บทท 1. การต ดต ง AppServ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1. การต ดต ง AppServ 2.5.10"

Transcription

1 1 บทท 1 การต ดต ง AppServ โปรแกรม AppServ win เพ อให ผ ศ กษาเข าใจกระบวนการต ดต งแอปพล เคช นเซ ฟเวอร (AppServ) ซ งระบบโปรแกรมท ผ พ ฒนาได ใช ฐานข อม ล MySQL และใช งานร วมก บ PHP ในส วนของ Web Application ข นตอนการต ดต ง 1. ดาวน โหลดโปรแกรม AppServ 2. Double Click ไฟล appserv-win รอส กคร จะปรากฏหน าจอ Welcome ให กดป ม Next เพ อไปย งหน าต อไป

2 2 4. กดป ม I Agree เพ อยอมร บข อตกลงในการใช ซอฟต แวร 5. กาหนดโฟลเดอร สาหร บต ดต งโปรแกรม AppServ จากน นกดป ม Next

3 3 6. เล อกองค ประกอบ (Components) สาหร บการต ดต ง แล วกดป ม Next 7. จะปรากฏหน าจอสาหร บให กรอกข อม ลเซ ฟเวอร ของ (Server Information) ซ งประกอบด วย ช อเซ ฟเวอร หร อ ย อาร แอล (URL) อ เมล ของผ ด แลเซ ฟเวอร พอร ตสาหร บใช งาน หร อต ดต อ ใส เป นช อ Host ท ท านม กรณ น ให ใส localhost.lan ก ได ใส เป น Mail ของท านก ได หร อใส ก ได

4 4 หร อตาม ต วอย างท กาหนดให น ก ได 8. หล งกรอก Server Information แล ว ข นตอนต อไปค อการกาหนดค าสาหร บ MySQL Server ซ งต องระบ รห สผ าน (Password) สาหร บ root ช ดภาษา (Character Sets and Collations) ท ใช รห สผ านให ใส เหม อนก นท งสอง ช อง เพ อย นย น ให จ าไว ด วยว า ท านใส อะไรไว เน องจากจะน ามา กาหนดในระบบโปรแกรมด วย ตามภาพ จะแสดงการป อนรห สผ าน การย นย นรห สผ าน และการกาหนดภาษาท รองร บซ งให เล อกใช Thai-UTF- 8 หล งจากกาหนดค าด งกล าวแล ว ให กดป ม Install

5 5 10. หล งกาหนดค าสาหร บ mysql Server แล ว ต วต ดต งจะดาเน นการต ดต งองค ประกอบต างๆ ลงในระบบ 11.เม อการต ดต งเสร จส น ให กดป ม Finish

6 6 12.ระบบจะทาการสตาร ท (Start) โปรแกรม Apache 13. เม อสตาร ท Apache Http Server เสร จ ให ทาการเป ดโปรแกรมเว บบราวเซอร และพ มพ คาว า ลงไปในช องร บย อาร แอล (Address Bar) หากโปรแกรม Apache ทางานได เป นปกต จะปรากฏข อความในหน า แรกตามภาพ

7 7 14. สาหร บองค ประกอบต างๆ ของ AppServ จะถ กต ดต งไว ท โฟลเดอร C:\AppServ

8 8 บทท 2 การใช งาน I m Megasoft Office 2009 การเข าใช งาน I m Megasoft Office Download ไฟล ImMegasoftOffice.rar ได ท 2. ซ งขณะน เป นร น 2RC5 ซ งใช งาน ร วมก บ Webboard smf 2rc5 ในส วนของ Web Application 3. สามารถเร ยกใช งานโดย Double Click ท Icon 4. จะปรากฏหน าตาโปรแกรมหล กด งน ซ งประกอบด วยส วนกล มคาส งหล กด งน หน าหล ก

