รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น

2 คำนำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น โดยศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ส าน กว ชาการ ได มองเห นความส าค ญของการส บทอดอาย พระพ ทธศาสนาต อไปอ ก เพราะเป น การร กษาอน ร กษ ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม จ งได จ ดโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อให ตรงก บว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการคร งน ด วย โดยเน นไปเพ อเป นการอน ร กษ และส บสาน ว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป นอกจากน ย งทาให เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตาม ฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา เอกสารฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นงานโครงการทอดกฐ น ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หว งเป นอย างย งว าเอกสารรายงานผลการด าเน นงานฉบ บน คงจะเป นข อม ลท เป นประโยชน เพ อใช เป นฐานข อม ล ของดาเน นคร งต อไปอ นเป นประโยชน ต อประชาชนผ ท สนใจต อไป คณะผ จ ดทา

3 สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา ก สารบ ญ ข บทสร ปผ บร หาร ค รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ๑ ๑๕ ภาคผนวก หน งส อขออน ม ต จ ดโครงการ กาหนดการโครงการ ต วอย างแบบประเม นความพ งพอใจ รายช อผ เข าร วมโครงการ ภาพประกอบการจ ดโครงการ/ก จกรรม

4 บทสร ปผ บร หำร การจ ดโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพราะมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได มองเห นความส าค ญของการส บทอดอาย ประเพณ และว ฒนธรรมของการ ประเพณ ทอดกฐ นประจ าป ของมหาว ทยาล ย ด วยค าน ยมท ส าค ญของความเป นไทย ม ล กษณะเฉพาะโดดเด น กล าวค อ การน บถ อพระพ ทธศาสนาท อย บนรากฐานความศร ทธาท ม อย ในประชาชนท กคน การท ได ปฏ บ ต ก จว ตร และการบ าเพ ญตนในประเพณ ส าค ญทางพระพ ทธศาสนา จ งเป นการเสร มสร างบ ญบารม ให ส งข น การจ ดงาน ประเพณ ทอดกฐ นประจ าป น บเป นก จกรรมส าค ญท ชาวไทยได ย ดถ อปฏ บ ต ส บทอดก นมาเป นเวลานาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได ตระหน กในก จกรรมการทอดกฐ นสาม คค ด งกล าวจ งได ก าหนดเป นโครงการหน งตามพ นธก จด านทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท ๖ ด านการทาน ศ ลปว ฒนธรรม ตามพ นธก จมหาว ทยาล ยและนโยบายของร ฐบาล โดยได ม การประเม นความพ งพอใจของผ เข ารเข าร วม ผลด านความพ งพอใจในภาพร วมของโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผล การศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค า คะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๒ รองลงมาค อ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๙ ส วนในด านความสะอาดและจ านวนของห องส ขาท ให บร การ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๘ และม ความพ งพอใจมาก ท ส ดในห วข อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในห วข อ ของความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ม ความพ งพอใจมากท ส ด โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ยย งม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการ เป นไปอย างกว างขวาง โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๑ ด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ และค าเฉล ยของการประเม นภาพรวมผ เข าร วมโครงการ ทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเม น พบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อ ภาพรวมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย โดยค าคะแนนเฉล ยอย ท ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๑ รองลงมาค อโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนในห วข อท านสามารถ นาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ผลการศ กษาพบว าม ความ พ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในด านโครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕

