รายงานการเง น Financial Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการเง น Financial Report"

Transcription

1 รายงานการเง น Financial Report

2 รายงานประจ าป 2556 องค การจ ดการน าเส ย 86 องค การการน าเส ย หมายเหต ประกอบงบการเง น ส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ การจ ดต งองค การ องค การจ ดการน าเส ย (อจน.) จ ดต งข นตาม พระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการน าเส ย พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ เด มม ว ตถ ประสงค ในการจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวม ส าหร บการบ าบ ดน าเส ย ภายในเขตพ นท จ ดการน าเส ย ได แก กร งเทพมหานคร นครปฐม นนทบ ร ปท มธาน สม ทรปราการ สม ทรสาคร และพ นท อ น ตามท คณะร ฐมนตร ก าหนดโดยประกาศในราชก จจาน เบกษา ต อมาม การแก ไขเพ มเต มว ตถ ประสงค ให องค การจ ดการน าเส ยสามารถ เข าบร หารหร อร บจ ดการเก ยวก บการจ ดการน าเส ยของระบบบ าบ ดน าเส ยท ผ อ นจ ดให ม ข นท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย โดยเร ยกเก บค าตอบแทนได ด งน นว ตถ ประสงค ในการจ ดต งตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการน าเส ย (ฉบ บท 3) พ.ศ ท แก ไขเพ มเต มแล ว ค อ องค การจ ดการน าเส ยม ว ตถ ประสงค ในการจ ดให ม ระบบบ าบ ดน าเส ยรวมส าหร บการบ าบ ดน าเส ยภายในเขตพ นท จ ดการน าเส ยและการให บร การร บบร หารหร อจ ดการระบบบ าบ ดน าเส ยท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย รวมท งบร การหร อก จการ ต อเน องท เก ยวก บการจ ดการน าเส ยอย างม ประส ทธ ภาพในเช งเศรษฐก จ ภายใต ขอบว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง องค การจ ดการน าเส ย ม อ านาจกระท าการส ารวจ วางแผนปฏ บ ต การออกแบบก อสร าง ด าเน นการ จ ดการและบ าร งร กษาระบบบ าบ ดน าเส ยและระบบบ าบ ดน าเส ยรวม รวมท งต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการ ของระบบบ าบ ดน าเส ยท งในและนอกเขตพ นท จ ดการน าเส ย และระบบบ าบ ดน าเส ยรวมในเขตพ นท จ ดการน าเส ย การจ ดต งบร ษ ทจ าก ด หร อบร ษ ทมหาชนจ าก ดเพ อประกอบก จการจ ดการน าเส ยในเขตพ นท จ ดการน าเส ยการเข าร วมก จการก บหน วยงานอ นไม ว าจะเป น ของเอกชนหร อของร ฐท งในและนอกราชอาณาจ กร หร อก บองค การระหว างประเทศหร อถ อห นในบร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด เพ อประโยชน แก ก จการอ นอย ในว ตถ ประสงค ขององค การจ ดการน าเส ย ท งน ห ามม ให องค การจ ดการน าเส ยถ อห นเก นกว าร อยละสามส บ 2. เกณฑ การเสนองบการเง น 2.1 องค การจ ดการน าเส ยจ ดท างบการเง นส าหร บป ส นส ดว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 ตามหล กการบ ญช ท ร บรองท วไป 2.2 แม บทการบ ญช ใหม หร อปร บปร งใหม ก) แม บทการบ ญช - แม บทการบ ญช ฉบ บปร บปร งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 26 พฤษภาคม 2553 ข) มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการรายงานทางการเง น การต ความมาตรฐานการบ ญช และการต ความมาตรฐานการรายงาน ทางการเง นใหม หร อปร บปร งใหม - ม ผลบ งค บใช ส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 (ปร บปร ง 2552) เร อง การน าเสนองบการเง น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 2 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นค าคงเหล อ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 7 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบกระแสเง นสด มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 8 (ปร บปร ง 2552) เร อง นโยบายการบ ญช การเปล ยนแปลงประมาณการทางบ ญช และข อผ ดพลาด มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 10 (ปร บปร ง 2552) เร อง เหต การณ ภายหล งรอบระยะเวลารายงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 11 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส ญญาก อสร าง มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคารและอ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส ญญาเช า มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง รายได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม

3 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Wastewater Management Authority Footnotes to Financial Statement For the Year-ended 30 th September 2013 and Establishment of Organization Wastewater Management Authority (WMA) was founded under the Royal Decree Establishing the Wastewater Management Authority B.E. 2538, which was later amended (No.2) in B.E and (No.3) in B.E In accordance with the Royal Thai Government Gazette, the former objective of the Wastewater Management Authority (WMA) was to provide the wastewater management areas of Bangkok Metropolitan, Nakhon Pathom, Nonthaburi, Prathumthani, Samut Prakarn, Samut Sakhon, and other areas with controlled wastewater treatment systems. Subsequently, the amendment of the former objective enables the Wastewater Management Authority to administer and operate wastewater treatment service for the wastewater management within and outside the wastewater management areas of responsibility by fee collection. Thus the amendment of the Royal Decree Establishing Wastewater Management Authority (No.3) in B.E concludes that the objectives of the establishment of Wastewater Management Authority (WMA) are to set up a centralize wastewater treatment system within the controlled wastewater management areas of responsibility and to economically and effectively provide any other wastewater treatment related services. In the pursuance to these objectives, Wastewater Management Authority (WMA) is entitled with the right to conduct survey research, develop operation plan, design, construct, manage and maintain the wastewater treatment system and the central wastewater treatment system, to follow up and assess the wastewater treatment operational system within and outside the wastewater management areas of responsibility and the central wastewater treatment system within the controlled wastewater management areas. In addition, the organization also has the right to establish a limited or a public limited company in order to operate the wastewater management business in the controlled wastewater management areas; to enter into a business partnership with private or public companies within and outside Thailand or international organizations; to hold shares in the limited company or public limited company by which Wastewater Management Authority (WMA) is obliged to own no more than 30% of its shares in each company, for the interests of the organization s business within the objective framework. 2. Frameworks for the Presentation of Financial Statements 2.1 Wastewater Management Authority prepared the financial statements for the year ended 30 th September 2013 and 2012 guided by the generally accepted accounting principles. 2.2 New or Revised Accounting Framework a) Accounting Framework - Accounting Framework Bounded Volume effective from the period beginning 26th May 2010 b) Thai Accounting Standard, Thai Financial Reporting Standard, the Interpretation of the Financial Reporting Standard, and the new or revised Interpretation of the Financial Reporting Standard - Effective during the accounting period beginning or after 1 st January 2011 Thai Accounting Standards No.1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements Thai Accounting Standards No.2 (Revised 2009) Inventories Thai Accounting Standards No.7 (Revised 2009) Statement of Cash Flows Thai Accounting Standards No.8 (Revised 2009) Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors Thai Accounting Standards No.10 (Revised 2009) Events after the Reporting Period Thai Accounting Standards No.11 (Revised 2009) Construction Contracts Thai Accounting Standards No.16 (Revised 2009) Property, Plant and Equipment Thai Accounting Standards No.17 (Revised 2009) Leases Thai Accounting Standards No.18 (Revised 2009) Revenue 87