9 9 หน าหล ก ค อส วนของค าส งในการเข าหน าแรกของ Web Application ซ งผ พ ฒนา ได ใช PHP ในการใช งานเป น Package ร วมก นก บ Web board SMF 2RC5 ก อนหน า เร ยกการทางานท ผ านมาของหน า Web หล ก ต อไป เร ยกการทางานหน าต อไปของหน า Web หล ก หย ด หย ดการประมวลผลหน า Web เพ อไปหน าอ นๆ ต อไป เร ยกใหม การฟ นฟ หน า Web หล กใหม เพ อปร บห าเว บป จจ บ น ค นหา Save Security ค นหาคาหาคาในหน าเว บหล ก หร อค นหาข อม ลบนฐานข อม ล การจ ดเก บความปลอดภ ย หร อ Reset ค าความปลอดภ ยการอน ญาต การเข าใช งานใหม จะใช งานได เฉพาะ Admin เท าน น Security การจ ดเก บความปลอดภ ย หร อ ต งค าความปลอดภ ยการอน ญาต การเข า ใช งานให ก บผ เข าใช งาน จะใช งานได เฉพาะ Admin เท าน น ผ งช ดคาส งในโปรแกรม ผ งค าส งของช ดค าส ง ในส วนของ Desktop Application ซ งสามารถใช งานร วมก บ Web Application ได โดยผ านทางฐานข อม ล Security

10 10

11 11 ผ งช ดคาส ง

12 12 แฟ ม สร าง อธ บายเก ยวก บการสร างเอกสารต างๆ ของระบบโปรแกรม ซ งเป น ล กษณะต วช วย ในการสร างเอกสาร ต งค าเคร องพ มพ การต งค าและเล อกเคร องพ มพ ในการพ มพ ข อม ล แสดงก อนพ มพ การแสดงเอกสารก อนการพ มพ ข อม ล ในส วนของแต ละโมด ลงานท ง Web Application และ Desktop Application พ มพ ข อม ล การพ มพ ข อม ลทางเคร องพ มพ ในส วนของแต ละโมด ลงานท ง Web Application และ Desktop Application กาหนดรอบบ ญช การก าหนดรอบบ ญช งบประมาณในรอบป เช น ป งบประมาณ 2554 จะ ต งค ารอบบ ญช ไว ท 1 ต.ค ถ ง 30 ก.ย เป นต น ซ งจะม การ ป ดรอบบ ญช จากส วนน ซ งจะกล าวต อไป ระด บช นเร ยน การกาหนดระด บช นเร ยนในสถานศ กษา หมวดหม การกาหนดหมวดหม ของพ สด หร อคร ภ ณฑ พน กงาน การบ นท กข อม ลพน กงานหร อบ ลากรในสถานศ กษา รายละเอ ยดข อม ลโครงการ/แผนการใช เง นงบประมาณ

13 13 กาหนดรอบบ ญช ระด บช นเร ยน

14 14 หมวดหม ระบบงาน ระบบส นค าคงคล ง ค อระบบพ สด คงคล ง ทะเบ ยนค มพ สด และคร ภ ณฑ หมวดหม การกาหนดหมวดหม ของพ สด หร อคร ภ ณฑ รายละเอ ยดข อม ลส นค า รายละเอ ยดข อม ลส นค า หร อว สด คงคล ง เพ อเก บข อม ลค มทะเบ ยนพ สด และว สด ส นเปล อง ต งค า การต งค า ต วเล อกของระบบส นค าคงคล ง ระด บช น การก าหนดระด บช นเร ยนในสถานศ กษา เพ อเก บข อม ลน กเร ยน และ จานวนน กเร ยน เพ อจ ดสรรงบประมาณรายห ว ระบบงานบ ญช โรงเร ยน ส วนเข าหน า Web Application ของระบบบ ญช โรงเร ยน เพ อเช อมการ ทางานระหว าง Web Application และ Desktop Application บ ญช เง นฝากสถานศ กษา ทะเบ ยนค มรายละเอ ยดเง นฝากสถานศ กษา โดยแยกตามงบประมาณ ต างๆ ของแต ละบ ญช การเง นด วย ระบบบ ญช จ ดซ อ/จ ดจ าง ระบบการจ ดซ อจ ดจ าง และรายการบ ญช งบประมาณเข าออก ต งค า การต งค า ต วเล อกของระบบบ ญช โรงเร ยน

