VOL.19 IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VOL.19 IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK"

Transcription

1 THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE VOL.19 JULY - SEPTEMBER DESIGNING THE FUTURE IN FOCUS : WIZARDRY OF ARCHITECTURE GREEN STYLE : ECO+MOBILE RESORT POSSIBILITY : JACK OF ALL TRADE UNLOCK : HEART TALK

2 EDITOR S VIEW

3 EDITOR S VIEW SCI-FI MOVIES REFLECTS HOW WE IMAGINE OUR FUTURE TO BE SPACESHIPS, STRANGE COSTUMES AND WAYS OF LIFE THAT SEEM TOO OUTRAGEOUS TO BE TRUE. DESIGNERS HAVE BEEN RAKING THEIR BRAINS TO MAKE THEIR VISION A REALITY. ภาพยนตร แนวว ทยาศาสตร ส วน ใหญ สะท อนให เราเห นจ นตนาการ ถ งโลกอนาคตผ านยานอวกาศ เคร องแต งกายแปลกตา และว ถ ช ว ต ท ล วนแล วแต ไม น าจะเป นไปได ในโลก แห งความจร ง ส งเหล าน ได กระต น บรรดาน กค ดน กออกแบบให ใช ม นสมองของพวกเขาเพ อขบค ด และสรรค สร างโลกแห งอนาคตให กลายเป นจร งได Undeniably one of the most Prominent cutting-edge work of the decade, the projects by the witch of architecture Saha Hadid. 8HOURS talks about how she magically transformed abstract ideas into solid and striking shapes and forms, for example, the London Aquatics Centre for the 2012 Olympic Games, private Capital Hill residence in Moscow and the Performing Arts Centre on the Saadiyat Island in Abu Dhabi, UAE, which showcases her signature deconstructivism design resembling a spaceship about to plunge into the sea. These futuristic design ideas aren t just blooming everywhere else, but also here in Thailand. Pitupong Chaowakul, an architect who founded Supermachine Studio, is also inspired by his observations of things and global incidents, resulting in projects like Pangolin House and Super Bowl Project which centred around the ideas of living in harmony with water regardless of the changing circumstance. Read more about his projects in our Possibility column. We also talk about an office design project that placed equal importance on the design as well as creating a friendly and happy environment for staffs to work in, where they got involved in the furniture selection to fit their daily use. Check out My Space + My Design column to see how Tint Design Studio meets the challenge of designing a new office for an international client like DKSH (Thailand) Limited. You can now read the new issues of 8HOURS on our website or through our newly launched ios application for ipad, INCITE by ROCKWORTH. Simply visit Apple App Store to download let s get savvy and ready for the future! ผลงานการออกแบบแนว Futuristic ท เด นช ดท ส ดใน ตอนน คงหน ไม พ นผลงานของแม มดแห งวงการ สถาป ตยกรรม ท 8HOURS น ำเสนอผ านคอล มน In Focus ซาฮา ฮาด ด สามารถร ายมนต เสกส งท เคยเป นเพ ยงจ นตนาการให กลายเป นผลงานร ปธรรม แนวอนาคตได อย างน าอ ศจรรย เช น ศ นย ก ฬาทางน ำ แห งลอนดอนในโอล มป กป 2012 บ านพ กแคป ตอล ฮ ลล เรสซ เดนซ ในกร งมอสโคว ศ นย แสดงศ ลปะ กร งอาบ ดาบ บนเกาะซาด ย ด ประเทศสหร ฐอาหร บ เอม เรตส ซ งเธอออกแบบให ต วอาคารด ล นไหล ราวก บ ยานอวกาศท ก ำล งจะพ งลงส ทะเล แนวค ดการออกแบบเพ ออนาคตไม ได เก ดข น ในต างประเทศเท าน น ค ณป ต พงษ เชาวก ล สถาปน ก ผ ก อต งซ เปอร แมชช น สต ด โอ เป นอ กน กค ดท ได แรงบ นดาลใจอ นแรงกล าจากการต งค ำถามก บส งท เก ดข นรอบต วรวมไปถ งส งท เก ดข นรอบโลก ซ งก อ ให เก ดโครงการอย าง บ านหน น ำ และ เม องใหม ท ม ห วใจหล กว าด วยเร องของช มชนท สามารถอย ก บน ำ ได ไม ว าจะเก ดอะไรข น ส วนเบ องหล งไอเด ยของเขา ผ น จะเป นอย างไร ต ดตามรายละเอ ยดได ใน คอล มน Possibility คร บ ส วนโครงการออกแบบส าน กงานในบ านเรา นอกจากจะค าน งถ งความสวยงามแล ว ย งสร างสรรค สถานท ท างานเพ อเอ อให พน กงานท กคนท างานอย าง ม ความส ข และม ส วนร วมในการเล อกใช อ ปกรณ ส าน กงานอย างท พวกเขาต องการ ในคอล มน My Space + My Design บร ษ ทออกแบบตกแต ง Tint Design Studio ได ตอบโจทย การออกแบบตามแนวค ด น ให ก บโฉมใหม ของส าน กงานระด บสากลอย าง บร ษ ท ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) จำาก ด ได ตรงใจ อ นแสดงให เห นแนวค ดสม ยใหม ส าหร บออฟฟ ศแห ง อนาคตอ นจะสร างประส ทธ ภาพในการท างานให เก ด ข นภายในองค กรอย างย งย น ส ดท ายน นอกจากท านผ อ านจะต ดตามน ตยสาร 8HOURS ได จากทางเว บไซต ของเราแล ว เราย งเป ดต ว INCITE by ROCKWORTH, IOS application for ipad ซ งสามารถดาวน โหลดแอพพล เคช นได ท Apple App Store หร อสแกน QR Code ซ งเป นช องทาง ใหม ล าส ด ตอบร บกระแสแห งโลกอนาคตไป พร อมๆ ก นด วยคร บ Chakrit Vorachacreyanan Executive Vice President ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED 3

4 CONTENT EDITOR S VIEW P. 03 RADAR Novomania Art Copenhagen 100% Design P. 04 IN FOCUS Wizardry of Architecture GREEN STYLE Eco + Mobile Resort P. 06 P. 08 NOVOMANIA JULY 2013 SHANGHAI ART COPENHAGEN 30 AUGUST - 1 SEPTEMBER 2013 COPENHAGEN MY SPACE + MY DESIGN Happy Working at DKSH POSSIBILITY Jack of All Trade UNLOCK Heart Talk GISMO Floor Plan Light Switch Document Extractor Combi Monitor 1limit Faucet ROCKWORTH New Touch Point INCITE By Rockworth P. 10 P. 16 P. 20 P. 22 P. 23 One of China s largest and most prominent trade show, NOVOMANIA brings together a wide range of premium fashion items or even real estate, from the East to the West. The fair caters Shanghai s avid shoppers and is also an excellent trading platform for designers, fashion brands and leading department stores merchandisers which will lay down a solid ground for the Chinese s fashion industry to grow upon. งานแสดงส นค าท ย งใหญ และน าจ บตามองท ส ดของ จ นในขณะน NOVOMANIA ได รวบรวมเอาส ดยอด ส นค าแฟช นจากแบรนด ด งๆ หร อแม แต อส งหาร มทร พย ท งจากซ กโลกฝ งตะว นออกและตะว นตกมาจ ดแสดง ไว ด วยก นได อย างลงต ว นอกจากจะถ กใจบรรดา น กซ อและสร างความต นตาต นใจกลางกร งเซ ยงไฮ แล ว ย งเป นศ นย กลางการพบปะแลกเปล ยนระหว าง น กออกแบบ เจ าของแบรนด ฝ ายจ ดซ อของห างสรรพ ส นค าช อด งต างๆ ซ งถ อเป นการสร างรากฐานในเร อง ค ณภาพให ก บวงการแฟช นค ณภาพในประเทศจ น คร งส าค ญด วย Art Copenhagen, the largest contemporary arts exhibition in Scandinavia, will display works from Danish and over 500 international artists including upcoming talents who has never exhibited anywhere before. The exhibition has been well received by arts collectors and enthusiasts from all over the world. This is a great opportunity to enjoy masterpieces from Nordic galleries and the best selection from other 71 galleries worldwide. ถ อเป นงานแสดงศ ลปะร วมสม ยช นน าท ใหญ ท ส ดใน แถบสแกนด เนเว ย ในป น Art Copenhagen 2013 ค ดเล อกผลงานจากศ ลป นชาวเดนมาร ก และศ ลป น ช นน าจากท วโลกราว 500 คน มาจ ดแสดงไว รวมก น รวมถ งศ ลป นร นใหม ซ งไม เคยจ ดน ทรรศการมาก อน Art Copenhagen 2013 ได ร บการยอมร บอย างส ง จากน กสะสมและผ น ยมงานศ ลป ท วโลก นอกจากจะ เป ดประสบการณ ในการเย ยมชมงานศ ลปะแถวหน า จากแกลเลอร ในแถบสแกนด เนเว ยแล ว ย งม ผลงาน จากแกลเลอร อ กกว า 71 แห งท วโลก ท มาร วมจ ด แสดงผลงานในคร งน อ กด วย 4

