แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗"

Transcription

1 แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข

2 ค าน า ปากค อประต ส ส ขภาพ ซ งช องปากเป นส วนหน งของการม ส ขภาพด ช วยเสร มค ณภาพช ว ต เพราะ ป ญหาส ขภาพช องปากจะส งผลต อระบบอ นๆของร างกาย ด งน น เราจ งจ าเป นต องด แลส ขภาพในช องปาก ให สมบ รณ ซ งในป จจ บ นแนวค ดการด แลช องปาก ม ใช การก าจ ดโรคอย างเด ยวเท าน น แต จะต องด แลส ขภาพ ช องปากให ด ต งแต แรกเร มและคงสภาพท ด ไว น นค อ ให ความส าค ญในการส งเสร มส ขภาพและการป องก น โรค ซ งด กว าการร กษาเพราะกระท าในสภาพปกต ไม ก อให เก ดความเจ บปวด ไม ต องทนท กข ทรมานใน การปวดฟ นไม ต องย งยาก ไม เส ยเวลาในการร กษา ไม ต องเส ยเง นค าร กษาและท ส าค ญค อ ไม ต องส ญเส ยฟ น การด าเน นงานส งเสร มท นตส ขภาพและป องก นโรคของส าน กท นตสาธารณส ข ด าเน นตามว ส ยท ศน และย ทธศาสตร กรมอนาม ย โดยก าหนดว ส ยท ศน ของส าน กท นตสาธารณส ขค อการเป นองค กรหล กในงาน ท นตสาธารณส ขของประเทศ เน นการท างานแบบม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ม งส องค กรแห งการเร ยนร เพ อส ขภาพช องปากท ด ท กช วงว ยของช ว ต ม กลย ทธ หล กการด าเน นงานค อเน นการท างานแบบม ส วนร วม ของภาค เคร อข าย ม งส การเป นองค กรแห งการเร ยนร พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรให เป นม ออาช พและ ท นต อการเปล ยนแปลง สร างความตระหน กเพ อการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพของประชาชน โดยใน ป ๒๕๕๗ ส าน กท นตสาธารณส ข ม ต วช ว ดท เป นท งผลผล ตและผลล พท ซ งจะบ งบอกถ งว ธ ว ดและประเม น การด าเน นงานท นตสาธารณส ขม 9 ต ว โดยแบ งตามระด บความร บผ ดชอบซ งม รายละเอ ยดปรากฏท Template ในเอกสารแนวทางการด าเน นงานเล มน การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและระบบงานให ได มาตรฐานและสอดคล องก บย ทธศาสตร องค กร ตลอดจนพ ฒนากระบวนการ ก าหนด และบร หารนโยบายสาธารณะและกฎหมายเพ อการพ ฒนาท นตส ขภาพ ของประเทศ ท งน ได แบ งย ทธศาสตร การพ ฒนาเป น กล มพ ฒนาเทคโนโลย ทางท นตส ขภาพเด กและเยาวชน กล มพ ฒนาเทคโนโลย ทางท นตส ขภาพว ยท างานและผ ส งอาย กล มพ ฒนาการค มครองผ บร โภคด านท นตส ขภาพ กล มพ ฒนาระบบท นตสาธารณส ข และกล มพ ฒนาความร วมม อด านท นตสาธารณส ขระหว างประเทศ และม กระบวนการบร หารจ ดการองค กร ท งด าน นโยบายกระบวนการควบค ม ก าก บในด านแผนงานโครงการ โดยกล มบร หารย ทธศาสตร และเร องท วไปจากงานอ านวยการเพ อให งานส าเร จผลส เป าประสงค ท ต งไว มกราคม 255๗

3 สารบ ญ หน า ค าน า งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพเด กและเยาวชน ๑ งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพว ยท างานและส งอาย ๙ งานค มครองผ บร โภคด านท นตส ขภาพ ๑๘ งานพ ฒนาระบบท นตสาธารณส ข ๓๓ งานบร หารย ทธศาสตร 3๙ ภาคผนวก 4๔ ภาคผนวกท ๑ การบร หารจ ดการค าใช จ ายท นตกรรมประด ษฐ (ฟ นเท ยม) ๔๕ ภาคผนวกท ๒ การประเม นค ณภาพก จกรรม บร การส งเสร มป องก นท นตส ขภาพในระด บ ๔๗ ต าบล ในการด แลผ ส งอาย ระยะยาว (Long Term Care) ภาคผนวกท ๓ แบบประเม นมาตรฐานว ดส งเสร มส ขภาพ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ.๒๕๕๖) ๔๙ ภาคผนวกท ๔ Template KPI ป ๒๕๕๗ งานท นตสาธารณส ข ๕๑ ภาคผนวกท ๕ โครงสร างส าน กท นตสาธารณส ข ๖๒

4 แนวการด าเน นงานโครงการ ประจ าป 255๗ หน วยงาน ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพเด กและเยาวชน ป ญหาโรคในช องปากเป นป ญหาท พบมากในประชากรท กว ย ธรรมชาต การเก ดโรคในช องปาก จะม พ ฒนาการไปตามช วงว ย เร มจากป ญหาการเก ดโรคฟ นผ ในกล มเด ก เยาวชน จนส ป ญหาการส ญเส ยฟ น ในว ยท างานและผ ส งอาย ป ญหาโรคฟ นผ จ งเป นป ญหาส าค ญท เป นจ ดเร มต นของความบกพร องใน การท างานของอว ยวะในช องปาก นอกจากน ป ญหาโรคปร ท นต ท ม ความส มพ นธ ก บ Metabolic disease ซ งเร มต งแต โดยช วงต งครรภ จะพบเหง อกอ กเสบ โรคปร ท นต และฟ นผ มากกว าปกต เน องจาก การเปล ยนแปลงของฮอร โมนในร างกาย และการร บประทานอาหารบ อยข น ภาวะปร ท นต หร อเหง อกอ กเสบ ท เก ดข น อาจส งผลต อค ณภาพของการต งครรภ และการคลอดได ม การศ กษาท ย นย นถ งความส มพ นธ ของ โรคปร ท นต ก บการเก ดภาวะคลอดก อนก าหนด และเด กน าหน กต ากว าเกณฑ ซ งย งเป นป ญหาส าค ญของ ประเทศไทย จากการศ กษาของส าน กท นตสาธารณส ข พบว า หญ งต งครรภ ม ฟ นผ เฉล ยคนละ ๖.๖ ซ และ ร อยละ ๙๐.๔ ม เหง อกอ กเสบ การตรวจให ค าแนะน า รวมถ งให บร การข ดห นน าลายช วยลดอ ตราการเก ด เหง อกอ กเสบในหญ งต งครรภ ลงได กว าคร ง ในแม ท ม ฟ นผ ม โอกาสส งท จะส งผ านเช อ ท ท าให เก ดฟ นผ ไปย ง ล กผ านทางน าลาย และเด กท ได ร บเช อฟ นผ ต งแต อาย น อย ม โอกาสท จะเก ดฟ นผ อย างรวดเร ว การส งเสร ม ส ขภาพ สร างท ศนคต และท กษะในการด แลส ขภาพช องปากหญ งต งครรภ จะส งผลต อการด แลล กในอนาคต ในเด กปฐมว ย ป จจ บ นพบเด กม ฟ นผ ต งแต อาย ๙ เด อน และผ มากข นตามว ย เด กไทยอาย ๓ ป ม ฟ นผ แล วถ งร อยละ ๕๗ (รายงานการตรวจราชการและน เทศงาน กรณ ปกต ระด บกระทรวง ป งบประมาณ ๒๕๕๖ รอบท ๒ กล มพ ฒนาระบบท นตสาธารณส ข ส าน กท นตสาธารณส ข พฤศจ กายน ๒๕๕๖) โรคฟ นผ ในว ยเด กส งผลกระทบต อการเจร ญเต บโตและพ ฒนาการ ม การศ กษาพบว าการม ฟ นผ หลายซ ในปากม ความส มพ นธ ก บภาวะแคระแกรนของเด ก การส ญเส ยฟ นน านมไปก อนก าหนดท าให เด กร บประทานอาหาร ล าบาก เค ยวไม สะดวก และเด กท ม ฟ นน านมผ มากจะม ผลให ฟ นแท ผ มากข นด วย กล มว ยเร ยนและเยาวชนเป นช วงว ยท เด กส วนใหญ เร มเข าส ระบบการศ กษาน บต งแต เด กอาย เพ ยง ๓ ป ท ม กจะเข าส ศ นย พ ฒนาเด กเล ก และเข าเร ยนต อในช นอน บาลของโรงเร ยนจนไปส ระด บม ธยมศ กษา ตามการศ กษาภาคบ งค บของประเทศไทย เด กเหล าน เป นช วงว ยท ม การพ ฒนาพฤต กรรมท เป นน ส ยของ เด กโตเป นผ ใหญ ป ญหาโรคฟ นผ เป นป ญหาท พบมากในกล มว ยน ซ งส งผลต อการเจร ญเต บโตและเร ยนร ของเด ก การศ กษาของ ทพ.ญ.ป ยะดา ประเสร ฐสมและคณะ ป ๒๕๔๘ พบว า เด กท ม โรคฟ นผ ในฟ นน านม ส งจะม ความส มพ นธ ก บภาวะเต ยของเด ก ในขณะท ภาวะเต ยของเด กน นจะส งผลต อการเร ยนร ในระยะยาว การส ารวจสภาวะท นตส ขภาพของประเทศไทย ป ๒๕๕๕ พบว าเด กประถมศ กษาม โรคฟ นผ ร อยละ ๕๓ และม เด กท ม ฟ นท ย งต องการการร กษาอย ร อยละ ๓๖ นอกจากน รายงานว าเด กน กเร ยนเคยหย ดเร ยนพบ ป ญหาส ขภาพช องปากเฉล ยป การศ กษาละ ๑.๓ ว น ซ งหมายถ งการส ญเส ยว นเร ยนของเด กอ นเน องมาจาก โรคในช องปากมากถ ง ๘๒๔,๐๐๐ ว นเร ยน/ป การจ ดการป ญหาการเก ดโรคฟ นผ ในเด กท อย ในสถานศ กษา หร อระบบสถาบ นจ งเป นว ธ การท นอกจากจะสามารถป องก นป ญหาการเก ดโรคฟ นผ ได แล วย งเป น กระบวนการท สามารถฝ กว น ยและสร างเสร มพฤตกรรมส ขภาพท ด ให แก เด กด วย

