กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย"

Transcription

1 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งจ ดาภา แจ วจ รา ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 2 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งไอลดา ทองชม ดร ณาราชบ ร 3 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยน นท ร กทอง ว ดเขาว ง 4 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งดวงแก ว คเชนทร อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปฐมวด สายทอง ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กชายอ งคาร บ ตระบ ต ว ดแคทราย เหร ยญเง น 7 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งณ ฐณ ชา ว นด ว ดดอนแจง แดง 8 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งน าผ ง ว ดห วยหม แดง 9 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งช ต มา อ นทน ล ว ดห วยไผ แดง 10 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปณ ตา ว ดใหม นครบาล แดง 11 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งญาน นท ประสพโชค ว ดโพธ ดก แดง 12 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ยดา เก ดช วง ว ดนาหนอง แดง 13 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยธ ดา มณ โชต ว ดใหญ อ างทอง แดง

2 ย อย 1 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งจ รภ ญญา เข ยมส วรรณ ว ดโพธ ดก 2 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งเพ ญพ ชชา ด วงฝ งเหน อ ว ดเขาว ง 3 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งแก ว ว ดดอนแจง เหร ยญเง น 4 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ อาช ร ญาณ โสน ช ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง 5 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กชายตฤณกร สร อยระย า ว ดห วยหม แดง 6 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งนงล กษณ อ นภ กด ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น 7 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอสมภรณ อ ทาท พย ดร ณาราชบ ร เข าร วมแข งข น 8 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพ มพ ภ ทรา ทองค า ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น 9 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน กล ากล น อน บาลเม องราชบ ร เข าร วมแข งข น

3 ย อย 1 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภ คจ รา จ นดาโชค ว ดน าพ 2 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งน สรา เท ยนศ ร ว ดเขาว ง 3 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งฐ ต กานต พรหมหม ด ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 4 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กชายเฉล มเก ยรต ว ดใหม นครบาล เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กชายอมรเทพ เร องพ ม ว ดห วยไผ เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ไชยโชค ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 7 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอาท ตยา ส กก า ว ดห วยหม แดง 8 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งกรรณ การ สวนเพลง อน บาลเม องราชบ ร แดง

4 ย อย 1 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งชมพ น ท พ งธรรมเก ดผล ว ดเขาว ง 2 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งกรกนก โคฮ ด อน บาลเม องราชบ ร 3 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งไพล น ทองเช อ ว ดห วยหม เหร ยญเง น 4 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ชนก บ ตรน าเพชร ว ดน าพ เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งก ญฐน พ มพ รอดอ นทร ว ดอร ณร ตนค ร แดง 6 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ทธ วรรณ สาล กงช ย ดร ณาราชบ ร แดง

5 ย อย 1 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งธ ษณ พ ชร จ เพชรเศวตก ล ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยาณ ร กทอง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 3 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศร ญญา หย อนพ สม ว ดหนามพ งดอ 4 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศศ กานต แชมช น อน บาลเม องราชบ ร 5 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งนพวรรณ เล ยมไข ต วน ว ดห วยหม แดง 6 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ภาวด อ นทร กล น ว ดท งหญ าคมบาง แดง 7 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอารยา ด แสน ว ดหนองตาหลวง แดง 8 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งญาณ ศา ว ฒนาพ ช ตช ย ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง 9 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส พรรษา น มน ช ช มชนว ดค บ ว เข าร วมแข งข น 10 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ญช ดา ส ดจ ร ด ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น

6 ย อย 1 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพ ชญ ส น จ นทโรท ย ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 2 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายณ ฐพ ชร จ นทร โตศร ว ดน าพ 3 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภานร นทร คล งนาค ว ดเขาว ง 4 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายภ ทรภณ เฮ ยะเส ง ว ดห วยหม 5 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งปว ชญา ก าป ก ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งสม ทธ กานต เจร ญพร ว ดแคทราย แดง 7 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ร งท ร ญ ว ดโพธ ดก แดง 7 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ญชนก หล าปวงคา ว ดห วยไผ แดง 8 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายจ กรช ย คงส คน ว ดดอนแจง แดง 8 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ญจ รา มากส น อน บาลเม องราชบ ร แดง 9 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งกรพ ณ บ วแย ม ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น

7 ย อย 1 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งฉ ตรชนก ประมาณพาน ชย เด กหญ งส ร มา อ าไพจ ต ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งอร ญญา เทพไชย เด กหญ งกนกพ ชญ อ นทร อ อน ว ดห วยไผ 3 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งส ก ญญา แย มส นธ เด กหญ งส ดาร ตน ส ขเจร ญ อน บาลเม องราชบ ร แดง

8 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.เทพเจร ญ แก ว พร อมเล ศ ด.ญ.ส ร น ช ขจ ตส วรรณ อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.พลอยชมพ เมล ด ก ล 2. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด,ญ. อารยา ใจภ รมณ ว ดห วยหม เหร ยญ ด.ช.พงศ ภรณ ฉว ศ กด ทอง ด.ญ.มนท รา ภ ญโญ 3. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.นงล กษณ โตรอด ว ดห วยไผ เหร ยญ ด.ญ.ยลวาร ใบอสง ทอง ด.ญ.ส พรรษา ศร ส ข