5 RADAR 100% DESIGN SEPTEMBER 2013 LONDON YOUR WORLD, REIMAGINED NOW - 16 AUGUST 2013 COMPETITION The annual Mecca for designers, 100% DESIGN is a contemporary home decor and furniture fair which is held every year at Earl Court Exhibition Centre, London, UK. Held since 1995 as part of the London Design Festival, the exhibition is packed with award winning pieces in interior, office, kitchen and bathroom categories as well as eco-friendly buildings and design project. It also offers a great introduction opportunity for designers and brands from all over the world. คนร กงานด ไซน ไม ควรพลาดก บงานแสดงส นค า ตกแต งบ านและเฟอร น เจอร ร วมสม ย 100% DESIGN ท จ ดข นเป นประจ ำท กป ณ ศ นย จ ดแสดงน ทรรศการ Earl Court Exhibition Centre กร งลอนดอน ประเทศ อ งกฤษ งานน จ ดต อเน องก นมาต งแต ป 1995 และ เป นส วนหน งของ London Design Festival ซ ง นอกจากจะม การแสดงผลงานท ได ร บรางว ลจาก สาขาตกแต งภายใน ส ำน กงาน ห องคร วและห องน ำ รวมถ งอาคารและด ไซน ท เป นม ตรต อธรรมชาต แล ว ย งเป นเวท แจ งเก ดให ก บด ไซเนอร และแบรนด ส นค า หน าใหม จากท วโลกอ กด วย A callout to all students, professional and amateur architects worldwide with inspiration to take part in a competition to revamp or redesign a building. The submission has to be capable of real-life implantation with actual location of the building and must use Vectorworks or CINEMA 4D software. Under the theme Your World, Reimagined, the competition is divided into four categories: Best Computer Rendering, Best Animation, Best 2D Plan and Best 3D Modelling. The judging panel consists of leading names in architecture and design industries such as Nicholas Dunand, designer and sculptor, architect François Lévy and etc. Winner of the Best Overall Design Concept of all categories will receive US $2,000 Visa gift card. The project winner will be featured on numerous magazines, websites, Facebook, Twitter and YouTube. Submission Deadline: 16 August 2013 ถ งเวลาท น กศ กษา สถาปน กท งม ออาช พและสม คร เล นจากท วโลกท ม ความค ดสร างสรรค ใหม ๆ สม คร เข าร วมแข งข นออกแบบอาคารเก าแก ผ พ ง ให กล บมา ม ช ว ตช วาอ กคร ง โดยผ สนใจสามารถส งผลงานได ท งแบบปร บปร งอาคารเก า หร อออกแบบอาคารใหม ท งหมด แต ม ข อแม ว าจะต องสามารถท าได จร ง โดยผลงานท งหมดต องออกแบบด วยโปรแกรม Vectorworks or CINEMA 4D พร อมระบ ท ต ง สถานท ท ต องการออกแบบให ช ดเจน การแข งข น Your World, Reimagined แบ งออกเป น 4 ประเภทได แก Best Computer Rendering, Best Animation, Best 2D Plan, Best 3D Modelling โดยคณะกรรมการซ งประกอบด วย ผ ม ช อเส ยงคร ำหวอดในวงการสถาปน กและ งานออกแบบจากท กม มโลก อาท น โคล ส ด นานด น กออกแบบและประต มากรช อด ง และสถาปน ก ช อก อง ฟรองซ วส เลว จะต ดส นผ ชนะเล ศจาก ภาพรวมของท กประเภท ซ งจะได ร บรางว ลเป น การ ดของขว ญม ลค า 2,000 เหร ยญสหร ฐฯ นอกจากน ย งได ร บการเผยแพร ผลงานในน ตยสาร เว บไซต เฟซบ ค ทว ตเตอร และย ท บอ กด วย กำาหนดส งผลงาน: ภายในว นท 16 ส งหาคม

6 IN FOCUS WIZARDRY OF ARCHITECTURE IN MODERN ARCHITECTURE INDUSTRY OF THE 21TH CENTURY, NO OTHER STANDS OUT MORE THAN THE GREAT AND INSPIRING ZAHA HADID, WHOSE NAME HAS CAUSED COUNTLESS STIRS FOR OVER THREE SOLID DECADES. With over 950 large building projects in 44 countries worldwide on the list, her name guarantees unique futuristic designs that no one would dare to match. Zaha Hadid, a 63 year-old Iraqi-born British, is one of only few women who has been acclaimed as a world-famous architect in this male-dominated field. She is known for her signature deconstructivism style that conforms to no specific shapes. Her work has won a number of international accolades. In 2004, she was the first woman to receive the Pritzker Architecture Prize, an equivalent of Nobel Prize for architects. In 2008, Forbes hailed her as one of the World s 100 Most Powerful Women. Two years later, her name made it again to the list of 100 influential thinkers in Time magazine. Called the Witch of Architecture, Hadid magically transformed wild imagination into reality with a number of awards to boost. Her impressive portfolio ranges extensively from sport arenas, arts and cultural centres, science centres, museums to courthouses. One of her most well-known projects is the London Aquatics Centre for the London s 2012 Olympic and Paralympic Games a fluid wave-like building with roof made from recyclable materials, it s been celebrated for both its functionality and design. And in the near future, we will get to be marvelled, yet again, at her creation of the National Olympic Stadium for Toyko s 2020 Olympics. The new neo-modern sport stadium is to make its debut at the 2019 Rugby World Cup and will seat 80,000 people under its spacecraft roof with fully adjustable seating for different types of sports. The 50-metre high Bergisel Ski Jump is also a masterpiece done by Hadid in 2002 and has since become the symbol for Innsbruck, Austria a favourite haunt of all extreme sport lovers and a tourist s must-see. Another striking design project that showcases the modern dynamic structure is the Performing Arts Centre on the Saadiyat Island in Abu Dhabi, UAE. This sculptural building that looks like a spaceship plunging into the sea a piece of art in its own right, is currently under construction and will surely become a landmark of the city. Her design at the Heydar Aliyev Centre in Baku, the Republic of Azerbaijan is a leap off the traditional thinking. Just opened last May, the futuristic cultural centre features a dynamic flowing shape and has already been hailed as the modern symbol of the city it has even made its way into the country s postal stamp! One of Zaha s most cutting-edge residential design projects is the Capital Hill Residence in Moscow, Russia. The luxury 22-metre high tower villa, which resembles a Star Wars spaceship, was commissioned by billionaire Vladislav Doronin to impress his supermodel girlfriend Naomi Campbell. Apart from these projects, a number of large-scale constructions which definitely going to leave us impression are on this architecture witch s pipeline, while we believe there are also even a lot more waiting for her to turn them into a reality, too. See more of Zaha Hadid s works at 6