4 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 88 มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 24 (ปร บปร ง 2552) เร อง การเป ดเผยข อม ลเก ยวก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 26 เร อง การบ ญช และการรายงานโครงการผลประโยชน เม อออกจากงาน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 27 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบการเง นรวมและงบการเง นเฉพาะก จการ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 28 (ปร บปร ง 2552) เร อง เง นลงท นในบร ษ ทร วม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 29 เร อง การรายงานทางการเง นในสภาพเศรษฐก จท เง นเฟ อ ร นแรง มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส วนได เส ยในการร วมค า มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2552) เร อง ก ำไรต อห น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 34 (ปร บปร ง 2552) เร อง งบการเง นระหว างกาล มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 36 (ปร บปร ง 2552) เร อง การด อยค าของส นทร พย มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 37 (ปร บปร ง 2552) เร อง ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข นและส นทร พย ท อาจเก ดข น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 38 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นทร พย ไม ม ต วตน มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร มทร พย เพ อการลงท น มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 2 เร อง การจ ายโดยใช ห นเป นเกณฑ มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 3 (ปร บปร ง 2552) เร อง การรวมธ รก จ มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 5 (ปร บปร ง 2552) เร อง ส นทร พย ไม หม นเว ยนท ถ อไว เพ อขาย และการด ำเน นงานท ยกเล ก การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 31 เร อง รายได - รายการแลกเปล ยนเก ยวก บบร การโฆษณา การต ความมาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 15 เร อง ส ญญาการก อสร างอส งหาร มทร พย - ม ผลบ งค บใช ส ำหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 12 เร อง ภาษ เง นได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บความช วยเหล อจากร ฐบาล มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 21 (ปร บปร ง 2552) เร อง ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยน เง นตราต างประเทศ การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 10 เร อง ความช วยเหล อจากร ฐบาล - กรณ ท ไม ม ความเก ยวข อง อย างเฉพาะเจาะจงก บก จกรรมด ำเน นงาน การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 21 เร อง ภาษ เง นได - การได ร บประโยชน จากส นทร พย ท ไม ได ค ดค าเส อมราคาท ต ราคาใหม การต ความมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 25 เร อง ภาษ เง นได - การเปล ยนแปลงสถานภาพทางภาษ ของก จการหร อของผ ถ อห น 2.3 การเปล ยนแปลงนโยบายการบ ญช ในเร องผลประโยชน ของพน กงาน องค การจ ดการน ำเส ยได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 เร องผลประโยชน ของพน กงาน การประมาณการหน ส นผลประโยชน ของพน กงานค ำนวณตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ย (Actuarial Gains And Losses) โดยใช ว ธ ค ดลดซ งน ำข อม ลทางสถ ต มาเป นป จจ ยในการประมาณการจากม ลค าป จจ บ น ของผลประโยชน ท คาดว าจะต องจ ายในอนาคต โดยแสดงเป นส วนหน งของประมาณการหน ส น ผลแตกต างท เพ มข นหร อลดลง จากการประมาณการตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ยในแต ละป จะร บร เป นค าใช จ ายหร อร บร เป นรายได ในงวดป น น องค การจ ดการน ำเส ยได น ำนโยบายการบ ญช น มาใช ในป งบประมาณ 2555 โดยเล อกว ธ ท จะบ นท กร บร ส วนเพ มของประมาณการ หน ส นท งหมด เป นรายการปร บปร งก บก ำไรสะสมในการท น ำมาใช ในป แรก (ตามหน งส อท กค /ว95 ว นท 20 ต ลาคม 2554) ผ บร หารขององค การจ ดการน ำเส ยได ประเม นและเห นว าแม บทการบ ญช มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการรายงานทางการเง น การต ความมาตรฐานการบ ญช และการต ความมาตรฐานรายงานทางการเง นใหม หร อปร บปร งใหม ด งกล าวจะไม ม ผลกระทบอย างเป น สาระส ำค ญต องบการเง นส ำหร บป ท เร มม ผลบ งค บใช

