ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน"

Transcription

1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด บท 2/2556 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพม.10

2 สารบ ญ เร อง หน า 1. การสร างข อม ลผ ใช ของโรงเร ยน 1 2. การจ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ สารบรรณกลางโรงเร ยน 6 3. การกาหนดเลขหน งส อส งของโรงเร ยน 9 4. การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อสาหร บโรงเร ยน การร บ-ส งหน งส อของโรงเร ยน - การเข าใช งานด วยบทบาทสารบรรณกลางของโรงเร ยน 15 - การเข าใช งานด วยบทบาทเจ าหน าท หร อผ ปฏ บ ต 19 - การบ นท กร บหน งส อภายนอก การออกเลขหน งส อท นท การสอบถามหน งส อราชการ การเร ยกทะเบ ยนหน งส อส ง การออกเลขคาส งท นท การด ประว ต ค าส งท ออกปปแล ว แผนการขอก นเลข ต วอย างการเสนอหน งส อในระด บเขตพ นท การศ กษา 40 - การสร างหน งส อสาหร บสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 41 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ อ านวยการกล ม 45 - การเข าใช งานด วยบทบาทรองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 47 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 50 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ ต งเร องหร อสารบรรณกลาง 52

3 1 การสร างข อม ลผ ใช ของโรงเร ยน 1. เข าเว บปซต ให เล อกท เมน LOGIN เพ อเข าส ระบบด งร ป 2. Login เข าระบบด วยผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน ท ทางส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปด กาหนดให โดยระบบปด กาหนดร ปแบบของการกาหนดรห สการเข าใช งานปว ด งน ID ผ ใช = เลขประจาต วประชน 13 หล ก รห สผ าน = 3 ต วแรกของช อภาษาอ งกฤษ + 3 ต วแรกของนามสก ลภาษาอ งกฤษ + ว นเก ด + เด อนเก ด ยกต วอย างเช น ท กษพร งามขา (Taksaporn Ngamkhum) เก ดว นท 16 พฤษภาคม 2527 รห สผ านจะเป น taknga1605

4 3. เม อเข าระบบปด แล วให ปปท เมน User Profile เพ อเพ มบ คลากรของโรงเร ยนในระบบ และให ก าหนด บทบาทหน าท เป น ผ ใช งานท วปป 2 4. ระบบจะเข ามาหน าทะเบ ยนบ คคล ให ท าการกรอกข อม ลให ครบถ วน โดยเฉพาะข อม ลท ม * เป น ข อม ลท จ าเป นต องกรอก ปม อน ญาตให เว นว างปว เม อกรอกครบแล วให คล กท ป ม หร อ คล กท ป ม เม อต องการการบ นท กข อม ล คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล บนหน าจอ รายละเอ ยดการบ นท ก * ประเภทบ คคล ต องระบ ประเภทบ คคลเล อก Option ปทย หร อ ต างชาต เลขหน งส อเด นทาง ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ต างชาต ต องระบ เลขหน งส อ เด นทาง * เลขประจาต วประชาชน ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ปทย ต องระบ เป นต วเลข13 หล ก

5 3 เลขประจาต วผ เส ยภาษ ต องระบ เป นต วเลขปม ก น 13 หล ก * เพศ ต องระบ เพศ เล อก Option ชาย หร อหญ ง คานาหน าช อ เล อกรายการคานาหน าช อ * ช อ ต องระบ ช อของบ คลากร * ช อสก ล ต องระบ สก ลของบ คลากร * ช อ (อ งกฤษ) ต องระบ ช อภาษาอ งกฤษของบ คลากร * ช อสก ล (อ งกฤษ ต องระบ ช อสก ลอ งกฤษของบ คลากร * ว นท เก ด ต องระบ ว นท เก ดของบ คลากร (ต วอย าง 1 ม.ค ให ระบ 01/10/2496) * สถานภาพ ต องระบ สถานภาพ เล อก โสด สมรส หย า หร อหม าย ศาสนา เล อกรายการศาสนา * ประเภทบ คลากร เล อกประเภทบ คลากร สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร ระบ สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร เล อก Option ตนเอง ค สมรส หร อปม เบ ก ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ ระบ ว นท ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ (กรณ เล กจ าง หร อ พ นอาย ราชการ) ท องท ท บรรจ คร งแรก จ งหว ด เล อกจ งหว ดท บรรจ คร งแรกจาก List รายการจ งหว ด อาเภอ/เขต เล อกอาเภอ/เขตท บรรจ คร งแรกจาก List รายการอาเภอ * ว นท บรรจ ต องระบ ว นท บรรจ ของบ คลากร ใช ร ปแบบเด ยวก บการกรอก ว นเก ด * ว นท เกษ ยณอาย ราชการ โปรแกรมจะคานวนให จากการระบ ค าว นท เก ด หน วยงานต นส งก ด * หน วยงานต นส งก ด เล อกรายช อโรงเร ยนท ส งก ด ป จจ บ นปฏ บ ต หน าท * หน วยงาน ให เล อกหน วยงานปฏ บ ต เป นรายช อโรงเร ยนท ส งก ด * ตาแหน ง เล อกตาแหน งของบ คลากร จาก List รายการ เลขท ตาแหน ง ระบ เลขท ตาแหน ง * เง นเด อน ต องระบ เง นเด อนของบ คลากร เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ ระบ เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ เง นค าตอบแทน ระบ เง นค าตอบแทนของบ คลากร