9 ย อย 1. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ 2. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ท ม ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อร ศรา มานตร ง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เหร ยญ ด.ญ.วร ศรา ส ขศ ร สว สด ทอง ด.ญ.ฐ ต ญาภรณ รอด ประเสร ฐ ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.วรรณรดา บ ญแก ว ว ดน าพ เหร ยญ ด.ญ.น นทนา ค าเหล อง ทอง ด.ญ.อภ สรา เกษรบ ป ผา

10 ย อย 1. ว ทยาศาสตร การแสดงทางว ทยาศาสตร (Science show) 2. ว ทยาศาสตร การแสดงทางว ทยาศาสตร (Science show) ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อร ศรา กล น กาหลง ด.ญ. ชน ษากานต จ าปาศร ด.ญ.สม ตาน น ร งจ าร ส โรงเร ยน ดร ณาราชบ ร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.สโรชา วงศ ยะรา ว ดเขาว ง(แสง ช วง ด.ญ.ศศ เกต แก นพ ฒ ส วน ช) ด.ญ.ณ ฐส ดา ส แดง หมายเหต

11 ย อย ระด บช น 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ก อย ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ด.ช.สงกานต อ นทรก ล ว ดดอนตะโก โรงเร ยน หมายเหต 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.พ รพ ฒน เจร ญ วงษา ด.ช.ชาตร ลอยลม ว ดโพธ ดก 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ร ตนากร ส ขเสง ยม ด.ช.โชต พ ฒน แซ เล า ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 4. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.เมท ด ด.ช.เบ ยว เพชรมณ ว ดใหม นครบาล 5. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ประว ทย ชมพ พงษ ด.ช.กาญ สมพร ว ดดอนแจง

12 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น 6. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.วช รพงศ วงศ ว ฒนา ศ ร ด.ช.ธ ญส ทธ กลองลา 7. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ตาแต ะ ด.ช.ส งหา ด ทอง โรงเร ยน หมายเหต ว ดท งหญ าคมบาง ว ดน าพ 8. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ช ชวาล จ ลค ร ด.ช.ศ ร ว ฒน ศร นวลจ นทร 9. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.จ กรพงษ อ ปถ มภ ด.ช.จ รภ ทร มณ จ นทร ดร นาราชบ ร ว ดแคทราย 10. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส ขส นต จ นแขก ด.ช.ธว ชช ย แตงน มงาม ว ดห วยไผ เหร ยญเง น

13 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น 11. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.เขษมว ศว เต มด ด.ช.สราว ธ ท บสม ทร 12. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ช ตพงษ บ ญช ด.ช..อภ ชาต ล มต ว ว ดห วยหม โรงเร ยน อน บาลเม อง หมายเหต เหร ยญเง น เหร ยญเง น 13. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส รช ย ด.ช.ธ สไนย ทองแพรว ว ดหนองตาหลวง เหร ยญเง น

14 ย อย 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.นพพร รสช ม ด.ช.ประถมพร บ ตรน า เพชร ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.พ ชรพงษ เส ออ นทร ด.ญ.ล กน า น านวน โรงเร ยน หมาย เหต ว ดน าพ เหร ยญ ทอง ว ดดอนตะโก เหร ยญ ทอง 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ชนาธ ป เส ยงเอก ด.ช.ธนน นท เส ยงเอก ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญ ทอง 4. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.บอย เฉล มด ษฐ ด.ช.สงกานต ก อนแก ว ช มชนว ดค บ ว เหร ยญ เง น 5. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ธนว ฒน พรมฟ า ด.ช.พงศกร มณ ใหม ว ดโพธ ดก เหร ยญ เง น

15 ย อย 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน นาน 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน นาน ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.จ ตว ต ทองศร ด.ช.วราย ทธ รอบ จ งหว ด ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.พ ส ษฐ แก วป ลา ด.ช.ภ คพล เผ าผาง โรงเร ยน หมาย เหต ว ดโพธ ดก เหร ยญ ทอง ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญ ทอง 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน นาน ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.มงคล จ นทร ส ดา ด.ช.เจษฎา แดงเม อง ว ดน าพ เหร ยญ ทอง

16 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ภาภ ทธ เต ยวไพส ฐ พงษ ดร ณาราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ช.เทพไท เทพสว สด ด.ช.ศ ภณ ฐ ป บ ว 2. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อสมา จ นทร สว สด ด.ญ.กรวรรณ อ มใจ ดร ณาว เทศศ กษา เหร ยญ ทอง ด.ช.กฤษฎ ธ เอ ยม สะอาด 3. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 4. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ส ภชา โสพ พ ฒน ด.ญ.ศ วปร ยา แกล ว ทนงค ด.ญ.น รมล ข นเสนาะ ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.พนาล จ รม ตร มงคล ด.ญ.วน ดา ศร ส ข ด.ญ.ส ร ก ญญา พย พตร ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญ เง น ว ดโพธ ดก เหร ยญ เง น

