สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป"

Transcription

1 สารบ ญ สารจากประธานกรรมการ 2 สร ปผลการด ำเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป 3 ข อม ลท วไป 4 ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 โครงสร างรายได 7 รายการระหว างก น 7 ป จจ ยความเส ยง 8 โครงสร างการถ อห น 9 โครงสร างการจ ดการ 10 คณะกรรมการบร ษ ท 17 คณะกรรมการบร หาร 19 ฐานะการเง นและผลการด ำเน นงาน 20 ข อม ลกรรมการ ผ บร หารและผ ม อ ำนาจควบค มของบร ษ ท 21 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 25 รายงานผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 27 Contents Message from Chairman 2 Three Years Performance Summary 3 General Information 5 Nature of Business 6 Revenue Structure 7 Related Party Transaction 7 Risk Factors 8 Shareholding Structure 9 The Management Structure 10 Board of Directors 17 Board of Executive Directors 19 Financial Position and the Result of Operation 20 Directors and Executive Information 23 Report of Audit Committee 26 Report of Independent Auditor 56

2 สารจากประธานกรรมการ Message from Chairman เร ยน ท านผ ถ อห น เม อส นส ดป บ ญช 2556 ในว นท 30 ก นยายน 2556 บร ษ ทฯม ผลก ำไรส ทธ 84,816, บาท โดยม ผลก ำไร ในการด ำเน นการ 10,191, บาท แต ได ร บร ค าส นไหม ทดแทนจากประก นภ ยเป นรายได ในรอบป บ ญช น อ กจ ำนวนเง น 74,625, บาท จ งท ำให บร ษ ทม ผลก ำไรส ทธ ตามจ ำนวน ด งกล าวข างต น คณะกรรมการบร ษ ทฯได ประช มในว นท 29 พฤศจ กายน 2556 เห นว าบร ษ ทฯม สถานะการเง นเพ ยงพอท จะจ ายผลตอบแทนให ก บผ ถ อห นได จ งม มต จ ายเง นป นผลใน อ ตราห นละ 1.75 บาท โดยก ำหนดจ ายเง นป นผลในว นท 27 ก มภาพ นธ 2557 ผมขอขอบค ณผ ถ อห น ล กค า และพน กงานท กคนท ให การสน บสน นและให ความร วมม อด วยด และถ อโอกาสน อ ำนวย พรป ใหม มาย งท กท านด วย To Shareholders At the end of the accounting year of 2013 on September 30, 2013, the company achieves the profit of 84,816, Baht which has earned the operating profit of 10,191, Baht, but has received additional 74,625, Baht from the insurance compensation as the result of the flood in The Board of Directors of the company, considering the company s favorable financial condition, made a decision in the meeting on November 29, 2013 to pay the annual dividend of 1.75 Baht per share to the shareholders. The dividend will be paid on February 27, I would like to thank our shareholders, our customers, and our employees for their support and cooperation and to take this opportunity to wish all of you a Happy New Year. (นายปองพล อด เรกสาร) ประธานกรรมการ (Mr.Pongpol Adireksarn) Chairman 2

3 สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป Three Years Performance Summary ส นทร พย รวม Total Assets หน ส นรวม Total Liabilities ส วนของผ ถ อห น Shareholder s Equity รายได จากการขาย Sales Revenues รายได รวม Total Revenues ก าไร (ขาดท น) ส ทธ Net Profit (Loss) อ ตราก าไร (ขาดท น) ส ทธ ต อรายได รวม (ร อยละ) Net Profit Margin (%) อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น (ร อยละ) Return on Shareholder s Equity (%) อ ตราผลตอบแทนจากส นทร พย รวม (ร อยละ) Return on Total Assets (%) ก าไร (ขาดท น) ส ทธ ต อห น (บาท) Earning (Loss) per Share (Baht) เง นป นผลต อห น (บาท) Dividend per Share (Baht) ม ลค าตามบ ญช ต อห น (บาท) Book Value per Share (Baht) , , , , หน วย : ล านบาท (Million Baht) 2555* , , , , ** * ป 2555 ไม ได ด ำเน นงานตามปกต Year 2012 : Not operation normally. ** คณะกรรมการบร ษ ท เสนอจ ายป นผล ห นละ 1.75 บาท ต อท ประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ ำป 2556 The Board of Director will propose for approve to dividend payment at 1.75 Baht/share to the 2013 Annual General Shareholders Meeting. 3