6 4 หมายเหต ข อควรระว งในการกรอกข อม ลบ คลากร ในการเล อก เป นช อโรงเร ยนท ส งก ดท ง 2 ช อง และให เล อก 5. เม อกรอกข อม ลบ คลเร ยบร อยแล วให คล กป ม เพ อออกจากโปรแกรมระบบจะถามย นย น ว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก 6. ให เข าปปในส วนของการบร หารจ ดการผ ใช งานของหน วยงานท เมน User Account เพ อลงทะเบ ยน ผ ใช งาน ท าการก าหนด Username, Password และ ก าหนดข อม ลพ นฐานต างๆของผ ใช งาน เพ อบร การจ ดการข อม ลผ ใช งาน ซ งประกอบปปด วย เพ มผ ใช แก ปขข อม ลผ ใช Disable/Enable ผ ใช 7. ลงทะเบ ยนผ ใช งานเป น โดยการก าหนดรห สผ ใช และรห สผ าน ให ก บผ ใช ใหม เพ อให สามารถเข า ใช งาน Portal ปด ให เล อก ช อ และทาการเล อกเจ าหน าท ท ลงทะเบ ยน user profile ปว

7 5 8. เม อเล อกช อเพ อลงทะเบ ยนแล ว ระบบจะแสดงข อม ลส วนต ว ข อม ลสมาช กท ระบ รห สผ ใช และ รห สผ าน และในส วนของบทบาทผ ใช งาน E-Office ให เล อกเป นผ ใช งานท วไป ด งร ป จากน นคล กป ม บ นท กเพ อลงทะเบ ยน 9. คล กลงทะเบ ยนผ ใช งาน 10. หากบ คลากรท ลงทะเบ ยนเป นผ อ านวยการโรงเร ยนให เล อก บทบาทบร หาร เป นผ อ านวยการส าน ก เพ อให การกาหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชาในส วนของ Organize Structure ให ถ กต องต อปป

8 6 การจ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ สารบรรณกลาง ของโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login เข าระบบด วย ผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน จากน นให เข าปปท เมน Organize Structure 2. ระบบจะเข าส หน ากาหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชา ให คล กท สามเหล ยมเล ก จะแสดงโครงสร าง สายบ งค บบ ญชาของโรงเร ยนด งภาพ 3. ให คล กท ป ม เพ อจ ดการเจ าหน าท ของโรงเร ยนให ม บทบาทเป น สารบรรณกลางของโรงเร ยน

9 7 4. ระบบจะเข ามาท หน ากาหนดโครงสร างสายบ งค บบ งชา ให คล กท เพ อค นหาเจ าหน าท 5. จากต วอย างเล อกนางนกเล ก ทร พย เจร ญ เม อเล อกแล ว คล ก ตกลงตามภาพ 6. เล อกบทบาทให ก บเจ าหน าท เป น สารบรรณกลาง แล วคล กป ม บ นท ก ด งภาพ 7. เม อเจ าหน าท ในบทบาทสารบรรณกลาง Login เข ามาใช งานในระบบ หากม รายการท รอ ดาเน นการจะแสดงพร อมระบ บทบาท สารบรรณกลางปว ด วย ด งภาพ

10 8. หากต องการยกเล กหร อเปล ยนปลงเจ าหน าท ในบทบาทสารบรรณกลางให เข าปปดาเน นการตาม ข นตอนในข อ 1-5 จากน น ให เอา Checkbox ในช องสารบรรณกลางออกแล วกดบ นท ก 8

11 9 การกาหนดเลขหน งส อส งของโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login เข าระบบด วยผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน 2. คล กเล อก เมน บร การข อม ลพ นฐานงานสารบรรณ ตามลาด บภาพด านล าง 3. แล วคล กท ตารางรห สร ปแบบหน งส อ 4. หากย งปม ม การกาหนดรห สร ปแบบหน งส อ ระบบจะแจ งว าปม พบข อม ล ให คล กป ม OK 5. ระบบจะเข ามาท หน าตารางรห สร ปแบบหน งส อ

12 6. ให คล กท เพ อเพ มเลขประจ าต วส วนราชการ จะม Popup ข นมาให พ มพ เลขหน งส อของ หน วยงาน เช น ท ศธ / และระบ ว น ก าหนดว นเร มต น และว นส นส ด เสร จแล วท าการ บ นท ก ตามข นตอนด งต งอย างด านล าง ระบบจะทาการบ นท กเลขประจาต วส วนราชการ เม อเร ยบร อยแล วให คล กท ระบบ จะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก

13 11 การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อ สาหร บโรงเร ยน ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บสร างหน งส อของหน วยงาน เพ อท าการออกเลขของหน วยงานหร อออกเลข ของหน วยงานสารบรรณกลางและทาการส งปปย งหน วยงานท เก ยวข องต อปป การสร างหน งส อ 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าหน าท เพ อต งเร องเสนอต อผ บ งค บบ ญชา 2. คล กเล อกโปรแกรมบ นท กต งเร อง ตามลาด บภาพด านล าง

14 12 3. แสดงหน าจอ บ นท กต งเร อง ด งภาพ รายละเอ ยดการบ นท กด งน เลขท หน งส อ โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ลงว นท โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ *ประเภทของหน งส อ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการประเภทของหน งส อ *ช นความเร ว คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความเร ว *ช นความล บ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความล บ *เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - *เร ยน เสนอผ บ งค บบ ญชา คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ *จาก โปรแกรมแสดงช อผ ต งเร องตามข อม ลผ ใช งาน สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร ใน Tab หน งส อนาส ง แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ - คล กป ม เพ อแสดงหน าจอสแกนเอกสาร ด งภาพ(เคร องท ใช งานโปรแกรมน ต องต ออย ก บ เคร อง Scanner และ ต ดต งโปรแกรม ScanPicCompActiveX exe ก อนการใช งาน)