5 ๒ กล มพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพเด กและเยาวชน ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนาว ชาการ ร ปแบบและเทคโนโลย ในการสร างเสร มส ขภาพ ป องก นโรคในหญ งต งครรภ เด กและเยาวชนเพ อท จะท าให เด กม พฤต กรรมส ขภาพท ด ม ส ขภาพช องปาก และสามารถด ารงช ว ตประจ าว นได อย างปรกต ส ข การสร างเสร มส ขภาพช องปากในแต ละกล มว ยจะประสบความส าเร จได ข นอย ก บบร บทและ เง อนไขการด าเน นช ว ตรวมท งป จจ ยท เก ยวข องในท กด านท ม ความส มพ นธ ก บป ญหาส ขภาพช องปากของ กล มว ยน นๆ หญ งต งครรภ และเด กปฐมว ยเป นจ ดเร มต นของการสร างเสร มต นท นท ด ให ก บเด ก การท างาน ในกล มน เป นการท างานระด บสถาบ นครอบคร ว ซ งต องอาศ ยความร วมม อของหลายภาคส วนท งบ คลากร สาธารณส ข ซ งเป นผ ให บร การ พ อแม ผ ปกครอง พ เล ยงเด ก ผ น าช มชน องค กรปกครองส วนท องถ น ในขณะท การสร างเสร มพฤต กรรมส ขภาพและพ ฒนาศ กยภาพของเด กและเยาวชนเป นส งท ต องม การพ ฒนา ให เก ดข นในบร บทของการสถาบ น และโรงเร ยน การท าให การด แลส ขภาพช องปากของตนเองในกล มเด ก ว ยเร ยนและเยาวชนเป นก จว ตรท ต องด าเน นการให เก ดข นเพ อเป นน ส ยท ด เม อเด กจบการศ กษาออกจาก สถาบ นแล ว การท างานร วมก นระหว างโรงเร ยน บ าน ช มชน และหน วยงานสาธารณส ขท เข าใจในแนวค ด การพ ฒนาจ งเป นองค ประกอบส าค ญท น าส ปลายทางท ส าเร จได ช มชนจ งเปร ยบเหม อนแกนกลางใน การพ ฒนาส ขภาพของเด กและเยาวชน กรมอนาม ย โดยส าน กท นตสาธารณส ข จ งเห นความส าค ญใน การส งเสร มส ขภาพโดยการสร างความร วมม อก บภาค เคร อข ายต างๆเพ อ ให หญ งต งครรภ เด กและเยาวชน ได ร บบร การส งเสร มส ขภาพช องปากท ม ค ณภาพ อย างครอบคล ม และม พฤต กรรมด แลส ขภาพช องปาก อย างเหมาะสม จ งได ม การพ ฒนาโครงการโดยด าเน นการร วมก บผ เก ยวข องร วมท งภาค ผ ปฏ บ ต งาน ในท กระด บ ว ตถ ประสงค โครงการ ๑. ส งเสร มและสน บสน นให เก ดระบบการด แลส ขภาพช องปากในสถานบร การ ครอบคร ว สถานศ กษาและช มชน ๒. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรสาธารณส ข และภาค เคร อข ายในการสน บสน นให เก ดการด แล ส ขภาพช องปากในกล มหญ งม ครรภ เด กและเยาวชน ๓. พ ฒนาองค ความร / ร ปแบบการส งเสร มส ขภาพและแก ไขป ญหาส ขภาพช องปากในระด บ ต าบล/อ าเภอ ๔. รณรงค สร างกระแสให พ อแม ผ ปกครองแปรงฟ นให ล กต งแต ซ แรก และให การด แลเด ก ต อเน องท บ าน ๕. ประสานหน วยงานท เก ยวข องได แก ส าน กงานการประถมศ กษาข นพ นฐาน องค กรปกครอง ส วนท องถ น ให ม การประกาศนโยบายท เก ยวข องและพ ฒนาค ณภาพการด าเน นงาน โครงการ/ก จกรรมส าค ญ กล มเป าหมาย หญ งต งครรภ และเด กปฐมว ย ๑. การพ ฒนาระบบสร างเสร มส ขภาพช องปากหญ งต งครรภ และเด กปฐมว ย กระทรวงสาธารณส ขได จ ดท าแผนการด าเน นงานด านการส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค ระยะ ๕ ป (๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยบ รณาการโครงการ/ก จกรรมต างๆของท กกรม/กอง ให เป นช ดก จกรรมท ลงส กล มเป าหมายเด ยวก น การด าเน นงานในหญ งต งครรภ และเด กปฐมว ย จะบ รณาการไปด วยก น โดยม ต วช ว ดร วม ได แก

6 ๓ ๑) ม การด าเน นการให เก ด ANC ค ณภาพ ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ๒) ม การด าเน นการให เก ด WCC ค ณภาพ ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ๓) พ ฒนาศ นย เด กเล กค ณภาพ ไม น อยกว าร อยละ ๗๐ ส าน กท นตสาธารณส ขได บ รณาการก จกรรมท นตส ขภาพในการด าเน นงานด งกล าวไว ด งน ANC ค ณภาพ ประกอบด วย การตรวจช องปากหญ งต งครรภ ให ค าแนะน า/ ฝ กแปรงฟ น และ ส งต อไปร บบร การ WCC ค ณภาพ ประกอบด วย การตรวจช องปากและให ค าแนะน าผ ปกครองโดยเจ าหน าท ในWCC ในช วงอาย ๙ เด อน ๑๘ เด อน ๒ ป และ ๔ ป และตรวจโดยท นตบ คลากรเม ออาย ๑๒ เด อน และ ๓ ป เพ อประเม นความเส ยงต อฟ นผ ฝ กผ ปกครองแปรงฟ นแบบลงม อปฏ บ ต ให บร การป องก นตามความจ าเป น และต ดตามต อเน อง ศ นย เด กเล กค ณภาพ ประกอบด วย การตรวจและเฝ าระว งป ญหาส ขภาพช องปาก การแก ไขป ญหา ส ขภาพช องปาก การแปรงฟ นหล งอาหารกลางว นท กว น การจ ดอาหารว างท ม ค ณค าทางโภชนาการ การเล กด ดนมจากขวด เป าหมายการด าเน นงาน ผลล พธ เด กอาย ๓ ป ฟ นผ ไม เก นร อยละ ๕๗ (หร อลดลงร อยละ๑) กระบวนการ ๑) ร อยละ ๗๐ ของเด กอาย ต ากว า ๓ ป ได ร บการตรวจช องปาก ๒) ร อยละ ๗๐ ของผ ด แลเด กอาย ต ากว า ๓ ป ได ร บการฝ กท กษะการแปรงฟ น ๓) ร อยละ ๕๐ ของเด กอาย ต ากว า ๓ ป ท ม ความเส ยงฟ นผ ได ร บการทาฟล ออไรด วาร น ช ก จกรรมส าค ญท ด าเน นงาน ๑. จ ดท าค ม อแนวทางการด าเน นงานส งเสร มส ขภาพช องปากเด กปฐมว ย ANC ค ณภาพ WCC ค ณภาพ ศพด.ค ณภาพ สน บสน นให แก สถานบร การสาธารณส ข ๒. จ ดท าเน อหาการด แลส ขภาพช องปาก ในหล กส ตรน กส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ยหล กส ตร เร งร ดประจ าโรงพยาบาล ของส าน กส งเสร มส ขภาพ และสน บสน นว ทยากร ในการอบรมให ก บพยาบาล ว ชาช พ ผ ร บผ ดชอบคล น กเด กด จาก รพศ. /รพ. /รพช. ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ภาคใต ภาคกลางและ ภาคเหน อ รวม ๔ ร น ในป ๒๕๕๗ ๓. จ ดท าเกณฑ ประเม นด านส งเสร มส ขภาพช องปากในการประเม นโรงพยาบาลสายใยร กแห ง ครอบคร ว และศ นย เด กเล กค ณภาพ และร วมประเม นในระด บเขต ๔. จ ดประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาศ กยภาพท นตาภ บาลในระด บ รพ.สต.เพ อการด าเน นงาน ส งเสร มส ขภาพช องปากตามนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข จ านวน ๕๐๐ คน โดยด าเน นการร วมก บ ศ นย อนาม ย ๕. สน บสน นค ม อการด แลส ขภาพช องปาก เอกสารว ชาการ ภาพพล ก แก ท นตบ คลากร บ คลากร สาธารณส ข คร พ เล ยง และอสม. ๒. การรณรงค สร างกระแส ๑ อบรมผ จ ดรายการว ทย ส อว ทย ร วมสร างฝ นเด กไทยฟ นด จ านวน ๖๐ คน จ ดท าท าเน ยบ เคร อข ายน กจ ดรายการว ทย และร วมท าแผนประชาส มพ นธ ในรายการว ทย ท เคร อข ายร บผ ดชอบ เพ อช วย

