หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553"

Transcription

1 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1

2 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา... คาส งกระทรวงศ กษาธ การ ท สพฐ 293/2551 ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ความนา...1 ว ส ยท ศน...2 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค...2 สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน...2 ค ณล กษณะอ นพ งประสงค...3 โครงสร างเวลาเร ยน / โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา... 4 คาอธ บายรายว ชา...15 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การจ ดการเร ยนร ส อการเร ยนร การว ดและประเม นผลการเร ยนร เกณฑ การว ดและประเม นผลการเร ยน เกณฑ การจบการศ กษา เอกสารหล กฐานการศ กษา การเท ยบโอนผลการเร ยน การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา เอกสารอ างอ ง คาส งคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการโรงเร ยน คาส งแต งต งคณะอน กรรมการบร หารกล มสาระการเร ยนร เพ อจ ดทาหล กส ตร สถานศ กษา

3 - 3 - ความน า จากการศ กษาว จ ยและต ดตามผลการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ท ผ านมา ประกอบก บข อม ลจากแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 เก ยวก บแนวทางการพ ฒนาคนใน ส งคมไทย และจ ดเน นของกระทรวงศ กษาธ การใน การพ ฒนาเยาวชนส ศตวรรษท 21 นาไปส การทบทวน หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ซ งนาไปส การพ ฒนาหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ให ม ความเหมาะสม ช ดเจน ท งเป าหมายของหล กส ตร ในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน และ กระบวนการนาหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ในระด บเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยม การกาหนดว ส ยท ศน จ ดหมาย สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดไว อย าง ช ดเจน นอกจากน ได กาหนดโครงสร างเวลาเร ยนข นต าของแต ละกล มสาระการเร ยนร ในแต ละช นป ไว ใน หล กส ตรแกนกลาง และเป ดโอกาสให สถานศ กษาเพ มเต มเวลาเร ยนได ตามความพร อมและจ ดเน น อ กท งได ปร บกระบวนการว ดและประเม นผลผ เร ยน เกณฑ การจบการศ กษาแต ละระด บ และเอกสารแสดงหล กฐานทาง การศ กษาให ม ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ด งน นในการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบาง นางบ ญ จ งใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551เป นกรอบความค ด กาหนดท ศทางใน การจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 น จ ดทาตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ใช สาหร บจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาเด กและเยาวชนไทยท กคนใน ระด บการศ กษาข นพ นฐานให ม ค ณภาพด านความร และท กษะท จาเป นสาหร บการดารงช ว ตในส งคมท ม การ เปล ยนแปลง และแสวงหาความร เพ อพ ฒนาตนเอง อย างต อเน องตลอดช ว ต สะท อนค ณภาพผ เร ยน ตาม มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดท กาหนดไว ในหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน

4 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐานพ ทธศ กราช 2551 ม งพ ฒนาผ เร ยนท กคน ซ งเป นกาล งของชาต ให ให เป นคนด ม ค ณธรรม น อมนาความ เป นไทย ม ความใส ใจส งแวดล อม พร อมพ ฒนาว ชาการ เช ยวชาญเทคโนโลย ส งคมด ม ความส ข สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งเน นพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานท กาหนด ซ งจะช วยให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด งน สมรรถนะส าค ญของผ เร ยน หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งให ผ เร ยนเก ดสมรรถนะสาค ญ 5 ประการ ด งน 1. ความสามารถในการส อสาร เป นความสามารถในการร บและส งสาร ม ว ฒนธรรมในการใช ภาษา ถ ายทอดความค ดความร ความเข าใจความร ส กและท ศนะของตนเองเพ อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและ ประสบการณ อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาตนเองและส งคม รวมท งการเจรจาต อรองเพ อขจ ดและลดป ญหา ความข ดแย งต าง ๆ การเล อกร บหร อไม ร บข อม ลข าวสารด วยหล กเหต ผลและความถ กต อง ตลอดจนการเล อกใช ว ธ การส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท ม ต อตนเองและส งคม 2. ความสามารถในการค ด เป นความสามารถในการค ดว เคราะห การค ดส งเคราะห การค ด อย าง สร างสรรค การค ดอย างม ว จารณญาณ และการค ดเป นระบบ เพ อนาไปส การสร างองค ความร หร อสารสนเทศ เพ อการต ดส นใจเก ยวก บตนเองและส งคมได อย างเหมาะสม 3. ความสามารถในการแก ป ญหา เป นความสามารถในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต าง ๆ ท เผช ญได อย างถ กต องเหมาะสมบนพ นฐานของหล กเหต ผล ค ณธรรมและข อม ลสารสนเทศ เข าใจความส มพ นธ และการ เปล ยนแปลงของเหต การณ ต าง ๆ ในส งคม แสวงหาความร ประย กต ความร มาใช ในการป องก นและแก ไขป ญหา และม การต ดส นใจท ม ประส ทธ ภาพโดยคาน งถ งผลกระทบท เก ดข น ต อตนเอง ส งคมและส งแวดล อม 4. ความสามารถในการใช ท กษะช ว ต เป นความสามารถในการน ากระบวนการต าง ๆ ไปใช ใน การดาเน นช ว ตประจาว น การเร ยนร ด วยตนเอง การเร ยนร อย างต อเน อง การทางาน และการอย ร วมก นในส งคม ด วยการสร างเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างบ คคล การจ ดการป ญหาและความข ดแย งต าง ๆ อย างเหมาะสม การ ปร บต วให ท นก บการเปล ยนแปลงของส งคมและสภาพแวดล อม และการร จ กหล กเล ยงพฤต กรรมไม พ งประสงค ท ส งผลกระทบต อตนเองและผ อ น