15 13 4. คล กป ม เพ อแสดงหน าจอแนบปฟล เอกสาร คล ก เร ยกด เล อกปฟล ท ต องการแนบ แล วคล ก ตกลง เม อเล อกปฟล เร ยบร อยแล วให กด ตกลง ตารางปฟล หน งส อนาส งจะแสดงเอกสารท แนบเร ยบร อยแล ว

16 5. ช อง จ งเร ยนมาเพ อโปรด จะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสาร แบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และเห นควรแจ งโรงเร ยน ให เล อกตามภาพด านล างน เม อคล กท จะม ป อบอ บให เล อก ค าส ง: ลงนามถ ง คล กท Tab หน วยงานท ต องการส งหน งส อ แล วคล ก ตกลง 7. เม อเล อกหน วยงานท ต องการส งเร ยบร อยแล ว ในช อง *เสนอผ บร หาร ให เล อก เพ อเสนอ ผ อ านวยการโรงเร ยน คล ก ตกลง จากน นระบบจะให ท าการย นย นอ กคร ง ให เล อก OK และระบบ จะแจ งเลขท หน งส อส งภายใน เร องจะถ กเสนอปปย งผ อานวยการโรงเร ยนต อปป

17 15 การร บหน งส อ ของโรงร ยน-เข าระบบ ในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต คล กท เมน เข าระบบ แล ว Login ด วย User ในบทบาทสารบรรณกลางโรงเร ยน 2. ใส รห สผ ใช และรห สผ าน คล กลงช อเข าใช งาน จากต วอย าง สารบรรณกลาง โรงเร ยน ค อ อ.นกเล ก 3. เม อเข าส ระบบแล ว ระบบจะแสดงข อม ลผ ใช ให ตรวจสอบ รายการท ต องด าเน นการ > ระบบ สารบรรณ > รอลงทะเบ ยนร บ(สารบรรณกลาง) ทาการคล กเพ อเข าด รายละเอ ยดหน งส อ จากภาพม รายการท รอลงทะเบ ยนร บอย 1 รายการ เม อคล กเข ามาจะเห นรายละเอ ยดหน งส อท ปด ร บ ในหน าลงทะเบ ยนร บหน งส อ ให คล กเล อกรายการ หน งส อ และคล กลงทะเบ ยนร บตามลาด บ

18 16 คาอธ บายความหมายเพ มเต ม เม อต องการการส งหน งส อฉบ บน ต อปปหน วยงานอ น เม อต องการส งเร องค นหน วยงานท ส งมา เม อต องการเก บหน งส อเร องน ใส กล องล นช กปม ม การดาเน นการใดๆ เม อต องการลงทะเบ ยนร บหน งส อตามปกต เม อต องการลงร บหน งส อและมอบหน งส อให บ คคลท ท เก ยวข องต อ 4. ระบบจะแสดงสถานการณ ลงทะเบ ยนร บเร ยบร อยแล ว ให คล ก OK 5. จากน นให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก ให กดตรวจสอบงานค างดาเน นการเพ อตรวจสอบงานท ปด ดาเน นการแล ว 6. เม อลงทะเบ ยนร บหน งส อแล ว จะม รายการเพ มเข ามาในรายการรอด าเน นการ ให คล กท รายการ รอดาเน นการ (สารบรรณกลาง) 7. เม อคล กเข ามาเห นรายละเอ ยดหน งส อท รอด าเน นการ ให เล อกหน งส อท ร บเพ อมอบหน งส อให บ คคล กล มท เก ยวข องต อปป

19 8. ระบบจะเข ามาท หน าหน งส อร บใหม ให ตรวจสอบข อม ลให ครบถ วน และมอบบ คคลท ร บผ ดชอบ โดยเล อกท และกด เพ อเล อกบ คคลท ต องการมอบ 17 เล อกบ คคลท ต องการมอบ แล วคล กตกลง และเม อตรวจสอบข อม ลถ กต องแล วให คล ก ตกลง

20 หมายเหต : ถ าต องการมอบหน งส อถ งผ อ านวยการโรงเร ยนโดยตรง ให เล อกท เสนอผ บร หาร ตามข นตอนด งภาพ ระบบจะถามย นย นการส งหน งส ออ กคร ง ถ าถ กต องแล ว ให คล ก OK และจะแสดงสถานะว าระบบ มอบหน งส อด งกล าวเร ยบร อยแล ว คล ก OK เป นอ นจบข นตอนการร บหน งส อจากสารบรรณกลางของ โรงเร ยน 10. ระบบจะกล บมาหน าท เร องรอด าเน นการ จะเห นว าปม ม หน งส อฉบ บด งกล าวรอด าเน นการ ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมา หน าแรก ให กด ตรวจสอบงานค างดาเน นการ เพ อตรวจสอบรายการท รอดาเน นการอ น

21 19 ข นตอนการร บจากสารบรรณกลางของโรงเร ยน และการต งเร องถ งผ อานวยการโรงเร ยน 1. Login เข าระบบด วย User ในบทบาทเจ าหน าท หร อผ ปฏ บ ต แล วตรวจสอบ รายการท ต อง ดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอดาเน นการ(จนท/ขรก.สพฐ.) ท าการคล กเพ อเข าด รายละเอ ยด หน งส อ 2. คล กเร องท ต องการดาเน นการจะเห นรายละเอ ยดของหน งส อ 3. ระบบจะเข ามาท หน าหน งส อร บใหม ซ งจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อ เจ าหน าท สามารถ ดาวน โหลดหน งส อเพ อเสนอผ อานวยการโรงเร ยนปด ในข นตอนน ปด ในข นตอนน

