รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4"

Transcription

1 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล ก นยายน 2557

2 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 มาตรา 16 และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อ 8 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องจ ดท าแผน การบร หารราชการแผ นด น ตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร และเม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนการบร หารราชการแผ นด นแล ว ให ประกาศในราชก จจาน เบกษา และให ส วนราชการ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ให สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น และเม อส นป งบประมาณให ส วนราชการ จ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ สอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงคมนาคมแล ว และส าน กงาน กพร. ได ก าหนดกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยก าหนดต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน การต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ) ซ งส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล เป นผ ร บผ ดชอบ จ งได ด าเน นการ ต ดตามและประเม นผลโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ พร อมสร ปประเม นผลส าเร จ การด าเน นงาน กล มต ดตามและประเม นผล ก นยายน

3 สารบ ญ บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ บทท 2 ผลการต ดตามและประเม นผลการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพรวม ผลการต ดตามความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร 10 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ เด อนก นยายน การประเม นผลการด าเน นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต 17 แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ บทท 3 สร ปและข อเสนอแนะ 3.1 สร ปผลความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ เด อนก นยายน การบรรล ว ตถ ประสงค 3.3 ป ญหา/อ ปสรรคในการด าเน นงาน ข อเสนอแนะเพ อปร บปร งการด าเน นงานในรอบต อไป 30 หน า 27

4 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1-1 แสดงโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ต องด าเน นการต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 ตารางท 2-1 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 2-2 แสดงผลการเบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ตารางท 2-3 แสดงผลความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557)

5 สารบ ญภาพ ภาพท 1-1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. 7 พ.ศ ภาพท 2-1 แสดงร อยละงบประมาณป 2557 ของ สนข. จ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร 9 ภาพท 2-2 แสดงจ านวนงบประมาณท สนข. ได ร บในการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร 10 ป 2557 ภาพท 2-3 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 15 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพท 2-4 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ 13 สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นงบประมาณแผ นด น ภาพท 2-5 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 15 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพท 2-6 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ 14 สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นนอกงบประมาณ หน า

6 บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ก าหนดไว ด งน 1) มาตรา 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา การบร หารราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และ ส าน กงบประมาณร วมก นจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว น น บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการแผ นด นตามวรรคหน งแล ว ให ม ผลผ กผ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการ ท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตาม แผนการบร หารราชการแผ นด นน น 2) มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท ง ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท ต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใดตามวรรคสองแล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จในแต ละภารก จ ตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภารก จใดไม ได ร บ ความเห นชอบจากร ฐมนตร ม ให ส าน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณส าหร บภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป เสนอต อคณะร ฐมนตร 1.2 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ท สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม เพ อใช เป นกรอบแนวทาง การปฏ บ ต ราชการ ท งน น บต งแต สนข. จ ดต งข นเม อป พ.ศ ได ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการข นแล ว จ านวน 3 ฉบ บ ค อ แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 1 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 3 (พ.ศ ) ซ งเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ฉบ บท ใช อย ป จจ บ น 1

7 ป งบประมาณ พ.ศ สนข. ได ด าเน นการทบทวนและปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (พ.ศ ) เพ อให ท นต อสถานการณ และการเปล ยนแปลง ท งน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข.ฯ (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) ม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร สนข. พ.ศ ย ทธศาสตร คค. พ.ศ และ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยม สาระส าค ญด งน ว ส ยท ศน องค กรน าในการก าหนดท ศทางการพ ฒนาระบบการขนส งและจราจรของประเทศ พ นธก จ (1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบ รณาการการจ ดท าแผนด านการขนส ง และจราจร รวมท งการข บเคล อนไปส การปฏ บ ต (2) ส งเสร มความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งและจราจร (3) พ ฒนาและประย กต ใช เทคโนโลย เพ อจ ดท าและเผยแพร ข อม ลสารสนเทศ และ องค ความร ด านการขนส งและจราจร ค าน ยมองค กร OTP to TOP ท มงานเป นเล ศ ร วมเป ดใจกว าง สานสร างเคร อข าย ประเด นย ทธศาสตร (๑) การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส งและจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศ (2) การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร (3) การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรส การเป นองค กรสมรรถนะส ง เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (1) ม การน าข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม (๒) ม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท านโยบายและ แผนด านการขนส งและจราจร (3) สนข. เป นองค กรสมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป าหมายการให บร การหน วยงาน หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการตามนโยบายและแผนอย างเป นร ปธรรม ในการพ ฒนา และเสร มสร างศ กยภาพการขนส งและจราจร 2