5 ความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นความสามารถในการเล อก และใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ และม ท กษะกระบวนการทางเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาตนเองและส งคม ในด านการเร ยนร การส อสาร การทางาน การ แก ป ญหาอย างสร างสรรค ถ กต อง เหมาะสม และม ค ณธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค หล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ข ในฐานะเป นพลเม องไทยและพลโลก ด งน 1. ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 2. ซ อส ตย ส จร ต 3. ม ว น ย 4. ใฝ เร ยนร 5. อย อย างพอเพ ยง 6. ม งม นในการทางาน 7. ร กความเป นไทย 8. ม จ ตสาธารณะ

6 - 6 - โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษาโรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 กล มสาระการเร ยนร /ก จกรรม เวลาเร ยน ระด บประถมศ กษา ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ส ขศ กษา และพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ รวมเวลาเร ยนพ นฐาน รวมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ/เนตรนาร - ชมรม/ช มน ม ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รายว ชาเพ มเต ม รวมเวลาเร ยนท งหมด 1,000 ช วโมง 1,000 ช วโมง รายว ชาเพ มเต ม ภาษาไทย คณ ตศาสตร 40 คอมพ วเตอร

7 - 7 - ช นประถมศ กษาป ท 1 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท11101 ภาษาไทย 200 ค11101 คณ ตศาสตร 200 ว11101 ว ทยาศาสตร 80 ส11101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส11102 ประว ต ศาสตร 40 พ11101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ11101 ศ ลปะ 80 ง11101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ11101 ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท ท กษะการอ าน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

8 - 8 - ช นประถมศ กษาป ท 2 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท12101 ภาษาไทย 200 ค12101 คณ ตศาสตร 200 ว12101 ว ทยาศาสตร 80 ส12101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส12102 ประว ต ศาสตร 40 พ12101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ12101 ศ ลปะ 80 ง12101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ12101 ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท12201 ท กษะการเข ยน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

9 - 9 - ช นประถมศ กษาป ท 3 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท13101 ภาษาไทย 200 ค13101 คณ ตศาสตร 200 ว13101 ว ทยาศาสตร 80 ส13101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส13102 ประว ต ศาสตร 40 พ13101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ13101 ศ ลปะ 80 ง13101 การงานอาช พและเทคโนโลย 40 อ13101ภาษาอ งกฤษ 40 รายว ชาเพ มเต ม 40 ท13201 ท กษะการเข ยน 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

10 ช นประถมศ กษาป ท 4 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท14101 ภาษาไทย 160 ค14101 คณ ตศาสตร 160 ว14101 ว ทยาศาสตร 80 ส14101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส14102 ประว ต ศาสตร 40 พ14101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ14101 ศ ลปะ 80 ง14101 การงานอาช พและเทคโนโลย 80 อ14101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ14201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