17 ย อย 5. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 6. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 7. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ชาคร ต สว ม ด.ช.พลพล ทองเข ยว ด.ช.คมกฤษฎ ฟ กแฟง ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.อภ เชษฐ พ งเดช ด.ช.ส ทธ พงศ ไชยอ วน ด.ช.อร ณ ช ยจ นทร ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.พงศกร เส อเฒ า ด.ช.ส รชาต วรรณรมย ด.ช.ณ ฐพงศ ศร เจร ญ ว ดห วยไผ โรงเร ยน ช มชนว ดค บ ว หมาย เหต เหร ยญ ทองแดง เหร ยญ ทองแดง ว ดท งหญ าคมบาง เหร ยญ ทองแดง กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร

18 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.1-3 ด.ช.ส รภพ พ ทธานนท ดร ณาราชบ ร ว เทศ ศ กษา 2 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ธนกรณ ภ บาล ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ก นต กลม วงศ ว ดร ณาราชบ ร แดง

19 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.กนกวรรณ เถาโต ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) 2 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.อสมาพร แพฟ น ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ฐ ตาภา ฤทธ จ นทร ดร ณาราชบ ร ว เทศ ศ กษา เหร ยญเง น 4 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.วน ชพร ฆ อง ประเสร ฐ อร ณร ตนค ร แดง

20 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงาน คณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ท ม ป.4-6 ด.ช.ธนว นต ภ ห อย ด.ช.ณ ฐ ว ฒ นาร โชค ว ดโพธ ดก 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงาน คณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ท ม ป.4-6 ด.ช.โจด แม คซ เนส ด.ญ.ปาณ สรา ทร พย เก ด ดร ณาราชบ ร

21 ย อย 1 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.อภ ส ทธ เจร ญส ข อน บาลเม องราชบ ร 2 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.ว ฒ ไกร บ ดชานนท ว ดห วยหม เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.น นท นภ ส บ ญทรง ดร ณาราชบ ร แดง 4 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ว รดา นาบ ญ ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เข าร วมแข งข น 5 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ศร ส ดา แก วเผ อก ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น 6 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.เก ยรต ศ กด ว ทยา ว ดอร ณร ตนค ร เข าร วมแข งข น 7 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ล กษณาล ร มโพธ เย น ว ดนาหนอง เข าร วมแข งข น 8 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.ภาน กร แสงมณ ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น 9 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.ประพ ฒน แซ โกว ว ดน าพ เข าร วมแข งข น 10 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.พ มพ มล จ นดาข นธ ว ดโพธ ดก เข าร วมแข งข น 11 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.กว สายทอง ว ดดอนแจง เข าร วมแข งข น ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต

22 1 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.พงศธร อาทรส ร ร ตน ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.อมรพรรณ แพฟ น ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ศ ร ร ตน บ ญเง น ว ดน าพ แดง 4 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.พรท ชา ใจน นต ะ ว ดอร ณร ตนค ร เช าร วมแข งข น 5 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.เจษฎา ทองมณฑา ว ดหนามพ งดอ เช าร วมแข งข น 6 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ศ ร นาว อน บาลเม องราชบ ร เช าร วมแข งข น 7 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ส ธ ธ ดา ไลเล ศ สมบ รณ ว ดใหม นครบาล เช าร วมแข งข น 8 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ป ยธ ดา อาจ ตร ว ดท งหญ าคมบาง เช าร วมแข งข น 9 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.สก ลกาญจน เกต เต ม ว ดโพธ ดก เช าร วมแข งข น 10 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.เมธ ส บ ญชอบ ว ดดอนแจง เช าร วมแข งข น 11 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.ช ยว ฒน ย อมเท ยง แท ว ดห วยหม เช าร วมแข งข น กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม

23 1 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 3. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 5. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 6. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... ย อย มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ธ ชกร วงศ ยะรา ด.ญ.ก ลน นท ร กษาศร มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.อลงกรณ มากมงคล มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.โซ ด.ญ.ป ยะธ ดา ท บท มทอง ด.ญ.ส มโอ มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.น ร ทธ บ รคอน ด.ญ.กฤษณา แหยมบ าร ง มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.สถาพร จ ตรด ด.ญ.ธ ญสรณ แก วไพบ ลย มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.พ รส ทธ ธ สอน ด.ญ.ชล ชา อมรก ลสว สด ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) ว ดห วยไผ ว ดดอนแจง ว ดดอนตะโก เหร ยญเง น ว ดน าพ เหร ยญเง น ว ดใหญ อ างทอง เหร ยญเง น.

24 7. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 8. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 9. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 10 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ย อย มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ภ ร ภ ทร พ วงเจ ม ด.ญ.ท ฐส มล บ ญประเท อง มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ว รภ ทร พรมจรรย ด.ญ.ก ญญาพร ทร พย ประเสร ฐ มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส รเชษฐ ถ ากลาง ด.ญ.วร นธร น อยค าฤา มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.จาร ว ทย ส าเร อง ด.ญ.วน ชชาพร รอดโค อน บาลเม อง ดร ณาราชบ ร ว ดห วยหม เหร ยญ ทองแดง เหร ยญ ทองแดง เหร ยญ ทองแดง ว ดท งหญ าคมบาง เหร ยญ ทองแดง