8 1.3 การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ มาตรา 9 (3) ส วนราชการต องจ ดให ม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส วนราชการก าหนดข น ซ งต องสอดคล องก บมาตรฐานท ก.พ.ร. ก าหนด ในการน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดกรอบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ประกอบด วย ม ต ภายนอก (ประส ทธ ผลและค ณภาพ) ม ต ภายใน (ประส ทธ ภาพและการพ ฒนาองค การ) โดยจ ดท าเป นค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในแต ละป ซ งในส วนของ สนข. ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดต วช ว ด ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน การต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ โดยม เกณฑ การให คะแนน ด งน ระด บ 1 ด าเน นงานตามแผนได ร อยละ 80 ระด บ 2 ด าเน นงานตามแผนได ร อยละ 90 ระด บ 3 ด าเน นงานตามแผนได ร อยละ 100 ระด บ 4 ประเม นผลผ ม ส วนได เส ย/ผ เก ยวข องม ความพ งพอใจอย ในช วงระหว าง ระด บ 5 ประเม นผลผ ม ส วนได เส ย/ผ เก ยวข องม ความพ งพอใจร อยละ 80 ข นไป โดยม เง อนไขในการประเม นต วช ว ดด งกล าวว า ต องม การจ ดท ารายงานสร ปประเม นผล ความส าเร จในภาพรวมตามแผนการต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส ง และจราจร ซ งต องแสดงถ งผลล พธ ในภาพรวมท สะท อนผลส าเร จท สนข. ด าเน นการได อย างช ดเจน และได ร บ ความเห นชอบจากผ บร หาร สนข. หร อได ร บการปฏ บ ต โดยหน วยงานท เก ยวข อง หากไม สามารถด าเน นการได จะพ จารณาปร บลดคะแนนท ได ตามต วช ว ด ๑ คะแนน และในการจ ดท ารายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ ในภาพรวมต องระบ ถ งผลล พธ ท เก ดข น รวมถ งการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว และการน าไปใช ประโยชน ของแต ละนโยบาย/แผนงาน/โครงการด วย สผง. โดยกล มต ดตามและประเม นผล (ตผ.) ซ งเป นส วนราชการภายใน สนข. ม ภารก จ 1) ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามนโยบาย แผนหล ก แผนแม บท แผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การด านการขนส งและจราจร 2) จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ แผนกลย ทธ ของส าน กงาน รวมท งปร บปร ง/ทบทวนให ม ความเหมาะสม 3) พ ฒนาฐานข อม ล ระบบ และว ธ การต ดตามประเม นผลแผนมหภาค แผนกลย ทธ สนข. รวมท งพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศส าหร บจ ดท าแผนกลย ทธ สนข. ๔) ปฏ บ ต งานร วมหร อสน บสน นงานอ นท ได ร บมอบหมาย ส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล ได ด าเน นการต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ตามเกณฑ ท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดเป นประจ าอย างต อเน อง โดยม ข นตอนและว ธ การในการด าเน นการต ดตามและประเม นผล ด งน ก าหนดแผนต ดตามและประเม นผล (1) ก าหนดระยะเวลาการต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงาน/โครงการตาม แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ได ร บงบประมาณด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 รอบ ค อ รอบ 6 เด อน (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ม นาคม 2557) รอบ 12 เด อน (ระหว างเด อนเมษายน ก นยายน 2557) 3

9 (2) ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ท ต องด าเน นการ ต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 ประกอบด วย โครงการ ด านการขนส งและจราจร ท ได ร บจ ดสรรงบประมาณด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ จ านวนท งส น 19 โครงการ สร ปได ด งตารางท 1-1 ตารางท 1-1 แสดงโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ต องด าเน นการต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 หน วย : ล านบาท วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร โครงการ ป โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและการเตร ยมความพร อมด านโครงสร าง พ นฐานและบร การระบบขนส งของไทยส าหร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community : AEC) (สผง.) 2. โครงการศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมต อการเด นทาง บร เวณศ นย คมนาคม พหลโยธ น (สพร.) 3. โครงการศ กษาพ ฒนาปร บปร ง บ าร งร กษาระบบฐานข อม ล ข อสนเทศและ แบบจ าลอง เพ อบ รณาการพ ฒนาการขนส งและจราจร การขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบและระบบโลจ สต กส (TDL) (ศทท.) 4. โครงการศ กษาการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารจากระบบขนส งมวลชน ระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน (สพร.) 5. โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะ ท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก (สพร.) 4 งปม. นอก งปม โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-นครราชส มา(สพร.) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-ห วห น (สพร.) โครงการศ กษาพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพระบบการขนส งส นค าต อเน อง หลายร ปแบบเช อมโยงก บเขตพ นท ฐานการผล ตหล กของประเทศ (สผง.) 9. โครงการศ กษาการพ ฒนาจ ดพ กรถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค าสายหล ก ของประเทศ (สพร.) 10. โครงการศ กษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม เพ อการท องเท ยว เส นทาง ส ราษฎร ธาน -พ งงา-ภ เก ต (สสภ.) 11. โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท พ ษณ โลก-เช ยงใหม (สพร.) 12. โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-หนองคาย ระยะท นครราชส มา-หนองคาย (สพร.) 13. โครงการศ กษาออกแบบรายละเอ ยดระบบขนส งมวลชนเม องนครราชส มาและ การพ ฒนาระบบเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส งเขตพ นท จ งหว ดนครราชส มา (สสภ.)