7 IN FOCUS เม อกล าวถ งโลกแห ง สถาป ตยกรรมย คศตวรรษ ท 21 คงไม ม ผลงานออกแบบ ของสถาปน กคนใดม ช อเส ยง และม อ ทธ พลในการสร างแรง บ นดาลใจแก สถาปน กร นหล ง ได มากเท าผลงานของ ซาฮา ฮาด ด อ กแล ว The new National Olympic Stadium for Tokyo s 2020 Olympics under its spaceship roof. The Performing Arts Centre in Abu Dhabi dynamic yet powerful design. ซาฮา ฮาด ด ช อน ได สร างความส นสะเท อนแก วงการ สถาป ตยกรรมมานานน บสามทศวรรษ โครงการใด ท ม ช อของเธอปรากฏในฐานะสถาปน ก ม นใจได เลย ว าผลงานน นไม ธรรมดาอย างแน นอน ความหว อหวา แหวกแนวไม เหม อนใครในผลงานการออกแบบ อาคารขนาดใหญ ของเธอม มากกว า 950 โครงการ ต งตระหง านอวดโฉมอย ในประเทศต างๆ ท วโลก มากถ ง 44 ประเทศ ซาฮา ฮาด ด สถาปน กหญ งชาวอ ร ก-อ งกฤษ ว ย 63 ป เป น ผ หญ ง ไม ก คนท ก าวข นมาเป น สถาปน กช นแนวหน าของโลก เธอม ช อเส ยงในการ ออกแบบอาคารแนว Deconstructivism ท ไม ย ดต ด ก บร ปแบบตายต ว และคว ารางว ลการออกแบบระด บ นานาชาต มาแล วหลายคร ง ในป ค.ศ ฮาด ด เป นผ หญ งคนแรกท ได ร บ Pritzker Architecture Prize รางว ลส าค ญท เปร ยบเสม อนรางว ลโนเบลส าหร บ วงการสถาป ตยกรรม เม อป ค.ศ น ตยสาร ฟอร บสจ ดให ฮาด ดเป นหน งใน 100 ผ หญ งผ ทรง อ ทธ พลท ส ดในโลก สองป ถ ดมาช อของเธอก ต ด หน งใน 100 บ คคลท ม อ ทธ พลในหมวดหม น กค ด จากน ตยสารไทม ฮาด ดได ช อว าเป นแม มดแห งวงการ สถาป ตยกรรม ผ สามารถเสกส งท เคยเป นเพ ยง จ นตนาการให กลายเป นจร งได อย างน ามห ศจรรย แต ละโครงการท เจ าของบร ษ ทสถาปน ก Zaha Hadid Architects ผ น สรรสร างล วนแต เป น ผลงานระด บมาสเตอร พ ซท งส น โดยเฉพาะผลงาน การออกแบบอาคารขนาดใหญ แนว Futuristic หร อ สถาป ตยกรรมแห งโลกอนาคตท ม เอกล กษณ โดดเด น น าท ง และหลากหลาย ไม ว าจะเป นสนามก ฬา ศ นย ว ฒนธรรมและศ ลปะ พ พ ธภ ณฑ ศ นย ว ทยาศาสตร รวมไปถ งอาคารศาล หน งในงานออกแบบสนามก ฬาของฮาด ดท ได ร บการกล าวถ งมากท ส ดและกลายเป นส ญล กษณ ของ กร งลอนดอนไปอ กแห งเม อไม นานมาน ก ค อ ศ นย ก ฬา ทางน ำแห งลอนดอนในมหกรรมก ฬาโอล มป กและ พาราล มป กฤด ร อนเม อป 2012 ล กษณะอาคารร ปทรง หล งคาโค งร ปคล นท สวยงามน าต นตาต นใจ ซ งใช ว สด ร ไซเค ลคร งหน งเพ อท ำหล งคา น บเป นผลงานท ประสบความส ำเร จอย างมากท งด านประโยชน ใช สอย และความสวยงาม นอกจากน เราย งจะม โอกาสได ยลโฉมผลงาน ออกแบบสนามก ฬาแนว Futuristic ส ดอล งการของ สถาปน กหญ งคนน อ กคร งท กร งโตเก ยว ไม ว า ประเทศญ ป นจะได ร บการค ดเล อกให เป นเจ าภาพ จ ดการแข งข นก ฬาโอล มป กในป 2020 หร อไม สนามก ฬาแห งชาต แห งใหม ณ กร งโตเก ยว ได ม ก าหนดเป ดในป 2019 ส าหร บจ ดการแข งข นก ฬาร กบ เว ลด ค พ แบบอาคารร ปทรงโค งเพร ยวราวก บยาน อวกาศของฮาด ดชนะการประกวดให เป นแบบของ สนามก ฬาแห งชาต แห งใหม แบบครบวงจร จ ผ ชม ได มากถ ง 8 หม นคน และท น งของผ ชมท งหมด สามารถปร บได เพ อรองร บการชมก ฬาหลากหลาย ประเภท ลานกระโดดสก แบร จ เซล ความส ง 50 เมตร ก เป นอ กหน งผลงานช นเย ยมของฮาด ด เม อป 2002 และในป จจ บ นได กลายเป นส ญล กษณ ของเม อง อ นส บร ค ประเทศออสเตร ย ซ งเป นสถานท ส ดโปรด ของบรรดาผ น ยมก ฬาเอ กซ ตร มซ งน กท องเท ยว ส วนใหญ ไม ยอมพลาด The Heydar Aliyev Centre in the Republic of Azerbaijan which has appeared on the postal stamp. The Capital Hill Residence, a luxury private villa in Moscow, was designed to look resemble to a spacecraft. ส วนผลงานออกแบบศ นย แสดงศ ลปะท หว อหวา น าท ง ส อถ งสถาป ตยกรรมแห งโลกอนาคตได เป น อย างด ค อ ศ นย แสดงศ ลปะกร งอาบ ดาบ ประเทศ สหร ฐอาหร บอ ม เรตส บนเกาะซาด ย ด ถ อเป น งานประต มากรรมช นหน งก ว าได ฮาด ดออกแบบ โครงสร างให ด ล นไหล ม อ สระแต ทรงพล ง ราวก บ เคล อนไหวได ต วอาคารคล ายยานอวกาศท ก าล งจะ พ งลงส ทะเล ขณะน อย ในระหว างการก อสร าง หาก อาคารน สร างเสร จก จะกลายเป นอ กหน งสถานท ส าค ญของกร งอาบ ดาบ อย างแน นอน ต วอย างผลงานออกแบบท น าประท บใจ ไม แพ ก น ก ค อ ศ นย ว ฒนธรรมเฮย ดาร อะล เยฟ เม องบาก สาธารณร ฐอาเซอร ไบจาน งานน ฮาด ด ได ฉ กแนวค ดแบบด งเด มโดยส นเช ง ด วยการออกแบบ ศ นย ว ฒนธรรมให ม ร ปทรงอาคารท ด ล นไหล ด จ ระลอกคล น ลายเส นโค งด ล ำย ค ถ งแม เพ งม พ ธ เป ด อย างเป นทางการไปเม อเด อนพฤษภาคมป ท ผ านมา แต ศ นย ว ฒนธรรมแห งน ได กลายเป นส ญล กษณ แห ง ความท นสม ยของเม องบาก ไปเร ยบร อยแล ว ย นย น ได จากภาพของอาคารท ปรากฏบนแสตมป น นเอง ส วนผลงานการออกแบบอาคารพ กอาศ ยท จ ด ว าม ความเป น Futuristic มากท ส ดของฮาด ดในเวลา น ก ค อ แคป ตอล ฮ ลล เรสซ เดนซ ในกร งมอสโคว ประเทศร สเซ ย บ านพ กส ดล ำร ปทรงหอคอย หน าตา คล ายยานอวกาศแบบในภาพยนตร สตาร วอร ส ส งถ ง 22 เมตร หล งน วลาด สลาฟ โดโรน น มหาเศรษฐ ชาวร สเซ ยต องการให ฮาด ดออกแบบให แฟนสาว นาโอม แคมป เบลล ประท บใจและร ส กเหม อนอย ในอวกาศ นอกจากส ดยอดผลงานด งกล าวแล ว ย งม โครงการส งก อสร างขนาดใหญ แห งโลกอนาคตท น าท ง อ กมากมายท แม มดแห งสถาป ตยกรรมผ น สามารถ เสกให กลายเป นจร ง และม อ กจ านวนไม น อยท รอคอยเวทมนตร จากเธอเพ อปรากฏโฉมบนโลกใบน ต ดตามผลงานของซาฮา ฮาด ดได ท 7

8 GREEN STYLE ECO + MOBILE RESORT Simply put, Looper looks like a Mongolian s Nomadic tent. Besides it has more functions of design that cater luxurious adventurers while adding bonus of being extremely environmentally-friendly at the same time. From the outside, Looper reflects an inspiration of a caterpillar. But when you look inside, its environmental aspect has been taken in seriously. The orthogonal structure uses a small volume of structural durable and recyclable fabric that emits no volatile organic compounds harming your health and the environment. It also glows like a firefly during the night. Designed with ultimate comfort in mind, this 10 X 4 X 3 metres space is well-ventilated and equipped with en-suite bathroom and A CHILDHOOD FANTASY OF OWNING A SMALL COTTAGE ON THE BEACH A SMALL PRIVATE WORLD THAT YOU CAN BRING WITH YOU ANYWHERE. THIS IS NO LONGER A DREAM. BUT WHEN SOMEONE ASKS YOU TO GO CAMPING, YOU MIGHT SUDDENLY QUESTION IF YOU ARE REALLY UP FOR IT, HOW WILL YOU WASH, AND ETC. NOMADIC RESORTS, A GROUP OF EXPERTS FROM VARIOUS FIELDS WHO SPECIALISE IN DESIGNING ECO-RESORTS HAVE NOW MADE THIS POSSIBLE WITH LOOPER. shower with solar hot water, an air-conditioned sleeping area, a desk corner and a living area with daybed and LCD screen for a real movie night out or you can simply enjoy a good read or watch the world go by. The roof of the outdoor deck can be opened and closed at the flick of a switch to ward off unwanted bugs. The Looper can be disassembled and transported to various places, making it ideal of unusual area such as eco-resort at the top of a high cliff. The Looper can be set up, ready-to-use and at the same time in perfect synce with the environment. As Richard Buckminster Fuller, an American architect and theorist, once said, There is nothing in a caterpillar that tells it s going to be a butterfly. Looper may look decidedly simple but with its full-feature functions and environmentally-friendliness, it s ready to take you to your next dream adventure. 8

