STRUCTURE OF GDP BY SECTORS in 2013 (current prices) Agriculture, forestry, fishing and mining 3,2%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "STRUCTURE OF GDP BY SECTORS in 2013 (current prices) Agriculture, forestry, fishing and mining 3,2%"

Transcription

1 สาธารณร ฐเช ก ข อม ลท วไป พ นท ประชากร ก าล งแรงงาน เม องหลวง ภาษา สก ลเงน 78,864 ตารางก โลเมตร 10.5 ล านคน 5.3 ล านคน ปราก (ประชากร 1.25 คน) เช ก โคร นาเช ก (CZK) สถาณการณ เศรษฐก จป จจ บ น Financial intermediation, business and real estate services, public administration and others 25,6% STRUCTURE OF GDP BY SECTORS in 2013 (current prices) Agriculture, forestry, fishing and mining 3,2% Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply 51,2% Trade, hotels and restaurants, transport, communications 20,0% Source: Czech Statistical Office, Aug

2 ข อม ลเศรษฐก จมหภาคพ นฐาน Indicators E GDP (%) GDP, current prices (bil.eur) GDP per capita (EUR) 12,400 14,800 13,500 14,300 14,800 14,830 14,100 13,900 Interest rate (Czech National Bank) Average inflation rate (%) Registered rate of unemployment (%) Industrial growth (%) n.a. 8.5 n.a. Average monthly gross wages (CZK) Exchange rates CZK/USD (av.) Exchange rates CZK/EUR (av.) 21,692 23,542 23,353 23,858 24,433 25,100 25,600 26, Source: Ministry of Finance, Czech Statistical Office, January 2014 อ ตราการเต บโตของเศรษฐก จเช กชะลอต วอย ท ร อยละ 2.5 ในป 2551 จากผลกระทบของว กฤต เศรษฐก จโลก ในช วงไตรมาสท 3 และ 4 ของ โดยป 2552 เป นป ท เศรษฐก จเช กด งลงถ งจ ดต าส ดในประว ต ศาสตร ท GDP ร อย ละ 4.1 ภาวะถดถอยทางเศรษฐก จน เก ดข นในช วงระยะเวลาส นๆ เพ ยง 2 ไตรมาส แต ร นแรงและรวดเร วจนน า ประหลาดใจ ผลกระทบจากความต องการต างประเทศท ลดลงเป นเหต ให รายได ของบร ษ ทเช กลดลง และท าให บร ษ ทจ าเป นต อง ลดการลงท นและปลดพน กงานออก ประเทศเยอรม น ซ งเป นค ค าส าค ญก บสาธารณร ฐเช ก และ เคยเป นผ น าใน วงจรเศรษฐก จเช ก ต างก ก าล งประสบก บก บภาวะถดถอยทางเศรษฐก จเช นเด ยวก น โดยเศรษฐก จ เช กได ร บประโยชน จากนโยบายทางการเง นก บต างประเทศ โดยเฉพาะเง นป นผลท ได จากการค าช นส วนรถยนต ก บ เยอรม น, ฝร งเศส, สโลวาเก ย และประเทศอ นๆ ล วนแต ม ส วนช วยพ ฒนาผลผล ตทางอ ตสาหกรรมของเช กอย าง มาก เป นท น าส งเกตว าภาวะถดถอยทางเศรษฐก จน นจะเก ดข นทางด านฝ งตะว นตกของประเทศ และการฟ นฟ ทาง เศรษฐก จน นก เก ดข นทางฝ งตะว นตกเช นเด ยวก น ในป 2553 เศรษฐก จเช กม อ ตราการเต บโตถ งร อยละ 2.5 จากการเพ มข นของความต องการจากต างประเทศ โดย อ ตสาหกรรมเช ก โดยเฉพาะยานยนต และอ เล กทรอน กส ม อ ตราการเต บโตอย ท ร อยละ 10.5 ซ งเช กได ร บ ผลประโยชน ทางเศรษฐก จจากประเทศเยอรม นท ม การเต บโตทางเศรษฐก จส งถ งร อยละ 3.6 และเศรษฐก จโดยรวม ของสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศท ม อ ตราการเต บโตไปในท ศทางท ด ข นถ งร อยละ 1.8 ในป 2553 อย างไรก ตาม ถ งแม ภาคอ ตสาหกรรมจะม การเต บโตอย างมาก แต การเต บโตของภาคการผล ตน นย งคงม อ ตราท ต าอย เท ยบเท า ก บก อนท จะเก ดว กฤตการณ เศรษฐก จ ความต องการของผ บร โภคในประเทศย งอย ในภาวะภายใต ความกดด น จาก อ ตราการว างงานส ง ซ งตรงข ามก บ อ ตราการเต บโตของค าจ างท ย งตกต า 2