5 Thai Accounting Standards No.19 Thai Accounting Standards No.23 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.24 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.26 Thai Accounting Standards No.27 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.28 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.29 Thai Accounting Standards No.31 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.33 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.34 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.36 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.37 (Revised 2009) Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Employee Benefits Borrowing Costs Related Party Disclosures Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Consolidated and Separate Financial Statements Investments in Associates Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Interests in Joint Ventures Earnings per share Interim Financial Reporting Impairment of Assets Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Intangible Assets Investment Property Share - Based Payments Thai Accounting Standards No.38 (Revised 2009) Thai Accounting Standards No.40 (Revised 2009) Thai Financial Reporting Standard No.2 Thai Financial Reporting Standard No.3 (Revised 2009) Business Combinations Thai Financial Reporting Standard No.5 (Revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Thai Accounting Standard Interpretations No.31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services Thai Financial Reporting Interpretations No.15 Agreements for the Construction of Real Estate - Effective during the accounting period beginning or after 1 st January 2013 Thai Accounting Standards No.12 Income Taxes Thai Accounting Standards No.20 (Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Thai Accounting Standards No.21 (Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Thai Accounting Standard Interpretations No.10 Government Assistance - No specified Relation to Operating Activities Thai Accounting Standard Interpretations No.21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non - Depreciable Assets Thai Accounting Standard Interpretations No.25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 2.3 Regarding the changes on accounting policy of employee benefits, Wastewater Management Authority has adopted Thai Accounting Standards No.19 on the subject of employee benefits and employee benefit liability estimation is calculated by using the discount rate to measure the actuarial gains and losses by adopting statistical data as factors to estimate present value of benefits which will be paid in the future by presenting the numbers as contingent liability by which the difference of an increase or decrease according to the actuarial gains and losses in each year is recognized as expenses or revenue at the beginning of the year. Wastewater Management Authority has adopted this particular accounting policy since the fiscal year 2012 by recognizing gains from contingent liability as retained earnings used during the first year (Refer to document no. Korkor /Wor95 dated October 20, 2011). Wastewater Management Authority executives have agreed upon that the accounting framework,thai Financial Reporting Standard, the Interpretation of the Financial Reporting Standard, and the new or revised Interpretation of the Financial Reporting Standard would have no significant effect on the financial statement of the effective year. 89

6 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 3. สร ปนโยบายการบ ญช ท ส ำค ญ 3.1 เง นงบประมาณท ได ร บจากร ฐบาล องค การจ ดการน ำเส ยได น ำมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บความช วยเหล อจากร ฐบาล โดยม แนวทางปฏ บ ต ตามหน งส อส ำน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ ท กค /ว. 131 ว นท 17 ธ นวาคม 2555 ด งน เง นอ ดหน นท เก ยวข องก บส นทร พย บ นท กเง นอ ดหน นจากร ฐบาลเป นรายได รอการร บร และทยอยร บร เป นรายได ในก ำไร หร อขาดท นตามเกณฑ ท เป นระบบและสมเหต สมผลตลอดอาย การใช งานของส นทร พย และไม บ นท กเง นอ ดหน นด งกล าวไปย ง ส วนของเจ าของโดยตรง เง นอ ดหน นท เก ยวข องก บรายได เป นรายได ในงบก ำไรขาดท นเบ ดเสร จ โดยแสดงเป นรายการแยกต างหากหร อแสดงไว ภายใต หมวดรายได อ น 3.2 ท ด น อาคารและอ ปกรณ องค การจ ดการน ำเส ยได น ำมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคารและอ ปกรณ มาใช เพ อให การบ นท ก บ ญช ท ด น อาคารและอ ปกรณ เป นไปตามหล ก Component Basis โดยจะแสดงต นท นของส นทร พย ท แยกส วนประกอบท ม น ยส ำค ญ และม อาย การใช งานไม เท าก นตามราคาท น ณ ว นท ได มาหร อก อสร างแล วเสร จ ด งน ส นทร พย ท ม ราคาท นต อหน วยไม เก น 30, บาท ร บร เป นค าใช จ ายท งจ ำนวนในงวดท ได มา ส วนส นทร พย ท ม ราคาท นต อหน วยเก น 30, บาทข นไป ร บร เป นส นทร พย ท งจ ำนวน โดยจ ดท ำทะเบ ยนค มส นทร พย ไว เพ อประโยชน ด านการควบค ม ค าเส อมราคา ค ำนวณจากราคาท นของส นทร พย โดยว ธ เส นตรง ตามอาย การให ประโยชน เช งเศรษฐก จ อาคารโรงบ ำบ ด/บ อส บ/สถาน ส บ 30 ป เคร องจ กรและอ ปกรณ 10 ป ระบบท อรวม/ท อส งน ำเส ย 10 ป ระบบสาธารณ ปโภค 10 ป เคร องใช ส ำน กงาน/เคร องม อและอ ปกรณ 5 ป ยานพาหนะ 5 ป งานภ ม ท ศน 5 ป ส นทร พย ไม ม ต วตน 5 ป ส นทร พย จากการร บบร จาค บ นท กบ ญช ค ก บส วนเก นท นจากการร บบร จาค ค าเส อมราคาของส นทร พย จากการ ร บบร จาคซ งไม ก อให เก ดรายได โดยตรงจะน ำไปห กจากส วนเก นท นจากการร บบร จาค งานระหว างท ำหร องานระหว างก อสร าง บ นท กบ ญช ค ก บรายได รอร บร จากงบประมาณตามราคาท นท ใช ในการก อสร าง 3.3 รายได เง นงบประมาณค างร บ รายได เง นงบประมาณค างร บเป นรายได จากเง นงบประมาณท เก ดข นแล วแต ย งไม ได ร บเง น จะบ นท กรายได จากเง นงบประมาณ ค างร บ ณ ว นส นป งบประมาณด วยจ ำนวนหน ส นท บ นท กบ ญช ตามเกณฑ คงค างไว และจะต องเบ กเง นงบประมาณมาเพ อจ ายช ำระหน 3.4 การร บร รายได และค าใช จ าย การร บร รายได และค าใช จ ายร บร ตามเกณฑ คงค าง 3.5 เง นสมทบกองท นส ำรองเล ยงช พ องค การจ ดการน ำเส ยและพน กงานได ร วมก นจ ดต งกองท นส ำรองเล ยงช พตามพระราชบ ญญ ต กองท นส ำรองเล ยงช พ พ.ศ โดยใช ช อว า กองท นส ำรองเล ยงช พ ไทยม นคง ซ งจดทะเบ ยนแล ว โดยพน กงานขององค การจ ดการน ำเส ยท เป นสมาช กจะต องจ าย เง นสะสมเข ากองท นในอ ตราไม ต ำกว าร อยละ 3 ถ งร อยละ 9 ของค าจ างแต ละเด อน และองค การจ ดการน ำเส ยจ ายเง นสมทบเข ากองท น ส ำหร บสมาช กแต ละคนในอ ตราร อยละ 9 ของค าจ างแต ละเด อนของสมาช กน บต งแต เด อนท เป นสมาช กตลอดอาย การท ำงาน กรณ ท สมาช ก ม อาย งานเก นกว า 20 ป ข นไป องค การจ ดการน ำเส ยต องจ ายเง นสมทบเข ากองท นส ำหร บสมาช กประเภทน ในอ ตราร อยละ 10 ของค าจ าง แต ละเด อน และร บร เป นค าใช จ ายในงบก ำไรขาดท นเบ ดเสร จประเภทค าใช จ ายในการด ำเน นงาน 90