7 ๔ รณรงค ให ผ ปกครองเห นความส าค ญของส ขภาพช องปาก และส มภาษณ ดร.นพ.พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมอนาม ย และ ทพ.ส ธา เจ ยรมณ โชต ช ย ผ อ านวยการส าน กท นตสาธารณส ข ออกอากาศทาง รายการส ขสร างสรรค ว นท ๒๐ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๒.จ ดท าส อและเผยแพร ทางว ทย ผ านเคร อข ายครอบคร วในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๖ ด งน ๒.๑ ผล ต spot เน อหาเช ญชวนให ผ ปกครองด แลฟ นบ ตรหลานต งแต ซ แรก เวลา ๓๐ ว นาท ออกอากาศในรายการมอร น งค ดส รถด วนขบวนเพลง ป นๆ อารมณ ด ยามเช าส ดส ปดาห ค ดนอกกรอบ ตอบโจทย ส ขภาพ จ านวน ๖๐ คร ง ๒.๒ ผล ตสารคด จ านวน ๒๐ ตอน เวลา ๓-๔ นาท ให ความร แก ประชาชนในการด แลส ขภาพช องปาก ตนเองและล กหลาน ออกอากาศในรายการพระอาท ตย ย มแฉ ง จ านวน ๒๐ คร ง และว ทย มก.บางเขน AM ๑๑๐๗ KHz พร อมเคร อข ายท วประเทศ จ านวน ๒๐ คร ง ๒.๓ ส มภาษณ ว ทยากรให ความร การด แลส ขภาพช องปาก ๒ คร งๆ ละ ๑๕ นาท ในรายการพ อแม ม อใหม ห วใจเก นร อย และโลมาล นล า ๒.๔ ส งส อเส ยง Spot และสารคด ให เคร อข ายว ทย ช มชน ๕๐ สถาน และเผยแพร ส อเส ยงใน ๓.ผล ตและเผยแพร บทความรณรงค ว นท นตสาธารณส ขแห งชาต ในน ตยสารก ลสตร ฉบ บว นท ๑๖ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๔.ประชาส มพ นธ และเผยแพร สก ปและภาพข าวการรณรงค ว นท นตสาธารณส ขแห งชาต ในหน งส อพ มพ ๕ คร ง ๕.จ ดรายการเวท เสวนา ล กฉลาด โตว ย แข งแรง ต องแปรงฟ นต งแต ซ แรก ในงานสายใยร ก แห งครอบคร ว ท เม องทองธาน ว นท ๑ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ๖.พ ฒนาและสน บสน นส อแผ นพ บ CD แปรงฟ น เพ อการรณรงค เผยแพร ความร ๓. พ ฒนาองค ความร ๑. จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร และถอดบทเร ยนพ นท ต นแบบ ต าบลเด กไทยฟ นด ๒๐ แห ง ๒. ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบการส ารวจส ขภาพช องปากระด บจ งหว ด ๓. การศ กษาว จ ยความส มพ นธ ของฟ นผ ก บน าหน กต วเด กปฐมว ย ๔. ต ดตามประเม นผล ๑. เฝ าระว งป จจ ยเส ยงและสถานการณ โรคฟ นผ ในเด กปฐมว ย ๒. ส ารวจสถานการณ การด าเน นงานส งเสร มส ขภาพช องปากเด กปฐมว ยในโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพต าบล ๓. น เทศ ต ดตาม สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพบร การร วมก บศ นย อนาม ย ต ดตามผลการด าเน นงาน ตามต วช ว ด

8 ๕ กล มเป าหมาย เด กในโรงเร ยนและเยาวชน ๑.โครงการบ รณาการแผนส งเสร มส ขภาพช องปากในเด กว ยเร ยนตามนโยบายกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ขได จ ดท าแผนการด าเน นงานด านการส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค ระยะ๕ ป (๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยบ รณาการโครงการ/ก จกรรมต างๆของท กกรม/กอง ให เป นช ดก จกรรมท ลงส กล มเป าหมายเด ยวก น ท งน ม ต วช ว ดด านท นตส ขภาพท เก ยวข องก บเด กว ยเร ยนค อ ๑) เด กว ยเร ยนปราศจากฟ นผ เพ มข นร อยละ ๕ (ก าหนดค าเป าหมายจ งหว ดม ค าเป าหมายไม น อยกว าร อยละ ๔๕) ๒) ร อยละของโรงเร ยนท ปลอดน าอ ดลม น าหวาน/ขนมกร บกรอบ อย างน อยร อยละ ๗๕ ๓) ต วช ว ดระด บเพชร: ร อยละเด กประถมศ กษา (ป.๑-ป.๖) ปราศจากโรคฟ นผ อย างน อยร อยละ ๔๕ ร อยละเด กม ธยมศ กษา (ม.๑-ม.๓) ปราศจากฟ นผ อย างน อย ร อยละ ๓๕ ปราศจากโรคฟ นผ หมายถ ง ไม ม ประสบการณ โรคฟ นผ ณ.ว นท ท าการตรวจ โดยไม ม ฟ นผ ถอน และอ ด ในช องปาก การด าเน นงานในเด กว ยเร ยน จะต องบ รณาการไปก บงานโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โดยม ต วช ว ดร วม ได แก ก). องค ประกอบท ๕: ข อ ๖ น กเร ยนช น ป.๑-ป.๖ ไม ม ฟ นแท ผ (ฟ นท ได ร บการอ ดหร อแก ไขแล ว ถ อว าไม ผ ) ข อ ๗ ร อยละ ๕๐ ข นไปของน กเร ยนช น ป.๑-ป.๖ ไม ม เหง อกอ กเสบ องค ประกอบท ๖: ข อ ๓ น กเร ยนช น ป.๑-ป.๖ แปรงฟ นหล งอาหารกลางว นด วยยาส ฟ นผสมฟล ออไรด องค ประกอบท ๗: ข อ ๙ เร อง การจ าหน ายอาหารท ม ผลเส ยต อส ขภาพ (ทอฟฟ น าอ ดลม ขนมกร บกรอบ) ต วช ว ดระด บทอง เสนอให ต วช ว ดใน องค ประกอบท ๗ ข อ ๙ เร อง การจ าหน ายอาหารท ม ผลเส ยต อส ขภาพ (ทอฟฟ น าอ ดลม ขนมกร บกรอบ) เป นต วช ว ดบ งค บท ต องผ านเกณฑ ข). การด าเน นงานโดยใช กลย ทธ เคร อข าย ผ านโครงการเคร อข ายโรงเร ยนเด กไทยฟ นด และเคร อข าย เด กไทยไม ก หนวาน ๒. โครงการแก ไขป ญหาเด กฟ นผ ใน ๔ จ งหว ดชายแดนภาคใต สถานการณ โรคฟ นผ ในภาคใต จะม ความช กส งกว าภาคอ นๆจากระบบเฝ าระว งของส าน กท นตฯ กระทรวงสาธารณส ขได ม นโยบายในการแก ไขป ญหาในระยะ ๕ ป (๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยการจ ดก จกรรม จะเป นการเพ มความเข มแข ง และค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพมากข น ท งน ก าหนดต วช ว ด ด งน ร อยละของเด ก ป.๖ ม ความช กโรคฟ นผ ไม เก น ๖๐ ความช กโรคฟ นผ หมายถ ง ประสบการณ การเป นโรคฟ นผ น บรวมฟ นผ ถอน และ อ ด จากการประเม นสถานการณ ในป งบประมาณท ผ ามา ได แนวทางเอการพ ฒนาให เก ดการแก ไข ป ญหาโรคฟ นผ ซ งต องม การพ ฒนาให เก ดร ปแบบซ งอาจแตกต างใน setting ต างๆ ก จกรรมด าเน นการ ก) พ ฒนาร ปแบบส งเสร มท นตส ขภาพเด กใน Setting ต างๆ ได แก ศ นย ตาด กา/ม สย ด โรงเร ยนเอกชนสอน ศาสนาอ สลาม/โรงเร ยนปอเนาะ ท งน จะต องด าเน นการโดยการประสานก บหน วยงานต างๆท เก ยวข อง ซ งก จกรรมด าเน นการ ประกอบด วย ๑.การเพ มค ณภาพการแปรงฟ นของเด กประถมศ กษา การแปรงฟ นท ม ค ณภาพ ค อ การแปรงฟ น อย างสม าเสมอท กว นอย างน อยว นละ ๒ คร ง เน นก อนนอน โดยแปรงฟ นอย างน อย ๒ นาท แปรงท วท กซ ท กด านและใช ยาส ฟ นผสมฟล ออไรด

