B U R M A B U L L E T I N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "B U R M A B U L L E T I N"

Transcription

1 B U R M A B U L L E T I N A month-in-review of events in Burma A L T E R N A T I V E A S E A N N E T W O R K O N B U R M A c a m p a i g n s, a d v o c a c y & c a p a c i t y - b u i l d i n g f o r h u m a n r i g h t s & d e m o c r a c y ฉบ บท 99 ม นาคม 2558 สารบ ญ เร องเด น หน า หน า การพล ดถ นฐานท อย 3 การปราบปรามกล มน กศ กษา Letpadan 12 ชาวโรฮ งญาหล งไหลไปย งบ งคลาเทศ 3 การสลายการรวมต วของกล มน กศ กษา 13 แรงงานทาสต างด าว 5 คาพ จารณาของร ฐสภา 5 การสลายการประท วงหย ดงาน 5 การข มข ค กคามผ ส อข าว 6 สหภาพย โรปถ กสาธารณชนตาหน เก ยวก บการฝ กตารวจ ภายในประเทศพม า ประเด นต างประเทศ หน า หน า 6 ย งคงม การโจมต กล มโกก างอย างต อเน อง 14 การโจมต ทางอากาศของกองท พพม า 7 การปะทะก บกองท พพม า, การเจรจาเพ อส นต ภาพ ในประเทศจ น 9 การประช มร ฐสภาวาระท 12 9 การอน ม ต งบประมาณแห งชาต ส ทธ มน ษยชน เศรษฐก จ หน า หน า 10 รายงานของนาง Yanghee Lee 14 รายงานของธนาคารโลก, รายงานของ 11 มต ของข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต ธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเซ ย 11 การจ บก มและค มข ง 14 การสารวจพ นท ส มปทานน าม น 12 ชาวโรฮ งญาถ กควบค มต วอ ก 15 ข าวอ นๆ เก ยวก บประเทศพม า 17 รายงานอ นๆ เก ยวก บประเทศพม า Receive the Burma Bulletin monthly! Online copies are available for download at P O B O X 2 9 6, L A R D P R A O P O S T O F F I C E, B A N G K O K , T H A I L A N D T E L [6681] E MA IL W E B

2 จากการท ตารวจบ กเข าสลายการประท วงของน กศ กษาในเม อง Letpadan เขต Pegu ซ งทาให ผ ประท วง ราว 100 คนได ร บบาดเจ บและอ ก 127 ถ กจ บก มต วน น ก อให เก ดการประณามจากประชาคมโลกและกล ม ส ทธ มน ษยชน ตารวจและอ นธพาลร บจ างบ กโจมต น กเคล อนไหว, คนงานและผ ส อข าวท กาล งรายงานข าวเก ยวก บการ ประท วงท เก ดข นในกร งย างก ง ขณะท สหภาพย โรปกาล งเผช ญก บคาว พากษ ว จารณ จากการให การ ฝ กอบรมการควบค มฝ งชนให แก ตารวจในประเทศพม า การโจมต ของกองท พพม าต อกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม า (MNDAA) ในพ นท ปกครอง ตนเองโกก างบานปลายและล กลามไปถ งประเทศจ น ซ งส งผลให ม เกษตรกรชาวจ นห าคนเส ยช ว ต ขณะท กองท พพม าทาการโจมต อย างต อเน องในร ฐคะฉ นและร ฐฉานเหน อ และม การปะทะก นคร งล าส ด ปะท ข นในร ฐคะเรนและร ฐอาระก นน น ร ฐบาลพม าและกองกาล งต ดอาว ธกล มชาต พ นธ ได เสร จส นการร าง ข อตกลงเก ยวก บข อตกลงย ต การส รบท วประเทศในระหว างการเจรจาส นต ภาพคร งท เจ ดท จ ดข นใน กร งย างก ง ท ประช มสม ชชาประชาชนม มต อน ม ต พระราชบ ญญ ต ห ามการแต งงานข ามศาสนาและพระราชบ ญญ ต การควบค มจานวนประชากร ซ งเป นการจาก ดศาสนา, ช ว ตสมรสและส ทธ ในการม บ ตร คณะมนตร ส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ม มต ร บรองอย างเป นเอกฉ นท ในร างเก ยวก บสถานการณ ส ทธ มน ษยชนในประเทศพม าและขยายระยะเวลาการดารงตาแหน งของฑ ตพ เศษประจาประเทศพม า ออกไปอ กหน งป U Wirathu พระภ กษ สงฆ ห วร นแรงออกมาค กคามนาง Yanghee Lee ท ตพ เศษด านส ทธ มน ษยชน แห งองค การสหประชาชาต ด วยการกล าวช กชวนให ผ คน หาทางให บทเร ยนแก ผ หญ งจ ญไรคนน ศาลในร ฐอาระก นม คาส งให จาค กชายชาวโรฮ งญาส คนอ กคร งเป นเวลาห าป ถ งแปดป อ นเน องมาจาก การท พวกเขาทาการประท วงต อต านความพยายามของเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องของทางการพม าท จะ ข นทะเบ ยนผ พล ดถ นชาวโรฮ งญาให เป น ชาวเบงกาล ร ฐบาลพม าม คาส งจาค กเจ าของบาร และผ จ ดการอ กสองคนเป นเวลาสองป คร งในข อหา ด หม น ศาสนาและฝ าฝ นคาส งของข าราชการพลเร อน และย งให จาค กน กข าวสองคนเป นเวลาสองเด อนในข อหา หม นประมาททหารท ได ร บการแต งต งเป นสมาช กสภาผ แทนราษฎร เร องเด น ในเด อนม นาคม ตารวจในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ใช ความร นแรงเข าสลายการประท วงของน กศ กษาท ประท วงต อต านกฎหมายการศ กษาแห งชาต ขณะท ผ ให การสน บสน นการประท วงท วประเทศต องเผช ญก บการถ ก จ บก มและการใช ความร นแรง ท งน ประชาคมโลกรวมถ งองค การสหประชาชาต, สหร ฐอเมร กา, สหภาพย โรป, สหราช อาณาจ กรและฝร งเศส ต างพาก นแสดงความก งวลเก ยวก บเหต สลายการประท วงท เก ดข น 2

3 ตารวจเข าสลายการประท วงของกล มน กศ กษาในเม อง Letpadan ว นท 2 ม นาคม ตารวจในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu วางก าล งเข าล อมน กศ กษาหลายร อยคนในว ดแห งหน ง ซ งการเคล อนไหวด งกล าวเก ดข นหล งจากท กล มน กศ กษาประกาศว า พวกเขาจะกล บมาเด นขบวนประท วงเพ อแสดง การต อต านกฎหมายการศ กษาแห งชาต อ กคร ง โดยการเด นขบวนประท วงด งกล าวน นเก ดข นในกร งม ณดะเลย เม อ ว นท 20 มกราคมท ผ านมา เน องจากร ฐบาลพม าไม สามารถแก ไขกฎหมายด งกล าวได ท นภายในว นท 28 ก มภาพ นธ [รายละเอ ยดต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] โดยเจ าหน าท ตารวจราว 200 นาย ได วางเคร องก ดขวางเพ อป องก นไม ให น กศ กษาสามารถเด นขบวนต อไปย งกร งย างก งได ท งน การเผช ญหน า ด งกล าวก อให เก ดการรวมต วประท วงข นท วประเทศพม า [รายละเอ ยดด านล างในห วข อ: การรวมต วประท วงของ น กศ กษาต องเผช ญก บความร นแรง, การถ กข มข ค กคาม] ว นท 6 ม นาคม การเผช ญหน าก นย งคงดาเน นไป โดยตารวจได จ บก มต วน กศ กษาห าคนท แยกต วออกมาจากกล มผ ประท วงกล มหล กเพ อไปท าการประท วงในเม อง ก อนท จะปล อยต วพวกเขาในว นต อมา ว นท 10 ม นาคม เป นเวลานานกว าหน งส ปดาห ภายหล งจากการเผช ญหน าได เร มต นข น เจ าหน าท ทางการระบ ว า พวกเขาจะอน ญาตให กล มน กศ กษาสามารถเด นขบวนประท วงต อไปย งกร งย างก งได ภายใต เง อนไขว าพวกเขา จะต องไม โบกสะบ ดธงหร อร องตะโกนคาขว ญของพวกเขาระหว างการเด นขบวน แต เม อกล มน กศ กษาพยายามเด น ผ านเคร องก ดขวางน น ตารวจกล บตอบโต ด วยการใช ความร นแรง พวกเขาท บต น กศ กษา, พระสงฆ, ผ ให การ สน บสน นและผ ส อข าวด วยกระบอง ท าให ม ผ ได ร บบาดเจ บประมาณ 100 คน นอกจากน ตารวจย งท าร ายบ คลากร ทางการแพทย ท ท าหน าท น าต วผ ได ร บบาดเจ บส งโรงพยาบาลอ กด วย จากเหต การณ ด งกล าว เจ าหน าท จ บก มต ว ประชาชนในท เก ดเหต ไว เป นจ านวน 127 คน ในจ านวนน ม สตร 20 คนและน กศ กษาอ ก 65 คนรวมอย เหต การณ ท เก ดข นท าให กล มส ทธ มน ษยชนกว า 130 กล ม ออกมาประณามการสลายการช มน มท เก ดข น ในว นท 11 ม นาคม โดยพรรค National League for Democracy (NLD) ได เร ยกร องให ม การส บสวนสอบสวนเหต สลายการ ช มน มด งกล าว ว นท 25 ม นาคม ศาลเม อง Letpadan ต งข อหาผ ถ กจ บก ม 80 คนตามมาตราท 143, 145, 147, 322 และมาตรา 505 (b) ตามประมวลกฎหมายอาญา และอน ญาตให ประก นต วอ ก 11 คน ผ ให การสน บสน นน กศ กษาต องเผช ญก บการกระทาร นแรง, การข มข ค กคาม น บต งแต ว นท 3 ม นาคมท ผ านมา เก ดการประท วงของน กศ กษาและผ ให การสน บสน นข นท วประเทศอย างเป นน าหน ง ใจเด ยวก นก บน กศ กษาท ถ กป ดก นอย ในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu 3

