รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการประเม น ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 2554) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร"

Transcription

1 รายงานการประเม น ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กองนโยบายและแผน ส าน กงานอธ การบด

2 ค าน า รายงานการประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ได แสดงผลส าเร จตาม ท ก าหนด ภายใต พ นธก จหล ก 4 ด าน ใน 3 ประเด นย ทธศาสตร 9 กลย ทธ และ 53 ด าเน นการข บเคล อนแผนส การปฏ บ ต โดยการจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ท ม การ มอบหมายผ ร บผ ดชอบ การก าก บ การต ดตาม และการประเม นผลตามท ก าหนด ท า ให สามารถบรรล และประสบความส าเร จของการบร หารจ ดการท ด ท งน จากการม ส วนร วมของท ก ภาคส วนขององค กร รายงานประกอบด วยเน อหาส าค ญ 3 ส วน ค อ ส วนท 1 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ 2554 ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ ผลจากการรายงานคร งน จะเป นประโยชน ต อการพ จารณาเพ อก าหนดท ศทาง/ทบทวน เพ อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในป ต อไป กองนโยบายและแผน พฤศจ กายน 2554

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส วนท 1 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 1 งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 สร ปผลตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ 15 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย 9 กลย ทธ 20 ส วนท 3 ผลการใช จ ายเง นงบประมาณ 63 งบประมาณแผ นด น 63 งบประมาณเง นรายได 66

4 สารบ ญตาราง ตารางแสดง หน า งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามผลผล ต และประเภทงบประมาณ 4 งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามกลย ทธ และประเภทงบประมาณ 5 และค าตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ และค าตามกลย ทย การบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ การบรรล ตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป พ.ศ จ าแนกเป นราย 17 สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ ผลการใช จ ายเง นงบประมาณประจ าป พ.ศ จ าแนกตามกลย ทธ และประเภทของ 21 งบประมาณ การบรรล ของตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย 9 กลย ทธ 22 จ าแนกเป นราย การใช จ ายงบประมาณแผ นด นประจ าป งบประมาณ 2554 จ าแนกตามประเภทงบรายจ าย 64 การการใช จ ายงบประมาณแผ นด น ประจ าป งบประมาณ 2554 จ าแนกตามผลผล ต 64 การเปร ยบเท ยบผลการใช จ ายงบประมาณแผ นด นก บการเบ กจ าย 65 การใช จ ายงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 จ าแนกตามประเภทงบรายจ าย 66 การใช จ ายงบประมาณเง นรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามผลผล ต 66 การเปร ยบเท ยบผลการใช จ ายงบประมาณเง นรายได ก บการเบ กจ าย 67

5 บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได จ ดท ารายงานการประเม นผลตาม แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ซ งรองอธ การบด ด านวางแผน และพ ฒนาค ณภาพได รายงานสร ปให ท ประช มร บทราบ ด งน ในรอบป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ร บงบประมาณ ท งส นจ านวน 1,037,001,400 บาท เป นงบประมาณเง นแผ นด นหล งโอนเปล ยนแปลงเป นเง น 784,949,250 บาท ค ดเป นร อยละ และงบประมาณเง นรายได 252,052,150 บาท ค ดเป นร อยละ ซ งจะต อง ด าเน นการให บรรล ผลส มฤทธ ตามตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ค อประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง และประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน โดยภาพรวมผลส าเร จของตามแผนปฏ บ ต ราชการ พบว า มหาว ทยาล ยด าเน นการได ครบถ วนตามท ก าหนดในท กประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ โดยม ผลการด าเน นการตามแผน ย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จในระด บผลผล ต 6 ผลผล ต ซ งได ต งไว 46 สามารถด าเน นการได บรรล 38 ค ดเป นร อยละ และม การด าเน นการตามนโยบายการ บร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ยฯ ท ง 9 กลย ทธ ม ผลการด าเน นการบรรล 79 ค ดเป นร อยละ ม ผลการใช จ ายเง นงบประมาณไปรวมท งส น 825,792, บาท ค ดเป น ร อยละ จากเง นงบประมาณท ได ร บ โดยสร ปผลจ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร ได ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 18 ด าเน นการบรรล 10 ค ดเป น ร อยละ ไม บรรล 8 ค ดเป น ร อยละ ได แก 1. ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร (แผน ร อยละ79/ผล ร อย ละ 78.20) 2. จ านวนน กศ กษาเข าใหม ด านส งคมศาสตร (แผน 1,705 คน/ผล 1,466 คน) 3. จ านวนน กศ กษาคงอย ด านส งคมศาสตร (แผน 4,165 คน/ผล 4,047 คน) 4. ผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด (แผน ร อยละ 95/ผล ร อยละ 87.72) 5. จ านวนผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 1,981 คน/ผล 1,493 คน) 6. จ านวนน กศ กษาเข าใหม ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 2,700 คน/ผล 2,684 คน) 7. จ านวนน กศ กษาคงอย ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (แผน 8,543 คน/ผล 8,252 คน) 8. ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลา ท ก าหนด (แผน ร อยละ 95/ผล ร อยละ 78.19)

