ยงย ทธ กรรมการผ แทนสมาคม ผ ปกครองและคร เลขาน การคณะกรรมการเขต 15 นายธ ชชเวชว จ นทร ส ขศร พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

37 37 อน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ท ช อ สก ล ต าแหน ง หมายเลข โทรศ พท 1 นายธ รช ย ส งข ทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ นายเชษฐว ทย ต นต พ นธ วด อน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายสมชาย พ ก ลทอง อน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ น.ส.ส องศร บ าร งถ น อน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายเก ยรต ศ กด ป ลวาสน อน กรรมการผ แทนค ร สภา นายข มน ส ขาพ นธ อน กรรมการผ แทน ก.ค.ศ นางส คนธ เทพณรงค อน กรรมการผ แทน ข าราชการคร นายชวนะ ค ากล า อน กรรมการผ แทนผ บร หาร สถานศ กษา นายถาวร เวชจ นทร อน กรรมการผ แทนบ คลากร ทางการศ กษาอ น นายธ ชชเวชว จ นทร ส ขศร อน กรรมการและเลขาน การ

38 38 คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 ท ช อ สก ล ต าแหน ง หมายเลข โทรศ พท 1 นายธ ชชเวชว จ นทร ส ขศร ประธานกรรมการ นายโกศล ใสขาว กรรมการผ แทนผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐาน ของร ฐ 3 นายฮ มหม ดฮาค ย ก าพวน กรรมการผ แทน ผ บร หาสถานศ กษา ข นพ นฐานของเอกชน 4 พระป ญญาว ส ทธ ค ณ (เจ อ อต โล) กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายดลหล อ เปกะมล กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายมนตร พรผล กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายว ชรศ กด สงค ปาน กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายพรเทพ แป นเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ นายถาวร เวชจ นทร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ

39 39 ข อม ล 10 ม ถ นายน 2556 ท โรงเร ยน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช. 1 1 เกาะยาวว ทยา กะปงพ ทยาคม ตะก วท งงานทว ว ทยาคม คลองเค ยนร ฐราษฎร ร งสรรค ท งโพธ ว ทยา ด บ กพ งงาว ทยายน ,024 7 ตะก วป า เสนาน ก ล ,919 8 สตร พ งงา ตะก วป าค ร เขต ค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม ท บป ดว ทยา , ท ายเหม องว ทยา , ท งมะพร าวว ทยา ปวช. 2 ปวช. 3 รวม

40 40 ท โรงเร ยน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช. 1 ปวช. 2 ปวช. 3 รวม 14 ภ เก ตว ทยาล ย สตร ภ เก ต , เฉล มพระเก ยรต ,146 สมเด จ-พระศร นคร นทร ภ เก ต 17 กะท ว ทยา , เม องถลาง , เช งทะเลว ทยาคม "จ ต -ก อง อน สรณ " 20 ว รสตร อน สรณ พ ช ยร ตนาคาร , สตร ระนอง , ละอ นว ทยาคาร กะเปอร ว ทยา กระบ ร ว ทยา , ปากจ นว ทยา ส ขส าราญราษฎร ร งสรรค รวมท งส น 5,477 5,132 5,389 4,453 4,204 3, ,633

41 41 จ านวนน กเร ยนแบ งตามขนาด โรงเร ยนขนาดเล ก จ านวนน กเร ยนต งแต คน จ านวน 11 โรงเร ยน ล าด บท ช อโรงเร ยน จ งหว ด จ านวนน กเร ยน 1 เกาะยาวว ทยา พ งงา กะปงพ ทยาคม พ งงา ตะก วท งงานทว ว ทยาคม พ งงา คลองเค ยนร ฐราษฎร ร งสรรค พ งงา ตะก วป าค ร เขต พ งงา ท งมะพร าวว ทยา พ งงา เช งทะเลว ทยาคม "จ ต -ก อง อน สรณ " ภ เก ต ว รสตร อน สรณ ภ เก ต ละอ นว ทยาคาร ระนอง ปากจ นว ทยา ระนอง ส ขส าราญราษฎร ร งสรรค ระนอง 154

42 42 โรงเร ยนขนาดกลาง จ านวนน กเร ยนต งแต 501-1,500 คน จ านวน 8 โรงเร ยน ล าด บ ช อโรงเร ยน จ งหว ด จ านวนน กเร ยน 1 ท งโพธ ว ทยา พ งงา สตร พ งงา พ งงา ค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม พ งงา ท บป ดว ทยา พ งงา 1,165 5 ท ายเหม องว ทยา พ งงา 1,125 6 กะท ว ทยา ภ เก ต 1,053 7 กะเปอร ว ทยา ระนอง กระบ ร ว ทยา ระนอง 1,083