9 ๖ ๒.การจ ดก จกรรมเพ อควบค มการบร โภคขนมและเคร องด มท เส ยงต อส ขภาพช องปาก ได แก น าอ ดลม ทอฟฟ ล กอม เบอเกอร ขนมหวานจ ดอ นๆท ท าจากแป งและน าตาล ข) การเพ มค ณภาพการเคล อบหล มร องฟ น โดยก าหนดเป าหมายการต ดแน นของว สด เคล อบหล มร องฟ น ในระยะเวลา ๑ ป ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ค). จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร เพ อให ได แนวทางในการขยายผล ๓. เคร อข ายโรงเร ยนเด กไทยฟ นด เคร อข ายโรงเร ยนเด กไทยฟ นด ได ม การพ ฒนาอย างต อเน องมาเป นระยะเวลา ๓ ป และได เก ด ความร วมม อก นในโรงเร ยนต างๆเพ อการท างานส งเสร มส ขภาพในโรงเร ยนโดยใช ประเด นส ขภาพฟ นเป น ประเด นน า จากการท างานอย างต อเน องมามากกว า ๓ ป สามารถม เคร อข ายท วประเทศมากกว า ๑,๐๐๐ โรงเร ยน การแลกเปล ยนและพ ฒนาภายในเคร อข ายเป นไปอย างม ประส ทธ ผล โดยท ทางส าน กท นตสาธาณส ข ม การพ ฒนาแนวทางเพ อให เคร อข ายได ท าการประเม นตนเองเป นระด บ จากการประเม นตนเองของ โรงเร ยนตลอดระยะเวลา ๓ ป ได เก ดเคร อข ายท งในระด บ ด มากและระด บด เย ยมท สามารถเป นแหล ง เร ยนร ให ก บโรงเร ยนอ นๆได ก จกรรมการพ ฒนาจะได ม การข บเคล อนอย างต อเน องและจะม การปร บปร ง เกณฑ การพ ฒนาให ม ความเหมาะสมก บการด าเน นงานในพ นท มากข น ก จกรรมด าเน นการ ได แก ก). กาประเม นตนเองของเคร อข ายโรงเร ยน ส าน กงานสาธารณส ขค ดเล อกส งศ นย อนาม ยเขตเพ อให ประเม นร บรอง ข). ศ นย อนาม ยเขตประเม นร บรองเคร อข ายโรงเร ยนฯ เพ อเข าร บเก ยรต บ ตรในระด บประเทศ ค). ศ นย อนาม ยส งรายช อเคร อข ายโรงเร ยนฯ ให ก บส าน กท นตสาธารณส ขเพ อจ ดท าเก ยรต บ ตรร บรอง ง). จ ดเวท มหกรรมว ชาการเคร อข ายเด กไทยฟ นด เพ อมอบเก ยรต บ ตรร บรองและเป นเวท แลกเปล ยนเร ยนร จ). จ ดประช มศ นย อนาม ยและผ แทนจากกระทรวงศ กษาธ การเพ อปร บปร งเกณฑ ให เหมาะสมย งข น ฉ). ด าเน นการประเม นผลการประเม นเคร อข ายโรงเร ยนฯ ๔. โครงการส งเสร มท นตส ขภาพเด กในการด แลของกองท นพ ฒนาเด กและเยาวชนในท องถ นท รก นดาร ในสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา และโรงเร ยนในส งก ดหน วยงานอ น การพ ฒนาส ขภาพช องปากเด กน กเร ยนในส งก ดอ นๆนอกเหน อจากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. ท ได ม การด าเน นการไปแล วเป นเวลานานน นเป นเร องท ต องเร มม การด าเน นการอย างม แผนและข นตอน โดยท ใช ต วแบบท ด ของโรงเร ยนในแต ละส งก ดเพ อท จะท าให เก ดการด าเน นการขยายผลในการด แลส ขภาพช องปาก ได อย างครอบคล มมากข น โดยเฉพาะอย างย งเด กในพ นท ห างไกลและท รก นดาร ท งน กลย ทธ ส าค ญ ต องใช กระบวนการบ รณาการให เก ดภาพและแนวทางการด แลส ขภาพเด กในโรงเร ยนอย างเป นองค รวม ท งน จ ง เป นกระบวนการท างานใหม ท ม การสอดเพ มก จกรรมส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคทางท นตกรรม อย างครบถ วนและเป นไปตามแนวค ดโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โครงการและก จกรรมท เป นเป าหมายในการด าเน นการบ รณาการงาน ประกอบด วย ก.) การศ กษาแนวทาง เด กไทยไร ฟ นผ ในพ นท ทรงงานสมเด จพระเทพฯ 5 ภ ม ภาค ร วมก บม ลน ธ - ท นตนว ตกรรม เพ อให ได แนวทางในการจ ดการป ญหาส ขภาพช องปากของเด กในพ นท ท ง ๕ ภ ม ภาค อย างเหมาะสมด วยกระบวนการว จ ยโดย ม คณะท นตแพทย ในภ ม ภาคต างๆ เป นแกนหล ก

10 ๗ ข.) ร วมประเม นโครงการน กเร ยนไทยส ขภาพด ก บสพฐ. ซ งเป นโครงการท ทาง สฐ.เป นเจ าภาพด าเน นการ เพ อกระต นให การด าเน นงานส งเสร มส ขภาพช องปากของเด กในโรงเร ยนร วมก บการจ ดการป ญหาโรคอ วน งานโภชนาการในโรงเร ยน ค.) การพ ฒนาศ กยภาพคร ในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนเพ อให สามารถด แลส ขภาพช องปาก ของตนเอง เพ อจะสามารถเป นแบบอย างท ด แก เด กน กเร ยนได ๕. โครงการ.การพ ฒนานโยบายเพ อลดการบร โภคน าตาลของเด ก ประเด นส าค ญท ม ผลต อสภาวะโรคฟ นผ ขงเด กในโรงเร ยน ค อ อาหารว างและเคร องด มซ งเป น แหล งหล กของการบร โภคน าตาลของเด ก การผล กด นให เก ดนโยบายเพ อควบค มขนมและเคร องด มจะช วย ให ลดอ ตราการเก ดโรคฟ นผ ได อย างม น ยส าค ญ ก จกรรมโครงการ ก). การจ ดท า Policy Brief เร องระบบภาษ เคร องด มเพ อลดการบร โภคน าตาลของคนไทย ข). ก าหนดประเด นนโยบายต อเน องในโรงเร ยน โดยขยายผลไปย ง ล กอม ขนมกร บกรอบ ค). การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนามาตรฐานวางแนวทางการสน บสน นโรงเร ยนในการจ ดการ อาหารว างและเคร องด ม ง).ประช ม สพป. สพฐ. ศอ. ร วมก บส าน กส งเสร มฯ ส าน กโภชฯ ออกก าล งกาย จ).การประช มแลกเปล ยนเร ยนร สพป.อ อนหวานต วอย าง ฉ). การน เทศต ดตาม ๖. โครงการส อเพ อกระบวนการเร ยนร ด านส ขภาพช องปากเด กในโครงการน กเร ยนไทยส ขภาพด เพ อพ ฒนาศ กยภาพของเด กในการด แลส ขภาพช องปาก รวมท งการแสดงออกของเด ก จ งได ม การพ ฒนา แนวทางการส อสารส ขภาพช องปากผ านกระบวนการส อละคร สร างสรรค โดยการพ ฒนา คณะละคร ท นตส ขภาพโรงเร ยน เพ อเผยแพร ความร ในช มชนและหม บ าน ก จกรรม ก).อบรมน กเร ยนโดยส อละคร ข).จ ดท าส อว ยเร ยน ได แก CD เพลง น ทรรศการ ส อการเร ยนร ท เฉพาะก บพ นท ค).การประเม นผล ๗. การพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศทางท นตสาธารณส ข และ website : การพ ฒนาระบบข อม ลทางท นตสาธารณส ข ท ได ม การพ ฒนาฐานข อม ลส าค ญให อย ในจ ดเช อมโยงเด ยวก น เพ อสามารถต ดตามข อม ลผ านในระบบ website ได

