รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร อง Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 ค าน า มหาว ทยาล ยศ ลปากรส งเสร มก จกรรมด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมและจ ด โครงการบร การว ชาการต อเน องเป นประจ าท กป เช นเด ยวก บป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยศ ลปากรได จ ด โครงการบร การว ชาการและน าน กศ กษามาร วมจ ดก จกรรมก บประชาชนในพ นท อ าเภอท บสะแกเน องจาก น กศ กษาสามารถสร างสรรค ก จกรรมท การเช อมโยงก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ส งผลให เยาวชนและช มชน ม ความต นต วและม ความส ขในการร วมก จกรรมก บน กศ กษา อ กท งเพ อเป นการพ ฒนา น กศ กษาให ได เร ยนร การท างานร วมก บช มชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ ฒนาความค ด สร างสรรค ในการท าก จกรรมโดยน าองค ความร และท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคม อ กท งเพ อเป นไปตามเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 และการประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา องค การมหาชน (สมศ.) ในการเป ดโอกาสให ภาคประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น และต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยศ ลปากรในด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคมและ ช มชน เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอ กด วย รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ห วหน าโครงการ

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4 เป าหมายการด าเน นโครงการ 4 ว ธ การด าเน นโครงการ 5 ผลการด าเน นงาน 6 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ 9 ภาคผนวก ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ หล กฐานการเข าร วมโครงการของผ ร บบร การ ค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๔ เร อง แต งต งคณะกรรมการภาค ประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และ ร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประว ต คณะท างานภาคประชาชน

4 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน หล กการและเหต ผลของโครงการ มหาว ทยาล ยศ ลปากรส งเสร มก จกรรมด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย าง ต อเน อง และในป การศ กษา พ.ศ.2552 มหาว ทยาล ยฯ ได ร วมก บภาคประชาชนกล มอน ร กษ ท บสะแกและ กล มเยาวชน จ ดโครงการ การใช ศ ลปะเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และได ร บความร วมม อจากประชาชนในพ นท เป นอย างด ในการจ ดก จกรรมเพ อกระต นให เยาวชนร กและหวง แหนทร พยากรธรรมชาต และช วยก นด แลร กษาส งแวดล อม ส งเสร มให สมาช กในครอบคร วร วมก นท าก จกรรม ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร วมก น รวมท งเก ดความร วมม อของประชาชนในช มชน ก จกรรมของโครงการท าให น กศ กษาของมหาว ทยาล ยได ใช ศ ลปะสร างแรงบ นดาลใจให ก บเยาวชนให สนใจใน ระบบน เวศใต ทะเลและสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต โดยเฉพาะธรรมชาต ใต ท องทะเลท น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรได วาดร ปไว บนแท งค น าใหญ ของว ดท บสะแก ช มชนแจ งให มหาว ทยาล ยทราบ ว าเยาวชนขอให ผ ปกครองข บรถผ านโลกใต ทะเลบนแท งค น าก อนท จะเด นทางออกไปจากช มชน จ ดน จ งเป น สถานท ให ชาวบ านมาถ ายร ปเป นท ระล กและเสร มสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต ไปพร อม ๆ ก น ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาได น ารายงานผลโครงการท ชาวท บสะแกม ส วนร วมในการจ ด โครงการ : การใช ศ ลปะเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเผยแพร บนเว บไซต ของ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อเผยแพร ผลการด าเน นงานส สาธารณชนได ร บทราบการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยศ ลปากร และเช ญชวนให ช มชนท สนใจให มหาว ทยาล ยไปจ ด ก จกรรมโดยเฉพาะด านส งแวดล อม เน องจากองค การสหประชาชาต หร อ ย เอ น (UN) ประกาศให ป พ.ศ เป นป แห งการอน ร กษ ป าสากลอ กด วย ขอให ต ดต อแสดงความประสงค ตามท อย ท ระบ ไว ซ งมหาว ทยาล ยได ร บการต ดต อจากกล มอน ร กษ ท บสะแก แจ งความประสงค ว าต องการให มหาว ทยาล ย จ ดบร การว ชาการ ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และร กษาค ณภาพส งแวดล อม รวมท งขอให น าน กศ กษา มาร วมจ ดก จกรรมก บประชาชนในพ นท อ าเภอท บสะแก เน องจากน กศ กษาสามารถสร างสรรค ก จกรรมท การ เช อมโยงก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ส งผลให เยาวชนและช มชนม ความต นต วและม ความส ขในการร วมก จกรรมก บน กศ กษา มหาว ทยาล ยจ งเด นทางไปร วมประช มก บช มชน และจ ดต ง คณะกรรมการร วมระหว าง มหาว ทยาล ยศ ลปากรและภาคประชาชนกล มอน ร กษ ท บสะแกเพ อวางแผนร วมก น ใจการจ ดท าโครงการต อไป ในสภาวการณ ป จจ บ นน พบว าม ช มชนจ านวนมากท ได ร บผลกระทบจากนโยบายของภาคร ฐและ เอกชนท ม งเน นการพ ฒนาโดยขาดการม ส วนร วมของช มชน จ งขาดมาตรการป องก นผลกระทบท ม ต อช มชนท ด รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 1