3 ในป 2554 เศรษฐก จเช กม อ ตราการเต บโตอย ท ร อยละ 1.8 แต ย งคงชะลอต วอย างต อเน อง เป นเหต มาจากการ ลดลงของการบร โภคในคร วเร อนและการใช จ ายของภาคร ฐ การค าต างประเทศเป นเพ ยงป จจ ยเด ยวท ข บเคล อน การเต บโตของเศรษฐก จเช ก (จากการส งออกเป นหล ก) ในป 2555 GDP ของเช กด งลงร อยละ 1.2 และในป 2556 จะด งลงอย างต อเน องถ งร อยละ 1.5 อ นเน องมาจาก ความต องการในประเทศท ลดลง โดยเฉพาะการลงท นท ลดลง ท งทางด านโครงสร าง, เคร องจ กรและพาหนะการ เด นทาง นอกจากน ย งม สาเหต มาจากการใช จ ายภาคคร วเร อนท ลดลงร อยละ 3.5 ในป 2555 ซ งจะย งคงลดลง ต อเน องจนถ งป 2556 โดยม เหต ผลมาจากการปร บข นของอ ตราภาษ ม ลค าเพ มในป (อ ตราข นต า ส าหร บอาหาร, หน งส อ และอ นๆ เพ มข นจากร อยละ 10 เป นร อยละ 15 และอ ตราข นส งอย ท ร อยละ 21) น กว เคราะห ให ความเห นว า นโยบายภาษ ป จจ บ นของร ฐบาลส งผลกระทบด านลบแก ความเช อม นของผ บร โภคและ ภาคธ รก จ เม อผ บร โภคม รายได ลดลง จ งพยายามลดค าใช จ ายและชะลอการซ อส นค าประเภทคงทน ท งภาคการ ผล ตย งคงได ร บผลกระทบจากความต องการท ลดลงของสหภาพย โรปและคร วเร อน ความไม ม นใจอ นเก ดจาก ว กฤตการณ เศรษฐก จย โรปม ความเก ยวข องก นอย างล กซ งก บสภาพเศรษฐก จเช กและประเทศสมาช กสหภาพย โรป และความไม ม นใจจากนโยบายภายในประเทศและภาษ ย งเป นสาเหต ส าค ญท น ามาส ท ศนคต เช งลบและพฤต กรรม ท เป นส ญญานเต อนจากผ บร โภค ในป 2556 เศรษฐก จเช กตกอย ในภาวะถดถอยท ยาวนาน โดย GDP ด งลงอย างต อเน อง แต จากประเม นการณ ล าส ดของกระทรวงการคล ง เศรษฐก จเช กม แนวโน มจะกล บมาเต บโตอ กคร งในป 2557 ซ งคาดว า GDP จะเต บโต ถ งร อยละ 1.4 ในขณะท อ ตราการว างงานย งคงท ท ร อยละ 7 ส าหร บด ลการค าของสาธารณร ฐเช ก เช นเด ยวก นก บป 2556 ท เช กม ด ลการค าเก นด ล (เป นป ท 9 ต ดต อก น) โดย เช กม ด ลการค าเก นด ลส งส ดก บประเทศเพ อนบ าน เช น เยอรม น (+13,853 พ นล านดอลลาร ) และสโลวาเก ย (+ 6,014 พ นล านดอลลาร ) โดยในป 2556 เช กม ยอดส งออกเพ มข นร อยละ 3เช นเด ยวก บยอดน าเข าท เพ มข นร อยละ 1.7 ผลกระทบด านลบน นเก ดจากการขาดด ลการค าก บจ น (แม จะลดลงแล วโดยส ดส วน 1 ใน 5 ในป 2555 และ ร อยละ 3.3 ในป 2556) และการขาดด ลการค าก บร สเซ ยและอาเซอร ไบจานซ งเก ดจากความจ าเป นท จะต องน าเข า น าม นและก าซธรรมชาต จากประเทศด งกล าว ในขณะเด ยวก นได ม การน าเข าส นค าประเภทเทคโนโลย และส นค าก ง ส าเร จร ปจากบร ษ ทผ ผล ตในญ ป น ส วนสาเหต ท ม การขาดด ลการค าส งก บเกาหล น นเก ดจากม การการลงท นต ง โรงงานผล ตรถฮ นไดในสาธารณร ฐเช ก และการขาดด ลก บโปแลนด น น เก ดจากการน าเข าทร พยากรน าม น, แร พล งงาน ถ านห น เหล กและช นส วนยานยนต ส าหร บประเทศไทยน น เช กม การขาดด ลการค าส งเน องจากอ ตราการ น าเข าท ส งข นของส นค าซ บซ อนและส นค าก งส าเร จร ป โดยบร ษ ทต างชาต เพ อน าไปใช ในกระบวนการผล ตใน สาธารณร ฐเช ก และอ ตราการส งออกของส นค าจากเช กไปไทยย งคงต าอย (แต ม การเต บโตข นเร อยๆ) ต งแต ป 2551 เช กขาดด ลการค าก บไทยเป นม ลค ารวมกว า 1 พ นล านดอลลาร และในป 2556 ประเทศไทยอย ในอ นด บ 7 3

4 ของประเทศท เช กขาดด ลการค าด วยมากท ส ดจากม ลค ารวมท งหมด การขาดด ลการค าส งเป นล กษณะท เห นได ท วไปในการค าระหว างไทยและเช ก โดยแนวโน มเช งบวกเร มปรากฏให เห นในป 2554 ท การขาดด ลการค าระหว าง 2 ประเทศเร มลดลง รายงานการขาดด ลการค าของสาธารณร ฐเช กป 2556 No. Country Trade Deficit (in mil. USD) Growth China ,3% 2. Korea ,1% 3. Russia ,1% 4. Japan ,0% 5. Azerbaidjan ,1 % 6. Poland ,1% 7. Thailand ,9% Source: Czech Statistical Office, 2014 ต งแต ป 2555 อ ตราการว างงานในสาธาณร ฐเช กเพ มข นร อยละ 7.5 และย งคงส งข นต อเน องไปจนถ งป 2557 ซ ง สาเหต ส าค ญมาจากนโยบายจ าก ดงบประมาณท งภาคร ฐและเอกชน เม อพ จารณาโครงสร างการจ างงานของ เศรษฐก จเช กในป 2554 จะเห นว าร อยละ 35.7 ของแรงงานจะอย ในภาคอ ตสาหกรรม,, ร อยละ 60.3 ในภาค ธ รก จบร การ และร อยละ 4.0 ในภาคเกษตรกรรมและเหม องแร. โครงสร างการจ างงานในเศรษฐก จเช ก Agriculture 4,0% Industry 35,7% Services 60,3% Source: Czech Statistical Office, 2013 จากแผนภ ม จะเห นได ว าแรงงานภาคอ ตสาหกรรมและก อสร างม ส ดส วนส งส ดในสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศ ซ ง สามารถสะท อนให เห นถ งพ นหล งทางอ ตสาหกรรมท ยาวนานและการขยายต วของภาคอ ตสาหกรรมในหลายป ท ผ านมา ในทางกล บก น การจ างงานในภาคอ ตสาหกรรมช นตต ยภ ม (บร การ) โดยเฉล ยในสาธารณร ฐเช กอย ต ากว า 4