15 15 ระบบว สด คงคล ง รายละเอ ยดว สด คงคล ง

16 16 ระบบงานบ ญช โรงเร ยน บ ญช เง นฝากสถานศ กษา

17 17 งบบ ญช จ ดซ อ/จ ดจ าง ในส วนของรายงานสามารถรายงานงบจ ดซ อจ ดจ าง ออกมาให โดยอ ตโนม ต ท กแบบฟอร ม โดยแยกประเภทการ จ ดทางบ

18 18 บ นท กข อม ลงบบ ญช ค าใช จ าย

19 19

20 20 การซ อว สด /คร ภ ณฑ ใบสาค ญจ าย

21 21 รายหน งส อร บ

22 22 ร ปแบบ ร ปแบบหน าตามาตาฐาน การกาหนดร ปแบบหน าตาของโปรแกรม แบบมาตรฐาน ฟอร มแบบ Ribbon เป ด/ป ด การใช งานหน าตามแบบปกต และแบบ Ribbon ป มระบบโปรแกรม เป ด/ป ด ป มระบบด านบน Visible เป ด/ป ด การใช งาน Ribbon ต งค าแก ไขภาษา ผ ใช สามารถแก ไขภาษา และสร างภาษาเป นของตนเองได โดยภาษาไทย เป นภาษาปกต ดาวน โหลดภาษาใหม ดาวน โหลด ร ปแบบภาษาใหม ท ทางผ พ ฒนาจ ดเตร ยมไว ภาษา เล อกภาษาท ใช ปกต ค อ default แถบสถานะ สถานะผ ลงช อเข าใช งาน Database ผ ใช งานป จจ บ น ร ปแบบหน าตา สถานะ Database

23 23 การคานวณรายงานงบจ ดซ อจ ดจ าง

24 24 บทท 3 การเข าใช งาน Step By Step การเบ กเง นจากบ ญช ธนาคาร 1. เล อกรายการ บ ญช เง นฝากธนาคาร ด งภาพ เม อเล อกรายการด งกล าวแล ว จะเข าส รายละเอ ยดบ ญช งบประมาณซ งค มด วยบ ญช ธนาคาร เพ อให ข อม ลเช อมโยงก นอย างถ กต องท ดยอดบ ญช สามารถปร บปร งได เพ ยงประมวลผลใหม เพ ยง ด งภาพ โดยให ส งเกตท เลขท บ ญช ธนาคาร ท ร ปแบบ ค อ xxx-x-xxxxxx-x และต องไม เป นต วเลขยอด งบประมาณ หมายความว า เป นรายละเอ ยดบ ญช ธนาคาร ด งต วอย างช อบ ญช เง นอ ดหน นอ นโรงเร ยนบ านสว างหนอง เส อ เลขท บ ญช เป นต นเม อ Click ขวาเร ยก Popup แล วให เล อกค าส ง บ นท กรายการฝากถอน ด ง ภาพ

25 25 2. การบ นท กรายการฝาก หร อถอนเง น หร อการก าหนดรายละเอ ยดเง นงบประมาณเข าออก จะปรากฏ รายละเอ ยดให บ นท กข อม ลการ ฝากเง น, ถอน หร อร บโอนเง นงบประมาณ ด งภาพ

26 26 3. กด F3 หร อเล อก เพ อเพ มรายการเบ ก-ถอนเง น งบประมาณ - เล อก สถานะ เป นถอนเง นสดเน องจาการเบ กถอนเง นจากธนาคาร ต องร บออกมาในร ปแบบเง น สดก อน จ งสามารถใช จ ายต างๆ ได ส วนเง นสดท เหล อจะเป นเง นสดคงเหล อและบ นท กเก บร กษาต อไป - กาหนดว นท ทาการเบ กเง นจากธนาคารให ใส ว นท ในสม ดเง นฝากตามรายการท เบ กเง นออกมาจร ง - รห สสาขา,คาย อ ค อรห สสาขาและคาย อรายการ ท ทาการเบ กถอนเง นเพ อเก บข อม ล - ใส จานวนเง นท ถอน - รายละเอ ยด รายละเอ ยดท จะนาเง นไปใช จ ายสามารถระบ ให ระเอ ยดได เป นการระบ เพ อเต อน ความจา เช น ค าไฟฟ า, ค าน าม นต ดหญ า, ค าว สด เป นต น 4. เม อกด เพ อบ นท กข อม ลจะแสดงหน าต างให ใส ยอดการเบ กเง นจากบ ญช ด งร ป ใส ยอดเง นท เบ กจากบ ญช ให ถ กต องเป นอ นเสร จส น 5. เม อเราใส จ านวนเง นท เบ กถอน และก าหนดยอดเง นจากบ ญช ได อย างถ กต องแล ว ให กล บไปด ท ยอดบ ญช ต างๆ จากปรากฏยอดเง นสดข นจากรายการท เราเบ กถอนท นท ด งร ป