4 ข อม ลท วไป บร ษ ท ท ท แอล อ ตสาหกรรม จ าก ด (มหาชน) ประกอบก จการอ ตสาหกรรมส งทอ โรงงานป นด าย ทอผ า ย อมและแต งส ำเร จ ส ำหร บส นค าเส น ด ายและผ าผ น ท ท ำจากใยเท ยม (เส นใยส งเคราะห 2 ชน ดค อ เทโทรอน(Tetoron) ผสมก บเรยอน(Rayon)) ซ งในทางการตลาด เร ยกว าเป นผ ผล ตเส นด าย T/R และ ผ า T/R เด มช อบร ษ ท ไทยเทย น จ ำก ด จดทะเบ ยนเม อ 11 ม นาคม 2508 เป นน ต บ คคลตามกฎหมายว าด วยบร ษ ทมหาชนจ ำก ด เม อ 22 ก มภาพ นธ 2537 ทะเบ ยนเลขท (เด มเลขท บมจ.310) ป จจ บ นบร ษ ทม ท นจดทะเบ ยน 150 ล านบาท เป นห นสาม ญ ช ำระเต มม ลค าแล ว จ ำนวน 15 ล านห น ม ลค าห นละ 10 บาท ส าน กงานใหญ ต งอย เลขท 1168/47 อาคารล มพ น ทาวเวอร ช นท 18 ถนนพระราม 4 แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร Webside : www. ttlindustries.com โรงงานท 1 ต งอย เลขท 175 ซอยว ภาวด ร งส ต 80 แขวงสนามบ น เขตดอนเม อง กร งเทพฯ โทรศ พท , โทรสาร ท ำการผล ตเส นด าย ทอผ า ย อม และแต งส ำเร จเส นด ายและผ าผ น ส บเน องจากท เก ดมหาอ ทกภ ยเม อปลายเด อนต ลาคม ป 2554 ท ำให อาคาร โรงงาน เคร องจ กรต างๆท ใช ในการผล ตส วนใหญ ได ร บเส ยหาย ด ง น น ตลอดป 2555 โรงงานจ งอย ในระหว างการฟ นฟ ไม สามารถท ำการผล ตได ตามปกต และในเด อนธ นวาคม 2555 โรงงานได ร บการฟ นฟ เสร จแล ว แต คง สายงานการผล ตเพ ยงฝ ายย อมและแต งส ำเร จเส นด ายและผ าผ น และบางส วนของฝ ายทอผ าเท าน น โรงงานท 2 ต งอย เลขท 740 ถนนเล ยบคลองร งส ต (เด ม เลขท 126/1 ถนนร งส ตนครนายก) ำบลประชาธ ป ตย ต อ ำเภอธ ญบ ร จ งหว ดปท มธาน ท ำการผล ตเส นด ายเพ ยงอย างเด ยว เพ อส งเป นว ตถ ด บให ก บโรงงานท 1 และจ ำหน ายบางส วนในประเทศและส งออกต างประเทศ เน องจากได ร บความเส ยหายจากมหาอ ทกภ ยเม อเด อนต ลาคม ป 2554 บร ษ ทได ป ดโรงงานต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555 โดยไม เป ดท ำการ ผล ตอ กต อไปเน องจากเคร องจ กรได ร บความเส ยหายท งหมด และการจะด ำเน นงานต อไปจะต องใช เง นท นจ ำนวนมากซ งบร ษ ทพ จารณาเห นว าจะไม ค มก บแนว โน มของธ รก จในอนาคต บร ษ ทม การลงท นในน ต บ คคลต งแต ร อยละ 10 ข นไปของจ านวนห นท จ าหน ายได แล วของน ต บ คคลน น ค อ บร ษ ทได เข าลงท นถ อห นร อยละ 15 โดยไม ได ม ส วนในการบร หารงาน ในบร ษ ท สยาม ไอ ลอจอสต ก (ประเทศไทย) จ ำก ด ซ งประกอบธ รก จขนส งส นค าทางเร อ (ท นจดทะเบ ยน 15 ล านบาท เป น ห นสาม ญจ ำนวนท งส น 150,000 ห น ห นละ 100 บาท) ส ำน กงานใหญ ต งอย เลขท 54 อาคารหะร นธร ช น 5 ถนนสาทรเหน อ แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร บ คคลอ างอ งอ น ๆ นายทะเบ ยนห นของบร ษ ท บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด เลขท 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กร งเทพฯ โทร โทรสาร ผ สอบบ ญช นายโสภณ เพ มศ ร ว ลลภ ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 3182 นางสาวก งกาญจน อ ศวร งสฤษฎ ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 4496 และ นางสาวพ มพ ใจ มาน ตขจรก ต ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 4521 จากบร ษ ท ส ำน กงานเอ นส ท แอนด ย ง ต งอย เลขท 193/136-7 อาคารเลคร ชดาคอมเพล กซ ช น 33 ถนนร ชดาภ เษกต ดใหม กร งเทพมหานคร โทร โทรสาร โดยผ สอบบ ญช ด งกล าวคนใดคนหน งเป นผ ท ำการตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการเง นของบร ษ ทได และในกรณ ท ผ สอบบ ญช คนใดคน หน งด งกล าวไม สามารถปฏ บ ต งานได ให ส ำน กงานเอ นส ท แอนด ย ง จ ดหาผ สอบบ ญช อ นของส ำน กงานฯ ท ำหน าท ตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการ เง นของบร ษ ทแทน ท ปร กษากฎหมาย บร ษ ทม ได ม การแต งต งหร อว าจ างบ คคลหร อส ำน กงานใดเป นท ปร กษากฎหมายประจ ำ 4

5 General Information operates for spinning, weaving, dyeing and finishing of yarns and fabrics made of synthetic threads (Tetoron and Rayon) which can be referred to as T/R yarns and T/R fabrics manufacturer. Formerly known as Thai Teijin Co., Ltd., the company was established on March 11th, 1965, and transformed into a juristic person under the law on public company limited on February 22nd, 1994, registration number is (previously : PCL. 310). At Present, The company has a registered capital of 150 Million Baht, which is divided into 15 million shares of fully paid ordinary shares of 10 Baht each. Head Office is located at 1168/47 Lumpini Tower, 18th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok Tel: , Fax: website: Factory 1 is located at 175, Soi Vibhavadi-Rangsit 80, Khwang Sanambin, Khet Don Muang, Bangkok Tel: , and Fax: Produces of yarn, fabrics, dyeing and finishes of yarns and fabrics. Due to great flood at the end of October 2011 the machinery used to produce was most damage. So in year 2012 the factory on during recovery that can not produce normally. At December 2012 the factory has been revived already but the production only from dyeing and finishing (of yarns and fabrics) department and some part of weaving department only. Factory 2 is located at 740 Lieab Klong Rangsit Road (previously 126/1 Rangsit Nakhonnayok Road), Prachatipat, Thanyaburi, Patumthani. Produces of yarn to delivery as raw materials for factory I, and some of yarn sell in markets and exported to foreign countries. Due to flood crisis in 2011, the factory has been closed since February 1, 2012 and will not be operated further since all machineries were damaged and the re-operate of this factory requires the large amount of investment which is not worth to invest in the further. The company holds 15% shares of Siam I Logistic (Thailand) Co., Ltd. with no involvement in their administration. They is shipping business with a registered capital of 15 Million Baht (as 150,000 ordinary shares of 100 Baht each). Head office is located at 54 Harinthorn Building, 5th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Tel: and Fax: OTHER REFERENCES Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 62, The Stock Exchange of Thailand Bldg., Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok Tel Fax Auditor : Mr. Sophon Permsirivallop Certified Public Accountant No and Miss GingKarn Atsawarangsalit Certified Public Accountant No and Miss Pimjai Manitkajohnkit Certified Public Accountant No Ernst & Young Office Limited, 193/136-7, 33rd Flr., Lake Rajada Office Complex, New Rajadapisek Road, Bangkok. Tel Fax Any one of the said auditors can review and opinion on the financial statements of the company. In the case where any one of the said auditors is unable to perform their duties, Ernst and Young office limited is to assign other auditors of theirs to review and opinion on the financial statements of the company as replacements. Legal Consultants : The company has not appointed or employ any individual or office as permanent legal consultant. 5