4 ณ ท ประท วงของกล มผ สน บสน นในกร งย างก งเม อว นท 5 ม นาคมน น ตารวจกว า 100 นายและอ นธพาลร บจ างได ใช ความร นแรงเพ อสลายการช มน มของผ ประท วงราว 200 คนใน บร เวณใกล ก บเจด ย Sule โดยใช กระบองท าร ายและลากพวก เขาใส รถบรรท ก ในระหว างการประท วง ตารวจได ควบค มต ว น กศ กษาห าคนและสมาช กกล ม 88 Generation Peace and Open Society อ กสามคนไว ข ามค น ผ ประท วงได ออกมาประณามการใช ความร นแรงของตารวจ ด วยการช มน มประท วงท วประเทศ [รายละเอ ยดในกรอบ ห วข อ: การประท วงต อต านการใช ความร นแรงของตารวจ] ว นท 10 ม นามคม ประธานาธ บด Thein Sein ม คาส งต ง คณะกรรมการส บสวนสอบสวนในเหต สลายการช มน มท เก ดข นในว นท 5 ม นาคม ต อมาในว นท 31 ม นาคม คณะกรรมการช ดด งกล าวได ส งรายงานต อประธานาธ บด แต ม ได ม การเป ดเผยข อเท จจร งท ได ค นพบต อสาธารณชนแต อย างใด การประท วงต อต านการใช ความร นแรงของตารวจ 6 ม นาคม: น กศ กษาราว 20 คนรวมต วประท วงในกร งม ณ ดะเลย เพ อประณามการสลายการประท วงในกร งย างก งเม อ ว นท 5 ม นาคม 6 ม นาคม: ประชาชนมากกว า 150 คน รวมต วประท วงใน บร เวณใกล ก บมหาว ทยาล ยย างก ง เพ อต อต านการสลาย การประท วงในกร งย างก งเม อว นท 5 ม นาคม 8 ม นาคม: กล มอ นธพาลเข าโจมต ผ ประท วงราว 20 คน ในเม อง Hmawby กร งย างก ง ขณะท พวกเขาเหล าน นก าล ง เร ยกร องให ตารวจย ต การใช ความร นแรงต อกล มผ ประท วง 10 ม นาคม: ตารวจในเม อง Kamayut กร งย างก ง ใช ความร นแรงเพ อสลายการช มน มของฝ งชนราว 60 คนท ทา การประท วงประณามการสลายการประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อไม ก ว นท ผ านมา 11 ม นาคม: น กศ กษาและคร อาจารย ในมหาว ทยาล ย Yadanabon กร งม ณดะเลย ทาการประท วงเพ อประณาม การท ตารวจเข าสลายการช มน มของผ ประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อว นท 10 ม นาคม 12 ม นาคม: น กเคล อนไหวน บร อยคนรวมต วก นในเม อง North Dagon กร งย างก ง เพ อจ บตาด การประณามเหต ว นท 12 ม นาคม ตารวจในเม อง Ahlone กร งย างก ง ควบค ม ต วน กศ กษาส คนและผ ส อข าวของส าน กพ มพ AFP ผ ซ งอย ใน ตารวจเข าสลายการประท วงในเม อง ปกครอง Pegu เม อว นท 10 ม นาคม Letpadan เขต วงล อมป องก นของบรรดาน กศ กษาในขณะเก ดเหต จ โจมช วงกลางค น ว นร งข นตารวจได ปล อยต วผ ส อข าวคนด งกล าว และน กศ กษาหน งคน ว นท 27 ม นาคม สมาช กของสหพ นธ น กศ กษาพม า (All Burma Federation of Student Unions-ABFSU) และน ก เคล อนไหวอ นๆ จ ดเวท ประท วงข นใน 11 เม องของกร งอ ระวด, Magwe, ม ณดะเลย, Pegu, ย างก ง, Sagaing และ Tenasserim เพ อเร ยกร องให ม การปล อยต วผ ท ย งถ กควบค มต วไว ในระหว างเหต สลายการช มน มของน กศ กษาท ท า การประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu โดยระหว างการประท วงน น ตารวจในกร งย างก งได จ บก มต ว น กศ กษาสามคน รวมถ ง Nanda Sitt Aung น กเคล อนไหวของสหพ นธ น กศ กษาพม า ในขณะท ตารวจในเม อง Myingyan กร งม ณดะเลย ก ได จ บก มน กศ กษไว ห าคน 4