9 อธ บายง ายๆ เจ า Looper น ก เหม อนก บเต นท พ กแรม ท ชาวมองโกลใช เวลารอนแรมไปย งท ต างๆ แต ฟ งก ช นและการออกแบบน นถ กสร างสรรค ข นมาเพ อ ตอบสนองความต องการของน กท องเท ยวท ต องการ ผจญภ ยแต ก ย งร กความสะดวกสบาย แต ท มากไปกว าน น ค อการออกแบบท เป นม ตรก บส งแวดล อมอย างมาก แค มองเผ นๆ จะร ส กได ว า Looper ได ร บ แรงบ นดาลใจมาจากหนอนแก วซ งด เข าก บธรรมชาต แต จร งๆ แล วม นถ กออกแบบมาอย างม เหต ผลทาง ด านส งแวดล อมด วย เพราะโครงสร างล กษณะน จะใช ว สด ห อห มน อย ว สด ท ว าเป นเส นใยท ม ความ คงทนส งและสามารถน ำมาร ไซเค ลใช ใหม ได ในขณะเด ยวก นก ไม ปล อยสารอ นทร ย ระเหย (Volatile Organic Compounds) ซ งเป นพ ษก บ ส ขภาพและส งแวดล อม นอกจากน ย งเร องแสงได ยามค ำค นเหม อนหนอนห งห อยย กษ อ กด วย แน นอน การออกแบบย งใส ใจในแง ของ ความสะดวกสบาย โดยพ นท ขนาด 10 X 4 X 3 เมตร GREEN STYLE ความฝ นว ยเด กท เราค ดอยากจะเป นเจ าของกระท อมน อย ร มทะเล ม โลกส วนต วใบเล กท สามารถพกพาไปผจญภ ย ด วยท กหนท กแห งไม ได เป นแค ความฝ นอ กแล ว หากแต เวลาม ใครชวนค ณไปท องเท ยวแบบกางเต นท ค ณอาจ เก ดคำาถามข นในใจ เอ...แล วจะอย ได ไหม จะเข าห องน ำ า อย างไร ฯลฯ เพ อตอบโจทย เหล าน Nomadic Resorts กล มน กค ดจากหลากหลายสาขาท ม ความเช ยวชาญ ในการออกแบบอ โคร สอร ทได นำาความฝ นและความจร ง มาบรรจบก นในผลงานท ม ช อว า Looper สามารถระบายอากาศได ด ภายในม ท งห องน ำและ ห องอาบน ำพร อมเคร องท ำน ำอ นพล งงานแสงอาท ตย ม ส วนท เป นห องนอนปร บอากาศ พร อมท งโต ะท ำงาน ด านหน าม พ นท เป ดโล งพร อมเดย เบดและจอ LCD ให ผ พ กใช เป นโรงหน งขนาดย อม หร อจะปล อยเวลา ให ผ านไปช าๆ ด วยการนอนอ านหน งส อ ชมธรรมชาต แบบสบายๆ ก ได พ นท ด านหน าน ย งม โครงตาข าย ท เหม อนฝาครอบป ดลงมาได โดยใช สว ตช ป ดเป ด จ งไม ต องกล วย งหร อแมลงรบกวนในว นพ กผ อน ของเรา เน องจากโครงสร างของ Looper เป นช นส วน ท สามารถถอดประกอบและจ ดส งไปย งท ต างๆ ได จ งเหมาะก บการน าไปต ดต งในพ นท ๆ การก อสร าง แบบธรรมดาไม สามารถท าได อย างเช น การน า Looper มาเป นท พ กในอ โคร สอร ทท ต งอย ในพ นท ส งช น ซ งสามารถขนส งช นส วน Looper มาประกอบ และใช งานได ท นท แถมย งกลมกล นก บธรรมชาต อ กด วย ร ชาร ด บ คม นสเตอร ฟ ลเลอร สถาปน กและ น กค ดชาวอเมร ก นเคยกล าวไว ว า ไม ม อะไรในต ว หนอนผ เส อท บอกค ณว าว นหน งม นจะกลายเป น ผ เส อ ซ งก คงเหม อนก บเจ าเต นท ทรงหนอนแก ว Looper ท ด เผ นๆ เหม อนเร ยบง ายแต แฝงไว ด วย ฟ งก ช นและแนวค ดการออกแบบท เป นม ตรก บ ส งแวดล อมไว มากมาย พร อมพาคนท มาพ กโบยบ น ไปหาความฝ นแห งการผจญภ ยว ยเด กท อาจหลงล ม ไปแล ว Looper s design inspired by a caterpillar. 9

10 MY SPACE + MY DESIGN DKSH (THAILAND) 10

11 MY SPACE + MY DESIGN IT S TYPICAL FOR ANY COMPANY TO EXTEND THE OFFICE SPACE TO ACCOMMODATE THEIR BUSINESS GROWTH. HOWEVER, FOR AN INTERNATIONAL COMPANY LIKE DKSH (THAILAND) LIMITED, IT MEANS A 10-FLOOR OFFICE BUILDING FOR HEALTHCARE PRODUCT DEPARTMENT AND ANOTHER 5-FLOOR FOR TECHNOLOGY BUSINESS DEPARTMENT. THIS 10,000 SQ.M. SPACE IS HOUSE UP TO 2,000 EMPLOYEES. THE PROJECT HAS TO BE COMPLETED WITHIN THE TIME FRAME OF 60 DAYS. THE SUPER TIGHT DEADLINES AND EXCITING CHALLENGE THAT REQUIRES NOT ONLY EXTENSIVE PLANNING BUT ALSO EXCELLENT AND SEAMLESS COOPERATION BETWEEN DKSH (THAILAND) AND ITS PARTNERS. Grey bar DKSH s symbol White, grey, red in a crisp form sums up the corporate character. Given DKSH s Global branding policy that governs the use of colours and materials, Kultida Leenabanchong, Corporate Communications Manager had to be more scrupulous in the choice of decoration. The office s identity reflects DKSH s sense and style from the beechcoloured desk, crisp cut furniture shapes with no curves, especially the Grey Bar which is like DKSH s symbol. Upon a closer look, you will see this grey bar everywhere, for example, on company s collaterals like posters and brochures. The same design in decoration helps align the interior design to the company s branding. With the branding identity issue addressed, the next challenge is building the office that works in accord with 2,000 staffs. This plays another key aspect of the interior design that is reflected through floor plan which allows easy access to the office zone with grouping desk alignment to facilitate interaction between colleagues, foster creative thinking and brainstorming. Another positive response is the installation of staff lockers which not only helps in terms of space management but also looks tidy and provides a sense of privacy for all staffs. Employees were also given a chance to help choosing office furniture such as chairs. They got to test and trial different models, as they are the one who would be really using them regularly. We chose Rockworth because we are confident that they would be able to meet our needs in terms of design, function and quality. However, the project was delayed by Bangkok s flooding crisis in 2011, the project s owner at the time, Thanwadee Yothinparithad, Building & General Admin Manager, Central Services, Building & General Admin was the main contact point who facilitated great collaboration with all involving parties to ensure a timely project completion, and Rockworth successfully met the production timeline and delivered quality work as agreed. This precise choice of decoration design answers both the corporate identity and functional challenges, making DKSH (Thailand) Limited not only an office building but also a creative space for its people that will help moving company forward. Crisp cut furniture without curves. 11

