LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ. 2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LOT NUMBER NUMBER จ าก ด นายหฤษฎ ส ตร ญ ป น พ.ศ. 2553"

Transcription

1 การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ม ล MICROSOFT OFFICEE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ส ตร ปร ญญาบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารธ รก จญ ป น สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ญ ป น พ.ศ. 2553

2 ข ห วข อ การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS SIAM I-LOGISTICS LTD. หน วยก ต 1 หน วยก ต ผ เข ยน นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ อาจารย ท ปร กษา อาจารย อลงกรณ ประกฤต พงศ หล กส ตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชา บร หารธ รก จญ ป น คณะ บร หารธ รก จ พ.ศ บทค ดย อ รายงานจะกล าวถ งป ญหาท พบในสถานประกอบการค อ กระบวนการบ นท กสม ด Lot Number ท ม ว ธ การและข นตอนท ย งยากในการบ นท ก จ งได ท าการน าระบบจ ดการ ฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS เข ามาแก ไข โดยจ ดท าเข ยนระบบข นมาแล วม การ ทดลองใช จร งต องพบก บป ญหาในการใช งานมากมาย และท าศ กษาว ธ การแก ไข รวมถ งการ พ ฒนาโดยย ดหล กหาส งท เป นความส ญเปล าหร อม ดะ ในการค นหาป ญหาและแก ป ญหา ผลของการจ ดท าระบบฐานข อม ล สามารถใช งานได จร ง ณ สถานประกอบการ สามารถ ลดข นตอนในการบ นท กได อย างม ประส ทธ ภาพ

3 ค TITLE LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS CREDITS 1 CANDIDATE Mr. HARID WONGPANITLERT ADVISOR ALONGKORN PRAKITTIPONG PROGRAM BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION FIELD OF STUDY BUSINESS JAPANESE FACULTY BUSINESS ADMINISTRATION B.E Abstract This report is made mainly to explain a problem that happens during internship period. This problem is about the much too complex process of recording the Lot Number booklet. Trying to reduce this complexity a specific program was made by using MICROSOFT OFFICE ACCESS to help inputting data for Lot Number effectively. After an actual testing of this program, a series of error were detected during the process but eventually after a few more researches, a practical development is produced by an application of Muda analysis theory which can thoroughly locate and solve current problems. The result of developing this database system is as follow, an effective reduction of recording procedure during an actual organization s operation.

4 ง รายงาน การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS LOT NUMBER INPUTTING BY MICROSOFT OFFICE ACCESS ผ เข ยน นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ คณะว ชา บร หารธ รก จ สาขา บร หารธ รก จญ ป น อาจารย ท ปร กษา อาจารย อลงกรณ ประกฤต พงศ พน กงานท ปร กษา ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ช อบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด ประเภทธ รก จ บร การด านโลจ สต คส งานท ปฏ บ ต ปฏ บ ต งานในส วนของของการท าพ ธ การน าเข าส งออกท งหมดท งกระบวนการ งาน เอกสารท วไป งานต ดต อประสานงานก บต วแทนท งน าเข าและส งออก งานส งเอกสาร งานตอบ ร บอ เมล จากล กค า ผลท ได ร บจากการด าเน นงานและประโยชน ท ได ร บ ร และเข าใจกระบวนการท างานของการน าเข าส นค า และการส งออกส นค า สามารถอ าน เอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าส งออกได ม โอกาสในการฝ กใช งานโปรแกรม MICROSOFT OFFICE ACCESS พ ฒนาระบบการท างานให ก บสถานประกอบการได

5 จ ก ตต กรรมประกาศ ขอขอบค ณสถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป นและบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด ท ได ให โอกาสในการฝ กงานคร งน ขอบค ณ ค ณว ร ทธ พล คงอ า ท ได ให โอกาสในการฝ กงาน ณ สถานประกอบการ ขอบค ณ ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ส าหร บการด แลช วยเหล อส งสอน ขอขอบค ณ ค ณบ ษร นทร เล ศเกร ยงไกรย ง ค ณว ช ย ม เซน ค ณกฤตพล เสาวคณต และ ค ณศร เสาวล กษณ ภ ระหงษ ส าหร บการฝ กสอนงานกระบวนการท างาน การด แลเอาใจใส ช วยเหล อ ให ค าแนะน าปร กษา จนสามารถท าให รายงานเล มน ส าเร จล ล วงไปด วยด ได นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ คณะบร หารธ รก จ สาขาบร หารธ รก จญ ป น สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น 8 ม.ย. 2554

6 ฉ สารบ ญ หน า บทค ดย อ (ภาษาไทย) บทค ดย อ (ภาษาอ งกฤษ) บทสร ป ก ตต กรรมประกาศ สารบ ญ สารบ ญภาพ ข ค ง จ ฉ ซ บทท 1 บทน า ช อและท ต งสถานประกอบการ ล กษณะธ รก จของสถานประกอบการหร อการให บร การหล กขององค กร ร ปแบบการจ ดองค กรและการบร หารองค กร ต าแหน งและหน าท งานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย พน กงานท ปร กษาและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายของการปฏ บ ต งาน ผลท คาดว าจะได ร บจากการปฏ บ ต งาน 3 บทท 2 ทฤษฏ และเทคโนโลย ท ใช ในการปฏ บ ต ทฤษฎ ม ดะจากการเคล อนไหว Microsoft Office Access บทท 3 แผนงานการปฏ บ ต งานและข นตอนการด าเน นงาน แผนการฝ กงาน รายละเอ ยดของงาน ข นตอนการด าเน นงานท น กศ กษาปฏ บ ต งาน 13

7 ช บทท 4 ผลการด าเน นงาน การว เคราะห และสร ปผลต าง ๆ ข นตอนและผลการด าเน นงาน ว เคราะห และว จารณ ข อม ลโดยเปร ยบเท ยบผลท ได ร บ ก บว ตถ ประสงค และจ ดม งหมายในการปฏ บ ต งาน 18 บทท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการด าเน นงาน แนวทางการแก ไขป ญหา 20 บรรณาน กรม 21 ภาคผนวก 22 เก ยวก บผ เข ยนรายงาน 26

8 ซ สารบ ญภาพ ช อภาพ หน า ภาพท 1 Airport Office 1 ภาพท 2 ร ปแบบการจ ดองค กรของบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) 2 ภาพท 3 Microsoft Office Access ภาพท 4 ภาพจ าลองส าน กงานการใช สม ด Lot Number 15 ภาพท 5 ร ปแบบฟอร มท ใช ส าหร บบ นท กข อม ล Lot Number ผ านโปรแกรม Microsoft Office Access 16