6 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 5 กลย ทธ / จ านวน 64 ด าเน นการบรรล 62 ค ดเป นร อยละ ไม บรรล 2 ได แก 1. จ านวนหล กส ตรนานาชาต (แผน 1 หล กส ตร /ผล 0 หล กส ตร) 2. พ ฒนาค ณว ฒ (แผน ผ ส าเร จการศ กษา 12 คน/ ผล 4 คน) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 14 ด าเน นการบรรล 14 ค ดเป นร อยละ 100 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 2 กลย ทธ / จ านวน 12 ด าเน นการบรรล 11 ค ดเป นร อยละ ไม บรรล 1 ได แก 1. พ ฒนาส อบร การว ชาช พท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ (แผน 4 ช น/ผล 1 ช น) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช ง บ รณาการท ได มาตรฐาน ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ / (ผลล พธ และผลผล ต) จ านวน 14 ด าเน นการบรรล 14 ค ดเป นร อยละ 100 ผลตามนโยบายการบร หารและพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ก าหนดไว 1 กลย ทธ / จ านวน 6 ด าเน นการบรรล 6 ค ดเป นร อยละ 100 ในส วนของการใช จ ายเง นงบประมาณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ม การ เบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน 1. งบประมาณแผ นด น ม การเบ กจ ายเง นงบประมาณรวมท งส นจ านวน 671,295, บาท (เง นก นเหล อมป 111,277, บาท) ค ดเป นร อยละ ของงบประมาณท ได ร บหล งโอนเปล ยนแปลง (784,949,250 บาท) ต ากว าแผนท มหาว ทยาล ยฯ ก าหนด ร อยละ และต ากว าท ร ฐบาล ก าหนดร อยละ 7.48 โดยม ผลการเบ กจ ายงบลงท นต าท ส ดค อ 123,611, บาท จากงบประมาณท ได ร บ 212,628, บาท ค ดเป นร อยละ ม รายการเบ กจ ายเง นและการก อหน ผ กพ นประจ าป งบประมาณ พ.ศ ด งน - รายการคร ภ ณฑ จ านวน 18,643, บาท - รายการส งก อสร าง จ านวน 68,323, บาท 2. งบประมาณเง นรายได ม การเบ กจ ายเง นงบประมาณรวมท งส นจ านวน 154,497, บาท ค ดเป น ร อยละ ของงบประมาณท ได ร บจ ดสรร (242,052,150 บาท) ต ากว าแผนท มหาว ทยาล ยฯ ก าหนดร อยละ 36.17

7 ส วนท 1 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) และ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

8 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ปร ชญา สร างคนส งาน เช ยวชาญเทคโนโลย สร างคนด ส โลกอาช พ ปณ ธาน ม งม น เป นผ น าการจ ดการศ กษาด านว ชาช พ ด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการ พ ฒนา ก าล งคนให ม ค ณภาพค ค ณธรรม ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ท ม งเน นว ชาช พบนพ นฐานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร างบ ณฑ ตพร อมเข าส อาช พ 2. สร างงานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม เพ อถ ายทอดและสร างม ลค าเพ มให แก ภาคการผล ตภาค บร การ และช มชน 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อการสร างอาช พอ สระและการพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 4. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อม การพ ฒนามหาว ทยาล ยในอ ก 4 ป ข างหน าตามแผนได ก าหนดย ทธศาสตร อย บนหล กการท จะผล ต และพ ฒนาก าล งคนระด บส งให ม มาตรฐานสอดคล องก บความต องการในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของ ประเทศ ด าเน นการศ กษาค นคว า ว จ ยและพ ฒนาองค ความร ใหม ให สามารถน าไปใช ในการผล ตให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เพ อความสามรถในการพ งตนเองและการแข งข นในระด บนานาชาต ให บร การ ทางว ชาการแก หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและภาคเอกชนในการให ค าปร กษา แนะน า ด าเน นการว จ ยและ การทดสอบมาตรฐาน ตลอดจนส ารวจและฝ กอบรม รวมท งถ ายทอดเทคโนโลย ท จ าเป นและเหมาะสม เพ อ การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมอ นเป นจาร ตประเพณ เพ อให มหาว ทยาล ยเป น ศ นย รวมของช มชน โดยก าหนดเป าประสงค ของไว 5 เป าประสงค ค อ 1. เป นแหล งการศ กษาด านว ชาช พและเทคโนโลย เช งบ รณาการท เข มแข งและได มาตรฐานสากล 2. สร างคนค ณภาพส โลกอาช พ 3. ให บร การว ชาการแก ส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 4. เป นแหล งท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและส งแวดล อม 5. สร างและถ ายทอดองค ความร เช งบ รณาการ เพ อการแข งข นในระด บชาต และนานาชาต เพ อผล กด นว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของมหาว ทยาล ยให ประสบผลส าเร จ มหาว ทยาล ยจ ง ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร ด งน 1

