รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม 5ส

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม 5ส"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม 5ส ประจ าป การศ กษา 2553 ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร

2 1 ค าน า รายงานฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นการและการประเม นโครงการส งเสร ม ก จกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ท จ ดข นเม อว นท 5 ส งหาคม 2553 ขอขอบค ณท มงานผ ร บผ ดชอบโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. ในการจ ดท ารายงานผลการ ประเม นในคร งน และขอขอบค ณ คณาจารย เจ าหน าท และน กศ กษาพยาบาลศาสตร ท กท านท ม ส วนช วยเหล อ ในการจ ดด าเน นก จกรรมให ส าเร จล ล วงตามเป าหมายท ต องการ (อาจารย ดร. จ นทร ท รา เจ ยรณ ย) ประธานคณะท างาน

3 2 สารบ ญ หน า ค าน า.. 1 สารบ ญ... 2 บทท 1 บทน า. 3 บทท 2 ความเป นมาและการด าเน นงานโครงการ... 6 บทท 3 ว ธ การประเม น... 8 บทท 4 ผลการประเม น บทท 5 อภ ปรายสร ปผลการด าเน นงาน 16 ภาคผนวก ก. ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เร องนโยบายการด าเน น ก จกรรม 5 ส ภาคผนวก ข. รายนามคณะอน กรรมการ 5 ส ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ภาคผนวก ค มาตรฐาน 5 ส มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร... 24

4 3 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของการประเม นโครงการ ในป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ก าหนดให ว นท 5 ส งหาคม 2553 เป นว น Big Cleaning Day ท บ คลากร และน กศ กษา จะได ม ก จกรรมการท าความสะอาดอาคาร สถานท และส งแวดล อมให เป นระเบ ยบเร ยบร อย น าอย น าอาศ ย นอกจากน เพ อให มหาว ทยาล ยม ความสวยงามและสะอาดอย เสมอ นอกจากน มทส. ย งก าหนดให ท กว นพฤห สบด เป นว น 5 ส อ กด วย ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ได ตอบสนองนโยบายด งกล าว โดยการจ ดก จกรรม 5 ส และ ม ประเม นผลการท างานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของส าน กว ชาฯ อย างเป นระบบ และเพ อให ได ข อม ลครอบค มท กข นตอนของการวางแผน ส าน กว ชาฯ จ งย ดกรอบแนวค ดในการประเม น โดยใช การ ประเม นแบบ CIPP MODEL ซ งได แบ งการประเม น เป น 4 ข นตอน ค อ 1. การประเม นสภาพแวดล อมหร อบร บท (Context Evaluation) 2. การประเม นป จจ ยเบ องต น (Input Evaluation) 3. การประเม นกระบวนการ (Process Evaluation) 4. การประเม นผลผล ต (Output Evaluation ) นอกจากน เม อส นส ดป การศ กษา ส าน กว ชาฯ ได จ ดให ท การประเม นภาพรวมของอาคาร สถานท โดยผ ใช บร การท อาคารเฉล มพระเก ยรต บรมราช น นาถอ กด วย ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ 1. เพ อน าข อม ลมาปร บปร งแก ไข นโยบาย เป าหมาย ว ตถ ประสงค ของโครงการ ให สอดคล องก บนโยบายการศ กษาชาต สภาพของส าน กว ชาฯ 2. เพ อน าข อม ลมาประกอบการพ จารณาอน ม ต จ ดสรรงบประมาณ ว สด อ ปกรณ และ ทร พยากรท จ าเป น ให สอดคล องเหมาะสมในแต ละโครงการ 3. เพ อน าข อม ลมาปร บปร งแก ไขข อบกพร องด านต างๆในขณะด าเน นการตามโครงการ เพ อให การปฏ บ ต งานเป นไปตามข นตอน บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของ โครงการท ก าหนดไว 4. เพ อน าข อม ลจากผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ ไปประกอบการพ จารณา ปร บปร งแก ไขการวางแผนปฏ บ ต การประจ าป ในป ต อๆไป

