รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2"

Transcription

1 รายงานผลการลงทะเบ ยน สพป. ยะลา เขต 2 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ภาคใต คร งท 62 ระด บประถมศ กษา ณ จ งหว ด ภ เก ต ระหว าง ว นท เด อน ธ นวาคม พ.ศ ล าด บ หมวดหม รายการ โรงเร ยน ผ เข าแข งข น ผ ฝ กสอน 1 ภาษาไทย การอ าน ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งก ญญาร ตน เดโชช ย 1. นางสาวน นท นภ ส ซ นสก ล 2 ภาษาไทย การอ าน ป.4-ป.6 โรงเร ยนเข อนบางลาง 1. เด กหญ งไซน บ เจ ะเลาะ 1. นางสาวน รฟาฏ มะฮ สะด ยาม 3 ภาษาไทย การอ าน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านต งกาเด ง 1. เด กหญ งประภาวรรณ ส นต ก ล 1. นางอ ไรวรรณ แจ งหท ยก ล 4 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งห ชชพร เสมาพ ฒน 1. นางสาวจ ระวรรณ สมบ รณ 5 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งมาร น ย น 1. นายสมพงศ ส ขมล 6 ภาษาไทย เร ยงความและค ดลายม อ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านต งกาเด ง 1. เด กหญ งกาญจนา ช สว าง 1. นางนางก ณหา ศ ว โรจน 7 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฮาน ซะ เตาะสาต 1. นางโฉมศร คงอ น 8 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งพ ร รดา ขอบแดน 1. นางปน ดดา ส วรรณราช 9 ภาษาไทย การท องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 10 ภาษาไทย ส นทรพจน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ ภาษาไทย การแต งบทร อยกรอง (กลอนส ) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาเจาะ 1. เด กหญ งซ ร นา มะสาแม 2. เด กหญ งย สรอ เลาะสะแต 12 ภาษาไทย การแต งบทร อยกรอง (กาพย ยาน 11) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งจ ฑาท พย ทองฉ า 2. เด กหญ งส ธ ตา เล ยมแก ว 1. นางสาวน ฮ ยซ ะ อ ซอ 2. นางสาวรอม อละห อาล มามะ 1. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 2. นายพ ระพล พงษ พ มาย 13 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านย อน ง 1. เด กหญ งซอล ฮะห แซมา 1. นางฮาล เมาะ แวมะด ง 14 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบายอ 1. เด กหญ งพาต ฮะห ยะสะแต 1. นางสาวจ ชม นาปาเลน 15 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ - -

2 16 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านลาแล 1. เด กหญ งบ สรอ ยามา 2. เด กหญ งฟาร ดา เตะแต 3. เด กหญ งอน สร ย ป 17 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งน ร ซ น ด อราแม 2. เด กหญ งมาซาเอ ดาราแมง 3. เด กหญ งส วรรณ ใบหม ด 18 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านยะหา โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งน ร ซ น กาเน ะ 2. เด กชายอาซ ล น เจ ะอ บง 1. นายชนาธ ป ส วรรณชาตร 2. นายณ ฐว ฒ หน พล 1. นางซ ไบด ะ วาแม 2. นางส ไฮลา แวจ 1. นางพาด หล ะ มะสง 2. นางสาวย วาร ต ล 1. นายอ สมาอ ล ช านาญเพาะ 1. นางสาวยาม ละห บอเถาะ 2. นางสาวรอฮาน มะโซะ 20 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านล ตอ 1. เด กชายอ บด ลเลาะ ตาเยะ 1. นางน รมา แวกาจ 21 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบางลาง 1. เด กหญ งน ร ลฟ ชร อะเซ ง 1. นายรอมล อ สแม 22 ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งน ศากร คะส ทอง 2. เด กหญ งว รดา กาญจนมณ 3. เด กชายเทพพ ท กษ หน ทองแก ว 23 ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งจ นธ มา สองแก ว 2. เด กหญ งจ ฑาท พย ทองฉ า 3. เด กหญ งส ธ ตา เล ยมแก ว 24 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งน อ สฟาน ส อเตาะ 2. เด กหญ งน ร ยะห ดาลอ 3. เด กหญ งฟาต เมาะฮ เจะแห 25 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งส วาร หะม ดง 2. เด กหญ งฮ สน มะล 3. เด กหญ งเจ ะม เนาะ เจ ะและ 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 2. นางสาวร งร ตน เร องน ย 1. นางสาวพาต เม าะ บ อซา 2. นางสาวอ ดต ยา เศษแอ 1. นางสาวม นา ชายม น 2. นางว นมาเร ยะ ประจ น 1. นางมาร น บ งยะพา 2. นายอาสม ง ป ลา

3 26 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4-ป.6 27 ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านธารท พย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งนาเด ย มะทา 2. เด กหญ งปร ญญา กาหลง 3. เด กหญ งฟาซ ย ะห เปาะอ แต 1. เด กชายณ ตพล ข นแก ว 2. เด กหญ งลล ตา ไชยล ายา 3. เด กชายส ณหพจน มณ ร ตน 28 ว ทยาศาสตร Science Show ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านบาโงยซ แน 1. เด กหญ งต สน ม สารง 2. เด กหญ งน รฮาดา มะโร ะ 3. เด กหญ งอ สมา แวอ เซ ง 29 ว ทยาศาสตร Science Show ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งซ ร ตา ปร ฆ 2. เด กหญ งฟาต ส สาเมาะ 3. เด กหญ งอ ฟนาน ต อง ะ 30 ว ทยาศาสตร ผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งซ ลวาน ป 2. เด กหญ งอ ลฮ ม ตากะด 31 ว ทยาศาสตร ผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กชายอ บด ลฮาก ม แวกะจ 2. เด กชายอาร ฟ น มะล 32 ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ประเภทร อนนาน ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กชายธ ระชาต มะล 2. เด กชายฮ มด กามะ 33 ว ทยาศาสตร เคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กชายอ รฟาน ล อแบกาเซ ง 2. เด กชายอ ซามะ เจ ะมะ 34 ว ทยาศาสตร เคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านปาแดร 1. เด กชายฟ อ ดร ด อรามะ 2. เด กชายอาล ยะห อาล 1. นางสาวลาว ย ะห สาร ะ 1. นางสาวรอก เยาะ สะมะแอ 2. นางสาวอ ดต ยา เศษแอ 1. นางฉลวย ร ตนโชต กานนท 2. นายวรรณน ศร ส ข 1. นางน ไสดา ดาราม 2. นางห สน สล า 1. นางน ร ชรา ด เส ม 2. นายมาโนช น สอน 1. นางสาวม นา ชายม น 2. นางว นมาเร ยะ ประจ น 1. นางประไพ อ นอก 2. นางสาวพ ทธน นท เพ ชรจ นทรโท 1. นางน ร ชรา ด เส ม 2. นายมาโนช น สอน 1. นายอ บด ลรอม น ส แว 2. นายอ ซา ด เส ม