5 ค าเฉล ยของสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศ โดยเฉพาะในส วนของธ รก จบร การด านส ขภาพ, ส งคม และการศ กษา ซ ง สามารถด การเปร ยบเท ยบได จากแผนภ ม ด านล าง โครงสร างการจ างงานในสหภาพย โรป Agriculture 5,2% Industry 26,1% Services 68,7%,k Source: Czech Statistical Office, 2013 ระบบการปกครอง การล มสลายของการปกครองระบบเผด จการในย โรปกลางและย โรปตะว นออกน ามาซ งอ สรภาพแก เช กโกสโลวา เก ย กว า 50 ป ในระบบเผด จการ การเล อกต งคร งแรกเก ดข นในป 2533 น าไปส การปกครองโดยร ฐบาลในระบอบ ประชาธ ปไตย ประเทศได เร มต นพ ฒนาระบบเศรษฐก จแบบตลาด หล งจากการเล อกต งในป 2535 การข ฟ ดแย ง ทางผลประโยชน ด านการเม องและเศรษฐก จระหว างสหพ นธ น าไปส การเจรจาข อตกลงใหม ระหว างสาธารณร ฐเช ก และสโลว ก อย างไรก ตามความล มเหลวในการเจรจาหาข อย ต ส าหร บอนาคตของสหพ นธ น าไปส การส นส ดความ เป นสาธารณร ฐระหว างท ง 2 ประเทศ และในว นท 1 มกราคม พ.ศ เช กโกสโลวาเก ยได แยกออกจากก นเป น อ สระกลายเป นสาธารณร ฐเช กและประเทศสโลวาเก ย สาธารณร ฐเช กม ระบบการปกครองแบบประชาธ ปไตย โดยแบ งแยกอ านาจทางกฎหมาย การบร หาร และการศาล ออกจากก น ในระบบร ฐสภา 2 คณะ คณะแรกประกอบด วยคณะผ แทนราษฎรจ านวน 200 คน ซ งถ กค ดเล อกข น ด ารงต าแหน งเป นระยะเวลา 4 ป ส าหร บการเล อกต งท วไปคร งต อไป คาดว าจะถ กจ ดข นในป 2557 อย างไรก ตาม ม การคาดว าจะม การเล อกต งล วงหน าในฤด ใบไม ร วงของป 2556 ถ งแม จะม การลาออกของนายกร ฐมนตร เช กและ ไม ม แถลงการณ จากคณะผ แทนราษฎรในป 2556 เพ อช แจงในเร องคณะร ฐมนตร ท จะถ กแต งต งโดยประธานาธ บด ก ตาม ส วนคณะอ กคณะจะประกอบด วยคณะว ฒ สภาจ านวน 81 คน ด ารงต าแหน งเป นระยะเวลา 6 ป และใน ระบบการเล อกต งน 1 ใน 3 ของสมาช กว ฒ สภาจะต องถ กเล อกต งใหม ท กๆ 2 ป ประธานาธ บด ของสาธารณร ฐเช กจะถ กแต งต ข ง นด ารงต าแหน งเป นระยะเวลา 5 ป โดยร ฐสภา อย างไรก ตาม จาก การเปล ยนแปลงระบบกฎหมาย น าไปส การเล อกต งประธานาธ บด โดยตรง โดยประธานาธ บด คนแรกของ สาธารณร ฐเช กค อ นายวาคลาฟ ฮาเวล (Mr. Vaclav Havel) ด ารงต าแหน งในป และคนท 2 ค อ นาย 5

6 วาคลาฟ เคลาส (Mr. Vaclav Klaus) ด ารงต าแหน งป ตามล าด บ และประธานาธ บด คนป จจ บ นค อ นายม ลอส เซมาน (Mr. Milos Zeman) ซ งถ กแต งต งข นจากการเล อกต งโดยตรงในป 2556 และในป 2557 ประธานาธ บด ม ลอส เซมาน (Mr. Milos Zeman) ของสาธารณร ฐเช ก ได แต งต งนายโบช สลาฟ โซบอทกา (Mr. Bohuslav Sobotka) ห วหน าพรรคโซเช ยล เดโมแครต หร อซ เอสเอสด เป นนายกร ฐมนตร คนใหม หล งการเล อกต ง ท วไป เม อเด อนต ลาคมป 2556 โดยนายโบช สลาฟได สาบานตนเข าร บต าแหน ง นายกร ฐมนตร คนท 11 ของ สาธารณร ฐเช ก ความส มพ นธ ระหว างประเทศ สาธารณร ฐเช กเป นสมาช ก EU, WTO, OECD, IMF และ IBRD และในองค กรอ นๆ เช น (UNCTAD การประช ม สหประชาชาต ว าด วยการค าและการพ ฒนา, UNECE คณะกรรมการทางด านเศรษฐก จสหภาพย โรป, ITC ส าน กงานการค าระหว างประเทศ). สาธารณร ฐเช กย งเป นสมาช กสถาบ นประก นการลงท นพห ภาค (MIGA) ภายใต การควบค มของธนาคารโลกและ กองท นการเง นระหว างประเทศ (IMF) นอกจากน ย งม การเซ นข อตกลงระหว างประเทศทว ภาค ในการสน บสน นและ ค มครองการลงท นต างประเทศ จนถ งป จจ บ นสาธารณร ฐเช กม การเซ นสนธ ส ญญาสน บสน นและค มครองการลงท น ต างประเทศก บ 77 ประเทศ รวมท งประเทศไทยด วย (เซ นในป 2538) นอกจากน สาธารณร ฐเช กย งเซ นสนธ ส ญญา ป องก นภาษ ซ าซ อนก บ 72 ประเทศ รวมท งประเทศไทยด วยเช นก น (เซ นในป 2538) ในเด อนม นาคม พ.ศ ไทยและสาธารณร ฐเช กได ม การเซ นข อตกลงการค าระหว างประเทศร วมก น และได ระง บไปเม อว นท 30 ม นาคม พ.ศ เน องจากการเข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรปของสาธารณร ฐเช กในว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ในป จจ บ นข อตกลงความร วมม อทางเศรษฐก จด งกล าว ก าล งอย ในข นตอนการจ ดท า (อ างอ งจากข อก าหนดการเข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรปของสาธารณร ฐเช ก) ต งแต เด อนม นาคม พ.ศ สาธารณร ฐเช กได เข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรปอย างเป นทางการ ซ งกฎและ ข อก าหนดทางภาษ ของสหภาพย โรปได ถ กน ามาปร บใช เช นก น ในการเป นสมาช กเคร อสหภาพย โรป สาธารณร ฐ เช กจ าเป รต องใช นโยบายการค าท ก าหนดโดยสหภาพ เช น ประเด นทางการค าต างๆ รวมไปถ งความร วมม อ ก บองค กรการค าระหว างประเทศ จะถ อว าสหภาพย โรปค อต วแทนเพ ยงหน งเด ยว และข อตกลงทางการค าโดย คณะกรรมาธ การสหภาพย โรป ถ อเป นกระบอกเส ยงเด ยวของสมาช กสหภาพท ง 28 ประเทศ 6