5 ในขณะเด ยวก นมหาว ทยาล ยซ งม องค ความร และทร พยากรหลายด านจ งให ความส าค ญในเร องของการบร การ ว ชาการแก ส งคมและช มชน เพ อเสร มสร างความเข มแข งของช มชนในการด แลทร พยากรและส งแวดล อมของ ท องถ นให พร อมร บต อการเปล ยนแปลง และท กภาคส วนม ความร และตระหน กต อการม ส วนร วมในการต ดตาม เฝ าระว งผลกระทบจากการกระท าของมน ษย ต อค ณภาพส งแวดล อม เพ อส งเสร มให การพ ฒนาต าง ๆ ม การ วางแผนอย างรอบคอบ เพ อให เก ดความย งย นของการพ ฒนาท เคารพต อส ทธ ของประชาชน รวมท งให ความ เป นธรรมต อประชาชนในพ นท อย างต อเน อง การจ ดก จกรรมของมหาว ทยาล ยน ย งสอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค า ร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 และการประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา องค การมหาชน (สมศ.) เพ อพ ฒนาน กศ กษาให ได เร ยนร การท างาน ร วมก บช มชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อ กท งเพ อให น กศ กษาพ ฒนาความค ด สร างสรรค ในการท าก จกรรมโดยน าองค ความร และท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคมต อไป ตารางท 1 แสดงต วช ว ดท เก ยวข องก บการด าเน นงานจ ดก จกรรม/โครงการ (สกอ.) ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2554) (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 (1 ต ลาคม ก นยายน 2554) (สมศ.) ป การศ กษา (พ.ศ ) เกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) การประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) สมศ. องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา ต วบ งช ท 3.2 : ระบบและกลไก การส งเสร มก จกรรมน กศ กษา องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.2 : กระบวนการบร การ ทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ต วช ว ดท 13 : ระด บความส าเร จในการให ความส าค ญก บผ ร บบร การและการเป ด โอกาสให ประชาชนแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 9 การเร ยนร และเสร มสร าง ความเข มแข งของช มชนหร อองค กร ภายนอก ต วบ งช ท 18 ผลการช น า ป องก น หร อ แก ป ญหาของส งคมในด านต างๆม การ ด าเน นการ 2 เร อง ได แก จ ตสาธารณะ และ ความค ดสร างสรรค รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 2

6 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อน าองค ความร ไปเสร มสร างความสนใจ จ ตส าน ก และกระต นให เก ดความร กและเห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท เอ อต อการด ารงช ว ตของคนและส งม ช ว ตชน ดอ น 2. เพ อเสร มสร างองค ความร และพ ฒนาศ กยภาพของช มชนในการด แลร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมให แก ประชาชนและเยาวชนในพ นท อ าเภอท บสะแก 3. เพ อเป ดโอกาสให ภาคประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและต ดตามตรวจสอบการ ปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากรในด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน 4. เพ อให คณาจารย ได น าความร จากการว จ ยไปให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท ง บ รณาการก บการเร ยนการสอน 5. เพ อพ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และฝ ก ท กษะการท างานร วมก บผ อ น 6. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ประชาชนชาวท บสะแกเก ดความร ในการด แล และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมท เอ อต อการด ารงช ว ตของคนและส งม ช ว ตชน ดอ น 2. ภาคประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ราชการ ในด าน การให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท งม การพ ฒนาและวางแผนในด านการบร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน 3. คณาจารย ได น าความร จากการว จ ยไปให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท งบ รณาการ ก บการเร ยนการสอน 4. พ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และฝ ก ท กษะการท างานร วมก บผ อ น 5. การสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 3

7 4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลการด าเน นงาน 1. ม ผ เข าร วมเข าร วมก จกรรมของโครงการ ไม น อย ม ผ เข าร วมเข าร วมก จกรรมของโครงการ 120 คน กว า 100 คน 2. ผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจในการร บ ผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจในการร บบร การ บร การไม น อยกว าร อยละ 80 ร อยละ ผ เข าร วมก จกรรมสามารถน าความร ไปใช ให เก ด ผ เข าร วมก จกรรมสามารถน าความร ไปใช ให เก ด ประโยชน ไม น อยกว าร อยละ 80 ประโยชน ร อยละ น กศ กษาได ร บการพ ฒนาท กษะการท างาน น กศ กษาได ร บการพ ฒนาท กษะการท างานร วมก บ ร วมก บช มชนไม น อยกว าร อยละ 80 ช มชนร อยละ น กศ กษาได ร บการพ ฒนาการน าความค ด น กศ กษาได ร บการพ ฒนาการน าความค ดสร างสรรค สร างสรรค ไปใช ให ก อประโยชน ให ก บผ อ นไม น อย ไปใช ให ก อประโยชน ให ก บผ อ นร อยละ 81 กว าร อยละ เป าหมายการด าเน นโครงการ บ คลากรท งภายในและภายนอกสถาบ น รวมท งหมด 120 คน 1. เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 8 จ านวน 2 คน 2. เจ าหน าท ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ จ านวน 2 คน 3. เจ าหน าท ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา จ านวน 7 คน 4. เจ าหน าท กองก จการน กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 5 คน 5. เจ าหน าท คณะจ ตรกรรมประต มากรรมฯ จ านวน 3 คน 6. ชาวช มชนท บสะแก จ านวน 54 คน 7. คณะท างานภาคประชาชน จ านวน 7 คน 8. ท ปร กษาภาคประชาชน จ านวน 2 คน 9. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 38 คน - คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ 10 คน - คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 6 คน - คณะอ กษรศาสตร 8 คน - คณะศ กษาศาสตร 2 คน - คณะโบราณคด 1 คน - คณะว ทยาศาสตร 6 คน - คณะเภส ชศาสตร 5 คน รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 4