22 4. เจ าหน าท ท ปด ร บเร อง ท าการ ต งเร อง เสนอต อผ อ านวยการโรงเร ยนต อปป ถ าค นเร อง เร องจะกล บปปท สารบรรณกลางของโรงเร ยน ถ าย ต เร อง เร องน นจะถ กเก บท นท หร อย ต เร องน นท นท ระบบจะเข ามาท หน า บ นท กสร างหน งส อ ให ตรวจสอบรายละเอ ยดให ถ กต อง ในส วนของจ งเร ยนมาเพ อโปรด ให เล อกเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสารแบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และอน ญาต ให เล อกตามภาพด านล างน

23 21 6. หากม รายละเอ ยดเพ มเต มให ระบ ปปในช อง หมายเหต เพ มเต ม แล วคล ก ตกลง 7. ระบบจะถามย นย นการเสนอหน งส ออ กคร ง ถ าถ กต องแล ว ให คล ก OK และจะแสดงสถานะว าระบบ ปด บ นท กข อม ลเร ยบร อยแล วหร อมแจ งเลขส ง ให คล ก OK 8. Login เข าระบบด วยบทบาทของผ อานวยการโรงเร ยน จะเห น รายการท ต องดาเน นการ > ระบบ สารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ(ผอ.รร) ให คล กท ต วเลขท แสดงจานวนรายการ ตามภาพ ระบบจะเข ามาท หน าเร องรอพ จารณา/รอเสนอส งการ ให คล กเร องท ต องการดาเน นการด รายละเอ ยด

24 22 9. ระบบจะเข ามาท หน าบ นท กสร างหน งส อ ให ตรวจสอบรายละเอ ยดของหน งส อด งกล าว 10. ผ อ านวยการโรงเร ยน Checkbox ส งการ หากต องการเพ มเต มรายละเอ ยดให พ มพ ในช อง หมายเหต เพ มเต ม ด งข นตอนและต วอย างตามภาพ และคล กท ตกลง 11. ระบบจะแจ งการอน ม ต ม ต หน งส อเร ยบร อย ให คล ก OK 12. หากปม ม เร องค างแล ว ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรม หร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก ให กด ตรวจสอบงานค างด าเน นการ จะเห นปด ว า รายการท ดาเน นการแล วจะหายปปเพราะม เร องปด ส งกล บปปย งเจ าหน าท ท ต งเร องแล ว

25 เม อ Login เข าระบบในบทบาทเจ าหน าท ท ต งเร อง จะเห นเร องท ผ อ านวยการโรงเร ยนพ จารณาแล ว ในรายการท ต องดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > เร องพ จารณาแล ว ให คล กท ต วเลขท แสดงจ านวน รายการเพ อเข าด รายละเอ ยด 14. ระบบจะเข ามาท หน าเร องท พ จารณาแล ว ให คล กท หน งส อส ฟ า เพ อด รายละเอ ยด 15. ระบบจะเข ามาท หน าด รายละเอ ยดหน งส อ ซ งจะแสดงรายละเอ ยดต างๆ รวมถ งการส งการของ ผ อานวยการโรงเร ยน

26 16. เจ าของเร องสามารถตรวจสอบความเคล อนปหวของหน งส อปด ด งภาพ 24

27 25 การบ นท กร บหน งส อภายนอก ของสาน กงานเขตพ นท ฯและโรงเร ยน ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บร บหน งส อจากหน วยงานภายนอก เพ อร บทราบและด าเน นการเก ยวก บรายการ หน งส อภายนอก สพฐ. ต อปป ซ งข นตอนการดาเน นการของโรงเร ยนและสาน กงานเขตพ นท จะเหม อนก น การร บหน งส อภายนอก 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทสารบรรณกลาง 2. คล กเข าระบบงานสารบรรณ ตามภาพด านล าง เข าตาม ข นตอน คล กท เมน ร บหน งส อใหม เพ อลงร บหน งส อท ส งมาจากภายนอก

28 4. แสดงหน าจอหน งส อร บใหม ให กรอกรายละเอ ยดหน งส อท ปด ร บจากภายนอกให ครบถ วน 26 รายละเอ ยดการบ นท ก - เลขท หน งส อ กรอกเลขท หน งส อตามหน งส อท ปด ร บมา - ลงว นท ป อนว นท ตามหน งส อท ปด ร บ - เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - เร ยน คล กป ม เพ อเล อกจากรายการให เล อกเป น ผอ.ส าน กงานเขต พ นท การศ กษา - จาก คล กป ม เพ อค นหาหน วยงานท ม ในระบบ ถ าปม ม ให คล กเพ ม หน วยงาน - สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร - หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร Tab หน งส อน าส ง ให แสกนหน งส อท ปด ร บและแนบเข าระบบเพ อให หน งส ออย ในระบบงาน สารบรรณ 5. คล ก เพ อการค นหาหน วยงาน ต วอย างหน งส อฉบ บน มาจาก ส าน กงานสาธารณส ข จ งหว ด พ ษณ โลก ให ทาการค นหาตามข นตอน 1-5 จะปด หน งส อตามท ค นหา

29 27 จะปรากฏภาพตามด านล าง 6. เม อกรอกข อม ลครบถ วนตามหน งส อท ปด ร บมาแล ว ให มอบเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ โดยเล อกท โดยการเล อกตามข นตอนตามภาพ ด งต วอย าง จะมอบหน งส อด งกล าวให กล มนโยบายและแผน ถ าจะมอบให บ คคลก คล กท เมน บ คคล เสร จแล ว คล กลงทะเบ ยนร บ