11 ช นประถมศ กษาป ท 5 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท15101 ภาษาไทย 160 ค15101 คณ ตศาสตร 160 ว15101 ว ทยาศาสตร 80 ส15101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส15102 ประว ต ศาสตร 40 พ15101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ15101 ศ ลปะ 80 ง15101 การงานอาช พและเทคโนโลย 5 80 อ15101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ15201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

12 ช นประถมศ กษาป ท 6 รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน (ช วโมง / ป ) รายว ชาพ นฐาน 840 ท16101 ภาษาไทย 160 ค16101 คณ ตศาสตร 160 ว16101 ว ทยาศาสตร 80 ส16101 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 80 ส16102 ประว ต ศาสตร 40 พ16101 ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 ศ16101 ศ ลปะ 80 ง16101 การงานอาช พและเทคโนโลย 80 อ16101 ภาษาอ งกฤษ 80 รายว ชาเพ มเต ม 40 อ16201 Reading for life 40 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 120 ก จกรรมแนะแนว 30 ก จกรรมน กเร ยน - ล กเส อ / เนตรนาร 40 - ชมรม ช มน ม 40 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน 10 รวมเวลาเร ยนท งส น 1,000

13 กล มสาระการเร ยนร /ก จกรรม ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม.1 ม.2 ม.3 ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) คณ ตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) ว ทยาศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) ประว ต ศาสตร 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) ส ขศ กษา และพลศ กษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ศ ลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) การงานอาช พและเทคโนโลย 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) ภาษาต างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) รวมเวลาเร ยนพ นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) รวมก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ-เนตรนาร - ก จกรรมช มน ม ก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน รายว ชาเพ มเต ม 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) รวมเวลาเร ยนท งหมด 1,200 ช วโมง

14 โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ภาคเร ยนท 1) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ภาคเร ยนท 2) รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. ท21101 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ท21102 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ค21101 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ค21102 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ว21101 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ว21102 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ส21101 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส21103 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส21102 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. ส21104 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. พ21101 ส ขศ กษาและพลศ กษา 1 1 นก./40 ชม. พ21102 ส ขศ กษาและพลศ กษา 2 1 นก./40 ชม. ศ21101 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ21103 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ21102 ดนตร นก./20 ชม. ศ21104 นาฎศ ลป นก./20 ชม. ง21101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 1 นก./40 ชม. ง21102 การงานอาช พและเทคโนโลย 2 1 นก./40 ชม. อ21101 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. อ21102 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. ค21201 คณ ตศาสตร เสร ม 1 1 นก./40 ชม. ค21202 คณ ตศาสตร เสร ม 2 1 นก./40 ชม. ง21241 Macromedia Flash 1 1 นก./40 ชม. ง21242 Macromedia Flash 2 1 นก./40 ชม. รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 1 ว ชา) รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 1 ว ชา) ท21201 เสร มท กษะภาษาไทย นก./20 ชม. ท21202 เสร มท กษะภาษาไทย นก./20 ชม. ว21201 เร มต นก บโครงงานว ทยาศาสตร 0.5 นก./20 ชม. ว21202 การแสดงทางว ทยาศาสตร 0.5 นก./20 ชม. พ21201 ฟ ตบอล 0.5 นก./20 ชม. พ21202 ว ดบอล 0.5 นก./20 ชม. อ21201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร นก./20 ชม. อ21202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร นก./20 ชม. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมแนะแนว 20 ก จกรรมแนะแนว 15 ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมช มน ม 15 - ก จกรรมช มน ม 15 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 5 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งส น