27 27 ยอดท เบ กถอน ห กจากบ ญช รวมห กจากบ ญช ต องเท าก บยอด เบ กถอน ร ป เม อ บ นท ก การใส จ านวนเง นห กจากยอดบ ญช ท ก าหนดจะประมลผลยอดบ ญช ห กลด จากรายการท เบ กมา ด ง เม อเบ กถอนจากธนาคารมา ยอดเง นสดเพ มข น,ยอดเง นฝาก จะลดลง ยอดคงเหล อจะเท าเด ม จากการลงรายการด งกล าวยอดเง นสดคงเหล อ ในรายการบ ญช เง นโครงการอาหารกลางว นน กเร ยน จะเป นยอด ด งท เบ กถอนมาจร ง และสามารถนาเง นสดไปดาเน นการใช จ ายหร อจ ดซ อจ ดจ างต อไป

28 28 การร บโอนเง นจากต นส งก ดหร อฝากเช คจากหน วยงานอ น 1. เข ารายการค าส ง ท าข นตอนเหม อนก บ การเบ กเง นจากบ ญช ธนาคาร จากข อ 1-3 การบ นท กรายการฝาก หร อถอนเง น หร อการก าหนดรายละเอ ยดเง นงบประมาณเข าออก จะปรากฏรายละเอ ยดให บ นท กข อม ลการ ฝากเง น, ถอน หร อร บโอนเง นงบประมาณ ส วนข อ 3 ให เล อก สถานะ เป น ร บโอนเง น รวมท งการน าฝากเช ค จากหน วยงานอ นก ทาในส วนน เช นเด ยวก น ด งร ปต วอย าง รายละเอ ยด ใบเสร จร บเง น 2. หากเป นการร บโอนหร อฝากเช ค หร อน าฝากเง นม ส วนรายละเอ ยดใบเสร จร บทางหน วยงานท านได ออกเป น หล กฐานการร บเง น ด งภาพ 3. เม อ บ นท ก แล วจะม หน าต างส วนให ใส รายการยอดร บเข าบ ญช ต างๆ ด งร ป

29 29 4. เม อ บ นท ก การใส จ านวนเง นถ กต องตามจ านวนเง นท ร บโอนมาจร ง เร ยบร อยแล วตรวจสอบยอดในบ ญช ว า ถ กต องหร อไม

30 30 การจ ดทางบจ ดซ อ-จ ดจ าง-ทาส ญญาจ าง 1. เล อกรายการ งบการจ ายเง นงบประมาณ ด งภาพ 2. จะปรากฏรายการงบจ ดซ อ-จ ดจ าง-การทาส ญญาจ าง รวมท งการนาเง นเพ อส งสรรพกร หร อนารายได ส งต น ส งก ด สามารถต งรายการได ในงานเด ยวก น สามารถแยกประเภทงานได ในการลงรายละเอ ยดว าเป นงบ ประเภทใด ซ งรายการท แสดงจะจ ดเร ยงตามว นท ท ทาการ การจะสร างเอกสารพ งระม ดระว งอย างย งในการ ก าหนดว นท ท าการในรายการต างๆ เพ อความถ กต องของการเด นบ ญช บางรายการก ม ได เบ กเง นท หน วยงานท าน เช น ส ญญาจ างน กการภารโรง, ส ญญาจ างคร อ ตราจ าง เป นต น 3. กด F3 หร อเล อก เพ อสร างเอกสารงบจ ดซ อ-จ ดจ าง จะแสดงหน าต างให ก าหนดรายละเอ ยดช องบท สร างใหม ด งต วอย าง 4. เม อตอบ ตกลง จะแสดงหน าต างการใส รายละเอ ยดและการกาหนดประเภทงบท จ ด ด งร ป

