เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007"

Transcription

1 ใบความร หน วยการเร ยนท 3 รห สว ชา ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บ ปวช. 2 จานวน 2 หน วยก ต ช อหน วย การใชโปรแกรม Microsoft Word สรางเอกสาร จานวน 3 ช วโมง ช อเร อง การใชโปรแกรม Microsoft Word สรางเอกสาร จานวน 1 ส ปดาห จ ดประสงค การเร ยนร 1. สามารถเป ดโปรแกรม Microsoft Word ได 2. อธ บายส วนประกอบของหนาต างโปรแกรม Microsoft Word ได 3. สามารถใชเมาส และต วช เมาส ไดอย างถ กตอง 4. สามารถปร บฟอนต เร มตนใหเหมาะก บการทางาน 5. สามารถแสดงหร อซ อนผ ช วย Office ได 6. สามารถออกจากโปรแกรม Microsoft Word ได เน อหาสาระ เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 การเร ยกโปรแกรม Microsoft Word 2007 ข นมาใชงานในระบบ Windows Vista ทาได ส วนประกอบของหนาต างโปรแกรม- พ นท การทางานของ Word 2007 ม ส วนประกอบหล กๆ เชน แถบช อเร อง, เคร องม อท ใชปร บแต ง/แกไขเอกสาร, ม มมองเอกสาร, แถบสถานะ และพ นท เอกสาร รายละเอ ยดของส วนประกอบหล กของโปรแกรมม ด งน - ป ม Microsoft office Button ใชเร ยกเป ดเมน การใชงานพ นฐานของโปรแกรม - แถบ Quick Access Menu แถบป มคาส งท ใชงานบ อยๆเอาไว -แท บ Contextual tabs แท บคาส งพ เศษท จะแสดงเม อม การใชคาส งบางอย าง เช น แทรกภาพหร อแทรกตาราง เป นตน - แถบ Ribbon แสดงแท ปคาส งท แบ งเป นกล มๆ เช น Home, Insert ฯลฯ - แถบ Status bar แถบแสดงสถานะการทางานต างๆ เช น จานวนหนา, การร บคา, ภาษาของแป นพ มพ ท ใช, ป มเปล ยน ม มมองเอกสาร และเปอร เซ นต การปร บย อ-ขยายเอกสาร เป นตน ป มเมน Microsoft office ป มเมน Microsoft office หร อป ม office จะแสดงอย ท ม มบนซายส ดของหนาต างโปรแกรม ใชสาหร บเร ยกเป ด เมนการใชงานพ นฐาน เช น คาส ง New, Open, Save, Save As, Print และอ นๆ รวมคาส งท ใชปร บแต งการทางานพ นฐาน ของโปรแกรม Word Options เป นตน คาส งหล กๆในป มเมน Microsoft office ม ด งน - New (สราง) สรางเอกสารใหม - Open (เป ด) เป ดเอกสารเก า ท ม อย แลว

2 - Save (บ นท ก) บ นท กเอกสาร - Save As (บ นท กเป น) บ นท กเอกสารท เคยบ นท กแลว เก บไวในช อใหม หร อร ปแบบเอกสารใหม - Print (พ มพ ) ส งพ มพ เอกสาร และด เอกสารก อนพ มพ (Print Preview) - Prepare (จ ดเตร ยม) รวบรวมคาส งเก ยวก บการเตร ยมความพรอมหร อ ความปลอดภ ยใหเอกสารก อนนาไปเผยแพร - Send (ส ง) ส งเอกสารไปทางอ เมลล หร อแฟกซ - Publish (ประกาศ) การพ บล ชเอกสารข น Blog หร อข น Server - Close (ป ด) ป ดเอกสารหร อโปรแกรม - ป ม Word Options กาหนดค าพ นฐานเบ องตนสาหร บการทางานต างๆ ภายในโปรแกรม - ป ม Exit Word ป ดโปรแกรม Word คาส ง Save As (บ นท กเป น) เม อนาเมาส ไปช บนป มจะม คาส งย อยเก ยวก บการบ นท กแสดงอย ในกรอบดานขวาใหเล อกบ นท กไฟล ในร ปแบบ อ นๆไดด งน - Word Document บ นท กเป นไฟล ท เป ดใชงานก บ Word 2007 โดยเฉพาะ (.docx - เป ดใน Word ร นเก าไม ได) - Word Template บ นท กเป นไฟล ท เป นแม แบบเอกสารท จ ดเตร ยมร ปแบบไวล วงหนา เพ อนาไปใชงานซ าไดบ อยๆ - Word Document บ นท กเป นไฟล ท เป ดใชงานก บ Word เวอร ช น 97 ถ ง 2003 (.doc) - Find add-ins for other file formats คนหาและบ นท กไฟล ของโปรแกรมเสร มอ นๆท ม ภายในเคร อง เช น ไฟล Portable Document Format (PDF) และ XML Paper Specification (XPS) - Other Formats เล อกร ปแบบของไฟล ท จะบ นท กลงในร ปแบบต างๆ คาส ง Print (พ มพ ) เม อนาเมาส ไปช บนป ม Print จะม คาส งย อยเก ยวก บการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ ใหเล อกใชงานอย 3 แบบ ด งน - Print (พ มพ ) ส งพ มพ โดยกาหนดต วเล อกการพ มพ ได - Quick Print (พ มพ ด วน) ส งพ มพ แบบรวดเร วตามค าการพ มพ พ นฐานท ต งไว - Print Preview (แสดงต วอย างก อนพ มพ ) ขอด ต วอย างงานก อนพ มพ พรอมปร บแต งค าการพ มพ ได คาส ง Send (ส ง) คาส งเก ยวก บการนาเอกสารไปใชงาน โดยว ธ การส งทางอ เมล หร อแฟกซ ด งน - (อ เมล ) ส งสาเนาเอกสารทางอ เมล - Internet Fax (โทรสารอ นเทอร เน ต) ใชบร การส งโทรสารหร อแฟกซ ทางอ นเตอร เน ต คาส ง prepare (จ ดเตร ยม)