6 ล กษณะการประกอบธ รก จ Nature Of Business บร ษ ทเป นผ ประกอบก จการอ ตสาหกรรมส งทอ ผล ตส นค า 2 ชน ด 1) เส นด าย ท ท ำจากใยเท ยมเทโทรอน(โพล เอสเตอร ) ผสมก บ เรยอน 2) ผ าผ น ซ งทอจากเส นด ายตาม 1) เป นท งผ าด บท ย งไม ได ย อมส และแต งส ำเร จใดๆ และผ าผ นส ำเร จร ปท ย อมส และแต งส ำเร จ เร ยบร อยแล ว ส นค าเส นด าย ของบร ษ ท ผล ตจากใยเท ยมซ งเป นใยส งเคราะห (Synthetic Fiber) 2 ชน ดหล กค อ โพล เอสเตอร (Polyester) หร อ ท เร ยกช อทางการค าว า เทโทรอน (Tetoron) ผสมก บ เรยอน (Rayon) ในอ ตราส วน เทโทรอน 65 % ผสมก บ เรยอน 35 % ท งน อาจม การน ำเอา เส นใยธรรมชาต (Natural Fiber) เช น ฝ าย (Cotton) ล น น (Linen) หร อขนแกะ (Wool) เข าผสมในส นค าเส นด ายบางรายการด วย นอกจากน บร ษ ทย งได ผล ตเส นด ายชน ดพ เศษส ำหร บน ำไปทอเป น ผ าเบาะน งรถยนต (Car seat) อ กจ ำนวนหน ง ในป 2556 ส นค าเส นด ายม ส ดส วนรายได ร อยละ 3.10 ของรายได รวมของบร ษ ท ส นค าผ าผ น ท บร ษ ทผล ตออกจ ำหน าย เป นผ าท ทอจากเส นด ายท ท ำจากใยเท ยม ข างต น ผ าม ขนาดหน ากว างประมาณ 58 น ว ใช ส ำหร บต ดเย บกางเกง ช ดเคร องแบบ ช ดสากล ซ งเร ยกว า Suiting Fabric ไม ใช ผ าท ใช ต ดเย บเส อซ งเร ยกว า Shirting Fabric ในป 2556 ส นค าผ าม ส ดส วนรายได ร อยละ ของรายได รวมของบร ษ ท The company is a textile manufacturer. Their two main products ; 1) Yarn (produced of Tetoron mixed with Rayon) 2) Fabric, produced from own produced yarn. It was gray cloth which was not dyed and finished, and already dyed and finished cloth. The company s yarn produced from two kinds of synthetic fiber, which are Polyester (called in a commercial name as Tetoron) and Rayon, at ratio of 65% Tetoron and 35% Rayon. This may mixed natural fibers such as cotton, linen or wool in yarn products to make more different products. Besides, the company also produces yarn for making car seat. Yarn products in year 2013 has 3.10 % of total revenue of the company. The company s fabric, which made from synthetic yarn as above mentioned, which is about 58 inches width for making trousers, uniforms and suits. There are called Suiting Fabric, which are not Shirting Fabric Fabric produces in year 2013 has % of total revenue of the company. 6

7 โครงสร างรายได Revenue structure รายการ เส นด าย (ขายในประเทศ) Yarn (Domestic Sales) ผ าผ น (ขายในประเทศ) Fabric (Domestic Sales) เส นด าย (ส งออก) Yarn (Export Sales) ผ าผ น (ส งออก) Fabric (Export Sales) รวม (TOTAL) หน วย : ล านบาท (Million Baht) ป 2554 (2011) ป 2555 (2012) ป 2556 (2013) ม ลค า Amount % ม ลค า Amount % ม ลค า Amount % , หมายเหต รอบป บ ญช ท 46 ป 2555 โรงงานของบร ษ ทไม ได ท ำการผล ตเน องจากอย ในระหว างการฟ นฟ ความเส ยหายจากน ำท วม รายได ในรอบป บ ญช 2555 ส วน หน งได จากการจ ำหน ายเส นด ายและผ าท ไม ได ร บความเส ยหายจากน ำท วม ก บอ กส วนหน งได จากการจ ำหน ายผ าท โรงงานซ อผ าด บจากภายนอกมาท ำการย อมเอง โดยเคร องย อมท ได ร บการซ อมแซมแล ว รอบป บ ญช ท 47 ป 2556 โรงงานของบร ษ ทได ร บการฟ นฟ เสร จแล ว แต คงสายงานการผล ตเพ ยงฝ ายย อมและแต งส ำเร จ และบางส วนของฝ ายทอผ าเท าน น Remark : The Company s the 46th Fiscal Year at 2012 the factory cannot produce due to the factory during recovery from damage from flood. So, revenue stated in this Fiscal Year come from sales of yarn and fabric which is not damaged by flooding and sales of fabrics which the factory has outsourced to dyeing by our self-repaired dyeing machines. The Company s the 47th Fiscal Year at 2013 due to the factory has been revived already, but the production only from dyeing and finishing department and some of weaving department only. รายการระหว างก น Related Party Transaction ในระหว างป 2556 บร ษ ทม รายการธ รก จก บบร ษ ทท เก ยวข องก น ( เก ยวข องก นโดยม กรรมการและ/หร อผ ถ อห นและการบร หาร ร วมก น) รายการธ รก จด งกล าวเป นไปตามเง อนไขทางการค าและเกณฑ ตามท ตกลงก น ซ งเป นไปตามปกต ทางธ รก จ (รายละเอ ยดปรากฏตามหมายเหต 7 ของงบการเง น) During the year 2013, the Company has transactions with related companies (related by common directors and / or shareholders and management together). Such transactions according to commercial terms and bases agreed upon which is normally business. (Detail : see notes Number 7 of Financial Statement) 7