10 โครงการ 14. โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นระบบเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส ง เขตพ นท จ งหว ดพ ษณ โลก (สพร.) 15. โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นในการจ ดต ง น คมอ ตสาหกรรมการบ นของประเทศไทย (สผง.) 16. โครงการศ กษาเพ อส งเสร มการเด นทางท ไม ใช เคร องยนต (Non Motorized Transport) และปร บปร งการเช อมต อการเด นทางระบบขนส ง สาธารณะเพ อการขนส งอย างย งย นและเป นม ตรต อส งแวดล อม (งบกองท น อน ร กษ พล งงาน) (สผป.) 17. โครงการศ กษาความเหมาะสมของระบบขนส งสาธารณะในพ นท สม ย เพ อส งเสร มการท องเท ยว (งบกองท นเพ อความปลอดภ ยในการใช รถใช ถนน (กปถ.)) 18. แผนงานด าเน นงานการบร หารจ ดการระบบต วร วม (Program Management Services : PMS) (สตร.) 19. การด าเน นงานจ ดท าระบบศ นย บร หารจ ดการรายได กลาง (Central Clearing House: CCH) (สตร.) วงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ป 2557 งปม. นอก งปม รวม ว ธ การต ดตามผลการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ (1) สผง. (ตผ.) ได ก าหนดแบบฟอร มรายงานการต ดตามความก าวหน าการด าเน นงาน ตามแผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ของ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป น เคร องม อส าหร บต ดตามความก าวหน าผลการด าเน นงานและผลการใช จ ายงบประมาณในการด าเน นโครงการ ด งกล าว (Monitoring) (2) รวบรวมข อม ลผลการด าเน นงานในแต ละโครงการ โดยจ ดส งแบบฟอร มรายงาน การต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานตามแผนงานโครงการด านการขนส งและจราจร ของ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ให ส าน ก/กอง/ศ นย ท เป นผ ร บผ ดชอบกรอกข อม ลและรายงานผลการด าเน นงาน รอบ 6 เด อน และ 12 เด อน โดยม สาระส าค ญ ประกอบด วย 2.1 ป จจ ยสภาวะแวดล อมหร อบร บทโครงการ 2.2 ด านป จจ ยน าเข า 2.3 ด านกระบวนการ 2.4 ด านผลผล ต 2.5 ผลการตอบสนองต อเป าหมายของแผนปฏ บ ต ราชการฯ 5