7 การรวมกล มประเทศ Visegrad Four (V4) ภ ม หล ง/ข อม ลของกล มประเทศ V4 - V4 เร มต นข นจากการลงนามความตกลงร วมก นของสามประเทศ เพ อพ ฒนาประเทศและสม ครเข าเป น สมาช กกล มสหภาพย โรป เม อว นท 15 ก มภาพ นธ พ.ศ และก อนจะขยายเป นส ประเทศครอบคล ม สาธารณร ฐเช ก โปแลนด สโลว ก และฮ งการ - จ านวนรวมประชากรกล มประเทศ V4 ม จ านวน 64 ล านคน ประกอบด วยโปแลนด 38.2 ล านคน สาธารณร ฐเช ก 10.5 ล านคน ฮ งการ 10 ล านคนและสโลว ก 5.4 ล านคน - อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จ หร อ GDP ม อ ตราไม ส งมากน ก ประมาณร อยละ -0.1 ถ ง 1.2 อย ในช วงฟ น ต วแต GDP per capita หร อ GDP ต อห ว ค อนข างส ง ประมาณ 12,375 18,579 ดอลลาร สหร ฐ - ม ปฏ ส มพ นธ ในล กษณะกล มก บประเทศนอกภ ม ภาค เช น ม การประช มระก บผ น ากล ม V4 ก บญ ป น แสดง ให เห นถ งศ กยภาพของกล มประเทศ V4 บทบาทและการก าหนดกลย ทธ ของไทยต อกล มประเทศ V4 ก าหนดบทบาทและกลย ทธ ต อกล ม V4 ตามแนวค ด From Hub of ASEAN to Gateway to Eastern Europe ด วยการท างานในล กษณะ 4 Embassies 1 Strategy - การด าเน นนโยบายในล กษณะเช อมโยงระหว าง กล มประเทศอาเซ ยน ก บ กล มประเทศ V4 จะส งผล ด /เป นประโยชน ย งกว าการด าเน นความส มพ นธ ความส มพ นธ ในล กษณะทว ภาค และจะท าให ต างอย ใน radar screen ของก นและก น - ไทยสามารถใช ประโยชน จากสภาพทางภ ม ร ฐศาสตร ท อย ในจ ดศ นย กลางของอาเซ ยน เช อมโยงต อไปย ง V4 และขยายส ย โรปตะว นตกต อไปได นอกจากน ไทยย งเช อมโยงไปย งจ นและอ นเด ยได เช นก น - ไทยสามารถเน นจ ดขายตามแนวค ด 3Cs ได แก Connectivity / Competitiveness / ASEAN Community - นโยบายส าค ญ ได แก การแลกเปล ยนการเย อนระด บส ง ความร วมม อทางด านเศรษฐก จ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว ชาการ การศ กษา ความม นคง และการใช soft diplomacy ต างๆของไทย 7

8 ภ ม ภาคต างๆในสาธารณร ฐเช ก ในว นท 1 มกราคม 2543 ม การบ ญญ ต ให สาธารณร ฐเช กประกอบไปด วย 14 ภ ม ภาค (พ นท เขตปกครองต วเอง) โดยพ นท เขตปกครองต วเองน นจะบร หารโดยระบบเทศบาล ข อม ลพ นฐานแต ละภ ม ภาค Region Regional capital Area (km2) Population Labour force Unemployment rate in 2010 (average rate%) Czech Republic Prague 78,868 10,2223,713, 5,380,138 7,0 Praha Prague 496 1,172, ,830 3,1 Central Bohemia South Bohemia Ceske Budejovice Prague 11,016 1,146, ,887 4,6 10, , ,687 5,7 Plzen Plzen 7, , ,477 4,8 Karlovy Vary Karlovy Vary 3, , ,764 10,5 Usti Usti nad Labem 5, , ,775 10,8 Liberec Liberec 3, , ,756 9,3 Hradec Kralove Hradec Kralove 4, , ,888 7,1 Pardubice Pardubice 4, , ,764 7,7 Vysocina Jihlava 6, , ,007 6,4 South Moravia Brno 7,065 1,130, ,817 8,1 Olomouc Olomouc 5, , ,551 7,7 Zlin Zlin 3, , ,563 7,4 Moravia - Silesia Ostrava 5,535 1,252, ,372 9,5 Source: Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs

9 จากข อม ลส าน กงานสถ ต แห งสาธารณร ฐเช ก ป 2555 ก าล งซ อในสาธารณร ฐเช ก อย ท ร อยละ 79 และร อยละ 15 โดยเฉล ยของประเทศในสหภาพย โรป 27 ประเทศและ 15 ประเทศตามล าด บ โครงสร างการคมนาคมขนส ง สาธารณร ฐเช กเป นประเทศท ไม ม ทางออกทางทะเล การขนส งต างประเทศจ งใช ท าเร อท แฮมเบ ร กและรอตเตอร ด ม เป นหล ก การคมนาคมทางบก สาธารณร ฐเช กถ อเป นประเทศท ม ระบบการขนส งพ ฒนามากท ส ดในภ ม ภาคย โรปกลางและย โรปตะว นออก ด วย ต าแหน งทางภ ม ศาสตร ท อย ตรงกลางของทว ปย โรปท าให เช กสามารถใช เส นทางขนส งเป นทางผ านไปย งประเทศ ต างๆได อย างสะดวก ท าให เช กสามารถยกระด บความส าค ญกลายเป นสมาช กตลาดเด ยวในสหภาพย โรป คลอบ คล มพ นท ของท งสมาช กเด มและสมาช กใหม จากประเทศทางฝ งย โรปกลางและย โรปตะว นออก จ ดอ อนท ส าค ญ ของการคมนาคมของสาธารณร ฐเช ก ค อ ทางหลวงและถนนท เต มไปด วยรถบรรท กเก นข ดจ าก ด Infrastructure density (km per 100 km2) Czech Republic Hungary Poland Slovakia Ireland Portugal Motorways Roads Railways Inland waterways Source: Ministry of Transport ข อม ลโครงสร างพ นฐานระบบคมนาคมขนส งของสาธารณร ฐเช ก Length of constructed railway tracks (km) Total Electric Road transport infrastructure (km) Total road and motorway network European road network, type E Motorways in operation Other roads Of which 1 st class roads nd class roads rd class roads Navigable waterways regularly used for transport (km) Total length Air transport infrastructure Total number of airports, of which: Public International Public Domestic Private International Private Domestic Source: Ministry of Transport 9

10 จ านวนผ โดยสารของแต ละสนามบ นป 2552 Airport Country No of passengers (arrivals + departures) (in mil) Munich Germany Vienna Austria Prague/Ruzyne Czech Republic Warsaw Poland 8.33 Budapest Hungary 8.08 Source: Eurostat, 2011 หากกล าวถ งการคมนาคมทางอากาศ จ ดอ อนท ส าค ญของสาธารณร ฐเช กค อ ไม ม เท ยวบ นตรงระหว างปรากและ กร งเทพมหานคร ท าให การขนส งส นค าประเภทของสดม ความย งยาก เช น ผลไม สด, ผ ก, กล วยไม และอ นๆ ข อม ลการขนส งส นค าในสาธารณร ฐเช ก Goods transport (mil. tonnes) By rail By road By inland waterways ,2 1,9 1,6 By air transport ,022 0,020 0,014 By oil pipeline transport ,1 11,9 9,8 Source: Ministry of Transport, 2011 ระยะทางจากเบอร โน, ปราก ถ งเม องต างๆในสาธารณร ฐเช กโดยรถยนต (ก โลเมตร) Brno Ceske Hradec Budejovice Kralove Karlovy Vary Liberec Ostrava Pilsen Praha Brno X Praha x Source: Volkswagen, Routenplanung ระยะทางท ส นท ส ดจากปรากและเม องหล กต างๆในย โรปโดยรถยนต (ก โลเมตร) Amsterdam Athen Barcelona Berlin Bern Bratislava Brüssel Budapest Copenhagen Dublin Helsinki Istanbul Lissabon London Madrid Marseilles Milan Munich Oslo Paris Rom Stockholm Wien Warszaw Source: Volkswagen, Routenplanung 10

11 การพ ฒนาเส นทางเช อมต อทางรถไฟจากสาธารณร ฐเช กไปย งเม องต างๆในย โรป ระบบภาษ ศ ลกากร การขนส งส นค าข ามพรมแดนสาธารณร ฐเช ก ต งแต ว นแรกท เข าเป นสมาช กสหภาพย โรป (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) กรมศ ลกากรของเช กได ยกเล กการ ตรวจสอบการขนส งส นค าเข าพรมแดน เช น พรมแดนระหว างประเทศสมาช ก จากการท สาธารณร ฐเช กไม ได ม พรมแดนระหว างประเทศก บประเทศนอกสหภาพย โรป การขนส งส นค าข ามพรมแดนน นจะถ กตรวจสอบเพ อเก บ ภาษ ศ ลกากรท สนามบ นระหว างประเทศเท าน น อย างไรก ตามการตรวจสอบน จะถ กยกเว นหากการขนส งน นมา จากหร อก าล งจะไปสนามบ นภายในเขตแดนสหภาพย โรป และเน องจากเช กเป นสมาช กสนธ ส ญญาเชงเก น ท าให การเด นทางเข าหร อออกไปประเทศในสหภาพย โรปเป นไปโดยเสร การค าใดๆก ตามก บประเทศสมาช กสหภาพ ย โรป (รวมท งประเทศสมาช กใหม ) จะถ อเป นการค าภายในกล มประเทศสมาช ก ซ งปลอดจากการตรวจสอบทาง ศ ลกากรและได ร บการยกเว นค าธรรมเน ยมในการน าเข าและส งออกส นค า และส นค าสามารถขนส งได โดยเสร ระหว างพรมแดนประเทศสมาช กสหภาพย โรป 11