8 6. ว ธ การด าเน นโครงการ การด าเน นการโครงการ ม ระยะเวลา 3 ว น ระหว าง ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ว นอาท ตย ท 17 เมษายน 2554 เวลา น น. สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 8 (ประจวบค ร ข นธ ) และส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษา กองก จการน กศ กษา จ ดเตร ยมพ นธ กล าไม และจ ดเตร ยมสถานท ในการปล กป าชายเลน ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา และกองก จการน กศ กษา ร วมก นจ ดเตร ยมพ นธ ปลา และจ ดเตร ยมพ นท การปล อยพ นธ ปลา น กศ กษาคณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ ใช ความร ด านศ ลปะ เพ อสร างแรง บ นดาลใจให ก บช มชนเก ดความสนใจในระบบน เวศใต ทะเลและสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต โดยวาดร ปธรรมชาต ใต ท องทะเลในพ นท ของช มชน เจ าหน าท ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กองก จการน กศ กษา และน กศ กษา จ ดเตร ยมฐานการเร ยนร 4 ฐาน ด งน ฐานท 1 ก จกรรมเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยน าว สด ธรรมชาต หร อ ขยะประเภท ถ งพลาสต ก, ขวดพลาสต ก, กระดาษ มาประด ษฐ ของตกแต ง ฐานท 2 ศ ลปะก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมก จกรรม วาดร ปโลกใต ท องทะเล (กระดาษวาดเข ยน และ ส ชอล ค) ฐานท 3 ก จกรรมว ชาการ (ป ญหาของขยะต อส งม ช ว ตในทะเล) เตร ยมแผ นป ายโปสเตอร ให ความร โดยให ชาวบ านช มชนท บสะแกอ านและศ กษา จากน นม การตอบค าถามและแจกของรางว ล ฐานท 4 จ ตอาสาปล กป าชายเลนและปล อยพ นธ ปลา ว นจ นทร ท 18 เมษายน 2554 เวลา 8.30 น น. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรร วมก นท าก จกรรมร องเพลงเพ อสร างความส มพ นธ ก บ ชาวบ านช มชนท บสะแก แบ งกล ม เด กน กเร ยนในช มชนเป น 3 กล มหม นเว ยนในการเข าฐานแต ละก จกรรมโดยในแต ละกล มจะม น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรด แลประจ ากล ม เวลา 9.00 น น. ชาวบ านและเด กน กเร ยนในช มชนท บสะแกเข าฐานร วมก จกรรมท ง 3 ฐาน รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 5

9 ฐานท 1 ก จกรรมเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (ว ทยากรประจ ากล ม น.ส.พ มพ ร ตน ชาญปร ชญา, น.ส.สาว ตตร ศ ลประเสร ฐ, น.ส.อ ญชนา คล องไชยชน และ น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร) ฐานท 2 ศ ลปะก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (ว ทยากรประจ ากล ม นางสาวว ราภรณ พร งร กษา, นางสายสมร ส ระแสง และ น กศ กษา มหาว ทยาล ย ศ ลปากร) ก จกรรม วาดร ปโลกใต ท องทะเล ฐานท 3 ก จกรรมว ชาการ แผ นป ายโปสเตอร ให ความร (ป ญหาของขยะต อส งม ช ว ตใน ทะเล) (ว ทยากรประจ ากล ม รองศาสตราจารย ดร.เรณ เวชร ชต พ มล, น.ส.บ ญนภา ส นชโยดม และ น กศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร) โดยให อ านและศ กษา จากน นม การตอบค าถามและแจกของรางว ล - ต นไม ช วยลดโลกร อนได อย างไร 1 แผ น - ป ญหาของขยะต อส งม ช ว ตในทะเล 2 แผ น - ความส าค ญของขยะในทะเลต อการเพ มของทร พยากรส ตว น า 1 แผ น เวลา น น. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร และ ชาวบ านช มชนท บสะแกร วมก นปล กป าชายเลนและ ปล อยพ นธ ปลาบร เวณคลองท บสะแก คณะท างานภาคประชาชนประช มเพ อสร ปผลการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชนประจ าป งบประมาณ 2554และร วมก นวางแผนการจ ดโครงการบร การว ชาการแก ส งคม ประจ าป งบประมาณ 2555 ว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 เวลา 8.30 น น. น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรร วมก นว เคราะห และสร ปประโยชน ท ได น าองค ความร และ ท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคมในการจ ดก จกรรมในคร งน 7. ผลการด าเน นงาน ในการจ ดโครงการในคร งน มหาว ทยาล ยศ ลปากรพบว าเก ดประโยชน ต อประชาชนในช มชนท บสะแก เป นอย างมาก ประชาชนชาวท บสะแกเก ดความร ในการด แล และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอ กท งพ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และ ฝ กท กษะการท างานร วมก บผ อ น และเป นการสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ใน การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 6