25 1 ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 3. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 5. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 6. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ณ ฐส ทธ แก วอร าม ด.ญ.พ มพ ชนก เพ ชรพ ส ทธ มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.จ ตรภาณ นพว จ ตร ด.ญ.ส พรรษา สระทอง พลอย มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ธนา มณาศ กด ด.ญ.เนตรดาว บ ญศ ร มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.รวย ทองด ด.ญ.พรนภา ร มโพธ ร มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ภ ทรภณ บ ญส ง ด.ญ.ป ทมาภรณ บ วทอง มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ฐาปกรณ ทองม วน ด.ญ.พรรณภ ทร แก วมะล ง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) ดร ณาราชบ ร ว ดห วยไผ ว ดดอนตะโก อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญเง น ว ดน าพ เหร ยญเง น

26 7. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 8. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 9. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 10 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ย อย มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ฐ ต ว ฒน เร องศร ด.ญ.อาร ยา วรรณขาม มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ภ ทราว ฒ ล มป จ กร ด.ญ.จาร วรรณ พรหมประด ษฐ มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ธ รภ ทธ จวนแจ ง ด.ญ.น บเด อน ข นสว สด มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ส ทธ ขาวอร าม ด.ญ.ท ฆ มพร พรหมส ง ว ดดอนแจง ว ดห วยหม ว ดหนามพ งดอ ว ดท งหญ าคม บาง เหร ยญเง น แดง แดง แดง

27 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 3 ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.ป ณยว ร ช เช ด ว ดเขาว ง(แสงช วงส วน ช) เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.วาร นทร ว ดดอนแจง เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.ชน กานต เสาสะล ย ดร ณาราชบ ร เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.ธ ดาร ตน เส อเดช ว ดนาหนอง หมายเหต เหร ยญ ทองแดง

28 ย อย 1. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 3 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 5. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ช.เจษฎา ท มน ม ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ญ.จร ยา กล อมเล ศ ว ดดอนแจง เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ช.ณ ฐพล เช ดช ว ดหนองตาหลวง เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ญ.เรศรา แสงพ ม ดร ณาราชบ ร เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ช.อภ ชาต กฎม จฉา ว ดนาหนอง เหร ยญเง น

29 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ละครค ณธรรม ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.นทธว ฒน ป นตาก ล ด.ช.พ พ ฒน จ นทร แฉล ม ดร ณาราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.ภ ทราน ษฐ โนนทะ ขาม ด.ช.ส ภ ทร บ ญฤทธ ด.ญ.ธ ญชนก ส ทธ ประส ทธ ด.ญ..ก ลธ ดา จ นทร แจ ม ด.ญ.นภสร บ ญฤทธ ดงญ.ณ ฐก ล ค าสงค ด.ญ.กาญจน ณ ทส ร ศ ร ปะชะนะ ด.ญ.พรพ มล สระทอง แก ว ด.ญ.มาร สา กมลท พย ส คนธ ด.ช.ช ชวาลย สายส วรรณ

30 ก จรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ละครค ณธรรม ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ธ ชพร พลอยช ม ด.ญ.ประว ณา ส รณาภร ช ย ดร ณาราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.พรช ตา เท ยม ส วรรณ ด.ญ.บ ณฑ ตา เอ ยมส ข ประเสร ฐ

31 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ภาพยนตร ส น ท ม ป.1-ป.6 ด.ช.วราเทพ พรมชาต ด.ช.ภราดร ต งซ น ด.ช.ส ว ชชา แซ เอ ยว ด.ญ.กานต พ ชชา ท าด ด.ญ.ชน กานต กาใจใส โรงเร ยน หมาย เหต ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช)

32 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โครงงานค ณธรรม ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ศศ กานต เสนาธรรม ด.ญ.ร งไพล น ส นช ย ด.ญ.ชาว ณ สร อยโสม ด.ช.ภาณ ว ฒน ม วงโมรา ด.ช.ศรช ย ห องส ง โรงเร ยน หมายเหต ว ดน าพ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา

33 เคร อข ายท 1 ท ส ขศ กษาและพล ศ กษา ส ขศ กษาและพล ศ กษา ส ขศ กษาและพล ศ กษา ส ขศ กษาและพล ศ กษา สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ย อย การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... ท ม ป. 1-6 ท ม ป. 1-6 ทม ป. 1-6 ท ม ป. 1-6 เด กหญ งเจษฎาภรณ ดอนเม อง เด กชายค ณากร พงศ ภ ร ร กษ เด กหญ งอาเม อาทรพ ทยพร เด กหญ งกรองกาญจน อมดวง เด กหญ งชโนชา ใหลตระก ล เด กหญ งรว สรา แซ เอ ยว เด กหญ งธ ญชนก เย ยระยงค เด กหญ งวาท น เจร ญส ข อน บาลเม องราชบ ร ว ดอร ณร ตนค ร ดร ณาราชบ ร ว เทศ ศ กษา แดง แดง แดง ว ดโพธ ดก แดง ท ย อย