11 1.3.3 ว ธ การประเม นผล การประเม นผลโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สนข. ม ว ธ การประเม นผล ด งน (1) การประเม นผลแบบ Goal-based Approach โดยย ดว ตถ ประสงค ของโครงการ เป นหล กในการประเม นความส าเร จ ซ งเป นท งเป าหมายของการประเม นและผลล พธ ท คาดหว งสามารถน ามาใช เป นเกณฑ ต ดส นผลส าเร จของการด าเน นงาน และข อม ลท ได จากการประเม นแบบน จะเป นประโยชน ต อการ ปร บปร งแก ไขการด าเน นโครงการในระยะต อไป (2) การประเม นผลด วย CIPPI Model โดยพ จารณาองค ประกอบการด าเน นโครงการท ครอบคล มด านบร บทหร อสภาวะแวดล อมต างๆ (Context) ป จจ ยน าเข า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผล ต (Product) และผลกระทบ (Impact) โครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ ประจ าป 2557 รอบ 12 เด อน (ต ลาคม 2556-ก นยายน 2557) จ านวน 17 โครงการ จ าแนกเป นโครงการท อย ระหว าง ด าเน นการ 13 โครงการ ม ประเด นการประเม น ประกอบด วย 1.1 ความก าวหน าของการด าเน นโครงการเท ยบก บแผนงานท ก าหนด 1.2 ผลส าเร จเบ องต น 1.3 ป ญหา อ ปสรรค สาเหต และแนวทางแก ไขท ผ านมา 1.4 แนวทางการด าเน นงานต อไป และข อเสนอแนะ และเป นโครงการท ส นส ดแล ว จ านวน 6 โครงการ ม ประเด นการประเม น ประกอบด วย 2.1 ผลผล ตหร อความส าเร จของโครงการ (Output) ตามท ก าหนดไว ในว ตถ ประสงค รวมถ งป ญหาอ ปสรรคจากการด าเน นโครงการ 2.2 ผลล พธ โครงการ (Outcome) รวมถ งผลพลอยได ท งในด านบวกและด านลบ 2.3 ผลกระทบของโครงการ (Impact) ท เก ดข นต อประชาชนและพ นท เป าหมาย รวมถ งผ ท เก ยวข องอ นๆ ท งในด านบวกและด านลบ 2.4 ความต อเน องและย งย น (Sustainability) การจ ดท ารายงาน ส าน กแผนงาน โดยกล มต ดตามและประเม นผล น าข อม ลท ได จากการต ดตาม และประเม นผลของแต ละโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข.ฯ มาประมวลและจ ดท ารายงาน สร ปประเม นผลความส าเร จในภาพรวมตามแผนการต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เสนอผ บร หาร สนข. พ จารณาให ความเห นชอบ รายละเอ ยดสร ปข นตอนและว ธ การในการด าเน นการต ดตามและประเม นผล ปรากฏด งภาพท 1-1 6

12 ภาพท 1-1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ

13 บทท 2 ผลการต ดตามและประเม นผลการด าเน นโครงการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพรวม แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ซ ง สนข. ได ด าเน นการทบทวนเม อเด อน พฤศจ กายน 2556 ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ไว 3 ประเด น ค อ (๑) การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส งและจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศ (2) การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร (3) การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรส การเป นองค กรสมรรถนะส ง ป งบประมาณ พ.ศ สนข. ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จ านวนท งส น ล านบาท ส าหร บด าเน นการแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ เพ อตอบสนอง ต อนโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม โดยจ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร สนข. ได ด งตารางท 2-1 และภาพท 2-1 ตารางท 2-1 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ หน วย : ล านบาท จ านวน ประเด นย ทธศาสตร ท งบประมาณ ค ดเป นร อยละ 1. การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส ง และจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของ ประเทศ 2. การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการ ขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร 3. การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กร ส การเป นองค กรสมรรถนะส ง แผนงาน/โครงการ รวม หมายเหต : ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ม เฉพาะแผนงาน/โครงการด านการฝ กอบรมบ คลากรภายในกระทรวงคมนาคม 8

14 ร อยละ 0.71 ร อยละ ร อยละ ภาพท 2-1 แสดงร อยละงบประมาณป พ.ศ ของ สนข. จ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร นอกจากน สนข. ย งได ร บงบประมาณสน บสน นจากหน วยงานอ น (เง นนอกงบประมาณ) ได แก กองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อความปลอดภ ยในการใช รถใช ถนน และเง นก เพ อฟ นฟ เศรษฐก จและพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ในการด าเน นโครงการด านการขนส ง และจราจร จ านวน 4 โครงการ วงเง นรวมท งส น ล านบาท ในการน เพ อให สนข. ม ผลการด าเน นงานท บรรล เป าหมาย ต วช ว ด ระด บความส าเร จ ของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ จ งได ด าเน นการต ดตามและประเม นผลเฉพาะส วนท เป น โครงการด านการขนส งและจราจร ท ใช งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ หมวดงบรายจ ายอ น และโครงการด านการขนส งและจราจรท ใช เง นนอกงบประมาณจากหน วยงานอ นเท าน น ซ งในป งบประมาณ พ.ศ สนข. ด าเน นการท งส น 19 โครงการ จ าแนกเป น โครงการท ได ร บงบประมาณผ กพ น จ านวน 11 โครงการ วงเง นรวม ล านบาท โครงการท ได ร บงบประมาณป พ.ศ (โครงการใหม ) จ านวน 4 โครงการ วงเง นรวม ล านบาท โครงการใช เง นนอกงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ วงเง นรวม ล านบาท 9