9 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง มหาว ทยาล ยช นน าแห ง โลกอาช พ ผล ต ผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณา การท ได มาตรฐาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ร บความ เห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยในคราวประช มคร งท 3/2553 ว นท 31 ม นาคม 2553 ได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ไว 3 ประเด นย ทธศาสตร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วยเป าประสงค กลย ทธ หล ก และค า ส าหร บโครงการ-ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ จะปรากฏใน ตารางรายละเอ ยดของแผนซ งระบ ไว ในภาคผนวก แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ประกอบด วย 3 ประเด น ย ทธศาสตร 5 เป าประสงค 9 กลย ทธ หล ก ส วนแผนจ ดสรรประกอบด วย 98 กลย ทธ การบร หาร และม โครงการรองร บให ได ผลส มฤทธ ในท กประเด นย ทธศาสตร จ านวน 1,450 โครงการ-ก จกรรม ด งน เป าประสงค กลย ทธ หล ก โครงการ-ก จกรรม แผนจ ดสรร กลย ทธ การบร หาร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน

10 จากแผนบร หารราชการแผ นด น ส แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป แผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ผลล พธ /ผลกระทบ ผลล พธ /ผลผล ต ผลผล ต ก จกรรม ทร พยากร แผนปฏ บ ต ราชการมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าข นภายใต กรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยในคราวประช มคร งท 10/2553 ว นท 22 ต ลาคม 2553 โดยได ก าหนดว ส ยท ศน ไว ค อ มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญ เทคโนโลย สร างค ณค าส สากล มหาว ทยาล ยด าเน นการโดยแปลงแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ไปส การ ปฏ บ ต ด วยการก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร จะประกอบไปด วย เป าประสงค กลย ทธ หล ก และค า ผ ร บผ ดชอบ และงบประมาณ ด งน น แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วย 3 ประเด นย ทธศาสตร 5 เป าประสงค 9 กล ย ทธ หล ก แผนจ ดสรร และ 82 กลย ทธ การบร หาร และม โครงการรองร บ ให เก ดผลส มฤทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 391 โครงการ ด งน เป าประสงค กลย ทธ หล ก โครงการ-ก จกรรม แผนจ ดสรร กลย ทธ การบร หาร ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน

11 ในป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ย ได ร บงบประมาณส าหร บการด าเน นการให บรรล ผลส าเร จ ตามท ก าหนด รวมท งส น 999,584,650 บาท จ าแนกเป นงบประมาณ แผ นด น 757,532,500 บาท และเง นรายได 242,052,150 บาท รายละเอ ยดของงบประมาณท ได ร บจ าแนกตามประเภทงบประมาณ และผลผล ตท ได ก าหนดความส าเร จในแต ละผลผล ต กลย ทธ และพ นธก จ ท เช อมโยงก น ตารางแสดง งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามผลผล ต และประเภทงบประมาณ เป าประสงค ผลผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. จ ดการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ 2. สร างคนค ณภาพส โลก อาช พ ผลผล ต : ผ ส าเร จ การศ กษาด านส งคมศาสร ผลผล ต : ผ ส าเร จ การศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ 1. ให บร การว ชาการแก ผลผล ต : ผลงานการ ส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จ ให บร การว ชาการ พอเพ ยง ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 2. เป นแหล งท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อม ผลผล ต : ผลงานท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน งบประมาณท ได ร บ แผ นด น รายได รวม 733,045, ,154, ,200, ,037,600 60,514, ,551, % 25.00% 20.06% 593,007, ,640, ,648, % 73.80% 77.20% 9,330, ,800 10,268,000 5,500, ,800 5,991, % 0.20% 0.60% 3,830, ,000 4,276, % 0.18% 0.43% 15,157,100 1,959,400 17,116,500 ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 1. สร างและถ ายทอดองค ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อ 10,899, ,000 11,077,300 ความร เช งบ รณาการเพ อ ถ ายทอดเทคโนโลย 1.44% 0.07% 1.11% การแข งข นในระด บชาต ผลผล ต : ผลงานง จ ยเพ อ 4,257,800 1,781,400 6,039,200 และนานาชาต สร างองค ความร 0.56% 0.74% 0.60% รวมท งส น 757,532, ,052, ,584,650 4