34 เด กหญ งร ตนภรณ ส งหา เด กหญ งชว ศา หม นศร เด กหญ งภ ทราพร แย มขยาย เด กหญ งพรรณวษา ค ากลาง เด กหญ งอาท ตยา บ วแย ม 1. ส ขศ กษา และพล ศ กษา แอโรบ ก ท ม ป. 1-6 เด กหญ งส วรรณา เมจก ล เด กหญ งอ ร ยา ส มาลย ก นต เด กหญ งชน ดาภา ว ชาชาต เด กหญ งจ นตภา บ ตรพา ดร ณาราชบ ร เด กหญ งรว สรา อารมณ เด กหญ งจ รภ ทร พวงศร เด กหญ งนฤมล ส งข น ตรา เด กหญ งรว พร ไทยเจ ยมอาร ย เด กหญ งรอ วรรณ เพ ยรสม เด กหญ งอาท ตยา แซ ต น เด กชายส นต ภพ ส งห โต เด กชายร ชภ ม สมณะ 2. ส ขศ กษา และพล ศ กษา แอโรบ ก ท ม ป. 1-6 เด กหญ งภ ทรวด แก วกลม เด กหญ งปน ดดา โก เคล อ เด กหญ งส ตาน น อ นทพล เด กหญ งอร สสา เจร ญส ข อน บาลเม อง ราชบ ร เหร ยญเง น เด กหญ งอ จฉรา จ นทร หล น เด กหญ งณ ฐลศา ธรรมร งเจร ญ

35 เด กหญ งช ต กาญจน ใจม ง เด กหญ งปว น ชน บ ตรเค ยง เด กหญ งรพ พรรณ น อยเนตร เด กชายกฤษกร ยอดย ง เด กหญ งม ทธ ณ เมฆฉาย เด กหญ งกานต มา รอบจ งหว ด เด กหญ งปรายฟ า ธรรมพล อย เด กหญ งก ญญามาศ ดาราร ตน เด กหญ งภ ญญดา ด ษจ นทร เด กหญ งวราพร ทาวะรมย เด กหญ งกรกช จ นทร โตศร เด กหญ งพลอย สมจ ต เด กหญ งดวง บ งค า 3. ส ขศ กษา และพล ศ กษา แอโรบ ก. ป. 1-6 เด กหญ งอารยา ว งน น เด กหญ งศ ร ก ลยา พรมฟ า เด กหญ งส ภาพร อ อนสว าง ว ดน าพ เหร ยญเง น เด กหญ งอ จฉรา ส ขเข ม เด กหญ งจ ราน นท กล าง ม เด กชายโชคบ ญพา เข ยวผ อง เด กชายปกรณ แซ จ ว เด กชายก มปนาท พ มร ม เด กชายส ทธ โชค ผานาค กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ

36 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข าย 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ย อย ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... 1 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กชายธรภ ทร พ วงเป ยม ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 2 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพน ดา วงษ กล อม ว ดหนองตาหลวง 3 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภ คจ รา อ วมสอาด ว ดน าพ 4 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งแพรวนภาเหมาะสม ย ดร ณาราชบ ร 5 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งศ ระประภา โพธ แก ว ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา เหร ยญเง น

37 ย อย 1 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งน ภาพร จ นทว ว ดน าพ 2 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ตนารว กฤษส วรรณ ดร ณาราชบ ร 3 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอมรร ตน ชาวระหาญ หนองตาหลวง 4 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ธาท พย ด นด าเหมาะ ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 5 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศ ภาพ ชญ ศ ร ทองนภา ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา เหร ยญเง น

38 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข าแข งช น โรงเร ยน หมายเหต 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.13 เด กหญ งพ ชน ดา ใจหล ก โรงเร ยนว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอ มบ ญ โรงเร ยนว ดดอนแจง 3 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายภาณ พงค อมดวง โรงเร ยนว ดนาหนอง เหร ยญเง น 4 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอนงค แสงแก ว โรงเร ยนว ดน าพ เหร ยญเง น 5 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งณ ฐวรรณ อย ประเสร ฐ โรงเร ยนดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 6 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญจน หน บ ญร กษ โรงเร ยนว ดอร ณร ตนค ร แดง 7 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายภาณ พงค อมดวง โรงเร ยนว ดนาหนอง แดง 8 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.13 เด กหญ งพรชนก เร องเดช โรงเร ยนว ดแคทราย แดง 9 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายอภ ช ย อ นไกร โรงเร ยนว ดหนามพ งดอ แดง 10 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายน า โรงเร ยนช มชนว ดค บ ว แดง 11 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบยส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ดา ส ขโข โรงเร ยนว ดบ านโพธ แดง 12 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายไชยว ฒน สรส ทธ โรงเร ยนว ดท งหญ าคมบาง แดง 13 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งดวงกมล โรจนบ ญญานนท โรงเร ยนว ดโพธ ดก แดง 14 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งน าฝน ใช เจร ญ โรงเร ยนว ดห วยไผ แดง 15 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ษณามด จ นทร ประด ษฐ โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง

39 ย อย 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งฐานว ร ร มโพร ย โรงเร ยนดร ณาราชบ ร 2 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งปน ดดา ปท มร ตน โรงเร ยนว ดน าพ 3 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 โรงเร ยนว ดเขาว ง(แสง ช วง เด กหญ งภ ทราภรณ พราหมณ วงศ ส วน ช) 4 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายธนพล จะพ อ โรงเร ยนว ดดอนแจง เหร ยญเง น 5 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งน นท นภ ส มณ โชต โรงเร ยนอน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น 6 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งณ ฐร ชา งามข า โรงเร ยนว ดห วยไผ เหร ยญเง น 7 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งกนกวรรณ หาโล ะ โรงเร ยนว ดโพธ ดก เหร ยญเง น 8 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายเนว น ย สะอาด โรงเร ยนช มชนว ดค บ ว แดง 9 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งศ ทธ กาต วงษ กลม โรงเร ยนว ดแคทราย แดง 10 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งก ญญาร ตน เจร ญส ข โรงเร ยนว ดหนามพ งดอ แดง 11 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4- เด กชายปฏ ภาร สงวนพร โรงเร ยนว ดบ านโพธ แดง 12 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งเอเล น โรงเร ยนว ดใหม นครบาล แดง 13 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายภ ม ณ ฐ แสงอาท ตย โรงเร ยนว ดท งหญ าคมบาง แดง 14 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายพ รพ ฒน อมภมร โรงเร ยนว ดห วยไผ แดง 15 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายอ ศรา ร กตประจ ต โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว เทศ แดง

40 1 2 3 ศ ลปะ ศ ลปะ ศ ลปะ ย อย การสร างภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งศศ ธร ก งไผ ล อม เด กหญ งช ต มณฑน พ ศบ ญเล ศ การสร างภาพ วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งส พ ชชา เข ยวผ อง เด กหญ งจรรยา พ งพ นธ การสร างภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งน ตยา รอดเร อง เด กหญ งส จ ตรา พลเย ยม 4 การสร าภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งอาค รา ช วยะพ นธ ศ ลปะ เด กชายณธารธรรม หม นนารายณ 5 ศ ลปะ การสร างภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งศศ ว ภา น อยเนตร เด กหญ งส ปร ยา น อยค าฤา โรงเร ยนว ดเขาว ง โรงเร ยนว ดน าพ โรงเร ยนว ดหนองตา หลวง โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา โรงเร ยนว ดห วยหม เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญเง น

41 1 ศ ลปะ 2 ศ ลปะ 3 ศ ลปะ 4 5 ศ ลปะ ศ ลปะ 6 ศ ลปะ 7 ศ ลปะ ย อย การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 เด กหญ งธ ดา ศร ทธาผล เด กหญ งปาน ร นดา เด กหญ งณ ฐชาน นท ท ศพงษ เด กหญ งปร ยาภ ทร สร อยสว สด เด กหญ งฐน ชา ป ต ร ตน เด กหญ งก ญญาร ตน เด กหญ งวาร นทร ทองก อน เด กหญ งศศ ว มล ส ข นต เด กหญ งศร ญญา เปล ยนวงค เด กหญ งณ ฐน นท โชต อร ณสว สด เด กชายธนยศ องค พ ส ทธ เด กหญ งปองพร บ ญส ร ช โต เด กหญ งนร ชา นงล กษณ เด กหญ งม ลล กา น มประเสร ฐ โรงเร ยนว ดน าพ โรงเร ยนว ดเขาว ง(แสง ช วงส น ช) โรงเร ยนดร ณาราชบ ร โรงเร ยนว ดโพธ ดก เหร ยญเง น โรงเร ยนว ดหนองตาหลวง โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว ศ กษา เหร ยญเง น แดง โรงเร ยนว ดท งหญ าคมบาง แดง

42 ก จรรม ย อย 1 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 2 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 3 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 4 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 เด กชายโสภณ วงค รส เด กหญ งภ ทรวด ไชยอ วน เด กหญ งอภ สรา บ ตรเล ศว เศษฐ ฐะ เด กชายว ชรพงศ ม งม ผล เด กหญ งปร ญญา น ยมญาต เด กหญ งล กษ กา สมบ ญ เด กหญ งศศ ธร ส ร เด กหญ งวาสนา แจ มสะร เด กหญ งธน ชชา คงมณ เด กหญ งนพร ตน ถ วนถ เด กหญ งก ญญาว ร กล นฟ ง เด กชายธนากร เปล ยนศร ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) ว ดท งหญ าคมบาง ว ดน าพ เหร ยญเง น ว ดหนองตาหลวง เข าร วมแข งข น

43 1 2 3 ศ ลปะ ศ ลปะ ศ ลปะ ย อย ประต มากรรม ท ม ป. 4-6 ประต มากรรม ท ม ป. 4-6 ประต มากรรม ท ม ป ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป. 4-6 เด กชายช นท ศ ส ขเกลอ เด กชายนท ธร ป อมเช ยงพ ณ เด กหญ งก ญญณ ฐ พลานนท เด กชายว ทยา กาพวง เด กชายจ รชาต บ วไสว เด กชายวรว ช ว ฒนาโถคยก จ เด กชายก ตต พ ชญ ไชยอ อน เด กชายพ รพ ฒน บ งว ด เด กหญ งปราร สา ค าส แก ว เด กชายป ยภ ทร อ ทาท พย เด กชายณ ฐว ฒ คฤหบด เด กชายธนว ฒน ป ญญาอ ทธ ก ล เด กชายสยาม บ วเฮง เด กหญ งพ ณณ ตา แก วมะล ง เด กชายไมตร แช มช อย ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) อน บาลเม องราชบ ร ว ดท งหญ าคมบาง เหร ยญเง น ดร ณาราชบ ร ว ดน าพ เหร ยญเง น เหร ยญ ทองแดง