10 ด านกระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ตามเกณฑ มาตรฐานของต วบ งช ท 5.2 : กระบวนการบร การทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) และการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) แสดงด งตารางท 2 ตารางท 2 แสดงผลการด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐาน ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การด าเน นงานตามเกณฑ มาตรฐาน 1. ม การส ารวจความต องการของช มชน หร อ ภาคร ฐ หร อภาคเอกชน หร อหน วยงานว ชาช พ เพ อประกอบการก าหนดท ศทางและการจ ดท า แผนการบร การทางว ชาการตามจ ดเน นของ สถาบ น 2. ม ความร วมม อด านบร การทางว ชาการเพ อ การเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของ ช มชน หร อภาคเอกชน หร อภาคร ฐ หร อ หน วยงานว ชาช พ 3. ม การประเม นประโยชน หร อผลกระทบของ การให บร การทางว ชาการต อส งคม 4. ม การน าผลการประเม นในข อ 3 ไปพ ฒนา ระบบและกลไก หร อก จกรรมการให บร การ ทางว ชาการ 5. ม การพ ฒนาความร ท ได จากการให บร การ ทางว ชาการและถ ายทอดความร ส บ คลากร ภายในสถาบ นและเผยแพร ส สาธารณชน ผลการด าเน นงาน 1. ม การส ารวจความต องการของช มชน โดยน าผลการด าเน นงานในป งบประมาณ 2553 เผยแพร ทางเว บไซด พร อมประกาศ มศก. เร องบร การว ชาการ และกล มอน ร กษ ท บสะแก เสนอความต องให มศก.จ ดก จกรรม เม อว นท 21 มกราคม ลงพ นท ส ารวจป ญหาและความต องการของกล มอน ร กษ ท บสะแก และม การจ ดประช ม ระหว างมหาว ทยาล ยศ ลปากรร วมก บกล มอน ร กษ ท บสะแก ในว นท 31 มกราคม ค าส งมหาว ทยาล ยท 316/2554 ลงว นท 12 ม นาคม 2554 เร อง แต งต งคณะกรรมการ ภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห นและร วม ต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร 3. จ ดท าโครงการและขออน ม ต จ ดโครงการ "Volunteer Spirit ท บสะแก" เม อ ว นท 1 ม นาคม ด าเน นการจ ดโครงการ "Volunteer Spirit ท บสะแก" ในว นท เมษายน จ ดท ารายงานผลโครงการ"Volunteer Spirit ท บสะแก" และเสนอต อ ผ บร หาร 1. ม การประช มคณะท างานภาคประชาชนมหาว ทยาล ยศ ลปากรฯ ประจ าป งบประมาณ 2554 คร งท 2/2554 ว นท 18 เมษายน 54 เวลา17.00น น. ณ ว ดท บสะแก อ. ท บสะแก จ.ประจวบค ร ข นธ สร ปผลการด าเน นงานโครงการฯ และร วมก นวางแผนการจ ด โครงการบร การว ชาการแก ส งคมประจ าป งบประมาณ 2555 เพ อพ ฒนาการจ ดโครงการฯ คร งต อไป 1.ม การเผยแพร การด าเน นการโครงการ "Volunteer Spirit ท บสะแก" ผ านเว ป ไซด ของส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 7

11 จากการเปร ยบเท ยบก บผลล พธ และเป าหมายของการด าเน นการอบรม (ตารางท 3) พบว าเม อ พ จารณา ต วช ว ดเช งค ณภาพในด านความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการให บร การว ชาการต อประโยชน จากการ บร การ จากการบร การพบว าม ผลการด าเน นการร อยละ ส งกว าค าเป าหมาย ส วนการเปร ยบเท ยบผลผล ตก บเป าหมาย พบว าต วช ว ดเช งปร มาณในด านจ านวนผ เข าร บบร การน น พบว าม ผลการด าเน นการบรรล เป าหมาย ม ผ เข าร บบร การจ านวน 120 คน ต วช ว ดเช งค ณภาพด านการน า ความร ไปใช ให เก ดประโยชน พบว า ม ผลการด าเน นการร อยละ ส งกว าค าเป าหมาย ต วช ว ดเช งเวลาด านงาน บร การว ชาการแล วเสร จ ตามระยะเวลา พบว าด าเน นการแล วเสร จตามระยะเวลาร อยละ ส งกว าค า เป าหมาย ต วช ว ดเช งต นท น ด านค าใช จ ายของการให บร การว ชาการตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร พบว าม ค าใช จ ายการด าเน นการจ านวน 99, บาท ซ งใกล เค ยงก บค าเป าหมาย ตารางท 3 สร ปผลการประเม นโครงการเปร ยบเท ยบระหว างผลล พธ ก บค าเป าหมายของการด าเน นการ ผลล พธ -ผลผล ต-ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย (แผน) ผลล พธ ต วช ว ดเช งค ณภาพ - ความพ งพอใจของผ ร บบร การในกระบวนการ ให บร การว ชาการต อประโยชน จากการบร การ ผลการ ด าเน นงาน ร อยละ ผลผล ต ต วช ว ดเช งปร มาณ - จ านวนผ เข าร บบร การ คน ต วช ว ดเช งค ณภาพ - การน าความร ไปใช ให เก ดประโยชน ร อยละ คน ต วช ว ดเช งเวลา - งานบร การว ชาการแล วเสร จตามระยะเวลา ร อยละ ต วช ว ดเช งต นท น - ค าใช จ ายของการให บร การว ชาการตาม งบประมาณท ได ร บจ ดสรร บาท 100, , รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 8