3 รวมคาส งเก ยวก บการเตร ยมพรอมทางดานความปลอดภ ยสาหร บงานพร เซนเทช นท จะนาไปใชงานหร อนาไป เผยแพร ด งน - Properties (ค ณสมบ ต ) กาหนดค ณสมบ ต ของไฟล เช น ช อเร อง ผ สราง และคาสาค ญ - Inspect Document (ตรวจสอบ) ตรวจสอบขอม ลท วไปของเอกสารก อนนาไปแจกจ าย - Encrypt Document (เขารห สล บเอกสาร) กาหนดรห สผ านใหก บเอกสาร - Restrict Permission (จาก ดส ทธ ) กาหนดส ทธ การเขาถ งและใชไฟล งาน - Add a digital Signature (เพ มลายเซ นด จ ต ล) ใส ลายเซ นด จ ตอล - Mark as Final (กาหนดใหเป นข นส ดทาย) กาหนดใหเป นเอกสารข นส ดทายเพ อเป ดใชงานไดอย างเด ยว แกไขไม ได - Run Compatibility Checker (เร ยกใชต วตรวจสอบความเขาก นได) ตรวจสอบการจ ดร ปแบบเน อหาท อย ในเอกสาร ว าเม อ นาไปใชก บ Word เวอร ช นเก าแลวจะเขาก นไดหร อใชงานไดหร อไม คาส ง Publish (ประกาศ) รวมคาส งการเผยแพร งานเอกสาร เช น การเข ยนลงบล อก นาไฟล ไปเก บไวท เซ ร ฟเวอร เอกสารส วนกลางเป นตน ด งน - Blog (บล อก) เผยแพร เน อหาผ านบล อกเซ ร ฟเวอร การจ ดการเอกสาร เพ อใหผ อ นเขามาเป ดด และใชงานร วมก นได - Document Management Sever (สรางพ นท ทางานเอกสาร) สรางไซต สาหร บเอกสาร บนเซ ร ฟเวอร ของ Microsoft Windows SharePoint Service และทาสาเนาขอม ลภายในเคร องใหตรงก น ซ อน/แสดงไมบรรท ด การทางานก บเอกสารของ Word น น ส งท ขาดไม ไดก ค อ ไมบรรท ด (Ruler) เพ อความสะดวกในการกาหนดระยะ ตาแหน งในเอกสาร เช น การกาหนดตาแหน งของย อหนา ก นหนา หร อก นหล ง เป นตน ทาใหเราเก บขอบเขตเอกสารได อย างช ดเจน ใน Word 2007 สามารถซ อนแสดงไมบรรท ดได เปล ยนหน วยว ดไมบรรท ด หน วยว ดบนไมบรรท ดโดยปกต จะเร มจากหน วยว ดแบบ Centimeters (เซนต เมตร) หากเราไม ถน ดก สามารถ เปล ยนเป นหน วยว ดแบบอ นได ด งน หน วยว ดท ตองการ โดยม ต วเล อกด งน - Inches หน วยว ดเป นน ว - Millimeters หน วยว ดม ลล เมตร - Centimeters หน วยว ดเป นเซนต เมตร - Point หน วยว ดเป นพอยด - Picas หน วยว ดแบบไพกา (แบบต วพ มพ 12 พอยต ) การสรางเอกสารใหม การสรางงานเอกสารภายในโปรแกรม Word 2007 สามารถทาไดหลายว ธ และหลายแบบดวยก น ซ งแต ละแบบก จะใหผลล พธ ท แตกต างก น เม อค ณเล อกคาส ง New (สราง) ก จะม ต วเล อกการสรางเอกสารออกเป น 2 กล มด งน กล ม Templates