15 ลบ ลบ ลบ. ภาพท 2-2 แสดงจ านวนงบประมาณท สนข. ได ร บในการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ป พ.ศ ผลการต ดตามความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ 2557 ณ เด อนก นยายน 2557 จากการต ดตามความก าวหน าการด าเน นแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ พบว า แผนงาน/โครงการ ท อย ในความร บผ ดชอบ ของส าน ก/กอง/ศ นย รอบท 2 ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557 จ านวน 19 โครงการ ซ งเป นโครงการ ท ได ร บจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ และเง นสน บสน นจากหน วยงานอ น แบ งเป น โครงการท ได ร บงบประมาณผ กพ น จ านวน 11 โครงการ โครงการท ได ร บงบประมาณใหม ป พ.ศ (โครงการใหม ) จ านวน 4 โครงการ โครงการใช เง นนอกงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ ในส วนของผลการเบ กจ าย พบว า ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 สามารถเบ กจ ายงบประมาณ รายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช ในการด าเน นโครงการ จ านวน ล านบาท ค ดเป น ร อยละ คงเหล อ ล านบาท ค ดเป นร อยละ และเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณได ล านบาท ค ดเป นร อยละ คงเหล อ ล านบาท ค ดเป นร อยละ รายละเอ ยดปรากฏด งตารางท 2-2 และ 2-3 และภาพท 2-2 ถ ง 2-5 ตารางท 2-2 แสดงผลการเบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากการด าเน นโครงการ ด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 หน วย : ล านบาท ประเภทงบประมาณ งบประมาณท ได ร บในการด าเน นโครงการ เบ กจ าย คงเหล อ ตามแผนปฏ บ ต ราชการฯ - เง นงบประมาณแผ นด น (57.33%) - เง นนอกงบประมาณ (19.72%) (42.67%) (80.28%) 10

16 ล าด บ ท ตารางท 2-3 แสดงผลความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ. พ.ศ (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557) ช อโครงการ 1 โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและ เตร ยมความพร อมด านโครงสร าง พ นฐานและบร การระบบขนส ง ของไทยส าหร บการเป นประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) 2 โครงการศ กษาพ ฒนาระบบ การเช อมต อการเด นทางบร เวณ ศ นย คมนาคมพหลโยธ น 3 โครงการศ กษาพ ฒนาปร บปร ง บ าร งร กษาระบบฐานข อม ล ข อสนเทศและแบบจ าลองเพ อ บ รณาการพ ฒนาการขนส งและ จราจร การขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ และระบบโลจ สต กส (TDL) 4 โครงการศ กษาการเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารจากระบบ ขนส งมวลชนระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน 5 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง กร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก 6 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง กร งเทพฯ-นครราชส มา 7 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง กร งเทพฯ-ห วห น 8 โครงการศ กษาพ ฒนาเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพระบบการขนส งส นค า ต อเน องหลายร ปแบบ เช อมโยงก บ เขตพ นท ฐานการผล ตหล กของประเทศ 9 โครงการศ กษาการพ ฒนาจ ดพ ก รถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค า สายหล กของประเทศ หน วย : ล านบาท ป งบประมาณ พ.ศ หน วย เบ กจ าย งาน งบประมาณ ณ ว นท 22 ก.ย. 57 คงเหล อ หมายเหต จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ สผง แล วเสร จเม อว นท 10 ม ถ นายน 2557 ล าช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดเด อนก นยายน 2556) สพร แล วเสร จเม อว นท 19 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 19 ต ลาคม 2556) ศทท ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 10 ม นาคม 2557) สพร แล วเสร จเม อว นท 5 พฤศจ กายน 2556 ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 19 ส งหาคม 2556) สรร แล วเสร จเม อว นท 4 ธ นวาคม 2556 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 9 ธ นวาคม 2556) สรร ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 29 มกราคม 2557) สรร แล วเสร จ เม อว นท 31 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 29 มกราคม 2557) สผง เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดเด อนต ลาคม 2557) สผง ช ากว าแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 13 ส งหาคม 2557) 11