4 35 ส งคมศ กษา 36 ส งคมศ กษา 37 ส งคมศ กษา 38 ส งคมศ กษา 39 ส งคมศ กษา เพลงค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งกามาล ยะห ดอเลาะ 2. เด กหญ งซ ไวบะห สะอ 3. เด กหญ งฟ ยร ซ ก ยะ 4. เด กหญ งอ สมาน สะเตาะ 5. เด กหญ งอาแอเสาะ มะโร ะ เพลงค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กหญ งซ ไรยา กาซอ 2. เด กหญ งซ ไฮบะห แวหะมะ 3. เด กหญ งน รอาซ ก น วาโด 4. เด กหญ งม ม นะห กาเดร 5. เด กหญ งอาฟ น กาซอ เพลงค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งการ มะห อะน มะ 2. เด กหญ งก ล ยลา รอยา 3. เด กหญ งพาต เม าะ ยะลา 4. เด กหญ งวาร ณ เจ ะสาร 5. เด กหญ งแวรอก เย าะ เจ ะเตะ โครงงานค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านพงก แว 1. เด กหญ งก สม โล ะซา 2. เด กหญ งคอร เย าะ เงาะตาล 3. เด กหญ งต สน ม สากา 4. เด กหญ งน ซ ลา ด อราแม 5. เด กหญ งพ ส ล ะ เลาะสมาน โครงงานค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านพงก แว 1. เด กหญ งน รมา มะเต ะ 2. เด กหญ งฟาต เม าะห อาแด 3. เด กหญ งอามาน แสแลแม 4. เด กหญ งฮ สนา เจะแต 5. เด กหญ งไซน บ อาแด 1. นายมะกอซ สาและ 2. นางสาวร นลณ กาเต ะ 1. นางคอต เยาะ กอและ 2. นายมะกอซ สาและ 1. นายยะมะล ด น น ยาแม 2. นายอ บด ลตอเล บ วาเงาะ 1. นางจ นทร จ รา เพชรร น 2. นางส พ จน ย โฆษ ตโภค น น 1. นายด อราเซะ แสแลแม 2. นายน รด ง บากาอาล

5 40 ส งคมศ กษา 41 ส งคมศ กษา โครงงานค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งปว นร ตน ภ ม สถ ตย 2. เด กหญ งพน ดา หมวกแก ว 3. เด กหญ งว ช ดา ภ ม สถ ตย 4. เด กหญ งเนตรอ ปสร ด ษฐส 5. เด กหญ งเบญจวรรณ เลขมาศ ละครประว ต ศาสตร ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กชายซอร ฟ ดอน 2. เด กชายซอลาฮ ด ง ม เซ ะ 3. เด กชายซ ฟยาน ซ เด ะ 4. เด กชายน อน นต หะย สาเมาะ 5. เด กชายฟ ไอด บ อราเฮง 6. เด กชายรอมซ เจ ะด แม 7. เด กชายรอมฎอน โมงยาเด ง 8. เด กชายร สด บาเหะ 9. เด กชายล ตฟ บ ดาเล ง 10. เด กชายอด ลย อามะ 11. เด กชายอน ส หามะ 12. เด กชายอ บด ลซ โกร หะม ดง 13. เด กชายอ บด ลลอฮ เฮ งป ยา 14. เด กชายอ บด ลฮาฟ ซ อ มา 15. เด กชายอ บด ลเลาะ อาแว 16. เด กชายอาซ ย นต ย โซ ะ 17. เด กหญ งอาต กะห กอและ 18. เด กชายอ รฟาน ด อราแม 19. เด กชายฮาฟ ซ ปาเซเล าะ 20. เด กชายไพศอล เจ ะเตะ 1. นายจร แก วหาญ 2. นายณ ฐเวศม ส ทธ พ ท กษ 1. นางกมลท พย มะหะแซ 2. นายย น ส กามา 3. นางสาวว ภา ส ขศร มล 4. นายส กร ดอเฮะ 5. นายส ธ ทองช ม

6 42 ส งคมศ กษา 43 ส งคมศ กษา เล าน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านลากอ 1. เด กหญ งบ สม ลลาห ต ม ง 1. นางสาวอาม เนาะ ทาก อแน เล าน ทานค ณธรรม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กหญ งฟ หม ย สาบ ลา ดอเลาะ 1. นางอาม เน าะ มะน ง 44 ส งคมศ กษา 45 ส งคมศ กษา 46 ส งคมศ กษา 47 ส งคมศ กษา เล าน ทานค ณธรรม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายอาร อม น สาเร ะ 1. นายม ฮ าหม ดบ คอร มะแอ มารยาทไทย ป.1-ป.3 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งกนกวรรณ ส งข ทอง 2. เด กชายพงศธร ท บท มทอง โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายจอมท พ แสงอ อง 2. เด กหญ งอ งคณา ย มเยาะ มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งก งแก ว ทองเนตร 2. เด กชายอน ว ต ถนอมส ข 1. นางปราณ ถาวรกานน 2. นางละออง อ นทรประด ษฐ 1. นางปราณ ถาวรกานน 2. นางสาวร จ ราภรณ บ อม วง 1. นางสาวกรกมล หน น อย 2. นางสาวอภ รด เสภาปลอด