5 รำยงำนผลดำเน นงำน โครงกำรทอดกฐ นมหำว ทยำล ย ประจำป ๒๕๕๕ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำว ทยำล ยมหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ว ทยำเขตขอนแก น... ๑ ช อโครงกำร : โครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจาป ๒๕๕๕ ๒. ช อหน วยงำน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น รห สโครงกำร... ๓. ผ ร บผ ดชอบโครงกำร ศ นย บร การว ชาการและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มจร.ว ทยาเขตขอนแก น ๔. ควำมสอดคล องก บ ๔.๑ ย ทธศำสตร และกลย ทธ มหำว ทยำล ย. ย ทธศำสตร ข อท ๔. กลย ทธ ท ๕.๒ ๕. ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๖. หล กกำรและเหต ผล ค าน ยมท สาค ญของความเป นไทย ม ล กษณะเฉพาะโดดเด น กล าวค อ การน บถ อพระพ ทธศาสนาท อย บน รากฐานความศร ทธาท ม อย ในประชาชนท กคน การท ได ปฏ บ ต ก จว ตรและการบ าเพ ญตนในประเพณ ส าค ญทาง พระพ ทธศาสนา จ งเป นการเสร มสร างบ ญบารม ให ส งข น การจ ดงานประเพณ ทอดกฐ นประจ าป น บเป นก จกรรม ส าค ญท ชาวไทยได ย ดถ อปฏ บ ต ส บทอดก นมาเป นเวลานาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก น ได ตระหน กในก จกรรมการทอดกฐ นสาม คค ด งกล าวจ งได ก าหนดเป นโครงการหน งตามพ นธก จด าน ทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท ๖ ด านการทาน ศ ลปว ฒนธรรม โดยกาหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานประจาป ๒๕๕๕ ด งน น เพ อให การด าเน นการเป นไปด วยความเร ยบร อยและบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ย ศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ร วมก บ สถาน ว ทย กระจายเส ยงพระพ ทธศาสนา F.M. ๑๐๑.๗๕ MHZ. มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น และชมรมรวมพลคนพ ทธ จ งกาหนดจ ดโครงการทอดกฐ นสาม คค ข นระหว างว นท ๒๙-๓๐ ต ลาคม ๒๕๕๕ ต งองค กฐ น ณ อาคารหอประช ม เฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตาบลโคกส อาเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๗. ว ตถ ประสงค ๗.๑. เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตามฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา ๗.๒. เพ อเป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป

6 ๗.๓. เพ อเป นท นสน บสน นกองท นการศ กษาน ส ต กองท นเผยแผ พระพ ทธศาสนา สร างอาคารหอพ ก สงฆ และปร บปร งสถาน ว ทย พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๘. ล กษณะก จกรรม ๘.๑ ต งองค กฐ นและร บบร จาคท วไป ๘.๒ ถวายภ ตตาหารเพลแด พระสงฆ ๘.๓ การแสดงธรรมเทศนา ๑ ก ณฑ ๘.๔ พระสงฆ ทรงสมณศ กด ๙ ร ป เจร ญพระพ ทธมนต ฉลององค กฐ น ๘.๕ ไหว พระ สวดมนต สมาทานศ ล เจร ญจ ตภาวนา ๘.๖ ประกอบพ ธ ถวายผ ากฐ น เคร อง ของบร วาร และเคร องไทยธรรม ๙. เป ำหมำยผลผล ต ๙.๑. เช งปร มำณ(Output) ๑) องค กฐ นสาม คค จานวน ๑ กอง ๒) บ คลากรและน ส ตของมหาว ทยาล ยเข าร วมก จกรรม จานวน ๘๐ ร ป/คน ๓) ชมรมรวมพลคนพ ทธและพ ทธศาสน กชนท วไป จานวน ๑,๐๐๐ คน ๙.๒. เช งค ณภำพ(Outcome) ๑) ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ร อยละ ๘๐ ๒) ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ตและพ ทธศาสน กชน ได ท าบ ญตามกาล บ าเพ ญทานบารม ได ปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพระพ ทธศาสนา ได อน ร กษ ส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ น น าไปส ความร ก ความสาม คค และความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป - ม ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จานวน ๑,๐๒๑ ร ป/คน ระด บคะแนนค าเฉล ยความพ งพอใจของผ ตอบแบบประเม นโครงการพระไตรป ฎกศ กษา ประจาป ๒๕๕๕ ด งน คะแนนเฉล ย ๑.๐๐ ๑.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจน อยท ส ด คะแนนเฉล ย ๑.๕๑-๒.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจน อย คะแนนเฉล ย ๒.๕๑ ๓.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจปานกลาง คะแนนเฉล ย ๓.๕๑ ๔.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจมาก คะแนนเฉล ย ๔.๕๑ ๕.๐๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด

7 จ านวนผ เข าร วมโครงการ จ านวน ๑,๐๒๑ ร ป/คน และจากการเก บแบบประเม นจ านวน จ านวน ๕๐๐ ช ด สามารถสร ปได ด งน ตอนท ๑ ข อม ลส วนต วของผ ตอบแบบสอบถำม จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามสถานภาพ ท เพศ จำนวนคน ร อยละ ๑ ชาย ๒๘๑ ๕๖.๒๐ ๒ หญ ง ๒๑๙ ๔๓.๘๐ รวม ๕๐๐ คน ๑๐๐ เพศ 44% 56% หญ ง ชาย ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จ าแนกตามเพศ พบว าม เพศหญ งมากกว าเพศชายร อยละ ๕๖.๒๐ เพศชาย ร อยละ ๔๓.๘๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมงานโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามอาย ท อำย จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ น อยกว า ๑๘ ป ๖๙ ๑๓.๘๐ ๒ ๑๙ ๒๕ ป ๑๓๖ ๒๗.๒๐ ๓ ๒๖ ๓๕ ป ๘๙ ๑๗.๘๐ ๔ ๓๖ ๕๕ป ๑๒๐ ๒๔.๐๐ ๕ ๕๖ ป ข นไป ๘๖ ๑๗.๒๐ รวม ๕๐๐ คน ๑๐๐

8 อำย 24% 17% 18% 14% 27% น อยกว า ๑๘ ป ๑๙ ๒๕ ป ๒๖ ๓๕ ป ๓๖ ๕๕ป ๕๖ ป ข นไป ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วเร องอาย ของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย พบว าอาย ระหว าง ๑๙ ๒๕ ป มากท ส ด ร อยละ ๒๗.๒๐รองลงมาอาย ระหว าง ๓๖ ๕๕ ร อยละ ๒๔.๐๐ รองลงมาอาย ระหว าง ๒๖ ๓๕ ป ร อยละ ๑๗.๘๐ รองลงมาอาย ต งแต ๕๕ ป ข นไปร อยละ ๑๗.๒๐ และน อยท ส ดค ออาย น อย กว า ๑๘ ป ร อยละ ๑๓.๘๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามการศ กษา ท ระด บกำรศ กษำ จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ ประถมศ กษา ๑๒๕ ๒๕.๐๐ ๒ ม ธยมศ กษาตอนต น ๖๗ ๑๓.๔๐ ๓ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ๘๗ ๑๗.๔๐ ๔ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ๑๔ ๒.๘๐ ๕ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ๑๒ ๒.๔๐ ๖ ปร ญญาตร ๑๓๙ ๒๗.๘๐ ๗ ปร ญญาโท ๔๔ ๘.๘๐ ๘ ปร ญญาเอก ๑๐ ๒.๐๐ ๙ อ น ๆ ๒ ๐.๔ ๕๐๐ คน ๑๐๐

9 กำรศ กษำ ประถมศ กษา 2% 0% ม ธยมศ กษาตอนต น 28% 9% 25% 14% ม ธยมศ กษาตอนปลาย ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 17% ปร ญญาตร 2% 3% ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อ น ๆ ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วเร องระด บการศ กษาของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย พบว า ผ เข าร วมโครงการม ระด บการศ กษาระด บปร ญญาตร มากท ส ดร อยละ ๒๗.๘๐ รองลงมาระด บประถมศ กษา ร อยละ ๒๕.๐๐ รองลงมาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ร อยละ ๑๗.๔๐ รองลงมาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ร อย ละ ๑๓.๔๐ รองลงมาระด บปร ญญาโท ร อยละ ๘.๘๐รองลงมาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ร อยละ ๒.๘๐ รองลงมาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พข นส ง ร อยละ ๒.๔๐ รองลงมาระด บปร ญญาเอก ร อยละ ๒.๐๐ และน อย ท ส ดค อระด บอ น ๆ ร อยละ ๐.๔๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามอาช พ ท อำช พ จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ เยาวชน/น กเร ยน ๘๖ ๑๗.๒๐ ๒ น ส ต/น กศ กษา ๑๓๐ ๒๖.๐๐ ๓ ข าราชการ ๗๐ ๑๔.๐๐ ๔ พน กงานของร ฐ ๒๒ ๔.๔๐ ๕ ร ฐว สาหก จ ๑๒ ๒.๔๐ ๖ พน กงานเอกชน ๑๒ ๒.๔๐ ๗ ธ รก จส วนต ว ๔๒ ๗.๔๐ ๘ อ น ๆ ๑๒๖ ๒๕.๒๐ ๕๐๐ คน ๑๐๐