44 1 ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ย อย นาฎศ ลป ไทยสร างสรรค ท ม ป.1-6 เด กหญ งจ ราพร เด กหญ งดาว หงษา เด กหญ งมะล เด กหญ งดาว เด กชายเพ ยว เด กชายก ก เด กชายม ลล เด กชายบ งโก เด กชายก อฟ เด กหญ งอรวรรณ ร นดา เด กหญ งเก จมณ กล อมเล ศ เด กหญ งวร ษา พ กเท ยง เด กหญ งแตงโต เด กหญ งก อย ม ฮ มหม ด เด กชายโก เด กชายว นช ย อย เย น ว ดดอนแจง

45 2 ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ย อย นาฎศ ลป ไทยสร างสรรค ท ม ป.1-6 เด กชายว นช ย ม สา เด กชายศรไทย ฮองส ง เด กชายศ ภว ฒ ต วนศ ร เด กชายร ชชานนท นามเล อม เด กชายณ ฐพงษ ม นเม อง เด กชายเขว ฒน ม ยขาล เด กชายธรรมน ญ ทร พย ส น เด กชายธนดล หลวงพ นเทา เด กหญ งอรสา เสง ยมตน เด กหญ งนพวรรณ เส ยงเพราะ เด กหญ งอ ญชล อ นเม อง เด กหญ งช ตกาญจน เปาอ นทร เด กหญ งธ ดาร ตน ปท มร ตนก ล เด กหญ งประณ ตา ปท มร ตนก ล ว ดน าพ

46 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ย อย ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กชายศ รภพ อร ยดช ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งณ ฐกนก แช มช อย ว ดเขาว ง 3 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งเปรมวาสนา แซ พ ว ว ดน าพ 4 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอร ณกมล บ วเทศ ว ดห วยไผ เหร ยญเง น 5 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งชล ษา เส อเฒ า อน บาลเม อง ราชบ ร เหร ยญเง น 6 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กชายชโยดม บ ญชอบ ว ดดอนแจง เข าร วมแข งข น ท ย อย 1 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป

47 1 ภาษาต างประเทศ 2 ภาษาต างประเทศ 3 ภาษาต างประเทศ ย อย ตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ท ม ป.4-6 ตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ท ม ป.4-6 ตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ท ม ป เด กหญ งร ชช ดา สว างศร 2. เด กหญ งส ร วรรณ บ วคล าย 1. เด กหญ งณ ฐวรรณ ช ทอง 2. เด กหญ งส ภาว ณ ช าง เพชร 1. เด กชายสกล 2. เด กหญ งก ตต มา แสนพย ง ดร ณาราชบ ร ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) ว ดดอนแจง เหร ยทองแดง

48 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข าแข งข น โรงเร ยน 1 ภาษาต างประเทศ Impromtu Speech เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอ ญชล ร ตน ห นบ ญญ ต ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 2 ภาษาต างประเทศ Impromtu Speech เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ชรพร ศร อ ทารวงศ ดร ณาราชบ ร หมาย เหต เหร ยญ ทอง เหร ยญ ทอง

49 ย อย 1 ภาษาต างประเทศ Impromtu Speech เด ยว ป. 1-3 เด กชายศ วกร ศร ว ระก ล ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช)

50 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 ภาษาต างประเทศ การแข งข นพ ดภาษาจ น เด ยว ป.4-6 เด กหญ งธ รร ศม อภ น นท ธนากร ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 2 ภาษาต างประเทศ การแข งข นพ ดภาษาจ น เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ชราภา แก ว สาย ว ดเขาว ง (แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญเง น

51 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.1-3 เด กชายธนภ ทร คงส น ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภาว ตา จ นทบ ตร ดร ณาว เทศศ กษา

52 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.4-6 เด กชายธนฤต องค พ ส ทธ ดร ณาว เทศศ กษา 2 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปร ญญาพร แสงทอง ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 3 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.4-6 เด กชายธนบ ญ กร บ ทอง ว ดเขาว ง (แสง ช วง ส วน ช) แดง

53 1 ภาษาต างประเทศ 2 ภาษาต างประเทศ ย อย Multi Skills Competition เด ยว ป.4-6 เด กหญ ง รว นท น ภา ส ข พาน ช ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) Multi Skills Competition เด ยว ป.4-6 เด กชายพรพฤกษ ม วงศร ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

More information

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗

ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ว นท ๑๕ ๑๖ ก นยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเร ยนอน บาลท าหลวง อาเภอท าหลวง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต ๒ ส จ บ

More information

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด --------------------------------------------------

More information

สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท 10-12 ธ นวาคม 2555

สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท 10-12 ธ นวาคม 2555 ท โรงเร ยน ก จกรรม ระด บช น จานวนคน กล มสาระการเร ยนร หมายเหต 1 ว ดพลงช างเผ อก อ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร เด ยว 1 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP แปรร ปอาหาร

More information

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร

More information

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย]

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย] ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท 17-19 ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช 1 โครงงานว ทยาศาสตร ป.4-6 1. ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

More information

ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป.