5 ท ประช มร ฐสภาพ จารณาแก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ช วงระหว างว นท 5-17 ม นาคม คณะกรรมการพระราชบ ญญ ต แห งสม ชชาแห งชาต ได ท าการพ จารณาเก ยวก บการ แก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ภายหล งจากเก ดการคว าบาตรในการประช มคร งก อนหน าน โดยม ต วแทนจากผ น า น กศ กษา คณะกรรมการรณรงค เพ อการปฏ ร ปการศ กษาท เป นประชาธ ปไตย (Action Committee for Democratic Education - ACDE) และเคร อข ายเพ อการปฏ ร ปการศ กษาแห งชาต (NNER) เข าร วมในการพ จารณาในว นท 16 และ 17 ม นาคมด วย โดยพวกเขาเร ยกร องให ม การแก ไขกฎหมายให ม ความสอดคล องก บข อตกลงร วมก นเม อเด อน ก มภาพ นธ ระหว างน กศ กษา, เคร อข ายเพ อการปฏ ร ปการศ กษาแห งชาต และเจ าหน าท ทางการพม า [รายละเอ ยด ต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] และเพ อให ม การปล อยต วน กศ กษาท ท าการ ประท วงซ งถ กควบค มต วอย ท งน สหพ นธ สหภาพน กศ กษา (ABFSU) ได ท าการคว าบาตรเพ อแสดงการประท วงการท สมาช กของสหพ นธ ถ กจ บก มในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ว นท 26 ม นาคม สม ชชาแห งชาต ม มต อน ม ต พระราชบ ญญ ต แก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต โดยพระราชบ ญญ ต ด งกล าวน ไม สามารถท าตามหลายข อเร ยกร องของน กศ กษา รวมถ งในเร องการก อต งสหภาพน กศ กษาและความ ม งม นจะให แบ งงบประมาณประจ าป 20% เพ อใช ในภาคการศ กษา ตารวจบ กจ โจมคนงานโรงงานท ประท วงหย ดงานเพ อเร ยกร องค าจ างท ส งข น ในเด อนม นาคม คนงานราว 100 คนจากโรงงานส งทอ COSTEC ท ม ชาวเกาหล เป นเจ าของและโรงงาน Ford Glory ท ม ชาวฮ องกงเป นเจ าของในเขตอ ตสาหกรรม Shwepyithar ในกร งย างก ง ย งคงท าการประท วงหย ดงานเพ อเร ยกร อง ค าจ างเพ มและสภาพแวดล อมในการท างานท ด ข น หล งจากท แกนน าประท วงหย ดงานน นกล บมาย งโรงงานท งสอง ในช วงปลายเด อนก มภาพ นธ [รายละเอ ยดต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] ว นท 4 ม นาคม เหล าคนงานเร มการเด นขบวนประท วงจากโรงงานท งสองในกร งย างก งไปย งศาลาว าการกร งย างก ง ซ งตลอดทางน น ม ตารวจและอ นธพาลร บจ างราว 300 คน ในเม อง Tnsein กร งย างก งบ กจ โจมพวกเขา ท าให ม คนงานได ร บบาดเจ บหลายคน โดยตารวจได ควบค มต วคนงานไว 13 คน ซ งม สตร หกคนรวมอย ด วยและต งข อหาพวก เขาภายใต มาตราท 147 แห งประมวลกฎหมายอาญาและมาตราท 18 แห งกฎหมายการช มน มและประท วงอย างส นต นอกจากน ตารวจย งได จ บก มต วน กเคล อนไหวด านแรงงาน Thu Zaw Kyi Win จากการท เขาเข าร วมในการประท วงท เก ดข นและต งข อหาปล กป นย ยงภายในมาตราท 505 (b) แห งประมวลกฎหมายอาญา ร ฐบาลพม าพ งเป าไปย งผ ส อข าวท ทาข าวเก ยวก บการประท วง ในเด อนม นาคม ตารวจและอ นธพาลร บจ างเข าท าร ายและข มข ส อข าวท ท าข าวเก ยวก บการประท วงท เก ดข นท ว ประเทศพม า 5

6 4 ม นาคม: ตารวจในเม อง Insein กร งย างก ง ควบค มต วช างภาพส อข าวสองคน ค อ Myo Zaw Lin จากส าน กข าว DVB และ Nikki จากหน งส อพ มพ 7 Day Daily และก กข งพวกเขาไว เป นเวลาหลายช วโมง โดยช างภาพส อข าวท งสอง คนก าล งอย ในระหว างท าข าวเก ยวก บการประท วงของคนงานโรงงานเคร องน งห มแห งหน ง 10 ม นาคม: ในระหว างการสลายการประท วงของกล มน กศ กษาในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu น น ตารวจได ท บต ผ ส อข าว จนได ร บบาดเจ บสองคน นอกจากน ตารวจย งได จ บก มต ว Nyan Lin Tun ผ ส อข าวของ หน งส อพ มพ Myanmar Post และ Phyo Aung Myint ผ ส อข าวของวารสารข าว ระหว างการสลายการประท วงและ ควบค มต วพวกเขาไว เป นเวลาสามว น 10 ม นาคม: ชายสามคนบ กเข าท าร าย Aung Zaw Htoo ผ ส อข าวของวารสาร Popular Jorunal ท บ านในเม อง Hlaing Tharyar กร งย างก ง โดย Aung Zaw Htoo ได ตกลงท จะท าการส มภาษณ ชายคนหน งซ งอ างว าเป นหน งในห า ของผ ท จ โจมในการสลายการประท วงใกล ก บเจด ย Sule เม อว นท 5 ม นาคม โดยชายท งสามคนด งกล าวน น ได ท บต เขา, ย ดเอาเคร องบ นท กเส ยงและเปล ยนรห สผ านบนโทรศ พท ม อถ อของเขาก อนท จะปล อยต วเขาออกมาในช วงเย น เหต การณ ท เก ดข นท าให สภาการหน งส อพ มพ ช วคราวแห งชาต พม าและองค กรเสร ภาพของส อมวลชนต างๆ รวมท ง เคร อข ายผ ส อข าวพม า (Myanmar Journalists Network-MJN) และองค กร PEN International ต างออกมาประณาม การกระท าของตารวจต อบรรดาผ ส อข าวท เก ดข นในระหว างการสลายการประท วง เม อว นท 10 ม นาคมในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu สหภาพย โรปถ กตาหน จากการให การฝ กอบรมตารวจ ท ามกลางการใช ความร นแรงในการปราบปรามผ ประท วงท เก ดข นในเด อนม นาคมน น สหภาพย โรปต องเผช ญก บการ ถ กว พากษ ว จารณ ในเร องการให การฝ กอบรมเก ยวก บการควบค มฝ งชนให แก ตารวจในประเทศพม า ซ งเร มข นในป 2013 โดยในว นท 7 ม นาคม บรรดาน กเคล อนไหวต างออกมาประท วงเร ยกร องนอกส าน กงานของสหภาพย โรปใน เม อง Kamayut กร งย างก ง ในว นท 11 ม นาคม องค กร Burma Campaing UK (BCUK) เร ยกร องให สหภาพย โรปท า การพ จารณาทบทวนตรวจสอบโครงการฝ กอบรมด งกล าว ในว นท 10 ม นาคม สหภาพย โรปได ออกแถลงการณ แสดง ความก งวลต อเหต การณ ท เกด ข นในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ซ งม ใจความปกป องโครงการด งกล าว โดย ระบ ว า โครงการฝ กอบรมเพ อสลายการช มน มน นเป นส งท จ าเป นต อการปฏ ร ปตารวจในอนาคต ภายในประเทศพม า กองท พพม าย งคงทาการโจมต ทางอากาศและภาคพ นด นในเขตปกครองตนเองโกก างอย างต อเน อง ตลอดเด อนท ผ านมา ทหารพม าย งคงท าการบ กโจมต เพ อต อต านกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม า (MNDAA) ในเขตปกครองตนเองโกก าง ร ฐฉาน ซ งเร มข นต งแต เด อนก มภาพ นธ ท ผ านมา [รายละเอ ยดต ดตามได จาก 6

7 สถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อนก มภาพ นธ 2015] โดยม การปะทะก นของทหารพม าก บกองก าล งกองท พ ส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม าในเม อง Laogai เก ดข นอย างน อย 13 คร ง ในช วงระหว างว นท 1-19 ม นาคม ท งน กองท พอากาศของกองท พพม าย งได ใช เคร องบ นส รบและเฮล คอปเตอร เป ดฉากการโจมต ทางอากาศไปย งฐานท ม น ของกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตยพม าในช วงระหว างว นท 5-19 ม นาคมด วย นอกจากน ทหารพม าย งได พ งเป าโจมต ไปย งพลเร อนในเขตปกครองตนเองโกก าง: 8 ม นาคม: ทหารพม าบ กเข าท าลายบ านของหญ งชราว ย 80 ป ในเม อง Laogai และได ใช ม ดแทงและท บต เม อเธอ พยายามหน 10 ม นาคม: กระส นป นใหญ ตกลงในเม อง Laogai ท าให เด กสองคนเส ยช ว ตและอ ก 11 คนได ร บบาดเจ บ การร างข อตกลงเพ อย ต การส รบในขณะท เก ดการส รบข นในส ร ฐ ช วงระหว างว นท 17 ถ ง 22 ม นาคม การเจรจาอย างเป นทางการเพ อย ต การส รบท วประเทศคร งท 7 ระหว างคณะ เจรจาเพ อสร างส นต ภาพของร ฐบาลพม าและคณะเจรจาเพ อสร างส นต ภาพของกองก าล งต ดอาว ธกล มชาต พ นธ ได จ ด ข นในกร งย างก ง โดยในว นท 30 ม นาคม ท งสองฝ ายได เข าประช มร วมก นอ กคร งและได ร างรายละเอ ยดในข อตกลงย ต การส รบท วประเทศอย างเสร จสมบ รณ ซ งเป นการส นส ดการเจรจาท ดาเน นมาเป นระยะเวลา 16 เด อน โดยข อตกลง ด งกล าวจะได ร บการลงนามจากท งสองฝ ายและส งไปย งร ฐสภา ภายหล งจากการประช มของผ น ากล มต ดอาว ธกล ม ชาต พ นธ ต างๆ ตลอดช วงเด อนม นาคม ย งคงม การปะทะก นระหว างทหารพม าและกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) และ กองท พเอกราชคะฉ น (KIA) ในร ฐคะฉ นและร ฐฉานเหน อ [รายละเอ ยดด านล างในกรอบ: การปะทะก นในร ฐคะฉ น และร ฐฉานเหน อ] นอกจากน ย งม การปะทะก นระหว างทหารพม าก บกองก าล งกะเหร ยงประชาธ ปไตย (DKBA) เม อว นท 11 ม นาคม ในบร เวณใกล ก บเม อง Kawkareik ร ฐกะเหร ยง ตามมาด วยการปะทะก บกองท พปลดปล อยแห งชาต กะเหร ยง (KNLA) ในช วงปลายเด อนก มภาพ นธ นอกจากน ทหารพม าย งปะทะก บกองก าล งกองท พอาระก นอ กสองคร งในว นท 29 ม นาคมในเม อง Kyauktaw ร ฐอาระก น: การปะทะก นในร ฐคะฉ นและร ฐฉานเหน อ 5 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 223 แห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Kutkai ร ฐฉาน 8 ม นาคม: กาล งทหารพม าจากหน วย LIB 140 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น 8 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 571 แห งกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Kutkai 7