9 1 บทท ท 1 บทน า 1.1 ช อและท ต งของสถานประกอบการ บร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office) ห อง 132 อาคาร 302 เขตปลอดอากร ท าอากาศยานส วรรณภ ม (AO2) เลขท 999 หม ท 7 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จ งหว ดสม ม ทรปราการ แผนท สถานท ต ง ภาพท 1 Airport Office

10 2 1.2 ล กษณะธ รก จของสถานประกอบการหร ร อการให บร การหล กขององค กร Freight Forwarder, Shipping Brokerage, Inland Transportation, Moving and Installing Cross Borderr service, Warehouse Service ( General W/H & Free Zone W/H ), Charter Aircraft and Vessel. 1.3 ร ปแบบการจ ดองค กรและการบร หารองค กร ภาพท 2 ร ปแบบการจ ดองค กรของบร ษ ท สยาม ไอ-โลจ สต คส จ าก ด (Airport Office)

11 3 1.4 ต าแหน งและหน าท งานท น กศ กษาได ร บมอบหมาย ผ ช วยต าแหน ง Customer Service ช วยเหล องานท งหมดของกระบวนการน าเข าส งออก 1.5 พน กงานท ปร กษาและต าแหน งงานของพน กงานท ปร กษา ผ ควบค มการฝ กงาน ค ณร กษ ณา ล าเล ศ ต าแหน ง Supervisor Airfreight 1.6 ระยะเวลาท ปฏ บ ต งาน เร มต งแต ว นท 20 ม นาคม พ.ศ พฤษภาคม พ.ศ ว นท าการ จ นทร ศ กร และว นเสาร คร งว นเช า 1.7 ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายของการปฏ บ ต งาน 1. ศ กษากระบวนการท างานของการน าเข าส นค าและการส งออกส นค า 2. ท าความเข าใจเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าและส งออก 3. ปร บปร งแก ไขในส วนท เก ดความส ญเปล าในการท างาน 4. ปร บปร งการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร 5. ศ กษาการใช เคร องม อส าน กงานให เข าใจ 1.8 ผลท คาดว าจะได ร บจากการปฏ บ ต งาน 1. ร และเข าใจการท างานของการน าเข าส นค า และการส งออกส นค า 2. สามารถอ านเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าส งออกอย างเข าใจ 3. ม ความสามารถใช โปรแกรมใหม ๆ และน าไปใช งานได จร ง 4. สามารถใช เคร องม อส าน กงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. สามารถลดความส ญเปล าท เก ดจากการท างานได

12 4 บทท 2 ทฤษฎ และเทคโนโลย ท ใช ในการปฏ บ ต งาน 2.1 ทฤษฎ ม ดะจากการเคล อนไหว โดยทฤษฎ น จะกล าวถ งความส ญเปล าจาก การปฏ บ ต งาน ต วอย างของม ดะจากการเคล อนไหว เช น การจะเข ยนหน งส อด วยปากกา กรณ ท ปากกาน นเป นปากกาท อย ในแท นเส ยบสามารถย บแล วเข ยน ได ท นท แต ถ าเป นปากกาป ดปลอกปากกาไว ก อนอ นต องหย บปากกา เปล ยนม อ ด งปลอกปากกาออก แล วเปล ยนม ออ กคร ง ซ งท าให เห นการเคล อนไหวท เป นม ดะ อ กต วอย างหน งท เห นได ช ดค อ หลอดยาส ฟ น เม อใช จนเหล อน อยแล วเราจ าเป นต องใช น วสองน วบ บก นหลอดเพ อให ยาส ฟ นออกมา หากเราน า ต วหน บ มาหน บก นหลอดยาส ฟ นท ม วนเอาไว ก สามารถลดการเคล อนไหวท เป นม ดะได การแบ งย อยการเคล อนไหวเพ อค นหาม ดะ โดยจะแบ งการเคล อนไหวเป น 3 ชน ด ค อ การเคล อนไหวส ทธ การเคล อนไหวรอง และการ เคล อนไหวท เป นม ดะ 1. การเคล อนไหวส ทธ ค อ การเคล อนไหวท ท าให เก ดม ลค า 2. การเคล อนไหวรอง ค อ โดยต วม นเองไม ท าให เก ดม ลค าเพ ม แต ด วยเง อนไขป จจ บ นไม สามารถยกเล กได เช น การเปล ยนท วางของแต สถานท ม ข อจ าก ด 3. การเคล อนไหวท เป นม ดะ ค อ การเคล อนไหวท ไม ท าให เก ดม ลค าเพ ม เช น การหาของ การรองาน การเด นไปหย บของ หล กการ 4 ประการเพ อประหย ดการเคล อนไหว 1. ลดจ านวนการเคล อนไหวให น อยลง 2. ใช สองม อพร อมก น 3. ลดระยะทางการเคล อนท ให ส นลง 4. ท าให เล อนไหวให สบายข น

13 5 2.2 Microsoft Office Access 2003 ภาพท 3 Microsoft Office Access 2003 โปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ล สามารถเก บรวบรวมข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ และ น ามาประย กค ใช ได หลากหลาย สามารถเข ยนระบบข ข นมาปร บแต งร ปแบบให ผ ผ ใช สามารถใช งานได ง าย เหมาะส าหร บการใช งานก ก บข อม ลท ซ า เพ อลดข นตอนการท างานท ซ าซ อน เน องจากโปรแกรมม ความ ซ บซ อน จ าเป ปนต องใช ผ ท ม ม ความร ความด านระบบฐานข อม ลเพ อออกแบบระบบข นมา