30 28 ระบบจะตอบย นย นการมอบหน งส อ ให คล ก OK จะส งหน งส อปปให กล มนโยบายและแผนต อปป หมายเหต กรณ โรงเร ยนสามารถเล อกมอบปปย งบ คคลท เก ยวข องปด เลย ปม จ าเป นต องมอบผ านกล ม เหม อนของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา

31 29 การออกเลขหน งส อท นท ว ตถ ประสงค เมน น ใช เพ อการออกเลขท หน งส อเร งด วน และการออกเลขท นท ผ ม ส ทธ เข าถ งโปรแกรมน ค อ เจ าหน าท ท ปด ร บบทบาท สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง การออกเลขท นท 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน ตามภาพ 2. คล กท เมน ออกเลขท นท 3. ระบบจะเข ามาท หน าออกเลขท นท ให เล อก เพ อเล อกหน วยงานปลายทางท ต องการส งหน งส อ และให คล กเล อกท หน ารายช อโรงเร ยนท ต องการ ด งต วอย างและข นตอนตามภาพ

32 30 4. ถ าม เอกสารแนบ ให ทาการแนบเอกสาร โดยคล กตามข นตอน 1 3 จะปด ปฟล เอกสารแนบตามภาพ

33 5. ถ าต องการอธ บายเก ยวก บเร องท แนบ ให พ มพ ข อความเพ มเต มในส วนของสาระส าค ญ เสร จแล วท า การบ นท ก และคล กตกลง เง อนปขในการออกเลขหน งส อส งให เล อกท ออกเลขเด ยวก น กรณ ท ต องการส งเร องปปท กโรงเร ยน เม อเร ยบร อยแล วให คล กป ม ออกเลขหน งส อส ง ระบบจะแสดงสถานะ ออกเลขหน งส อเร ยบร อยแล ว ให คล ก ตกลง หร อ OK

34 7. ระบบจะแสดงรายละเอ ยดการส งหน งส อ ถ าต องการแนบเอกสารเพ มเต มให คล กท Checkbox ท แนบเอกสารฉบ บเด ยวก น (ข นตอนน แบบเอกสารท ลงนามแล วพร อมส ง) แล วคล กป ม แนบเอกสาร/ ลบเอกสาร เร ยบร อยแล วคล กส งหน งส อ ระบบจะเต อนว า ค ณปด แนบเอกสารท ต องจ ดส งเร ยบร อยหร อย ง คล ก ตกลง จะแจ งส งหน งส อ เร ยบร อยแล ว คล กท ตกลง อ กคร ง

35 33 การใช สอบถามหน งส อราชการ ว ตถ ประสงค สอบถามหน งส อ เป นเมน ท ช วยในการส บค นหน งส อราชการ 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต ปปท เมน E-OFFICE แล ว เล อกเมน บร การส บค นหน งส อราชการ แล วคล กท สอบถามหน งส อราชการตามข อ 2 2. ระบบจะเข ามาท หน าสอบถามหน งส อ ให ระบ เง อนปขว นท ท ต องการส บค นตามข อ 1 เสร จแล ว คล กท ป ม ค นหา ตามข อ 2 ระบบจะแสดงรายละเอ ยดตามเง อนปขท ก าหนด ให คล กท หน งส อ ส แดงเพ อด รายละเอ ยด 3. เม อคล กท Tab ความเคล อนไหว จะแสดงรายการความเคล อนปหวของหน งส อ

36 34 การเร ยกทะเบ ยนหน งส อส ง ว ตถ ประสงค เพ อตรวจสอบข อม ลสม ดทะเบ ยนหน งส อของหน วยงานต างๆ รายงานสม ดทะเบ ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต ปปท เมน E-OFFICE แล ว เล อกเมน บร การส บค นหน งส อราชการ แล วคล กท รายงานสม ดทะเบ ยน ด งภาพ 2. ระบบจะเข ามาท หน ารายงานสม ดทะเบ ยน ให ระบ เง อนปขรายงานตามรายละเอ ยดด งน - สม ดทะเบ ยน ให เล อกจากรายการท แสดง กรณ ให เล อก เล อกทะเบ ยนหน งส อร บ / ส ง - จากว นท ระบ ว นท ว น/เด อน/ป พ.ศ. ท ต องการค น - ถ งว นท ว นท ว น/เด อน/ป พ.ศ. - บ คคล คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ - หน วยงาน คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ การแสดงผล สามารถเล อกปด 2 ล กษณะค อ.PDF และ Excel

37 3. เม อระบ เง อนปขครบถ วนแล วให กด พ มพ เพ อเร ยกด รายงาน สาหร บรายงานทะเบ ยนหน งส อร บ / ทะเบ ยนหน งส อส ง สามารถเร ยกด การแสดงผลในบทบาทหน าท ของ สารบรรณกลาง 35

38 36 การออกเลขคาส งท นท ว ตถ ประสงค เพ อการออกเลขค าส ง บ นท กการจ ดเก บค าส ง ค นหา ส บค น ค าส ง ผ ม ส ทธ เข าถ งโปรแกรมน ค อ เจ าหน าท ท ปด ร บบทบาท สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง การออกเลขคาส งท นท 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน งานสารบรรณ > บร การออกเลขหน งส อราชการคาส ง > ท ออกเลขคาส งท นท ตามลาด บด งภาพ 2. ระบบจะเข ามาท หน าออกเลขคาส งท นท ให กรอกช อเร อง และแนบเอกสารคาส งท ร างปว ตามข อ 2 และใส สาระสาค ญในคาส ง หมายเหต (ถ าม ) เสร จแล วคล ก บ นท ก