ภาษาต างประเทศ การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การแข งข นการใช เข มท ศและการคาดคะเน ป.4-ป. 1 ตารางการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ต วแทนโรงเร ยนในส งก ด สพป.ขอนแก น เขต 1 เข าแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ระหว างว นท

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

-อ านออกเส ยงและจ บใจความ

-อ านออกเส ยงและจ บใจความ ประกาศผลการแข งข นท กษะทางว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมและส งเสร มศ กยภาพน กเร ยน ประจ าป 2554 ระหว างว นท 14 15 ธ นวาคม 2554 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 -------------------------------------------------

More information

ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน

ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน ตารางการ ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน 1 1. กล มท กษะการเร ยนร ภาษาไทย 1.การอ จฉร ยภาพทางภาษาไทย เด ยว ม.1-3 ม.4-6 20 ต ลาคม 2553 20

More information

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 จ ป เตอร 10 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ

More information

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป.1-3 1 ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง 85 1 2 บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น 78 2 3 ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น 73 3 4 สายม

More information

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑

ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน คร 1 ภาษาไทย การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเล ศ อ นด บท ๑ สร ปผลก จกรรมแข งข น โรงเร ยนพญาไท สพป. กร งเทพมหานคร งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ประจาป การศ กษา 2557 ระหว าง ว นท 12-14 เด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 ลาด บ หมวดหม รายการ คะแนน เหร ยญ อ นด บ น กเร ยน

More information

/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน...

/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน... ประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก จกรรมและหล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 ********************* ตามท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม มต ให

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จานเส ยช ด ละ 3,000 บาท รวมเง น ค าจาน (บาท)

จานเส ยช ด ละ 3,000 บาท รวมเง น ค าจาน (บาท) ช อ ช อเขต ครบช ด ท งส น 13207 32010250 บ านตะมะหนองกระจาน สพป.ส ร นทร เขต 1-2 6,000 6 6,000 60,000 5,000 5,000 82,008 13208 32010027 บ านปะตะเมาะ สพป.ส ร นทร เขต 1-2 6,000 6 6,000 60,000 5,000 5,000 82,008

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก ส าน กงาน นางเบญจวรรณ ทองส ข ส าน กงาน นางพ ณผกา เกษประส ทธ ส าน กงาน นางว นว สา เร องปาน ส าน กงาน นางศศ พร พงษ ตระก ล ส าน กงาน นางสนธยา บ ญเร อง ส าน กงาน นางสาวกรรณ การ เคร อสาน ส าน กงาน นางสาวธมลวรรณ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402 1 1800000001 นาย โชคด ม นคง 2 1800000002 นาย จ กรพล อ ชยาว โรจน 3 1800000003 นาย พ พ ฒนน นท ชวะโรจน 4 1800000004 นาย ส ทธ พงษ พลอยเสง ยมพงษ 5 1800000005 นาย อมรเทพ ส บสาย 6 1800000006 นางสาว ณ ชากร คงแก*ว

More information

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555 324 คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและของบ คลากร 1 นางสาวส พ ตรา ช ยมณ อ20201 อ33101 อ30221 12 ห วหน ากล มสาระ,งานจ ดสอนแทน,งานวางอ ตรากาล งและตารางสอน,งานจ ด สอนเสร ม,งานประกวดแข งข นตอบป ญหา งานน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

๑. คณะกรรมการอ านวยการ

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ค าส งโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ท ๑๔๖/๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสร างบทเร ยน CAI ด วยโปรแกรม Macromedia Flash8 แก บ คลากรโรงเร ยนค พ ฒนาสหก จ (โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตและโรงเร

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 -

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 - ก VPN (VoIP) VPN (VoIP) ก VPN ก VPN ก ก ก ก VPN (VoIP) ( ) ก ก ก ก ก *** ก ก *** 1. ก ก 8 ( ก VoIP) ก VoIP ก 4 ก (VoIP) 3. ก 4 ก (VoIP) ก ก กก ก ก 1. ก ก 8 3. ก 5521 5522 (VoIP) - VoIP ก ก *** ก ก ก ก

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553

ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553 1.การแข งข นตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร น กเร ยนระด บประถมศ กษา ในระด บเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต 4 1.1.เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป ล าด บ รห สน ส ต ช อ - สก ล สาขาว ชา ลงช อ 1 52010916272 นางสาวส วรรณา น ตไธสง การบร หารการเง น 2 50010914252 นางสาวว ไลพร นนทะภา

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมา /.ใบสม ครเข าร วมก จกรรม

2. รายละเอ ยดตามเอกสารท แนบมา /.ใบสม ครเข าร วมก จกรรม A0 ใบสม ครเข าร วมการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน 78ป Open House เป ดบ านว นว ชาการ โรงเร ยนสตร ประเสร ฐศ ลป จ งหว ดตราด ว นท 7 8 ก มภาพ นธ 2558 เร อง ขอส งรายช อน กเร ยนและค ณคร ผ ฝ กสอน เข าร วมการแข งข

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

งานซ อมแซมคานท แตกร าว

งานซ อมแซมคานท แตกร าว ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae,

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป (ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป ท รห สน กศ กษา ช อ - นามสก ล หม เร ยน ประเภทการก ย ม 1 533701250 นายอน ชา พรประส ทธ 14.13

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ ธ ระหว าง พ.ย. 54 - ม.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น. ท รห

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน 1. หมวดว ชาการศ กษาท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information