8 ร ฐฉาน 9 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 99 ปะทะก บกองก าล งแห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Kutkai ร ฐฉาน 9 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 88 ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 478 แห งกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) และกองก าล งผสมท 8 แห งกองท พคะฉ นอ สระในหม บ าน Kawng Kat เม อง Namkham ร ฐฉาน 9 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 252 ย งกระส นป นครกเข าใส กองพ นท 23 แห งกองท พคะฉ นอ สระในบร เวณใกล ก บ กองบ ญชาการใหญ กองท พคะฉ นอ สระในเขต Laiza เม อง Momauk ร ฐคะฉ น 10 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 222 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น ส งผลให ทหารกองท พคะฉ นอ สระนายหน งเส ยช ว ต 10 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 225 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Hpakant ร ฐคะฉ น 10 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย IB 140 บ กโจมต ฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น ส งผล ให ทหารกองท พคะฉ นอ สระนายหน งเส ยช ว ต 11 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย IB 255 บ กทาลายฐานท ม นของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Waingmaw ร ฐคะฉ น 12 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIBs 385 และหน วย 386 ปะทะก บกองก าล งของกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Mogaung ร ฐคะฉ น 14 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 88 ปะทะก บกองก าล งแห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอางในเม อง Manton ร ฐ ฉาน 19 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LID 77 ปะทะก บกองพ นท 36 แห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Muse ร ฐฉาน 20 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 571 แห งกองก าล งปลดปล อยแห งชาต ตะอาง (TNLA) ในเม อง Muse ร ฐฉาน 21 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 317 บ กโจมต ฐานท ม นแห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Mansi ร ฐคะฉ น 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIBs 10 และ 317 ใช เคร องบ นรบเป ดฉากการโจมต ทางอากาศสามคร งเพ อโจมต กอง ก าล งกองพ นท 27 แห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Mansi ร ฐคะฉ น 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 236 ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 12 แห งกองท พคะฉ นอ สระในหม บ าน Mung Ding Pa เม อง Mansi ร ฐคะฉ น 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าจากหน วย LIB 123 ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 9 แห งกองท พคะฉ นอ สระในเม อง Kutkai ร ฐ ฉาน 24 ม นาคม: ก าล งทหารพม าปะทะก บกองก าล งกองพ นท 256 แห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอางในเม อง Kyaukme, ปะทะก บกองก าล งกองพ นท 112 แห งกองท พปลดปล อยแห งชาต ในเม อง Namkham และปะทะก บกองก าล งกองพ นท 527 แห ง กองท พปลดปล อยแห งชาต ตะอางในเม อง Mongmit ร ฐฉาน การประช มร ฐสภาคร งท 12 ย งดาเน นไปอย างต อเน อง ในเด อนม นาคม การประช มร ฐสภาคร งท 12 ย งคงดาเน นไปอย างต อเน อง โดยม ความค บหน าท ส าค ญได แก : 11 ม นาคม: ท ประช มร ฐสภาแห งชาต ม มต อน ม ต การก ย มเง นจ านวน 246 ล านหยวน (ราว 39.8 ล านดอลล าห 8

9 สหร ฐฯ) จากธนาคารเอ กซ ซ มแบงค ของจ น เพ อจ ดหายานพาหนะและอ ปกรณ ใหม ให แก กองก าล งตารวจ 18 ม นาคม: กระทรวงข อม ลข าวสารของร ฐบาลพม าถอนญ ตต เสนอร างพระราชบ ญญ ต การให บร การส อสาธารณะ ออกจากห วข อการอภ ปรายในร ฐสภาแห งชาต อ นเน องมาจากการถ กว พากษ ว จารณ จากน กข าวว า การจ ดประเภทให ส อส งพ มพ ของร ฐอย ในประเภทส อบร การสาธารณะน น จะท าให ส อเหล าน นม ข อได เปร ยบท ไม เป นธรรมต อส อส งพ มพ เอกชน 19 ม นาคม: ท ประช มสม ชชาแห งชาต ม มต อน ม ต สองพระราชบ ญญ ต ในช ดพระราชบ ญญ ต เช อชาต และการ ปกป องศาสนา ได แก พระราชบ ญญ ต การแต งงานข ามศาสนา ซ งก าหนดไว ว า หากสตร ชาวพ ทธและชายท น บถ อ ศาสนาอ นม ความประสงค จะแต งงานก นน น ต องย นคาร องขออน ญาตจากเจ าหน าท ทางการท องถ นก อน และ พระราชบ ญญ ต ควบค มจ านวนประชากร ซ งอน ญาตให ร ฐบาลพม าในการก าหนดพ นท ซ งแบ งตามต วช ว ดทาง เศรษฐก จและส งคม ในการก าหนดให สตร ต องรอให ครบก าหนด 36 เด อน ช วงเว นระยะระหว างการต งครรภ 26 ม นาคม: ท ประช มสม ชชาแห งชาต ม มต อน ม ต พระราชบ ญญ ต แก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ซ งเป นผลมา จากการอภ ปรายและการพ จารณา ซ งเร มข นต งแต เม อว นท 5 ม นาคมท ผ านมา [รายละเอ ยดด านบนในห วข อ: ร ฐสภา ท าการพ จารณาแก ไขกฎหมายการศ กษาแห งชาต ] การจ ดสรรงบประมาณให ความสาค ญต อค าใช จ ายทางการทหาร ว นท 31 ม นาคม ท ประช มร ฐสภาแห งชาต ม มต งบประมาณแห งชาต ส าหร บป งบประมาณ โดยม ค าใช จ าย โดยรวมเป นจ านวนเง น 20.6 ล านล านจ าต (ราว 20 พ นล านดอลล าห สหร ฐฯ) พร อมก บการขาดด ลงบประมาณ จ านวน 3 ล านล านจ าต (ราว 2.92 พ นล านดอลล าห สหร ฐฯ) ท งน ค าใช จ ายทางการทหารม ส ดส วนค ดเป น 13.35% ของค าใช จ ายท งหมด (ซ งส งกว า 11.84% ของงบประมาณเด มท เสนอในเด อนมกราคม) ขณะท ภาคการศ กษาและ การด แลส ขภาพม ส ดส วนค ดเป น 6.80% และ 3.67% ตามล าด บ โดยในขณะท ส วนใหญ น น กระทรวงต างๆ ของ ร ฐบาลพม าได ต ดลดงบประมาณเด มท ได เสนอไว ตามคาขอของร ฐสภา, กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย เพ อท จะได สามารถจ ดสรรงบประมาณตามคาขอได อย างเต มจ านวน นอกจากน งบประมาณในส วนของเง นเด อนส าหร บข าราชการและเจ าหน าท ทางทหารย งเพ มข นอ กด วย ซ งทางการ ระบ ว า ต งแต ว นท 1 เมษายน เง นเด อนข นต าส ดท จ ายให แก ข าราชการจะเพ มข นจาก 75,000 จ าต (ราว 75 ดอลล าห สหร ฐฯ) เป น 120,000 จ าต (ราว 120 ดอลล าห สหร ฐฯ) ในขณะท เง นเด อนส งส ดท จ ายให แก ข าราชการจะเพ มข นจาก 250,000 จ าต (ราว 250 ดอลลาร สหร ฐฯ) เป น 500,000 จ าต (ราว 500 ดอลลาร สหร ฐฯ) ส วนเง นเด อนส าหร บ นายทหารระด บส งน นจะเพ มข นมากกว าเท าต ว 9