14 6 ค ณสมบ ต หล กของ Microsoft Access Microsoft Access เป นโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลเช งส มพ นธ ท ม เคร องม อมากมายไว ช วยให การท างานหล ก ๆ ร วมก บฐานข อม ล เช น เพ ม/ลบ/แก ไข สอบถาม ค นหา ว เคราะห และน าเสนอข อม ล รวมถ งการร กษาความปลอดภ ยของข อม ลท าได ง ายและม ประส ทธ ภาพส ง เช น สามารถสร าง Table อย างรวดเร วด วเคร องม อท เร ยกว า Table Wizard ( Table ค อส วนของ ข อม ลจร งและสามารถน ามาแสดงผลในร ปแบบตาราง ) หร อสร างเองท งหมดก ได ด วยข นตอน ท ไม ย งยาก โดยสามารถก าหนดความส มพ นธ ระหว าง Table และคงสภาพการอ างอ ง ความส มพ นธ น นไว เพ อให ข อม ลม ความถ กต องและสอดคล องก นตลอดเวลา ซ งถ อเป นห วใจ ส าค ญของระบบฐานข อม ล ม เคร องม อท เร ยกว า Form Wizard ไว ช วยสร าง Form เพ อท าหน าท ต ดต อก บผ ใช และช วย จ ดการข อม ลบนจอภาพแบบม ออาช พ การสอบถาม ค นหา และกรองข อม ลภายใต เง อนไขท ก าหนด ต งแต เง อนไขง าย ๆ ไปจนถ ง เง อนไขท สล บซ บซ อนท าได อย างม ประส ทธ ภาพด วย Query สามารถสร างเอกสารรายงานเพ อน าเสนอข อม ลได อย างรวดเร วโดยเล อกร ปแบบส าเร จของ Access หร อจะสร างด วยต วเองเพ อให ได แบบท ต องการมากท ส ด ม เคร องม อช วยสร างเว บเพจเพ อน าข อม ลจากฐานข อม ล Access มาใช บนอ นเตอร เน ตหร อ อ นทราเน ตในแบบ Dynamic ได อย างรวดเร ว สามารถสร างช ดค าส งเพ อท างานแบบอ ตโนม ต ต งแต งานง าย ๆ ไปจนถ งงานท ม ความซ บซ อน มากข นด วย Macro โดยไม จ าเป นต องม ความร ในการเข ยนโปรแกรมมาก อน ม เคร องม อ Visual Basic Editor ไว ช วยให ผ ใช ระด บโปรแกรมเมอร หร อน กพ ฒนาระบบ สามารถพ ฒนาโปรแกรมประย กต เพ อควบค มระบบท างานและจ ดการฐานข อม ล

15 7 3.1 แผนงานการฝ กงาน บทท 3 แผนงานการปฏ บ ต งานและข นตอนการด าเน นงาน ห วข องาน เด อนท 1 เด อนท 2 Import Customs Process Export Customs Process 3.2 รายละเอ ยดงานท น กศ กษาปฏ บ ต ในการฝ กงาน ส ปดาห ท Import Customs Process ในส ปดาห แรกของการเร ยนร งาน ส งแรกท จ าเป นท จะต องเร ยนร เป นอย างแรกค อ Inco term เป นข อก าหนดการส งมอบส นค าระหว างผ ซ อก บผ ขายท เป นสากล ซ งจะเป นต วบอกถ ง ความร บผ ดชอบค าใช จ ายต าง ๆ เพ อให ทางสถานประกอบการสามารถออกใบแจ งหน ก บผ ท ม ภาระ ค าใช จ ายในเทอมน น ๆ ได อย างถ กต อง เร ยนร การใช เคร อง ถ ายเอกสารในคร งแรกท ใช ได ร บค าแนะน าจากพน กงานผ ฝ กสอน ในการ ใช งานเก ดความผ ดพลาดในการใช งานบ างและไม เข าใจว าจะต องท าแบบท พน กงานผ ฝ กสอนไปท าไม การส งโทรสาร เอกสารน น ตอนแรกได กดหมายเลขแล วกดส งไปธรรมดา ผลปรากฎว าการ ส งโทรสาร คร งน นประสบความล มเหลว ม เอกสารพ มพ ออกมาแจ งว าส งออกไปไม ได ส งท ได เร ยนร ค อ โทรศ พท ภายในส าน กงาน เป นโทรศ พท ท ใช ได ท งโทรภายในและภายนอก โดยหากต องการใช โทรออกไป ภายนอกจ าเป นต องกดหมายเลข 9 น าหน าหมายเลขท ต องการต ดต อเสมอ รวมไปถ งการส งโทรสารอ ด ส าเนา งานหน งท ได ท าค อเข ยนเอกสารใบงานส งของ เอกสารม ล กษณะเป นกระดาษท าส าเนา 3 แผ นซ อนก น ในการเข ยนเก ดความต นเต นเพราะท าผ ดไม ได หากผ ดต องเข ยนใบใหม ท าให การเข ยน คร งแรกน ต องเส ยกระดาษไปถ ง 3 ช ด

16 8 ณ ช วงเวลาน น เป นช วงหล งเหต การณ ส นาม ท ประเทศญ ป นเก ดการแพร กระจายของสาร ก มม นตร งส จากโรงไฟฟ าพล งงานน วเคล ยร ท จ งหว ด ฟ ก ช ม า ท าให FDA หร อ อ.ย. ม มาตรการส ม ตรวจ อาหารผ กและผลไม ท น าเข ามาจากประเทศญ ป นอย างเข มงวด ในส วนท ท าอย น นเก ยวข อง โดยตรงก บการน าเข า ผลไม และอาหารทะเล ส งท ส าค ญท ส ด ณ เวลาน นค อต ดตามข าวสารจากทาง FDA ได ท อย างต อเน องเพ อปร บต วเข าก บสถานการณ งานท ได ร บมอบหมายได ท าบ อยท ส ดค อการบ นท ก Lot Number ซ งเป นเป นการบ นท ก ล าด บของงาน ท เข ามาเพ อใช เป นบ นท กแสดงจ านวนของ งานในเด อนน น ๆ และเป นรห สแทนต วงาน ในงานน น ๆ ด วย โดยจะระบ รายละเอ ยดรห สของพน กงานผ ร บผ ดชอบ รายช อล กค าผ ส งและผ ร บ Invoice Number, Master Airway Bill, House Airway Bill, เท ยวบ น, สายการบ นท ใช, บ นจาก ท ใดไปท ใด, จ านวน, น าหน กและ Shipping การตรวจทานเอกสารท เก ยวข องก บการน าเข าส นค า รายละเอ ยดของเอกสารน นม มากมาย ถ งแม จะม การตรวจทานมาจากต างประเทศแล วก ตามน น ม โอกาสท จะผ ดพลาดเสมอ เป นงานท ต องใช ความร ความเข าใจ ความละเอ ยดในการตรวจส ง จ งไม สามารถท จะตรวจได อย างถ กต องน ก เน องจากย ง ขาดความเข าใจ ในเร องของข อม ลในเอกสาร งานส งเอกสารหร อน าส งเช คเป นงานง าย ๆ ท ได เด นไปย งสถานท ท ไม เคยไป ได ร จ กก บ Shipping ท ประสานงานก บสถานประกอบการเป นคร งแรก เม อใดท ได ร บอ เมล ส งท ควรท าอย างย งค อการแจ งให ผ ส งทราบว า ทางสถานประกอบการ น นได ร บอ เมล แล ว เพ อป องก นความผ ดพลาดท อาจเก ดจากระบบ บางคร งอ เมล น นอาจส งมาไม ถ ง ภาษาท ใช ควรเป นภาษาอ งกฤษเพ อให สะดวกต อการต ดต อส อสารและประสานงาน เน องจากเป นการ ท างานท เก ยวข องก บชาวต างประเทศ