5 4 ขอบเขตของการประเม นโครงการ 1. การประเม นคร งน เป นการประเม น โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส.ประจ าป การศ กษา 2553 ของส าน กว ชาพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 2. การประเม นแบ งออกเป น 4 ข นตอน 2.1 การประเม นสภาวะแวดล อมหร อบร บท ( Context Evaluation ) ได แก การศ กษาว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงการ ว าม ความสอดคล อง ส มพ นธ ก บนโยบายการจ ดการศ กษาของชาต สอดคล องก บสภาพและ ความต องการของหาว ทยาล ยและช มชนหร อไม 2.2 การประเม นป จจ ยเบ องต น ( Input Evaluation ) ได แก การศ กษาความ เหมาะสมด านงบประมาณว สด อ ปกรณ และทร พยากรท จ าเป นในแต ละ โครงการ 2.3 การประเม นกระบวนการ ( Process Evaluation ) ได แก การศ กษาข อม ล เก ยวก บความก าวหน า และป ญหาอ ปสรรท เก ดข นระหว างการด าเน นงานตาม โครงการ 2.4 การประเม นผลผล ต ( Output Evaluation ) ได แก การศ กษาผลการ ด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ เปร ยบเท ยบก บเป าหมายและว ตถ ประสงค ของ โครงการท ต งไว 3. ประเม นภาพรวมเม อส นป การศ กษา โดยใช แบบสอยถามท สร างข นเอง ผลท คาดว าจะได ร บจากการประเม นโครงการ 1. ส าน กว ชาฯ ม ข อม ลเพ อใช ประกอบการต ดส นใจในการด าเน นงานตามโครงการท ก ข นตอน 2. ใช เป นเคร องม อของผ บร หารงานของส าน กว ชาฯ 3. ม ข อม ลพร อมท จะรายงานหน วยงานท เก ยวข อง 4. ท าให ม ข อม ลท เพ ยงพอท จะสามารถระบ สภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการ พ ฒนาของหน วยงานได อย างถ กต องและช ดเจน 5. ท าให การก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย และว ธ ด าเน นการได สอดคล องก บสภาพ ป จจ บ น ป ญหาและความต องการพ ฒนาของหน วยงานมากย งข น

6 6. ท าให การใช ทร พยากรต างๆ เป นไปอย างค มค าและเก ดประโยชน ส งส ด 7. ท าให การด าเน นโครงการเป นไปตามรายละเอ ยดท ระบ ไว ในโครงการ และม การ ปร บปร งแก ไขป ญหาอ ปสรรต างๆ เพ อให การด าเน นโครงการบรรล ว ตถ ประสงค และ เป าหมายของโครงการท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพ 8. ท าให ผ บร หารม ข อม ลเพ ยงพอในการพ จารณาปร บปร งแก ไขและพ ฒนา แผนงาน / โครงการในคร งต อไป 9. ท าให หน วยงานม ข อม ลพร อมส าหร บการให บร การหน วยงานท เก ยวข อง 5

7 6 บทท 2 ความเป นมาและการด าเน นโครงการ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาคนให เป นไปอย างม ค ณภาพ ข นอย ก บล กษณะของบ คคลเป นส าค ญ กล าวค อต องเป นคนท ม ค ณภาพ การพ ฒนาประเทศจ งต องพ ฒนาคนด วยการจ ดการศ กษา แต อย างไรก ตามหากคนม ความร แต ขาดภาวะผ น า ขาดความค ดท สร างสรร ขาดระเบ ยบว น ย ไม ด สภาพ ของท องถ น เพราะความร อย างเด ยวไม สามารถสร างคนให เป นคนท สมบ รณ ได ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได ก าหนดความม งหมาย หล กการส าค ญ ในการจ ดการศ กษา ให จ ดก จกรรมท หลากหลาย เพ อพ ฒนาคนให เต มตามศ กยภาพ โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส.เป นโครงการท ช วยสร างคนให เก ดภาวะผ น า ความค ดสร างสรรค ม เหต ผล ตลอดจนม ความร วมม อท ด ในป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ก าหนดให ว นท 5 ส งหาคม 2553 เป นว น Big Cleaning Day ท บ คลากร และน กศ กษา จะได ม ก จกรรมการท าความสะอาดอาคาร สถานท และส งแวดล อมให เป นระเบ ยบเร ยบร อย น าอย น าอาศ ย นอกจากน เพ อให มหาว ทยาล ยม ความสวยงามและสะอาดอย เสมอ นอกจากน มทส. ย งก าหนดให ท กว นพฤห สบด เป นว น 5 ส อ กด วย ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ได ตอบสนองนโยบายด งกล าว โดยการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day ใน ว นท 5 ส งหาคม 2553 ก าหนดให ท กว นพฤห สบด เป นว น 5 ส เน องจากส าน กว ชาพยาบาลศาสตร เป นส าน กว ชาท ม ขนาดเล ก และใช พ นท ร วมก บ ส าน กว ชาแพทยศาสตร บ คลากรม จ านวนน อย ด งน นการแบ งพ นท การท า 5 ส จ งจ าก ดอย เพ ยงห อง ท างานของคณาจารย และห องถ ายเอกสาร 2. ว ตถ ประสงค ผลผล ต ( Outputs ) ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร จ ดก จกรรม 5 ส ผลล พธ ( Outcomes ) ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร ด าเน นงานท กงานเป นไปด วยความเร ยบร อย สะอาด ถ กต อง และเป นระเบ ยบ 3. เป าหมายและขอบข าย 1. ด านปร มาณ - คณาจารย เจ าหน าท และ น กศ กษาพยาบาล จ านวน 60 คน