8 ป จจ ยความเส ยง Risk Factors ป จจ ยหล กซ งม น ยส ำค ญท ส งผลกระทบโดยตรงต อการด ำเน นงานของบร ษ ท ค อ ราคาน ำม น ท ส งผลต อราคาว ตถ ด บหล ก (เส นใย ส งเคราะห โพล เอสเตอร และ เรยอน รวมถ งส เคม ภ ณฑ ท ใช ในการย อมเส นด ายและผ า) และราคาของพล งงาน (ค าไฟฟ า ค าน ำม นเตา) ท ใช ใน กระบวนการผล ตส นค า และค าเง นบาทท แข งค าข นเม อเปร ยบเท ยบก บดอลล าร สหร ฐฯ จะม ผลกระทบต อการด ำเน นงานของบร ษ ท เน องจาก รายได จากการขายส นค าของบร ษ ทส วนหน งมาจากการส งออกส นค าโดยร บช ำระเง นเป นเง นดอลล าร สหร ฐ บร ษ ทม การบรรเทาผลกระทบจากป จจ ยเส ยงด งกล าว โดยในการซ อว ตถ ด บบร ษ ทจะท ำส ญญาล วงหน าคราวละ 3 เด อน ท ำให สามารถวางแผนการบร หารต นท นได และป จจ บ นบร ษ ทด ำเน นการต าง ๆ เพ อลดต นท นและค าใช จ าย เช นการปร บเปล ยนเวลาการท ำงานของ โรงงานในบางโอกาสให สอดคล องก บช วงเวลาท ค าไฟฟ าม การค ดค ำนวนอ ตราการเร ยกเก บให น อยท ส ด ค อเปล ยนจากเวลา น. เป น น. นอกจากน บร ษ ทได ใช แก สแทนน ำม นเตา ใช มาตรการต าง ๆ ในการประหย ดพล งงาน รวมถ งขยายตลาดต างประเทศ และพยายามเพ มล กค าในประเทศให มากข น พ ฒนาค ณภาพส นค าเพ อเพ มม ลค าให ก บผล ตภ ณฑ ของบร ษ ท โดยในรอบป ท ผ านมาม ITOCHU CORPORATION ประเทศญ ป น ผ ร วมท นรายใหญ ของบร ษ ท (ป จจ บ นบร ษ ท ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED ฮ องกง ซ งเป นบร ษ ทล กของ ITOCHU CORPORATION เป นผ ถ อห นแทน) ซ งม เคร อข ายอย ท วโลก ให การสน บสน นในการจ ดการข อม ล การพ ฒนา ค ณภาพส นค า ความเส ยงในด านเทคโนโลย ย งไม เป นน ยท ส ำค ญมากต อการด ำเน นงานของบร ษ ท เน องจากเทคโนโลย ของอ ตสาหกรรมส งทอ โดยเฉพาะอย างย ง ก จการป นด าย ทอผ า ย อมและแต งส ำเร จ แม ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา แต ก ไม รวดเร ว ส วนการตลาด บร ษ ทก ย ง ได ร บการสน บสน นข อม ลจากบร ษ ท ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED อย อย างสม ำเสมอ The major risk factors affecting the overall operation of the company is oil prices, which directly affects the costs of raw materials used in production (such as polyester fiber and rayon, dyestuff and chemical used in dyeing of yarn and fabrics) and energy costs (electricity and bunker oil). And the strong Thai Baht currency as opposed to the weak U.S. dollar also has an unavoidable effect on operation of the company, because some revenue of the company comes from export which payment is made in U.S. dollars. In order to cope with the aforementioned risk factors, every three months, the company makes contract with key suppliers to agree on fixed prices of raw materials for that period. This arranges was helps the company manages costs more efficiently. In the meantime, the factory reduce costs such as modifying the operating time of the factory to reflect the power supply is calculate the rate charged to a minimum by changed from 8.00 am pm to 7.00 am pm. In addition, the company uses gas replacing bunker oil and implementing energy-saving measures, as well as, using raw materials available in Thailand instead of import. The company is also expanding business to new customers in new markets, product development to add value to products. In this fiscal year, ITOCHU CORPORATION Japan, a former major shareholder of the company with a worldwide network of affiliated companies (their shares currently hold by ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED, Hong Kong, which is one of their affiliated companies) provides the company with great support in information management, product development Risk factors related to technological and marketing advancement, if any, are not significant. This is because, even though textile technologies change all the time, the transition process is not too drastic. In terms of marketing activities, ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED is alway support and assistance. 8

9 โครงสร างการถ อห น Shareholding Structure รายช อและส ดส วนการถ อห นของผ ถ อห นรายใหญ 10 รายแรก (ข อม ล ณ ว นส นรอบป บ ญช บร ษ ท 30 ก นยายน 2556 จาก บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด ซ งเป นนายทะเบ ยนห น) List of 10 major shareholders and the shareholding (Data as end of the company s fiscal year September 30, 2013 from Thailand Securities Depository Co.,Ltd. who was company s registrar) จ านวนห น / (Shares) % 1) บร ษ ท ไทย ท ซ จ ำก ด / Thai T.C. Co., Ltd. 3,800, ) Itochu Textil Prominent (Asia) Limited 3,750, ) บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด เพ อผ ฝาก 2,652, Thailand Securities Depository Co.,Ltd. for Depositors 4) บร ษ ท ศร ค ร เอนเตอร ไพร ส จ ำก ด / Sri Kiri Enterprise Co., Ltd. 508, ) บร ษ ท ศร พ น อง จ ำก ด / Sri Brother Co., Ltd. 496, ) นายก รต พาน ชช วะ / Mr.Kerati Panichewa 480, ) นายเดช บ ญ-หลง / Mr.Dej Boon-Long 436, ) นายธ ระพร ศร เฟ องฟ ง / Mr.Thiraporn Srifuengfung 246, ) นายว ระพล อด เรกสาร / Mr.Veerapol Adireksarn 242, ) นายสมเก ยรต ป ฐพาณ ชย โชต / Mr.Somkiert Patthapanitchort 211, นโยบายการจ ายเง นป นผล บร ษ ทก ำหนดนโยบาย ให ม การจ ายเง นป นผลในอ ตราไม น อยกว า ร อยละ 50 ของก ำไรส ทธ จากการด ำเน นงานปกต หล งจากห กภาษ เง นได น ต บ คคลแล ว ในระยะ 3 ป ท ผ านมา ได ม การพ จารณาจ ายเง นป นผลให ก บผ ถ อห น ด งน - รอบป บ ญช บร ษ ท ป 2554 จ ายเง นป นผล 2.75 บาท/ห น (ร อยละ ของก ำไรส ทธ ฯ 65.5 ล านบาท) - รอบป บ ญช บร ษ ท ป 2555 จ ายเง นป นผล 2.75 บาท/ห น (ก ำไรส ทธ ล านบาท ซ งเป นก ำไรอ นม ได เก ดจากการด ำเน นงาน ปกต ท ขาดท น ล านบาท หากแต ได ร บการชดเชยค าส นไหมจากประก นภ ย 665 ล านบาท) - รอบป บ ญช บร ษ ท ป 2556 เสนอจ ายป นผล 1.75 บาท/ห น (จากก ำไรส ทธ 84.8 ล านบาท ซ งเป นก ำไรอ นม ได เก ดจากการด ำเน น งานปกต ท ม ก ำไรส ทธ 10.2 ล านบาท หากแต ได ร บร ค าส นไหมทดแทนจากประก นภ ยเป นรายได ในรอบป น อ ก 74.6 ล านบาท) DIVIDEND PAYMENT POLICY The company has policy on payment of dividend at the rate is not less than 50% of net profit from normal operation and after deducted Corporate Tax. In 3 years ago the company has arrange the payment of dividend to shareholders as follows. - Fiscal year 2011 has paid of dividend 2.75 Baht per share (62.98% of net profit 65.5 Million Baht). - Fiscal year 2012 has paid of dividend 2.75 Baht per share (net profit Million Baht which is not the result of normal operation of the company which loss Million Baht but the company received 665 Million Baht compensation from insurance). - Fiscal year 2013 proposed payment of dividend 1.75 Baht per share (net profit 84.8 Million Baht which is not the result of normal operation of the company which net profit 10.2 Million Baht but the company recognition revenue from compensation from insurance 74.6 Million Baht in this year) 9