31 31 การกาหนดประเภทงบท จ ดทาเพ อให ออกแบบฟอร ม ได อย างถ กต อง ต วอย าง ทางบอาหารกลางว น จะม ข อม ลน ข นมา หากเป น รายการอ น จะเป นม รายละเอ ยดตามแบบน นๆ กาหนดว นท ท ทาการให ถ กต องตามระเบ ยบพ สด การออกเลขท ต างๆ ต อง ระว งอย างย ง เลขท จะน บ เพ มไปเร อยๆ อ างถ งรายการเบ กเง น ธนาคาร เพ อจ ายงบน เล อกช ดกรรมการตรวจร บ ซ งสามารถกาหนดได ท ละช ด

32 32 5. การเล อกช ดกรรมการตรวจร บแล ว จะปรากฏ Tab ในส วนกรรมการตรวจร บให แก ไขรายช อได หากไม ม การเปล ยนแปลงก ไม ต องทาการใดๆ ด งต วอย างกรรมการช ดท 1 Tab ช ดบ คลากร ผ บร หาร และกรรมการตรวจร บ 6. เม อ บ นท ก แล วหากม ข อความแสดงแจ งความไม สมบ รณ ของการจ ดเอกสาร การแจ งให ทราบ ด งกล าวเพ อแจ งให ทราบว าการทางบด งกล าวย งไม ม การจ ายเง น,ย งไม ออกใบร บพ สด, ย งไม ออกใบส าค ญ (บค./บจ.), ย งไม ระบ การห กจากงบบ ญช ใด ด งร ป 7. เม อครบกาหนดว นท จ ายเง นจะต อง ออกใบสาค ญ (บค./บจ.) โดยให เล อกท Tab ใบสาค ญจ าย ด งร ป Tab ใบสาค ญจ าย

33 33 8. เล อกเมน Popup (Click ขวา) หากได ร บใบเสร จจากร านค าให ออกใบสาค ญจ าย (บจ.), หากทางหน วยงาน ออกเองให เล อกออกใบสาค ญจ าย (บค.) ด งน 9. เม อเล อก ออกใบส าค ญ (แบบ บค.) หร อ ออกใบส าค ญ (แบบ บจ.) จะให ก าหนดว นท ท ท าการ จ ายเง น หร อเข ยนเช คจ าย เพ อให ห กยอดบ ญช งบประมาณได อย างถ กต อง ด งร ป 10. เม อก าหนดว นท เป นอ นถ กต องแล ว เล อนไปย ง Tab รายการห กบ ญช งบประมาณ เพ อเล อกบ ญช งบประมาณเพ อห กยอดบ ญช ด งร ป ใส รห สงบประมาณ หร อกด... เพ อเล อกจากหน าต าง Popup Tab รายการห ก บ ญช งบประมาณ 11. เม อเล อกรห สงบแล ว 17 ค อ รห สของเง นโครงการอาหารกลางว น จากน นกด Enter เพ อใส จ านวน จานวนเง นท จะห ก ด งต วอย าง

34 เม อใส จานวนเง นถ กต องแล ว กด Enter จะเป ดหน าต างให กาหนดเง นในงบประมาณท จะจ ายเป นเง นสด หร อห กจากธนาคาร (กรณ จ ายเป นเช ค) ด งต วอย าง 13. เม อก าหนดรายการห กบ ญช งบประมาณเสร จส นแล ว หากม รายการร บพ สด (พ.18) ให เล อนไปย ง Tab ออกใบร บพ สด ด งร ป Tab ออกใบร บพ สด 14. เล อกเมน Popup (Click ขวา) เพ อเล อกรายการ เพ มรายการ ออกใบร บพ สด น าพ สด ท ได จากการท า งบหร อจากรายละเอ ยดใบส งของ เพ อการเบ กจ ายต อไป ด งน