7 48 ส งคมศ กษา สวดมนต แปล ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตาช 1. เด กหญ งกมลร ตน จ งโหลนราช 2. เด กหญ งท พประภาพร อ ตรก จ 3. เด กชายธนพล เถาแก ว 4. เด กชายนร ตม ช ย เพชรร ตน 5. เด กหญ งปาร ชาต ศร ส ข 6. เด กหญ งพ มน ภา จ นทเล ศ 7. เด กหญ งร กชนก แก วเจร ญ 8. เด กหญ งล กขณา คงขาว 9. เด กหญ งวช ราภรณ ศร นวล 10. เด กหญ งวรรณนภา ส พงษ 1. นางรว วรรณ มณ วงศ 2. นายส ว ฒน มณ วงศ

8 49 ส ขศ กษา และพลศ กษา แอโรบ ก ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะตาแม 1. เด กหญ งกาวซ ร บาซอ 2. เด กหญ งซอเฟ ย เจ ะแม 3. เด กหญ งซ ไรยา นาแว 4. เด กหญ งนาร ซา สะแลแม 5. เด กหญ งน รฮ ดา บารา 6. เด กหญ งน ร ซ น เล าะม 7. เด กหญ งน ร ฮ น ลาบ อาป 8. เด กหญ งน อ ยน เล าะม 9. เด กหญ งฟาตอน ยะห ปาแนแจกะ 10. เด กหญ งฟาต ฮะห บาโงยสะนอ 11. เด กหญ งมาซ เต าะ ยะลา 12. เด กหญ งส ไลดา สาและ 13. เด กหญ งส ไฮลา ซะยาสา 14. เด กหญ งอาร นา สาและ 15. เด กหญ งอาอ เสาะ กามา 1. นางญาน ลา อ เซ ง 2. นางน ซ ลมา อาแด 3. นางสาวภารด ศ ร ร กษ

9 50 ส ขศ กษา และพลศ กษา 51 ส ขศ กษา และพลศ กษา 52 ส ขศ กษา และพลศ กษา 53 ส ขศ กษา และพลศ กษา 54 ส ขศ กษา และพลศ กษา แอโรบ ก ม.1-ม.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งการะเกด วงศ เอ ยม 2. เด กหญ งจ นท มา สงวนเกต 3. เด กหญ งจ รพรรณ เพชรร ตน 4. เด กหญ งจ ฑาท พย ไชยลาภ 5. เด กหญ งท ศน ย แววส วรรณ 6. เด กหญ งท พวรรณ ไชยส ทธ 7. เด กหญ งน นทวรรณ ข นโท 8. นางสาวพจนา บ ญวาล 9. เด กหญ งพ มพ ไล ช ยชนะ 10. เด กหญ งร ตย ต กา ช มก ล 11. เด กหญ งสาว กา ช มเกต 12. เด กหญ งส ทธ ดา พรมรอด 13. เด กหญ งหท ยชนก ผลผลา 14. เด กหญ งเกศร น พรหมคงบ ญ 15. เด กหญ งเรวด ช มก ล โครงงานส ขศ กษาและพลศ กษา ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กหญ งซ ฮาดา เจะเต ะ 2. เด กชายว นอ บรอเฮง เฮงดาดา 3. เด กชายอ ซมา ฮ มะย แต โครงงานส ขศ กษาและพลศ กษา ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายซาบ ดด น สาหล า 2. เด กหญ งนาร มะห บาราเฮง 3. เด กหญ งน ร ดา มะเสาะ ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กหญ งร สนาน หะม ดง 2. เด กชายอ รฟาน มะแซ ตอบป ญหาส ขศ กษาและพลศ กษา ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งบ ซรอ แวบ อซา 2. เด กหญ งเสาวรส จาร อม ตร 1. นายนฤพล โอชาอ มพว น 2. นางน ตยา นวลน ล 3. นางสาวพ ร ณพร ยอดมณ 4. นางสาวลดาว ลย ว ฒนะนาว น 1. นางพาอ ซะห อาแว 2. นางเจนกรานต บ ญกาญจน 1. นางสาวรอซ ดะห เย าะล มา 2. นางร ตนา หว นอาบ ส 1. นางน ตยา กาเต ะ 2. นายศ กดา จ ตรประส ทธ พร 1. นายปร ญญา พ ชน 2. นางสาวภ ทท ยา บ ญมาก