12 ตารางแสดง งบประมาณประจ าป พ.ศ ท ได ร บจ าแนกตามกลย ทธ และประเภทงบประมาณ เป าประสงค กลย ทธ งบประมาณท ได ร บ แผ นด น รายได รวม ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร 733,015, ,854, ,870,150 และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 3. จ ดการศ กษา 1. พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บ 1,532, ,200 2,365,500 ด านว ทยาศาสตร ความต องการของส งคม ช มชน 0.20% 0.34% 0.24% และเทคโนโลย ท ม 2. สร างความเข มแข งทางว ชาช พ 292,941,500 22,696, ,637,690 ค ณภาพ เฉพาะทาง 33.67% 9.38% 31.58% 3. บร หารจ ดการเช งร ก 427,941, ,138, ,080, % 76.49% 61.33% 4. สร างคนค ณภาพ 4. พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให 3,852,360 8,097,150 11,949,510 ส โลกอาช พ เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค า 0.51% 3.35% 1.20% และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร 6,747,240 22,090,010 28,837,250 ทางการศ กษาท กระด บ 0.89% 9.13% 2.88% ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง 9,330, ,800 10,268,000 ด านบร การว ชาการ 3. ให บร การ ว ชาการแก ส งคมโดย ย ดหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. เป นแหล งท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และส งแวดล อม ส งแวดล อม 1. ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อ สร างและพ ฒนาอาช พโดยย ด หล กเศรษฐก จพอเพ ยง 2. สน บสน นและส บสานงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 2. สร างและถ ายทอด 1. พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ องค ความร เช งบ รณา ส งประด ษฐ เช งบ รณาการ เพ อ การเพ อการแข งข นใน ประโยชน เช งพาณ ชย ท ได ระด บชาต และ มาตรฐานเพ อการแข งข นใน นานาชาต ระด บชาต และระด บนานาชาต 5,500, ,800 5,991, % 0.20% 0.60% 3,830, ,000 4,276, % 0.18% 1.71% 15,187,100 2,259,400 17,446,500 15,157,100 1,959,400 17,116, % 0.81% 1.71% 2. เผยแพร และถ ายทอดองค 30, , ,000 ความร ส ความเป นเล ศ 0.00% 0.12% 0.03% รวมท งส น 757,532, ,052, ,584,650 5

13 ก าหนดค าของความส าเร จของ ประจ าป พ.ศ ได แก 1. ค าของตามแผนจ ดสรรงบประมาณ 6 ผลผล ต จ านวน 46 ประกอบด วย ระด บผลล พธ 18 และระด บผลผล ต ค าตามกลย ทธ การบร หาร 53 จ านวน 82 โดยม รายละเอ ยดค าของ ด งน 1. และค าตามแผนจ ดสรรงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ร อยละ 71 ระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 1, จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 1, จ านวนน กศ กษาคงอย คน 4, ผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 71,466,320 ผลผล ต : ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท าตรงสาขา ร อยละ ความพ งพอใจของนายจ างท ม ต อผ ส าเร จการศ กษา ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท ได งานท า ศ กษาต อหร อประกอบอาช พอ สระภายใน ร อยละ 75 ระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนผ ส าเร จการศ กษา คน 1, จ านวนน กศ กษาเข าใหม คน 2, จ านวนน กศ กษาคงอย คน 8, ผ ส าเร จการศ กษาจบการศ กษาตามมาตรฐานหล กส ตร ร อยละ ผ ส าเร จการศ กษาท จบการศ กษาตามหล กส ตรภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 374,773,930 6

14 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ ผลผล ต : ผลงานการให บร การว ชาการ หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. ผ เข าร บบร การน าความร ไปใช ประโยชน ร อยละ ความพ งพอใจของผ ร บบร การว ชาการและว ชาช พ ต อประโยชน จาก ร อยละ 77 การบร การ 3. โครงการบร การว ชาการท ส งเสร มศ กยภาพในการแข งข นของประเทศ ร อยละ 6 ในเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม โครงการ ความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการให บร การ ร อยละ งานบร การว ชาการแล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ต นท น/ค าใช จ ายการผล ตตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 5,991,800 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผลผล ต : ผลงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ท ม การเผยแพร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการ ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการต อประโยชน ของการท าน บ าร ง ร อยละ 84 ศ ลปว ฒนธรรม 3. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ท ม การเผยแพร ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม โครงการ 30 ภายในระยะเวลา 1 ป ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการ/ก จกรรม ศ ลปว ฒนธรรม โครงการ โครงการท บรรล ผลตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ร อยละ โครงการ/ก จกรรม ท แล วเสร จตามระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมตามงบประมาณท ได ร บ จ ดสรร บาท 4,276,200 7

15 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ โครงการ 7 นานาชาต 2. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย / โครงการ 7 ประโยชน ต อส งคม ช มชน 3. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 4 ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการว จ ย โครงการ จ านวนโครงการว จ ยเป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด โครงการ โครงการว จ ยท แล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการว จ ยตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 11,077,300 ผลผล ต : ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร หน วยน บ ค า ระด บผลล พธ : 1. จ านวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อ นานาชาต โครงการ 7 2. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย / โครงการ 7 ประโยชน ต อส งคม ช มชน 3. จ านวนผลงานว จ ย/นว ตกรรม ท น าไปใช ประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 3 ระด บผลผล ต : 4. จ านวนโครงการว จ ย โครงการ จ านวนโครงการว จ ยเป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด โครงการ โครงการว จ ยท แล วเสร จภายในระยะเวลาท ก าหนด ร อยละ ค าใช จ ายการว จ ยตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 6,039,200 8