4 - Blank and recent (ว างและล าส ด) สรางเอกสารแบบว างๆตามค ามาตรฐานท ไม ม การออกแบบอะไรไวเลย และแสดง รายช อเอกสารท เร ยกใชไปล าส ด - Installed Templates (แม แบบท ต ดต ง) สรางเอกสารจากเทมเพลตท ต ดต งมาพรอมก บโปรแกรม Word ซ งเทมเพลตช ด ต างๆจะม การออกแบบจ ดวางโครงร างของเอกสาร และม เน อหาต วอย างท ไดมาตรฐานและน ยมใชงานท วๆไปเอาไว เพ อ นามาเป นแนวทางในการสรางเอกสารได - My templates (แม แบบของฉ น) สรางเอกสารจากเทมเพลตท ค ณสรางไวเอง หร อดาว นโหลดมาจากอ นเตอร เน ต จากกล ม ห วขอ Microsoft office Online ก จะเขามาเก บอย ท น - New form existing (สรางจากท ม อย ) สรางเอกสารจากไฟล ขอม ลท ม อย แลว แลวนามาออกแบบหร อเปล ยนแปลงเน อหา ใหม แทนเน อหาท ม อย เด ม กล ม Microsoft Office Online การเล อกเอกสารในล กษณะของเทมเพลตออนไลน จะเช อมโยงเขาเวบไซต ของ Microsoft จากหนาเวบเพจ Microsoft Office Template Gallery ซ งค ณตองเช อมต อเขาก บอ นเทอร เน ตก อน และคล กเล อกกล มของเทมเพลตท ตองการ ใชงาน โดยแยกกล มไดด งน - Feature เอกสารเด นท แนะนา - Expanse Report เอกสารประเภทรายงาน ค าใชจ าย - Agendas เอกสารประเภทระเบ ยบหร อวาระการประช ม - Faxes ปกแฟกซ ต างๆ - Award certificates เอกสารประเภทใบประกาศหร อรางว ล - Flyers แบบฟอร มกรอกขอม ล - Brochures เอกสารประเภทแผ นพ บ - Forms แบบฟอร มกรอกขอม ล - Budgets เอกสารแบบการทางบประมาณ - Letters จดหมายประเภทต างๆ - Business cards เอกสารการทานามบ ตร - Labels ป ายช อต ดซองจดหมายหร อป ายช อ ส นคา - Calendars เอกสารประเภทปฏ ท น - Memos บ นท กช วยจา - Contract เอกสารเก ยวก บการต ดต อ - Invoices ใบกาก บส นคา - Diagrams เอกสารประเภทไดอะแกรม - More categories เล อกเอกสารประเภทอ นๆ เพ มเต ม - Envelops ซองจดหมาย สรางเอกสารใหม แบบว างๆ เป นการสรางเอกสารท ม แต หนากระดาษเปล า และไม ม การจ ดร ปแบบใดๆ ซ งจะเหม อนก บตอนท เราไดเม อเร ยก เป ดโปรแกรม Word เขามาคร งแรก ม ข นตอนการสราง สรางเอกสารใหม จากเทมเพลต เทมเพลต (Template) ค อแม แบบเอกสารท โปรแกรมไดจ ดเตร ยมร ปแบบเอาไวแลวบางส วน เพ อเป นแนวทางใน การสรางงาน จากน นค ณสามารถนามาแกไขปร บปร งเพ มเต มเพ อใชงานตามความเหมาะสม โดยเทมเพลตจะแบ งเป น 2 กล ม สรางเอกสารจาก Install Templates

5 Install Templates (แม แบบท ต ดต ง) ค อเทมเพลตท ไดต ดต งอย ในเคร องแลว (ต ดต งมาพรอมก บโปรแกรม) สามารถเร ยกใชงานไดเลย โดยจะม การจ ดวางเน อหาต วอย างในร ปแบบเอกสารต างๆ เช น แฟกซ (Fax) จดหมาย (Letter) และ ประว ต ย อ (Resume) เป นตน เล อกได สรางเอกสารจาก My templates My templates... (แม แบบของฉ น) เอกสารเทมเพลตท เราออกแบบหร อสรางข นมาใหม ซ งอาจจะเป นร ปแบบ เอกสารท จาเป นตองใชงานบ อยๆ เช น แบบฟอร มท ใชในองค กรหร อในหน วยงาน โดยจะเก บอย ในไฟล แม แบบท ม นามสก ล.dot และ dotx (ของ Word 2007) ท สามารถเร ยกใชงานไดเหม อนเทมเพลตท ต ดต งมาก บโปรแกรม สรางเอกสารจากออฟฟ ศออนไลน Microsoft Office Online ค อแหล งขอม ลท รวบรวมเอกสารแม แบบ (เทมเพลต) ในร ปแบบต างๆ ท สามารถ ดาว นโหลดมาใชงานได โดยจะเร ยกเขาไปท เวบไซต ของ Microsoft โดยตรง ซ งค ณตองเช อมต อเขาอ นเตอร เนตดวยจ งจะ ใชค ณสมบ ต การสรางเอกสารแบบออนไลน น ได (จะม การตรวจสอบล ขส ทธ ของซอฟต แวร Microsoft Office 2007 ท ใช ดวยว าถ กตองหร อไม หากไม ถ กตองจะไม สามารถดาวน โหลดได) ข นตอนการสรางเอกสารใหม จากเทมเพลตออนไลน ม การบ นท กเอกสาร ตามค าเร มตนเอกสาร ในช ด Office 2007 จะถ กบ นท กในร ปแบบ XML โดยม นามสก ลของช อแฟ มใหม ท เพ ม "x" หร อ "m" เขามา โดยใช "x" ตามหล งเป นค าเร มตน (เช น.docx และ.pptx) ซ งไม สามารถม แมโคร Visual Basic for Applications (VBA) หร อต วควบค ม ActiveX ได และใช "m" สาหร บเอกสารท ม แมโครทาใหการตรวจหาเอกสารท ม แมโครทาไดง ายข น เอกสารท สรางดวย Microsoft Word 2007 สามารถเล อกบ นท กไดหลายแบบ ซ งข นอย ก บความตองการใชงานของ ผ ใชดวย ถาจะใชก บเวอร ช น 2007 เพ ยงอย างเด ยวก ใหบ นท กเป นไฟล.docx แต ถาตองการใหสามารถนาไปใชงานก บเวอร ช นเก าๆก อนหนาน ได ก ตองเล อกบ นท กเป น.doc (Word ) นอกจากน ย งสามารถบ นท กไฟล ในร ปแบบอ นๆเพ อ นาไปใชงานไดหลากหลาย เช น pdf หร อ xml เป นตน ข นตอนการบ นท กเอกสารม การใส รายละเอ ยดของไฟล เพ มเต มในข นท 5 ม ด งน - ในช อง Authors ใส ช อเจาของท สรางเอกสารน - ในช อง Tags ใส ขอความพ เศษเพ อช วยในการคนหาและจ ดหมวดหม งานนาเสนอได - ต วเล อก Save Thumbnail ใชสาหร บบ นท กร ปแสดงต วอย างเอกสารบนไอคอนไฟล ดวย (ต วเล อกน สาหร บ Windows Vista เท าน น) โดยปกต โปรแกรมจะต งค าการบ นท กเอกสารใหเป นร ปแบบเอกสารของ Word 2007 เม อคล กท คาส ง Save ใน ประเภทของไฟล (Save as type) จะแสดงต วเล อกบ นท กเป น Word Document (*.docx) ซ งค อไฟล ท ใชงานบน Word 2007 น นเอง แต ค ณสามารถเล อกบ นท กเป นร ปแบบอ นๆได (ด เพ มในห วขอถ ดไป) ชน ดของแฟ มขอม ลใน Word คาส ง Save ในประเภทของไฟล (Save as type) จะแสดงต วเล อกบ นท กเป น Word Document (*.docx) ซ งค อ ไฟล ท ใชงานบน Word 2007 น นเอง แต เราสามารถเล อกบ นท กเป นร ปแบบอ นๆไดด งน