7 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 3. Summary of Significant Accounting Policies 3.1 Government Grants Wastewater Management Authority has implemented Thai Accounting Standards No. 20 (Revised 2009) regarding the Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance as guided by document no. Korkor /Wor.131 issued by State Enterprise Policy Office which are as follows : Grants related to assets are recognized as accrued revenue and accumulated as revenue earned by profit or loss under a systemized and practical framework throughout the economic life of the assets and not to be recognized as the owner s assets Grants related to income are considered as net income and to be reported separately or presented under other income category. 3.2 Property, Plant and Equipment Wastewater Management Authority has adopted Thai Accounting Standards No.16 (Revised 2009) regarding Property, Plant and Equipment to ensure that the accounting for property, plants and equipments is executed in accordance to the principle of Component Basis by which the cost of asset is shown separately in regards to their differences in significance and economic life as of the acquired date or completed construction date which are as follows: Assets which cost per unit is less than 30,000 Baht are to be fully recognized as expenses in the acquisition period and assets which cost per unit exceeds 30,000 Baht are to be fully recognized as assets and registered under fixed asset register to provide direct control over these assets Depreciation is calculated by using straight line method depending on the economic useful life. Wastewater Treatment Plants/Pumps/Stations 30 Years Machinery and Equipment 10 Years Centralized Wastewater Pipes and Wastewater Pipelines 10 Years Public Utility System 10 Years Office Supplies/Tools and Equipments 5 Years Vehicles 5 Years Landscape Works 5 Years Intangible Assets 5 Years Donated Assets are to be recorded with surplus on donation by which asset depreciation of donated assets that do not generate direct incomes will be deducted from the surplus on donation Work in Process is to be recorded with differed income earned from budget cost of construction. 3.3 Accrued Budget Income Accrued budget income is an income incurred from budget but has not yet been collected. At the end of the fiscal year, the income will be recorded as the amount of unpaid debts and requisite to pay for these debts 3.4 Revenue and Expense Recognition Revenue and expense are recognized under the accrual basis 3.5 Provident Fund Wastewater Management Authority and staffs have set up provident fund in pursuant of the Provident Fund Act B.E under the name Registered Thai Munkong Provident Fund by which Wastewater Management Authority employees make contributions from a rate of 3% to 9% of monthly wage and Wastewater Management Authority provide grant-in-aid for its provident fund members at a rate of 9% of their monthly wages from the first month of their membership throughout the working life. If the employee s length of employment is over 20 years, Wastewater Management Authority is required to provide grant-in-aid at 10% of the monthly wage and recognize it as operating expenses under comprehensive income. 91

8 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4. ข อม ลเพ มเต ม 4.1 เง นสดและรายการเท ยบเท าเง นสด หน วย : ล านบาท เง นสด เง นฝากออมทร พย เง นฝากกระแสรายว น เง นฝากออมทร พย พ เศษ (ประก นต วพน กงาน) รวม เง นลงท นช วคราว เง นลงท นช วคราว ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 จ ำนวน ล านบาท และ ล านบาท เป นเง นฝากธนาคาร ประเภทประจ ำ 12 เด อน และ 24 เด อน 4.3 รายได ค างร บ หน วย : ล านบาท เง นงบประมาณค างร บ เง นสมทบจากการให บร การฯ ค างร บ ดอกเบ ยค างร บ รวม อาคารและอ ปกรณ - ส ทธ หน วย : ล านบาท ม ลค าตามบ ญช ราคาท น ค าเส อมราคาสะสม ราคาส ทธ ราคาส ทธ เคร องใช ส ำน กงาน เคร องม อและอ ปกรณ ยานพาหนะ อาคารโรงบ ำบ ด เคร องจ กรและอ ปกรณ ระบบท อรวม/ท อส งน ำเส ย บ อส บ/สถาน ส บ ระบบสาธารณ ปโภค งานภ ม ท ศน รวม ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 และ 2555 ค าเส อมราคาจ ำนวน 5.50 ล านบาท และ 6.33 ล านบาท และส วนเก นท น จ ำนวน 0.08 ล านบาท และ 0.11 ล านบาท 92

9 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4. Additional Information 4.1 Cash and Cash Equivalent Unit : Million Baht Cash Savings Deposits Current Deposits Special Savings Deposits (Employment Guarantee) Total Temporary Investment The amount of temporary investment as of September 30 th, 2013 and 2012 were million baht and million baht which were saved as 12 month and 24 month fixed deposit accounts. 4.3 Accrued Income Unit : Million Baht Accumulated Budget Grant in Aid Earned from Service Provision Accrued Interest Total Building and Equipment Net Unit : Million Baht Book Value Cost Accumulated Depreciation Net Price Net Price Office Supplies Tools and Equipment Vehicles Treatment Plants Machinery and Equipment Centralized Wastewater Pipes Pumping Stations Public Utility System Landscape Works Total As of September 30 th, 2013 and 2012, the amount of depreciation were 5.50 million baht and 6.33 million baht and the amount of capital surplus were 0.08 million baht and 0.11 million baht. 93