12 กฎหมายศ ลกากร ส นค าท กชน ดท น าเข าหร อส งออกไปย งประเทศท ไม ได เป นสมาช กสหภาพย โรป จะต องผ านพ ธ ทางศ ลกากร ซ งถ ก ก าหนดข นโดยกฎหมายศ ลกากรของสหภาพย โรป ภาษ ม ลค าเพ ม จากท กล าวไว เบ องต นว า กระบวนการศ ลกากรและค าธรรมเน ยมต างๆจากการน าเข าส นค าจะถ กยกเว นหากเป น การค าระหว างประเทศกล มสมาช ก อย างไรก ตาม กรณ น ไม รวมถ งภาษ ม ลค าเพ ม กฎหมายภาษ ม ลค าเพ มได ถ ก ก าหนดข นโดยกฎหมายของแต ละประเทศ ตามแนวทางของสหภาพย โรป และเป นแหล งรายได ท ส าค ญของ งบประมาณประเทศ ในทางทฤษฎ กฎโดยท วไปท เก ยวก บภาษ ม ลค าเพ ม ม ด งต อไปน ส าหร บการค าระหว างผ เส ย ภาษ ม ลค าเพ มซ งพ าน กหร อลงทะเบ ยนในประเทศสหภาพย โรป ผ ร บส นค าหร อผ ซ อส นค าจะเป นผ เส ย ภาษ ม ลค าเพ ม ตามกฎหมายและอ ตราของแต ละประเทศท ผ น นพ าน กหร อลงทะเบ ยนอย แต ท งผ ขายและผ ซ อ จ าเป นต องแสดงรายการซ อขายในบ ญช, การค นภาษ และอย างอ นท เก ยวข องเพ อให องค กรหร อเจ าหน าท ด าน การเง นตรวจสอบได เช นเด ยวก น ส นค าและบร การส วนใหญ ในสาธารณร ฐเช กจะต องเส ยภาษ ม ลค าเพ มในอ ตราร อยละ 21 ยกเว นส นค าประเภท อาหาร, ยา และอ นๆ ท จะเส ยในอ ตราร อยละ 15 ซ งอ ตราภาษ ม ลค าเพ มน ถ กบ ญญ ต ข นต งแต ว นท 1 มกราคม 2556 และเป นหน งในกระบวนการปฏ ร ประบบภาษ ของสาธารณร ฐเช ก (จากเม อก อนท อ ตราภาษ ม ลค าเพ มอย ท อ ตราร อยละ10) สหภาพย โรป นโยบายศ ลกากรร วมเพ ยงหน งเด ยว สหภาพย โรปก าหนดให ประเทศสมาช กท กประเทศใช นโยบายศ ลกากรเด ยวก น ซ งท าให เก ดเหต การณ ต างๆตามมา ยกต วอย างเช น ถ าส นค าไทยถ กขนส งมาท สาธารณร ฐเช กผ านทางท าเร อแฮมเบ ร ก ผ น าเข าเช กจะม 2 ทางเล อก ค อ เขาสามารถผ านพ ธ ศ ลกากรท แฮมเบ ร ก หร อส าน กศ ลกากรแฮมเบ ร กสามารถตราส นค าน าเข าน นให อย ใน สถานะส งผ าน และจะสามารถผ านเข าส ส าน กศ ลกากรสาธารณร ฐเช กได ท นท เช นเด ยวก นก บภาษ ส งออกท สามารถด าเน นการช าระได ท งท ส าน กศ ลกากรสาธารณร ฐเช ก หร อส าน กศ ลกากรใดๆก ได ท อย ในเคร อประเทศ สมาช ก 12

13 โอกาสทางการลงท น ต งแต ป 2553 สาธารณร ฐเช กตกเป นจ ดสนใจอย างมากส าหร บน กลงท นจากต างประเทศ ท าให สาธารณร ฐเช ก กลายเป นประเทศหล งการเปล ยนแปลงท ประสบความส าเร จส งส ดในด านของการลงท นจากต างประเทศ จ ดเร มต น ของแรงจ งใจในการลงท นเก ดข นในป 2541 โดยเช กได ร บการกระต นจากปร มาณการลงท นมหาศาลจากการต ง ธ รก จใหม และการขยายธ รก จเด มในประเทศ ในป ล าส ด เช กได ร บความน ยมอย างมากในการลงท นท าธ รก จใหม ประเภทเทคโนโลย ระด บส ง จากภาวะทางการเม องและเศรษฐก จท ม นคง แรงงานท ม ค ณภาพ และต าแหน ง ภ ม ศาสตร ท อย ตรงกลางของย โรปท าให เช กกลายเป นประเทศท น าลงท นท ส ดประเทศหน ง นอกจากน สาธารณร ฐ เช กย งเป นท ต งของสาขาบร ษ ทต างประเทศมากกว า 1,500 บร ษ ทท วประเทศ ซ งบร ษ ทต างประเทศท ส าค ญท มา ลงท นในสาธารณร ฐเช กได แก ABB, BOSCH, CONTINENTAL, CELESTICA, DANONE, DENSO, EASTMAN, FORD, HONEYWELL, MATSUSHITA, NESTLE, PANASONIC, PHILIPS, PROCTER & GAMBLE, SIEMENS, PEUGEOT+TOYOTA+CITROEN, TYCO, VOLKSWAGEN, HYUNDAI. การลงท นจากต างประเทศในสาธารณร ฐเช ก แบ งแยกตามประเทศ Country mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD Share Germany ,6% Netherlands ,2% Austria ,3% France ,3% United ,2% States Switzerland ,1% United ,3% Kingdom Japan ,5% Other ,5% Total ,0% Source: Czech National Bank,

14 Investments by sector aerospace 1% electronics and electrical engineering 5 % Software and IT 3% chemical, plastics 2% engineering, metalworking 6% real estates 12% other 32% communications 4% automotive 22% Renewable energy 7% Financial services 6% Source: Czechvinvest, 2013 จ ดเด นด านการลงท นท ส าค ญของสาธารณร ฐเช ก ประกอบไปด วย: การลงท นโดยตรงจากต างประเทศในท กภาคส วนและจากท กประเทศได ร บการสน บสน นโดยเท าเท ยมก น และไม ม ข อจ าก ดในเร องระด บการลงท นหร อความเป นเจ าของ ม ระบบโครงสร างพ นฐานท ด ม ต าแหน งทางภ ม ศาสตร ท โดดเด น อย ใจกลางของย โรป เป นแหล งจ ดหาทร พยากรและว ตถ ด บภายในประเทศท ม ค ณภาพส ง ม แรงงานค ณภาพและต นท นค าจ างท สามารถแข งข นได นโยบายด งด ดการลงท น การค าระหว างประเทศของสาธารณร ฐเช ก ส าหร บเศรษฐก จเช ก ม ล กษณะเป ดเสร ทางการค า โดยส ดส วนการส งออกของ GDP อย ท ร อยละ 68 14