6 ชน ดแฟ ม XML เอกสาร (Document) เอกสารแบบม แมโคร (Macro-enabled document) แม แบบ (Template) แม แบบใชแมโคร (Macro-enabled template).docx.docm.dotx.dotm นามสก ล ขอแตกต างของไฟล.docx และ.doc การบ นท กไฟล ท ง 2 แบบน จะแตกต างก นเม อม การนาไปใชงาน ด งน -.docx ใชค ณสมบ ต ใหม ท โปรแกรมม ไดท กอย าง แต ไม สามารถนาไปเป ดก บ Word เวอร ช นก อนหนาน ได -.doc เป ดใชงานบน Word 2007 ได สามารถจ ดร ปแบบพ นฐานและใชคาส งต างๆไดตามปกต แต จะไม สามารถใชคาส ง พ เศษบางคาส งได หากจ ดร ปแบบดวยค ณสมบ ต ใหม ใน Word 2007 เม อนาไปเป ดก บเวอร ช นเก าแลวค ณสมบ ต ท งหมดจะ ถ กละท ง เหล อไวเพ ยงขอม ลท ไม ม การจ ดร ปแบบ บ นท กลงช อใหม หร อประเภทใหม เม อบ นท กเอกสารในร ปแบบของ Word Document (*.docx) ไปแลว หากค ณคล กท ป ม Save หร อใชคาส ง Save โปรแกรมจะบ นท กลงช อเด มตาแหน งเด มโดยจะไม ข นไดอะล อคบ อกช ข นมาถามอ ก หากค ณตองการบ นท กลงช อใหม ตาแหน งใหม หร อเล อกประเภทของไฟล ใหม ตองใชคาส ง Save As เพ อบ นท กและเปล ยนแปลงคาได บ นท กเอกสารใน ร ปแบบอ นก ทาไดด งภาพถ ดไป ประเภทของไฟล ท สามารถเล อกบ นท ก ในข นตอนท 2 ม ด งน - Word Document บ นท กเป นไฟล เอกสารสาหร บใชงานบนของ Word Word Template บ นท กเป นไฟล เทมเพลตท ใชบน Word Word Document บ นท กเป นไฟล.doc เพ อนาไปใชงานก บ Word 97 ถ ง Find add-ins for other file formats คนหาและบ นท กไฟล ของโปรแกรมเสร มอ นๆ ท ม ในเคร อง เช น ไฟล Portable Document Format (PDF), XML Paper Specification (XPS) - Other Formats เล อกร ปแบบของไฟล ท จะบ นท กลงในร ปแบบต างๆ บ นท กไฟล เอกสารส าหร บ Word การบ นท กเอกสารแบบน ม ความจาเป นเช นเด ยวก น ในกรณ ท ค ณสรางเอกสารใน Word 2007 (.docx) ไปแลว หากตองการนาเอกสารน นไปใชงานย งเคร องคอมพ วเตอร อ นท ไม ไดต ดต ง Word 2007 ก จะไม สามารถเป ดเอกสารได เพ อ ป องก นขอผ ดพลาดในการทางาน ค ณควรบ นท กไวอ กเวอร ช นหน งเป นนามสก ล.doc เอาไวเพ อนาไปใชไดก บท กเคร องท ม โปรแกรม Word เวอร ช นอ นอย เม อค ณสรางเอกสารใน Word 2007 แลวบ นท กเป น Word ไปแลว ท ไตเต ลบารจะม ขอความ (Compatibility Mode) ตามหล งช อไฟล ดวย น นหมายถ ง ค ณจะไม สามมารถใชค ณสมบ ต ใหม ของโปรแกรมจ ดร ปแบบ เอกสารได เช น ร ปภาพ สไตล และจ ดร ปแบบเอกสารดวย Theme ได โดยส งเกตไดว าคาส งไม ไดจะเป นส เทา หร อหายไป จากแถบ Ribbon ไปเลย ล กษณะของไอคอนเอกสาร