10 55 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กชายฐ รว ชณ ศร สว าง 2. เด กหญ งณ ชกานต ทองใส 3. เด กหญ งทอฝ น เก ดส ข 56 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งส ราร กษ ส ญญาก จ 2. เด กหญ งอท ตยา มากเกล ยง 3. เด กหญ งโกล ญญา ผลไชย 57 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งรอส ดะห เจ ะเยาะ 2. เด กหญ งสาก นะห แวด อราแม 3. เด กหญ งโซเฟ ย ลาเต ะ 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 2. นางสาวส ภาภรณ พรหมแก ว 1. นางสาวน ภา สายบ ญ 2. นายบรรยงค ส ทธ พงศธร 1. นายซ ลก พล ม สอด 2. นายมะส กร ล ปะ 58 ศ ลปะ วาดภาพระบายส ป.1-ป.3 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งห ชชพร เสมาพ ฒน 1. นางสาวณ ฐชา พร อมเพร ยง 59 ศ ลปะ วาดภาพระบายส ป.4-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กหญ งผกามาศ บ วต ม 1. นายบรรยงค ส ทธ พงศธร 60 ศ ลปะ วาดภาพระบายส ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านคลองน าใส 1. เด กชายอาฮาหม ด ซ นา 1. นายส ไลมาน น ยมเจร ญ 61 ศ ลปะ เข ยนภาพไทยประเพณ ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กชายส ไลมาน จ นตารา 1. นางป ยะว ย ภาน มาศ ณ อย ธยา 62 ศ ลปะ เข ยนภาพไทยส เอกรงค ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กชายอาด อน นท เจ ะม ดอ 1. นางป ยะว ร ภาน มาศ ณ อย ธยา 63 ศ ลปะ สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านหล กเขต 1. เด กหญ งซ ไรญา บาป 2. เด กหญ งน รไอน ด นา 64 ศ ลปะ สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งซ บ ยะห เจะเละ 2. เด กหญ งธ ต กานต ดามะ 65 ศ ลปะ สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กชายอ บด ลฮาด บาโงสะต 2. เด กชายอาบ ส นากอหม ะ 1. นางห สหน ะ อ ลอ บรอร 2. นายอ สมาน บ เก ะกะ 1. นางสาวซาล ฮะ วอน 2. นางสาวสาน ยะห โต ะอ 1. นายส ด น หม ดหมาน 2. นายฮาเร ส จาเน าะ 66 ศ ลปะ วาดภาพลายเส น ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งซ เตาะห โต ะบ เก ะ 1. นางป ยะว ย ภาน มาศ ณ อย ธยา

11 67 ศ ลปะ ประต มากรรมลอยต ว ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านน บง 1. เด กหญ งซาฮ ดา บ งอป แน 2. เด กหญ งอาน สนา ปาแต 3. เด กหญ งอามาน ดอระ 68 ศ ลปะ ประต มากรรมลอยต ว ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านน บง 1. เด กชายฆอนดาฟ ก โน 2. เด กชายซ ฮ ยม น จ นตารา 3. เด กหญ งอาด นา บาต ขาเด ง 1. นางจ นตนา กองเก ด 2. นางส ร ยะ อ มา 1. นางจ นตนา กองเก ด 2. นางส ร ยะ อ มา 69 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท งชาย ป.1-ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กชายนร ตน ร ตนญาต 1. นางเคร อว ลย ไชยพจน 70 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท งชาย ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายน นทนาพร ไชยบ ญ 1. นางสาวไปรยา ข นทอง 71 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท ง หญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านต นหยง 1. เด กหญ งอาวาน ต นหยงสะมะแอ 1. นางสาวฮาม นะ โซ ะสะตา 72 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยล กท ง หญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งป ทมา หว งฟ งกลาง 1. นางสาวพาต เม าะ บ อซา 73 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยสากล ประเภทหญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งณ ฐร กา ขว ณเร อง 1. นางปร ดา ม ณ แนม 74 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายณ ฐพล พลอยสมบ ญ 1. นายจ รศ กด ซ นสก ล 75 ศ ลปะ ข บร องเพลงไทยสากล ประเภทหญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางปร ดา ม ณ แนม 76 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายณ ฐพล พลอยสมบ ญ 1. นางสาวปราณ พ ศแลงาม 77 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง สาม คค 1. เด กชายอ บน นร ก นา 1. นางสาวห สเมาะห กาโฮง 78 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทชาย ป.1- ป.6 โรงเร ยนน คมฯ 1 1. เด กชายส ทธ นนท เด นดารา 1. นายป ยะ ร ตนญาต 79 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งภ ชภรณ ไชยแก ว 1. นางสาวปราณ พ สแลงาม 80 ศ ลปะ ข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งณ ฐร กา ขว ญเร อง 1. นางสาวจ ตรา การ จ 81 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทหญ ง ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งณ ฐร กา ขว ญเร อง 1. นางส จ น ท ศศร

12 82 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ศ ลปะ ข บร องเพลงพระราชน พนธ ประเภทหญ ง ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายณ ฐพล พลอยสมบ ญ 1. นางสาวศ ร ภา ไชยน ย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งอรว พรหมเพ ชร 1. นางปร ดา ม ณ แนม 84 ศ ลปะ แข งข นร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านกาโสด 1. เด กหญ งน ร ค าซา ก ว ง 2. เด กชายรอก ต ดาโอ ะ 3. เด กหญ งส ไฮละห ดาหว 4. เด กชายอ นวา โต ะตาหยง 5. เด กชายอ นวา ด กาลอ 6. เด กชายอ บด ลเลาะหมาน หะย โวะ 7. เด กหญ งอ สวาก ดาสายา 8. เด กหญ งอาด ลา เด ง 9. เด กชายอาล อฟ ต มะแซ 10. เด กหญ งอาอ เซาะ เจะแลกาย 85 ศ ลปะ แข งข นร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งกนกวรรณ ธมราตร 2. เด กหญ งก งกาญจน นวลน ล 3. เด กชายช ยว ฒน ไชยบ ญ 4. เด กหญ งณ ฐธ ดา ดาวกระจาย 5. เด กชายณ ฐว ฒ ส งข ส ส ข 6. เด กหญ งธมลวรรณ ด าป านร ตน 7. เด กชายอน ว ฒน ปานทอง 8. เด กชายอะล ฟ มะซอ 9. เด กชายแสนศ กด ส ทธ แจ งเกต 10. เด กหญ งไลลา ต อบ งมะ 1. นางมล ว ลย สารานพก ล 2. นางสาวแวมาเร ยม สะอ 3. นางโรสน ม นอมาน ง 1. นางน ตยา นวลน ล 2. ว าท ร อยตร หญ งอร ษา ร กล วน 3. นางเนตรนภา สองแก ว