17 ล าด บ ท ช อโครงการ 10 โครงการศ กษาและออกแบบทางรถไฟ สายใหม เพ อการท องเท ยว เส นทาง ส ราษฎร ธาน -พ งงา-ภ เก ต 11 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 2 พ ษณ โลก-เช ยงใหม 12 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟ ความเร วส ง สายกร งเทพฯ-หนองคาย ระยะท 2 นครราชส มา-หนองคาย 13 โครงการศ กษาออกแบบรายละเอ ยด ระบบขนส งมวลชนเม องนครราชส มา และการพ ฒนาระบบเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารก บระบบ รถไฟความเร วส งเขตพ นท จ งหว ด นครราชส มา 14 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ ออกแบบเบ องต นระบบเช อมต อ การเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟ ความเร วส ง เขตพ นท จ งหว ดพ ษณ โลก 15 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ ออกแบบเบ องต นในการจ ดต งน คม อ ตสาหกรรมการบ นของประเทศไทย 16 โครงการศ กษาเพ อส งเสร ม การเด นทางท ไม ใช เคร องยนต (Non Motorized Transport) และ ปร บปร งการเช อมต อการเด นทาง ระบบขนส งสาธารณะเพ อการขนส ง อย างย งย นและเป นม ตรต อ ส งแวดล อม 17 โครงการศ กษาความเหมาะสม ของระบบขนส งสาธารณะในพ นท ป งบประมาณ พ.ศ หน วย เบ กจ าย งาน งบประมาณ ณ ว นท 22 ก.ย. 57 คงเหล อ หมายเหต จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ สสภ เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 10 พฤศจ กายน 2557) สพร เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 22 พฤศจ กายน 2557) สรร อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา สสภ อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา สพร อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา สผง อย ระหว างด าเน นการ จ ดจ างท ปร กษา รวม งปม สผป. สม ย เพ อส งเสร มการท องเท ยว 18 โครงการจ ดท าแผนงานด าเน นงาน การบร หารจ ดการระบบต วร วม ( Program Management Services : PMS) 19 โครงการจ ดท าระบบศ นย บร หาร จ ดการรายได กลาง (Central Clearing House: CCH) สสภ แล วเสร จเม อว นท 29 ส งหาคม 2557 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ด ว นท 11ธ นวาคม 2557) อย ระหว างด าเน นการ สตร เป นไปตามแผน (ส ญญา ส นส ดว นท 8 มกราคม 2560) สตร อย ระหว างด าเน นการ รวมเง น นอก งปม รวมท งส น

18 ลบ ลบ. ภาพท 2-3 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ใช เง นงบประมาณแผ นด น) อย ระหว างจ ดจ างท ปร กษา ภาพท 2-4 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นงบประมาณแผ นด น 13

19 ลบ ลบ. ภาพท 2-5 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ใช เง นนอกงบประมาณ) อย ระหว างขออน ม ต จ างผ ด าเน นโครงการฯ ภาพท 2-6 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นนอกงบประมาณ 14

20 ผลการด าเน นโครงการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ เด อนก นยายน 2557 สนข. ม ผลการด าเน นงาน/โครงการภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ในป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 19 โครงการ สร ปได ด งน 1. โครงการท ด าเน นการแล วเสร จ ม จ านวน 6 โครงการ ประกอบด วย 1.1 โครงการท ได ร บงบประมาณแผ นด น จ านวน 5 โครงการ ได แก โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและเตร ยมความพร อมด านโครงสร างพ นฐาน และบร การระบบขนส งของไทยส าหร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) เร มด าเน นโครงการเม อว นท 15 ม ถ นายน 2555 แล วเสร จเม อว นท 10 ม ถ นายน 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดเด อนก นยายน 2556) โครงการศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมต อการเด นทางบร เวณศ นย คมนาคมพหลโยธ น เร มด าเน นโครงการเม อว นท 20 ส งหาคม 2555 แล วเสร จเม อว นท 19 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 19 ต ลาคม 2556) เน องจากการศ กษาไม แล วเสร จ ตามระยะเวลาท ก าหนด และการเบ กจ ายเง นล าช ากว าแผน โครงการศ กษาการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารจากระบบขนส งมวลชน ระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน เร มด าเน นโครงการเม อว นท 20 ส งหาคม 2555 แล วเสร จเม อว นท 5 พฤศจ กายน 2556 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 19 ส งหาคม 2556) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก เร มด าเน นโครงการเม อว นท 10 ต ลาคม 2555 แล วเสร จเม อว นท 4 ธ นวาคม 2556 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 9 ธ นวาคม 2556) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-ห วห น เร มด าเน นโครงการเม อว นท 30 พฤศจ กายน 2555 แล วเสร จเม อว นท 31 ม นาคม 2557 ช ากว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 29 มกราคม 2557) 1.2 โครงการนอกงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ ค อ โครงการศ กษาเพ อส งเสร มการเด นทาง ท ไม ใช เคร องยนต (Non Motorized Transport) และปร บปร งการเช อมต อการเด นทางระบบขนส งสาธารณะ เพ อการขนส งอย างย งย นและเป นม ตรต อส งแวดล อม เร มด าเน นโครงการเม อว นท 12 ธ นวาคม 2556 แล วเสร จ เม อว นท 29 ส งหาคม 2557 เร วกว าแผน (ส ญญาส นส ดว นท 11 ธ นวาคม 2557) 2. โครงการท อย ระหว างด าเน นการ ม จ านวน 13 โครงการ 2.1 โครงการท ได ร บงบประมาณแผ นด น จ านวน 10 โครงการ ได แก โครงการศ กษาพ ฒนาปร บปร ง บ าร งร กษาระบบฐานข อม ลข อสนเทศและ แบบจ าลองเพ อบ รณาการพ ฒนาการขนส งและจราจร การขนส งต อเน องหลายร ปแบบ และระบบโลจ สต กส (TDL) เร มด าเน นโครงการเม อว นท 7 ก นยายน 2555 ส นส ดส ญญาว นท 10 ม นาคม 2557 ป จจ บ น ท ปร กษาฯ จ ดส งร างรายงานฉบ บสมบ รณ (Draft final Report) ให สนข. แล ว โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 95.2 ช ากว าแผน 15