10 อำช พ 26% 17% เยาวชน/น กเร ยน น ส ต/น กศ กษา 8% 26% ข าราชการ พน กงานของร ฐ 2% 2% 5% 14% ร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน ธ รก จส วนต ว ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วเร องอาช พของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย พบว า ผ เข าร วมโครงการเป นน ส ต/น กศ กษามากท ส ดร อยละ ๒๖.๐๐ รองลงมาเป นอาช พอ น ๆ ร อยละ ๒๕.๒๐ รองลงมาเป นเยาวชน/น กเร ยน ร อยละ ๑๗.๒๐ รองลงมาเป นอาช พข าราชการ ร อยละ ๑๔.๐๐ รองลงมาเป น อาช พธ รก จส วนต ว ร อยละ ๘.๔๐ รองลงมาอาช พพน กงานของร ฐ ร อยละ ๔.๔๐ และน อยท ส ดค ออาช พพน กงาน เอกชนและร ฐว สาหก จ ร อยละ ๒.๔๐ ตอนท 2 กำรผลกำรดำเน นงำนโครงกำรในแต ละด ำน ท รำยกำรประเม น จำนวน S.D. แปลผล ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑ โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ๕๐๐ ๔.๘๕ ๐.๔๖ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ๒ ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ น มหาว ทยาล ยมาก ๕๐๐ ๔.๙๑ ๐.๓๓ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ๓ ท านสามารถน าเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรม การทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ๕๐๐ ๔.๘๖ ๐.๓๗ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ๔ โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา ๕๐๐ ๔.๘๗ ๐.๔๑ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป รวม ๕๐๐ ๔.๘๗ ๐.๓๙ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด

11 ตำรำงแสดงผลด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ตารางแสดงผลด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากตาราง ด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ และค าเฉล ยของการประเม นภาพรวมผ เข าร วม โครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเม น พบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ต อภาพรวมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย โดยค าคะแนนเฉล ยอย ท ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๑ รองลงมาค อโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนในห วข อท านสามารถ นาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ผลการศ กษาพบว าม ความ พ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในด านโครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ตอนท ๒.๑ ด ำนควำมพ งพอใจ ท รำยกำรประเม น จำนวน S.D. แปลผล ด ำนควำมพ งพอใจ ๑ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย าง ม ความพ งพอใจ ๕๐๐ ๔.๘๑ ๐.๔๕ กว างขวาง มากท ส ด ๒ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ม ความพ งพอใจ ๕๐๐ ๔.๘๙ ๐.๓๘ มากท ส ด

12 ๓ ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ๔ ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ ๕ ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ๖ ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ รวม ๕๐๐ ๔.๙๒ ๐.๓๓ ๕๐๐ ๔.๘๖ ๐.๔๙ ๕๐๐ ๔.๘๕ ๐.๔๗ ๕๐๐ ๔.๘๘ ๐.๔๕ ๕๐๐ ๔.๘๗ ๐.๔๓ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ตำรำงแสดงด ำนควำมพ งพอใจ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากตารางแสดงผลด านความพ งพอใจในภาพร วมของโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วน แบบสอบถามในด านอ นๆ ของโครงการ ด งน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๒ รองลงมาค อ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๙ ส วนในด านความสะอาดและ