15 รวมเวลาเร ยนท งป 1,200 ช วโมง ช นม ธยมศ กษาป ท 2 (ภาคเร ยนท 1) ช นม ธยมศ กษาป ท 2 (ภาคเร ยนท 2) รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. ท22101 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ท22102 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ค22101 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ค22102 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ว22101 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ว22102 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ส22101 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส22103 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส22102 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. ส22104 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. พ22101 ส ขศ กษาและพลศ กษา 3 1 นก./40 ชม. พ22102 ส ขศ กษาและพลศ กษา 4 1 นก./40 ชม. ศ22101 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ22103 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ22102 ดนตร นก./20 ชม. ศ22104 นาฏศ ลป นก./20 ชม. ง22101 การงานอาช พและเทคโนโลย 3 1 นก./40 ชม. ง22102 การงานอาช พและเทคโนโลย 4 1 นก./40 ชม. อ22101 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. อ22102 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. ค22201 คณ ตศาสตร เสร ม 3 1 นก./40 ชม. ค22202 คณ ตศาสตร เสร ม 4 1 นก./40 ชม. รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) ท22201 ชน ดของคา 1 1 นก./40 ชม. ท22202 ชน ดของคา 2 1 นก./40 ชม. ว22201 ของเล นเช งว ทยาศาสตร 1 นก./40 ชม. ว22202 ของเล นเช งว ทยาศาสตร 1 นก./40 ชม. ส22201 ท องถ นของเรา 1 นก./40 ชม. ส22202 จร ยธรรม 1 นก./40 ชม. ศ22201 การแสดงพ นบ าน 1 นก./40 ชม. ศ22202 ราเด ยว 1 นก./40 ชม. ศ22203 การระบายส น าเบ องต น 0.5 นก./20 ชม. ศ22204 การระบายส น าข นส ง 0.5 นก./20 ชม. ง22201 การผล ตเคร องด ม 0.5 นก./20 ชม. ง22202 การถนอมอาหาร 0.5 นก./20 ชม. อ22201 ภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยว นก./40 ชม. อ22202 ภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยว นก./40 ชม. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมแนะแนว 20 ก จกรรมแนะแนว 15 ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมช มน ม 15 - ก จกรรมช มน ม 15 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 5 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 10

16 รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งป 1,200 ช วโมง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (ภาคเร ยนท 1) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 (ภาคเร ยนท 2) รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชา / ก จกรรม เวลาเร ยน / ภาค รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. รายว ชาพ นฐาน 11 นก./440 ชม. ท23101 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ท23102 ภาษาไทยพ นฐาน นก./60 ชม. ค23101 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ค23102 คณ ตศาสตร หล ก นก./60 ชม. ว23101 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ว23102 ว ทยาศาสตร นก./60 ชม. ส23101 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส23103 ส งคมศ กษา นก./60 ชม. ส23102 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. ส23104 ประว ต ศาสตร นก./20 ชม. พ23101 ส ขศ กษาและพลศ กษา 5 1 นก./40 ชม. พ23102 ส ขศ กษาและพลศ กษา 6 1 นก./40 ชม. ศ23101 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ23103 ท ศนศ ลป นก./20 ชม. ศ23102 ดนตร นก./20 ชม. ศ23104 นาฏศ ลป นก./20 ชม. ง23101 การงานอาช พและเทคโนโลย 5 1 นก./40 ชม. ง23102 การงานอาช พและเทคโนโลย 6 1 นก./40 ชม. อ23101 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. อ23102 ภาษาอ งกฤษพ นฐาน นก./60ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. รายว ชาเพ มเต ม 2.5 นก./100 ชม. ค23201 คณ ตศาสตร เสร ม 5 1 นก./40 ชม. ค23202 คณ ตศาสตร เสร ม 6 1 นก./40 ชม. รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) รายว ชาเพ มเต ม (เล อกเร ยนตามความสนใจ 2 ว ชา) ท23201 การพ ด 1 นก./40 ชม. ท23202 การพ ดและการเข ยนเช งสร างสรรค 1 นก./40 ชม. ว23201 โครงงานว ทยาศาสตร ก บค ณภาพช ว ต 1 นก./40 ชม. ว23202 สน กก บอ เล กทรอน กส 1 นก./40 ชม. ส23201 กฎหมายในช ว ตประจาว น 1 นก./40 ชม. ส23202 ส งคมและว ฒนธรรมไทย 1 นก./40 ชม. พ23201 แบดม นต น 0.5 นก./20 ชม. พ23202 บาสเกตบอล 0.5 นก./20 ชม. ศ23201 การบรรเลงเพลงเบ องต น 1 นก./40 ชม. ศ23202 การบรรเลงเพลงน ราศเม องปท ม 1 นก./40 ชม. ง23201 อาหารพ นเม อง 0.5 นก./20 ชม. ง23202 อาหารนานาชาต 0.5 นก./20 ชม. ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 60 ก จกรรมแนะแนว 20 ก จกรรมแนะแนว 15 ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมน กเร ยน - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมล กเส อ / เนตรนาร 20 - ก จกรรมช มน ม 15 - ก จกรรมช มน ม 15 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน 5 ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะ ประโยชน รวมเวลาเร ยนท งส น 600 รวมเวลาเร ยนท งส น