10 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4.5 ส นทร พย ไม ม ต วตน หน วย : ล านบาท ม ลค าตามบ ญช ราคาท น ค าเส อมราคาสะสม ราคาส ทธ ราคาส ทธ ส นทร พย ไม ม ต วตน รวม ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 ม การปร บปร งบ ญช เคร องใช ส ำน กงานเข าส นทร พย ไม ม ต วตน เน องจากเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ม ค า ต ดจ ำหน ายจ ำนวน 1.28 ล านบาท 4.6 งานระหว างท ำ หน วย : ล านบาท เทศบาลต ำบลบางปลาและเทศบาลต ำบลชะอวด ค าท ปร กษาควบค มงานก อสร างระบบฯ - ทต.นครช ยศร ค าก อสร างระบบบ ำบ ดน ำเส ยช มชนชนาดเล ก - ทต.นครช ยศร ค าพ ฒนาระบบสารสนเทศ - งานบร หารงานบ คคล งานพ สด ค าพ ฒนาระบบสารสนเทศ - งานบร หารความเส ยง ปร บปร งเว ปไซด รวม ประมาณการหน ส นผลประโยชน พน กงาน ข อสมม ต หล กในการประมาณการตามหล กการคณ ตศาสตร ประก นภ ย (Actuarial basis) 2556 อ ตราการเพ มข นของเง นเด อน 6.5% อาย ครบเกษ ยณ (ป ) 60 หน วย : ล านบาท ภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน ณ ว นต นงวด ปร บปร งภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน ภาระผ กพ นผลประโยชน พน กงาน ณ ว นส นงวด ท นร บจากงบประมาณ องค การจ ดการน ำเส ยเร มจ ดท ำงบการเง นต งแต ป งบประมาณ 2539 ถ งป งบประมาณ 2555 ได ร บร เง นอ ดหน นจากร ฐบาลท เก ยวข องก บส นทร พย เข าในส วนของท นในช อบ ญช ท นร บจากงบประมาณ ซ งไม สอดคล องก บหล กการ ของมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 (ปร บปร ง 2552) เร อง การบ ญช ส ำหร บเง นอ ดหน นจากร ฐบาล และการเป ดเผยข อม ลเก ยวก บ ความช วยเหล อจากร ฐบาล ซ งม ผลบ งค บใช ส ำหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มต นในหร อหล งว นท 1 มกราคม พ.ศ ตามหน งส อ ส ำน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จท กค /ว. 131 ว นท 17 ธ นวาคม 2555 เง นอ ดหน นท เก ยวข องก บส นทร พย ตามน ยาม ท ก ำหนดในมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 ให บ นท กเง นอ ดหน นจากร ฐบาลเป นรายได รอการร บร และทยอยร บร เป นรายได ในก ำไรหร อขาดท น ตามเกณฑ ท เป นระบบและสมเหต สมผลตลอดอาย การใช งานของส นทร พย และไม บ นท กเง นอ ดหน นด งกล าวไปย งส วนของเจ าของโดยตรง ด งน น องค การจ ดการน ำเส ยจ งได ปร บปร งบ ญช ท นร บจากงบประมาณ เข าบ ญช ก ำไรขาดท นสะสม และบ ญช รายได รอการร บร 94

11 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4.5 Intangible Assets Unit : Million Baht Book Value Cost Accumulated Amortization Net Price Net Price Intangible Assets Total As of September 30 th, 2013 and 2012, office supplies were recorded as intangible assets due to the amortization of the computer program which costs 1.28 million baht. 4.6 Work in Process Unit : Million Baht Bang Pla and Cha-uat Sub District Municipalities Consultant Cost for System Construction Supervision - Nakhon Chai Sri SubDist Municipality Construction of Small Community Wastewater Treatment System - Nakhon Chai Sri SubDist Municipality Cost of Information System Development - Human Resource and Supply Cost of Information System Development - Risk Management and Web Development Total Estimated Employee Benefits Liability The main assumption principle for estimation is based on actuarial basis 2013 Salary Increase Rate 6.5% Retirement Age (year) 60 Unit : Million Baht Employee Benefits Obligation as at the Beginning Adjustment to Employee Benefits Obligation Employee Benefits Obligation as at the Ending Budget Equity : From the fiscal year 1996 to 2012 Wastewater Management Authority has recorded assets earned from government grants as part of equity under the name Budget Equity which did not conform to Thai Accounting Standards No. 20 (Revised 2009) on the subject of Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance in effective from the accounting period beginning or after January 1 st, 2013 according to document no. Korkor /Wor.131 issued by State Enterprise Policy Office on December 17 th, 2012 requiring budget equity to be recorded systematically and practically as deferred revenue and accumulated revenue (profit and loss) throughout the asset s economic useful life and not to be recorded as the direct owner s asset. Therefore, budget equity was then recorded under retained earnings (deficits) and deferred revenues. 95

12 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4.9 เง นอ ดหน นจากงบประมาณ ในงวดบ ญช ป 2556 ม รายได เง นอ ดหน นจากงบประมาณ จ ำนวน ล านบาท ด งน งบเง นอ ดหน นจ ำนวน ล านบาท เป นเง นอ ดหน นท วไปจ ำนวน ล านบาท เพ อเป นค าใช จ ายในการบร หาร และจากการปร บปร งบ ญช รายได รอการร บร เข ารายได เง นอ ดหน นตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 20 จ ำนวน 6.77 ล านบาท จากการ ปร บปร งบ ญช รายได ค าใช จ ายสะสมยกมา 0.98 ล านบาท และเง นอ ดหน นเฉพาะก จจ ำนวน 3.84 ล านบาท เพ อสมทบจ ายกองท นส ำรอง เล ยงช พ งบรายจ ายอ นจ ำนวน ล านบาท เพ อเป นค าใช จ ายในการบร หารจ ดการและบ ำร งร กษาระบบบ ำบ ดน ำเส ย ภายในเขต ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยบางเสร อ ทยานราชพฤกษ จ งหว ดเช ยงใหม ส ำน กงานจ ดการน ำเส ย นครศร ธรรมราช (หล งเร อนจ ำ) เทศบาลเม องปากพน ง (ร.ร.ว ดนาควาร ) เทศบาลต ำบลห วไทร(ส ขาภ บาล 1) เทศบาลต ำบลห วไทร (หล งตลาดสด) เทศบาลต ำบลชะอวด (โรงฆ าส ตว ) ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยพะเยา ส ำน กงานจ ดการ น ำเส ยส ร นธร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยกระบ ส ำน กงานจ ดการ น ำเส ยศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยเช ยงใหม และเทศบาลต ำบลบางปลา 4.10 รายได จากการด ำเน นงาน จ ำนวน 0.11 ล านบาท เป นรายได ค าจ ดเก บค าบ ำบ ดน ำเส ยจากเทศบาลต ำบลบ านเพ จ ำนวน 0.05 ล านบาท รายได ค าบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ยจากเทศบาลต ำบลบางเสร จ ำนวน 0.06 ล านบาท ด งน หน วย : ล านบาท รายได จากการร บจ างบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ย - เช งพาณ ชย เทศบาลต ำบลบ านเพ เทศบาลต ำบลบางเสร รายได จากการร บจ างบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ย - เช งส งคม เทศบาลต ำบลบ านเพ รายได จากการจ ดฝ กอบรมส มมนา รายได ค าจ ดเก บค าบ ำบ ดน ำเส ย เทศบาลต ำบลบ านเพ เทศบาลต ำบลบางเสร รวม ในป งบประมาณ 2556 ม การเร ยกเก บเง นสมทบค าใช จ ายในการบร หารจ ดการน ำเส ยจากเทศบาลตามบ นท กข อตกลง การให บร การร บบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ย ซ งก ำหนดให องค การจ ดการน ำเส ยจ ดเก บตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งองค การจ ดการ น ำเส ย พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ ด งน 1. เทศบาลต ำบลบ านเพ จ ำนวน 2.54 ล านบาท 2. เทศบาลต ำบลบางเสร จ ำนวน 1.99 ล านบาท 3. เทศบาลนครสงขลา จ ำนวน 3.15 ล านบาท 4. เทศบาลเม องพะเยา จ ำนวน 1.20 ล านบาท องค การจ ดการน ำเส ยย งไม ร บร รายได เน องจากไม สามารถว ดม ลค าของจ ำนวนรายได ได อย างน าเช อถ อ ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง รายได 96