13 จานวนของห องส ขาท ให บร การ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๘ และม ความพ งพอใจมากท ส ดในห วข อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในห วข อของความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ม ความพ งพอใจมากท ส ด โดยม ค า คะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ยย งม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการ ประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย างกว างขวาง โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๑ ท รำยกำร ระด บควำมค ดเห น ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑ โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก ๘๙.๕ ๖.๖ ๓.๘ ๐.๑ แค ไหน (๔๔๗) (๓๓) (๑๙) - (๑) ๒ ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญ ๙๒ ๖.๗ ๑.๓ กฐ นมหาว ทยาล ยมาก (๔๖๐) (๓๔) (๖) - - ๓ ๔ ท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรม การทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรม ไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ๘๗.๕ (๔๓๘) ๘๙.๓ (๔๔๖) ๑๑.๔ (๕๗) ๘.๒ (๔๑) ๑.๑ (๕) - - ๒.๕ (๑๓) - - ท รำยกำร ระด บควำมพ งพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนควำมพ งพอใจ ๑ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย าง ๘๓.๓ ๑๔.๔ ๒.๓ กว างขวาง (๔๑๖) (๗๒) (๑๒) - - ๒ ๙๑ ๗.๕ ๑.๑ ๐.๔ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน (๔๔๕) (๓๘) (๕) (๒) - ๓ ๙๓ ๕.๘ ๑.๒ ๐.๒ ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน (๔๖๕) (๒๙) (๕) (๑) - ๔ ๘๗ ๙.๕ ๒.๒ ๑.๓ ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ (๔๓๕) (๔๘) (๑๑) (๖) - ๕ ๘๗.๙ ๙.๖ ๑.๗ ๐.๗ ๐.๑ ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย (๔๔๐) (๔๘) (๘) (๓) (๑) ๖ ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ ๙๒.๓ (๔๖๑) ๓.๒ (๑๖) ๔.๔ (๒๒) ๐.๑ (๑) -

14 ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑.โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามากแค ไหน โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามากแค ไหน 0% 0% 4% 7% 89% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อโครงการน ช วยส งเสร มสร างจรรโลงพระพ ทธศาสนา ค ด เป นร อยละ ๘๙ % รองลงมาม ความพ งพอใจมากค ดเป นร อยละ ๗ % ส วนในด านม ความค ดเห นปานกลาง ๔% ๒.ควำมร ควำมเข ำใจของท ำนในประเพณ กำรทอดบ ญกฐ นมหำว ทยำล ยมำก ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก 0% 1% 7% 92% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ น

15 มหาว ทยาล ยมาก ค ดเป นร อยละ ๙๒ % รองลงมาม ความพ งพอใจมากค ดเป นร อยละ ๗ % ส วนในด านม ความ ค ดเห นน อยท ส ด ๑ % ๓.ท ำนสำมำรถนำเอำประโยชน ท ได จำกกำรร วมก จกรรมกำรทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจำว น ท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการ ทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น 88% 0% 1% 0% 11% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดท านสามารถนาคต ธรรมในพระพ ทธศาสนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ค ดเป นร อยละ ๘๘ % รองลงมาม ความค ดพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๑๐ % ส วนม ความพ ง พอใจน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ ๑ % ในด านท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ๔. โครงกำรน เป นกำรอน ร กษ และส บสำนว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน ำไปส ควำมม นคงแห งสถำบ นชำต พระพ ทธศำสนำ พระมหำกษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นนาไปส ความม นคงแห ง สถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ใ 89% 0% 0% 3% 8% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด

16 ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นนาไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไปค ดเป นร อย ละ ๘๙ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๘ % ส วนม ความพ งพอใจน อยท ส ด ๓ % ด ำนควำมพ งพอใจ ๑.กำรประชำส มพ นธ ก จกรรมโครงกำรเป นไปอย ำงกว ำงขวำง 0% 0% 2% 83% 15% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการ ประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย างกว างขวาง ค ด เป นร อยละ ๘๓ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นเป นร อยละ ๑๕ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ด ๒ % ๒.ควำมเหมำะสมและควำมพร อมของสถำนท จ ดงำน ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน 0% 0% 1% 8% 91% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด

17 ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ค ดเป นร อยละ ๙๑ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๘ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ด ๑ % ๓.ระบบเส ยง แสง และกำรบ นท กก จกรรมในงำน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน 0% 1% 2% 6% 91% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ค ดเป นร อยละ ๙๑ รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๕ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ดเป นร อย ละ ๑ % ๔.ค ณภำพและจำนวนอำหำร และน ำด มท ให บร กำร ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ 1% 2% 3% 5% 89% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด

18 ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ ค ดเป นร อยละ ๘๙ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๕ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ด เป นร อยละ ๑ % ๕.ควำมสะดวกและกำรบร กำรท ได ร บจำกมหำว ทยำล ย ๕.ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย 1% 0% 2% 88% 9% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ค ดเป นร อย ละ ๘๘ % รองลงมาม ความพ งพอใจมากค ดเป นร อยละ ๙ ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ด เป นเป นร อยละ ๑ %