7 ไอคอนของเอกสารท บ นท กโดย Word 2007 ม หลายล กษณะ ซ งข นอย ก บประเภทของเอกสาร ท เราเล อกบ นท ก เช น บ นท กเป นไฟล Word 2007 และ Word ก จะไดไอคอนต างก น ด งร ป (เม อเป ดด ดวยระบบปฏ บ ต การ Windows Vista) เป ดไฟล เอกสารข นมาใชงาน เอกสารท บ นท กเก บไวเม อตองการนามาใชในคร งต อๆไป ก ทาไดโดยการเป ด (Open) ข นมาใชงาน จากน นค ณก แกไขเน อหาหร อส งพ มพ เอกสารน นไดตามตองการด งน ว ธ ท 1 เป ดจากรายช อไฟล ท เร ยกใชบ อยๆ 1. คล กป มเมน Office 2. คล กเล อกไฟล เอกสาร จากกรอบของ Recent Documents ทางขวาม อท จะแสดงช อ เอกสารท ใชงานบ อยๆเอาไว (โดยปกต โปรแกรม จะต งค าไวท 17 ช อไฟลาส ดทายท ถ กเร ยกใชงาน) ว ธ ท 2 1. คล กป ม เมน Office และเล อก Open (เป ด) 2. ใหคล กเล อกตาแหน งของไดรว และโฟลเดอร ท เก บไฟล ไว 3. ด บเบ ลคล กท ช อไฟล ท จะเป ด - หร อคล กเล อกช อไฟล แลวคล กป ม Open ว ธ ท 3 การเป ดไฟล โดยตรงดวยว ธ ง ายๆ อ กแบบหน ง ท ทาไดโดยไม ตองเป ดโปรแกรม Microsoft Word ก อนดวยการ เล อกช อไฟล แลวคล กท ป ม Open ท เป นร ปไอคอนของ Word (ใชไดบนระบบปฏ บ ต การ Windows Vista) หร อด บเบ ลคล ก บนช อไฟล เอกสาร ก จะเร ยกเป ดโปรแกรมใหอ ตโนม ต เล อกขอความ หล งจากท กรอกขอความลงไปในเอกสารแลว หากค ณตองการแกไขหร อปร บแต งขอความ เช น ก อปป จ ดร ปแบบ ขอความ ย อหนา หร อลบท ง ก ตองเล อกขอความท ตองการทางานดวยก อน ซ งเล อกไดหลายว ธ จ ดร ปแบบย อหนา ปกต เม อสรางเอกสารข นมาใหม โปรแกรมจะต งค าเร มตนของการจ ดย อหนาท ขอบกระดาษแต ละดานให ซ ง ขอบเขตน นจะมาจากการต งค าขอบกระดาษ (Margins) ท เราไดกาหนดไปแลว ด งน นขอความท ป อนเขาไปในแต ละย อ หนาจะเร มท ตาแหน งก นหนาและจบท ก นหล งเสมอ ส งเกตจากไมบรรท ดดานบนของจอ (ถาไม แสดงใหเร ยกข นมาโดยท แท บ View (ม มมอง) แลวคล ก Ruler หร อคล กท ป มซ อน/แสดงไมบรรท ด) การเปล ยนตาแหน งก นหนา/ก นหล งดวยเมาส 1. คล กเมาส ในย อหนาท ตองการต งก นหนา หร อจะคล กเล อกหลายๆย อหนาก ได

8 2. คล กลาก ก จะเป นการเล อนท งย อหนาบรรท ดแรก (First Line Indent) และก นซาย (Left Indent) ไป พรอมๆก น 3. คล กลาก ของตาแหน งก นหล งไปวางในตาแหน งท ตองการ ย อหนาบรรท ดแรก หากตองการใหบรรท ดแรกม ล กษณะต างจากบรรท ดอ นๆ เช น ใหร นเขาไปหร อย นออกมา ก ใหกาหนดตาแหน ง การย อบรรท ดเขามาได โดยคล กเคล อนมาวางในตาแหน งท ตองการ ต งก นหนา/ก นหล งบนแท บ Page Layout การต งก นหนา/ก นหล งทาไดอ กว ธ หน งค อ กาหนดค าต วเลขลงไปในช อง Indent (การเย อง) บนแท บ Page Layout (เคาโครงหนากระดาษ) ในกล ม Paragraph (ย อหนา) ด งน เล อนก นหนา/ก นหล งแบบรวดเร ว การต งก นหนาแบบรวดเร วน นทาไดง ายๆดวยป มคาส งในกล ม Paragraph บนแท บ Home ด งน - Increase Indent (เพ มการเย อง) ต งก นหนาซายเขามาท ละ 0.5 น ว - Decrease Indent (ลดการเย อง) ถอยก นหนาดานซาย (ยกเล ก) ออกท ละ 0.5 น ว การต งตาแหน ง Tab แท บ (Tab) ค อตาแหน งท เคอร เซอร จะยายไปอย ท นท ท กดค ย Tab ม กใชเพ อจ ดขอความท ม หลายๆ คอลล มน ในตาแหน งท ตรงก นพอด โดยไม ตองเคาะวรรค ซ งปกต Word จะต งแท บท ท กๆคร งน ว หร อ 0.5 น วหร อ 1.27 cm (ตาม คาหน วยว ดไมบรรท ด) แต เราสามารถกาหนดตาแหน งของแท บใหม ได ขณะเด ยวก นก เล อกไดว าจะใหขอความท ตาแหน ง แท บน นอย ช ดเสมอก บดานใด (ด งร ปอย างดานล าง) ร ปแบบของแท บ Left tab (แท บซาย) แท บช ดซาย Right tab (แท บขวา) แท บช ดขวา Center tab (แท บก งกลาง) Bar tab (แท บแถบ) แท บบาร (ข ด) แสดงข ดต ง (I) ณ ตาแหน งแท บ Decimal tab (แท บทศน ยม) เม อใส จ ดต วเลขของทศน ยมจะอย ดานหล งจ ดแท บ เปล ยนตาแหน งหร อยกเล กแท บท ต งไว การยกเล กแท บจะเล อกได 3 แบบ ค อ - Clear (ลาง) ใหยกเล กตาแหน งแท บท คล กเล อกในข นท 2 ตาแหน งเด ยว - Clear All (ลางท งหมด) ใหยกเล กตาแหน งแท บท งหมด - หร อคล กลากส ญล กษณ แท บ บนไมบรรท ด ใหพนบร เวณไมบรรท ด แท บก จะถ กลบท งไป การจ ดร ปแบบขอความ ปกต โปรแกรมจะต งค าเร มตนในการจ ดร ปแบบขอความเอาไวใหแลว เช น แบบอ กษร, ส หร อขนาดอ กษร แต ค ณ สามารถจ ดขอความใหแสดงผลในล กษณะต างๆไดตามตองการ เพ อใหเป นระเบ ยบ อ านง าย และสรางความน าสนใจใหก บ