39 37 ระบบจะแสดงสถานะบ นท กข อม ลเร ยบร อย ให คล ก ตกลง 3. ระบบจะม Pop-Up ข นมาแสดงรายละเอ ยดตามภาพดานล าง ให พ มพ ข อความ ท งน... และระบ ว นท ส ง จากน น คล กเลขออกคาส ง แล วคล กป ม ตกลง ระบบจะแสดงสถานะออกเลขคาส งเสร จสมบ รณ ให คล ก ตกลง หมายเหต : บางเคร องหร อบางโปรแกรม-ถ าบ นท ก ตามข อ 2 แล วปม ข น popup ด งภาพข างต น ให คล ก ออก จากหน าคาส งออกเลขท นท แล วให ปปทาการออกเลข คาส งท เมน ออกเลขท คาส ง 4. ระบบจะออกเลขท คาส งให ตามภาพ ถ าต องการแนบคาส งให คล กแนบเอกสารเพ อแนบค าส งฉบ บจร ง ท อน ม ต แล ว

40 38 การด ประว ต คาส งท ออกไปแล ว เมน ออกเลขคาส ง 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน งานสารบรรณ > บร การออกเลขหน งส อราชการคาส ง > ออกเลขท คาส ง 2. ระบบจะแสดงปรากฏลาด บค าส งท ออกแล ว พร อมท งรายละเอ ยดการออกเลขคาส ง 3. ถ าต องการแนบเอกสารเพ มเต มหร อลบเอกสารแนบ ให คล กท เพ อทาการเพ ม หร อลบเอกสาร แนบตามภาพด านล าง

41 39 แผนการขอก นเลข ว ตถ ประสงค เพ อใช ขอก นเลข การออกเลขหน งส อ การออกเลขท นท ผ ม ส ทธ เข าถ งโปรแกรมน ค อเจ าหน าท ท ปด ร บ บทบาท สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง แผนการขอก นเลข 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน งานสารบรรณ > บร การออกเลขหน งส อราชการคาส ง > แผนการขอก นเลข 2. ระบบจะเข ามาท หน าแผนการขอก นเลข ให ระบ ว นท ขอก น และจานวนว นท ขอก นเลข และคล กท ป ม ขอก น ระบบจะแสดงสถานการณ บ นท กเลขทะเบ ยนตามว นท ขอ ให คล ก ตกลง 3. ระบบจะบ นท กว นท ขอก นเลข จ านวนท ขอก น และสถานการณ ก นเลข ในตารางแผนขอก นเลข หากต องการลบเลขท ขอก นให คล กท เพ อยกเล กการขอก นเลข

42 ต วอย างการสร างหน งส อ/เสนองาน/พ จารณาส งการ ในระด บเขตพ นท การศ กษา

43 41 การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อ สาหร บสาน กงานเขตพ นท ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บสร างหน งส อของหน วยงาน เพ อท าการออกเลขของหน วยงานหร อออกเลข ของหน วยงานสารบรรณกลางและทาการส งปปย งหน วยงานท เก ยวข องต อปป การสร างหน งส อ 8. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าหน าท เพ อต งเร องเสนอต อผ บ งค บบ ญชา 9. คล กเล อกโปรแกรมบ นท กต งเร อง ตามลาด บภาพด านล าง

44 แสดงหน าจอ บ นท กต งเร อง ด งภาพ รายละเอ ยดการบ นท กด งน เลขท หน งส อ โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ลงว นท โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ *ประเภทของหน งส อ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการประเภทของหน งส อ *ช นความเร ว คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความเร ว *ช นความล บ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความล บ *เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - *เร ยน เสนอผ บ งค บบ ญชา คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ *จาก โปรแกรมแสดงช อผ ต งเร องตามข อม ลผ ใช งาน สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร ใน Tab หน งส อนาส ง แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ - คล กป ม เพ อแสดงหน าจอสแกนเอกสาร ด งภาพ(เคร องท ใช งานโปรแกรมน ต องต ออย ก บ เคร อง Scanner และ ต ดต งโปรแกรม ScanPicCompActiveX exe ก อนการใช งาน)

45 คล กป ม เพ อแสดงหน าจอแนบปฟล เอกสาร คล ก เร ยกด เล อกปฟล ท ต องการแนบ แล วคล ก ตกลง เม อเล อกปฟล เร ยบร อยแล วให กด ตกลง ตารางปฟล หน งส อนาส งจะแสดงเอกสารท แนบเร ยบร อยแล ว

46 12. ช อง จ งเร ยนมาเพ อโปรด จะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสาร แบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และเห นควรแจ งโรงเร ยน ให เล อกตามภาพด านล างน เม อคล กเล อกสถานศ กษาแล ว จะม ป อบอ บให เล อก ค าส งลงนามถ ง คล กท Tab สถานศ กษา เพ อ เล อกส งให สถานศ กษา (โรงเร ยนในส งก ด ) แล วคล กเล อกโรงเร ยนท ต องการส งถ ง ถ าหากต องการส ง ให ก บโรงเร ยนในส งก ดท งหมด ให เล อกท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ เสร จแล ว คล ก ตกลง 14. เม อเล อกสถานศ กษาท ต องการส งเร ยบร อยแล ว ในช อง *เสนอผ บร หาร ให เล อก เพ อเสนอ ผ อานวยการกล ม คล ก ตกลง จากน นระบบจะให ท าการย นย นอ กคร ง ให เล อก OK และระบบจะแจ ง เลขท หน งส อส งภายใน