15 การค าระหว างประเทศของสาธารณร ฐเช ก EXPORTS (in mil. USD) 77,985 95, , , , , , , ,860 IMPORTS (in mil. USD) 76,340 93, , , , , , , ,903 TRADE BALANCE (mil. USD) 1,645 1,713 4,293 4,234 7,920 6,420 10,775 15,884 17,957 TRADE TURNOVER (mil. USD) 154, , , , , , , , ,763 Source: Czech Statistical Office, EXPORTS (in mil. USD) IMPORTS (in mil. USD) เพ มเต ม: ต งแต ป 2548, สาธารณร ฐเช กเร มท จะม ด ลการค าเก นด ล จากการเข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรป สาธารณร ฐเช กได เข าส เขตการค าเสร ท ใหญ ท ส ดในโลก โดยการค าก บ ประเทศสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศค ดเป นร อยละ 73 ของม ลค าการค ารวมในป 2556 และย งคงม แนวโน มเต บโต ข นเร อยๆ ในป 2556 การส งออกและน าเข าเช กม ท ศทางท ด ข น โดยม ยอดการส งออกและน าเข าเพ มข นร อยละ 3.2 (จาก 157 พ นล านดอลลาร ข นไปอย ท 162 พ นล านดอลลาร ) เช นเด ยวก บการน าเข าท เพ มข นร อยละ 2.1 (จาก 141 พ นล าน 15

16 ดอลลาร ข นไปอย ท 144 พ นล านดอลลาร ) จากสภาพเศรษฐก จของสหภาพย โรปท ม แนวโน มฟ นต วข น เม อ เปร ยบเท ยบก บป ก อนหน า ในป 2556 ม การรายงานประเทศท ม ยอดการค าเก นด ลส งส ดก บสาธารณร ฐเช ก 3 อ นด บได แก เยอรม น (ด ลการค า บวกม ลค า 13.9 พ นล านดอลลาร ), สโลวาเก ย (ด ลการค าบวกม ลค า 6 พ นล านดอลลาร ) และสหราชอาณาจ กร (ด ลการค าบวกม ลค า 5.1 พ นล านดอลลาร ) ซ งส วนใหญ เก ดจากการส งออกส นค าประเภทเคร องจ กร, ช นส วนยาน ยนต และอ ตสาหกรรม ส วนประเทศท เช กม ด ลการค าขาดด ลส งส ดในป 2556 ได แก จ น, เกาหล, ญ ป, ร สเซ ย, น อาเซอร ไบจาน, โปแลนด และประเทศไทย ซ งจ นน นถ อเป นประเทศท ม ด ลการค าขาดด ลส งส ดก บสาธารณร ฐเช ก โดยจ นส งออกส นค ามาท เช กเพ มมากข น ซ งส วนใหญ จะเป นส นค าประเภทเคร องจ กรทางว ศวกรรมและส นค าอ ปโภคบร โภค ส วนประเทศท ม ด ลการค าขาดด ลส งส ดเป นอ นด บ 2 ก บสาธารณร ฐเช กค อ เกาหล จากการเต บโตอย างรวดเร วของโรงงานฮ นได ในสาธารณร ฐเช ก (ส นค าน าเข าหล กค อ ช นส วนทางยานยนต ) และอ นด บ 3 ค อ ญ ป น ซ งส นค าน าเข าท ส าค ญค อ ส นค าประเภทเทคโนโลย โทรคมนาคม เคร องบ นท กเส ยง และอ ปกรณ จ าลอง ส วนการขาดด ลก บร สเซ ยและ อาเซอร ไบจานเก ดจากการน าเข าน าม นเช อเพล ง จากสภาวะการค าท ชะลอต วในป 2555 การค าต างประเทศของสาธารณร ฐเช กใน ป 2556 ม การฟ นต วและเต บโต มากข นโดยการพ ฒนาด ลการค าเป นไปในท ศทางท ด ข นม ม ลค าป ดท 18 พ นล านดอลลาร ซ งป จจ ยส าค ญท ส งผล กระทบต อด ลการค าป 2556 ค อ: - การฟ นต วของเศรษฐก จเช กในช วงคร งป หล งของป 2556 ความต องการภายในประเทศท เพ มข น ซ ง ส งเกตได จากการเต บโตของอ ตราการน าเข า 17 เด อนย อนหล ง โดยการอ ตราน าเข าเช กเร มเต บโต ต งแต เด อนกรกฎาคม การเต บโตของการส งออกเช ก เป นผลมาจากการฟ นต วของเศรษฐก จสหภาพย โรป โดยสหภาพย โรปม อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จอย ท ร อยละ 0.1 ในป 2556 และเยอรม นม อ ตราการเต บโตท ร อยละ 0.4 ใน ป เด ยวก น - หล งจากภาคอ ตสาหกรรมการผล ตท ลดลงร อยละ 1.2 ในป 2555 ซ งเป นผลมาจากความต องการหร อ อ ปสงห คร วเร อนและต างประเทศท ลดลง แต ในป 2556 ภาคอ ตสาหกรรมการผล ตม อ ตราการเต บโตอย ท ร อยละ การแทรกแซงอ ตราแลกเปล ยนโดยธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช ก เพ อควบค มค าเง นให อ อนค าลงและ ป องก น ภาวะเง นฝ ด โดยธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช ก ได แทรกแซงตลาดซ อขายค าเง น หร อโฟเล กซ (Forex) เม อว นท 7 พฤศจ กายน 2556 (โดยการขายเง นเช กคราวน และซ อเง นต างประเทศ) โดยม จ ดประสงค เพ อร กษาอ ตราแลกเปล ยนของเง นเช กคราวน ให อย ท เช กคราวน ต อ 1 ย โรในป โดยธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช ก ไม ได แทรกแซงตลาดด งกล าวต งแต ป 2545 จากการแทรกแซง 16

17 ด งกล าวท าให ค าเง นเช กคราวน ต อย โรอ อนต วลงร อยละ 7 ซ งเป นผลด ต อผ ส งออก เพราะท าให ส นค า ส งออกของเช กราคาถ กลง ในขณะท ส นค าน าเข าและว ตถ ด บม ราคาส งข น โครงสร างเขตแดนการค าระหว างประเทศของสาธารณร ฐเช ก โครงสร างการน าเข าส นค าสาธารณร ฐเช กป 2556 No Country Description USD (mil.) %. 1 EU ,0 2 Asian Countries ,4 3 USA ,2 4 Africa 892 0,6 5 Other countries ,8 Total Source: Czech Statistical Office, 2014 Territory structure of Czech Import (%) 0,6 % 20,4 % 2,2 % 11,8 % EU-27 Asian Countries Africa USA Other countries 65,0 % Source: Czech Statistical Office,