13 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4.9 Budget Grants: In the fiscal year 2013, the amount of income gained from budget grants was million baht which are defined as follows : Grant in aid amounted to million baht in which million baht is grant in aid for administration cost, 6.77 million baht is for adjustment entries of deferred income under Thai Accounting Standards No. 20, 0.98 million baht is for adjustment entries of accumulated revenue/expense, and 3.84 million baht is for provident fund provision Other Expenses Budget amounted to million baht is used in the management and maintenance of wastewater treatment system in the following wastewater management branches : Ban Phe, Bang Saray, Chiang Mai Royal Park Rajapruek, Nakhon Si Thammarat (behind the detention center), Pak Panang Municipality (Nak Wari School), Hua Sai Sub District Municipality (Sukhaphiban 1), Hua Sai Sub District Municipality (behind fresh market), Cha Uat Sub District Municipality (Slaughterhouse), Songkla, Phayao, Sirindhorn, Prachuabkirikan, Lumpang, Krabi, Sri Racha, Chiang Mai and Bang Pla Sub District Municipality Operating Income amounted to 0.11 million baht includes income of 0.05 million baht earned from wastewater treatment fees at Ban Phe Sub District Municipality and income of 0.06 earned from wastewater treatment fees at Bang Saray Sub District Municipality which are as follows : Unit : Million Baht Income earned from wastewater treatment system management - Commercial Wise Ban Phe Sub District Municipality Bang Saray Sub District Municipality Income earned from wastewater treatment system management - Social Wise Ban Phe Sub District Municipality Income earned from organizing seminars Income earned from wastewater treatment fees Ban Phe Sub District Municipality Bang Saray Sub District Municipality Total In the fiscal year 2013, extra fees were collected from the following sub district municipalities for wastewater management agreed on wastewater treatment system management contract which requires Wastewater Management Authority to collect fees according to the Royal Decree Establishing the Wastewater Management Authority B.E and the amended Royal Decree (No.3) B.E : 1. Ban Phe Sub District Municipality 2.54 million baht 2. Bang Saray Sub District Municipality 1.99 million baht 3. Songkla City Municipality 3.15 million baht 4. Phayao Municipality 1.20 million baht Wastewater Management Authority has not yet been able to recognize the revenue as the revenue could not be accountably measured according to Thai Accounting Standards No.18 (Revised 2009) under the revenue subject. 97

14 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย 4.11 ค าใช จ ายอ นท ไม เก ยวก บการด ำเน นงาน ในป งบประมาณ 2556 จ ำนวน 2.65 ล านบาท ประกอบด วย ค าว าจ างบร ษ ทท ปร กษา จ ำนวน 1.57 ล านบาท ค าประเม นผล จ ำนวน 0.90 ล านบาท ค าสอบบ ญช จ ำนวน 0.18 ล านบาท ส ำหร บค าจ างบร ษ ทท ปร กษา ม รายละเอ ยดด งน หน วย : ล านบาท จ างท ปร กษาเพ อส ำรวจออกแบบระบบบ ำบ ดน ำเส ย ทน.อ อมน อย (ส ญญา 42/54) จ างท ปร กษาเพ อจ ดท ำแผนบร หารงานบ คคล (ส ญญา 73/55) จ างท ปร กษาเพ อส ำรวจท ศนคต (ส ญญา 37/56) จ างท ปร กษาเพ อจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นผ ม ส วนได เส ยฯ (ส ญญา 47/56) จ างท ปร กษาเพ อส ำรวจแนวท อฯ ทน.สงขลา (ส ญญา 51/56) รวม ค าใช จ ายโครงการบ ำบ ดน ำเส ย ในป งบประมาณ 2556 จ ำนวน ล านบาท ประกอบด วยค าจ างซ อมและปร บปร งระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Rehab) จ ำนวน ล านบาท ค าควบค มระบบบ ำบ ดน ำเส ย (OperationgManagement) จ ำนวน ล านบาท ม รายละเอ ยดด งน หน วย : ล านบาท ค าจ างซ อมและปร บปร งระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Rehab) 1. ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขากระบ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบางเสร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาพะเยา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาเช ยงใหม รวม