21 2.1.2 โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-นครราชส มา เร มด าเน น โครงการเม อว นท 30 พฤศจ กายน 2555 ส นส ดส ญญาว นท 29 มกราคม 2557 ป จจ บ น คณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ ม มต เห นชอบรายงานการศ กษา ความเหมาะสม (ฉบ บปร บปร งแก ไข คร งท 2) รายงานสร ปแนวทางการด าเน นโครงการรถไฟความเร วส ง รายการ ค านวณ แบบกรอบรายละเอ ยด (Definitive Drawing) แบบแปลนแสดงแนวเขตทางและค าพ ก ดแบบแปลนแสดง ท ด นท ถ กเขตทาง แบบแปลนแสดงทร พย ส นท อย ในเขตทาง และบ ญช รายการแปลงท ด นท อย ในเขตทาง รายงาน บ ญช ปร มาณงานและประมาณราคาค าก อสร าง และเอกสารประกวดราคา เม อว นท 19 ส งหาคม 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 85 ช ากว าแผน โดย สนข. ได ม หน งส อแจ งปร บรายว น ตามเง อนไขของส ญญา โครงการศ กษาพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพระบบการขนส งส นค าต อเน อง หลายร ปแบบ เช อมโยงก บเขตพ นท ฐานการผล ตหล กของประเทศ เร มด าเน นโครงการเม อว นท 8 ส งหาคม 2556 ส นส ดส ญญาเด อนต ลาคม 2557 ป จจ บ นคณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ ม มต เห นชอบรายงานความก าวหน า ฉบ บท 3 เม อว นท 25 กรกฎาคม 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 86 เป นไปตามแผน โครงการศ กษาการพ ฒนาจ ดพ กรถบรรท กตามเส นทางขนส งส นค าสายหล ก ของประเทศ เร มด าเน นโครงการเม อว นท 15 ส งหาคม 2556 ส นส ดส ญญาว นท 13 ส งหาคม 2557 ป จจ บ นอย ระหว างท ปร กษาจ ดส งรายงานฉบ บสมบ รณ โดยภาพรวมม ผลการ ด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 95 ช ากว าแผน โครงการศ กษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม เพ อการท องเท ยว เส นทางส ราษฎร ธาน - พ งงา-ภ เก ต เร มด าเน นโครงการเม อว นท 11 ก นยายน 2556 ส นส ดส ญญาว นท 10 พฤศจ กายน 2557 ป จจ บ น ผอ.สนข. เห นชอบรายงานฉบ บกลาง (Interim Report) รายงาน ก าหนดแนวทางการออกแบบ (Conceptual Design Report) แล ว โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน า ค ดเป นร อยละ 50 เป นไปตามแผน โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 2 พ ษณ โลก-เช ยงใหม เร มด าเน นโครงการเม อว นท 23 ก นยายน 2556 ส นส ดส ญญาว นท 22 พฤศจ กายน 2557 ป จจ บ นคณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ ม มต เห นชอบร างแบบกรอบรายละเอ ยด (Draft Definitive Design Drawings) และร างแบบแปลนแสดงทร พย ส นท อย ในเขตทาง และร างบ ญช รายการ แปลงท ด นท อย ในเขตทาง เม อว นท 29 กรกฎาคม 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ 70 เป นไปตามแผน โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง สายกร งเทพฯ-หนองคาย ระยะท 2 นครราชส มา-หนองคาย ระยะเวลาด าเน นการ 14 เด อน ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา โครงการศ กษาออกแบบรายละเอ ยดระบบขนส งมวลชนเม องนครราชส มาและ การพ ฒนาระบบเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส งเขตพ นท จ งหว ดนครราชส มา ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา 16