10 โครงสร างการจ ดการ The Management Structure คณะกรรมการตรวจสอบ Board of Audit Committee คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors คณะกรรมการบร หาร Board of Executive Directors กรรมการผ จ ดการ Managing Director ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ Assistant to Managing Director กรรมการบร หาร (การขาย) Executive Director (Sale) กรรมการบร หาร (การบร หาร) Executive Director (Administration) กรรมการบร หาร (การผล ต) Executive Director (Production) ผ จ ดการโรงงาน Factory Manager ส ำน กงานใหญ Head Office โรงงาน 1 Factory 1 โรงงาน 2 Factory 2 ฝ ายบ ญช และ IT Accounting Department & IT ฝ ายธ รการ General Affairs Department ฝ ายขาย Sales Department ฝ ายทอผ า Weaving Department ฝ ายย อมและแต งส ำเร จ Dyeing and Finishing Department ฝ ายผล ตภ ณฑ ใหม New Product Department ฝ ายธ รการ Gerneral Affairs Department ฝ ายพ สด และขนส ง Store & Delivery Department ฝ ายก ำล งและซ อมบ ำร ง Power and Maintenance Department (ป ดโรงงานต งแต 1 ก มภาพ นธ 2555) (Factory closed since February 1, 2012) 10

11 คณะกรรมการบร ษ ท (BOARD OF DIRECTORS) ตามข อบ งค บของบร ษ ท ม จ ำนวนไม เก น 24 คน (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 ม 21 คน ประกอบด วยกรรมการบร ษ ท 14 คน และกรรมการอ สระ 7 คน) เป นผ ก ำหนดแนวนโยบายการด ำเน นก จการของบร ษ ท ก บม อ ำนาจและ หน าท จ ดการบร ษ ท ให เป นไปตามว ตถ ประสงค ข อบ งค บ และมต ของท ประช มผ ถ อห น ซ งคณะกรรมการบร ษ ท อาจมอบหมายให กรรมการคน หน ง หร อหลายคนหร อบ คคลอ นใดปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งแทนคณะกรรมการบร ษ ทได ส ำหร บการค ดเล อกกรรมการอ สระ คณะกรรมการบร ษ ทจะเป นผ พ จารณาค ณสมบ ต ตามหล กเกณท ท ำน กงานคณะกรรมการก ำก บ ส หล กทร พย และตลาดหล กทร พย ก ำหนดไว และ กรรมการอ สระท ง 7 คน ไม ได ม ความส มพ นธ ทางธ รก จหร อการให บร การทางว ชาช พต อบร ษ ท แต อย างใด บร ษ ทจ ดให ม การประช มคณะกรรมการบร ษ ท ท ก 3 เด อน (ป ละ 4 คร ง) เว นแต ม วาระจ ำเป นก จะเร ยกประช มเพ มเต มเป นกรณ พ เศษ โดยก ำหนดว นเวลาประช มไว ล วงหน าในแต ละป ในรอบป บ ญช 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ม การประช มคณะกรรมการบร ษ ท รวม 5 คร ง ซ งในการประช มแต ละคร งม กรรมการเข าร วมครบองค ประช ม ด งน รายช อกรรมการ จ ำนวนคร ง การประช ม หมายเหต 1 นายปองพล อด เรกสาร 4 2 นายก รต พาน ชช วะ 5 3 นายฮ เดะซ ก โกโตะ 2 กรรมการเข าใหม เม อว นท 22 เมษายน 2556 แทนนายฮ โรยะ น ช คาวะ 4 นายโชคด บ ญหลง 5 5 นายเล ยง โรจนศ ร วงศ 5 6 นายโมโตนาร ช ม ส 1 กรรมการเข าใหม เม อว นท 3 ม ถ นายน 2556 แทนนายม ทซ ร อ ม โน 7 นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง 5 ถ งแก กรรม เม อว นท 19 ก นยายน นางสาวฝนทอง บ ญ-หลง 4 กรรมการเข าใหม เม อว นท 30 มกราคม นายชาต ชาย พาน ชช วะ 5 10 นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง 2 11 นายพศ อด เรกสาร 3 12 นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง 4 13 นายเคอ ตะ อ ช อ 3 14 นายมนช ย ส ทธ ญาวณ ชย 4 15 นายธเนศ พาน ชช วะ 4 16 นายวรพ ฒน อรรถย กต 3 17 นางพนอ ปร กส วรรณ 5 18 นายไกรว ช ต ต นต เมธ 5 19 นายวาน ช ตร พ ทธร ตน 5 20 นายช ยย ทธ เตชะท ศนส นทร 4 21 นางมารด ส นท ดเวช 4 คณะกรรมการบร หาร (BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS) ตามข อบ งค บของบร ษ ท ม จ ำนวน 9 คน (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 ม 9 คน ประกอบด วย ประธานกรรมการบร หาร รองประธานกรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ และกรรมการบร หาร) โดยท ประช ม ผ ถ อห นในการประช มสาม ญประจ ำป เป นผ เล อกต งจากผ เป นกรรมการบร ษ ท เพ อท ำหน าท และม อ ำนาจบร หารก จการท งปวงของบร ษ ท (รายช อและต าแหน งของกรรมการและกรรมการบร หาร ปรากฎตามข อม ลกรรมการ) 11