17 9 ส ปดาห ท 2 ป ญหาคอมพ วเตอร ในส าน กงานเส ย เป นป ญหาท ได พบในการท างาน การท างานน นอาศ ย คอมพ วเตอร เป นเคร องม อหล กในการท างาน เช น ร บอ เมล หากเส ยหร อใช การไม ได จะส งผลกระทบ อย างมากในการท างาน จ งได ท าการตรวจเช คคอมพ วเตอร ท เส ยหาย เปล ยนอ ปกรณ เพ อให สามารถ กล บมาใช งานได โดยอาศ ยความสามารถส วนต วในการแก ป ญหา จากการใช งานได ส งเกตเห นเคร องถ ายเอกสารน น ม ว ธ การใช อ นอ กมากมายท ซ อนอย จ งได ท าการศ กษาจาค ม อการใช งานและทดสอบใช งานระบบ Mail Box ซ งสามารถบ นท กเอกสารโดยการ สแกนเข าไปเก บไว เป นไฟล ในเคร องถ ายเอกสารได ท นท เหมาะส าหร บการพ มพ เอกสารท จ าเป นต อง ใช อย เสมอ เช น ใบตรวจเช คข นตอนการท างาน สามารถลดข นตอนการท างานได โดยไม จ าเป นต อง ค นหาเอกสารเพ อมาท าส าเนาอ กคร งเพ ยงแค กดท หน าจอถาพของเคร องถ ายเอกสารก สามารถส งพ มพ จากท ได บ นท กไว ได ท นท การร บโทรศ พท ส งท ได เร ยนร ค อ เม อร บโทรศ พท แล วต องบอกให ล กค าทราบว าท น ค อ Siam i-logistics เป นการย นย นต วตนของเราแก ผ ท โทรเข ามา ผ ท โทรเข ามาก จะแจ งว าต องการเร ยนสาย ก บใครหร อม ธ ระอะไร เราควรถามผ ท โทรเข ามาว าโทรมาจากไหนหร อเป นใครท โทรมา เพ อให เก ด ความสะดวกในการต ดต อส อสาร ก บบ คคลภายในองค กร งานหล ก ๆ ย งคงเป นงานเอกสารท วไป และงานบ นท ก Lot Number หล งจากท ได ท ามาตลอด สองส ปดาห ท าให มองเห นถ งความเป น ม ดะของการเคล อนไหว (ความส ญเปล าจากการเคล อนไหว) การบ นท ก Lot Number จ าเป นต องเป ดสม ดเล มใหญ เพ อบ นท ก ซ งวางอย ห างไกลจากโต ะท างาน เก ด ความล าช าในการท างาน จ งได ท าการศ กษา Microsoft Office Access 2003 เพ อหาว ธ ท จะแก ไขป ญหาน โดยได ร บค าแนะน าจากพน กงานท ปร กษางาน

18 10 ส ปดาห ท 3 ในการร บอ เมล บางคร งจะพบว าอ เมล ท ส งมาน น เป นภาษาท ไม สามารถอ านได จ งได ท าการ ต ดต งภาษาตะว นออก เข าไปย งคอมพ วเตอร เพ อให สามารถอ านภาษาญ ป นได จ งได ขอเอกสารด งกล าว มาทดลองแปลเพ อศ กษาเป นความร เสร มเพ มเต ม ส งท ได ท าเพ มเต มค อ การจ ดเอกสารเข าเล มเร ยงล าด บเอกสาร เพ อให สะดวกต อการค นหา ถ อ เป นงานท ต องใช ความอดทนในการท างานส ง เน องจากเอกสารม จ านวนมาก ป ญหาท พบอ กค อในการค นหาข อม ลท บ นท กใน Lot Number โดยการเป ดเล มแล วไล หาท ละ หน า ลายม อท แตกต างก นว นท ท บ นท กไม เป นมาตรฐาน ท าให ต องใช เวลานานในการค นหาข อม ล ด งกล าว ย งคงศ กษา Microsoft Office Access 2003 อย างต อเน องโดนการซ อหน งส อมาอ านท าความ เข าใจ ทดลองปฏ บ ต ฝ กการใช งาน หาเทคน คในการสร างระบบฐานข อม ลและปร กษาผ ช านาญ ส ปดาห ท 4 เร ยนร การจ ดท าเอกสารเก บเง น การกรอกข อม ลตามแบบฟอร มท ได ม การสร างไว อย แล ว ด วย โปรแกรม Microsoft Office Excel จากการปฏ บ ต งานได ส งเกตเห นว าในการแสดงข อความจ านวนเง น น นจะใช การพ มพ ข อความเส ยงอ านตามต วเลขยอดเง นเป นภาษาอ งกฤษ โดยตนเองเช อว าน าจะม ส ตร ค าส งท สามารถท าให แสดงโดยอ ตโนม ต ได จ งได ส บค นหาจนพบค าส ง =Bahteng() จ าเป นต องม การ ต ดต งก อนการใช งานจ งได ท าการต ดต งและสอนการใช งานให ก บพน กงานผ ฝ กสอนงาน จ ดท ารายการแจ งการน าเข าอาหารทะเลสด แจ งให ก บกรมประมงทราบถ งจ านวนอาหารทะเลท จะน าเข ามาในประเทศโดยอ งจากข อม ลเด มท ม อย แล วปร บแก ไขรายช ออาหารทะเล จ านวนท ต องการ น าเข า เพ มรายการใหม ๆ ท ย งไม ม เพ อขออน ญาตน าเข าอาหารทะเลสดจากต างประเทศ เร ยนร กฎข อบ งค บท อ.ย. ออกประกาศเก ยวก บการน าเข าผ กและผลไม จากประเทศญ ป น จะต องม การขอต วอย างส นค าเพ อท าการตรวจสอบสารก มม นตร งส โดยขอความร วมม อผ น าเข าท ได ท า การตรวจปล อยส นค าไปแล ว งดจ าหน ายจ ายแจก ก อนท ผลตรวจจะร บรองว าปลอดภ ย โดยผลการตรวจ จะม การแจ งท หน าเว บของ อ.ย.