16 2. และค าตามกลย ทย การบร หารประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของส งคม ช มชน หน วยน บ ค า 1.1 พ ฒนาหล กส ตรแบบบ รณาการ สอดคล องก บความต องการของ ส งคม/ช มชน 1. จ านวนหล กส ตรท พ ฒนาและ ปร บปร งท ตอบสนองความต องการ ของส งคม หล กส ตร จ านวนหล กส ตรอบรมระยะส น หล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรต อยอดให แก ผ ม 3. จ านวนหล กส รต อยอดให แก ผ ม งาน หล กส ตร 6 งานท าและบ ณฑ ตท จบการศ กษา ท าท พ ฒนาและปร บปร ง 1.3 สร างหล กส ตรนานาชาต เพ อ 4. จ านวนหล กส ตรนานาชาต หล กส ตร 1 ก าวไปส สากล 1.4 พ ฒนาหล กส ตรร วมก บ 5. จ านวนหล กส ตรท ร วมก บ หล กส ตร 1 มหาว ทยาล ยในประเทศและ ต างประเทศ มหาว ทยาล ยในและต างประเทศ 1.5 พ ฒนาหล กส ตรร วมก บองค กร 6. จ านวนหล กส ตรท พ ฒนาร วมก บ หล กส ตร 8 ภาร ฐและเอกชน องค กรภาคร ฐและเอกชน 1.6 จ ดการเร ยนการสอน 7. จ านวนสาขาว ชาท จ ดการเร ยนการ สาขาว ชา 15 E-Learning สอน E-Learning 8. น าเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ยมา หล กส ตร 7 ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน 1.7 จ ดระบบเท ยบโอน 9. จ านวนหล กส ตรท ใช ระบบเท ยบโอน หล กส ตร 5 ประสบการณ ประสบการณ 1.8 ประเม นผลหล กส ตรอย าง 10. จ านวนหล กส ตรท ได ร บการประเม น หล กส ตร 46 ต อเน อง อย างต อเน อง กลย ทธ ท 2 สร างความเข มแข งทางว ชาช พเฉพาะทาง หน วยน บ ค า 2.1 พ ฒนาห องปฏ บ ต การ 1. จ านวนห องปฏ บ ต การท ได ร บการ ห อง 15 พ ฒนา 2. จ านวนห องปฏ บ ต การมาตรฐาน ห อง 3 ว ชาช พด าน IT 2.2 พ ฒนาระบบห องสม ด 3. จ านวนทร พยากรห องสม ด ก จกรรม 4 อ เล กทรอน กส (e-library) อ เล กทรอน กส 2.3 พ ฒนาการเร ยนร โดยใช ICT 4. จ านวนทร พยากรเพ อการพ ฒนาการ ก จกรรม 5 เป นฐาน (ICT-Based Learning) เร ยนร โดยใช ICT เป นฐาน 2.4 จ ดท าหล กส ตรมาตรฐานว ชาช พ และกรอบมาตรฐานค ณว ฒ การศ กษา (IQF) 5. จ านวนหล กส ตรท จ ดท า สาขา 24 9