12 MY SPACE + MY DESIGN อาจด เป นเร องธรรมดาหากจะม การขยายพ นท สำาน กงานเพ อ รองร บการขยายต วและเต บโตของบร ษ ท แต สำาหร บบร ษ ทท ได ร บการยอมร บในระด บสากลอย าง ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ผ นำาในการให บร การด านการขยายตลาดในเอเช ย น นหมาย ถ งการดำาเน นงานตกแต งอาคารสำาน กงานขนาด 10 ช นของ หน วยธ รก จผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ (Healthcare) รวมถ งอาคาร ขนาด 5 ช นของหน วยธ รก จเทคโนโลย (Technology) บนพ นท 10,000 ตารางเมตร เพ อรองร บพน กงานกว า 2,000 คน ภายใต ระยะเวลาจาก ดเพ ยง 60 ว นเท าน น Kultida Leenabanchong Corporate Communications Manager DKSH (Thailand) Limited 12

13 MY SPACE + MY DESIGN Thanwadee Yothinparithad Building & General Administration, Executive Manager Central Service Building & General Administration DKSH (Thailand) Limited อาคารสาน กงานของ ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ส ำหร บ 2 หน วยธ รก จน จ งน บเป นอ กหน งความ ท าทาย ท ไม เพ ยงแต จะต องม การวางแผนอย างร ดก ม แต ย งรวมไปถ งการประสานงานท สอดร บก นระหว าง ผ ต งโจทย และผ ตอบค ำถาม ขาว เทา แดง ร ปทรงแบบเคล ยร ค ท ค อส ง ท บ งบอกต วตนท ช ดเจนขององค กร และด วยความท ด เคเอสเอช น นม Global Branding Policy ในการ เล อกใช ส รวมถ งว สด อ ปกรณ ต างๆ อย างพ ถ พ ถ น จ งท ำให ค ณก ลธ ดา ล นะบรรจง ผ จ ดการฝ าย ส อสารองค กร บร ษ ท ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ย งต องเพ มความละเอ ยดในเล อกใช อ ปกรณ ตกแต ง เป นอย างมาก เห นได จากสไตล ของออฟฟ ศต งแต ก าวเข ามาก สามารถส มผ สได ท นท ว าน ค อต วตนของ ด เคเอสเอช ท สะท อนผ านโทนส บ ชของโต ะ ร ปทรง เฟอร น เจอร แบบเคล ยร ค ทไม ม แนวโค งมน โดยเฉพาะ อย างย ง Grey Bar ท เปร ยบเสม อนส ญล กษณ ของ ด เคเอสเอช ถ าลองส งเกตจะพบว าในช นงานล วนม แถบบาร ปรากฏอย อาท โปสเตอร โบรช วร ฉะน น เม อแถบบาร น ม การจ ดวางไว อย างเหมาะสมลงต ว จ งท ำให องค ประกอบท งหมดภายในต วอาคารล วนม ล กษณะท สอดร บก บแบรนด งของด เคเอสเอชเป น อย างด โจทย แรกในการร กษาภาพล กษณ ของแบรนด ง ล ล วงไปแล ว โจทย ใหญ ต อมาก ค อ การเป นส ำน กงานท ม บรรยากาศสอดร บก บการท ำงานของพน กงานท ง 2,000 คน ซ งก ค อการค ำน งถ งความส ขในการ ท ำงานของพน กงานน นเอง จ ดน จ งเป นอ กหน งห วใจ หล กของการออกแบบตกแต ง โดยได สะท อนผ านการ วางผ งอาคารแต ละช นท พน กงานจะสามารถเข าส ส วน ของออฟฟ ศได อย างสะดวก ม การจ ดพ นท โต ะท ำงาน แบบกล มเพ อเพ มปฏ ส มพ นธ ก นระหว างเพ อนร วมงาน เก ด Creative Thinking จ ดประกายความค ดใหม ๆ ม พล งงานในการท ำงาน และอ กจ ดท ค อนข างจะได ร บการตอบร บท ด ก ค อ การแก ป ญหาพ นท จ ำก ดด วย การต ดต ง ล อกเกอร เพ อเก บอ ปกรณ ส วนต วของ พน กงานท นอกจากจะเพ มความเป นระเบ ยบแล ว ย ง ตอบโจทย เร องความเป นส วนต วอ กด วย นอกจากน ย ง เป ดโอกาสให พน กงานได เล อกอ ปกรณ ส ำน กงานด วย ตนเอง ยกต วอย างเช น เก าอ ท ม ต วอย างมาให ได เล อกและทดสอบลองใช งานจร งอ กด วย เพราะ พน กงานค อผ ท อย ก บส งเหล าน อย างแท จร ง การท เราเล อก Rockworth เข ามาก เพราะ ม นใจว าม เฟอร น เจอร ท ตอบโจทย ความต องการของ เราได ไม ว าในด านร ปแบบ ฟ งก ช นการใช งานและ ค ณภาพ กว าผลงานท งหมดจะล ล วงออกมาเป นอาคาร ท เราเห นอย น ต วแปรส ำค ญเก ดข นค อ มหาอ ทกภ ย 2554 ท ท ำให งานสะด ดลง โดยในการควบค มด แล การด ำเน นงานน น ค ณธ นวด โยธ นปร ท ศน ผ จ ดการ อาคารและธ รการท วไป บร หารงานส วนกลาง ฝ ายอาคารและธ รการท วไป ได ท ำหน าท เป นส อกลาง ในการประสานงานแต ละจ ด ซ งได ร บความร วมม อ จากท กฝ ายเพ อช วยก นหาทางแก ไข โดยม เป าหมาย เด ยวก นค อการสานต อโปรเจ คต น ให เสร จส นสมบ รณ ตรงตามเวลาท ก ำหนดไว ซ งด านอ ปกรณ ส ำน กงาน Rockworth ก ได สร างความม นใจว าสามารถผล ต เพ อรองร บความต องการได ตรงเวลาอย างแน นอน ด วยความช ดเจนในการออกแบบตกแต งน เอง ท เป นค ำตอบในท กโจทย ไม ว าจะเป นด ไซน ท บ งบอก บ คล กองค กร ฟ งก ช นการใช งานท ครบถ วนลงต ว จนท ำให ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ไม ได เป นเพ ยง แค อาคารส ำน กงาน แต ย งเป นเสม อนพ นท แห งการ สร างสรรค ของพน กงานท กคนได ร วมข บเคล อน องค กรไปด วยก นอย างเต มภาคภ ม Pantry area for relaxing atmosphere. Grouping desk alignment in Call Centre department is required to facilitate interaction between staffs and encourage them to work efficiently. 13

14 MY SPACE + MY DESIGN BEHIND THE SUCCESSFUL SPACE & DESIGN TRUSTED BY INTER- NATIONAL COMPANY LIKE DKSH (THAILAND) LIMITED FOR THE COMPANY S LARGE-SCALE PROJECT, TINT DESIGN STUDIO DOESN T FAIL TO DELIVER WORK THAT IS PERFECTLY SPOT-ON AND IMPRESSIVE AT THE SAME TIME. 14 The two head honchos for the DKSH office s decoration right off the beginning of the project, Thongake Horsiritham and Denphong Duangpattra shared their views on this excellent achievement from different perspectives. Denphong, Design Consultant, who was in charge of the whole project said it was one of his biggest challenges he has ever faced. It was very challenging and exciting for me as DKSH is a large international company with strong identity and there are diverse internal systems in each department. These are factors that need to be taken into account, not to mention the unexpected flooding. So we had to constantly keep pushing hard with tight deadlines and construction problems we faced during the time. Nonetheless, the collaboration between teams was remarkable, namely DKSH (Thailand), the construction contractor and Rockworth. Starting from the overall building concept, there s a branding guideline which we integrated with our design for more distinctive look. While I managed the overall project, Thongake worked on the details, especially collaborating to meet DKSH s requirements. There was also Dilok who chipped in to help with the presentations. Personally as a designer, I think the decoration gives the place a warmer atmosphere with a touch of elegance and style. In addition to this, we also worked hard on maximising the use of limited space. An excellent example would be the Call Centre area although there are a large number of staff there, the recreational area was added as well as the pantry in each floor which has been designed as a common area for friendly conversational and relaxing feel. Thongake, Senior Interior Designer, helped facilitate project collaboration, added on the design aspect, The project is highly diverse, we had to find a common ground for their needs that not only looks good but also meets their functional usage. We created rendered images of the whole floor and started adding the brand s colours white, grey and red, into it. When everyone saw the inclusive picture, it s easier to achieve a solid outcome. As Denphong mentioned earlier, the