11 ๘ รายช อข าราชการและเจ าหน าท กล มพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมเด กและเยาวชน ช อ-นามสก ล ต าแหน ง ทพญ.ป ยะดา ประเสร ฐสม ห วหน ากล มฯ ทพญ.ศร ส ดา ล ละศ ธร ท นตแพทย ช านาญการพ เศษ (งานหญ งต งครรภ และเด กเล ก) นางผ สด จ นทร บาง น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ (งานเด กในโรงเร ยน) ทพญ.ส พรรณ ศร ว ร ยะก ล ท นตแพทย ช านาญการพ เศษ ทพญ.ก นยา บ ญธรรม ท นตแพทย ช านาญการ ทพญ.ส วรรณา เอ ออรรถการ ณ ท นตแพทย ช านาญการพ เศษ นางขน ษฐ ร ตนร งส มา น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางอ งศณา ฤทธ อย น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางสาวส ภาวด พรหมมา น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางเขมณ ฏฐ เช อช ยท ศน น กว ชาการสาธารณส ข ช านาญการ นางสาวณ ฐฐา ค ณละท พน กงานราชการ นางสาวเด อนเพ ญ สาคร น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ เจ าหน าท โครงการ 1. เคร อข ายเด กไทยไม ก นหวาน -นางสาวศ ร วรรณ คงสมบ รณ -นางสาวณ ฐยา ช ยชาญ 2. โครงการสารสนเทศทางท นตสาธารณส ข -นางสาววรรณภา มณ ท พย -นางสาวณ ฐพร อ ปรม ย 3. โครงการ ข บเคล อนสาธารณะภายใต กองท นท นตกรรม -นางสาวว นว สาข ช ยหาญ โทรศ พท , โทรสาร

12 ๙ งานพ ฒนาเทคโนโลย นว ตกรรมท นตส ขภาพว ยท างานและส งอาย ๑. การสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย ในโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน และการส งเสร มส ขภาพ ช องปากผ ส งอาย เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ป ๒๕๕๗ หล กการและเหต ผล กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดว ส ยท ศน ภายในทศวรรษต อไป คนไทยท กคนจะม ส ขภาพ แข งแรงเพ มข น โดยก าหนดผลกระทบระด บชาต ๑๐ ป ค อ ๑) อาย คาดเฉล ยเม อแรกเก ด ไม น อยกว า ๘๐ ป และ ๒) อาย คาดเฉล ยของการม ส ขภาพด ไม น อยกว า ๗๒ ป และเพ อให คนไทยบรรล การม ส ขภาพท ด เม อส งว ย ท กภาคส วนท เก ยวข องจ งควรเตร ยมการด แลผ ส งอาย อย างเป นระบบรวมถ งการด แลส ขภาพช องปาก ซ งนอกจากจะส งผลต อส ขภาพและค ณภาพช ว ตผ ส งอาย แล ว ย งส มพ นธ ก บโรคทางระบบ โดยการม ป จจ ยเส ยง ร วมก นอ กด วย การสร างเสร มส ขภาพช องปากกล มว ยท างานและผ ส งอาย ม จ ดเร มต นจากกระแสพระราชด าร ส ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เม อเด อนเมษายน ๒๕๔๗ ความว า เวลาไม ม ฟ น ก นอะไรก ไม อร อย ท าให ไม ม ความส ข จ ตใจก ไม สบาย ร างกายก ไม แข งแรง ซ งป ญหาการส ญเส ยฟ นเป นป ญหาหน ง ท ถ ก ก าหนดไว ในแผนงานท นตกรรมผ ส งอาย แห งชาต ซ งได ก าหนดป ญหาส ขภาพช องปากผ ส งอาย ไว ๗ ประเด น ได แก ๑)การส ญเส ยฟ นและป ญหาท เก ยวข องก บการใส ฟ น ๒)ฟ นผ และรากฟ นผ ๓)โรคปร ท นต ๔)แผล/ มะเร งช องปาก ๕)ภาวะน าลายแห ง ๖)ฟ นส ก ๗)ป ญหาสภาวะในช องปากท ส มพ นธ ก บโรคทางระบบ ซ งแนวทางการแก ป ญหาส ขภาพช องปากด งกล าว ต องม ท งในส วนการสร างและสน บสน นให ผ ส งอาย เก ดพฤต กรรมการด แลส ขภาพช องปากพ นฐานท ถ กต องด วยตนเอง การจ ดบร การป องก น ร กษา ฟ นฟ ให ผ ส งอาย สามารถเข าถ งบร การท จ าเป น ได ท นเวลา รวมท งการส งต อและการร บกล บด แลต อเน อง ในระยะยาว โดยควรเน นการให บร การในสถานบร การใกล บ าน การบ รณาการเข าก บการด แลผ ส งอาย ด านอ นๆท เก ยวข องอย างเป นระบบ การจ ดการป จจ ยเส ยง รวมท งการพ ฒนาเทคโนโลย ในการป องก น ร กษา ฟ นฟ ท เหมาะสม ให ครอบคล มท กประเด นป ญหา ท งในกล มผ ส งอาย และก อนเข าส ว ยส งอาย โดยม งหว งว า ผ ส งอาย จะสามารถด แลส ขภาพช องปากได ด วยตนเอง เข าถ งบร การท นตส ขภาพจากภาคร ฐ ท งด านการป องก นความเส ยงจากการเก ดโรคในช องปาก และการร บบร การร กษาโรคในช องปาก ตามความจ าเป น ท าให ม ฟ นใช เค ยวอาหารได โดยปราศจากความเจ บปวด ส งผลต อส ขภาพและค ณภาพ ช ว ตท ด รวมท งส งผลให ผ ส งอาย ร นต อๆ ไป เก บร กษาฟ นแท ไว เพ อการเค ยวอาหารได จนถ งบ นปลายช ว ต โดยไม ต องใส ฟ นเท ยมให นานท ส ด

13 ๑๐ แนวค ดการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพช องปากกล มว ยท างานและส งอาย ในป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ๑. ขยายเคร อข ายฟ นเท ยมพระราชทานและการส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย รวมท งสน บสน น การจ ดบร การผสมผสานท งการส งเสร ม ป องก น ร กษา ฟ นฟ สภาพช องปาก และการส งต อ ด งน ๒. บ รณาการก บก จกรรมการส งเสร มส ขภาพด านอ น เช น มาตรฐานผ ส งอาย พ งประสงค การด แล ส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว(Long term care) ว ดส งเสร มส ขภาพ ม สย ดส งเสร มส ขภาพ เป นต น ๓. สร างและพ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายท เก ยวข อง ท งด านบร การ การผล ต/พ ฒนาบ คลากร โดยเฉพาะการม ส วนร วมของท องถ น และเอกชนในการด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย ๔. ประสานม ลน ธ ท นตนว ตกรรม ในพระบรมราช ปถ มภ ศ กษาและเผยแพร นว ตกรรมเพ อส ขภาพช องปาก ผ ส งอาย ท ผล ตในประเทศไทย ๕. พ ฒนาหล กส ตรท นตกรรมผ ส งอาย ร วมก บคณะท นตแพทยศาสตร ท กมหาว ทยาล ยเพ อเตร ยม การศ กษาต อเน องของท นตบ คลากร ท จะส งผลต อค ณภาพบร การ ๖. พ ฒนาเทคโนโลย ร ปแบบ แนวทาง เกณฑ มาตรฐาน ด านการสร างเสร มส ขภาพช องปาก ๗. การรณรงค สร างกระแส เผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ ผลการด าเน นงาน เม อส นส ดป งบประมาณ ๒๕๕๖ ด วยความร วมม อและการสน บสน นของท กภาคส วนท เก ยวข อง ในโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน และ การส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท ด าเน นงานมาต งแต ป ๒๕๔๘ ม การพ ฒนาเป นล าด บจนถ งป จจ บ น ม ผลการด าเน นงาน โดยสร ปด งน ๑. หน วยบร การท วประเทศร วมก นจ ดบร การใส ฟ นเท ยมท งปากให ผ ส งอาย ท กส ทธ แล วกว า ๓๐๐,๐๐๐ ราย ๒. พ ฒนาศ กยภาพชมรมผ ส งอาย รวม ๒,๙๓๙ ชมรม ให ม ก จกรรมเพ อด แลส ขภาพช องปากตนเอง ม ผ ส งอาย เข าร วมก จกรรมท งส น ๕๖๙,๑๔๒ คน ๓. ร วมก บหน วยบร การในจ งหว ด พ ฒนาต นแบบการจ ดบร การส งเสร มป องก นโรคในช องปากตาม ช ดส ทธ ประโยชน เพ อลดการส ญเส ยฟ น ๔๔ จ งหว ด ๑,๐๑๙ แห ง (ข อม ลจากการรายงานของจ งหว ด) ๔. การรณรงค เผยแพร ประชาส มพ นธ โครงการ ท งผ านส อสาธารณะ และในพ นท ต างๆ เพ อให ประชาชน เห นความส าค ญของส ขภาพช องปากต อส ขภาพและค ณภาพช ว ต ซ งในป งบประมาณ ๒๕๕๖ ม การรณรงค ด งน ๔.๑ ร วมก บสโมสรไลอ อนส กร งเทพเอราว ณ จ ดบร การใส ฟ นเท ยมพระราชทานท จ งหว ดนครราชส มา ๔.๒ ร วมก บม ลน ธ โอสถสภา จ ดบร การใส ฟ นเท ยมพระราชทาน ท จ งหว ดอย ธยา ๔.๓ รณรงค ใส ฟ นเท ยมพระราชทาน ในพ นท ๔ จ งหว ดชายแดนใต