15 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority 4.11 Other Non Operating Expenses In the fiscal year 2013, other non operating expenses amounted to 2.65 million baht consisting of consultant hiring amounted to 1.57 million baht, assessment fees amounted to 0.90 million baht and auditing fees amounted to 0.18 million baht. Details of consultant hiring fees are described as follows: Unit : Million Baht Consultant hiring for wastewater treatment system designing in Om Noi city municipality Consultant hiring for human resource management system planning (Contract 73/55) Consultant hiring for conducting opinion survey (Contract 37/56) Consultant hiring for organizing stakeholder meeting (Contract 47/56) Consultant hiring for pipeline exploration in Songkla city municipality (Contract 51/56) Total Wastewater Treatment Project related Expenses In the fiscal year 2013, expenses of wastewater treatment project worth million baht consisted of million baht in maintenance and rehabilitation of wastewater treatment system and million baht in the operating management of wastewater treatment system which details are described as follows: Unit : Million Baht Maintenance and Rehabilitation of Wastewater Treatment System 1. Sri Racha Wastewater Management Branch Office Song Kla Wastewater Management Branch Office Krabi Wastewater Management Branch Office Prachuabkirikan Wastewater Management Branch Office Ban Phe Wastewater Management Branch Office Bang Saray Wastewater Management Branch Office Phayao Wastewater Management Branch Office Lampang Wastewater Management Branch Office Chiang Mai Wastewater Management Branch Office Total

16 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย หน วย : ล านบาท ค าควบค มระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Operation Management) - เช งส งคม 1. ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาเช ยงใหม ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบางเสร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาพะเยา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขากระบ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขานครศร ธรรมราช - หล งเร อนจ ำ โรงเร ยนว ดนาควาร ถนนส ขาภ บาล หล งตลาดสด โรงฆ าส ตว ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาส ร นธร เทศบาลต ำบลบางปลา อ ทยานราชพฤกษ จ งหว ดเช ยงใหม ค าบร หารจ ดการห องปฏ บ ต การ รวม ค าควบค มระบบบ ำบ ดน ำเส ย (Operation Management) อจน. ด ำเน นการ - เช งพาณ ชย 1. เทศบาลต ำบลบ านเพ เทศบาลต ำบลบางเสร รวม ผลการด ำเน นงาน หน วย : ล านบาท รายได ค าใช จ าย ก ำไร(ขาดท น)เบ ดเสร จ 5.67 (7.37) 100

17 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority Unit : Million Baht Wastewater Treatment System Operation Management - Social Wise 1. Chiang Mai Wastewater Management Branch Office Ban Phe Wastewater Management Branch Office Bang Saray Wastewater Management Branch Office Prachuabkirikan Wastewater Management Branch Office Phayao Wastewater Management Branch Office Song Kla Wastewater Management Branch Office Lampang Wastewater Management Branch Office Krabi Wastewater Management Branch Office Sri Racha Wastewater Management Branch Office Nakhon Si Thammarat Wastewater Management Branch Office - Behind the Detention Center Nak Wari School Sukhaphiban Behind Fresh Market Slaughterhouse Sirindhorn Wastewater Management Branch Office Bang Pla Sub District Municipality Chiang Mai Royal Park Rajapruek Laboratory Management Total Wastewater Treatment System Operation Management by WMA - Commercial Wise 1. Ban Phe Sub District Municipality Bang Saray Sub District Municipality Total Operating Performance Unit : Million Baht Income Expenses Comprehensive Income 5.67 (7.37) 101

18 รายงานประจ ำป 2556 องค การจ ดการน ำเส ย ในงวดบ ญช ป 2556 องค การจ ดการน ำเส ยม รายได จ ำนวน ล านบาท ส วนใหญ เป นรายได เง นอ ดหน นท ได ร บจาก งบประมาณเพ อเป นค าใช จ ายในการบร หารงานขององค การจ ดการน ำเส ยจ ำนวน ล านบาท และเป นรายได จากการด ำเน นงาน จ ำนวน 0.11 ล านบาท ม ค าใช จ ายจ ำนวน ล านบาท เป นค าใช จ ายในการด ำเน นงานจ ำนวน ล านบาท ค าใช จ ายอ น ท ไม เก ยวก บการด ำเน นงานจ ำนวน 2.65 ล านบาท และค าใช จ ายโครงการบ ำบ ดน ำเส ยจ ำนวน ล านบาท ซ งในป น องค การจ ดการ น ำเส ยเข าไปบร หารจ ดการระบบบ ำบ ดน ำเส ยรวม 17 พ นท ได แก ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาเช ยงใหม ส ำน กงานจ ดการน ำเส ย สาขาบ านเพ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาบางเสร ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาประจวบค ร ข นธ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาพะเยา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาสงขลา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาล ำปาง ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขากระบ ส ำน กงานจ ดการน ำเส ย สาขาศร ราชา ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขานครศร ธรรมราช (หล งเร อนจ ำ) เทศบาลเม องปากพน ง (ร.ร.ว ดนาควาร ) เทศบาลต ำบลห วไทร (ส ขาภ บาล 1) เทศบาลต ำบลห วไทร (หล งตลาดสด) เทศบาลต ำบลชะอวด (โรงฆ าส ตว ) ส ำน กงานจ ดการน ำเส ยสาขาส ร นธร เทศบาลต ำบลบางปลา และอ ทยานราชพฤกษ จ งหว ดเช ยงใหม 4.14 หน ส นท อาจเก ดข นในภายหน า คด แพ ง ของศาลแขวงพระนครเหน อ คด หมายเลขด ำท ผบ1155/2553 ระหว าง บร ษ ท ซ เค ยวสเปเช ยลการ ด กร ป (ประเทศไทย) จ ำก ด โจทก ก บ องค การจ ดการน ำเส ย จ ำเลย กรณ ผ ดส ญญาจ างท ำของ เร ยกเง นค นและเร ยกหล กประก นค น ว นท 9 ก มภาพ นธ 2554 ศาลแขวงพระนครเหน อ ได ม ค ำพ พากษาเป นคด หมายเลขแดงท ผบ 14980/2553 ให จ ำเลยช ำระเง น 64, บาทพร อมดอกเบ ย ในอ ตราร อยละ 7.5 ต อป ของเง นต นด งกล าวน บแต ว นถ ดจากว นฟ องเป นต นไปจนกว าจะช ำระเสร จแก โจทก (ฟ องว นท 3 ก มภาพ นธ 2553) และให จ ำเลยค นหน งส อค ำประก นของธนาคารกร งศร อย ธยา จ ำก ด (มหาชน) เลขท 384/2551/00057/003 สาขาถนนเจร ญนคร ซอย 35 ลงว นท 1 ต ลาคม 2551 หากค นไม ได ให ใช เง น 12, บาท แก โจทก ก บให จ ำเลยใช ค าฤชาธรรมเน ยมแทนโจทก โดยก ำหนดค าทนายความ 3, บาท ยกฟ องจ ำเลย ว นท 1 เมษายน 2554 อ ยการฝ ายคด ศาลแขวง 5 ได ย นอ ทธรณ เร อง เป นคด หมายเลขด ำท ผบ 843/2554 ต อมาในว นท 15 ส งหาคม 2555 ศาลอ ทธรณ พ พากษาเป นคด หมายเลขแดงท 16508/2555 แก เป นว า ยกค ำขอของโจทก ในส วนท ว า หากจ ำเลยไม ค นหน งส อค ำประก นของธนาคารกร งศร อย ธยา จ ำก ด (มหาชน) ให จ ำเลยใช เง น 12, บาท แก โจทก ค าฤชาธรรมเน ยม ตามฟ องแย งในศาลช นต นให เป นพ บ นอกจากท แก ให เป นไปตามค ำพ พากษาศาลช นต น ค นค าฤชาธรรมเน ยมในช นอ ทธรณ 7, บาท ให แก จ ำเลย ค าฤชาธรรมเน ยมช นอ ทธรณ นอกจากท ส งค นให เป นพ บ และเม อว นท 12 ม นาคม 2556 องค การจ ดการน ำเส ย ได ย นฎ กา ค ดค านค ำพ พากษาศาลอ ทธรณ ขณะน คด อย ระหว างการพ จารณาของศาลฎ กา