15 MY SPACE + MY DESIGN pantry, which is a communal space, uses the colour red for liveliness and vibrancy, while there are other design procedures in each department such as small meeting rooms which is simple yet unique. Even though this was his first project, Dilok Kuwangkadilok, Interior Designer, also played a significant role in pushing the project forwards, especially in terms of adding interesting design gimmicks to the project. We tried to add something unique into it, for example, using glasses or adding slopes to plain vertical walls. These small details make the interior feels more refreshing without jarring the brand s identity, he said. Our team thinks this project is one big studying book as we got to learn so many different things. It was such an incredible journey, together with DKSH (Thailand) Limited, Design Profile, Tint Design Studio and Rockworth and other related teams. Although the project has been successfully completed, the impression and pride to be part of it still hasn t faded. ในฐานะท ได ร บความไว วางใจ จากองค กรระด บสากล อย าง บร ษ ท ด เคเอสเอช (ประเทศไทย) จำาก ด ให ด แล งานสเกลใหญ Tint Design Studio จ งท มเทอย างเต ม กำาล งเพ อสร างผลงานท ตอบโจทย และตรงใจ อย างสมบ รณ แบบท ส ด Thongake Horsiritham Senior Interior Designer Design Profile Co., Ltd. เม อสองห วเร อใหญ ในการออกแบบตกแต งออฟฟ ศ ของด เคเอสเอช (ประเทศไทย) ต งแต ต นจนจบ ค ณทองเอก หอศ ร ธรรม และ ค ณเด นพงษ ดวงพ ตรา ได ม โอกาสมาน งพ ดค ยถ งผลงานท เสร จส นลงไปแล ว ท งค ต างก ม ม มมองต อโปรเจ คต น ได น าสนใจไม แพ ก น เร มท ค ณเด นพงษ ท เป นผ ควบค มองค รวมของงานก ยกให โปรเจ คต น เป นความท าทายคร งใหญ ท ส ดคร ง หน งในการท ำงาน ส ำหร บผมถ อเป นความท าทาย มาก เพราะด เคเอสเอชเป นองค กรระด บสากลขนาด ใหญ ท ม ภาพล กษณ ช ดเจน อ กท งระบบของแผนก ต างๆ ภายในบร ษ ทเองก ม ความหลากหลาย ซ งล วน เป นป จจ ยแวดล อมท พ งต องค ำน งถ งท งส น ย งไม รวมถ ง ผลกระทบจากเหต การณ เฉพาะหน าอย างน ำท วม ฉะน น เร ยกได ว าตลอดการท ำงานน เราจะหย ดน งไม ได ต องม การจ ดการเวลาและป ญหาเฉพาะหน าเร องการ ก อสร าง ซ งเราได ร บความร วมม อจากหลายๆ ฝ าย ไม ว าจะเป นด เคเอสเอช (ประเทศไทย) กล มผ ร บเหมา และ Rockworth เร มต นท คอนเซ ปต ของต วอาคารท งหมดท จะ ม แบรนด งให เราย ดเป นไกด ไลน ซ งเราก น ำส ตรน น มาผสานก บงานด ไซน เพ อใส ส ส นลงไปให ด โดดเด น มากข น โดยในการท ำงานผมจะด แลในภาพกว าง ส วนค ณทองเอกจะเป นคนลงรายละเอ ยดโดยเฉพาะ ในส วนท ประสานงานตอบร บโจทย ความต องการ จากทางด เคเอสเอช (ประเทศไทย) และม ค ณด ลก เข ามาช วยเร องพร เซนเทช นด วยอ กแรง ซ งถ าถามผมในม มมองของคนออกแบบก ค ด ว าโทนการตกแต งจะม ความอบอ นข น แต ก แฝงไว ด วยท วงท ของความโก เท ส วนฟ งก ช นการใช งาน เป นอ กส งท ท มท ำงานก นค อนข างหน ก เพ อเพ มการ ใช งานในพ นท ๆ จ ำก ดให มากท ส ด ท เห นช ดเจนเลย ค อพ นท Call Centre ท แม จะต องบรรจ พน กงาน จ ำนวนมาก แต ก ม การเพ มพ นท ส ำหร บผ อนคลายใน การใช งานร วมก นข นมา รวมไปถ งบร เวณแพนทร ของท กๆ ช นท ออกแบบให เป น Common Area เพ อท กๆ คนจะได ม การพบปะพ ดค ยก น ท ำให เก ด บรรยากาศผ อนคลายและเป นก นเองมากข น ค ณทองเอกอ กหน งก ำล งหล กในด านการ ประสานงานก ช วยขยายความในส วนของการ ออกแบบเพ มเต มว า โปรเจ คต น ม ความหลากหลาย ค อนข างมาก ท ำให เราต องหาจ ดร วมของความ ต องการของแต ละแผนก ท งความสวยงามและฟ งก ช น การใช สอยให ลงต วมากท ส ด เราเองจ งท ำแบบจ ำลอง ให เห นภาพพ นท ท งช นข นมา แล วค อยๆ เต มส หล ก ของแบรนด ง ค อ ขาว เทา แดง ลงไปในพ นท น น เม อ ท กคนได เห นภาพกว างล กษณะน นแล วก ท ำให ได ผลล พธ ออกมาช ดเจนข นคร บ ซ งก อย างท ค ณเด นพงษ กล าวไว ค อ พ นท แพนทร ท ใช ร วมก นจะม โทนส แดงด ม ช ว ตช วา ควบค ไปก บการเต มความน าสนใจให ก บ แต ละแผนก เช น ห องประช มขนาดย อม ซ งแม จะด เร ยบง ายแต ก แฝงความน าสนใจไว ด วย ส วน ค ณด ลก ก ว งคะด ลก ท แม จะเพ งม ผล งานจากโปรเจ คต น เป นคร งแรก แต ก เป นส วนส ำค ญ ในการผล กด นให งานล ล วงไปด วยด โดยเฉพาะการ เต มล กเล นใหม ๆ ให ก บงานน เราพยายามหาใส ความน าสนใจลงไปในงาน ยกต วอย างง ายๆ ผน งท เป นม มฉากเร ยบๆ ก ม การใส กระจก เพ มความลาด เอ ยงเข าไปบ าง รายละเอ ยดเล กๆ น อยๆ น ช วยด ง ความสดช นออกมาแต ก ไม ท ำให เส ยแบรนด งของ องค กรไป ท มงานเรามองว างานช นน เป นเหม อนต ำรา เล มใหญ เลยนะคร บ พวกเราได เร ยนร หลายอย าง ซ งถ อเป นการเด นทางร วมก นของท ง ด เคเอสเอช (ประเทศไทย), Design Profile, Tint Design Studio รวมถ ง Rockworth และอ กหลายส วนงานถ อเป นอ ก หน งผลงานท แม จบสมบ รณ ลงไปแล ว แต ก ได ท ง ความประท บใจ และร อยย มแห งความภาคภ ม ใจไว ก บท มงานผ ม ส วนร วมท กๆ คน From left to right: Dilok Kuwangkadilok, Interior Designer Denphong Duangpattra, Design Consultant and Design & Managing Director Tint Design Co., Ltd. 15

16 POSSIBILITY JACK OF ALL TRADE SUPERMACHINE STUDIO 16

17 POSSIBILITY Tukcom s external decoration using 765 pieces of triangle black and white aluminum glass. NRNY (No Red No Yellow) bottle openers ironic design to Thai politics. KNOWN FOR HIS UNIQUE ARCHITECTURAL DESIGN, FROM SURREAL SHAPE BUILDINGS TO CONCERT STAGES OR EVEN A SAVVY BOTTLE OPENER, PITUPONG JACK CHAOWAKUL IS AN ARCHITECT WITH AN EXTRAORDINARILY INQUISITIVE MIND WHO FOUNDED SUPERMACHINE STUDIO WITH VARIOUS SUCCESSFUL DESIGN PROJECTS TO ITS NAME. I didn t see my work as exactly wild as such. Each of it came purely from my sole desire to respond to demands of everyday s life. It s there around you, said the architect who dubbed himself as over inquisitive, just as he started to talk about how the company s wild projects came about. It all stemed from a single fact that he refuses to be easily convinced and always finds things questionable is it so? really? is there any other way? His work is a combination of arts and science which have been well thought through. Every single project was sifted through his stringent layers of rational and critical thinking process, of which life experience is also an important one. After graduated from the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University and a short stint in Singapore as an architect, he decided to persue his study on urban architecture at the Berlage Institute of Architecture, Netherlands, a country where everyone is challenged to question things around them. Upon returning home, Pitupong found himself enjoying the questions he had and started to come up with designs that testify them. With a curious mind, Pitupong couldn t help but noticed the alarming increased of flooding incidents in Thailand. He had started researching on water, years before the big flood in His unrelenting tenacity manifested itself in form of Pangolin House and Super Bowl projects, which demonstrate how community can live in harmony with water. From my field research, I found that flooding happens every year and there are communities who can live in peace with water, unlike Bangkokians who got terribly frustrated when water approached capital city was almost deserted as people scurried off to the countryside. I don t think it s the answer. We need to find a way to live with it, he commented while explained about Pagolin House, which is inspired by armadillos. The main structure of the house consisted of hundreds of windows that serve as protection and temperature controller inside this armadillo-shaped construction. The house is multi-storey, set high above the ground with flexible interior functions. The structure also allows water to come through. To prevent damage from water pressure, the middle level which is a living space is connected to outdoor terrace that can sustain water during a flood. The last part which is the main living area and sleeping quarter is lifted high above the first two floors with specially designed facility systems that include water reservoir and closed water disposal system, allowing its inhabitants to live a normal life for over a month, with everything encased within the structure. The highlight of this armadillo house is its smart windows. Hundreds of them are computer controlled for the right angle to match outside temperature. Top windows mirror is made of translucent dye-sensitised solar panels that help generate electricity during a flood. The detachable rooftop a terrace and garden area also doubled as an emergency raft of evacuation when the flood hits critical level. 17