17 หน วยน บ ค า 2.5 พ ฒนาการจ ดการความร โดยใช 6. จ านวนสาขาว ชาท จ ดท าคล งความร สาขา 7 ICT เป นฐาน (ICT-Based 7. จ านวนทร พยากรเพ อการพ ฒนาการ ระบบ 1 Knowledge) เร ยนร โดยใช ICT เป นฐาน 2.6 เร งส งเสร มสหก จศ กษาเต ม 8. จ านวนสาขาว ชาท จ ดสหก จศ กษาใน สาขา 31 ร ปแบบ ประเทศ 9. จ านวนสาขาว ชาท จ ดสหก จศ กษาใน สาขา 1 ต างประเทศ 2.7 พ ฒนาระบบค ณภาพท เน น 10. จ านวนระบบค ณภาพท เน น ระบบ 3 มาตรฐานสากล มาตรฐานสากลท ได ร บการพ ฒนา กลย ทธ ท 3 บร หารจ ดการเช งร ก หน วยน บ ค า 3.1 สร างเคร อข ายฐานข อม ลและ 1. จ านวนมาตรฐานและระบบ มาตรฐาน/ 2/5 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร สถาป ตยกรรมของระบบ ICT ระบบ 3.2 พ ฒนาผ บร หารย คใหม ท 2. จ านวนผ บร หารท ได ร บการพ ฒนา คน 286 พ งประสงค 3. จ านวนโครงการพ ฒนาผ บร หารท โครงการ 3 ได ร บการพ ฒนา 3.3 ปร บปร งพ ฒนาระบบงานส การ 4. จ านวนระบบท รองร บการท าธ รกรรม ระบบ 1 เปล ยนแปลง ทางอ เล กทรอน กส 5. จ านวนระบบการบร หารจ ดการและ ระบบ 2 การให บร การทางการศ กษาโดยใช ICT เป นฐาน 6. จ านวนระบบงานท ได ร บการพ ฒนาส ระบบ 5 การเปล ยนแปลง 3.4 ประชาส มพ นธ เช งร ก 7. จ านวนส อท ใช ประชาส มพ นธ ส อ ประเภทของส อประชาส มพ นธ ท ใช ประเภท 44 เผยแพร เพ อสร างภาพล กษณ มหาว ทยาล ย 3.5 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน 9. จ านวนระบบส อสารภายในและ ระบบ 15 ICT เพ อการบร หารจ ดการและการ ให บร การทางการศ กษา ภายนอกองค กรท ได ร บการพ ฒนา 10. จ านวนทร พยากร ICT เพ อการ ระบบ 4 บร หารจ ดการและการให บร การทาง การศ กษา 11. ระบบความม นคงปลอดภ ย ระบบ 2 เทคโนโลย สารสนเทศ 3.6 แนะแนวการศ กษาเช งร ก 12. จ านวนคร งท จะด าเน นการแนะแนว คร ง หารายได จากส นทร พย และ 13. จ านวนรายได ท คาดว าจะได ร บจาก ล านบาท องค ความร ท บ คลากรม อย การบร หารทร พย ส น 3.8 พ ฒนาการบร หารจ ดการองค กร ด วยหล กธรรมาภ บาล 14. จ านวนหน วยงานท ม การบร หาร จ ดการด วยหล กธรรมาภ บาล ร อยละ 80 10

18 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค าและให ม ค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ งประสงค หน วยน บ ค า 4.1 เตร ยมความพร อมน กศ กษาส โลกอาช พ 1. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความพร อมของน กศ กษาส โลก อาช พ 4.2 พ ฒนาความเป นเล ศทางว ชาช พ 2. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา ความเป นเล ศของน กศ กษาทาง ว ชาช พ 4.3 ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม เพ อการสร างบ ณฑ ตให เป นคน อย างสมบ รณ 4.4 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก น กศ กษา 4.5 แลกเปล ยนน กศ กษาระด บ นานาชาต 4.6 ท าความร วมม อก บสถานศ กษา/ สถานประกอบการท งในและ ต างประเทศ 4.7 จ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างและ ซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา 4.8 พ ฒนาองค กรน กศ กษาให เข มแข ง 4.9 จ ดต งสมาคมศ ษย เก าและช มชน ส มพ นธ ระด บคณะและระด บ มหาว ทยาล ยฯ 3. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อส งเสร ม ค ณธรรม จร ยธรรม เพ อสร าง บ ณฑ ตให เป นคนอย างสมบ รณ 4. จ านวนโครงการเพ อสร างเสร มส ข ภาวะท ด ให แก น กศ กษา 5. จ านวนน กศ กษาท เข าโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาในระด บ นานาชาต 6. จ านวนสถานศ กษาท ท าความร วมม อ ทางว ชาการในประเทศ 7. จ านวนสถานศ กษาท ท าความร วมม อ ทางว ชาการในต างประเทศ 8. จ านวนสถานประกอบการท ท าความ ร วมม อทางว ชาการในประเทศ 9. จ านวนสาขาว ชาท จะใช ในการ จ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างและ ซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา 10. จ านวนน กศ กษาท ได ร บการพ ฒนา ให ม ความพร อมด าน ICT 11. จ านวนโครงการท จ ดอบรมเพ อ พ ฒนาองค กรน กศ กษาให ม ความ เข มแข ง 12. จ านวนศ ษย เก าท จะประสานความ ร วมม อ 13. จ านวนโครงการร วมระหว างศ ษย เก าก บน กศ กษา 14. จ านวนโครงการท ม การพ ฒนา มาตรฐานค ณภาพ 3 ด โครงการ 24 โครงการ 6 โครงการ 10 โครงการ 12 คน 8 แห ง 5 แห ง 1 แห ง 123 สาขา 5 คน 60 โครงการ 7 คน 207 โครงการ 4 โครงการ 5 11