17 รวมเวลาเร ยนท งป 1,200 ช วโมง คาอธ บายรายว ชา ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 200 ช วโมง ศ กษาว เคราะห คา คาคล องจอง ข อความ บอกความหมายของคา ข อความและเร องท อ านตามความ สนใจ บอกความหมายของเคร องหมายหร อส ญล กษณ สาค ญ ค ดลายม อ เข ยนส อสารคา ประโยค คาแนะนา คาส ง ปฏ บ ต ตามเร องท ฟ งและด ท งท เป นความร และความบ นเท ง พ ดส อสาร บอกและเข ยนพย ญชนะ สระ วรรณย กต เลขไทย คา ประโยค บอกข อค ดจากการอ านหร อฟ งวรรณกรรมร อยแก วและร อยกรองสาหร บเด ก ท องจาบทอาขยานและบทร อยกรอง โดยใช ท กษะกระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษาใฝ เร ยนร ม ความต งใจเร ยน ม งม นในการทางาน ม สมาธ ในการเร ยน ม ความค ด รวบยอด ม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ต วช ว ด ท1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป1/5, ป1/6, ป1/7, ป1/8 (8 ต วช ว ด) ท2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 (3 ต วช ว ด) ท3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป1/5 (5 ต วช ว ด) ท4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 (4 ต วช ว ด) ท5.1 ป.1/1, ป.1/2 ( 2 ต วช ว ด) รวม 22 ต วช ว ด

18 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 200 ช วโมง อ านออกเส ยงคา คาคล องจอง ข อความ บทร อยกรอง อธ บายความหมายและข อความท อ าน ต งคาถาม ตอบคาถาม ระบ ใจความสาค ญ แสดงความค ดเห น คาดคะเนเร องท อ าน ม มารยาทในการอ าน ค ดลายม อ เข ยนเร องส นๆ ม มารยาทในการเข ยน สนทนา เล าเร อง บอกสาระสาค ญ ต งคาถาม ตอบ คาถาม แสดงความค ดเห นเร องท ฟ งและด พ ดส อสารม มารยาทในการฟ ง ด พ ด เข ยน บอกความหมายพย ญชนะ สระ วรรณย กต คา เลขไทย เร ยงคาเป นประโยค บอกล กษณะคา คล องจองเล อกใช ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถ น ระบ ข อค ดท ได จากการอ าน ฟ ง ร อง ท อง บทร องเล น บท อาขยาน บทร อยกรอง โดยใช กระบวนการทางภาษานามาปฏ บ ต อ านออกเส ยง อธ บาย ต งคาถาม ตอบคาถาม ระบ ใจความ สาค ญ แสดงความค ดเห น คาดคะเน ค ดลายม อ เข ยนเร อง สนทนา พ ดส อสาร เล าเร องบอกสาระสาค ญ บอก ความหมาย บอกล กษณะจ ดก จกรรมม ว น ย ใฝ เร ยนร ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ต วช ว ด ท1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 ท2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 ท3.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 ท4.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 ท5.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 รวม 27 ต วช ว ด

19 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 3 เวลา 200 ช วโมง ศ กษาว เคราะห การบอกความหมายของคา คาคล องจอง ข อความ บทร อยกรองง ายๆ เร องท อ าน หน งส อท สนใจ ข อเข ยน คาส ง แนะนา และข อม ลจากแผนภาพ แผนท และแผนภ ม ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ด เข ยนบรรยายล กษณะคน ส ตว ส งของ สถานท เข ยนบ นท กประจาว น เข ยนจดหมายลาคร เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกเร องท ฟ งและด เร องในช ว ตประจาว น การใช พจนาน กรม แต งประโยค คาคล องจอง คาขว ญ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ น วรรณกรรม วรรณคด เพลงพ นบ าน เพลงกล อมเด ก ท องจาบทอาขยาน บทร อยกรอง โดยใช ท กษะกระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ม ความสนใจม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นม เจตคต ท ด ต อ ภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ต วช ว ด ท 1.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6, ป.3/7, ป.3/8,ป.3/9 ท 2.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6 ท 3.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6 ท 4.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4, ป. 3/5, ป. 3/6 ท 5.1 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป. 3/4 รวม 31 ต วช ว ด