47 45 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาท ผ อานวยการกล ม 1. เม อ Login เข าระบบด วยบทบาทของผ อานวยการกล ม จะเห น รายการท ต องดาเน นการ > ระบบ สารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ ให คล กท ต วเลขท แสดงจานวนรายการ ตามภาพ 2. เม อคล กรายการ รอพ จารณา/รอเสนอส งการ จะแสดงหน าจอด งภาพ โดยโปรแกรมค นหาข อม ล เร องรอพ จารณา/รอเสนอส งการท รอการพ จารณา โดยอ ตโนม ต 3. คล กเพ อด รายละเอ ยดหน งส อท ต องการปฏ บ ต โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อด งภาพ

48 4. เม อผ อานวยการกล มพ จารณาแล วเห นชอบตามหน งส อ ให เล อกเสนอผ บร หารในล าด บถ ดปปโดยคล ก ท เพ อเสนอเร องให ท าน รองผ อานวยการเขตพ นท การศ กษาลงนาม 46 ถ าผ อานวยการกล มม ความเห นเพ มเต มในหน งส อ ให พ มพ ลงใน หมายเหต เพ มเต ม แล วคล กท ป ม เสนอพ จารณา ระบบจะถามเพ อย นย นอ กคร งให คล ก OK จะปด เลขท ส งในระบบ ให คล ก ok เพ อย นย นการเสนอหน งส อ หมายเหต ถ าพ จารณาแล วเห นควรส งกล บปปแก ปขให คล กป ม ส งกล บแก ไข เร องจะกล บปปท คนต ง เร อง แต ถ าคล กท ป ม ย ต เร อง เร องน ก จะถ กย ต เร องปป 5. เม อเสนอเร องครบท กเร องแล ว ให กล บปปตรวจสอบงานค างดาเน นการจะพบว าปม ม งานรอดาเน นการ

49 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาท รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1. เม อ Login เข าระบบด วยบทบาทของรองผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา จะเห น รายการท ต อง ดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ ให คล กท ต วเลขท แสดงจ านวนรายการ เพ อเข าด เร องและเอกสารท รอด าเน นการ ตามภาพ เม อคล กรายการจะแสดงหน าจอ เร องรอพ จารณาส งการ ด งภาพ 3. คล กเพ อด รายละเอ ยดหน งส อท ต องการพ จารณา โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อด งภาพ

50 48 คล กท ป ม เสนอพ จาณา กรณ ต องการเสนอต อ ผ อานวยการเขตพ นท การศ กษาต อ ระบบจะถามย นย นอ กคร ง ให คล ก OK เพ อย นย น 4. กรณ รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ร กษาราชการแทน/ปฏ บ ต ราชการแทน ให Checkbox ท ร กษาราชการแทน/ปฏ บ ต ราชการ และ Checkbox ส งการ จากน นคล กป ม เสนอ พ จาณา ตามข นตอนด งภาพ ร ะ บ บ จ ะ ต อ บ ก า

51 ระบบจะแจ งการอน ม ต ม ต หน งส อเร ยบร อย ให คล ก OK เร องท เสนอมาจะจบท รองผ อ านวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เม อด าเน นการพ จารณาท กเร องแล ว จะปม ม รายการค างในรายการท ต องด าเน นการ หล งจากเร อง ปด ร บการอน ม ต แล ว เร องจะกล บปปท คนต งเร อง สารบรรณกล มของแต ละกล ม และสารบรรณกลาง ของแต ละกล ม เพ อรอการออกเลขหน งส อ/และส งหน งส อต อปป

52 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาท ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1. เม อ Login เข าระบบด วยบทบาทของรองผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา จะเห น รายการท ต อง ด าเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ(ผอ.สน.) ให คล กท ต วเลขท แสดง จานวนรายการ เพ อเข าด เร องและเอกสารท รอดาเน นการ ตามภาพ เม อคล กรายการจะแสดงหน าจอ เร องรอพ จารณาส งการ ด งภาพ ถ าเห นชอบให คล กด รายละเอ ยด หน งส อ ถ าปม เห นชอบให คล กย ต เร องปป 3. เม อคล กเพ อด รายละเอ ยดหน งส อท ต องการพ จารณา โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อท ต ง เร องเข ามา ให ตรวจสอบรายละเอ ยดต างๆก อนพ จารณาส งการ

53 4. เม อผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท พ จารณาแล ว เห นชอบตามหน งส อ ให Checkbox ส งการ แล ว คล ก ตกลง หากพ จาณาแล วเห นควรแก ปขให คล กป ม ส งกล บแก ไข เร องจะถ กต กล บมาย งผ ท ต งเร อง ให ทาการเสนอข นปปใหม หากต องการย ต เร องให คล กป ม ย ต เร อง 51 หากต องการเพ มเต มข อความให ใส ในช อง หมายเหต เพ มเต ม 5. ระบบจะแจ งการอน ม ต ม ต หน งส อเร ยบร อย ให คล ก OK หร อตกลง 6. เม อ คล ก ตกลง แล ว ระบบจะกล บมาท หน าเร องรอด าเน นการ ให คล ก ออกเม อตรวจสอบเร องท พ จารณาแล ว ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรกให กดตรวจสอบงานค างด าเน นการ เพ อตรวจสอบงานท ปด ดาเน นการแล ว