13 86 ศ ลปะ นาฏศ ลป ไทยสร างสรรค ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายก ต ภ ทร ปลอดใหม 2. เด กหญ งณ ฐณ ชา จ งโกฏ 3. เด กชายต วนอาม น ต วนจอหลง 4. เด กหญ งต วนอาร นา สะด 5. เด กหญ งนฤมล ส ขเกษม 6. เด กหญ งน รฮายาต บาสอ 7. เด กหญ งน ร ซ น ประด 8. เด กหญ งบ ษยมาศ ละลอกน า 9. เด กหญ งพรท พย พงษ ว เศษ 10. เด กหญ งพลอยพรรณ แก วใส 11. เด กหญ งภ ทรมณ ดวงมณ 12. เด กหญ งภ ร ชญา เจร ญศร 13. เด กหญ งรสร น ย มเยาะ 14. เด กชายสถาพร พงศ ร ตน 15. เด กหญ งอาซ ซะ ดาราเซะ 16. เด กหญ งเพชรศ ร วรรณพ บ ลย 87 การงานอาช พ 88 การงานอาช พ 89 การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ป.4-ป.6 การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กชายน นาว น มะแตหะ 2. เด กชายมะโยฮ น เตาะสาต 3. เด กชายรอมล ย โซะ โรงเร ยนบ านคลองน าใส 1. เด กชายมาร ว น บ อน ง 2. เด กชายอ บด ลเลาะ สาแม ง 3. เด กชายอาหามะ รอย ง การแข งข นจ กสานไม ไผ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านคชศ ลา 1. เด กหญ งปฐมาวด วงศ เอ ยม 2. เด กหญ งอาแอเสาะ เจ ะเล าะ 3. เด กหญ งฮาซาม ย มาลอ 1. นางน ยนา จ นทร อ น 2. นายบ ญสม อ นทรประด ษฐ 3. นางละออง อ นทรประด ษฐ 4. นางวน ดา ศ ร สว สด 1. นายมะรอซ ด อ บด ลสามะ 2. นายมะเซ ง ดอกา 1. นายศร ทธา ห องทอง 2. นายส เทพ เท งประก จ 1. นายณ ฐพร วงศ เอ ยม 2. นางดวงใจ หม นด

14 90 การงานอาช พ 91 การงานอาช พ 92 การงานอาช พ 93 การงานอาช พ 94 การงานอาช พ 95 การงานอาช พ 96 การงานอาช พ การแข งข นประด ษฐ กระทงดอกไม ธ ปเท ยนแพ ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งขว ญนร นทร ดาล ยา 2. เด กหญ งนฤมล ทองส ข 3. เด กหญ งน นท ยา จ าปาจ นทร 4. เด กหญ งม กดา พรมส วรรณ 5. เด กหญ งอ มาภรณ นวลน ล 6. เด กหญ งเกศร นทร ย กลาย การแข งข นโครงงานอาช พ ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งน ร ม น จ นตรา 2. เด กหญ งฟาต ฮะห กาเต ม 3. เด กหญ งรอด ยาห มะเสะ การแข งข นโครงงานอาช พ ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งท พย ส ดา ช ศร 2. เด กชายศ ภกร เย นใจ 3. เด กหญ งส พ ตรา ภ ม แก ว การแข งข นจ ดสวนถาดแบบช น ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านเจาะป นต ง 1. เด กชายน รด ม สอสะ 2. เด กชายม ฮ มหม ดซาย ต ดาล ยา 3. เด กชายโซเฟ ยน ฮามะ การแข งข นจ ดสวนถาดแบบช น ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กชายซาอ ด ปอเง าะ 2. เด กชายบ คอร มานะวงศ ไพบ ลย 3. เด กชายอาร ฟ เจ ะล การแข งข นแปรร ปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งซอบาร ยะห ดาหาม 2. เด กหญ งดาร ญา โต ะอ 3. เด กหญ งนาซ เราะห แวดาโอ ะ การแข งข นแปรร ปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งก งแก ว ทองเนตร 2. เด กหญ งณ ฐธ ดา สว างวงศ 3. เด กชายอน ว ต ถนอมส ข 1. นางสาวจร ญา ส งข เพ ชร 2. นางสาวส ร ร ตน แสงส ว น 3. นางอรพ น ส วรรณมณ 1. นางสาวซาล ฮะ วอน 2. นางส ชนา งามวรรณากร 1. นางสาวโรมมน ส ป ชะพ นธ 1. นายนพดล ไชยม ก น 2. นายศ กดา จ ตรประส ทธ พร 1. นายอ บด ลตาเละ ปายา 2. นายอ บด ลรอน ไชยม ก น 1. นางสาวรอบ ยะห สะมะแอ 2. นางศศ นา ดามะ 1. นางสาวอภ รด เสภาปลอด 2. นางสาวโรมมน ส ป ชะพ นธ