10 ส ทธ มน ษยชน สหประชาชาต : พม าถลาล ก ล ทธ ชาต น ยมอย างร นแรง, ความเกล ยดช งทางศาสนาและความข ดแย ง" ว นท 16 ม นาคม ในรายงานตามวาระต อคณะมนตร ส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต (HRC) น น นาง Yanghee Lee ท ตพ เศษฝ ายส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ประจ าประเทศพม า กล าวว า ร ฐบาลพม าย งคงแสดงถ ง "ส ญญาณของ ความถดถอย" อย างต อเน อง โดยในรายงานย งรวมถ งประเด นความก งวลส าค ญๆ อ นได แก : ข อจ าก ดเก ยวก บช องว างในระบอบประชาธ ปไตย, กฎหมายเก ยวก บส อ ซ งก าหนดให ม ข อจ าก ดในเสร ภาพ ทางการแสดงออกและการขาดการให คาปร กษาแก สาธารณชนในกระบวนการจ ดท าร างพระราชบ ญญ ต การ ออกอากาศ ความจ าเป นในการปฏ ร ปร ฐธรรมน ญเพ อแก ไขป ญหาบทบาททางการเม องของทหาร การลดส ทธ ทางการเม องของผ ถ อบ ตรประจ าต วประชาชนชน ดช วคราว การเล อกปฏ บ ต ต อชาวโรฮ งญาในท องถ นของร ฐอาระก น การควบค มต วน กโทษการเม อง รวมถ งเกษตรกร การจ บก มท เก ดข นอย างต อเน องและการค มข งผ ท าการประท วงอย างสงบและการใช ก าล งเก นขอบเขตของตารวจ ในการจ ดการก บการประท วง การข มข และการจ าค กท เก ดข นอย างต อเน องก บน กข าวและผ พ ท กษ ส ทธ มน ษยชน เหต ส รบท เก ดข นใหม, การโจมต ผ แทนการท ตด านมน ษยธรรมและผ พล ดถ นน บหม นท เก ดข นในเขตปกครอง ตนเองโกก าง ร ฐฉาน การย ดเอาท ด นท าก นละการบ งค บไล ท ย งเก ดข นอย างต อเน องท วประเทศ ความล มเหลวในการน าเอาเจ าหน าท ทางการมาร บผ ดชอบต อการกระท าท เป นการละเม ดกฎหมายส ทธ มน ษยชน ระหว างประเทศอย างร ายแรง ความค บหน าจากการท ร ฐสภาผ านส ร างกฎหมายในเร องเช อชาต และศาสนา ซ งไม สอดคล องก บกฎหมายส ทธ มน ษยชนระหว างประเทศและไม สามารถจ ดการต นเหต เช อเพล งซ งก อให เก ดความต งเคร ยดระหว างศาสนาได โดยหล งจากท ม การส งรายงานของนางไปย งข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต น น พระภ กษ สงฆ ห วร นแรง U Wirathu ออกมาข มข ท ตพ เศษประจ าสหประชาชาต บนหน า Facebook ของเขาด วยการปล กระดมให ผ คน "หาว ธ ท จะ สอนบทเร ยนหญ งจ ญไรคนน " ซ งส าหร บปฏ ก ร ยาตอบสนองต อเหต การณ ด งกล าวน น ในว นท 20 ม นาคม คณ กรรมการประสานงานการดาเน นมาตรการพ เศษได ออกมาแถลงประณามคาพ ดอ นแสดงถ งความเกล ยดช งโดยตรง เพ อต อต านท ตพ เศษประจ าสหประชาชาต และเร ยรกร องให ร ฐบาลพม าดาเน นมาตรการท จ าเป นเพ อแก ไขป ญหาและ และดาเน นคด ก บการกระท าในล กษณะการย วย ให เก ดความร นแรงเช นน 10

11 ข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต ร บรองร างมต เก ยวก บพม า ว นท 27 ม นาคม คณะมนตร ส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ได ร บรองร างมต อย างเป นเอกฉ นท เก ยวก บสถานการณ ส ทธ มน ษยชนในประเทศพม า โดยร างมต ด งกล าวได แสดงความก งวลในเร องด งต อไปน : การเพ มข นของล ทธ ชาต น ยม-บนพ นฐานของการไม ยอมร บชนกล มน อยทางศาสนาและชาต พ นธ เช นเด ยวก บการ ไม ยอมร บองค การสหประชาชาต และองค กรระหว างประเทศอ น ๆ สถานการณ ของโรฮ งญาและชนกล มน อยอ น ๆ ในร ฐอาระก น รวมถ งการดาเน นคด เก ยวก บความร นแรงและการ ละเม ดท เก ดเพ มมากข น; รายงานเก ยวก บการบ กโจมต ชนกล มน อยชาวม สล มในส วนอ น ๆ ของประเทศพม า; และการ ข มข องค การสหประชาชาต และเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านมน ษยธรรมอ น ๆ ในร ฐอาระก น การประกาศของร ฐบาลพม าให บ ตรประจ าต วประชาชนช วคราวท กชน ด หมดอาย ลงในว นท 31 ม นาคม 2015 ซ ง ปฏ เสธส ทธ ชาวโรฮ งญาท ถ อบ ตรประจ าต วร ปแบบอ นๆ และต ดส ทธ ในการออกเส ยงลงคะแนนเล อกต งใด ๆ ความล าช าท เก ดข นอย างต อเน องในการเป ดส าน กงานข าหลวงใหญ สหประชาชาต เพ อส ทธ มน ษยชน (OHCHR) ในประเทศ ท งน มต ด งกล าวส งเสร มให ร ฐบาลพม าดาเน นการอย าง "เต มร ปแบบ, โปร งใสและเป นอ สระ" ในการส บสวนสอบสวน รายงานท งหมดเก ยวก บการละเม ดส ทธ มน ษยชนและเพ อให แน ใจว าจะได ต วผ กระท าผ ดมาร บผ ดชอบ มต ด งกล าวย ง เร ยกร องให ร ฐบาลพม าปล อยต วน กโทษทางการเม องท ย งคงถ กค มข ง รวมถ งผ ท เพ งถ กควบค มต ว หร อเพ งถ กต ดส นว า ม ความผ ด นอกจากน มต ด งกล าวย งได ขยายอาณ ต การดารงตาแหน งของผ รายงานพ เศษด านส ทธ มน ษยชนในพม า ประจ าองค การสหประชาชาต ต อไปอ กเป นเวลาหน งป ร ฐบาลพม าย งคงดาเน นการจ บก มและค มข งตามอาเภอใจต อไป ในเด อนม นาคม ร ฐบาลพม าย งคงท าการจ บก มและค มข งน กเคล อนไหว, ผ เช ยวชาญด านส อมวลชนและเจ าของ ก จการต างๆ ตามอ าเภอใจ 11 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการในเม อง Monywa เขตปกครอง Sagaing จ บก มต ว Soe Hlaing ผ น าน กศ กษาของ คณะกรรมการรณรงค เพ อการปฏ ร ปการศ กษาท เป นประชาธ ปไตย (Action Committee for Democratic Education - ACDE) เน องจากเขาปลดธงประจ าชาต ลงและช ธงประจ าสหภาพน กศ กษาข นแทน ณ ว ทยาล บในเม อง Monywa ในระหว างการประท วงของกล มน กศ กษาในช วงเด อนก มภาพ นธ ท ผ านมา 17 ม นาคม: ศาลเม อง Bahan กร งย างก ง ม คาส งต ดส นจ าค ก Tun Thurein เจ าของบาร V Gastro พร อมด วย ผ จ ดการร านอ กสองคน ค อ Htut Ko Ko Lwin และ Philip Blackwood เป นเวลาสองป คร ง พร อมก บการท างานหน ก ภายใต มาตรา 295 (a) และ 188 ของประมวลกฎหมายอาญาในข อหา ด หม น ศาสนาและฝ าฝ นคาส งของ 11