19 Annual Report 2013 Wastewater Management Authority In the accounting period of fiscal year 2013, Wastewater Management Authority earned million baht of income which was comprised of income from income gained from budget grants amounted to million baht, operating income amounted to 0.11 million baht while total expenses were million baht which consisted of million baht paid in operating expense, 2.65 million baht paid in non-operating expenses and million baht paid in wastewater treatment projects in the following 17 areas that Wastewater Management Authority managed this year; Chiang Mai Wastewater Management Branch Office, Ban Phe Wastewater Management Branch Office, Bang Saray Wastewater Management Branch Office, Prachuabkirikan Wastewater Management Branch Office, Pha Yao Wastewater Management Branch Office, Songkla Wastewater Management Branch Office, Lam Pang Wastewater Management Branch Office, Krabi Wastewater Management Branch Office, Sri Racha Wastewater Management Branch Office, Nakhon Si Thammarat (behind the detention center), Pak Panang Municipality (Nak Wari School), Hua Sai Sub District Municipality (Sukhaphiban 1), Hua Sai Sub District Municipality (behind fresh market), Cha Uat Sub District Municipality (Slaughterhouse), Sirindhorn Wastewater Management Branch Office, Bang Pla Sub District Municipality, and Chiang Mai Royal Park Rajapruek Contingent Liabilities A civil case at the Bangkok North Municipal Court, black case no.1155/2553 between Secured Special Guard Group (Thailand) Co., Ltd, the plaintiff, and Wastewater Management Authority, the defendant, regarding the breach of the Hire of Work contract, refund and guarantee claim by which the verdict made on February 9 th, 2011 by the Bangkok North Municipal Court was decided as red case no.14980/2553 ordering the defendant to pay 64,200 baht with an interest rate of 7.5% of the principal amount per year starting the day after the case was sued until plaintiff received the full amount of payment (the case was filed on February 3 rd, 2010) and the defendant to return bank guarantee issued by Bank of Ayudhya Public Company Limited no. 384/2551/00057/003 Charoennakorn branch Soi.35 on October 1 st, If the defendant is unable to return the bank guarantee, the defendant is ordered to pay 12,840 baht to the plaintiff, as well as pay court fee including 3,000 baht for lawyer fee and to dismiss the defendant. On April 1 st, 2011, the prosecutor of the civil court 5 made an appeal requesting a change to a black case no.843/2554 in which on August 15 th, 2012, the court of appeal decided and changed a red case no.16508/2555 dismissing the plaintiff s request to pay 12,840 baht as court fee to the plaintiff if the defendant is unable to return the bank guarantee, to return 7,290 baht of court fee paid in the court of appeal for the defendant and court fee in addition to the part ordered to take upon itself. On March 12 th, 2013, Wastewater Management Authority filed a petition to the Supreme Court which the case is currently under consideration by the Supreme Court

20 รายงานประจ าป 2556 องค การจ ดการน าเส ย กราฟแสดงรายได ล านบาท เง นอ ดหน นจากงบประมาณ รายได จากการด าเน นงาน million baht Income Graph Government Budget Fund Income from Operation

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ

ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ Faculty of Management Science Khon Kean University Tel. 043202401 ต อ 164 Fax. 043202402 Email: anuton@kku.ac.th Website: http://home.kku.ac.th/anuton 1 Advanced Accounting II 2 การบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น

ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ กซ อมความเข าใจ 1. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ว 280 ลงว นท 18 ส งหาคม 2554 เร อง รายงานการเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น 2. หน งส อกรมบ ญช กลาง ท กค 0423.3/ ว 90 ลงว นท 8 ม นาคม 2556 เร อง บ นท

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS.

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

2. การเข ยนโครงการ ให เข ยนโครงการโดยม ห วข อต าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 5

2. การเข ยนโครงการ ให เข ยนโครงการโดยม ห วข อต าง ๆ ตามเอกสารหมายเลข 5 การจ ดโครงการประช ม อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน ส าหร บบ คลากรและบ คคลภายนอก -------------------------------------------. การต งช อโครงการ ต องต งช อโครงการให ม ค าว า ประช ม ฝ กอบรม ส มมนา หร อศ กษาด งาน จ

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information