14 ๑๑ ๔.๔ ร วมก บศ นย อนาม ยเขตค นหาผ ส งว ยฟ นด ว ย ๘๐ และ ๙๐ ป ระด บเขต และจ ดการประกวด ๑๐ ยอดฟ นด ว ย ๘๐ และ ๙๐ ป ระด บประเทศ เพ อสน บสน นยกย องให เป นแบบอย างของผ ท ด แล ส ขภาพช องปากด ตลอดช ว ต ๕. ศ กษาว จ ย พ ฒนา จ ดการความร เพ อให ได องค ความร เทคโนโลย ร ปแบบ แนวทางการด าเน นงาน ท เหมาะสม รวมท งสน บสน นว สด อ ปกรณ ส อ ส งพ มพ ให ก บจ งหว ด เช น การศ กษาเร อง ความพ งพอใจและ ประส ทธ ผลผล ตภ ณฑ น าลายเท ยมชน ดเจลต อภาวะ น าลายแห งในผ ส งอาย ท ม โรคเบาหวานและ/หร อ ความด นโลห ตส ง ๖. พ ฒนาศ กยภาพท นตบ คลากรและภาค เคร อข าย โดยการจ ดประช ม อบรม เวท แลกเปล ยนเร ยนร และการพ ฒนาเคร อข ายการด าเน นงานโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน และการส งเสร มส ขภาพช องปาก ผ ส งอาย เช น การอบรมเทคน คการท าฟ นเท ยมส าหร บท นตแพทย การจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ในพ นท ๔ จ งหว ดชายแดนใต ๗. บ รณาการก จกรรมส งเสร ม ป องก นโรคในช องปากในพ นท ต นแบบต าบลด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว (Long Term Care) และในหล กส ตรผ ด แลผ ส งอาย ขณะน ม การด าเน นงานใน ๑๕๒ ต าบล ๘. ร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง จ ดท าแผนงานท นตกรรมผ ส งอาย แห งชาต โดยปล ดกระทรวง สาธารณส ขเป นประธาน ประกอบด วย ๔ ย ทธศาสตร ได แก ย ทธศาสตร ท ๑ การพ ฒนาร ปแบบบร การ ระบบบร การ และค ณภาพบร การด านท นตส ขภาพ ในกล มเป าหมาย (อาย ๔๐ ป ข นไป) ย ทธศาสตร ท ๒ การศ กษา ว จ ย และพ ฒนานว ตกรรมเพ อส ขภาพช องปากผ ส งอาย ย ทธศาสตร ท ๓ การพ ฒนาบ คลากรและหล กส ตรด านท นตกรรมผ ส งอาย ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการ การพ ฒนาระบบงบประมาณ ระบบฐานข อม ล และการต ดตาม ประเม นผลแผนงานด งกล าว ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการ อ านวยการซ งปล ดกระทรวงสาธารณส ข เป นประธานแล วในป ๒๕๕๖ โครงการ / ก จกรรมส าค ญ /เป าหมายป ๒๕๕๗ ว ตถ ประสงค เพ อให กล มเป าหมาย (อาย ๕๐ ป ข นไป) โดยเฉพาะผ ส งอาย เข าถ งการบร การส งเสร ม ป องก น ร กษา และฟ นฟ สภาพช องปาก ซ งจะลดปร มาณโรคและการส ญเส ยฟ น รวมท งคงสภาพการใช งาน (Function) ของอว ยวะในช องปากหล งเก ดโรคและการส ญเส ยฟ น ตลอดจนสน บสน นให ภาคประชาชน ท องถ นและภาค เคร อข ายท เก ยวข องม ส วนร วมในการด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย โครงการ / ก จกรรมส าค ญ ๑) การจ ดบร การใส ฟ นเท ยม ว ตถ ประสงค เฉพาะ : แก ป ญหาการส ญเส ยฟ นด วยการใส ฟ นเท ยมทดแทน โดยท นตแพทย ๑.๑ ฟ นเท ยมพระราชทานท วประเทศท กส ทธ ๓๕,๐๐๐ ราย (เป าหมายโครงการตามนโยบาย กระทรวงสาธารณส ข) ตามระบบบร การปกต ใน ๗๖ จ งหว ดและกทม. และประเม นความพ งพอใจ ร อยละ ๑๐ ของผ ร บบร การรายจ งหว ด กล มเป าหมายหล ก ให ความส าค ญก บผ ท ม อาย ๖๐ป ข นไป เป นล าด บแรก หากจ งหว ดใด จ ดบร การให ก บผ ส งอาย ท จ าเป นต องใส ฟ นเท ยมท งปากหร อ ๑๖ ซ ข นไปเต มพ นท แล ว

15 ๑๒ กล มเป าหมายรอง เป น ผ ท ม อาย ๕๐ ป ข นไป โดย (ร าง)เป าหมายเบ องต นรายจ งหว ดในป ๒๕๕๖ สามารถด รายละเอ ยด จาก website ฟ นเท ยมพระราชทาน ๑.๒ ฟ นเท ยมบางส วนน อยกว า ๑๖ ซ ๑๐,๐๐๐ ราย (ส ทธ บ ตรทอง) กล มเป าหมาย : ผ ท ม อาย ๖๐ ป ข นไป โดย(ร าง)เป าหมายเบ องต นรายจ งหว ดในป ๒๕๕๗ สามารถด รายละเอ ยด จาก website ฟ นเท ยมพระราชทาน ๑.๓ การเบ กค าใช จ ายในเร องฟ นเท ยม - กรณ ผ ส งอาย ใช ส ทธ บ ตรทอง เป าหมายฟ นเท ยมพระราชทานเฉพาะส ทธ บ ตรทองในข อ ๑.๑ และฟ นเท ยมบางส วนเฉพาะส ทธ บ ตรทอง โรงพยาบาลหร อหน วยบร การภาคร ฐสามารถเบ กจ ายเง นชดเชย ค าบร การค นให ก บโรงพยาบาล โดยใช โปรแกรม e-claim ผ านงานประก นส ขภาพ โดยบ นท ก รห สโรค K081 (Loss of teeth due to accident, extraction or local periodontal disease) รห สห ตถการ 9997 (Fitting of denture) รห สอ ปกรณ ด งน รห ส 9203 ส าหร บการใส ฟ นเท ยมท งปากในข อ ๑.๑ รายละ ๔,๔๐๐ บาท รห ส 9202 ส าหร บ Single denture ในข อ ๑.๒ รายละ ๒,๔๐๐ บาท รห ส 9204 ส าหร บฟ นเท ยมบางส วนชน ดถอดได ฐานพลาสต ก๑-๕ ซ ช นละ ๑,๓๐๐ บาท รห ส 9205 ฟ นเท ยมบางส วนชน ดถอดได ฐานพลาสต กมากกว า ๕ ซ ช นละ ๑,๕๐๐ บาท รายละเอ ยดเพ มเต มในภาคผนวก ๑ : การบร หารจ ดการค าใช จ ายท นตกรรมประด ษฐ (ฟ นเท ยม) - ผ ร บบร การท ใช ส ทธ สว สด การการร กษาพยาบาลข าราชการ หร อประก นส งคม หน วยบร การ เก บค าบร การ (ส าหร บการใส ฟ นเท ยมท งปากขอความอน เคราะห ไม เก น ๔,๔๐๐ บาท/ราย) ซ งผ ร บบร การ สามารถน าใบเสร จร บเง นไปเบ กเง นค นได จากกรมบ ญช กลาง หร อส าน กงานประก นส งคม ตามส ทธ ของ ผ ร บบร การ ท งน ได ม หน งส อขอความอน เคราะห จากกระทรวงสาธารณส ขไปย งท กจ งหว ดแล ว ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.ส ปราณ ดาโลดม โทร ๐๘๐-๕๙๔๑๕๐๐ ๒) การจ ดบร การส งเสร มป องก นตามช ดส ทธ ประโยชน ๗๖ แห ง ว ตถ ประสงค เฉพาะ : ลดการส ญเส ยฟ น ด วยการจ ดบร การส งเสร ม ป องก นในกล มเส ยงต อการเก ดโรค ในช องปากเป นรายบ คคล และด แลเป นระยะ อย างต อเน อง เน นการร บบร การใกล บ าน โดยเฉพาะ ในหน วย บร การระด บปฐมภ ม - กล มเป าหมาย เป นผ ส งอาย ท กส ทธ - การขยายเคร อข ายบร การ ๗๖ แห ง โดยจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ระด บประเทศ ๑ คร ง - งบประมาณในการด าเน นการส าหร บจ งหว ด : จากงบฯการส งเสร มส ขภาพช องปากและการจ ดบร การ ระด บจ งหว ด หร อจากกองท นส ขภาพต าบล หร องบฯจากแหล งอ นๆ หมายเหต : บร การท นตกรรมป องก นตามช ดส ทธ ประโยชน ประกอบด วย ๑) การตรวจส ขภาพช องปาก ๒) การให ค าแนะน า และ/หร อ การปร บพฤต กรรมเพ อควบค มคราบจ ล นทร ย ๓) การใช ฟล ออไรด วาน ชป องก นรากฟ นผ