15 97 การงานอาช พ 98 การงานอาช พ 99 การงานอาช พ 100 การงานอาช พ 101 การงานอาช พ 102 การงานอาช พ 103 การงานอาช พ 104 การงานอาช พ 105 การงานอาช พ การแข งข นท าน าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ป.4-ป.6 การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว (ประเภท เส น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 การแข งข นท าอาหารคาวจานเด ยว (ประเภท เส น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านป าหว ง 1. เด กหญ งน สร ยะห ซงตายา 2. เด กหญ งน สเราะห ด อราแม 3. เด กหญ งน ร ยะห เจะมามะ โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งซ ยน น เจ ะแว 2. เด กหญ งน นท นภ ส จ ตทว ว ส ทธ 3. เด กหญ งส น ษา บ ญกระจาย โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งช ต มา พรหมเพ ชร 2. เด กหญ งอรอนงค พ ฒประสม 3. เด กหญ งโสรยา ร ตนเกษร การแข งข นแกะสล กผ กผลไม ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านทรายแก ว 1. เด กชายซาการ ยา มะด อราว 2. เด กหญ งน ร ฮะห สะอะเซ ง 3. เด กหญ งฟาต น แวก อจ การแข งข นแกะสล กผ กผลไม ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง 1. เด กหญ งอาซ ซะห ราต ยาแฮ 2. เด กหญ งอาต เกาะห ยาม 3. เด กหญ งฮาน ซะห เด นขะเร ม การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ป.1-ป.3 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ป.4-ป.6 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ม.1-ม.3 การใช โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านล ตอ โรงเร ยนบ านคชศ ลา โรงเร ยนบ านล โบ ะป นย ง โรงเร ยนบ านคชศ ลา 1. เด กชายอารอฟ ด ม ซอ 2. เด กหญ งฮาร ซะห สะตาปอ 1. เด กชายฐาปกรณ หน พรหม 2. เด กชายพ รดา รองสก ล 1. เด กหญ งคอร เยาะ โชโด 2. เด กหญ งซ ยหน บ เจ ะและ 1. เด กชายธนพร น ลส วรรณ 2. เด กหญ งอภ รดา สมน ก 1. นางพรรณ อาแวกะจ 2. นางว ร ยา เวาะเกะ 1. นางสาววราภรณ จ วนาน 2. นางส พร บ ญปถ มภ 1. นางวรรณพร หน แก ว 2. นางว นทน ย แพรเข ยว 1. นางสาวมาร ยะห ย โซะ 2. นางฮาบ บะห สาแม 1. นางสาวก ณณ กา อ นทองแก ว 2. นางคอล เยาะห สะด ยาม 1. นายพ ชาญ อ กษรพ บ ลย 2. นางสาวส ก ญญา แสงแก ว 1. นายทว ศ กด แก วคง 1. นายอาฮามะ กาหลง 2. นายอ สมาแอ เจ ะมามะ 1. นายทว ศ กด แก วคง 2. นายบ ญยง ภาชโน

16 106 การงานอาช พ 107 การงานอาช พ 108 การงานอาช พ 109 การงานอาช พ การสร าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งน รฟาต ฮะ ร ดด ว น 2. เด กหญ งอาต กะห แดวอสน ง การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเร ยนอาส นศ กษา โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กชายฟ ตรกอน อ มา 2. เด กชายอ นน ส จาน 1. เด กชายว ชรพงษ ประต เผ า 2. เด กชายอ ดร เหล าส งห การค นหาอ จฉร ยะไอท คอมพ วเตอร ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กชายซ ไฮร สาเมาะ 2. เด กชายมะฮ เซ น อาแว 110 ภาษาต างประเทศ การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป ภาษาต างประเทศ การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป ภาษาต างประเทศ การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งฮายฟา หะย วาน โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งซอบาร ยะห ยามา 1. นายอ บด ลเลาะ แขวง 2. นางสาวโนเร ยน า มาหาม ด 1. นายมะรอสด อ มา 2. นายสะรอน ง ยามา 1. นายซ ลฮ ซ ม ดอเลาะ 2. นางสาวม สน เจ ะเงาะ 1. นางสาวมาคอเซาะ สาแล 2. นายส รดาน หะม ดง 1. นางสาวรอซ ดะ ด อราแม 1. นางสาวรอซ ดะ ด อราแม โรงเร ยนบ านบาละ ภาษาต างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งน รมา แวมะม ง 1. นางสาวส ธ สา เจะหน 114 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งสะก ฟะฮ ม เด ง 1. นางส ภาพร จ ตรประส ทธ พร 115 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งร สน ง อยล ง 1. นางสาวม น เราะห เจ ะสน 116 ภาษาต างประเทศ การเล าน ทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฮาซานะห ฮาแซบากา 1. นางนภาพร ช ปาน 117 ภาษาต างประเทศ การเล าน ทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งซอบ ยะห ดอเลาะ 1. นายม หามะฮาด อารง 118 ภาษาต างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กชายน สซ รอน ป ย 1. นางสาวกร อซง เจ ะด แม 119 ภาษาต างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ - -

17 120 ก จกรรมพ ฒนา 121 ก จกรรมพ ฒนา 122 ก จกรรมพ ฒนา การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กชายซ เฟ ยน เจ ะโซะ 2. เด กชายน ญร สะกาแซ 3. เด กชายล กมาน แวอาล อ มา 4. เด กชายอ บด ลฮาฟ ส รอหมาน 5. เด กชายอ สมาแอล เจ ะน 6. เด กชายฮานาฟ ดอเลาะ การใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กชายม ม น เปาะบ อซา 2. เด กชายม ฮ มหม ด ย โซะ 3. เด กชายม ฮ าหม ดก ซฟ อาล มามะ 4. เด กชายว ชาญ สาและ 5. เด กชายอ มรอน ภ บาลแบ 6. เด กชายอ สมาแอ วาหน 7. เด กชายอ สมาแอ กาซอ 8. เด กชายเซ ะฮาบ ด ง กาลอ สภาน กเร ยน ม.1-ม.3 โรงเร ยนน คมฯ 2 1. เด กหญ งปว นร ตน ภ ม สถ ตย 2. เด กหญ งพน ดา หมวกแก ว 3. เด กหญ งร ศม ส ทธ มาศ 4. เด กหญ งว ช ดา ภ ม สถ ตย 5. เด กหญ งอมรร ตน เก ดทร พย 6. เด กหญ งเนตรอ ปสร ด ษฐศร 7. เด กหญ งเบญจวรรณ เลขมาศ 1. นางอนงค ส จร ตธ ระการ 2. นายอน ช ต อกน ษฐ 3. นางโฉมศร คงอ น 1. นางสาวซาล หะ แวกาเดร 2. นายซ ป ยาน เจ ะอ เซ ง 3. นายเอกว ฒน ก ล แว 1. นายจร แก วหาญ 2. นายณ ฐเวศม ส ทธ พ ท กษ