9 เอกสาร เช น เน อหาบางจ ดดวยต วหนา หร อข ดเสนใตขอความ เป นตน ซ งโปรแกรมไดเตร ยมเคร องม อจ ดร ปแบบขอความ ไวในแท บ Home (หนาแรก) และเคร องม อขนาดเล ก (Mini Toolbar) ใหค ณเล อกใชไดด งน เคร องม อบนแท บ Home เคร องม อท ใชสาหร บจ ดร ปแบบในแท บ Home จะแบ งออกเป นกล มๆ ด งน - กล ม Font (แบบอ กษร) คาส งท ใชจ ดร ปแบบต วอ กษรในล กษณะต างๆ - กล ม Paragraph (ย อหนา) คาส งท ใชสาหร บจ ดย อหนาเอกสาร - กล ม Styles (ล กษณะ) คาส งท ใชจ ดร ปแบบขอความ ย อหนา โดยเก บร ปเป นช ดสาเร จร ปเอาไว ซ งม ช อสไตล ต างๆให เร ยกใช หร อจะสรางร ปแบบท ใชงานบ อยๆมาเก บเพ มก ได จ ดร ปแบบดวย Mini Toolbar Mini Toolbar (เคร องม อขนาดเล ก) เป นแถบเคร องม อเล กๆท เก บคาส งการจ ดร ปแบบเบ องตนเอาไวเม อเรา คล กลากเมาส เล อกขอความ Mini Toolbar ก จะค อยๆ แสดงข นมาแบบจางๆ เม อเล อนเมาส เขาไปใกลเคร องม อก จะช ด ข น เม อใชคาส งแลวเล อนเมาส ออกไปเคร องม อก จะจางลงและหายไป จ ดร ปแบบขอความดวยไดอะล อกบ อกซ Font การจ ดร ปแบบขอความนอกจากจะใชเคร องม อต างๆท แสดงอย ในกล มคาส ง Font และ Mini Toolbar แลว สามารถใชไดอะล อกบ อกซ Font (แบบอ กษร) กาหนดต วเล อกอ นไดเหม อนเวอร ช นท ผ านๆมา โดยคล กท ป ม ใน กล มคาส ง Font เพ อเป ดไดอะล อกบ อกซ Font และใชงานได แท บ Font (แบบอ กษร) - ในช อง Latin text (ขอความลาต น) เล อกร ปแบบอ กษรท จะใชก บขอความอ งกฤษ - ในช อง Complex scripts (ภาษาท ซ บซอน) เล อกร ปแบบอ กษรท จะใชก บขอความภาษาไทย - ในกล ม All text (ขอความท งหมด) ใชเล อกส อ กษร ล กษณะและส ของเสนท ใชข ดเสนใต (ถาม ) - ป ม Default (ค าเร มตน) กาหนดใหเก บค าท เล อกท งหมด ใชเป นค าเร มตนของการจ ดร ปแบบขอความพ นฐาน - ในกล ม Effect (ล กษณะพ เศษ) เล อกเอฟเฟ คต พ เศษใหก บขอความ เช น Strikethrough (ข ดฆ าขอความ) หร อ Shadow (ต วแรเงา) เป นตน ใส เลขลาด บและบ ลเล ต ขอความท เป นล กษณะแบบรายการหร อเป นห วขอหลายๆห วขอ อาจจ ดใหน าสนใจและเนนรายการใหด แตกต าง ก นดวยต วเลขแบบลาด บ หร อใส ส ญล กษณ แบบบ ลเล ต ก จะทาใหขอความน นอ านง ายสบายตา และแยกรายการใหเด นช ด ข นได ซ งจะเล อกได 2 แบบค อ เลขลาด บ (Numbering) และส ญล กษณ แสดงห วขอ (Bullets) ไวหนาขอความ ซ ง Word ม คาส งสาหร บการใส ลาด บน ใหอ ตโนม ต ดวยกล มคาส ง Paragraph บนแท บ Home เล อกร ปแบบต วเลข ร ปแบบของเลขลาด บม ใหเล อกหลายแบบ เช น 1, 2, 3 หร อจะเป นต วอ กษร A, B, C ไปจนถ งเลขไทย ๑, ๒, ๓... ท สามารถเล อกมาใชเหมาะสมก บเน อหาได โดยเล อกได กาหนดต วเลขเร มตน เม อใส ลาด บแลว เราสามารถกาหนดค าเร มตนของลาด บได โดยคล กเล อกคาส ง Set Numbering Value... (ต งค าลาด บเลข) แลวกาหนดค าเร มตนในช อง Set value to (ต งค าของ) เช น เร มตนดวยเลข 5, 10, ๖ หร อเร มท อ กษร B, d หร อ ข. เป นตน