12 อ านาจในการลงนามผ กพ นบร ษ ท ค อกรรมการจ ำนวน 2 คนลงลายม อช อร วมก นและประท บตราส ำค ญของบร ษ ท ซ งหน งส อร บรอง ฉบ บล าส ด (ณ ว นท 11 ธ นวาคม 2556) ออกโดยกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ระบ ไว ด งน นายปองพล อด เรกสาร หร อ นาย เล ยง โรจนศ ร วงศ หร อ นายก รต พาน ชช วะ หร อ นายโชคด บ ญ-หลง ลงลายม อช อร วมก บ นายฮ เดะซ ก โกโตะ หร อนายโมโตนาร ช ม ส รวม เป นสองคน และประท บตราส ำค ญของบร ษ ท เลขาน การบร ษ ท (COMPANY SECRETARY): นายส รว ทย ช วธนาส นทร ได ร บแต งต งเป นเลขาน การบร ษ ท โดยท ประช มกรรมการ บร ษ ทเม อว นท 23 ม ถ นายน 2551 ตามหล กเกณฑ ของพระราชบ ญญ ต หล กทร พย และตลาดหล กทร พย (ฉบ บท 4) พ.ศ คณะกรรมการตรวจสอบ (BOARD OF AUDIT COMMITTEE) เป นกรรมการอ สระ ซ งม ได เป นเจ าหน าท ผ บร หาร หร อผ ม ส วนได เส ย ใด ๆ ก บบร ษ ท ได ร บการพ จารณาและเห นชอบแต งต งโดยคณะกรรมการบร ษ ท ม อ ำนาจและหน าท ในการก ำก บด แลการด ำเน นงานของบร ษ ท ให ได มาตรฐานและเป นไปในแนวทางท ถ กต องและเพ ยงพอ ตามหล กเกณฑ ท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยก ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ ม จ ำนวน 3 คน ประกอบด วย (1) นางพนอ ปร กส วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายไกรว ช ต ต นต เมธ กรรมการตรวจสอบ (3) นายวาน ช ตร พ ทธร ตน กรรมการตรวจสอบ นางพนอ ปร กส วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป นผ ม ความร และประสบการณ ในการสอบทานงบการเง นของบร ษ ท บร ษ ทไม ได ม การแต งต งคณะกรรมการก ำหนดค าตอบแทนและสรรหากรรมการและผ บร หาร โดยท งน องค กรส งส ดของโครงสร างการ จ ดการ ค อ คณะกรรมการบร ษ ท (BOARD OF DIRECTORS) จะได ร บการก ำหนดจ ำนวนและเสนอช อและเล อกต งใหม ท งคณะ โดยท ประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ ำป ในเด อนมกราคมของท กป ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดไว ในข อบ งค บของบร ษ ท และพระราชบ ญญ ต บร ษ ท มหาชน พ.ศ กล าวค อ ผ ถ อห นจะม คะแนนเส ยงเท าก บจ ำนวนห นท ถ อ ค ณด วยจ ำนวนกรรมการท จะเล อกต ง โดยสามารถใช คะแนนท ตน ม อย ท งหมด เล อกต งบ คคลเด ยวหร อแบ งคะแนนให แก ผ ใด มากน อยเพ ยงใดก ได ซ งบ คคลท ได ร บคะแนนรวมส งส ดตามล ำด บลงมา จะเป นผ ได ร บเล อกต งเป นกรรมการบร ษ ท เท าก บจ ำนวนกรรมการบร ษ ทซ งท ประช มผ ถ อห นก ำหนด ส วนกรรมการบร หาร (EXECUTIVE DIRECTOR) จะได ร บการแต งต งจากผ ท เป นกรรมการบร ษ ท ม จ ำนวน 9 คน โดยท ประช มผ ถ อห นในการประช มสาม ญประจ ำป ในคราวเด ยวก บท เล อกต ง คณะกรรมการบร ษ ทด งกล าวแล ว ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร ในรอบบ ญช ป 2556 ระหว าง 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 บร ษ ทได จ ายค าตอบแทน ส ำหร บกรรมการและผ บร หาร ด งน (1) จ ายเบ ยประช มและบ ำเหน จ แก กรรมการบร ษ ทและกรรมการอ สระ รวม 12 คน ด งน 1. นางพนอ ปร กส วรรณ 85,000 บาท 2. นายไกรว ช ต ต นต เมธ 75,000 บาท 3. นายวาน ช ตร พ ทธร ตน 75,000 บาท 4. นายวรพ ฒน อรรถย กต 30,000 บาท 5. นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง 30,000 บาท 6. นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง 50,000 บาท 7. นายพศ อด เรกสาร 50,000 บาท 8. นายช ยย ทธ เตชะท ศนะส นทร 50,000 บาท 9. นายฮ โรยะ น ช คาวะ 30,000 บาท 10. นางมารด ส นท ดเวช 50,000 บาท 11. นายธเนศ พาน ชช วะ 50,000 บาท 12. นายเคอ ตะ อ ช อ 40,000 บาท 12

13 (2) จ ายค าตอบแทนให ก บกรรมการบร หาร 9 คน และผ บร หาร 1 คน ซ งม ได ร บเบ ยประช มตาม (1) รวม 10 คน เป นเง นเด อน ภาษ เง นได ของเง นเด อนท ได ร บและค าเช าบ าน (เฉพาะกรรมการบร หารญ ป น 2 ท าน) รวมเป นจ ำนวนเง น 13,207, บาท (3) บร ษ ทไม ได ม การจ ายค าตอบแทนอ น แก กรรมการบร ษ ท กรรมการอ สระ กรรมการบร หารและผ บร หาร เว นแต ค าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 3 คนรวมเป นเง น 85,000 บาท ตามท ได ร บความความเห นชอบจากท ประช มผ ถ อห นอย แล ว การด แลเร องการใช ข อม ลภายใน การพ จารณาใด ๆ ในส วนท เป นข อม ลส ำค ญหร อม ผลต อการซ อขายหล กทร พย ของบร ษ ท จะกระท ำในการประช มคณะกรรมการบร ษ ท เท าน น ไม ม การเป ดเผยต อ ผ บร หาร พน กงาน หร อผ อ นใดท งส น จนกว าจะได แจ งต อทางตลาดหล กทร พย แล ว การควบค มภายใน พน กงานระด บห วหน าฝ าย (HEAD DEPARTMENT) ของสายงานต าง ๆ ท งด านการผล ต การบร หาร การขาย ซ งเป นพน กงาน ผ บ งค บบ ญชาส งส ด ม หน าท และความร บผ ดชอบด แลก ำก บและควบค มงานภายในฝ ายของตนโดยตรง ม ก ำหนดการประช มร วมของห วหน าฝ าย ต าง ๆ ท แน นอนเด อนละคร ง รวมถ งคณะกรรมการตรวจสอบ (BOARD OF AUDIT COMMITTEE) ซ งม การหาร อ แลกเปล ยนความค ดเห น ในระเบ ยบปฏ บ ต ข อบ งค บ ข อกฎหมาย การด ำเน นงาน และรายงานการเง น ก บบร ษ ทอย เป นประจ ำ บร ษ ทจ งเห นว าข อปฏ บ ต และมาตรการด งกล าว ม ความเพ ยงพอและถ กต องในระด บหน งส ำหร บการควบค มภายใน การก าก บด แลก จการ โดยการตรวจสอบและก ำก บด แลก จการโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ งจะม การประช มร วมก บฝ ายบร หารท ก 3 เด อน 13

14 BOARD OF DIRECTORS By the Article of Association of Company, which have not more than 24 persons (as at 30 September 2013 there are 21 persons (14 directors and 7 independent directors), determines business policy and have authority and duty to manage the company complying with objective, regulation and resolution from the shareholders meeting. The Board of Directors may authorize director(s) or other person(s) to have duty any responsibility for them. Independent directors are selected by the Board of Directors who are qualified as per the criteria prescribed by the Office of the Securities and Exchange Commission. The seven independent directors have no any business relations with or provides professional services to the company in any way. The Company held the Board of Directors meeting every three months or four times per year, if any the urgent agendas for which additional meetings may be convened. The meetings are pre-scheduled for the whole year. A total of five Times Board of Directors meetings were held in the period of 2013 fiscal year (October 1st, 2012 to September 30th, 2013). Director attendance details are as follows. Name Meeting s time Remark 1. Mr. Pongpol Adireksarn 4 2. Mr. Kerati Panichewa 5 3. Mr. Hidetsugu Goto 2 New Director since April 22,2013 Replaced Mr. Hiroya Nishikawa 4. Mr. Chokedee Boon-Long 5 5. Mr. Liang Rojanasiriwongse 5 6. Mr. Motonari Shimizu 1 New Director since June 3, 2013 Replaced Mr. Mitsuru Umino 7. Mr. Chaikiri Srifuengfung 5 Passed away on September 19, Miss. Fontong Boon Long 4 New Director since January 30, Mr. Chartchai Panichewa Mr. Boonsong Srifuengfung Mr. Pos Adireksarn Mr. Chainarong Srifuengfung Mr. Keita Ishii Mr. Monchai Sitthiyavanich Mr. Tanet Phanichewa Mr. Voraphat Artthayukti Mrs. Panor Prigsuwan Mr. Kraivijit Tantimedh Mr. Vanit Tribuddhratana Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn Mrs. Maradee Santadvach 4 14