12 1. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ ในการฝ กอบรมคร งน ม ผ เข าร วมโครงการท งหมด 120 คน โดยได แจกแบบประเม น ความพ งพอใจ ท งหมดจ านวน 120 ช ด ตอบกล บจ านวน 118 ช ด ค ดเป นร อยละ น าข อม ลจากผลการประเม นมา ว เคราะห ด วยโปรแกรม SPSS for Windows version และสร ปผล โดยม เกณฑ การประเม นด งน เกณฑ การประเม นทางสถ ต น อยส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน พ งพอใจในระด บ น อยส ด น อย ปานกลาง มาก มากท ส ด ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบน สอดคล องก นต า สอดคล องก นปานกลาง สอดคล องก นส ง มาตรฐาน 1.51 ข นไป ตารางท 4 ข อม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการฯและตอบแบบสอบถาม ข อม ลท วไป จ านวน ร อยละ เพศ เพศหญ ง เพศชาย รวม สถานภาพ ชาวช มชนท บสะแก น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากร คณะท างาน/ท ปร กษาภาคประชาชน เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท เจ าหน าท ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ รวม จากตารางท 4 พบว า ม ผ เข าอบรมท เป นชายจ านวน 35 คน ค ดเป นร อยละ และเป นเพศหญ ง จ านวน 83 คน ค ดเป นร อยละ ซ งม สถานภาพเป นชาวช มชนท บสะแกจ านวน 54 คน ค ดเป นร อยละ น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 38 คน ค ดเป นร อยละ บ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 15 คน ค ดเป นร อยละ คณะท างาน/ท ปร กษาภาคประชาชนจ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 7.63 เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท 8 จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 0.85 และเจ าหน าท ศ นย ว จ ย และพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 0.85 รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 9

13 ตารางท 5 แสดงผลการประเม นความร และความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรม ห วข อประเม น ค าเฉล ย S.D ร อยละ แปลผล ความร ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. ท านม ความร ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น มาก ไม ท งขยะลงน า เพ อไม เป นอ นตรายก บส ตว น า ในระด บใด 2. ท านม ความร ด านโลกร อน เช น ท าให เก ดน าท วมหร อเก ดความแห งแล ง และ มาก ส งผลต อการด ารงช ว ตความเป นอย ในระด บใด 3. ท านม ความร เก ยวก บประโยชน ของการปล กป าชายเลน ในระด บใด มาก 4. ท านม ความร ในการใช ศ ลปะส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ มาก ส งแวดล อม เช น การวาดร ปท องทะเลบนแท งค น าว ด ในระด บใด 5. ท านม ความร เร องส ทธ ของประชาชน เช น ม ส ทธ ท จะไม ให โรงงานมาสร าง มาก มลพ ษใกล บ านท านได ในระด บใด 6. ในภาพรวมของการเข าร วมก จกรรมคร งน ท านเห นว าม ประโยชน เป นการ มาก เพ มพ นความร และสามารถน าความร ไปใช ประโยชน ได ในระด บใด ความพ งพอใจด านกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ 1. ท านพ งพอใจคณะว ทยากรในการให ความร และก จกรรมเสร มการเร ยนร มาก 2. ท านพ งพอใจคณะว ทยากรในด านความต งใจให ความร และตอบค าถาม มาก 3. ท านพ งพอใจการให บร การของคณะว ทยากร และผ ช วย มาก 4. ท านพ งพอใจสถานท ในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสม มาก 5. ท านพ งพอใจระยะเวลาในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสม มาก จากตารางท 5 การประเม นความร และความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรมความร ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความร ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมม ความร ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ไม ท งขยะลงน า เพ อไม เป น อ นตรายก บส ตว น า อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความร ด านโลกร อน เช น ท าให เก ดน า ท วมหร อเก ดความแห งแล ง และส งผลต อการด ารงช ว ตความเป นอย อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วม โครงการม ความร เก ยวก บประโยชน ของการปล กป าชายเลน อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการ ม ความร ในการใช ศ ลปะส งเสร มการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เช น การวาดร ปท องทะเลบน แท งค น าว ด อย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความร เร องส ทธ ของประชาชน เช น ม ส ทธ ท จะไม ให โรงงานมาสร างมลพ ษใกล บ านท านอย ในระด บมาก ร อยละ ในภาพรวมของการเข าร วม ก จกรรมคร งน ผ เข าร วมโครงการเห นว าม ประโยชน เป นการเพ มพ นความร และสามารถน าความร ไปใช ประโยชน ได ในระด บมาก ร อยละ ด านความพ งพอใจกระบวนการ ว ทยากรและการให บร การ พบว า ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจคณะว ทยากรในการให ความร และก จกรรมเสร มการเร ยนร ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจคณะว ทยากรในด านความต งใจให ความร และตอบค าถาม รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 10