8 7 2. ด านค ณภาพ - บ คคลากรม ภาวะการเป นผ น าผ ตามท ด ท กงานเป นไปด วยความเร ยบร อย สะอาด ถ กต อง และเป นระเบ ยบและอย ร วมก นได อย างเป นความส ข 4. ข นตอนและการด าเน นงาน 4.1 สาระส าค ญของการจ ดก จกรรม 1. ประช มปร กษาหาร อคณะกรรมการเพ อเสนอโครงการ ค ดเล อกผ ร บผ ดชอบ โครงการ 2. ก าหนดก จกรรมท ส งเสร มโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. 3. ด าเน นงานตามก จกรมท ส งเสร มโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. ก จกรรม / ระยะเวลา / ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. แต งต งคณะท างาน 2. ประช มช แจงการด าเน นงานโครงการ - ด าเน นงาน Big Cleaning Day 3. การต ดตามประเม นผล 4. สร ปและรายงานผล 16 พ.ค พ.ค ส.ค. 53 ตลอดป การศ กษา 2553 ส นป การศ กษา อธ การบด อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ อ.ดร.จ นทร ท ราและคณะ 5. การประเม นผล ต วบ งช สภาพความส าเร จ ว ธ ว ดประเม นผล เคร องม อท ใช ว ด 1. เอกสารการด าเน นก จกรรม 2.สภาพจร งของแหล งเร ยนร - ตรวจผลงาน - ส มภาษณ - ตรวจผลงาน - ตอบแบบสอบถาม - ส มภาษณ - แบบประเม น - ส มภาษณ

9 5. ผลท คาดว าจะได ร บ ผ ร วมโครงการเก ดภาวการณ เร ยนร แบบถาวร จากการได ร บความร ท เป นประสบการณ ตรง และสามารถน าเอาประสบการณ ไปต อยอดในระด บการศ กษาท ส งข นไป และจะได น าไปประย กต ใช ในการด ารงช ว ตในว นข างหน าได เป นอย างด 8

10 9 บทท 3 ว ธ การประเม น ก าหนดเคร องม อประเม นโครงการ เคร องม อท ใช ประเม นโครงการในคร งน แบ งออกเป น 4 ตอน ค อ ตอนท 1 ประเม นระด บการด าเน นงานของโครงการ ใน 3 ด าน ค อ ด านสภาวะ แวดล อมหร อบร บท (Context ) ด านป จจ ยเบ องต น (Input ) ด านขบวนการ (Process ) และ ด าน ผลผล ต (Output ) ม ล กษณะเป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale ) 5 ระด บ ด งน ระด บ 5 ม การด าเน นงานอย ในระด บมากท ส ด ระด บ 4 ม การด าเน นงานอย ในระด บมาก ระด บ 3 ม การด าเน นงานอย ในระด บปานกลาง ระด บ 2 ม การด าเน นงานอย ในระด บน อย ระด บ 1 ม การด าเน นงานอย ในระด บน อยท ส ด ตอนท 2 ประเม นการเสร จส นของการด าเน นงานและการใช งบประมาณ ม ล กษณะ เป นแบบส ารวจรายการและแบบเต มค า ตอนท 3 ประเม นผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการม ล กษณะเป นแบบสอบถาม ปลายเป ด ตอนท 4 ประเม นป ญหาและข อเสนอแนะการด าเน นงานโครงการ ใน 3 ด าน ค อ ด าน สภาวะแวดล อมหร อบร บท ( Context ) ด านป จจ ยเบ องต น ( Input ) ด านกระบวนการ ( Process ) และด านผลผล ต ( Output ) ม ล กษณะเป นแบบสอบถามปลายเป ด คณะกรรมการประเม นโครงการ คณะกรมการประเม นโครงการ ประกอบด วย 1. อาจารย ดร. จ นทร ท รา เจ ยรณ ย 2. อาจารย ศก ลตลา อน เร อง 3. นางสาวส บ น โนนส ภาพ

11 การเก บรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล ในการประเม นโครงการในคร งน ม การเก บรวบรวมข อม ลและว เคราะห ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการประเม นโครงการ 2. กรรมการประเม นโครงการ โดยใช เคร องม อประเม นท สร างข น โดยด าเน นการการ ประเม น ด งน 2.1 ตอนท 1 ประเม นการเสร จส นของการด าเน นงานและการใช งบประมาณ ให ผ ประเม นสอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ และตรวจสอบเอกสารหล กฐานเก ยวก บการ ด าเน นโครงการและการใช จ ายงบประมาณ 2.2 ตอนท 2 ประเม นระด บการด าเน นงานของโครงการ ให ผ ประเม น สอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ท เก ยวข อง และตรวจสอบเอกสารหล กฐานเก ยวก บการด าเน นงาน ท งด านสภาวะ แวดล อมหร อบร บท (Context) ด านป จจ ยเบ องต น ( Input ) ด านกระบวนการ ( process ) และ ด านผลผล ต (Output) 2.3 ตอนท 3 ประเม นผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ ให ผ ประ เม น สอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ท เก ยวข อง และตรวจสอบเอกสารหล กฐานเก ยวก บผลการด าเน นงาน โดยเปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค และเป าหมายของโครงงาน 2.4 ตอนท 4 ประเม นป ญหาและข อเสนอแนะการด าเน นโครงงาน ให ผ ประเม นสอบถามผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ ท เก ยวข อง และตรวจสอบเอกสารหล กฐานประกอบ 3. ประเม นเม อส นป การศ กษา 4. น าข อม ลท ได จากการประเม นโครงการมาว เคราะห โดยใช ค าสถ ต พ นฐาน ได แก ค าเฉล ย (Mean) ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 10