19 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรทางการศ กษาท กระด บ หน วยน บ ค า 5.1 ปล กจ ตส าน กการม ส วนร วมและ 1. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อปล ก โครงการ 17 ความร บผ ดชอบต อส งคม จ ตส าน กการม ส วนร วมและความ ร บผ ดชอบต อส งคม 2. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน สร างเคร อข ายความร วมม อการ จ ดการความร เพ อพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากร 5.3 สร างเสร มส ขภาวะท ด ให แก บ คลากร 5.4 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายว ชาการ 5.5 จ ดท า Training Roadmap ส าหร บสายสน บสน น 5.6 พ ฒนาความก าวหน าของ บ คลากร ฝ กอบรมเพ อปล กจ ตส าน ก 3. จ านวนเคร อข ายท ได สร างความ ร วมม อการจ ดการความร เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากร เคร อข าย 5 4. จ านวนโครงการสร างเสร มส ขภาวะท โครงการ 9 ด ให แก บ คลากร 5. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ สร างเสร มส ขภาวะท ด คน จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา โครงการ 23 บ คลากรสายว ชาการ 7. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 627 ฝ กอบรมเพ อพ ฒนา 8. จ านวนบ คลากรสายว ชาการท ได ร บ คน 60 การพ ฒนาด าน ICT 9. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา โครงการ 14 บ คลากรสายสน บสน น 10. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 528 ฝ กอบรมเพ อพ ฒนา 11. จ านวนผ บร หารมหาว ทยาล ยท คน 30 ได ร บการพ ฒนาด าน ICT 12. จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท คน 60 ได ร บการพ ฒนาด าน ICT 13. จ านวนโครงการฝ กอบรมเพ อ โครงการ 12 พ ฒนาบ คลากรท กระด บ 14. จ านวนบ คลากรท เข าร วมโครงการ คน 553 พ ฒนา 15. พ ฒนาค ณว ฒ - ผ ลาศ กษาต อ คน 25 - ผ ส าเร จการศ กษา คน 12 12

20 หน วยน บ ค า 16. พ ฒนาต าแหน งว ชาการ - ผ เสนอขอก าหนดต าแหน งทาง คน 30 ว ชาการ - ผ ได ร บการด ารงต าแหน งทาง คน 15 ว ชาการ - เสนอขอก าหนดต าแหน งส งข น คน 6 (สายสน บสน น) - ผ ได ร บการแต งต งให ด ารงต าแหน ง คน 6 ส งข น(สายสน บสน น) ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ กลย ทธ ท 6 ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อสร างและพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง หน วยน บ ค า 6.1 พ ฒนาหล กส ตรระยะส นเพ อ 1. จ านวนหล กส ตรระยะส นท ได ร บการ หล กส ตร 23 ส งเสร มอาช พเด ม และสร างอาช พ ใหม ให แก ช มชนบนพ นฐานของ เศรษฐก จพอเพ ยง พ ฒนาเพ อส งเสร มอาช พเด มและสร าง อาช พใหม 2. จ านวนผ ร บการอบรมตามหล กส ตรท คน 1, ผล ตส อเพ อสร างและพ ฒนา ว ชาช พท งภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศ 6.3 พ ฒนาศ นย สารน เทศและการ บร การว ชาการ(e-Resource) 6.4 พ ฒนาศ นย ภาษาเพ อให บร การ ว ชาการ 6.5 สร างเคร อข ายความร วมม อการ บร การว ชาการ ร วมก บหน วยงาน ภายนอกภาคร ฐและเอกชนท ง ภายในประเทศและต างประเทศ ได ร บการพ ฒนา 3. ม งานบร การว ชาการ/ว ชาช พเพ อการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตและส งคม รวมท ง ถ ายทอดความร และเทคโนโลย ส ช มชน อย างน อย 2 อาช พ 1 ช มชน 4. พ ฒนาส อบร การว ชาช พท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศ 5. จ านวนทร พยากรของศ นย สารน เทศ และการบร การว ชาการ - พ ฒนาระบบบร การฐานข อม ล งานว จ ย 6. จ านวนศ นย ภาษาเพ อให บร การ ว ชาการท ได ร บการพ ฒนา 7. จ านวนเคร อข ายความร วมม อการ บร การว ชาการภายนอกภาคร ฐและ เอกชนในประเทศท เพ มข น 8. จ านวนแหล งให บร การว ชาการและ ว ชาช พท ได ร บการยอมร บใน ระด บชาต หร อนานาชาต อาช พ/ ช มชน 14/8 ช น 4 เร อง 1 ศ นย 1 เคร อข าย 7 แหล ง 4 13