43 43 โรงเร ยนขนาดใหญ จ านวนน กเร ยนต งแต 1,501-2,500 คน จ านวน 6 โรงเร ยน ล าด บ ช อโรงเร ยน จ งหว ด จ านวนน กเร ยน 1 ด บ กพ งงาว ทยายน พ งงา 2,024 2 ตะก วป า เสนาน ก ล พ งงา 1,919 3 เฉล มพระเก ยรต สมเด จ พระศร นคร นทร ภ เก ตฯ ภ เก ต 2,146 4 เม องถลาง ภ เก ต 1,645 5 พ ช ยร ตนาคาร ระนอง 2,319 6 สตร ระนอง ระนอง 2,080 โรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ จ านวนน กเร ยนมากกว า 2,500 คน จ านวน 2 โรงเร ยน ล าด บ ช อโรงเร ยน จ งหว ด จ านวนน กเร ยน 1. ภ เก ตว ทยาล ย ภ เก ต 3, สตร ภ เก ต ภ เก ต 3,084

44 รายงานผลการด าเน นงาน <56> ท โรงเร ยน 44 ข อม ลเปร ยบเท ยบค าเฉล ยผลการสอบ O-net ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ว ชาภาษาไทย ส งคม อ งกฤษ และคณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ตศาสตร เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เฉล ยระด บ ประเทศ เฉล ยระด บ สพม เกาะยาวว ทยา กะปงพ ทยาคม คลองเค ยนราษฎร ฯ ค ระบ ร ช ยพ ฒนา ฯ ด บ กพ งงาว ทยายน ตะก วท งงานทว ตะก วป า"เสนาน ก ล" ตะก วป าค ร เขต ท บป ดว ทยา เพ ม/ลด 41

45 45 รายงานผลการด าเน นงาน <56> ภาษาไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ตศาสตร ท โรงเร ยน เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เฉล ยระด บ ประเทศ เฉล ยระด บ สพม ท ายเหม องว ทยา ท งโพธ ว ทยา ท งมะพร าวว ทยา สตร พ งงา กระบ ร ว ทยา กะเปอร ว ทยา ปากจ นว ทยา พ ช ยร ตนาคาร

46 46 รายงานผลการด าเน นงาน <56> ภาษาไทย ส งคม อ งกฤษ คณ ตศาสตร ท โรงเร ยน เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เฉล ยระด บ ประเทศ เฉล ยระด บ สพม ละอ นว ทยาคาร สตร ระนอง ส ขส าราญราษฎร ฯ เฉล มพระเก ยรต ฯ เช งทะเลว ทยาคม เม องถลาง กะท ว ทยา ภ เก ตว ทยาล ย ว รสตร อน สรณ สตร ภ เก ต

47 47 ข อม ลเปร ยบเท ยบค าเฉล ยการสอบ O-net ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ว ชาว ทยาศาสตร ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานฯ รายงานผลการด าเน นงาน <56> ท โรงเร ยน ว ทยาศาสตร ส ขศ กษา ศ ลปะ การงาน เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เพ ม/ลด เฉล ยระด บ ประเทศ เฉล ยระด บ สพม เกาะยาวว ทยา กะปงพ ทยาคม คลองเค ยนราษฎร ฯ ค ระบ ร ช ยพ ฒนา ฯ ด บ กพ งงาว ทยายน ตะก วท งงานทว ตะก วป า"เสนาน ก ล" ตะก วป าค ร เขต

48 48 รายงานผลการด าเน นงาน <56> ท โรงเร ยน ว ทยาศาสตร เพ ม/ ส ขศ กษา เพ ม/ ศ ลปะ เพ ม/ การงาน เพ ม/ ลด ลด ลด ลด เฉล ยระด บ ประเทศ เฉล ยระด บ สพม ท บป ดว ทยา ท ายเหม องว ทยา ท งโพธ ว ทยา ท งมะพร าวว ทยา สตร พ งงา กระบ ร ว ทยา กะเปอร ว ทยา ปากจ นว ทยา พ ช ยร ตนาคาร ละอ นว ทยาคาร

49 49 รายงานผลการด าเน นงาน <56> ท โรงเร ยน ว ทยาศาสตร เพ ม/ ส ขศ กษา เพ ม/ ศ ลปะ เพ ม/ การงาน เพ ม/ ลด ลด ลด ลด เฉล ยระด บ ประเทศ เฉล ยระด บ สพม สตร ระนอง ส ขส าราญราษฎร ฯ เฉล มพระเก ยรต ฯภ เก ต เช งทะเลว ทยาคม เม องถลาง กะท ว ทยา ภ เก ตว ทยาล ย ว รสตร อน สรณ สตร ภ เก ต

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information