15 BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS By the Articles of Association of Company which have 9 persons (as at September 30, 2013 : 9 persons which include the president, vice president, managing director, and executive directors) were selected from the Board of Directors in the Annual General Shareholders meeting to have duty and authority in managing all the company activity. (The name and the position of directors and executive directors have shown in the Directors and Executives information.) AUTHORIZED SIGNATORY ON BEHALF OF THE COMPANY The director of two persons signed together and seal of the company. The latest certificate (As of December 11, 2013) which registered at the Department of Business Development, the Ministry of Commerce Mr. Pongpol Adireksarn, Mr. Liang Rojanasiriwongse or Mr. Kerati Panichewa or Mr. Chokedee Boon-Long signed with Mr. Hidetsugu Goto or Mr. Motonari Shimizu included two and seal of the company COMPANY SECRETARY : Mr. Suravit Shewtanasoontorn has appointed to be a company secretary by the Board of Directors meeting on June 23rd, 2008 under the Securities and Exchange Act (No.4) B.E BOARD OF AUDIT COMMITTEE Are the independent directors who has considered and appointed by the Board of Directors to oversee the operation of the company and ensure proper and sufficient compliance to the rules prescribed by the Stock Exchange of Thailand. The three members of the Audit Committee are as follows : 1. Mrs. Panor Prigsuwan Chairman of Audit Committee 2. Mr. Kraivijit Tantimedh Audit Committee Member 3. Mr. Vanit Tribuddhratana Audit Committee Member Mrs. Panor Prigsuwan, the Chairman of Audit Committee, is a qualified individual with experience in financial statements review. The company has not yet to appoint the Remuneration and the Selection Committee. The highest of the management structure was the Board of Directors, which all directors are nominated and elected at the annual general shareholders meeting in January of every year in accordance with the rules and the procedures prescribed by the Public Company Limited Act B.E where shareholders are entitled to the same number of votes as the number of shares held, multiplied by the number of directors to be elected. Shareholders can devote all of their votes to any one candidate or distribute them to any one or more candidates in any proportion as they wish. Candidates with the most number of votes will be elected as directors to fill the number of posts specified by the meeting of shareholders. For executive directors there were nine persons who are appointed from the directors at the annual general shareholders meeting at the same time as the above elections of the Board of Directors. 15

16 DIRECTOR AND MANAGEMENT S REMUNERATION For the fiscal year 2012 from October 1st, 2012 to September 30th, 2013, the company has paid remuneration to Directors and Executives as follows : (1) Meeting allowances to directors and independent directors total 12 persons : 1. Mrs. Panor Prigsuwan 85,000 Baht 2. Mr. Kraivijit Tantimedh 75,000 Bath 3. Mr. Vanit Tribuddhratana 75,000 Bath 4. Mr. Voraphat Artthayukti 30,000 Baht 5. Mr. Boonsong Srifuengfung 30,000 Baht 6. Mr. Chainarong Srifuengfung 50,000 Baht 7. Mr. Pos Adireksarn 50,000 Baht 8. Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn 50,000 Baht 9. Mr. Hiroya Nishikawa 30,000 Baht 10. Mrs. Maradee Santadvech 50,000 Baht 11. Mr. Tanet Phanichewa 50,000 Baht 12. Mr. Keita Ishii 40,000 Bath (2) Remuneration to 9 executive directors and 1 executive (who are not entitled to receive meeting allowances under (1) in the form of monthly salary, income tax on the monthly salary and house rent (for two Japanese executive directors) for a total of 13,207, Baht (3) The company did not paid other remuneration to directors, independent directors, executive directors and the executive, exception the remuneration for three Audit committee members for a total of 85,000 Baht which prior approval by the shareholders meeting. MANAGEMENT OF INTERNAL INFORMATION Any consideration of the significant information which may resulted in the company share trading must be done in the company Board of Directors meeting only. It should not be revealed to the management, staff or other person before informing to the Stock Exchange of Thailand. INTERNAL CONTROL All Departments in the Company; production, administrative or sales, are operated under the supervision of Department Heads. Every Department Head is required to participate in a meeting held every month. The Audit Committee, in order to review any business performance and financial issues which arise and need corrective action. Under current circumstances, this is seemed as an appropriate and sufficient internal control for the company. GOOD CORPORATE GOVERNANCE The monitoring and supervision by the Company s Audit Committee, which will be meeting with executives every three months. 16

17 คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors 1. นายปองพล อด เรกสาร Mr. Pongpol Adireksarn 2. นายก รต พาน ชช วะ Mr. Kerati Panichewa 3. นายฮ เดะซ ก โกโตะ Mr. Hidetsugu Goto 4. นายโชคด บ ญ-หลง Mr. Chokedee Boon Long 5. นายเล ยง โรจนศ ร วงศ Mr. Liang Rojanasiriwongse 6. นายโมโตนาร ช ม ส Mr. Motonari Shimizu 7. นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง * Mr. Chaikiri Srifuengfung 8. นายชาต ชาย พาน ชช วะ Mr. Chartchai Panichewa 9. นางสาวฝนทอง บ ญ-หลง Miss. Fontong Boon Long 10. นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง Mr. Boonsong Srifuengfung 11. นายพศ อด เรกสาร Mr. Pos Adireksarn 12. นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง Mr. Chainarong Srifuengfung 13. นายเคอ ตะ อ ช อ Mr. Keita Ishii 14. นายมนช ย ส ทธ ญาวณ ชย Mr. Monchai Sitthiyavanich ช อ ต าแหน ง Name Position ประธานกรรมการบร ษ ท Chairman รองประธานกรรมการบร ษ ท Vice Chairman กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director ณ 30 ก นยายน 2556 As September 30,

18 15. นายธเนศ พาน ชช วะ Mr. Tanet Phanichewa 16. นายวรพ ฒน อรรถย กต Mr. Voraphat Artthayukti 17. นางพนอ ปร กส วรรณ Mrs. Panor Prigsuwan 18. นายไกรว ช ต ต นต เมธ Mr. Kraivijit Tantimedh 19. นายวาน ช ตร พ ทธร ตน Mr. Vanit Tribuddhratana 20. นายช ยย ทธ เตชะท ศนส นทร Mr.chaiyut Techatassanasoontorn 21. นางมารด ส นท ดเวช Mrs. Maradee Santadvech ช อ ต าแหน ง Name Position กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการอ สระ Independent Director ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman Of Audit Committee กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการอ สระ Independent Director * นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง ถ งแก กรรมเม อ 19 ก นยายน 2556 Mr. Chaikiri Srifuengfung passed away on September 19,