14 ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจการให บร การของคณะว ทยากร และผ ช วย ในระด บมาก ร อยละ ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจสถานท ในการจ ดก จกรรมในระด บมาก ร อยละ 96.60ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจระยะเวลาในการจ ดก จกรรมม ความเหมาะสมในระด บมาก ร อยละ ข อเสนอแนะเพ มเต มจากผ ตอบแบบสอบถาม 1. น าจะม ก จกรรมบ ดด ท จะท าให ชาวค ายร จ กก นและสน กมากข น 2. อยากให ม ก จกรรมอ กค ะ แต ควรม การประชาส มพ นธ ท ด กว าน เพราะป ดเทอมคนร น อยมาก อยากให อาหารเผ ดน อยลงค ะ 3. การเตร ยมแผนงานไม ค อยม ความพร อม 4. เป นก จกรรมท ให ความร และน าประท บใจ 5. ก จกรรมม ความเหมาะสม 6. อยากให ม ก จกรรมอ ก 7. อยากให ม ก จกรรมท ท าให ชาวค ายสน ทก นกว าน 8. อยากให ม จ ดไปเท ยวท อ นด วยค ะ 9. อยากให ม ฐานก จกรรมเพ มข นอ ก รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 11

15 ภาคผนวก

16 ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

17

18

19

20

21 รายนามผ เข าร วมโครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย คณะท างานภาคประชาชน 1 รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) 2 อาจารย พรสวรรค อ มรานนท 3 จ าเอกเข ยน สร อยสม 4 นายประเช ญ คนเทศ 5 เจ าอธ การบรรเท ง ถาวโร 6 นางสมจ ตต เส งสก ล 7 นางสาวส ร ร ตน แต ช ตระก ล 8 นายสมเก ยรต ทอดสน ท 9 นายสาน ตย ว ร ลหก ล 10 นายต าน ใหญ หลวง 11 นางอาร ย บ วทอง 12 นางสายสมร ส ระแสง 13 นางสาวอ ญชนา คล องไชยชน 14 นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ 15 นางสาวว ราภรณ พร งร กษา 16 นางสาวบ ญนภา ส นชโยดม 17 นางสาวพ มพ ร ตน ชาญปร ชญา 18 นายสมศ กด นท ทว ว ฒน 19 นางสาวนร ร ตน ท บทองก ล 20 นางนงคราญ ส พรส บ คลากรกองก จการน กศ กษา 21 นายวส น จ นทร ม น 22 นางสาวอาร วรรณ เฉล มช ย 23 นายกมล แมลงท บ บ คลากรคณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ 24 นางสาวฉ ตรระพ แย มเกษร 25 นางสาวมลฤด ประช ม 26 นางสาวลล ดา จ ตรใจ

22 ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร คณะอ กษรศาสตร 27 นางสาวป ณณพร เทพพาน ช 28 นางสาวปาล พ ชร โสภณ 29 นางสาวช ดชนก ป ยร ตนค ณากร 30 นางสาวนภ สสร แซ ค 31 นางสาวป ยดา อ นทร สงค 32 นายส ทธ เดช ศร ว ส ทธ 33 นางสาวพ มพ ว มล ลาภร งเร อง คณะศ กษาศาสตร 34 นางสาวส วล ส ทธ 35 นางสาววรรณา ศ ลประเสร ฐ คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 36 นายศ ภณ ฐ ต ชะนะ 37 นางสาวเกศส ร หอมส วรรณ 38 นางสาวกรกมล ควรแถลง 39 นายจ กร น โพธ ทอง 40 นายภาณ ว ฒน จ นตร 41 นายเช ดศ กด จาร ร ตนานนท คณะว ทยาศาสตร 42 นายจ กรร นทร รณจ กร 43 นายว รพงศ แก วจ นดา 44 นายแทน พานรอง 45 นางสาวจาร วรรณ เอมโอษฐ 46 นางสาววรรลดา จ นทรเสนา 47 นายธ บด เทพส ภรณ ก ล คณะเภส ชศาสตร 48 นางสาวว ภาว พ กจ นดา 49 นางสาวนฤภร ส าราญร ตน 50 นางสาวพรส ดา น อมน อย 51 นางสาวส กานดา ใหม เอ ยม 52 นางสาวณหท ย ข นต สา คณะจ ตรกรรมปะต มากรรมและภาพพ มพ 53 นางสาวพ ชชาน นท สอนเย น 54 นายจ กร แสวงศร