19 Export Customs Process ส ปดาห ท 5 ส ปดาห น ได ย ายส วนงานจาก Import มาเป นงานทางฝ าย Export ม มมองและว ธ การน นจะ แตกต างก น แต ม ความสอดคล องซ งก นและก น ส งท เร ยนร ค อการร จ กร ปแบบการเข ยนอ เมล ส าหร บการท าเร องขอ Booking Space ก บสายการ บ น อ เมล ส าหร บแจ ง Pre-Alert ต างประเทศเพ อแจ งว าจะม Shipment มาถ ง เพ อให ทางผ ร บเตร ยมเร อง การน าเข าได อย างท นท วงท อ เมล ส าหร บรายงานสถานะของ Shipment ให ก บผ น าเข าเพ อให ล กค า ทราบสถานะกระบวนการของการขนส งส นค า ศ กษารายละเอ ยดของเอกสาร House Airway Bill ค อ ใบตราส งส นค าทางอากาศท ออกให โดย Air Freight Forwarder และ Master Airway Bill ค อ ใบตราส งส นค าทางอากาศท ออกให โดยสายการ บ นอย างละเอ ยด ในเอกสารของท งสองน ม หน าท ต างก น House Airway Bill จะใช ส าหร บต ดต อ ระหว างต วแทนผ ออกของก บผ ร บของ แต ส าหร บ Master Airway Bill จะใช ส าหร บต ดต อก บทางสาย การบ น ในเอกสารท งสองจะม ข อม ล เช น ผ ร บ, ผ ส ง, ต วแทนผ ขนส ง, เท ยวบ นสายการบ น, รายละเอ ยดส นค า, น าหน กส นค า, ค าเง นท ใช, Inco Term ท ใช และค าระวางส นค า โดยจะม เช อมโยง ไปย งเอกสารแนบต าง ๆ โดยแสดงหมายเลข Master Airway Bill, House Airway Bill, Invoice ระบ ไว ไม ให เก ดความส บสนและผ ดพลาด ในด านของการจ ดท าระบบฐานข อม ล ได เร มม การปร กษาสอบถามรายละเอ ยดท ต องการเพ อ น าข อม ลมาออกแบบระบบฐานข อม ล ได ทดลองสร างแบบการกรอกข อม ลข นกรอกรายละเอ ยด แล ว สร างความส มพ นธ ระหว างข อม ลข น ในการท าน เก ดป ญหาข นเน องจากไม เข าใจเร องของ ความส มพ นธ ระหว างข อม ล จ งได ม การปร กษาผ ท ม ความร ความเข าใจโดยตรง ซ งย งไม สามารถท าให กรอกข อม ลผ านระบบเคร อข ายตามท ได ตกลงก นไว ในตอนแรกได ส ปดาห ท 6 ท าช ดเอกสารเพ อส งให ล กค าโดยน าเอกสารต วจร งท ได ร บมาจาก Shipping มาถ ายเอกสาร แยก เอกสารเก บเป นบ นท กของสถานประกอบการ 1 ช ด จากน นก จ ดท าช ดเอกสารเพ อส งให ก บล กค า โดยม การประท บตรา ท เอกสารแล วเซ นตรวจทานซ าอ กคร ง ท ตราประท บท ได ประท บไปเร ยบร อยแล ว เป นการตรวจทานอย างหน ง จากการท างานพบว าตราประท บในสถานประกอบการน นม จ านวนมาก

20 12 และต องคอยหย บด ท กคร งว าต องการประท บตรา จ งได จ ดท าส ญล กษณ ต ดท ห วตราประท บเพ อให ง าย ต อการใช งาน ได ม โอกาสท างานเก ยวก บการบรรจ ส นค า ม การต ดส ญล กษณ ก นแตกของส นค า ต ดล กศร แสดงท ศทางของห วกล องท ต องการต งข น เพ อไม ให เก ดความเส ยหายในการขนส ง ส นค าบางประเภท เป นขวดเป นของเหลว จ งจ าเป นต องม การวางท ศทางท ถ กต อง ย งม ส ญล กษณ อ กหลายชน ด เช น ห าม วางซ อน, ส นค าอ นตราย เป นต น ย งม การยกของข นรถ การยกของข นน นม ว ธ การยกโดยการค กเข าแล ว ยกในแนวราบไม ก มลงหย บจะท าให หล งเส ย ส ปดาห ท 7 ส ปดาห น เป นส ปดาห ท เร มท จะท างานในส วนของ ระบบฐานข อม ลอย างเต มต ว ม การเข ยน ระบบข นและทดลองใช งานผ านระบบเคร อข าย โดยการเก บข อม ลฐานข อม ลไว ท เคร องคอมพ วเตอร เคร องใดเคร องหน ง แล วสร างช อดค ดไปย งคอมพ วเตอร เคร องอ นอ ก 3 เคร อง สามารถเร ยกใช ข อม ล และแก ไขระบบได จากคอมพ วเตอร เคร องใดก ได ภายในสถานประกอบการ การท จะบ นท ก Lot Number น นส งท จะผ ดพลาดไม ได ค อ การซ าก นของเลข Lot Number ซ งจะท าให ม ป ญหาต อ ระบบงานท งระบบ จ งได จ ดท าให เป นระบบ AutoNumber และก าหนดให ไม ม ค าซ าในระบบ เป นการ ป องก นป ญหาท จะเก ดข นได แต ส งท พบค อหากม ความผ ดพลาดในระบบ จะท าให ข อม ลท ก าล งบ นท ก อย น น หายไป แต ระบบจะข ามไปย งข อม ลถ ดไปย งไม เป นป ญหาต อผ ใช งาน เม อเก ดข อม ลว าง จ าเป นต องให ผ ด แลระบบเพ มข อม ลท ขาดเข าไปให สมบ รณ จ งได ท าการสอนว ธ การท าให ก บต วแทน พน กงานผ ฝ กสอนงาน เพ อไว ใช แก ป ญหาน ในตอนท เก ดป ญหา สามารถบ นท กข อม ลพร อมก นจาก คอมพ วเตอร หลาย ๆ เคร องพร อมก นได จ ดท าแบบฟอร ม เพ อการกรอกบ นท กข อม ลได ง ายข น สร าง ฐานข อม ลรายช อล กค าโดยแทนช อล กค าด วย รห สต วอ กษรไม เก น 6 อ กษร เวลาท ต องการบ นท กรายช อ ล กค า เพ ยงแค พ มพ รห สโค ดก สามารถเร ยกช อเต มของรายช อน นออกมาบ นท กได ท นท รวมท งย ง สามารถเล อกรายช อล กค าโดยการค นหาเร ยงตามต วอ กษร เช น เม อต องการหาค าว า AAT เม อพ มพ อ กษร A ก จะแสดงล าด บรายช อรห สท แทนด วยต ว A น าหน าท กต วเล อกใช ได ตามต องการ เม อม รายช อ ล กค าใหม จ าเป นต องบ นท กเข าระบบฐานข อม ลเป นอ นด บแรก แล วจ งจะบ นท ก Lot Number ได ม