16 ๑๓ ๔) การข ดห นน าลายป องก นเหง อก/ปร ท นต อ กเสบชน ดเฉ ยบพล น (Acute Periodontitis) (รายละเอ ยดในค ม อการด าเน นงานโครงการส งเสร มป องก นโรคในช องปากผ ส งอาย ตามช ดส ทธ ประโยชน ทางท นตกรรม Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ) ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.วรางคนา เวชว ธ โทร ๐๘๑-๔๐๒๓๐๘๘ ๓) ชมรมผ ส งอาย ด านการส งเสร มส ขภาพช องปาก ว ตถ ประสงค เฉพาะ : ลดการส ญเส ยฟ นด วยการด แลอนาม ยช องปากด วยตนเองและการจ ดการส งแวดล อม ท เหมาะสม โดย อาสาสม ครภาคประชาชน อาท เช น ชมรมผ ส งอาย อาสาสม ครด แลผ ส งอาย อาสาสม คร สาธารณส ข เป นต น - การพ ฒนาร ปแบบการด แลตนเองร วมก บหน วยบร การส ขภาพ โดยจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ระด บประเทศร วมก บการการขยายเคร อข ายบร การช ดส ทธ ประโยชน (ในข อ ๒) ๑ คร ง - งบประมาณในการด าเน นการส าหร บจ งหว ด : จากงบฯการส งเสร มส ขภาพช องปากและการจ ดบร การ ระด บจ งหว ด หร อ จากกองท นส ขภาพต าบล หร องบฯจากแหล งอ นๆ กรณ ท ชมรมผ ส งอาย เข มแข งและ จ ดหางบด าเน นการเอง รายละเอ ยด ก จกรรมชมรมผ ส งอาย ด านการส งเสร มส ขภาพช องปาก Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.นนทล ว รช ย โทร ๐๘๐-๙๐๓๓๓๓๙ ๔) การบ รณาการก บงานส งเสร มส ขภาพ โครงการอ าเภอส ขภาพด ๘๐ ป ย งแจ ว ว ตถ ประสงค เฉพาะ : เพ อบ รณาการและพ ฒนาร ปแบบการด แลส ขภาพช องปาก เป นส วนหน งของ ส ขภาพร วมก บสหว ชาช พ บ รณาการ ภายใต เกณฑ อ าเภอส ขภาพด ๘๐ ป ย งแจ ว (ว ยส งอาย ) ซ งม องค ประกอบด งน องค ประกอบท ๑ ผ ส งอาย ม มาตรฐานส ขภาพท พ งประสงค อย างน อยร อยละ ๓๐ มาตรฐานส ขภาพท พ งประสงค ได แก ๑. ม ส ขภาพด ท งร างกายและจ ตใจ ๒. ม ฟ นใช งานได อย างน อย ๒๐ ซ โดยม ฟ นค สบฟ นหล ง ๔ ค สบ ๓. ม ด ชน มวลกายอย ในเกณฑ ปกต / หร อรอบเอวอย ในเกณฑ ปกต ๔. สามารถช วยเหล อตนเอง และผ อ นได ตามอ ตภาพ ๕. ออกก าล งกายอย างน อยส ปดาห ละ ๓ คร ง องค ประกอบท ๒ ม การด าเน นงานตามองค ประกอบต าบลต นแบบการด แลผ ส งอาย ระยะยาว (LTC) ผ านเกณฑ ไม น อยกว าร อยละ ๒๐ เกณฑ ต าบลต นแบบการด แลผ ส งอาย ระยะยาว ได แก ๑. ม ข อม ลผ ส งอาย ตามกล มศ กยภาพ ตามความสามารถในการประกอบก จว ตรประจ าว น (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ๒. ม ชมรมผ ส งอาย ท ผ านเกณฑ ชมรมผ ส งอาย ค ณภาพ ๓. ม อาสาสม ครด แลผ ส งอาย ในช มชน

17 ๑๔ ๔. ม บร การด แลส ขภาพผ ส งอาย ท บ านท ม ค ณภาพ (Home Health Care) โดยบ คลากร สาธารณส ข ๕. ม บร การส งเสร มป องก นท นตส ขภาพในระด บต าบล (การจ ดบร การตามช ดส ทธ ประโยชน และ/หร อ การจ ดก จกรรมโดยชมรมผ ส งอาย ) ๖. ม ระบบการด แลผ ส งอาย กล มท ๒ (ต ดบ าน) และผ ส งอาย กล มท ๓ (ต ดเต ยง) องค ประกอบท ๓ ม การด าเน นงานว ดส งเสร มส ขภาพ ผ านเกณฑ ระด บพ นฐาน ไม น อยกว าร อยละ ๒๐ องค ประกอบว ดส งเสร มส ขภาพ ได แก ๑. สะอาด ร มร น ๒. สงบ ร มเย น ๓. ส ขภาพ ร วมสร าง ๔. ศ ลปะร วมจ ต (ว ญญาณ) และ ๕. ชาวประชาร วมพ ฒนา การส งเสร มส ขภาพช องปาก ภายใต เกณฑ ว ดส งเสร มส ขภาพ อย ในองค ประกอบ๓. ส ขภาพร วมสร าง ข อ ๓.๓ การด แลส ขภาพช องปาก มาตรฐานระด บพ นฐาน ได แก - ม ความร เร องท นตส ขภาพผ านทางส อส งพ มพ การประช ม/อบรม/ส มมนา หร อเร ยนร ด วยตนเอง - ด แลอนาม ยช องปากตนเองเช าและก อนนอนท กว น หมายเหต : รายละเอ ยด การประเม นค ณภาพก จกรรม บร การส งเสร มป องก นท นตส ขภาพในระด บต าบล ในการด แลผ ส งอาย ระยะยาว (Long Term Care) Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.นนทล ว รช ย โทร ๐๘๐-๙๐๓๓๓๓๙ ๕. การรณรงค สร างกระแส รณรงค เผยแพร ประชาส มพ นธ ร วมก บจ งหว ดและหน วยงานอ น ๆ เป นระยะ ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.ส ปราณ ดาโลดม โทร ๐๘๐-๕๙๔๑๕๐๐ ๖. การประกวด ๑๐ ยอดฟ นด ว ย ๘๐ และ ๙๐ป - ระด บประเทศ จ ดการประกวดป ๒๕๕๗ โดยกรมอนาม ย ในเด อน ต ลาคม ๒๕๕๖ เป นก จกรรมหน งใน โครงการรณรงค คนไทยฟ นด สด ด สมเด จย า - ระด บเขต ศ นย อนาม ยเขตร วมก บจ งหว ดค นหา ๑๐ ยอดฟ นด ว ย ๘๐ ป และ ๙๐ ป อาย ๘๐-๘๙ ป ๑-๒ ท าน และอาย ๙๐ ป ข นไป ๑ ท าน เตร ยมเข าร วมประกวดป งบฯ ๒๕๕๘ ในเด อนต ลาคม ๒๕๕๗ โดยม เกณฑ เบ องต น ด งน ๑) ม ฟ นแท ใช งานได อย างน อย ๒๔ ซ และหากม ฟ นผ ต องได ร บการร กษาแล ว ๒) ไม ม สภาวะเหง อกอ กเสบ ๓) ฟ นไม ส กจนเส ยร ปร างฟ น ๔) ส ขภาพแข งแรง ช วยเหล อตนเองได สามารถเด นต อเน องได ม โรคทางระบบไม เก น ๑ โรค ข อม ลเพ มเต ม : ทพญ.วรางคนา เวชว ธ โทร ๐๘๑-๔๐๒๓๐๘๘ ๗. การพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย ร ปแบบการสร างเสร มส ขภาพช องปากกล มว ยท างานและส งอาย ร วมก บหน วยงาน/ ม ลน ธ / ศ นย อนาม ยเขตและจ งหว ดท เก ยวข อง - การประเม นผลร ปแบบ/แนวทางการด าเน นงานท เก ยวข องก บการสร างเสร มส ขภาพช องปาก ผ ส งอาย (community evaluation)