12 11 บทท 4 ผลการประเม น การประเม นโครงการคร งน ม ข นตอนการประเม นประเม น 4 ข นตอนด งน 1. ประเม นระด บการด าเน นงานของโครงการ Big Cleaning Day 5 ส งหาคม 2553 ม ผลการประเม น ด งตารางท 1 4 ตารางท 1 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด านสภาวะ แวดล อมหร อบร บท (Context) กรรมการ รายการประเม น X S.D. 1.ว ตถ ประสงค ของโครงการม ความสอดคล องก บ นโยบายของ มทส 2.ว ตถ ประสงค ของโครงการม ความเป นไปได มากน อยเพ ยงใด ระด บการ ด าเน น งาน มากท ส ด มาก 3.ผ ท เก ยวข องม ส วนร วมในการก าหนดว ตถ ประสงค เพ ยงใด มาก 4.ว ตถ ประสงค ม งเน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ ยงใด มาก 5.เป าหมายสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการเพ ยงใด มาก 6.เป าหมายม การก าหนดกรอบระยะเวลาช ดเจนเพ ยงใด โดยรวม มาก จากตารางท 1 พบว า การด าเน นงานของโครงการด านบร บท โดยรวม ม ด งน พบว าการด าเน นงานด านบร บทระด บการด าเน นงานด านสภาวะแวดล อมหร อบร บทของ โครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร โดยรวมอย ในระด บมาก ( X = 4.17)

13 12 ตารางท 2 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด าน ป จจ ยเบ องต น (Input ) กรรมการ รายการประเม น X S.D. ระด บการ ด าเน นงาน 1.บ คลากรในการด าลงงานม ความเพ ยงพอและ เหมาะสมเพ ยง 2.งบประมาณเพ ยงพอและเหมาะสมเพ ยงใด 3.ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอและเหมาะสมเพ ยงใด 4.อาคารสถานท ม ความเพ ยงพอและเหมาะสม เพ ยงใด มากท ส ด มาก มาก มาก โดยรวม มาก จากตารางท 2 พบว าการด าเน นงานของโครงการด านป จจ ยเบ องต น โดยรวม ม ด งน ผลการด าเน นงานของโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. โดยรวมอย ในระด บมาก ( X =4.25) เม อพ จารณารายข อพบว าพบว า บ คลากรในการด าเน นงานม ความเพ ยงพอและเหมาะเพ ยงใดอย ใน ระด บมากท ส ด ( X = 5.00)งบประมาณเพ ยงพอเหมาะสมเพ ยงใดอย ในระด บปานกลาง ( X = 4.00) ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอเหมาะสมเพ ยงใดอย ในระด บปานกลาง ( X = 4.00) และอาคารสถานท ม ความ เพ ยงพอและเหมาะสมเพ ยงใดอย ในระด บมาก ( X = 4.00)

14 13 ตารางท 3 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด าน กระบวนการ (Process) กรรมการ ระด บ รายการประเม น X การ S.D. ด าเน น งาน 1.ก จกรรมต างๆม ความสอดคล องก บว ตถ ประสงค มาก 2.ม การด าเน นงานตามว ธ การและข นตอนท ก าหนดไว มาก ในโครงการ 3.ม การด าเน นงานสอดคล องก บระยะเวลาท ก าหนด มาก 4.ระยะเวลาท ก าหนดในโครงการม ความเหมาะสม มาก 5.ผ ร บผ ดชอบโครงการม ความร ความสามารถและ มาก ความเข าใจในการด าเน นงานตามโครงการ 6.ผ เก ยวข องในการด าเน นงานให ความร วมม อมาก มาก น อยเพ ยงใด 7.ม การน เทศ ก าก บ ต ดตามการด าเน นงานตาม มาก โครงการมากน อยเพ ยงใด 8.เม อพบป ญหา/อ ปสรรค ม การร วมก นหาแนวทาง มาก ปร บปร งแก ไขเพ ยงใด 9.ท กฝ ายท เก ยวข องม ร วมในการประเม นผลโครงการ มาก 10.ประเม นผลด วยว ธ การท หลากหลายเพ ยงใดการ ประเม นผลสอดคล องก บว ตถ ประสงค เพ ยงใด ปาน กลาง 11.การประเม นผลสอดคล องก บว ตถ ประสงค เพ ยงใด มาก โดยรวม มาก จากตารางท 3 พบว า การด าเน นงานโครงการด านกระบวนการ โดยรวม ม การด าเน นการ ด งน ระด บผลการด าเน นงานอย ในระด บมาก ( X =3.91) เม อพ จารณาเป นรายข อพบว าอย ในเกณฑ ระด บมาก 10 ข อ และระด บปานกลาง 1 ข อ ค อ การประเม นผลด วยว ธ การท หลากหลายเพ ยงใดการ ประเม นผลสอดคล องก บว ตถ ประสงค เพ ยงใด