18 123 ก จกรรมพ ฒนา 124 ก จกรรมพ ฒนา 125 ก จกรรมพ ฒนา 126 ก จกรรมพ ฒนา 127 ก จกรรมพ ฒนา 128 ก จกรรมพ ฒนา 129 ก จกรรมพ ฒนา สภาน กเร ยน ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านตะบ งต งง 1. เด กหญ งน รฮาซ ดา เจ ะและ 2. เด กหญ งน รไอน หะจ 3. เด กหญ งน รไอน อาแย 4. เด กหญ งน ร ตา แอเสาะหะมะ 5. เด กหญ งฟาซ ยะ กาซอ 6. เด กชายว ลดาน ดาแม 7. เด กชายอ นวา เจ ะอ บง 8. เด กหญ งอามาล นา หะย บ อราเฮง 9. เด กหญ งอาวาต ฟ สก งสาร 10. เด กหญ งฮ สนา ดอเลาะ การประกวดหน งส อเล มเล ก ป.4-ป.6 โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะใน 1. เด กหญ งญานา มะเระ 2. เด กหญ งต วนอ ลฮ ม ส หลง 3. เด กหญ งฮ สนา ดอเลาะ การประกวดหน งส อเล มเล ก ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านบาละ 1. เด กหญ งธนาภรณ บ ญมาก 2. เด กหญ งนาร หม ะ เต ะลาเต ะ 3. เด กหญ งสมฤด สอดส ข Cross word ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฟาต เมาะ อ โบะยาเซ ง 2. เด กหญ งอ สมะ ซาซ A Math ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กชายอาน วา ก ว ง 2. เด กชายไพซอล ก บาเลาะ ค าคม ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งน รอามาน ส หลง 2. เด กหญ งร สม มะเซ ง 1. นางศ ร วรรณ แก วทอน 2. นางสาวสมจ ตร พรหมคงบ ญ 3. นางสาวเกศรา กามะ 1. นายมะเพาส มะเกะ 2. นางมาซ เตาะห เจ ะแต 1. นางสาวต วนน สรา ส เระ 2. นางน ฐวด ทองใบเพ ชร 1. นางนภาพร ช ปาน 2. นายมะรอมล หะย เจะแว 1. นางสาวรพ พร ส งห โต 2. นางอนงค ส จร ตธ ระการ 1. นางสาวบ ญขน ษฐ น ลพงศ 2. นางอนงค ส จร ตธ ระการ ซ โดก ม.1-ม.3 โรงเร ยนบ านกาตอง 1. เด กหญ งอาม นะห ปาแนแจกะ 1. นางโนร ฮะห ม ลา

19 130 ก จกรรมพ ฒนา ซ โดก ป.1-ป.6 โรงเร ยนบ านรานอ 1. เด กหญ งฟาอ ซะ กาปอ 1. นางสาวสร ลร ตน ช แก ว 131 ปฐมว ย การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย โรงเร ยนบ นน งสตาอ นทรฉ ตรฯ 1. เด กหญ งซ ไรม ด อราแม 1. นางส ภาวด ส ขเกษม 132 ปฐมว ย การป นด นน าม น ปฐมว ย โรงเร ยนบ านล ตอ 1. เด กหญ งซ ร ฮ น สะตาปอ 2. เด กชายอ บด ลฮาก ม ยาลอ 3. เด กหญ งอาอ เส าะ ยาลอ 133 ปฐมว ย การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย โรงเร ยนบ านตาเนาะป เต ะ 1. เด กหญ งน สร นา กอตอ 2. เด กหญ งน ร ดา เปาะฮะ 3. เด กหญ งอาซ ซะห ดอปอ 1. นางสาววรรณ รอดเสน 2. นางเสาวนา เจะมะ 1. นางสาวม ณฑ รา ว ฒนค ร 2. นางส สาคร จ ตรประส ทธ พร รวม

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

More information

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด --------------------------------------------------

More information

ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗

ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ว นท ๑๕ ๑๖ ก นยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเร ยนอน บาลท าหลวง อาเภอท าหลวง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต ๒ ส จ บ

More information

สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท 10-12 ธ นวาคม 2555

สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท 10-12 ธ นวาคม 2555 ท โรงเร ยน ก จกรรม ระด บช น จานวนคน กล มสาระการเร ยนร หมายเหต 1 ว ดพลงช างเผ อก อ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร เด ยว 1 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP แปรร ปอาหาร

More information

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร

More information

ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป.

ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป. 1 ตารางการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ต วแทนโรงเร ยนในส งก ด สพป.ขอนแก น เขต 1 เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท

More information

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย]

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย] ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท 17-19 ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

-อ านออกเส ยงและจ บใจความ

-อ านออกเส ยงและจ บใจความ ประกาศผลการแข งข นท กษะทางว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมและส งเสร มศ กยภาพน กเร ยน ประจ าป 2554 ระหว างว นท 14 15 ธ นวาคม 2554 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 -------------------------------------------------

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน

ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน ตารางการ ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน 1 1. กล มท กษะการเร ยนร ภาษาไทย 1.การอ จฉร ยภาพทางภาษาไทย เด ยว ม.1-3 ม.4-6 20 ต ลาคม 2553 20

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส

More information

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 จ ป เตอร 10 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช 1 โครงงานว ทยาศาสตร ป.4-6 1. ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

More information

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก ส าน กงาน นางเบญจวรรณ ทองส ข ส าน กงาน นางพ ณผกา เกษประส ทธ ส าน กงาน นางว นว สา เร องปาน ส าน กงาน นางศศ พร พงษ ตระก ล ส าน กงาน นางสนธยา บ ญเร อง ส าน กงาน นางสาวกรรณ การ เคร อสาน ส าน กงาน นางสาวธมลวรรณ

More information

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน...