19 คณะกรรมการบร หาร Board of Executive Directors 1. นายปองพล อด เรกสาร Mr. Pongpol Adireksarn 2. นายก รต พาน ชช วะ Mr. Kerati Panichewa 3. นายโชคด บ ญ-หลง Mr. Chokedee Boon Long 4. นายฮ เดะซ ก โกโตะ Mr. Hidetsugu Goto 5. นายเล ยง โรจนศ ร วงศ Mr. Liang Rojanasiriwongse 6. นายโมโตนาร ช ม ส Mr. Motonari Shimizu 7. นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง * Mr. Chaikiri Srifuengfung 8. นายชาต ชาย พาน ชช วะ Mr. Chartchai Panichewa 9. นางสาวฝนทอง บ ญ-หลง Miss. Fontong Boon Long ช อ ต าแหน ง Name Position ณ 30 ก นยายน 2556 As September 30, 2013 ประธานกรรมการบร หาร President รองประธานกรรมการบร หาร Vice President กรรมการบร หาร และกรรมการผ จ ดการ Executive Director & Managing Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director * นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง ถ งแก กรรมเม อ 19 ก นยายน 2556 Mr. Chaikiri Srifuengfung passed away on September 19,

20 ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน Financial Position and the Result of Operation ผลประกอบการในรอบป บ ญช น บร ษ ทม รายได รวมท งส น ล านบาท เป นรายได จากการด ำเน นงาน ล านบาท และค าส นไหม ทดแทนจากการประก นภ ยส ทธ ล านบาท ซ งรายได จากการด ำเน นงานส งกว าป ท แล ว ล านบาท ( ป ท แล ว : ล านบาท ) โดย เพ มข นจากรายได จากการขายต างประเทศ ล านบาท จากการขายในประเทศ ล านบาท และรายได อ นเพ มข น ล านบาท ใน ขณะท ม ค าใช จ ายรวมท งส น ล านบาท ส งกว าป ท แล ว ล านบาท ( ป ท แล ว : ล านบาท ) ซ งประกอบด วยต นท นขายส งกว าป ท แล ว ล านบาท อ นเป นผลจากยอดขายท เพ มข นจากป ก อน จากการท บร ษ ทซ อมแซมเคร องจ กรเสร จสมบ รณ และสามารถท ำการผล ตส นค า ออกจ ำหน ายได แล ว ค าใช จ ายในการขายและบร หารลดลงจากป ท แล ว ล านบาท เน องจากในรอบป บ ญช น บร ษ ทได บ นท กค าใช จ ายของฝ าย โรงงานท งจ ำนวนรวมเป นต นท นผล ตส นค า ในขณะท รอบป บ ญช ก อนค าใช จ ายของฝ ายโรงงานได ถ กบ นท กรวมอย ในค าใช จ ายในการบร หาร เน องจาก โรงงานอย ในระหว างซ อมแซมเคร องจ กรท เส ยหายและไม สามารถผล ตส นค าได การด ำเน นงานในรอบป บ ญช น จ งม ผลก ำไรส ทธ ส ำหร บงวด ล านบาท ( ป ท แล ว : ก ำไรส ทธ ล านบาท ) ซ งเป นก ำไรอ นม ได เก ดจากผลการด ำเน นงานปกต ของบร ษ ทท งจ ำนวน แต ได ร บการชดใช ค า ส นไหมทดแทนจากประก นภ ย ล านบาทตามท กล าวรวมอย ด วย หร อก ำไรส ทธ ต อห น 5.65 บาท ( ป ท แล ว : ก ำไรส ทธ ต อห น บาท ) โดยส นรอบป บ ญช บร ษ ท ว นท 30 ก นยายน 2556 บร ษ ทม พน กงานม ท งส น 336 คน ส ำน กงานใหญ ประกอบด วยฝ ายขาย ฝ ายบ ญช และฝ ายธ รการ ม พน กงาน 22 คน โรงงานท 1 ประกอบด วยพน กงาน 314 คน โรงงานท 2 (ป ดต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555) จ ำนวนพน กงานลดลง 18 คน เม อเท ยบก บป 2555 จากการเกษ ยณอาย และลาออก ท งน บร ษ ทไม ม การจ างทดแทนเพ มเต ม และบร ษ ท ม ได ม การปร บลดคนงานหร อ เล กจ างพน กงานก อนเกษ ยณอาย แต อย างใดท งส น The company s business performance showed the total revenues of million baht from operation million baht and compensation from insurance million baht which higher than last year million baht (last year: million baht). By revenue increased from export sales million baht, domestic sales million baht and other income increased by million baht, while expenses totaled million baht higher than last year million baht. (last year: million baht), which sales cost higher than last year million baht resulted of increased sales from last year and the repairs machine finished, so the company can produce product to sell. The selling and administrative expenses decreased from last year by million baht because of in the fiscal year the company recorded expense of the factory all the whole amount to the cost of production while the last fiscal year the expense of the factory has been recorded in the cost of administration because of last year the factory was in recovered and was not produce. So, the company s performance in this fiscal year showed a result have net profit was million baht, (last year net profit million baht) which is not the result of normal operation of the whole amount, but got compensation from the insurance million baht included as mentioned or the net profit per share 5.65 baht (last year: the net profit per share baht) On September 30, 2013, the Company have employee 336 persons. Head Office: Sales, Accounting and Administrative Department, employee total 22 persons. Factory 1: Total employee 314 persons. Factory 2: (closed since February 1, 2012). The number of employee decreased 18 persons compared with year 2012 by retirement and resignation, the Company did not have employment replace, reduction the employee or lay off before retirement in any way. 20

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร 18,865,668 ห น (18.998%)

82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร 18,865,668 ห น (18.998%) ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายยงค ทร พย ทวยชน อาย ส ญชาต การศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร ตาแหน งในบร ษ ท ประธานกรรมการ ว นท ได

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท น หม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข อ ๑ ระเบ ยบน เร ยกว า ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท น หม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบ ยบมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย โครงการเง นท นหม นเว ยน พ.ศ. ๒๕๕๒... โดยท เป นการสมควรวางหล กเกณฑ การบร หารจ ดการโครงการเง นท นหม นเว ยนของ มหาว ทยาล ย เพ อให เก ดความโปร งใส ม ประส ทธ ภาพและบรรล ผลตามว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น

หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น 1. บทบาทหน าท ของศ นย บร หารเง น หล กเกณฑ การประกอบธ รก จศ นย บร หารเง น ศ นย บร หารเง นม หน าท ในการบร หารจ ดการเง นตราให แก กล มบร ษ ท กล มบร ษ ท หมายถ ง บร ษ ทซ งอย ในเคร อข ายธ รก จเด ยวก นก บศ นย

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information