22 2.1.9 โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นระบบเช อมต อการเด นทาง ของผ โดยสารก บระบบรถไฟความเร วส ง เขตพ นท จ งหว ดพ ษณ โลก ระยะเวลาด าเน นการ 12 เด อน ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา โครงการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นในการจ ดต งน คมอ ตสาหกรรม การบ นของประเทศไทย ระยะเวลาด าเน นการ 12 เด อน ป จจ บ น อย ระหว างด าเน นการจ ดจ างท ปร กษา 2.2 โครงการนอกงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ ได แก โครงการศ กษาความเหมาะสมของระบบขนส งสาธารณะในพ นท สม ย เพ อส งเสร ม การท องเท ยว ป จจ บ นคณะกรรมการก าก บการศ กษาฯ เห นชอบรายงานความก าวหน า (inception) เม อว นท 4 ก นยายน 2557 โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ โครงการจ ดท าแผนงานด าเน นงานการบร หารจ ดการระบบต วร วม Program Management Services (PMS) เร มด าเน นโครงการเม อว นท 8 มกราคม 2556 ส นส ดส ญญาว นท 8 มกราคม 2560 ป จจ บ น ผ เช ยวชาญได จ ดท ารายงานความก าวหน าฉบ บท 6 และรายงาน สร ปโครงการน าร องแล ว โดยภาพรวมม ผลการด าเน นงานค บหน าค ดเป นร อยละ เป นไปตามแผน โครงการจ ดท าระบบศ นย บร หารจ ดการรายได กลาง (Central Clearing House : CCH) ระยะเวลาด าเน นการ 30 เด อน ป จจ บ น ได ต วผ ร บจ างด าเน นโครงการจ ดท าระบบศ นย บร หารจ ดการรายได กลาง (Central Clearing House : CCH) แล ว ค อ BSV Consortium ในวงเง น 338 ล านบาท (รวมภาษ ม ลค าเพ ม) อย ระหว างขออน ต จ างผ ด าเน นโครงการฯ และลงนามในส ญญาจ างตามข นตอนต อไป คาดว าจะสามารถลงนาม ในส ญญาจ างและเร มด าเน นโครงการฯ ได ภายในเด อนต ลาคม การประเม นผลการด าเน นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ เด อนก นยายน 2557 สนข. สามารถด าเน นงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. เสร จเร ยบร อยแล ว (Post Evaluation) จ านวน 6 โครงการ และอย ระหว าง ด าเน นการ (Ongoing Evaluation) อ กจ านวน 13 โครงการ ม ผลการประเม นภาพรวม ด งน การประเม นผลโครงการท ด าเน นงานเสร จเร ยบร อยแล ว (Post Evaluation) โดยประเม นแบบ CIPPI Model ประกอบด วย การประเม นด านบร บทหร อสภาวะแวดล อมต างๆ (Context) ด านป จจ ยน าเข า (Input) ด านกระบวนการ (Process) ด านผลผล ต (Product) และด านผลกระทบ (Impact) ม โครงการท ท าการประเม น จ านวน 6 โครงการ ได แก (1) โครงการศ กษาประเม นศ กยภาพและเตร ยมความพร อมด านโครงสร างพ นฐาน และบร การระบบขนส งของไทยส าหร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) (2) โครงการศ กษาพ ฒนาระบบการเช อมต อการเด นทางบร เวณศ นย คมนาคมพหลโยธ น (3) โครงการศ กษาการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารจากระบบขนส งมวลชน ระยะท 1 เขตพ นท จ งหว ดปท มธาน (4) โครงการศ กษาและออกแบบรถไฟความเร วส ง กร งเทพฯ-เช ยงใหม ระยะท 1 กร งเทพฯ-พ ษณ โลก 17

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : ๑/๗ ช อส วนราชการ / จ งหว ด : ส าน กอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรน าบาดาล กรมทร พยากรน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร

ช อแผนงาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลแผนท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร ช องาน/โครงการ/งาน โครงการน าเข าข อม ลท ร ปแปลงท ด นราชพ สด ประเภททะเบ ยนท วไปท ย งม ได น าเข าในระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร (GIS) ในเขตพ นท กร งเทพมหานครและ พ นท 76 จ งหว ดท วประเทศ ประจ าป งบประมาณ 2556 หน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information