18 POSSIBILITY Pangolin House then paved way to the Super Bowl project which demonstrates how human can harmonise with nature while bringing the green back to the city. Who is it to demand Thailand as the largest rice producer of the world? The result is flooding with countless damages. Boraped Lake, a large water retention area, has been invaded for rice farming when it should have been an off-limits, said Pitupong who fired away yet another question while showing us images of the Super Bowl, a habitable hydraulic facility. The new city project involves large sand mound on the east of Nakhon Sawan town, just between the Ping and the Nan rivers. The elevation is 4.5 km. W, 7 km. L and 150 m. H, surpassing the height of the Victory Monument or Baiyoke Tower large enough to easily accommodate a floating airport. Pitupong doesn t know when these two projects will be turned into a reality, so when given a chance to design Tukcom, Sri Racha with a futuristic theme, he launched into it with glee. His team managed to facelift the existing 1,200 sq.m. space with the theme of black & white pixel facade. The building s exterior is decorated with 765 pieces of triangle black and white aluminum glass. The red rim at the glass display room, which is also the mall s entrance, adds a funky edge to the overall look to match the name of the place Tukcom or Computer Building in English. These are just examples of a thinker architect, who affirms us that he fully intends to keep on questioning and challenging ideas through his work, hoping to inspire many others to do the same, too. Pitupong Jack Chaowakul, founder of Supermachine Studio. Futuristic conceptual idea called Super Bowl project in Nakhon Sawan. เม อพ ดถ งสถาป ตยกรรมและงานออกแบบท ม ความ แปลกตา โดดเด น ไม เหม อนใคร ไล มาต งแต อาคารร ป ทรงส ดล ำา เวท คอนเส ร ตส ดแนว หร อกระท งท เป ดขวด ไอเด ยส ดเก ช อของป ต พงษ เชาวก ล แจ ค สถาปน ก หน มน กต งคำาถาม เจ าของซ เปอร แมชช น สต ด โอ บร ษ ทร บออกแบบงานสถาป ตยกรรม ม ณฑนศ ลป และงานออกแบบอ นๆ อ กมากมาย จะข นมาเป น อ นด บต นๆ ของเม องไทย ผมว างานของผมก ไม ได ล ำหร ออะไรนะ แต ละช น เก ดข นมาจากความต องการของผมเองท งน น ม น เป นส งท อย รอบต ว เพ อสนองการใช ช ว ตประจ ำว น น ะคร บ สถาปน กหน มผ เร ยกต วเองว า ท าวแสนปม พยายามเล าให ฟ งถ งจ ดเร มต นงานล ำๆ ของบร ษ ทฯ ให ฟ ง ซ งท งหมดน นเก ดมาจากความเป นคน ไม เช อ อะไรง ายๆ และม กจะต งค ำถามอย ตลอดเวลา จร งเหรอ ใช เหรอ เป นแบบอ นไม ได เหรอ งานของเขาจ งเป น ท งว ทยาศาสตร และศ ลปะท ค ดมาแล วอย างถ ถ วน กว าจะออกมาเป นช นงานแต ละช น เร ยกได ว าต อง ผ านกระบวนการท เจ าต วต งค ำถามและว พากษ ว จารณ อย างเข มงวด รวมไปถ ง ประสบการณ ของ ช ว ต ท ม ส วนส ำค ญมาก เพราะไม เช อว าอย เม องไทยแล วจะร ง และ เช อว าส งคมไทยไม ส งเสร มให คนกล าค ด หล งจาก เร ยนจบทางด านสถาป ตยกรรมจากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย และท างานเป นสถาปน กในประเทศ ส งคโปร อย ไม นาน ป ต พงษ ต ดส นใจบ นล ดฟ าไป เร ยนต อปร ญญาโททางด านสถาป ตยกรรมผ งเม อง ท The Berlage Institute of Architecture ประเทศ ฮอลแลนด ประเทศท ส งเสร มให คนต งค าถามก บส ง ท อย รอบๆ ต ว เม อกล บมาเม องไทย ป ต พงษ จ งสน ก ก บการต งค าถาม ท าไม ท าไม และท าไม ก บส ง รอบๆ ต วแล วเร มต นออกแบบหลายๆ อย างตาม แบบท เขาอยากให เป น พ ส จน ค าถามท ตนเองต งข น ด วยความเป นคนข สงส ยบวกก บชอบค นคว า ป ต พงษ ต งข อส งเกตก บต วเองอย ตลอดเวลา เม อเห นรายงาน ข าวเร องอ ทกภ ยท เก ดข นในไทยมากข นท กท เขาจ ง เด นหน าเสาะหาข อม ลเร องน ำมาเป นป ๆ ก อนหน าท จะเก ดว กฤต น ำท วมป 2554 และท ำอย างน นเร อยมา จนเป นท มาของไอเด ย บ านหน น ำ (Pangolin House) และเม องใหม (Super Bowl Project) โปรเจ คต ท เต มไปด วยจ นตนาการท ว าด วยเร องของ ช มชนท สามารถอย ก บน ำได ซ งม โอกาสสร างได จร ง ในอนาคต จากการลงพ นท ส ำรวจเร องน ำ ผมพบว าจร งๆ แล วน ำท วมท กป และม หลายช มชนท สามารถอย ก บ น ำได อย างเป น ธรรมชาต ต างจากคนกร งเทพฯ ท พอน ำมาท ก ระส ำไม เป นท า เม องหลวงกลายเป น เม องร าง ผ คนต องหน ไปอย ต างจ งหว ด ผมว าม น ไม ใช นะ เราต องหาว ธ อย ก บม นส สถาปน กหน ม กล าวถ งท มาของ Pangolin House บ านหน น ำท ได 18