21 13 ข อม ลบางรายการในการบ นท ก ถ กก าหนดให เป นค าว างไม ได จ งได ก าหนดส ญล กษณ * เพ อแสดงว า ข อม ลในช องน จ าเป นต องกรอกลงไปเป นค าว างไม ได หากปล อยเป นค าว างต วระบบจะแสดงข อความ เต อนให ส ปดาห ท 8 ส ปดาห น ย งคงต ดตามการใช ระบบ ม การสอนการใช งาน ส งเกตพฤต กรรมการใช เพ อน า กล บมาปร บปร งไม ให เก ดความส บสนในการใช งาน ม การเปล ยนป มค าส งเพ อลดข นตอนการท างานลง สามารถท างานจบภายในหน าต างเด ยว ตรวจเช คข อม ลท บ นท กว าม ช องโหว หร อไม เพ อให สามารถใช งานได จร ง ไม เก ดป ญหาตามมา ได กล บมาท าการฝ กงานด านขาออกอย างเต มท อ กคร งหล งจากท ได ท าระบบฐานข อม ล Lot Number เสร จส น ในช วงน เป นช วงใกล ก บว นหย ดยาวท จะมาถ งจ งท าให ม งานเข ามามากมาย ได ฝ ก การตรวจเอกสาร จนเก ดความรอบคอบและร จ กจ ดส งเกตท ม กจะพบบ อย ๆ แจ งเอกสารผ ดพลาดเพ อ ท าการแก ไข ตลอดจนแก ไขจนถ กต องแล วแจ งย นย นเอกสารว าถ กต อง เพ อท าการจ ดพ มพ มาใช งานจร ง ฝ กอ านอ เมล ซ งเป นภาษาอ งกฤษท ได ร บจากล กค า เช คสถานะของสายการบ นผ านทางเว บไซต แล วส งเข าอ เมล จ ดท าร ปแบบและส งให ก บล กค า 3.3 ข นตอนการด าเน นงานท น กศ กษาปฏ บ ต งาน Import Process - ตอบร บการแจ งส นค าเข า จากต างประเทศ และร บเอกสารของสายการบ น - น าเอกสารมาด แล วเช คว า Shipping ของผ น าเข าเป นใคร ถ าล กค าม Shipping ของตนเอง ทางสถานประกอบการก จะ Forward ไปย ง Shipping ของล กค าเพ อให ด าเน นการต อไป หากล กค า ประสงค จะให ทางสถานประกอบการเป นผ ท าพ ธ การเคล ยร ส นค าให - กรณ ท ทางสถานประกอบการเป นผ เคล ยร ส นค า ตรวจสอบเอกสารว าเป นส นค าชน ดใด แล ว แจ งก บทาง Shipping ให ท าส าเนาใบขนขาเข ามาให ล กค าตรวจเช ค - ส งเอกสารให ล กค าตรวจใบขนส นค าขาเข า พร อมท งแจ งภาษ ขาเข าและภาษ ม ลค าเพ ม ท ต อง ช าระให ก บกรมศ ลกากร

22 14 - เม อได ร บการย นย นแล ว ไปด าเน นการพ ธ การขาเข าก บเจ าหน าท ศ ลกากร เพ อท าการออกของ - ต ดต อก บล กค าน ดว นเวลาและสถานท การจ ดส งส นค า - ท าการส งส นค า - จ ดท าเอกสารเก บเง นค าจ ายจากล กค า - ท าการป ดเอกสารเข าระบบ Export Process - ร บข อม ลการส งออกจากล กค า - ค นหาตารางเท ยวบ นจากหน งส อ Air-Sea Guide เพ อเล อกสายการบ นให เหมาะสมก บเวลา ในการส งออก - เม อเล อกเท ยวบ นได แล ว ท าการจองระวางเท ยวบ นในการส งออกก บสายการบ น - ท าการแจ งย นย นเท ยวบ นท ใช ในการขนส งให ก บล กค า พร อมท งส งส าเนา House Airway Bill ให ล กค าตรวจเช ค - ต ดต อประสานงานก บเจ าหน าท Shipping เพ อท าการร บส นค าและออกเอกสาร ส าเนาใบขน ให ล กค าตรวจเช คก อนส งออก - ท าการแจ งส นค าเข าให ต วแทนน าเข าท ปลายทางทราบก อนส นค าจะไปถ ง - เช คสถานะของการขนส งส นค า แล วแจ งให ก บล กค าทราบ - ท าการส ง House Airway Bill ค นให ก บล กค า - ท าการป ดเอกสารเข าระบบ

23 15 บทท 4 ผลการด าเน น นงาน การว เคราะห และสร ปผลต าง ๆ 4.1 ข นตอนและผลการด าเน นงาน ระบบฐานข อม ล Microsoft Office Access ส งน ได ถ กน ามาแทนท การบ นท ก Lot Number ลง สม ดจดบ นท ก การท จะบ นท ก Lot Number แบบเก า ข นแรกเม อได งานมาแล ว ก ต องเด นไปหย บ เล มสม ด Lot Number ซ งอย ห างจากโต ต ะท างาน น ามาบ นท กซ งท าให ต องขย บต วเด นมาย งท โต ะท เก บ บ นท กซ งท าให เก ดความการเคล อนไหวท เป นม ดะ ท งเวลาเข ยนต องหาปากกาส ส เฉพาะของแต ละบ คคล เพ อใช บ นท กมาเข ยนลงสม ด จากน นจ งน าสม ด Lot Number เก บกล บส ท เด ม โต ะ ท างาน โต ะ ท างาน โต ะ ท างาน โต ะ ท างาน ต าแหน งท เก บสม ด Lot Number ภาพท 4 ภาพจ าลองส าน กงานการใช สม ด Lot Number