10 กาหนดร ปแบบเลขลาด บเอง นอกจาเล อกร ปแบบของเลขลาด บจากรายการท โปรแกรมม มาใหแลว เราย งกาหนดร ปแบบของเลขลาด บไดเอง อ กดวย โดยเล อกคาส ง Define New Number Format... (ต งค าลาด บต วเลขใหม ) เปล ยนส บ ลเล ต หากตองการเปล ยนส ส นใหก บส ญล กษณ ของบ ลเล ต ก เล อกคล กท ล กศรเป ดรายการบ ลเล ตและคล กเล อก Define New Bullet...(กาหนดส ญล กษณ แสดงห วขอย อยใหม ) แลวทาตามข นตอน ใส บ ลเล ตแบบร ปภาพ นอกจากบ ลเล ตท เป นภาพส ญล กษณ จากฟอนต ต างๆแลว ค ณสามารถใส บ ลเล ตภาพกราฟฟ กเล กมาตกแต ง รายการขอม ลได โดยคล กท ล กศรเป ดรายการบ ลเล ต และคล กเล อก Define New Bullet... (กาหนดส ญล กษณ แสดง ห วขอย อยใหม ) แลวทาตามข นตอน จ ดตาแหน งขอความ เป นการกาหนดขอความในย อหนาใหช ดร มดานใดดานหน งของหนากระดาษ ภายในขอบเขตของขอบเอกสาร (Margin) โดยเล อกใหช ดซาย, ขวา, เสมอก นท งสองดานเลย หร อจ ดแบบกระจาย ซ งปกต เร มแรกน นจะช ดซายเสมอ แต ค ณสามารถจ ดเป นแบบอ นได ส พ นและเสนขอบ การใส พ นและเสนขอบใหก บขอความหร อย อหนาน น จะช วยใหแบ งส วนของห วขอหร อเน อหาใหเด นช ดมากข น อ านง าย และเป นระเบ ยบ ซ งโปรแกรมไดเตร ยมเคร องม อสาหร บจ ดการใหแลวด งน ใส ส พ นขอความและย อหนา (Shading) ใส เสนขอบขอความและย อหนา (Border) - การยกเล กเสนขอบใหคล กป ม Borders และเล อก No Border (ไม ม เสนขอบ) จ ดร ปแบบขอความดวยสไตล (Styles) Style (ล กษณะ) ค อ การจ ดร ปแบบเอกสารท ตองใชงานบ อยๆเอาไว เช น ร ปแบบอ กษร, ย อหนา, แท บ, ส พ น, เลขลาด บ, บ ลเล ต และเสนขอบ ดวยการสรางร ปแบบท ตองการและเก บลงในช อสไตล หล งกจาน นก สามารถเร ยกใชงานซ า ไดตามตองการ นอกจากน สไตล ย งช วยควบค มการจ ดร ปแบบใหไดมาตรฐาน เช น ขอความห วเร องท งเอกสารควรจะใช ร ปแบบเด ยวก น และสามารถนาเอาสไตล ประเภทห วเร อง (Heading) มาใชอางอ งสาหร บสรางสารบ ญได ในโปรแกรม Word 2007 ไดจ ดเตร ยมสไตล ขอความแบบต างๆไวในกล มคาส ง Styles บนแท บ Home เอาไวใหบางส วน ซ ง เร ยกใชงานไดเลย หร อจะสรางช ดสไตล ข นมาใชงานเองก ได ด งน เร ยกใช Quick Styles (ล กษณะด วน) เม อคล กป ม Quick Styles (ล กษณะด วน) จะม รายการสไตล ท โปรแกรมเตร ยมไวให เช น การจ ดข อความ ประเภทห วเร อง (Heading) ขอความประเภทเน อหาแบบต างๆ ซ งโดยปกต เม อเราพ มพ ขอความลงไปในเอกสาร โปรแกรมจะเร ยกใชสไตล ช อ Normal (ปกต ) เป นค าเร มตน แต สามารถเร ยกใชงานสไตล แบบอ นๆได ในแกลลอร ของ Style จะม ต วเล อกย อยด งน - Save Selection as a New Quick Style... (บ นท กการเล อกเป นล กษณะด วนใหม ) เก บร ปแบบท เล อกเป นสไตล ช อใหม - Clear Formatting (ลางการจ ดร ปแบบ) ยกเล กการใชงานสไตล โดยกล บไปใชสไตล ช อ Normal