15 14 ตารางท 4 แสดงระด บความค ดเห นของคณะกรรมการต อการด าเน นงานของโครงการ ด าน ผลผล ต (Output) กรรมการ รายการประมาณ X S.D. ระด บ การ ด าเน น งาน 1.ผลการด าเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค และ มาก เป าหมายเพ ยงใด 2.การด าเน นงานผลโดยตรงหร อโดยอ อมต อการ มาก พ ฒนาค ณภาพการศ กษาเพ ยงใด 3.ผลประโยชน ได ร บจากการด าเน นงานค มค าก บ มาก ทร พยากรท ใช เพ ยงใด 4.โครงการล กษณะน สมควรท จะด าเน นการใน มาก ป งบประมาณต อไปมากน อยเพ ยงใด โดยรวม มาก จากตารางท 4 พบว าการด าเน นงานโครงการด านผลผล ต โดยรวมม ผลการด าเน นงานด งน เกณฑ โดยรวมอย ในระด บมาก ซ งหากพ จารณาเป นรายข อพบว าอย ในระด บมากท ง 4 ข อ

16 15 ตารางท 5 แสดงค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และล าด บความค ดเห นของผ ประเม นต อความ ความสะอาด ความสวยงาม ความเป นระเบ ยบ อาคารเฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา บรมราช น นาถ (อาคาร F) ประจ าป การศ กษา 2553 ห วข อประเม น Mean N = 128 S.D. ล าด บ 1. ภายนอกอาคาร 1.1 ความสะอาดของอาคารภายนอก ความสวยงามของภ ม ท ศน ภายนอก ความสะอาดของอาคารจอดรถ ภายในอาคาร 2.1 ความสะอาดในอาคารและส าน กงานเม อมาต ดต ออาจารย / เจ าหน าท 2.2 ความสะอาดในห องเร ยน ห องประช ม ห องปฏ บ ต การ ห องอาหาร 2.3 ความสะอาดของห องน า ความสะอาดพ นท โดยรอบ พน กงานท าความสะอาด 3.1 การแต งกาย ความส ภาพเร ยบร อย ความซ อส ตย ส จร ต ความม ระเบ ยบเร ยบร อย และความประหย ดทร พยากรของ ส วนงานผ ว าจ าง/ต วแทนผ ว าจ าง ความพ งพอใจภาพรวม จากตารางท 5 พบว ากล มต วอย างม ความค ดเห นเก ยวก บความสะอาด ความสวยความและ ความเป นระเบ ยบ ของอาคารเฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา บรมราช น นาถ ในภาพรวมในระด บมาก ( X = 3.62± 0.88)

17 16 2. ประเม นการเสร จส นของการด าเน นงานและการใช งบประมาณ ม ผลการด าเน นงาน ด งน 1.1 การด าเน นงานตามโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. 1.2 โครงการได ร บจ ดสรรงบประมาณจากส วนกลาง เป นค าอาหาร กลางว น และว สด อ ปกรณ ในการท าความสะอาด 3. ประเม นผลการด าเน นงานเม อเสร จส นโครงการ ตารางท 6 แสดงผลการด าเน นงานของโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. เปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค และเป าหมาย ว ตถ ประสงค เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1. เพ อฝ กภาวะผ น าและผ ตามท ด ผ ร วมโครงการ บรรล เป าหมาย 95 % 2. เพ อสร างระเบ ยบว น ยใน สถานศ กษา 3. การท างานเป นไปด วยความ เร ยบร อย สะอาด ถ กต อง และ เป นระเบ ยบและอย ร วมก นได อย างเป นความส ข ผ ร วมโครงการ ผ ร วมโครงการ บรรล เป าหมาย 90 % บรรล เป าหมาย 90 % จากตารางท 6 พบว าผลการด าเน นงานโครงการโดยรวมสร ปได ว า ส าน กว ชาฯ สามารถด าเน นงานตามโครงการอย ในระด บท ด มากเม อเท ยบเป นร อยละถ อว า บรรล เป าหมายในระด บท ส งและเป นท น าพอใจ