18 โครงสร างการส งออกส นค าสาธารณร ฐเช กป 2556 No. Country Description USD (mil.) % 1 EU ,7 2 Asian Countries ,2 3 USA ,2 4 Africa ,0 5 Other countries ,9 Total Source: Czech Statistical Office, 2014 Territory structure of Czech Export (%) 5,2 % 1,0 % 2,2 % 10,9 % EU-27 Asian Countries Africa USA Other countries 80,7 % Source: Czech Statistical Office, 2014 โครงสร างส นค าพ นฐานในการค าระหว างประเทศสาธารณร ฐเช ก เคร องจ กร, อ ปกรณ ยานยนต และเคร องจ กรไฟฟ าเป นส วนประกอบท ส าค ญท ส ดของโครงสร างส นค าส งออก พ นฐานของสาธาณร ฐเช ก และส ดส วนการส งออกส นค าประเภทด งกล าวอย ท ร อยละ 54 ในป 2555 และในป ต อมา ด ลการค าส งส ดของเช กเก ดจากการส งออกรถยนต และช นส วนยานยนต ไปย งต างประเทศ 18

19 โดยภาพรวมการค าระหว างประเทศของเช กได ร บผลกระทบเช งลบจากการขาดด ลการค าจ านวนมากจากส นค า ประเภทแร พล งงานในป 2555 (-9.6 พ นล านดอลลาร ) ส วนอ นด บสองและอ นด บสามค อ ส นค าประเภทยาร กษา โรค และพลาสต ก ตามอ นด บ จากการท เศรษฐก จของเช กพ งพาการส งออกเป นหล ก โดยส ดส วนของการส งออกต อ GDP อย ท ร อยละ 68 ซ ง ได ร บผลกระทบจากการชะลอต วของเศรษฐก จโลกและสหภาพย โรป รวมถ งว ฤตการณ หน สหภาพย โรปท ส งส ดเป น ประว ต การณ โดยในป 2555, ม ลค าการส งออกของเช กลดลงร อยละ 3.8 ในขณะท ม ลค าการน าเข าลดลงร อยละ 7.4 อ ตสาหกรรมยานยนต ในสาธารณร ฐเช กถ อเป นห วใจส าค ญของเศรษฐก จประเทศ โดยค ดเป นส ดส วนร อยละ 10 ของม ลค า GDP รวมและร อยละ 17.3 ของม ลค าการส งออกรวม ในป 2555 อ ตสาหกรรมยานยนต ในสาธารณร ฐ เช ก ไม ได หมายถ งการผล ตยานยนต เพ ยงอย างเด ยว แต ย งรวมไปถ งการผล ตช นส วน ส วนประกอบ และอ ปกรณ ตกแต ง ซ งม การจ างงานในอ ตสาหกรรมน ถ ง 121,000 คน โดยในป 2555 ม ลค าอ ตสาหกรรมยานยนต ค ดเป น ร อยละ 24.9 ของอ ตสาหกรรมการผล ต และการผล ตยานยนต ม การเต บโตข นร อยละ 2.2 รายช อส นค าส งออกส งส ด 10 อ นด บ ITEMS CZECH EXPORTS Value in mil. USD Growth (% ) Share (% ) World ,5-3,8 100,0 100,0 100,0 1. Machinery ,9-4,3 19,9 20,1 20,0 2. Vehicles and access ,1-2,6 17,1 17,1 17,3 3. Electrical machinery ,2-7,2 17,5 17,3 16,7 4. Articles of iron and steel ,4-6,4 3,9 4,2 4,1 5. El.energy,coal, mineral oils ,6-2,3 3,7 3,8 3,8 6. Plastics ,6-2,7 3,4 3,3 3,4 7. Iron and steel ,1-11,1 3,0 3,3 3,1 8. Articles of rubber ,2-2,2 2,4 2,5 2,6 9. Furniture ,7-7,3 2,2 2,2 2,1 10.Optical, medical, photo app ,3 2,7 1,6 1,6 1,7 Source: Czech Statistical Office,

20 ITEMS รายช อส นค าน าเข าส งส ด 10 อ นด บ CZECH IMPORTS Value in mil. USD Growth (% ) Share (% ) World ,2-7,4 100,0 100,0 100,0 1. Machinery ,1-9,7 17,3 17,9 17,4 2. Electrical machinery ,5-10,5 18,1 16,1 15,5 3. Mineral fuels, oils etc ,5-3,6 9,6 10,7 11,1 4. Vehicles and access ,5-3,2 7,7 7,8 8,2 5. Plastics ,6-4,7 5,0 5,1 5,2 6. Iron and steel ,3-9,3 4,2 4,5 4,4 7. Articles of iron and steel ,6-12,7 2,8 2,9 2,8 8. Pharmaceutical products ,1-9,7 2,9 2,7 2,7 9. Optical, medical, photo app ,4-6,0 2,4 2,2 2,2 10. Rubber and articles ,3-14,6 1,9 2,1 2,0 Source: Czech Statistical Office, 2013 การค าระหว างประเทศไทยและสาธารณร ฐเช ก DEVELOPMENT OF THAI EXPORTS TO THE CZECH REPUBLIC DURING ) (in mil. USD) , , ,200.0 THAI EXPORTS TO CZECH (in mil. USD) Source: Ministry of Commerce, Thailand, 2014 น บต งแต ส าน กงานส งเสร มการค าระหว างประเทศ ประจ ากร งปราก สาธารณร ฐเช กก อต งข นในต นป 2533 การ ส งออกจากไทยไปสาธารณร ฐเช กเพ มข น 36 เท า โดยม อ ตราการเต บโตถ งร อยละ 3348 (ต งแต ป ) 20

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information