23 ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย นายมกรา จ นหฤท ย 56 นายศ ภฤทธ ศร อร ณฉาย 57 นายไพศาล ส งธรรม 58 นายอรรถกร จบศร 59 นายชาตร แก วทอง 60 นายมร ต มากขาว 61 นายว ฒช ย ทองพ ล 62 นายพ ลลาภ อ ประถา คณะโบราณคด 63 นางสาวขน ษฐา อ นนานนท ชาวช มชนท บสะแก 64 นายสภาพ เกต ระหงษ 65 นายส ชาต ภ รมย อย 66 นายสนอง เย นฉ า 67 นางประท ม ล มค ด 68 นางเมย สมหมาย 69 นางไพร นทร อ นทช ย 70 นางส ระพ น แถมโต 71 นางขว ญเร อน เกต ระหงษ 72 นางเรไร รวดเร ว 73 นางอนงค เร วรวด 74 นางอนงค ชาต แกม 75 นางอ อน เข มทอง 76 นายเสกสรร สมหมาย 77 นายพ ระพ ฒน ร งแป น 78 นายโกว ทย ช มโพธ 79 นางลออ เส งสก ล 80 นางสายชล เส งสก ล 81 นางบ งอร เส งสก ล 82 นางเรณ ร งแป น 83 นางก ลว ฒน เล กร ตน 84 นายประส ทธ สมหมาย 85 นายส นต ทองถม 86 นายวรพจน สมสร าง 87 นายไกรศร สมหมาย

24 ท ช อ - นามสก ล ว นจ นทร ท 18 เม.ย.2554 ว นอ งคารท 19 เม.ย นายว น ย ศร ส วรรณ 89 ด.ญ.กรรณ การ ใจช วย 90 ด.ญ.พ รดา ยอดประเสร ฐ 91 ด.ช.เอกล กษณ น ยมพลอย 92 ด.ช.โชต ม ตรน อย 93 ด.ญ.พ รดา หนองยาง 94 ด.ช.เก ยรต ศ กด เกต สะอาด 95 ด.ช.ส นต สมหมาย 96 ด.ช.อนนท ม เดช 97 ด.ญ.ก มร นทร ใจหาญ 98 ด.ช.ณ ฐว ฒ อ นทช ย 99 ด.ช.ภ ม ภ ทร ชาส บ 100 ด.ช.เจร ญ ม ตรน อย 101 ด.ญ.สาว ณ วงศ ส ด 102 ด.ญ.ศก ณตลา ใจหาญ 103 ด.ช.น ต อน น สมศร 104 ด.ญ.ภ มนภ ส ลงแป น 105 ด.ช.จ กร เร วรวด 106 ด.ญ.พ ชราภรณ ภ รมย อย 107 ด.ญ.ว ภาวด ม ตรน อย 108 ด.ช.อานนท ศร โชค 109 ด.ญ.ขว ญแก ว เก ดจวง 110 ด.ญ.เปมน ย สมศร 111 ด.ญ.ปรามปว สมศร 112 ด.ญ.เบฐจมาภรณ สมหมาย 113 ด.ญ.น ยนา ศร ส วรรณ 114 ด.ญ.ช นธา เทพมาล ย 115 ด.ช.ส รส ภ รมย อย 116 ด.ญ.ร งท วา ภ รมย อย 117 ด.ญ.ขว ญรดา เกต ระหงษ 118 ด.ช.วส นต สมหมาย 119 เจ าหน าท สถาน พ ฒนาทร พยากรป าชายเลนท เจ าหน าท ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ ง ประจวบค ร ข นธ

25 ค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๔ เร อง แต งต งคณะกรรมการภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร เพ อให การด าเน นการปฏ บ ต ราชการและการประก นค ณภาพการศ กษา เป นไปด วยความ เร ยบร อยม ประส ทธ ภาพและประสบผลส าเร จ จ งแต งต งคณะท างานภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชน เข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห นและร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประจ าป งบประมาณ๒๕๕๔ โดยประกอบด วยผ ด ารงต าแหน งและรายนามต อไปน ๑. รองศาสตราจารย ดร.พ ฑ ร ตร ว จ ตรเกษม ท ปร กษา ๒. เภส ชกรธ ระ ฉกาจนโรดม ท ปร กษา ๓. จ าเอกเข ยน สร อยสม ท ปร กษา ๔. นายเจตนา จ ตรพ นธ ท ปร กษา ๕. นายประเช ญ คนเทศ ท ปร กษา ๖. นายกฤษดา วงศ อารยะ ท ปร กษา ๗. นายแสงช ย เมธ ธนก ล ท ปร กษา ๘. รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ประธานคณะท างาน ๙. รองอธ การบด (ก จการน กศ กษา) รองประธานคณะท างาน ๑๐. ผ ช วยอธ การบด (ก จการน กศ กษา ว งท าพระ) คณะท างาน ๑๑. ผ ช วยอธ การบด (ก จการน กศ กษา พระราชว งสนามจ นทร ) คณะท างาน ๑๒. คณบด คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ คณะท างาน ๑๓. นายช ศ กด วรพ ท กษ คณะท างาน ๑๔. เจ าอธ การบ นเท ง ถาวโร คณะท างาน ๑๕. นางสมจ ตต เส งสก ล คณะท างาน ๑๖. นางสาวส ร ร ตน แต ช ตระก ล คณะท างาน ๑๗. นายสมเก ยรต ทอดสน ท คณะท างาน ๑๘. นายสาน ตย ว ร ลหก ล คณะท างาน ๑๙. นายต าน ใหญ หลวง คณะท างาน