12 ข าราชการ โดยข อหาด งกล าวน ม ส วนเก ยวข องมาจากการลงร ปภาพพระพ ทธเจ าสวมใส ห ฟ งบนหน าเฟซบ คเม อง เด อนธ นวาคม 2014 [รายละเอ ยดต ดตามได จากสถานการณ ในประเทศพม า ฉบ บเด อน ธ นวาคม 2014] 18 ม นาคม: ศาลเม อง Moulmein ร รฐมอญ ม คาส งต ดส นจ าค กสองน กข าวของหน งส อพ มพ Myanmar Post เป น เวลาคนละสองเด อน ภายใต มาตราท 500 แห งประมวลกฎหมายอาญาในข อหาต พ มพ ข อความหม นประมาทการ แต งต งทหารเป นสมาช กสภาผ แทนราษฎรทหาร เม อว นท 29 มกราคม ม นาคม: ตารวจในกร งม ณดะเลย จ บก มต วสองน กศ กษาน กเคล อนไหวจากการท พวกเขาเข ยนภาพวาดบนผน ง โดยเร ยกประธานาธ บด Thein Sein และพลอากาศโท Ko Ko ร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทยของร ฐบาลพม าว า "ผ ก อการร าย" และเร ยกร องให ปล อยต วน กศ กษาท ถ กจ บก มต วไปในระหว างการประท วงท เก ดข นในกร งย างก งและ เม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อว นท 5 และ 10 ม นาคมตามล าด บ ท งน เจ าหน าท ทางการได ปล อยต วท งสอง คนในช วงเช าว นร งข น 23 ม นาคม: ศาลในเม อง Chan Aye Thazan กร งม ณดะเลย ม คาส งต ดส นจ าค ก Thein Aung Myint และ Saw Hla Aung สมาช กของ Movement for Democracy Current Force (MDCF) เป นเวลาหกเด อนภายใต มาตราท 18 ในกฎหมายการช มน มและประท วงอย างส นต เน องมาจากพวกเขาเป นผ น าในการประท วงอย างสงบเพ อต อต านการ ข นราคาค าไฟฟ าเม อว นท 27 ม นาคม 2014 ท งน ศาลย งม คาส งต ดส นจ าค ก Kyaw Myo Htun และ Khet Khet Tin เป นเวลาหกเด อนในข อหาเด ยวก นจากการม เก ยวข องในการประท วงเม อว นท 27 ม นาคม แม ว าพวกเขาไม ได เข าร วม ในการประท วงด งกล าวก ตาม ผ นาช มชนโรฮ งญาถ กจาค กอ กคร งจากการประท วงในร ฐอาระก นเม อป 2013 ว นท 3 ม นาคม ศาลเขตประจ าร ฐอาระก นในเม อง Akyab [Sittwe] ม คาส งต ดส นลงโทษจ าค กอ กคร งแก ชายชาว โรฮ งญาส คนจากการท พวกเขาม ส วนร วมในการประท วงความพยายามของเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องของร ฐบาล พม าท จะท าการข นทะเบ ยนผ พล ดถ นชาวโรฮ งญาเป น เบงกาล ท เก ดข นเม อเด อนเมษายน 2013 ท งน ศาลม คาส งต ดส นจ าค ก Ba Thar, Kyaw Myint และล กชายของเขา Hla Myint เป นเวลาแปดป ภายใต มาตราท 147, 333 และ 395 แห งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากน ศาลย งต ดส นจ าค ก Kyaw Khin เป นเวลาห าป ภายใต มาตราท 147, 333 แห งประมวลกฎหมายอาญาด วย โดยก อนหน าน Ba Thar ได ร บการต ดส นให พ นข อหาท งหมดใน ขณะท Kyaw Myint และ Hla Myint ร บโทษจ าค กแล วถ กปล อยต วเม อเด อนต ลาคม 2014 จากการน รโทษกรรม โดย คาส งประธานาธ บด ส วน Kyaw Khin ได ร บการปล อยต วออกมาหล งจากท ได ร บโทษของเขา โดย ท งส คนถ ก ดาเน นคด อ กคร งหล งจากท เจ าหน าท กฎหมายของร ฐอาระก นได ย นอ ทธรณ คาต ดส นเด ม 12

13 การพล ดถ นฐานท อย ชาวโรฮ งญาหล งไหลไปย งประเทศบ งคลาเทศ ในเด อนม นาคม ชาวโรฮ งญาซ งพยายามเด นทางไปย งประเทศบ งคลาเทศย งคงต องเผช ญก บการจ บก มและถ กส งต ว กล บ 6 ม นาคม: เจ าหน าท กองก าล งร กษาชายแดนบ งคลาเทศ (BGB) ปะทะก บกล มของชาวโรฮ งญาอย างน อย 300 คน ซ งข ามเข ามาย งประเทศบ งคลาเทศในบร เวณใกล ก บตลาด Cox โดยเจ าหน าท ทางการบ งคลาเทศสามารถควบ ค สต วและส งกล บชาวโรฮ งญาจ านวน 136 คน ขณะท คนท เหล อน นหน ไปได 9 ม นาคม: เจ าหน าท กองก าล งร กษาชายแดนบ งคลาเทศจ บก มต วชาวโรฮ งญาได 14 คนท พยายามเข าประเทศ บ งคลาเทศผ านทางตลาด Cox และส งพวกเขาไปข งในว นต อมา 10 ม นาคม: เจ าหน าท กองก าล งร กษาชายแดนบ งคลาเทศจ บก มชาวโรฮ งญาเก าคนได ในตลาด Cox และส งต ว พวกเขากล บพม า แรงงานต างด าวชาวพม ากลายเป นแรงงานทาส ว นท 25 ม นาคม รายงานการสอบสวนของส าน กข าว AP พบว า บร ษ ทประมงของไทยม การใช แรงงานพม าเย ยง แรงงานทาส โดยก ปต นเร อประมงบ งค บให แรงงานท ท ตกเป นเหย อการค ามน ษย ท างานกะละ 22 ช วโมง, ท บต และ ทรมานพวกเขาและไม ให พวกเขาได บร โภคน าสะอาด นอกจากน นายหน าย งข งเหย อไว ในกรง ณ เม อง Benjina จ งหว ด Maluku ประเทศอ นโดน เซ ยและขายพวกเขาให แก ก ปต นเร อในราคาประมาณคนละ 1,000 ดอลลาร สหร ฐฯ นอกจากน แรงงานต างด าวชาวพม าย งต องเผช ญก บป ญหาต างๆ ในท วท งภ ม ภาคอาเซ ยน 18 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการไทยและเจ าหน าท ทหารไทยบ กเข าตรวจค นบ านเร อนต างๆ ของแรงงานต างด าว และจ บก มแรงงานชาวพม าและก มพ ชา 100 คน ในจ งหว ดชลบ ร ประเทศไทย ในข อหาล กลอบเข าประเทศอย างผ ด กฎหมาย 22 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการไทยจ บก มต วแรงงานต างด าวชาวพม าได ส บคนและในข อหาล กลอบเข าประเทศ อย างผ ดกฎหมาย 25 ม นาคม: เจ าหน าท ทางการมาเลเซ ยส งต วแรงงานต างด าวชาวพม า 102 คนท ถ กจ บก มในข อหาล กลอบเข า ประเทศอย างผ ดกฎหมายหร ออย ในประเทศเก นระยะเวลาท ก าหนดในว ซ าให แก เจ าหน าท ทางการพม า ท งน ม รายงานว า แรงงานจ านวนมากถ กทรมาณและถ กล ามโซ ไว ในขณะท อย ในศ นย ก กก นในกร งก วลาล มเปอร 30 ม นาคม: ตารวจไทยจ บก มและส งกล บแรงงานต างด าวชาวพม า 76 คน ซ งในจ านวนน ม ชาวโรฮ งญารวมอย ด วยหกคนได บนขบวนรถไฟท ก าล งม งหน าไปย งจ งหว ดนครศร ธรรมราช ประเทศไทย 13