18 ๑๕ ๘. การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร - ประช มถ ายถ ายทอดโครงการ แก ผ ปฏ บ ต งาน ผ ประสานงาน ระด บเขต และระด บจ งหว ดท วประเทศ ในการประช มเพ อบ รณาการแผนส ขภาพเขตด านท นตสาธารณส ข ว นท ๓-๔ ธ นวาคม ๒๕๕๖ (ส าน ก ท.) - การอบรมฝ กท กษะการซ อมแซมฟ นเท ยม (ต ดตามรายละเอ ยดได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน) - ประช ม /ส มมนา ขยายเคร อข ายฟ นเท ยมพระราชทานและการส งเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย โดย เน นการเช อมโยงการจ ดบร การส งเสร มป องก นในหน วยบร การปฐมภ ม ก บชมรม ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ต ดตามรายละเอ ยดได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๙. การน เทศ ต ดตาม ก าก บและประเม นผล - ส มน เทศ เย ยมต ดตามในพ นท ท งโดยศ นย อนาม ยเขต และส าน กท นตสาธารณส ข - การว เคราะห และแปรผลข อม ลฟ นเท ยมจากฐานข อม ลโปรแกรม E-claim การสน บสน นการด าเน นงาน ๑. ฟ นเท ยมพระราชทาน ๓๕,๐๐๐ ราย - สน บสน นแปรงส ฟ น ยาส ฟ น ตามผลการด าเน นงานป ๒๕๕๖ - สน บสน นเม ดแช ท าความสะอาดฟ นเท ยม ร อยละ ๑๐ ของผลการด าเน นงานป ๒๕๕๖ ๒. การจ ดบร การป องก นโรคในช องปากตามช ดส ทธ ประโยชน (รวมท งท บ รณาการในต าบลการด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว) - สน บสน น แปรงซอกฟ น (ร อยละ ๕๐ ของเป าหมาย) ตามรายงานผลการด าเน นงานป ๒๕๕๖ ส าหร บ หน วยงานท เร มด าเน นการป ๒๕๕๗ จ ดสรรตามเป าหมายโครงการท ขอร บการสน บสน นมาย งกรมอนาม ย ๓. ชมรมผ ส งอาย ด านการสร างเสร มส ขภาพช องปาก (รวมท งการบ รณาการในต าบลการด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว) - สน บสน นภาพพล ก เก ยรต บ ตรส าหร บชมรมผ ส งอาย ด านการส งเสร มส ขภาพช องปาก ๔. เอกสาร ค ม อ ส อ ส งพ มพ ๔.๑ ส าหร บบ คลากรและแกนน าภาคประชาชน : - หน งส อการสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย เล มท ๑ : ส ขภาพช องปากม ความส มพ นธ ก บส ขภาพและโรคทางระบบ เล มท ๒ : Detection and Prevention for oral health in the Elderly เล มท ๓ : การด แลส ขภาพช องปากผ ส งอาย เล มท ๔ : ช มชนร วมสร าง...ส งคมผ ส งอาย ส ขภาพช องปากด เล มท ๕ : เพ อรอยย มผ ส งว ย ร วมใส ใจส ขภาพช องปาก (ภาษาไทย และภาษายาว ) เล มท ๖ : ย อนรอยความส าเร จ การข บเคล อนงานสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย ล าปาง - หน งส อมหกรรมการประช มว ชาการสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย คร งท ๒ เฉล มพระเก ยรต ฯ ในโอกาสมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ว ชาการ สร างสรรค จ ดประกายการท างาน เพ อส ขภาพช องปากผ ส งอาย ๔.๒ ส าหร บผ ส งอาย และผ ด แลผ ส งอาย - หน งส อการสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย เล มท ๕ : เพ อรอยย มผ ส งว ย ร วมใส ใจ ส ขภาพช องปากภาษาไทย และภาษายาว )

19 ๑๖ การรายงาน เพ อความสะดวกในการรวบรวมข อม ลส าหร บการต ดตาม ก าก บ โดยหน วยงานท เก ยวข องใน กระทรวงสาธารณส ข การสร ปความก าวหน าแจ งกระทรวงสาธารณส ข และโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ และเพ อการสน บสน นการด าเน นงาน จ งขอความอน เคราะห ในการรายงาน online ทางเว บไซต ฟ นเท ยม พระราชทาน คอล มน รายงานและ งบประมาณ ด งน - รายงานผลการใส ฟ นเท ยม ๒๕๕๗ ภายในว นท ๕ ของเด อนถ ดไป - รายงานจ ดบร การท นตกรรมป องก นตามช ดส ทธ ประโยขน ๒๕๕๗ ท กเด อน - รายงานผล การจ ดก จกรรมชมรมผ ส งอาย ๒๕๕๗ ท ก ๖ เด อน สอบถามรายละเอ ยดว ธ การส งข อม ลการรายงานได ท - ค ณเสน ห คร ฑษา โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๑๗ หร อ - ค ณภาพ ชมนทน ยนภพ โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๑๗ หร อ แบบฟอร มรายงานก จกรรมต างๆ Download ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ** การเปล ยนแปลงและความค บหน าต าง ๆ ด ได จากเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๒. การสร างเสร มส ขภาพช องปากผ ส งอาย ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) หล กการและเหต ผล จากจ านวนผ ป วยโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs)ท เพ มส งข นอย างรวดเร ว โดยเฉพาะในกล มว ยท างานและ ส งอาย กระทรวงสาธารณส ขได ให ความส าค ญ เน องจากกล มโรคด งกล าว เป นสาเหต หล กส าค ญของการภาวะพ การ และเส ยช ว ต และย งส งผลกระทบต อเศรษฐก จ ค าใช จ ายในการด แลท ส งข น โดยม นโยบายให ค ดกรองผ ท เส ยง ออกจากผ ป วย รวมท งการค ดกรองผ ป วยท จะเก ดสภาวะแทรกซ อน ท น าไปส ความพ การ เพ อให เข าร บบร การ ป องก น ควบค มโรคอย างเหมาะสม ท นเวลา จากข อม ลการทบทวนวรรณกรรม พบว า ส ขภาพช องปากย งม ความส มพ นธ ก บโรคทางระบบ โดย ท งการม ป จจ ยเส ยงร วมก น เช น เบาหวานก บโรคปร ท นต ภาวะความด นโลห ตส ง โรคห วใจและหลอดเล อด และ ส มพ นธ ก นในล กษณะส งผลต อความร นแรงของภาวะโรคซ งก นและก น โดยพบว าผ ป วยโรคไม ต ดเร อร ง จะม ความเส ยงต อการเก ดโรคในช องปากท ง ายและร นแรงกว ากล มประชากรท วไป ในขณะเด ยวก นเช อโรค ในช องปาก สามารถกระต นให เก ด mediator บางต วในร างกาย ท ท าให การควบค มNCDs ท าได ยากข น รวมท งการใช ยาร กษาโรคทางระบบ ย งม ความส มพ นธ ก บภาวะน าลายแห ง ส งผลต อความร ส กไม สบาย ระคายเค อง แสบร อน แผลและป ญหาอ นๆในช องปาก ด งน น แนวทางการแก ป ญหาส ขภาพช องปากในกล ม NCDs จ งควรต องม การจ ดการร วมก น และ พร อมๆก นไปก บกระบวนการจ ดการของสหว ชาช พ ท งการจ ดการป จจ ยเส ยงร วมก น การค ดกรองความเส ยง และการจ ดบร การ เพ อการควบค มป องก นโรค และลดป ญหาส ขภาพช องปาก

20 ๑๗ โครงการ / ก จกรรมส าค ญ /เป าหมายป ๒๕๕๗ ว ตถ ประสงค เพ อให กล มเป าหมาย ค อกล มเส ยง และกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) โดยเฉพาะเบาหวานและ ความด นโลห ตส ง ได ร บการตรวจค ดกรองความเส ยงของส ขภาพช องปาก พร อมท งได ร บบร การส งเสร ม ป องก น ท เหมาะสม ตามสภาพความเส ยงเพ อ ลดปร มาณโรคและการส ญเส ยฟ น รวมท งคงสภาพการใช งาน (Function) ของอว ยวะในช องปาก โครงการ / ก จกรรมส าค ญ ๑) การจ ดท าแนวทางการจ ดบร การ ส งเสร ม ป องก นโรคในช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) ๑.๑ การประช มคณะท างาน เพ อจ ดท าแนวทางการค ดกรองและการจ ดบร การ ในกล มโรค ไม ต ดต อเร อร ง - จ ดประช มคณะท างานเพ อจ ดท าแนวทางการตรวจค ดกรอง และการจ ดบร การส งเสร ม ป องก นโรคในช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง ในสถานบร การระด บต างๆ ๑.๒ การจ ดประช มส มมนาจ งหว ดต นแบบการด แลส ขภาพช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง - จ ดประช ม เร อง องค ความร และแนวทางการด าเน นงาน โดยร บสม ครจ งหว ด และหน วยบร การ ท สนใจจะด าเน นการตรวจ ค ดกรอง และในบร การส งเสร มป องก นในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง เข าร วมประช ม (ประมาณ พ.ค. ๒๕๕๗) การร บสม คร จะประกาศผ านเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๑.๓ การจ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร และพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานการด แลส ขภาพช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง (ประมาณ ส.ค. ๒๕๕๗) การร บสม คร จะประกาศผ านเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน ๒) การพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย การส งเสร มส ขภาพช องปาก ในกล มโรคไม ต ดต อเร อร ง(NCDs) ร วมก บหน วยงาน/ ม ลน ธ / ศ นย อนาม ยเขตและจ งหว ดท เก ยวข อง - การพ ฒนาร ปแบบการใช น าลายเท ยม ในผ ท ม โรคทางระบบ ต วช ว ดท เก ยวข อง ต วช ว ด ระด บส าน กท นตสาธารณส ข ข อ ๓.๓ ร อยละหน วยบร การท ม การตรวจค ดกรองส ขภาพช องปากในกล มว ยท างาน ร วมก บการค ดกรอง เบาหวานและความด นโลห ตส ง (ร อยละ ๓๐) ข อ ๓.๔ ร อยละหน วยบร การท ม การตรวจค ดกรองส ขภาพช องปาก ในกล มผ ส งอาย และผ พ การ ร วมก บ การค ดกรองเบาหวาน และความด นโลห ตส ง (ร อยละ ๓๐) การรายงาน รายงาน online ทางเว บไซต ฟ นเท ยมพระราชทาน คอล มน รายงานและงบประมาณ ด งน - รายงานผล จ านวนหน วยบร การท ม การตรวจค ดกรองส ขภาพช องปาก ๒๕๕๗ ท ก ๖ เด อน สอบถามรายละเอ ยดว ธ การส งข อม ลการรายงานได ท ค ณเสน ห คร ฑษา โทร ๐๒-๕๙๐๔๑๑๗ หร อ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information