35 เม อเล อกรายการด งกล าวแล วจะม หน าต างให ใส เลขท เอกสารของผ ส งของ, จากใบส งของ, ใบแจ งหน โดยให กาหนดเลขท เอกสารก งกล าว แล วตอบ ตกลง 16. เม อกาหนดเลขท ใบส งของ, ใบกาก บ เสร จแล วจะแสดงหน าต างให ใส รายละเอ ยดว สด หร อพ สด คร ภ ณฑ ท ร บมา ด งน ส วนห วเอกสาร ส วนเน อหา (รายการ) ส วนท ายเอกสาร ส าหร บว ธ การบ นท กรายละเอ ยดใบร บว สด (พ.18) โดยละเอ ยดในห วข อต อไป เม อบ นท กข อม ล รายการว สด เสร จเร ยบร อยแล วจะม รายการและจานวนเง นจะต องตรงก นก บรายละเอ ยดการจ ดงบจ ดซ อ-จ ดจ าง เม อเสร จ ส นการใส รายการร บว สด ถ กต องเร ยบร อยแล วจะเก ดรายการใบร บพ สด (พ.18) ข นในส วน Tab ออกใบร บพ สด เลขท เอกสารใบสาค ญ (พ.18) จะสร างโดยท นท (ต วอย าง ร.1/2556) เป นต น

36 36 การออกใบเบ กพ สด (พ.20) 1. เล อกรายการ ใบขอเบ กพ สด ด งภาพ จะเข าส หน าต างระบบการออกใบขอเบ กพ สด ซ งผ ใช งานสามารถออกใบเบ กพ สด โดยสร างอ ตโนม ต จากใบร บ พ สด ได ท นท ซ งเม อปรากฏหน าต างรายการเบ กพ สด ด งภาพน ส วนห วเอกสาร ส วนท ายเอกสาร ส วนเน อหา (รายการ) 2. เม อต องการเพ มใบเบ กพ สด กด F3 หร อเล อก เพ อสร างเอกสารใบเบ กพ สด สามารถกาหนดส วนห ว และรายละเอ ยดต างๆ ครบเสร จส นแล ว หร อกด F9 เพ อบ นท กหน ารายการเพ อเร ยกการบ นท ก รายการเบ กพ สด ในตารางด านล าง 3. หร อหากต องการเพ ม รายการ เบ กพ สด ส าหร บใบเบ กท สร างไว แล วก เช นเด ยวก น สามารถกด F6 หร อ เล อกรายการคาส ง ข อม ลรายการเบ ก ครบเสร จส นแล ว เพ อบ นท ก 4. และอ กกรณ การออกใบเบ กพ สด แบบ อ ตโนม ต จากรายการจ ดซ อจ ดจ าง ว สด จาก ซ งตามปกต การ ทางานการจ ดซ อว สด รายห ว หร อในโครงการต างๆ เม อท ารายการจ ดซ อ เสร จม กจะเบ กว สด ออกไปใช ใน โครงการท นท ซ งจะง ายในการบร หารจ ดการ เม อการท างบเสร จส นแล วท านสามารถค านวณรายการเพ อ ออก ใบเบ กว สด ได ด งน

37 37

38 38 การออกใบเบ กพ สด (พ.20) 1. เล อกรายการ ใบขอเบ กพ สด ด งภาพ ส วนห วเอกสาร ส วนท ายเอกสาร ส วนใส รายการพ สด 2. สามารถเพ ม หร อ แก ไข จากรายการใบจ ดซ อจ ดจ างได ซ งปกต น น ผ ใช สามารถสร างเอกสาร ใบเบ กพ สด จากใบ ใบร บพ สด ได จากการท าจ ดซ อจ ดจ างแต ละคร งปกต จะเบ กออกมาใช ท นท ด งรายละเอ ยดการ จ ดซ อแบบ ปพ. ต างๆ ก สามารถออกใบเบ กพ สด ได ท นท เช นก น 3. การเพ ม หร อลบรายการพ สด ท ขอเบ ก เพ ยงผ ใช กด F6 หร อ เล อก บ นท กรายการ จากรายการคาส ง 4. การบ นท กรายการพ สด จะปรากฏด งร ป รห สพ สด /คร ภ ณฑ หร อกด F2 เพ อ เล อก รายละเอ ยดพ สด /คร ภ ณฑ สามารถแก ไขได จานวนขอเบ ก และ จานวนท เบ กได