24 16 หล งจากเปล ยนมาใช Microsoft Office Access ในการบ นท กน น กระบวนการท างานจะ เปล ยนไป เร มจากการเป ดโปรแกรม Microsoft Office Access ซ งได จ ดท า Shortcut ไว ท หน าจอ Desktop สามารถเป ดใช งานได ท นท จากเคร องคอมพ พ วเตอร ของตนเองโดยตรง ภาพท 5 ร ปแบบฟอร มท ใช ส าหร บบ นท กข อม ล Lot Number ผ านโปรแกรม Microsoft Office Access ส าหร บก นจ ดล าด บเลขของ Lot Number จะไม การซ าก นอย างแน นอนซ งถ กก าหนดโดยระบบ ซ งสามารถแก ไขป ญหาการซ าก นของเลข Lot Number ท ใช ในระบบเก าได อย ย างสมบ รณ แบบ การเก บ รายช อบร ษ ทเป นฐานข อม ม ลส าหร บเร ยกใช บ นท ก เพ ยงแค พ มพ โค ดรห สแทนช อเต มของบร ษ ทน น ๆ ก อนอ นต องท าการบ นท กรห สแทนช อ ลงในส วนกรอบทางด านขวาก อนจ งจะสามารถน น าโค ดมาใช แทนช อเต มได ส วนช องท เหล อเป นการบ นท กข อม ลเข าไปโดยตรง ในด านของป ญหาท พบในการใช งานค อ การส ญหายไปของเลข Lot Number ท เก ดข นระหว าง การบ นท ก หากม การบ นท ท กท ผ ดว ธ อาท ท เช น กดไม ใส ค าลงในช องส เหล องท ก าหนดให เป นค าว าง ซ ง จะท าให ข อม ม ลไม สมบ รณ ระบบจะท าการก าจ ดท งเพ อไม ให เก ดข อผ ดพลาดด ป ญหาน ได ด ม การสอน

25 17 ว ธ การแก ไขให ก บทางสถานประกอบการพร อมท งจ ดท าค ม อการใช โดยส งท เก ดข นจะไม กระทบต อ ข อม ลส าค ญเด มแต อย างใด ผลท ได ค อสามารถท างานได อย างสะดวกรวดเร ว เม อบ นท ก Lot Number เสร จก สามารถ ท างานอ นต อได ท นท จากเด มท ใช เวลาประมาณ 3 นาท ในการบ นท กแบบเก า เหล อเพ ยงไม ถ ง 1 นาท ลดการส ญเปล าในการขย บต วไปได หลายข นตอน ต งแต การ ล กจากโต ะท างาน หาปากกาส เด นไปหย บ สม ด เด นกล บมาท โต ะ เป ดสม ด เป ดปลอกปากกา เข ยน ป ดสม ด น าไปเก บท เด ม และเด นกล บมาน ง โต ะ เหล อเพ ยงการ เป ดโปรแกรมขย บเพ ยงใช เม า แล วพ มพ บ นท ก คล กเม าเพ อควบค ม และป ด โปรแกรม แถมย งสามารถค นหาข อม ลได อย างสะดวกรวดเร ว และลดพฤต กรรมการบ นท กข อม ลท ไม เป นมาตรฐาน เช น ลายม อท ต างก น ร ปแบบการเข ยนท ม ความเป นต วของต วเอง การกรอกข อม ลท ไม ครบถ วน เป นต น เม อมาเป นฟอร มแบบเด ยวก นก ท าให ข อม ลเป นมาตรฐาน น าไปส การน าข อม ลไป ต อยอดได หลายอย าง เช น การท าสร ปผลส นเด อน

26 ว เคราะห และว จารณ ข อม ลโดยเปร ยบเท ยบผลท ได ร บก บว ตถ ประสงค และจ ดม งหมาย ในการปฏ บ ต งาน จากการท าระบบฐานข อม ลและท าการปร บปร งในส วนอ น ๆ สามารถตอบสนองจ ดประสงค ได ด งน 1. ศ กษากระบวนการท างานของการน าเข าส นค าและการส งออกส นค า เข าใจกระบวนการของการท างานของการน าเข าส นค าและส งออกส นค า จากการท างานใน ส วนของท งส วน Import และ Export 2. ท าความเข าใจเอกสารท ใช ในการท าพ ธ การน าเข าและส งออก ในการท างานได ม การอ านเอกสาร ต ความและน าข อม ลท ได มาใช ในการบ นท กสม ด Lot Number และส วนอ น ๆ เช น การส งรายละเอ ยดข อม ลส าหร บท าใบขน ให ก บ Shipping, การส ง อ เมล แจ งสถานะการขนส งก บล กค า เป นต น 3. ปร บปร งแก ไขในส วนท เก ดความส ญเปล าในการท างาน ลดกระบวนการข นตอนท เก ดความส ญเปล าในส วนของการบ นท กสม ด Lot Number และลด ข นตอนการค นหาตราประท บโดยท าส ญล กษณ ไว ท ตราประท บ 4. ปร บปร งการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร น าส ตร =BahtEng() เข ามาใช ในข นตอนการจ ดท าเอกสารเก บเง นในโปรแกรม Microsoft Office Excel ต ดต งภาษาตะว นออกให ก บเคร องคอมพ วเตอร และเข ยนระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Office Access ส าหร บบ นท ก Lot Number ให ก บสถานประกอบการ รวมถ งสอนว ธ การใช งานโปรแกรมด วย 5. ศ กษาการใช เคร องม อส าน กงานให เข าใจ สามารใช เคร องถ ายเอกสาร เคร องโทรสารได อย างม ประส ทธ ภาพ การพ มพ เอกสารท ได ร บ การบ นท กไว จากเคร องถ ายเอกสารโดยตรงโดยระบบ Mailbox