18 17 บทท 5 อภ ปรายสร ปผลการด าเน นงาน อภ ปรายสร ปผลการด าเน นงาน 1. ประเม นระด บการด าเน นงาน 1.1 ด านสภาวะแวดล อมเฉล ยโดยรวมม การด าเน นการในระด บมาก ( X = 4.17) เป น เพราะสถานศ กษาได ม การใช แผนเป นเคร องม อในการด าเน นงาน โดยใช กลย ทธ การว เคราะห สภาพ ป จจ บ นของสถานศ กษา และน าข อม ลมาก าหนดเป นแนวทางในการจ ดก จกรรม 1.2 ด านป จจ ยเบ องต นเฉล ยโดยรวมม การก าหนดงานในระด บมาก ( X = 4.25 ) เป น เพราะการเป นน ต บ คคลของสถานศ กษา ท าให การบร หารและการจ ดการน น คล องและรวดเร วท นต อ การจ ดร ปแบบก จกรรมในมหาว ทยาล ย 1.3 ด านกระบวนการเฉล ยโดยรวมม การด าเน นการในระด บมาก ( X = 3.91 ) เป น เพราะ บ คลากรบ คลากรม ความร มากข น หน วยงานอ นๆท เก ยวข องก ให ความร วมม อ และกรรมการ สถานศ กษา 1.4 ด านผลผล ตเฉล ยโดยรวมม การด าเน นงานในระด บมาก ( X = 4.00 ) เป นเพราะ ความพร อมในท กด าน เช นบ คลากร สถานท และม การท างานเป นกระบวนการอย างเป นระบบระเบ ยบ 1.5 ประเม นเม อส นป การศ กษาโดยรวมม การด าเน นงานในระด บมาก ( X = 3.62± 0.88) แต ม แนวโน มลดลงน บจากว นท ท าก จกรรม Big Cleaning Day 2. ประเม นการเสร จส นการด าเน นงานและการใช งบประมาณ 2.1 การด าเน นงานตามโครงการส งเสร มก จกรรม 5 ส. เป นเพราะเพ อสนอง นโยบายของหล กส ตร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลางและม การปฏ บ ต จร ง 2.2 โครงการน ด าเน นการโดยใช งบประมาณของ มทส. 3. ประเม นผลการด าเน นงานเม อส นส ดโครงการ จากผลการประเม นพบว าการประเม นงานโครงการโดยรวมพบว าการประเม นท ง 4 ด านอย ในระด บท น าพอใจค อ. 1. ด านสภาวะแวดล อมอย ในระด บท มาก 2. ด านป จจ ยเบ องต น ระด บมาก 3. ด านกระบวนการระด บมาก 4. ด านผลผล ต ระด บมาก

19 18 4. ประเม นเม อส นป การศ กษา พบว ากล มต วอย างม ความค ดเห นเก ยวก บความสะอาด ความสวยความและ ความเป นระเบ ยบ ในระด บมาก แต ม แนวโน มลดลง ด งจะเห นได จากต วช ว ดเร องความสะอาด 5. ประเม นป ญหาและข อเสนอแนะในการด าเน นงานตามโครงการ น กศ กษาย งขาดจ ตใต ส าน กท ด เช นย งม การเห นแก ต ว ม กง าย ก นแล วท งไม เป นท หร อ เม อพบเห นส งท ต องแก ไข หร อการช วยเหล อส วนรวม ก ท าเป นเม นเฉยต องคอยให อาจารย คอย ก าก บ ควบค มถ งจะด าเน นก จกรรมได ข อเสนอแนะ อาจารย และบ คลากรควรปฏ บ ต เป นแบบอย างท ด แก น กศ กษา โดยเฉพาะบ คลากรใน สถานศ กษาท เป นคร ต องม การร วมม อก นไม โยนไปให ฝ ายหน งฝ ายใด ไม ว าจะเป นฝ ายบร หาร หร อ ฝ ายปฏ บ ต การก ตาม ต องม ความสาม คค ย ดหย น เส ยสละ ไม เห นแก ประโยชน ส วนตน ม ความค ด สร างสรร ไม ท างานเป นไฟไหม ฟาง เป นผ น า-ผ ตามท ด เพ อให น กศ กษาได น าไปเป นแบบอย างท ด และปฏ บ ต จนเป นน ส ย ส าน กว ชาฯ ควรประสานงานก บธนาคารร ไซเค ล เพ อร บซ อว สด อ ปกรณ ท สามารถน ามาร ไซเค ลได เพ อน าเง นเข ากองกลางของมหาว ทยาล ย อย างน อยเด อนละ 1 คร ง

20 ภาคผนวก ก ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโยล เร องนโยบายการด าเน นก จกรรม 5 ส 19

21 u n 1 3 n EJ 1 A EJ I n n i u 7 a U a s u 1 S i i i n.vrn5nui~u n.qsui~ a.1600 s.unss,uau-i 300CO Tel Fax Unl~,ersibj A ~ve~e. Sub District Suronoren, h\uur:g Dislrict. i'dokhon Rntr;hu:ima 30000, Thailand