21 ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 7 สน บสน นและส บสานงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและร กษาส งแวดล อม หน วยน บ ค า 7.1 บ รณาการการจ ดก จกรรมด าน อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยและ ส งแวดล อมให หลากหลายร วมก บ ช มชนอย างต อเน อง 7.2 ส งเสร มการศ กษา การน า เทคโนโลย ผสมผสานก บภ ม ป ญญา ท องถ น 7.3 บ รณาการการอน ร กษ ส งเสร ม และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อมในการจ ดการศ กษาและ การให บร การว ชาการ 1. จ านวนโครงการ/ก จกรรมด าน อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรมไทยและ ส งแวดล อมท ม การบ รณาการ ร วมก บช มชน 2. จ านวนผลงานการศ กษาค นคว า ผสมผสานเทคโนโลย ก บภ ม ป ญญา ท องถ น 3. จ านวนผลงานการบ รณาการการ อน ร กษ ส งเสร ม และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ในการจ ดการศ กษา และการให บร การว ชาการ โครงการ 19 ช น 8 ช น เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมส สากล 4. จ านวนผลงานการเผยแพร ก จกรรม/ 7 ศ ลปว ฒนธรรมส สากล ช น ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม กลย ทธ ท 8 พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ส งประด ษฐ เช งบ รณาการเพ อประโยชน เช งพาณ ชย ท ได มาตรฐานเพ อการแข งข นในระด บชาต และระด บนานาชาต หน วยน บ ค า 8.1 ท าว จ ยร วมก บภาคร ฐและ 1. จ านวนผลงานว จ ยท ท าร วมก บภาคร ฐ เร อง 9 เอกชน และเอกชน 8.2 สร างเคร อข ายการว จ ยแบบ 2. จ านวนเคร อข ายการว จ ยท บ รณาการ เคร อข าย 2 บ รณาการ 8.3 พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย 3. จ านวนน กว จ ยท ได ร บการพ ฒนา คน พ ฒนาน กว จ ยม ออาช พ 4. จ านวนน กว จ ยท ได ร บการพ ฒนา คน พ ฒนาหน วยบ มเพาะธ รก จ 5. จ านวนหน วยบ มเพาะธ รก จท ได ร บ หน วย 3 การพ ฒนา 8.6 จ ดต งหน วยจ ดการทร พย ส นทาง 6. ม ก จกรรมท เก ยวข องก บงานทร พย ส น ก จกรรม 1 ป ญญา ทางป ญญา กลย ทธ ท 9 เผยแพร และถ ายทอดองค ความร ส ความเป นเล ศ 14

22 ส วนท 2 สร ปผลประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

23 สร ปผลประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร หล งจากท ได ก าหนดแผนของของการบร หารจ ดการและถ ายทอดส การปฏ บ ต ด วย การต งค าและความส าเร จไว ตามข อม ลรายละเอ ยดของส วนท 1 แล ว เม อด าเน นการและ ต ดตามผลตามกระบวนการแล ว จะได ผลสร ปด งข อม ลรายละเอ ยดต อไปน ผลตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณตามพ นธก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ได ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร การบร หารงบประมาณ ตามพ นธก จ 4 ด าน ค อ ด านการเร ยนการสอน ด านบร การว ชาการ ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และด านว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม โดยก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ซ งได ร บความเห นชอบและ อน ม ต ให เป นกรอบและแนวทางในการด าเน นการเพ อพ ฒนามหาว ทยาล ย ในคราวประช มสภามหาว ทยาล ยคร งท 3/2553 เม อว นท 31 ม นาคม 2553 จากกรอบแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยได ก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ย ในคราวประช มคร งท 10/2553 เม อว นท 22 ต ลาคม 2553 โดยก าหนดว ส ยท ศน เป น มหาว ทยาล ยช นน าแห งโลกอาช พ ผล ตผ เช ยวชาญเทคโนโลย สร างค ณค าส สากล ประกอบด วย 3 ประเด นย ทธศาสตร ตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย 5 เป าประสงค และภายใต ประเด นย ทธศาสตร ได จ ดเป นแผนปฏ บ ต การในล กษณะเช งบ รณาการเป น กลย ทธ หล ก และค า รวมท งก าหนดระยะเวลาของของโครงการต างๆ เป นกรอบของการ ปฏ บ ต งานท ช ดเจนเพ อให ได ผลส าเร จเป นร ปธรรม โดยม ผลของความส าเร จในของ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ เม อเปร ยบเท ยบก บค าท ก าหนด สร ปได ด งน 15

24 สร ปผลตามแผนการบร หารงบประมาณตามพ นธก จประจ าป พ.ศ ผล ผลผล ต การบรรล การเบ กจ ายงบประมาณ () (บาท) แผน ผล (%) ได ร บ เบ กจ ายจร ง (%) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ด านการเร ยนการสอน 1. ผ ส าเร จการศ กษาด าน ,551, ,376, ส งคมศาสตร 2. ผ ส าเร จการศ กษาด าน ,648, ,376, ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาส งคมโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ด านบร การว ชาการ 3. ผลงานการให บร การว ชาการ ,991,800 5,928, ด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4. ผลงานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ,276,200 4,074, ประเด นย ทธศาสตร ท 3 สร างและถ ายทอดองค ความร ด านว ทยาศาตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการท ได มาตรฐาน ด านว จ ยส งประด ษฐ นว ตกรรม 5. ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอด เทคโนโลย ,077,300 11,077, ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร ,039,200 5,738, รวม ,584, ,571,

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information