14 ประเด นระหว างประเทศ จ นไม พอใจการถ กล กหลงจากการโจมต ทางอากาศของกองท พพม า เด อนม นาคม จากการโจมต ทางอากาศของกองท พพม าในเขตปกครองตนเองโกก าง ร ฐฉาน เก ดม ล กหลงจากการ โจมต ตกลงในจ งหว ดย นนาน ประเทศจ นถ งส คร ง จ ดชนวนให เก ดการประณามจากประเทศจ น 8 ม นาคม: เคร องบ นรบของกองท พพม าท งระเบ ดส ล กลงในเม อง Mengding 11 ม นาคม: ก าล งทหารพม าเป ดฉากการโจมต ทางอากาศย งกองก าล งแห งกองท พส มพ นธม ตรชาต ประชาธ ปไตย พม า (MNDAA) ในบร เวณใกล ก บชายแดนจ น-พม าในเม อง Laogai ท งน ระเบ ดส ล กท ตกลงในฝ งประเทศจ น 13 ม นาคม: เคร องบ นหลายล าของกองท พพม าท งระเบ ดลงในไร อ อยในเม อง Lincang ท าให ม เกษตรกรห าคน เส ยช ว ตและอ กแปดคนได ร บบาดเจ บ 20 ม นาคม: เคร องบ นกองท พพม าท งระเบ ดหลายล กลงในเม อง Mengdui ซ งม หลายล กตกลงในค ายผ ล ภ ย ผลจากการโจมต ท เก ดข นด งกล าวน น ท าให ในว นท 14 ม นาคม กระทรวงกลาโหมของจ นได ส งคาเต อนไปย งร ฐบาล พม าโดยกล าวว า ทางร ฐบาลพม าต องแสดงคาขอโทษต อเหต ระเบ ดท เก ดข นเม อว นท 13 ม นาคม, ท าการลงโทษ ผ ร บผ ดชอบและจ ายเง นชดเชยแก ครอบคร วของเหย อ เศรษฐก จ การบร หารจ ดการเศรษฐก จและป ญหาข อจาก ดเก ยวก บธ รก จท ด น ม รายงานสองฉบ บต พ มพ ในว นท 24 ม นาคมเก ยวก บข อจ าก ดในการท าธ รก จในประเทศพม า รายงานเร อง Myanmar Investment Clilmate Assessment ของกล มเคร อธนาคารโลกพบว า การท าธ รก จ เอกชนในประเทศพม าน นม ข อจ าก ดจากการขาดแคลนความสามารถในการเข าถ งทางการเง น, ความยากล าบากใน การได ร บส ทธ การใช ท ด น, กระแสไฟฟ าและแรงงานท ขาดท กษะ รายงานของธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเช ยในช อ Myanmar: Cross-Cutting Governance Challenges ระบ ย า ว าการขาดการก าก บด แลเศรษฐก จ โดยเฉพาะอย างย งในส วนของระบบกฎหมายและขอบเขตในการก าก บด แล ธ รก จ; ป ญหาท เก ดข นในตลาดท ด น อ นเน องมาจากป ญหาหล กจากการท กองท พเข ามาย ดท ด น และการท าสงคราม ในระบบราชการท เก ดข นอย างแพร หลาย 14

15 ร ฐบาลพม าลงนามส ญญาแบ งป นผลผล ต, อน ม ต คาขออน ญาตเพ มมากข น ในเด อนม นาคม ร ฐว สาหก จ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ภายใต การควบค มการท างานของ กระทรวงพล งงานของร ฐบาลพม า ได ลงนามในส ญญาแบ งป นผลผล ตร วมก บบร ษ ทพล งงานต างชาต เพ มมากข น: 20 ม นาคม: ร ฐว สาหก จ MOGE ลงนามในส ญญาแบ งป นผลผล ตก บเคร อบร ษ ทกล ม BG ของสหราชอาณาจ กร และบร ษ ทร วมท น Woodside Energy ของออสเตรเล ย เพ อการส ารวจแปลงส มปทานน าม นน าต น A4 และ A7 และ แปลงส มปทานน าม นและก าซธรรมชาต น าล ก AD2 และ AD5 ในอ าวเบงกอล 24 ม นาคม: ร ฐว สาหก จ MOGE ลงนามในส ญญาแบ งป นผลผล ตก บ Unocal ซ งเป นกล มบร ษ ทในเคร อ Chevron ของสหร ฐอเมร กา เพ อการส ารวจแปลงส มปทานน าม นนอกชายฝ ง A5 ในอ าวเบงกอล 31 ม นาคม: ร ฐว สาหก จ MOGE ลงนามในส ญญาแบ งป นผลผล ตก บบร ษ ท Reliance Industries ของประเทศ อ นเด ย เพ อการส ารวจแปลงส มปทานน าม นน าต น M17 และ M18 ในฝ งทะเลอ นดาม น 31 ม นาคม: ร ฐว สาหก จ MOGE ลงนามในส ญญาแบ งป นผลผล ตก บบร ษ ท Eni ของประเทศอ ตาล และบร ษ ทร วม ท น Petro ของประเทศเว ยดนาม เพ อการส ารวจแปลงส มปทานน าม นน าล ก MD2 ในอ าวเบงกอลและแปลงส มปทาน น าม นน าล ก MD4 ในฝ งทะเลอ นดาม น ข าวอ นๆ ของประเทศพม าในเด อนม นาคม ในการกระจายเส ยงผ านทางสถาน ว ทย ประจ าเด อนน น ประธานาธ บด Thein Sein กล าวว า การเล อกต ง ท วไปในป 2015 น นจะจ ดข นในเด อนพฤศจ กายนน 2 ในกร งเนป ดอ ประธานาธ บด Thein Sein ได เข าพบก บนางอองซานซ จ เพ อหาร อร วมก นเก ยวก บการแก ไข ร ฐธรรมน ญและการเล อกต งท วไป ป องค กร WHO และ UNICEF ร องขอกล บเข าไปเร มท าก จกรรมเก ยวก บการสร างภ ม ค มก นโรคในเขตปกครอง ตนเองโกก าง ร ฐฉาน ซ งม อ ก 11 หม บ านท ย งไม ได ร บการฉ ดว คซ นตามโปรแกรมการฉ ดว คซ นแห งชาต อ น เน องมาจากการถ กข ดจ งหวะด วยการส รบในพ นท ท เก ดปะท ข นมาอ กคร ง 3 องค กรน รโทษกรรมสากลและ ICJ ออกแถลงการณ ร วมเร ยกร องให ร ฐสภาท จะปฏ เสธหร อแก ไขอย าง กว างขวางส ค าของ 'การแข งข นระด บชาต และศาสนาค มครอง' แพคเกจซ งจะปกป องการเล อกปฏ บ ต อย าง กว างขวางและม ความเส ยงต อความร นแรงเต มน าม นก บชนกล มน อยทางศาสนา 3 ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงการต างประเทศของร ฐบาลพม า Thant Kyaw ส งแถลงการณ เก ยวก บ สถานการณ ส ทธ มน ษยชนของประเทศพม า ฉบ บท 28 ต อข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต 9 องค กร UNFPA ระบ ว า สตร ราว 4,000 คน ซ งได เข าไปย งศ นย ให การสน บสน นสตร หกแห งในร ฐอาระก นน น 80% เป นผ ท ตกเป นเหย อของการใช ความร นแรงทางเพศ 10 องค การน รโทษกรรมสากลออกแถลงการณ ประณามการสลายการประท วงของน กศ กษาท ท าการประท วง 15