22 20 21 ภาคผนวก ข รายนามคณะอน กรรมการ 5 ส ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร

23 nlsz%lu sos Jsz%lu oynssolnis oynssolnis o y nssolnis ny nssolnis oy nssunis oynssolnis oy nssolnis oy nssolnis QyflSSolfllS66ZlZltl911ynls nynssolnisuazf4aanuiy nis

24 lo. qwiu3mlmdnu1

25 F a E 2 a El a Lr Lr c Q QC 3 1- Lr 1- c a Lr Lr G $ G 'US? 6 G a 0 0 G Q QG 3 l- vi

26 24 21 ภาคผนวก ค มาตรฐาน 5 ส มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร

27

28 ppp ~ m a f nia 1 Cu I bbs/j9 Y 16. bbs/j d Stamp (841fi~ 17. [ii1~1u'l9/$ bb"~u bbb~bbm9) 2 {I4

29 0111iils~Iu 5W wuam n.fu?ww 1. QuTwislfinisaCuaypd~~a:dd~aTuTiqnssu 5a 1.I ii6amqwno ~duq nna q h b wfhaai ~i&lfiwod'mqdtiqnm % 12 iiuw$m~~mq~giiqnm % lfiu-i~mldaw"~d 1.3 Qfi~6~~1d1Iql~~a'nn+ ut d u~md ~lmq uttiqnm % $aasu qniw a:aia cls:nu'cl 6a ow%s una.

30 d'd wuam B. W U W ~ ~ G ~ ~ ~ U I. T~z~"iaiu/~u~n/~rYid I.I ~ili~~a-uiua~a ~~a:~d~;iuaa~~~~inodozii~izgn~~luii~~~~~d~fiu~i%n (3) I.2 uufizii~iuanin ir~0wiz~naio~~~z~dn~d~ii~~u~3a~dua%a~ii~niodjut\11 ~~azin ai~edi~~fluoz~fiuu Fkiuiuazain ~~aw~z~anaio~~az~dnodd~i~flu~~adua~a;lriuni~dju~~iu iriiuauwiid iirihu niudfiirrum~unin.ri I ~~az<nai~oiis~ilutz~fiuu(3) I.3 8dnodiairnon~+iaun'u~i idu d mznrrniw idumffla d daaifiuaa1~4maidaiid~fluoz~fiuu (3) Y 1.4 ~anai'doa~~~~~unis<n%d%u~n"eiu~anai~~~fiuufau (3) d d I.5 uufizii~iui~ai~ai~i~ unbiu ~moadmu I.6 ~ ~kdi~iu~iai~mnai'd~?a~~aa~~m 7 un~iu ndodldm.r~fii I 4 ~ua:&auz Y.7 fiiwunlg2 5u~nqin~i~di~ae~Fizii~iul~~n"uaa~~auKa I ~~az?nfiieruan (3) auimdn I lu 2. T&nmu%a~mm$ ~uzqdnsdkriaa ~indunoui?arm$ Notebook Wmsaq 2.1 {a! y~nsduu~dfazneu%a~[iilaf <maidedidbflusz~huu ~~az~ign~dmaiudaamfiu aiuid dh"n~d a'inqid niumau%a~mafai"luaniwfiuufau d daanfi lrjii~n~8uuiu di 2.2 ~d~iaiwio~~az~~~~s~uui~udoz'~1iu1uu3~am~ud~a~~izmau%a~waf 2.3 ~ ~~niw~+a~aiaiuiii~~~izauu~~~d"iqamau~a~~a~~+a~~u~n 2.4 ~ ~~ma~nmaf~~anozmiw~u~ d~diilflu~az~~~du?%adn'unio~udozn'u uu~m$ad mau%a~mafv3e~m~es%uw" 2.5 Iiai.ridaad~n~ uu~m$admou%amefaazm1$a~uw" 2 A 2.6 uanuai~iul~m~~$a~~~az~~au~nia~nu~ai uaz~n"uiaq~dno&ufazmau%a~[iilafl~ L%~f~fl (3) tbaso qnlw a:om Ils:nGa fio owas una.

31 6oas~ qmw a:ma Ilsnu'cl Ao osu%s una.