/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน... ประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก จกรรมและหล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 ********************* ตามท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม มต ให

More information

จานเส ยช ด ละ 3,000 บาท รวมเง น ค าจาน (บาท)

จานเส ยช ด ละ 3,000 บาท รวมเง น ค าจาน (บาท) ช อ ช อเขต ครบช ด ท งส น 13207 32010250 บ านตะมะหนองกระจาน สพป.ส ร นทร เขต 1-2 6,000 6 6,000 60,000 5,000 5,000 82,008 13208 32010027 บ านปะตะเมาะ สพป.ส ร นทร เขต 1-2 6,000 6 6,000 60,000 5,000 5,000 82,008

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

๑. คณะกรรมการอ านวยการ

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ค าส งโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ท ๑๔๖/๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสร างบทเร ยน CAI ด วยโปรแกรม Macromedia Flash8 แก บ คลากรโรงเร ยนค พ ฒนาสหก จ (โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตและโรงเร

More information

ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553

ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 1.การแข งข นตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร น กเร ยนระด บประถมศ กษา ในระด บเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 4 1.1.เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555 324 คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและของบ คลากร 1 นางสาวส พ ตรา ช ยมณ อ20201 อ33101 อ30221 12 ห วหน ากล มสาระ,งานจ ดสอนแทน,งานวางอ ตรากาล งและตารางสอน,งานจ ด สอนเสร ม,งานประกวดแข งข นตอบป ญหา งานน

More information

2. รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมา /.ใบสม ครเข าร วมก จกรรม

2. รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมา /.ใบสม ครเข าร วมก จกรรม A0 ใบสม ครเข าร วมการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน 78ป Open House เป ดบ านว นว ชาการ โรงเร ยนสตร ประเสร ฐศ ลป จ งหว ดตราด ว นท 7 8 ก มภาพ นธ 2558 เร อง ขอส งรายช อน กเร ยนและค ณคร ผ ฝ กสอน เข าร วมการแข งข

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 -

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 - ก VPN (VoIP) VPN (VoIP) ก VPN ก VPN ก ก ก ก VPN (VoIP) ( ) ก ก ก ก ก *** ก ก *** 1. ก ก 8 ( ก VoIP) ก VoIP ก 4 ก (VoIP) 3. ก 4 ก (VoIP) ก ก กก ก ก 1. ก ก 8 3. ก 5521 5522 (VoIP) - VoIP ก ก *** ก ก ก ก

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล

ตารางสอบว ดผลปลายภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเทพบด นทร ว ทยาเช ยงใหม อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล อ.เม อง จ.เช ยงใหม ระด บช น อน บาล ว น / เด อน / ป เวลา ว ชา 3 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น. คณ ตศาสตร 10.00 11.00 น. 4 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น. ภาษาไทย 10.00 11.00 น. ศ ลปะ 5 ม นาคม 2557 09.00 10.00 น.

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป.1-3 1 ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง 85 1 2 บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น 78 2 3 ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น 73 3 4 สายม

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑ สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท 12-14 เด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402 1 1800000001 นาย โชคด ม นคง 2 1800000002 นาย จ กรพล อ ชยาว โรจน 3 1800000003 นาย พ พ ฒนน นท ชวะโรจน 4 1800000004 นาย ส ทธ พงษ พลอยเสง ยมพงษ 5 1800000005 นาย อมรเทพ ส บสาย 6 1800000006 นางสาว ณ ชากร คงแก*ว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร

More information

งานซ อมแซมคานท แตกร าว

งานซ อมแซมคานท แตกร าว ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae,

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

งบส วนราชการ หน วย : ล านบาท ท ก จกรรม/โครงการ หน วยงานร บผ ดชอบ งบจ ดสรร เบ กจ าย ร อยละ คงเหล อ ร อยละ ผลการดาเน นงาน ณ ป จจ บ น

งบส วนราชการ หน วย : ล านบาท ท ก จกรรม/โครงการ หน วยงานร บผ ดชอบ งบจ ดสรร เบ กจ าย ร อยละ คงเหล อ ร อยละ ผลการดาเน นงาน ณ ป จจ บ น หน วย : ล านบาท ท ก จกรรม/โครงการ หน วยงานร บผ ดชอบ งบจ ดสรร เบ กจ าย ร อยละ คงเหล อ ร อยละ ผลการดาเน นงาน ณ ป จจ บ น 1 คร ภ ณฑ ส าหร บการเร ยนการสอน 35 รายการ มหาว ทยาล ยราชภ ฎร าไพพรรณ 7.82 7.66 97.95

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

321 ม.4 ต.โยนก อ.เช ยงแสน จ.เช ยงราย 57150

321 ม.4 ต.โยนก อ.เช ยงแสน จ.เช ยงราย 57150 ความเป นมาม ลน ธ อาสาพ ฒนาเด ก เช ยงราย (ม ลน ธ บ านคร น า) ความเป นมา ม ลน ธ อาสาพ ฒนาเด ก สาขาเช ยงราย (ม ลน ธ บ านคร น า) เป น องค กรเอกชนท ม งม นพ ฒนาแก ไขป ญหาการค ามน ษย อาเภอแม สาย อาเภอ เช ยงแสน

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด

รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด โครงการห องเร ยนส ขาวต านยาเสพต ด เท ดไท องค ราช น โรงเร ยนบ านเขาพระ ป การศ กษา 2554 ๑. หล กการและเหต ผล น กเร ยนเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของประเทศ ซ งจะเจร ญเต บโตเป

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา กล มงานส งเสร มพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา กล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน 1. หมวดว ชาการศ กษาท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information