19 ๖.ควำมสะอำดและจำนวนของห องส ขำท ให บร กำร ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ 0% 1% 2% 88% 9% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความสะอาดและจ านวนของห องส ขาท ให บร การ ค ดเป นร อยละ ๘๘ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๙ % ส วนในด านม ความพ งใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ดเป น ร อยละ ๑ % ขอเสนอแนะ ๑.โครงการน ท าให ประชาชนเข าใจบร บทของการทอดกฐ นเพ มมากข นอ นเป นประเพณ ด งเด มของบรรพ บ ร ษ ๒.พ ทธศาสน กชนม ความเข าใจท เป นแก นแท ของพระพ ทธศาสนาเพ มมากข น ๓.เพ อส งเสร มความสาม คค และส นต ส ขในส งคม ๔.เพ อส งเสร มเยาวชนสนใจในการร กษาประเพณ การทอดกฐ นให ส บต อไป ๕.เพ อเป นการเช ดช ธรรมพ ทธศาสน เป นส อท ท าให เข าใจง ายต อหล กธรรมและเป นการเผยแผ พระพ ทธศาสนาอ กช องทางหน ง ๖.เป นประเพณ อ นด งามท ส บมาจากบรรพบ ร ษ ๗.ทาให พ ทธศาสน กชนตระหน กถ งการร กษาพระพ ทธศาสนาให ม นคงส บต อไป ควำมค ดเห นและข อเสนอแนะ ๑.อยากให มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ร กษาประเพณ บ ญกฐ นต อไป และขอให มหาว ทยาล ยจ ดแบบน อ กต อไป

20 ๒.อยากให มหาว ทยาล ยได จ ดให เยาวชนคนร นใหม ได ร บร เข าใจเก ยวก บการประเพณ ทอดกฐ น ๓.เป นโครงการท ด มาก ๔.อยากให ประชาส มพ นธ ให มากกว าน จะด มาก ๕.อยากให จ ดข นท กป เป นโครงการท ม ประโยชน มาก ควรจะประชาส มพ นธ ระด บจ งหว ดหร อระด บ ภ ม ภาค ๑๐. งบประมำณดำเน นกำร ป งบประมำณ ๒๕๕๕ งปม.เง นแผ นด น งปม.เง นรายได งปม.อ นๆ...(ระบ ) - งบประมาณท ได ร บอน ม ต จานวน เป นเง น ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๑. ก จกรรมกำรดำเน นงำน ๑. แต งต งคณะกรรมการบร หารโครงการ ว นท ๒๐ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. ดาเน นการตามโครงการ ว นท ๒๙ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. ประเม นผล/สร ปการดาเน นงาน ว นท ๑-๑๐ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๒. สถำนท ดำเน นกำรณ ณ หอประช มเฉล มพระเก ยรต พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น บ านโคกส ต.โคกส อ.เม อง จ.ขอนแก น ๑๓. ประโยชน ท ได ร บจำกำรดำเน นโครงกำร ๑๓.๑. เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตามฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา ๑๓.๒. เพ อเป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป ๑๓.๓. เพ อเป นท นสน บสน นกองท นการศ กษาน ส ต กองท นเผยแผ พระพ ทธศาสนา สร างอาคารหอพ ก สงฆ และปร บปร งสถาน ว ทย พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๑๔. ป ญหำและอ ปสรรคในกำรดำเน นโครงกำร - ไม ม ๑๕. หน วยงำน/ผ ร บผ ดชอบโครงกำรจะนำกำรประเม นไปปร บปร ง และบ รณำกำรเข ำก บภำรก จอ นๆของ มหำว ทยำล ยอย ำงอ น

21 ภำคผนวก

22

23

24 แบบประเม นโครงกำรทอดกฐ นมหำว ทยำล ย ประจำป ๒๕๕๕ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำว ทยำล ยมหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ว ทยำเขตขอนแก น ท รำยกำร ระด บควำมค ดเห น ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑ โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ๒ ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญ กฐ นมหาว ทยาล ยมาก ๓ ท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรม การทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรม ๔ ไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ท รำยกำร ระด บควำมพ งพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนควำมพ งพอใจ ๑ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย าง กว างขวาง ๒ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ๓ ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ๔ ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ ๕ ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ๖ ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ

25 ภำพประกอบโครงกำร

26

27

28

29

30

31

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช

สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช นป ท ๑ ศ นย บ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information