16 อย างสงบในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu โดยเร ยกร องให ให ย ต การใช ก าล งอย างไม จ าเป นและการท ตารวจสลายการประท วงโดยใช ก าล งเก นความจ าเป น 10 องค กร HRW ออกแถลงการณ เร ยกร องให ตารวจในประเทศพม าย ต การสลายการประท วงของน กศ กษาและ ดาเน นการสอบสวนและดาเน นคด ก บผ ท ร บผ ดชอบในการใช ก าล งเก นกว าเหต ก บผ ประท วง 10 องค กร Network for Human Rights Documentation ประเทศพม า เผยแพร รายงานม เอกสารระบ ถ งกรณ การละเม ดส ทธ มน ษยชนท วประเทศพม าต งแต เด อนกรกฎาคมถ งธ นวาคม 2014 จ านวน 107 กรณ และ กล าวว า ร ฐบาลพม าดาเน นการโดยม ความค บหน าเพ ยงแค เล กน อยในการปกป องส ทธ มน ษยชนของ ประชาชน 12 Forest Trends องค กรพ ฒนาเอกชนของสหร ฐอเมร กา เผยแพร รายงานขององค กรในช อ Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to Deforestation, Conversion Timber, and Land Conflicts ซ งพบว า ร รฐบาลพม าได จ ดสรรท ด นอย างน อย 5.2 ล านเอเคอร ของป าในประเทศพม า ส าหร บ เตร ยมการก อสร างโครงการขนาดใหญ ท ย งไม ได ม การดาเน นการและร ฐบาลพม าได ร บเง นจ านวน 621 พ น ล านจ าต (ราว600 ล านดอลลาร สหร ฐฯ) จากการต ดไม เพ อการค าในพ นท เหล าน 13 ในกร งก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย นาย Najib Razak นายกร ฐมนตร ของมาเลเซ ยและประธานาธ บด Thien Sein ได ประช มรร วมก นและเห นชอบในการยกเว นการขอว ซ าเข าประเทศแก เจ าหน าท ของร ฐและน ก ธ รก จท เด นทางระหว างท งสองประเทศ 17 องค กรน รโทษกรรมสากลออกแถลงการณ ประณามการจ าค กสองผ จ ดการและเจ าของบาร ในเม อง Bahan กร งย างก งเป นเวลาสองป คร งจากข อหาด หม นศาสนา และเร ยกร องให ม คาพ พากษาใหม เพ อเสร ภาพ ทางการแสดงออก 17 ศาลเม อง Chaung U Township เขตปกครอง Sagaing ต งข อหา Htin Lin Oo สมาช กพรรค NLD ภายใต มาตรา 295 (a) และ 298 แห งประมวลกฎหมายอาญาอ นเน องมาจาก การด หม น ศาสนาพ ทธ ในระหว าง การกล าวส นทรพจน เม อว นท 23 ต ลาคม ซ งเขาได กล าวว พากษ ว จารณ องค กรเพ อการปกป องเช อชาต และ ศาสนา 18 นาง Yanghee Lee ท ตพ เศษฝ ายส ทธ มน ษยชนแห งสหประชาชาต ประจ าประเทศพม า เร ยกร องให ร ฐบาล พม าแก ไขป ญหาท าทายท ดาเน นมาอย างต อเน องในประเทศพม า รวมถ งป ญหาการใช ก าล งเก นกว าเหต และ อย างไม เหมาะสมในการสลายการประท วงในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu เม อว นท 10 ม นาคม 18 ศาลเม อง Pyinmana ของกร งเนป ดอ ม คาส งต ดส นจ าค กประชาชนห าคนเป นเวลา 21 ป ร วมก บการร บโทษ ท างานหน กภายใต พระราชบ ญญ ต ข อก าหนดฉ กเฉ น ป 1950 จากการแจ งความเท จกรณ การถ กข มข น ซ งม ส วนเก ยวข องก บเหต การณ ความไม สงบท เก ดข นในกร งม ณดะเลย เม อเด อนกรกฎาคม 2014 ท ผ านมา 19 คณะกรรมการการเล อกต งของร ฐบาลพม าออกจรรยาบรรณส าหร บผ ส งเกต การณ การเล อกต งท งในและนอก ประเทศ 20 ณ การประช มให คาปร กษาต อประชาชนในกร งย างก งเก ยวก บกฎหมายการลงท นท ท าการเสนอน น องค กร 16

17 ภาคประชาส งคมว พากษ ว จารณ ร างกฎหมายด งกล าวว าเป นการให การปกป องเพ ยงแค น กลงท นเท าน นและ ย งขาดบทบ ญญ ต เก ยวก บประเด นส าค ญต าง ๆ อาท เช น การย ดท ด นท าก นและความเส ยหายทางด าน ส งแวดล อมท เก ดจากการพ ฒนาโครงการ 20 ในการให ส มภาษณ ก บสถาน โทรท ศน BBC น น ประธานาธ บด Thein Sein ได กล าวให การปกป องตารวจใน เหต สลายการประท วงน กศ กษาในเม อง Letpadan เขตปกครอง Pegu ท เก ดข นเม อว นท 10 ม นาคม และ การท กองท พพม าย งคงม บทบาททางการเม อง 24 ธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเช ยเผยแพร รายงานแนวโน มของการพ ฒนาประจ าป ของธนาคาร ซ งคาดการณ ว า ผล ตภ ณฑ มวลรวม (จ ด พ ) ในประเทศพม าจะม อ ตราการเต บโต 8.3% ในป งบประมาณ ร วมก บ อ ตราเง นเฟ อซ งม แนวโน มเพ มข นจาก 5.9% เป น 8.4% 26 องค กร HRW ออกแถลงการณ เร ยกร องให ร ฐบาลพม าย ดระยะเวลาก าหนดเส นตายส าหร บข อค ดเห น สาธารณชนเก ยวก บร างกฎหมายการลงท นฉบ บใหม และให ม การปร กฤษาอย างจร งจ ง ร วมก บองค กรภาค ประชาส งคม ก อนท จะส งร างพระราชบ ญญ ต ด งกล าวแก ท ประช มร ฐสภา 27 Moe Kyaw Than อาสาสม ครองค กรกาชาดสากล ประเทศพม า เส ยช ว ตท โรงพยาบาล General ภายหล ง จากถ กย งในระหว างเหต โจมต ขบวนรถกาชาดเม อว นท 17 ก มภาพ นธ ในเม อง Laogai เขตปกครองตนเอง โกก าง ร ฐฉาน 28 กระทรวงการต างประเทศร ฐบาลพม าออกแถลงการณ ปฎ เสธมต แก ไขป ญหาสถานการณ ส ทธ มน ษยชนใน ประเทศพม าของข าหลวงใหญ ผ ล ภ ยแห งสหประชาชาต รวมถ งในเร องของการใช คาว า โรฮ งญา 30 ในกร งเว ยงจ นท ประเทศลาว นาย Choummaly Sayasone ประธานาธ บด เข าพบก บรองประธานาธ บด Nyan Tun รายงานอ นๆ เก ยวก บประเทศพม าในเด อนม นาคม 2558 Monthly Chronology of Burma s Political Prisoners for February 2015, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Annual Report 2014, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Asian Development Outlook 2015, Asian Development Bank (ADB) Myanmar: Cross-Cutting Governance Challenges, Asian Development Bank (ADB) Preliminary Findings of The Carter Center Expert Mission to Myanmar December 2014 February 2015, Carter Center Commercial Agriculture Expansion in Myanmar: Links to Deforestation, Conversion Timber, and Land Conflicts, Forest Trends 17

18 Midnight Intrusions: Ending Guest Registration and Household Inspections in Myanmar, Fortify Rights Persecution of the Rohingya in Burma/Myanmar and the Responsibility to Protect, Global Centre for the Responsibility to Protect Another Nargis Strikes Every Day: Post-Nargis Social Impacts Monitoring Five Years On, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) Guns, Cronies, and Crops, Global Witness Hidden Hands Behind Communal Violence in Myanmar: Case Study of the Mandalay Riots, Justice Trust Report on the Human Rights Situation in Burma (July-December 2014), Network for Human Rights Documentation- Burma (ND-Burma) From Novelty to Normalcy: Polling in Myanmar s Democratic Transition, Open Society Foundations (OSF) Human Rights and Democracy: The 2014 Foreign & Commonwealth Office Report, UK Foreign Commonwealth Office (UK FCO) Myanmar: Humanitarian Bulletin, Issue: 1 to 31 January, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) Myanmar: Humanitarian Bulletin, Issue: 1 to 28 February, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee Myanmar Investment Climate Assessment, World Bank 18

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information