11 - Apply Styles... (ใชล กษณะ) นาสไตล ไปใชงาน เป ดหนาต าง Styles หากค ณใชงานสไตล บ อยๆ ก สามารถเป ดหนาต างของ Styles ข นมาแสดงไวตลอดเวลาก ได โดยใหแสดงอย ดานขวาของหนาจอโปรแกรม เพ อเร ยกใชหร อจ ดการก บสไตล ไดสะดวก แกไขร ปแบบท ใชสไตล ถาตองการปร บเปล ยนล กษณะของขอความท เร ยกใชสไตล ไปแลว เช น เปล ยนส, ต วหนา, ต วเอ ยง ฯลฯ ก สามารถทาไดโดยคล กเล อกขอความท ตองการแกไข แลวคล กเล อกคาส งจ ดร ปแบบอ กษร หร อย อหนาเหม อนท ผ านมาได ยกเล กสไตล ออกจากขอความ การยกเล กร ปแบบสไตล ท ใชก บขอความ หร อย อหนาทาไดโดยคล กท ป ม Quick Styles แลวเล อก คาส ง Clear Formatting (ลางการจ ดร ปแบบ) ร ปแบบ ท งหมดจะถ กยกเล กและกล บไปใชสไตล พ นฐานท ช อ Normal (ปกต ) เหม อนคร งแรก ปร บเปล ยนสไตล (Change Styles) ค ณสามารถปร บเปล ยนร ปแบบสไตล เพ อใหเหมาะสมก บงานท ใชได โดยการคล กป ม Change Style (เปล ยน ล กษณะ) แลวเล อกเปล ยนสไตล ตามตองการ ซ งจะทางานคลายๆก บช ดร ปแบบเอกสาร Themes ซ งจะเล อกปร บเปล ยน ได 4 แบบด งน - Style Set (ช ดล กษณะ) เล อกช ดของสไตล สาเร จร ปท โปรแกรม ไดเตร ยมมาใหเป นช ดๆแลว - Colors (ส ) เล อกช ดส ของสไตล - Fonts (แบบอ กษร) เล อกช ดแบบอ กษร - Set as Default (ต งเป นค าเร มตน) นาร ปแบบท เล อกเป นค าเร มตน เปล ยนเซ ตของสไตล (Style Set) การเล อกช ดสไตล ใหม จะม ผลก บเน อหาภายในเอกสารท งหมดท เร ยกใชการจ ดร ปแบบดวย Quick Styles เอาไว รวมท งร ปแบบสไตล พ นฐานช อ Normal ดวย เช น แบบอ กษร, การจ ดตาแหน ง, การจ ดย อหนา และเสนขอบ เป น ตน คาส งย อยในกล ม Style Set ม ด งน - Reset to Quick Style from Template (ต งค าใหม ใหเป นล กษณะด วนจากแม แบบ) ใหยกเล กร ปแบบสไตล ท ใช อย ใหเป นสไตล ท มาจากเทมเพลตเอกสาร - Reset Document Quick Styles (ต งค าล กษณะด วนเอกสารใหม ) ใหยกเล กร ปแบบสไตล ท มาจากสไตล ด วนของ เอกสาร - Save as Quick Style Set... (บ นท กเป นช ดล กษณะด วน) ใหเก บบ นท กร ปแบบท เล อกเขาไวในสไตล ด วนดวย เปล ยนช ดส ของสไตล (Colors) การเปล ยนช ดส ของสไตล จะม ผลก บส ของเน อหาภายในเอกสารท งหมด ท งขอความ, เสนขอบ, กราฟฟ ก, ตาราง สาเร จร ป, กราฟ และส ของ SmartArt ท ม อย ในเอกสารน นๆ ซ งจะเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งหมด จะเหม อนเราเล อก ร ปแบบส จากช ด Theme Colors ท ผ านมา

12 เปล ยนช ดร ปแบบอ กษร (Fonts) ช ดสไตล แบบอ กษรน จะเก บรายการฟอนต ท เราใชจ ดร ปแบบเอกสารเอาไวเป นช ดๆ สาหร บใชงานแบบต างๆ ซ ง จะม ผลก บขอความภายในเอกสารท งหมดเช นเด ยวก น (สาหร บค าเร มตนส วนใหญ จะม ผลก บขอความภาษาอ งกฤษเป นหล ก แต ค ณสามารถสรางช ดแบบอ กษรภาษาไทยข นมาใหม ได) เล อกได สรางสไตล ใหม แบบรวดเร ว ค ณสามารถเก บร ปแบบการจ ดการเอกสารท ใชงานบ อยๆเอาไว เพ อนามาใชงานซ าภายหล งได โดยเก บเป น รายการสไตล ใหม เขาไปอย ในกล มของ Quick Style ไดง ายๆ ดวยการจ ดเน อหาหร อร ปแบบเอกสารในแบบท ค ณ ตองการใหครบถวน จากน นก เก บบ นท กเป นสไตล ใหม

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส 1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ร ปหน าจอ ระบบค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส

ร ปหน าจอ ระบบค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส หน าจอ ระบบค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส Co., Ltd. ร ปหน าจอ ระบบค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส ระบบค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส สาหร บค นหาเอกสารท ทางหน วยงานต องการเผยแพร เช น ใบสม ครเข า ร บการฝ กอบรม ใบสม ครเข าร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information