26 ๒๐. นางอาร ย บ วทอง คณะท างาน ๒๑. นายสมศ กด นท ทว ว ฒน คณะท างาน ๒๒. นางสาวนร ร ตน ท บทองก ล คณะท างาน ๒๓. นางนงคราญ ส พรส คณะท างาน ๒๔. ผ อ านวยการส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา คณะท างานและเลขาน การ ๒๕. นางสาวอ ญชนา คล องไชยชน คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๖. นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๗. นางสาวน ศาร ตน เวชประพ นธ คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๘. นางสาวว ราภรณ พร งร กษา คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๒๙. นางสาวบ ญนภา ส นชโยดม คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๓๐. นางสาวพ มพ ร ตน ชาญปร ชญา คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ ๓๑. นางสาววรรณนา ศ ลประเสร ฐ คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ โดยม หน าท ๑. ประช มปร กษาหาร อร วมก บมหาว ทยาล ยศ ลปากร อย างน อยป ละ ๒ คร งเพ อ ร วมก นเล อกประเด นการพ ฒนาระบบราชการ/ผลการปฏ บ ต ราชการ/การพ ฒนาบร การว ชาการแก ช มชนท ส งผลกระทบต อประชาชนโดยตรงท เห นว าเหมาะสมท จะน ามาด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ร วมก นจ ดท าแผนงาน/โครงการแบบม ส วนร วมในการพ ฒนางานด านการให บร การ ว ชาการแก ช มชน โดยก าหนดแผนระยะส น/ระยะยาว ๓. ด าเน นก จกรรม/โครงการร วมก นตามแผนประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท ได ก าหนด ไว ๔. ต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นงานตามแผน โดยระบ ป จจ ยสน บสน น ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะส าหร บด าเน นการในป ต อไป ท งน ให ม วาระการด ารงต าแหน ง ๑ ป ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท ๑๒ ม นาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดร.อ ท ย ด ลยเกษม (อาจารย ดร.อ ท ย ด ลยเกษม) อธ การบด มหาว ทยาล ยศ ลปากร

27 ประว ต คณะท างานภาคประชาชน ตามค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะท างานภาคประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร 1 รองศาสตราจารย ดร.พ ฑ ร ตร ว จ ตรเกษม อาช พ/ต าแหน ง : ธ รก จส วนต ว ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : 1. NMR 2. solid state pyhsics 3. membrane transports 4. fuel cell 5. photo voltaic 6.Logistics & Supply Chain Management 2 เภส ชกรธ ระ ฉกาจนโรดม อาช พ/ต าแหน ง : กรรมการนายกสมาคมเภส ชกรรมแห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ, นายกสมาคมสะมาร ต นส แห งประเทศไทย องค กรผ ให ความช วยเหล อทางส ขภาพจ ตแห งผ ม ความท กข ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : การบร หารองค กรภาคเอกชน การผล ต การตลาด และการจ ดจ าหน ายยา และผลผล ตภ ณฑ ส ขภาพ เช ยวชาญท งภาคว ชาและการปฏ บ ต 3 จ าเอกเข ยน สร อยสม อาช พ/ต าแหน ง : เกษตรกร ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : พ.ศ กรมพ ฒนาท ด นได พ จารณาค ดเล อกให เป นว ทยากร และหมอด น และเกษตรกรด เด น ประจ าป 2549 สาขาเศรษฐก จพอเพ ยงระด บประเทศและ คณะกรรมการภาคภาคกลาง การประกวดการพ ฒนาและรณรงค การใช หญ าแฝกอ นเน องมาจาก พระราชด าร 4 นายเจตนา จ ตรพ นธ อาช พ/ต าแหน ง : ธ รก จส วนต ว (ม ณฑนากร, ธรรมาจารย ) ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : ออกแบบตกแต งภายใน, ว ป สสนากรรมฐาน (ก าล งศ กษา ป.โท ด าน พระพ ทธศาสนา) (ผ ปกครองน กศ กษาป จจ บ น) 5 นายประเช ญ คนเทศ อาช พ/ต าแหน ง : ข าราชการ ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : การสอน (โรงเร ยนม ธยมฐานบ นก าแพงแสน นครปฐม), สมาช กชมรมร ก แม น าท าจ น, ภาค สม ชชาส ขภาพจ งหว ดนครปฐม อน กรรมการร างธรรรมน ญว าด วยระบบส ขภาพ แห งชาต, รองประธานชมรมเราร กแม น าท าจ นนครปฐม 6 นายกฤษดา วงศ อารยะ อาช พ/ต าแหน ง : ท ปร กษาของค ณหญ งวรรณา ส ร ว ฒนภ กด ประธานกรรมการบร หารบร ษ ทไทยเบฟ เวอเรจ จ าก ด (มหาชน) ประสบการณ /ความเช ยวชาญ : ท ปร กษาด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม, ท ปร กษางาน Event ต างของ บร ษ ทไทยเบฟเวอเรจ จ าก ด (มหาชน), การพ จารณาเร องการให ท นโครงการต างๆ ทางด าน ศ ลปว ฒนธรรม, คณะกรรมการการศ กษาของบร ษ ทฯ, คณะกรรมการอ านวยการ การแสดงศ ลปะ เคร องป นด นเผาแห งชาต, คณะกรรมการด าเน นงานการแสดงศ ลปะเคร องป นด นเผาแห งชาต ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา ท ปร กษา

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information