39 39 งานพ สด คงคล ง 1. เล อกรายการ งานพ สด คงคล ง ด งภาพ 2. งานพ สด คงคล งน ค อรายการงานพ สด สามารถค มบ ญช พ สด ต างๆ การร บพ สด การเบ กพ สด การจ าหน ายพ สด รวมท งการว เคราะห การใช งานพ สด ส นเปล องต างๆ ด งภาพต อไปน เมน และเมน ล ด เพ ม, แก ไข, จ ดเก บ, ลบ... รายละเอ ยดคล ง กรณ เก บพ สด ไว หลายคล ง จานวนคงเหล อ ของรายการพ สด ป จจ บ นท ช อย รายการพ สด ท ม อย ท งหมด ในคล ง พ สด น (คล งว สด หล ก)

40 40 3. รายการว สด เข าออก หร อบ ญช พ สด ท ต าแหน งพ สด ป จจ บ นท แสดงตามแถบส เช น รายการว สด เข าออกของ หม ก ว นท ทาการ - ร บเข า - จ าย/เบ กออก เลขท พ.18, พ.20 รายละเอ ยดท ประสงค ซ อเข า, หร อเบ กใช ต างๆ 4. เม อต องการเพ มพ สด ใหม กด F3 หร อเล อก เพ อสร างพ สด สามารถกาหนดส วนห วและรายละเอ ยดต างๆ ครบเสร จส นแล ว หร อกด F9 เพ อบ นท กหน ารายการเพ อเร ยกการบ นท กรายละเอ ยดพ สด ในตาราง ด านล าง

41 41 การสารองข อม ล 1. เล อกรายการ จ ดการฐานข อม ล ด งภาพ บทท 4 การจ ดการฐานข อม ล 2. โ ป ร แ ก ร ม จ ะ เ ล อ ก ร า ย ก า ร ค า ส ง ซ งเ ป น ก า ร เ ป ด ห น า ก า ร จ ด ก า ร ฐ า น ข อ ม ล ผ า น เม อเล อกค าส งด งกล าวน ในการจ ดการฐานข อม ลผ ใช สามารถส ารอง ข อม ลได ด งน - ใส User name และ password ท ทางผ ใช ได ต งไว (ปกต เม อต ดต งโปรแกรม AppServ หากไม ม การ เปล ยนแปลงใดๆ ค าปกต ค อ User : root และ Password : pure1234 User : root Pass : pure1234

42 42 - หน าหล กของ phpmyadmin เล อก (ฐานข อม ล) - เล อกฐานข อม ลซ งปกต จะต งช อฐานข อม ลเป น megasoft_smf2rc5_data, megasoft_smf2rc5_mydata, megasoft_smf2rc5_maka, megasoft_office2rc5_data, megasoft_office2rc5_mydata, megasoft_office2rc5_maka หร อตามท ผ ใช งานได ต ดต งไว - การเล อกฐานข อม ลด งต วอย างค อฐานข อม ลค อช อฐานข อม ล megasoft_smf2rc5_maka ซ งม 162 ตารางข อม ล

43 43 3. เม อแสดงรายการตารางข อม ลแล ว การสารองข อม ลให เล อกท ส งออก หร อ Export ด งร ป ส งออก - ส งออก - เล อนหน าต างลงมาด านล างส ดเล อก ส งมาเป นไฟล หร อ Export to file ส งมาเป นไฟล

44 44 - จากน นเล อก ลงม อ เพ อส ารองข อม ลไปเป นไฟล เก บไว ณ เวลาน นๆ หากท าการใดๆ ผ ดพลาด สามารถเร ยกมาใช งานค นได ท นท เล อก Save - ต งช อไฟล ควรกาหนดว นท ด วยย งเป นก ด เน องจากจะแยกแยะออกว าเป นการส ารองไว ว น-เวลา ใด ด ง ต วอย าง และเล อก Save - การส ารองข อม ล และการเร ยกค นข อม ล น นจ าเป นอย างย งจะต องป ดโปรแกรมและเข าใช งานใหม ม เช นน นข อม ลท จ ดการอาจเก ดความเส ยหายได