19 POSSIBILITY แรงบ นดาลใจจากต วน ม โดยองค ประกอบทาง สถาป ตยกรรมหล กของบ านหล งน ค อหน าต างหลาย ร อยบานซ งท ำหน าท เป นท งเกราะป องก นภ ยและ ร กษาอ ณหภ ม ภายในของต วน ม ต วบ านม หลายช น ยกส ง ท ำให ฟ งก ช นการใช งานภายในย ดหย น เป น ร ปแบบท ไม ปฏ เสธการใช ช ว ตอย ก บน ำในช วงฤด น ำ หลาก โครงสร างท เป นร โปร งท ำให น ำสามารถผ าน เข ามาได เพ อป องก นความเส ยหายทางโครงสร างท เก ด จากแรงด น พ นท ช นกลางของบ านเป นสเปซส ำหร บ อย อาศ ย ม บร เวณเช อมก บระเบ ยงด านนอกท พร อม รองร บน ำได เม อเก ดน ำท วม ส วนส ดท ายค อส วนพ นท หล กท ใช เป นพ นท อย อาศ ยและหล บนอน ถ กยกข น ส งเหน อสองช นแรก ม ระบบอ ำนวยความสะดวก ต างๆ ในบ าน ซ งออกแบบไว เป นพ เศษ ท งการ ส ำรองน ำใช ระบบการก ำจ ดของเส ยแบบป ด ท ผ อาศ ยสามารถใช ช ว ตท เก อบปกต ได เป นเวลากว า 1 เด อนเต ม โดยซ อนท กอย างไว ในต วโครงสร าง สถาป ตยกรรม จ ดเด นของบ านต วน มน ย งม Smart windows หร อหน าต างหลายร อยบานท ควบค มด วยซอฟต แวร ท สามารถปร บการเป ดป ดให เหมาะสมก บสภาพ อากาศภายนอก หน าต างช นบนต ดเซลล แสงอาท ตย ชน ดส ย อมไวแสง ม ค ณสมบ ต โปร งใส จ งสามารถใช แทนกระจกท ใช ท ำช องเป ด ท ำให Pangolin House สามารถผล ตกระแสไฟฟ าได เองในช วงน ำท วม ส วน หล งคาท ถอดออกได (Detachable Rooftop) ม ความย ดหย น ม กลไกท ำให สามารถถอดออกมา และใช เป นแพอพยพได เม อระด บน ำส งถ งข นว กฤต นอกจากน ย งท ำหน าท เป นระเบ ยงและสวนส ำหร บ พ กผ อนในยามสถานการณ ปกต ด วย จากบ านหน น ำต อยอดส โปรเจ คต เม องใหม (Super Bowl) ท คนสามารถอย ก บธรรมชาต ได แบบ ไม ร กล ำ พร อมๆ ก บสร างธรรมชาต ให กล บค นส เม อง ใครเหรอท ก ำหนดว าบ านเราต องเป นประเทศ ท ปล กข าวได เยอะท ส ดในโลก ผลท ตามมาค อ เม อ น ำท วม ความเด อดร อนเส ยหายม มาก ขณะเด ยวก น บ งบอระเพ ด แก มล งขนาดใหญ ในว นน ถ กร กล ำ เข าไปท ำการเกษตร ท ำนา ท งท จร งๆ แล วบร เวณ ด งกล าวควรเป นพ นท หวงห าม ป ต พงษ ไม หย ดต ง Pangolin House, resembles an armadillo shield, is a design concept that people can live with water. Tukcom in Chol Buri ค ำถามพร อมก บฉายภาพ เม องใหม ท ม ล กษณะ เป นเคร องม อชลประทานในการบร หารจ ดการน ำ นอกจากน ย งเป นท อย อาศ ยได ในเวลาเด ยวก น โครงการเม องใหม เป นการสร างเน นด นขนาดใหญ ข น ด านตะว นออกของต วเม องนครสวรรค ระหว าง บร เวณแม น ำป งและน าน เน นด นด งกล าวม ขนาด กว าง 4.7 ก โลเมตร ยาว 7 ก โลเมตร และส ง 150 เมตร ซ งม ความส งกว าอน สาวร ย ช ยสมรภ ม หร อต กใบ หยกทาวเวอร และม ขนาดใหญ มากจนสามารถสร าง สนามบ นลอยน ำให เคร องบ นๆ ข น-ลงได อย างสบาย ป ต พงษ ไม สามารถตอบได ว าอ กนานแค ใหนโปรเจ คต ท งสองท ค ดไว จะถ กหย บจ บไปสร างจร งในอนาคต ด งน นเม อม โอกาสได สร างสรรค ต กคอม ศร ราชา ท เหมาะเจาะก บแนวค ดของการออกแบบแห งอนาคต เขาจ งไม ร รอท จะลงม ออย างกระต อร อล น ด วยความท ต กคอม เป นห างสรรพส นค า ขายอ ปกรณ ไอท ไฮเทคต างๆ ด งน นหน าตาของต ว อาคารจ งต องตอบโจทย และสะท อนความ ล ำ ของส นค าท ขายอย ในขณะเด ยวก นก ต องเป นท จดจ ำ ของผ คนด วย ป ต พงษ เล าถ งไอเด ยคร าวๆ เขาและท มงานร วมก นออกแบบตกแต งต กคอม เด มขนาด 1,200 ตารางเมตรให ม หน าตาแปลก ออกไป โดยการใช คอนเซ ปต Black & White pixel facade พ นผ วด านหน าอาคารตกแต งด วยแผ น กระจกอล ม น มส ขาว-ด ำ ร ปสามเหล ยม 765 ช น วางประกอบก นอย างลงต วด ม ม ต เพ มความท นสม ย ด วยกรอบส แดงตรงส วนห องกระจกแสดงด สเพลย เพ อโฆษณาส นค าตามวาระต างๆ นอกจากน ย ง ใช เป นทางเข าห างสรรพส นค าท ด ไฮเทคสมก บช อ อาคารอ กด วย ต กคอม ศร ราชา ถ อเป นงานต นแบบ ต กคอมล ำสม ยแห งแรกท สถาปน กหน มบอกว าม โครงการท จะขยายไปสร างในอ กหลายจ งหว ด เช น อ ดรธาน เป นต น ท กล าวมาข างต นเป นเพ ยงเส ยวหน งของผลงาน แนวอนาคตของสถาปน กหน ม ท าวแสนปม ผ น และในฐานะคนไทยคนหน ง ป ต พงษ เชาวก ล ย นย น ว าเขาย นด ท จะต งค าถาม ท าทายความเช อ พ ส จน ส งต างๆ ผ านผลงานออกแบบของเขาต อไปเร อยๆ เพ อสร างสรรค แรงบ นดาลใจให ใครอ กหลายคนใน ส งคมน ต อไป 19

20 UNLOCK HEART TALK QUITE OFTEN WHAT WE COMMUNICATE DOESN T EXACTLY REFLECT HOW WE FEEL OR WHAT WE ACTUALLY WANT. WE WOULD LIKE THE ATTENTION FROM OUR LOVED ONE BUT INSTEAD WE SAY, YOU JUST SPEND ALL THE TIME WATCHING FOOTBALL. OR WHEN WE WANT OUR TEAM TO TRY HARDER BUT WE COMPLAIN TO THEM TO STOP CHITCHATTING AND MAKE SURE YOU FINISH CHECKING UP ALL THE STOCK TODAY. Communication from the heart focuses on our true intention. If we know what we want, when we communicate, we will do it with sympathy without bias or seeing others are opponents, while trying to cater for every party s need. Dr. Marshall Rosenberg, the psychologist who created Non-violent Communication theory, said that language is an important factor that can create violence, conflict or cooperation. He, thus, developed communication method that will lead on to thorough understanding and human s compassionate nature. LISTEN BEFORE YOU SPEAK If you listen while using information from the past to interpret it, your listening will be shut off from the beginning. But if you listen with an open mind and let the information flows in, you will start to feel a real sense of listening and hear what the speaker truly wants to communicate. COMMUNICATE FROM THE HEART The key to communicate from your heart, aside from finding our own true need, is to observe the event, express our feeling clearly and, lastly, request for it. OBSERVATION: We need to see the event through our own observation without trying to interpret, then explore our own feelings and plead for cooperation. EXPRESS YOUR FEELING: The key is to use words to express the feelings. So it is important to know what you and the other are feeling. We will realise different feelings when our demand is reciprocated and when it isn t, it s not fair to blame the other of causing such feelings. If we verbally express what we feel clearly, tension can be eliminated and any emotional outburst can be avoided. REQUEST IT: We can simply letting the other know what we want by simply asking. It is then up to the relationship between you and them whether your request will be fulfilled. But the key to making a request is to be prepared for rejection and be ready to talk things through to reach a mutual agreement. OFFICE SCENARIO BACKGROUND: Somsri has seen her subordinates hung around chitchatting from the time she went out to get some documents. She came back and found out the conversation was still going on. At the same time, she wants them to finish checking the stock by the end of the day. COMMUNICATE FROM THE HEART: I ve seen you guys here since before I went away to get the documents. (observe and describe the event) I m worried that we won t be able to deliver the goods on time. (express the feeling) Can you please help checking the stock before the end of the day? (make a request) or I saw you guys talking, I m worried that the stock won t get checked in time. Can you please make sure it s done by 5 p.m.? UNPRODUCTIVE SENTENCE, COMPLAIN, REPROACH: How long do you plan on gossiping? Isn t there a work to do? Today s stock will you be able to check it in time? PERSONAL LIFE SCENARIO A: This morning, while I was talking to you about my issue at work, you just switch on the TV for football. (observation) I m disappointed (express the feeling) because I need some understanding. (state the demand) Can you please just listen to me for ten minutes? (request) B: I ve been so stressed out lately. I didn t notice that you have something you want to talk about. Let s hear it. But if it s in a negative form as B might have listened to you often enough, A might have to pay attention to B s need and feeling too, for example: 20

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

Guideline: VPN-14. Windows 7

Guideline: VPN-14. Windows 7 กล มงานบร การระบบเคร อข ายและส อสาร ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร Guideline: VPN-4 พรพ ท กษ ส นต ภาพถาวร โทร. 07489 พฤศจ กายน 556 เวอร ช น:.00 ข นตอนการต ดต ง LTP/IPSec VPN Client ส าหร บเคร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information