54 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาทผ ต งเร อง/สารบรรณกลาง 1. กรณ Login เข าระบบในบทบาทสารบรรณกล ม หร อ คนต งเร อง จะเห นเร องท ผ อ านวยการเขต พ จารณาแล ว ในรายการท ต องดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > เร องพ จารณาแล ว ให คล กท ต วเลขท แสดงจานวนรายการ เพ อออกเลขหน งส อ ด งภาพ กรณ Login เข าระบบในบทบาทสารบรรณกลาง จะเห นเร องท ผ อ านวยการเขตอน ม ต แล ว ใน รายการท ต องด าเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอออกเลข/รอส งหน งส อ ให คล กท ต วเลขท แสดง จานวนรายการ เพ อออกเลขหน งส อ ด งภาพ 3. คล กท หากต องการด รายละเอ ยดและความเคล อนปหวหน งส อ ต งแต เร องท เสนอจนถ งการ อน ม ต

55 4. เม อคล กท Tab ความเคล อนไหว จะแสดงรายการความเคล อนปหวของหน งส อว าปปอย ท ใครเม อปหร จะเห นรายละเอ ยด ระยะเวลา ท หน งส อเด นทางปปตามโครงสร างการเสนอหน งส อ เม อตรวจสอบรายละเอ ยดแล ว ให คล กท เพ อออกเลขหน งส อส ง 6. เง อนปขในการออกเลขหน งส อส ง กรณ เล อกส งหลายหน วยงานในฉบ บเด ยวก น ให เล อก ใช เลข เด ยวก น และ ใช เลขต อจากสม ดทะเบ ยน กรณ ต องการส งถ งหลายหน วยงานแต ใช เลขหน งส อคนละ เลขให เล อก ใช เลขต างก น จากน นคล กท ป ม เพ อออกเลขหน งส อ

56 54 ระบบจะทาการเจ งสถานะว าปด ทาการออกเลขหน งส อท งหมดเร ยบร อยแล ว ให คล ก OK 7. จากน นระบบจะแสดงเลขท หน งส อท ปด ออกแล วด งภาพ 8. ให Check Box ท แนบเอกสารฉบ บเด ยวก น เพ อท าการแนบเอกสารให ท กหน วยงานท ส ง โดยให แนบเอกสารผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาลงนามเร ยบร อยแล ว ในข นตอนน แล วคล กท

57 55 9. ทาการเล อกปฟล เอกสารท ต องการแนบเพ มเต ม 10. เม อแนบเอกสารให คล กท ป ม ออก

58 กรณ ท ต องการเพ มเต มเอกสารให แก บางโรงเร ยนให คล กท ในช องของโรงเร ยนท ต องการแนบ เอกสารให แล วทาการแนบเอกสารตามข นตอนเหม อนในข อท เม อแนบเอกสารเร ยบร อยแล วให คล ก ท เพ อท าการส งหน งส อปปย งหน วยงาน ปลายทาง 13. ระบบจะแจ งสถานะว าปด ทาการส งหน งส อเร ยบร อยแล ว ให เล อก OK

59 เม อกล บมาตรวจสอบรายการ ท ปด ดาเน นการปป จะพบว าสถานะ ออกเลข/ส งหน งส อ จะหายปป 15. เม อคล กท เพ อด รายละเอ ยดหน งส อ สามารถเข าปปตรวจสอบความเคล อนปหวของหน งส อ ซ งจะแสดงลาด บการเสนอหน งส อ ต งแต ต นเร องปปจนถ งการอน ม ต และการส งหน งส อ 16. เม อส งงานเร ยบร อยแล ว หน งส อย งคงค างอย ในระบบ ต องท าการ ย ต เร อง เพ อป ดงานออกจาก กล องรอดาเน นการ

60 17. เม อตรวจสอบเร องท พ จารณาแล ว ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจาก โปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรกให กดตรวจสอบงานค างด าเน นการ เพ อตรวจสอบงานท ปด ดาเน นการแล ว 58

61 59 จ ดทาโดย นางสาวท กษพร งามขา น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต10 เร ยบเร ยงจาก 1. ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส ง หน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ษณ โลก เขต 2 จ ดทาโดยท ม : - นายณฐกร ท อแก ว สพป.อ ดรธาน เขต 2 - นายพงศ พ ระ ทองแบบ สพป.พ ษณ โลก เขต.2 - นายณว ฒน จ นทเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2 - นางพ ก ลทอง ส งข เง น สพป.พ ษณ โลก เขต 3 2. ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาช ยภ ม เขต 1

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office)

ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ค ม อการใช งานระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ระบบ Admin โรงเร ยน เอกสารหมายเลข 4 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา (ITEC) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ http://www techno ictbk net/

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม 0 สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและ การศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เอกสารลาด บท 6/2556

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม สารบ ญ บทท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น... 1-1 บทท 2 ว ธ การส งและต ดตามเร องร องเร ยน : ส าหร บประชาชนท วไป... 2-1 2.1 การส งเร องร องเร ยน... 2-1 2.2

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โทรศ พท ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖ สารบ ญ หน า เว บท า การใช งาน

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13. ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคารศ นย ภาษา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 สารบ ญ หน า เข าส ระบบ ลงทะเบ ยน 1 เข าส ระบบ 2 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลพ นฐานสถานศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อการปฏ บ ต งานของผ ใช (User Operation Manuals) ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส : เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นเพ อการท างานท สอดคล องก บระเบ ยบ และ ว ธ ปฏ บ ต งานสารบรรณของหน วยงานราชการและร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ประจาป พ.ศ. 2557 โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร ส สากล โปรแกรมการจ ดการระบบการสอบแข งข นทางว ชาการ ระด บนานาชาต ใช ในการบร หารจ ดการ ในการลงทะเบ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบร องเร ยนออนไลน ค ม อ บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779 Website. http://www.excelink.co.th e-mail infoma@excelink.co.th

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information