32 8. ~m4~1uj~ml~mn~is~au~~/0?,~diu~~4~m 8. I infiiolafias in~aua:rruiu~aab~~~wnhad(?u~naou 8.2 Einfiiu~andtiuni~~Gdia M?aoaanaion'adh$a"6iu~Cii 8.3 gdntni ~~~u~anaitiidfida~gdia3mni~ sgdiahg4 <nai~lfi~flu:u ~nuiipd6iu8u rr Gdaaan 8.4 ddaaddidl ~aidad~udj~iiu~anm b~az~uaidaad<nbii~a~id~~uf:b~uubba:daan~~ 8.5 inis<nf:~~~~~anaif~~anaiuaznan~unis~u~i 9. Common Room bb'a~&i4'?~bbtln 9. I ~nfiiulafias cplw 9 inla ~a:~uiu~~atm~~n;f~lunqa~l 9.2 fiasazain inis<nai~i~aa~~~az~nia~~~aii~~~uf:~gu~l d d 9.3 ~nsa~nuua:gdnsnia~luaniwwfaul$~iu uuiuan (4) M~lfl;d.I iii~ilu common mom ii~i/i~~un~gufiad~~n~qu M? ~ ~ ~ ~ ~ M & ~ ~ f i ~ d d l wsaq$a 9.1 bba: 9.2 &am amw a:oia I]S:YI~I 60 OSU%S una.

33 2 P W f 2 2 s Sc 9 D f 3 " ans 5- E 3 c r 3 C C e " 3 S b 3 L.

34 & d u 4- wojam s wuw wosddunn?s/ $B~I%U I. ixliuvuiu~a~fiad ~~az~~aiafiaddau~nis A % % 2. $nisi~nisl$fia~d~utni~imw~uiva~ (un~5ufiaad~utnis~iu7iu) 3. imiclgda4wqtd aa?w$w'mau 8nu3rama?w$sau %U iiuwufigdnonil~dazfia~~~azy~uwm"11au ku4~;~1iml~dw"~~l~a~~~a~a~nanl$diu 5. iinioim~iiudio aaza?8ni~l$~iu~n~a~zaadi~~~usz~fiuu~~azazmandanis~~~iu 6. LnPdocia gdnsmtdcii ilt?rl~d 1nu14 ~~a:a7wadiri+ip o~luaniwdaon~u ntri+iy~lfiimiliu 7. <mrt?uaiuidrn~a~ia aioiws8ww" aiunauqarna4lfiguu;au crdi %o/ s 8. 4~1dgdn~niu~~~~"ddia~g~d~~~fi~~~;~~l.a"d uaoyruwmaou~nl'asiio imzilis~atnl"dosia 9. Ib I ~iiii I gdnonii in$adia I ~ni'a.rint azoim~~azimai~otii~~~usz~fiuu 10. iu diw6 ~i~wniu btazain ~~azlaiiiy (nsridaiuisn~~~~i6w'uw") aazirien ~ dmw Eaaso qniw a:oia LlsntJa fia osu5x una.

35 $oaso qmw a:oia c1s:nga Fio osu=rcls una.

36 wuam a.yaa7ns $ I Ga~anisnls~bilu qnains siaaz~7am I.I qnainsa~isniuqniw5us~5ou Ziaaa AZ bbuu I GaCa I&; 1 AZ~~UU GaGa Af4$2 aabodu wuam a.~ugd-tu3mu $ I GaCanisds~~ilu siaazbzam AZ bbuu LRN fiiz$i~i~5u.a'n/ I. I Gfi~u?a-uia.gqa ~~az;dt-i~u"~'il~unrn I bn"1; d t ~ ' h 1 bb~~d9; ~ bhz&%fl ~ ~ ~ b W ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ f~b~~l~b~flflltbba~ i ~ 9 1 ~ ~ ~ 1 ~ 7 ~ qdnsdibuwo~fiu~#a~funis, dfjut.riy G4iuauaviiTi47aBu niu4iiiwun lumisi'ils~ I ~~a:~naiqodi~~bus:\guu I.3 qdnsd4aiuisnl%i~~~iiu1& riu I nszwib uviundla w"~waiihaolfitnaiq odiq~bus:~guu 'Ir I.4 ~onaissoii~gunis<n%d%u~n"u~anais%g I ri?& FIg4; 1 AZ~~U Ga4' a AF4i 2 AZLLUU 6mso aniw a:oia Usnu'cl fia osu5as una.

37 6oaso qniw a:oia dsnu'cl fio osu5as una.

38 ( P I S/'U ULKH rtbbpbfl99%14

39 Banso qmw a:oi,la clsnaa 60 osu5as una.

40 6aasu qmw a:am dsnu'cl fia osu5as una.

41 6aa-m qmw a:oia Ilxnu'cl Ra osuks una.

42 ~oaso qniw a:ai.ra IJsnu'cl n'o DSEI~S una.

43 uanisdsz~iiu uan~sdszl~unk7! I = d r r (nruuunb (n)... + (a)... +(m)...(4) XI (M"limn17sdszrRu(n) + (a) +(m) (J) =...% r I uanisdsz~guntd? 2 = 2.. (n:uuunlm (n)... + (a)... +(m)...(;i)... (fi~%~nisdsrtiju(n)... + (a)... +(n)...(4)... X loo=... % 6aasu qniw a:aa clsnga 6a osu5as una.

44 ibas~ qmw a:oia U S : AE) ~ ~ DSEI%S una.

45

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information