27 สร ปผลการด าเน นงาน บทท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะ จากการท ได เร ยนร งานในสถานประกอบการ ท าให ทราบถ งความส าค ญของเอกสารท เก ยวข อง ก บการท าพ ธ การส งออก จากเด มท ได เร ยนในว ชาเร ยน ณ ขนาดน นย งไม เห นความส าค ญของเร องท ได เร ยนร ว าแท จร งแล วรายละเอ ยดมากมายท อย ในเอกสาร เช น House Airway Bill, Master Airway Bill เป นต น ต างเช อมโยงซ งก นและก น ซ งจะขาดส วนใดส วนหน งไปไม ได อ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ใน ส าน กงานถ อเป นองค ประกอบส าค ญในการด าเน นงานด านเอกสาร การจะใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพจ าเป นต องศ กษาว ธ การใช และใช ให ถ กก บงานท ท า ไม ท าให เป นบ อเก ดความส นเปล อง ส งใดท สามารถลดได ก ต องลด ส งใดท สามารถน ามาทดแทนได และก อให เก ดความประหย ด สะดวก ก ต องน ามาปร บใช การท ได ฝ กฝนท าระบบฐานข อม ลด วย Microsoft Office Access ท าให ได ม โอกาสได เร ยนร ทดลองท าความเข าใจโปรแกรมอย างจร งจ ง การอ านจากต าราและทดลองท าเองน นเป นเพ ยงส วนหน ง ในการเร ยนร หากขาดโอกาสท ได ท าออกมาใช งานจร งก คงไม อาจท าความเข าใจได ซ งท าให ทาง ผ จ ดท าม ความสามารถใหม เพ มข นจากเด ม โปรแกรมสามารถด าเน นการใช งานได จร งและก อเก ด ประโยชน ในกระบวนการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ แต ย งพบป ญหาเก ยวก บการใช งานอาจเก ด ความผ ดพลาดข นได เสมอเน องจากผ สร างย งไม ช านาญในระบบการป องก น ผ ใช เข าไปแก ไขระบบท า ให เก ดความเส ยหายหร อเก ดป ญหาท ไม อาจคาดเดาได 5.2 แนวทางการแก ไขป ญหา การแก ป ญหาท ผ ดพลาดท เก ดข นก บระบบฐานข อม ล นอกจากจะม การจ ดท าค ม อการใช งาน เบ องต นแก สถานประกอบการแล ว ในต วโปรแกรมม การระบ ช องทางการต ดต อไว ส าหร บต ดต อเพ อท า การแก ไขป ญหาท จะเก ดข น

28 ข อเสนอแนะจากการฝ กงาน อยากให พ ฒนาระบบฐานข อม ลต อยอดให เก ดประโยชน ต อการท างาน เช น การท าสร ปผล รายงานประจ าเด อน เช อมข อม ลก บระบบบ ญช และลดการใช เอกสารลง โดยการพ มพ เอกสารเท าท จ าเป น

29 21 บรรณาน กรม - น ตยสาร ข าว ส.ส.ท. TPA ป ท 15 ฉบ บท 107 เด อนก มพาพ นธ อ นไซท Access 2003 โดย น นทน แขวงโสภา ส าน กพ มพ Provision

30 ภาคผนวก 22

31 ค ม อ การบ นท ก LOT NUMBER ด วยระบบจ ดการฐานข อม ล MICROSOFT OFFICE ACCESS 23

32 ป มควบค มการเล อนล าด บข อม ล ป มเร ยกด ตารางข อม ลท งหมด ช องส าหร บกรอกโค ดช อบร ษ ท แถบแสดงสถานะการบ นท ก ป มส าหร บเพ มช อโคเช อบร ษ ทใหม ป มส าหร บเร ม มบ นท ก Lot Numbe er ใหม ป ดโปรแกรม บ นท กข อม ล ช องส าหร บกรอกโค ดช อบร ษ ท เร ยกด สถานะให เป นป จจ บ น 24

33 ข นตอนการบ นท ก Lot Number ด วย Microsoft Office Access 1. เม อเป ดโปรแกรมมาแล วจะพบหน าต างด งแผนฝ งท ได แสดงในร ป เร มด วยคล กท NEW ENTRY คล กท ช องกรอกข อม ล LOT NUMBER ในช องแรกจากน น กด Enter เพ อไปย งข อม ลถ ดไป 2. กรอกรห สพน กงาน เช น กด Enter เพ อไปย งข อม ลถ ดไป 3. เม อถ งช องส เหล อง ซ งช องส เหล องจะแสดงถ งข อม ลในช องน!! ไม สามารถปล อยให เป นค าว างได!! - กรณ ท ม รห สโค ดบ นท กไว ก อนแล วให พ มพ รห สช อบร ษ ทได ท นท - กรณ ย งไม ได ท าการบ นท กช อรห สโค ดมาก อนให ท าตามข นตอนด งน 3.1 ให ใส โค ดท ม อย แล วบร ษ ทใดก ได กดเล อกได ท ล กศรลงต ดก บช องส เหล อง 3.2 ไปท ช อง COMPANY SIGN UP กดป ม Add Record พ มพ รห สช อบร ษ ทลงใน CompanyID* ช องส เหล อง 3.3 ข ามไปย งข อม ลถ ดไป พ มพ ช อเต มของบร ษ ท จากน นกด Save แล วกด Refresh ตาม 3.4 กล บมากรอกข อม ลท ช องทางซ ายม อส เหล อง พ มพ รห สช อบร ษ ท จากน นข ามไปย งข อม ลถ ดไป 4. ในช องของช อบร ษ ทเต มไว ส าหร บด ตรวจเช คความถ กต องของช อเต มโดยระบบข ามช องน ให หากม ความผ ดพลาดสามารถแก ไขได ท นท ท ช องน กรณ ถ กต องอย แล วให ข ามไปย งช องถ ดไปท นท หากเผลอไปลบจะส งผลให ข อม ลถ กแก ไขไปด วย 5. ต งแต ช อง INV. NUMBER จนถ ง WEIGHT กรอกข อม ลได ตามปกต 6. ช อง SHIPING/BOOKING กรณ เด ยวก บในข อท 3 แต สามารถเว นเป นค าว างได 7. ช อง Profit กรอกตามปกต จากน นกด Save ถ าต องการท าต อให กล บไปท าตามข นตอนท 1 หากไม ต องการเพ มใด ๆ ให ป ดโปรแกรม 25

34 26 เก ยวก บผ เข ยนรายงาน ช อ สก ล นายหฤษฎ วงศ พาน ชเล ศ ว น เด อน ป เก ด 9 พฤศจ กายน 2532 ประว ต การศ กษา ระด บประถมศ กษา ประถมศ กษาตอนปลาย พ.ศ โรงเร ยนพระหฤท ยคอนแวนต ระด บม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น พ.ศ โรงเร ยนม ธยมด านส าโรง ม ธยมศ กษาตอนปลาย พ.ศ โรงเร ยนสตร สม ทรปราการ อ ดมศ กษา คณะบร หารธ รก จ สาขาบร หารธ รก จญ ป น พ.ศ สถาบ นเทคโนโลย ไทย ญ ป น ท นการศ กษา - ไม ม - ประว ต การฝ กอบรม - ไม ม - ผลงานท ได ร บการต พ มพ - ไม ม -

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information