45 45 การเร ยกค นข อม ลหร อการ Import ข อม ล 1. เล อกรายการ จ ดการฐานข อม ล เหม อนด งเช นการ สารองข อม ล ด งร ป 2. โ ป ร แ ก ร ม จ ะ เ ล อ ก ร า ย ก า ร ค า ส ง ซ งเ ป น ก า ร เ ป ด ห น า ก า ร จ ด ก า ร ฐ า น ข อ ม ล ผ า น เม อเล อกค าส งด งกล าวน ในการจ ดการฐานข อม ลผ ใช สามารถส ารอง ข อม ลได ด งน - ใส User name และ password ท ทางผ ใช ได ต งไว (ปกต เม อต ดต งโปรแกรม AppServ หากไม ม การ เปล ยนแปลงใดๆ ค าปกต ค อ User : root และ Password : pure1234 User : root Pass : pure1234

46 46 - หน าหล กของ phpmyadmin เล อก (ฐานข อม ล) - เล อกฐานข อม ลซ งปกต จะต งช อฐานข อม ลเป น megasoft_office2rc5_maka หร อตามท ผ ใช งานได ต ดต งไว - การเล อกฐานข อม ลด งต วอย าง สาหร บการเร ยกค นฐานข อม ลน นจะต องระม ดระว งอย างย ง น นค อก อน การเร ยกค นข อม ล จะต อง ลบ ตารางข อม ลเด มออกหมดก อนแล วค อยเร ยกค นข อม ลมาใส ไว เหม อนเด มจะได ข อม ลป จจ บ น ณ ว นท เรา สารองข อม ล ไว

47 47 - การ ลบ ข อม ลเด มเร มจากเม อเล อกฐานข อม ลได แล ว เล อนหน าต างลงมาล างส ดแล วเล อก เล อก ท งหมด 1. เล อกท งหมด 2. กระทาก บท เล อก - แล วเล อกท กระทาก บท เล อก ให เล อก โยนท ง ด งน - จะปรากฏข อความเพ อถามด งน ให ตอบ ใช เพ อลบตารางข อม ลท งหมดออกก อนการ นาเข าข อม ล

48 48 3. เม อแสดงรายการตารางข อม ลแล ว การเร ยกค นข อม ลให เล อกท นาเข า หร อ Import ด งร ป Import - นาเข า หร อ Import

49 49 - จากน นเล อก Browse แล วเล อกแฟ มข อม ล.sql แล วก เล อก Open 4. จากน นเล อก ลงม อ หร อ OK ตามร ป 5. เป นอ น Import เสร จสมบ รณ

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 สารบ ญ หน า เข าส ระบบ ลงทะเบ ยน 1 เข าส ระบบ 2 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลพ นฐานสถานศ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การย นแบบแสดงรายการภาษ และย นแบบแสดงบ ญช รายการร บ-จ าย ทางอ เล กทรอน กส (บช.1) โดย นางสาวเพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

การย นแบบแสดงรายการภาษ และย นแบบแสดงบ ญช รายการร บ-จ าย ทางอ เล กทรอน กส (บช.1) โดย นางสาวเพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การย นแบบแสดงรายการภาษ และย นแบบแสดงบ ญช รายการร บ-จ าย ทางอ เล กทรอน กส (บช.1) โดย นางสาวเพรามาตร ห นตรา ท ปร กษาด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรมสรรพากร ข นตอนการย นแบบ บช.1 1 2 3 4 การลงทะเบ ยน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน พ ฒนาระบบโดย นายอภ ชาต ป บ านใหม 134 หม 11 ต.พ ช ย อ.เม อง จ.ลาปาง 52000 Email : Apichat@rmutl.ac.th โทร.082-1801-335 สารบ ญ การเข างานใช ระบบ 1 เมน

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information