20 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 160 ช วโมง ศ กษาว เคราะห บทร อยแก ว บทร อยกรอง บอกความหมาย คา ประโยค สานวน อ านจ บใจความเร อง ส น เร องท อ านจากหน งส อเร ยน ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดและคร งบรรท ด เข ยนคาแผนภาพโครงเร อง แผนภาพความค ด ย อความ จดหมายถ งเพ อน บ ดามารดา เข ยนบ นท กและเข ยนรายงานจากการศ กษาค นคว า เข ยนเร องตามจ นตนาการ จาแนกข อเท จจร งและข อค ดเห นจากเร องท ฟ งและด พ ดสร ปความ พ ดแสดงความค ดเห น รายงาน พ ด ลาด บเหต การณ สะกดคาและบอกความหมายของคา ระบ ชน ดและหน าท ของคา การใช พจนาน กรม แต งประโยค แต งบทร อยกรองและคาขว ญ บอกความหมายของสานวน เปร ยบเท ยบภาษาไทยมาตรฐานก บภาษาถ น ระบ ข อค ดจากน ทานพ นบ าน หร อน ทานคต ธรรม อธ บายข อค ดจากการอ าน ร องเพลงพ นบ าน ท องจา บทอาขยาน และบทร อยกรอง โดยใช ท กษะกระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด กระบวนการค ด กระบวนการกล ม กระบวนการ ปฏ บ ต ศ กษาค นคว า ส มภาษณ เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ม ความสนใจม ท กษะและ มารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความ ภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ต วช ว ด ท1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6,ป.4/7, ป.4/8 ท2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6,ป.4/7, ป.4/8 ท3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6, ท4.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4,ป.4/5, ป.4/6,ป.4/7 ท5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 รวม 33 ต วช ว ด

21 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 5 เวลา 160 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห อ านออกเส ยงบทร อยแก วบทร อยกรอง อธ บายคา ประโยค ข อความท เป นการบรรยาย การพรรณนา ข อความท ม ความหมายโดยน ย แยกข อเท จจร งข อค ดเห น แสดงความค ดเห นจากเร องท อ าน อธ บายคาส ง ข อแนะนาจากการอ านงานเข ยนและปฏ บ ต ตาม เล อกอ านหน งส อตามความสนใจ ค ดลายม อต ว บรรจงเต มบรรท ด คร งบรรท ด เข ยนส อสารโดยใช คาได ถ กต องเหมาะสม เข ยนแผนภาพโครงเร อง แผนภาพ ความค ด ย อความ จดหมายถ งผ ปกครองและญาต เข ยนแสดงความร ส ก ความค ดเห น กรอกแบบรายการ เข ยนเร องตามจ นตนาการ พ ดแสดงความร ความค ด ต งคาถามตอบคาถามเช งเหต ผล ว เคราะห จากเร องท ฟ ง และด พ ดรายงานเร องหร อประเด นจากการค นคว าระบ ชน ดและหน าท ของคาในประโยค จาแนกส วนประกอบ ของประโยค เปร ยบเท ยบภาษาไทยก บภาษาถ น ใช คาราชาศ พท ได ถ กต องบอกคาภาษาต างประเทศในภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ใช สานวนส ภาษ ต คาพ งเพย สร ปเร องระบ ข อค ดเห นท ได จากวรรณคด วรรณกรรม น ทาน พ นบ าน เร องราวเหต การณ ในท องถ น อธ บายค ณค าของวรรณคด วรรณกรรม ท องจาบทอาขยานท กาหนด และตามความสนใจ โดยใช ท กษะ กระบวนการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด กระบวนการค ด กระบวนการกล ม กระบวนการ ปฏ บ ต การศ กษาค นคว า การส มภาษณ เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา สามารถ นาไปใช ในช ว ตประจาว น ม มารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทย เก ดความภาคภ ม ใจ ในภาษาของชาต ต วช ว ด ท 1.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ท 2.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ป.5/8 ป.5/9 ท 3.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ท 4.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7 ท 5.1 ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 รวม 33 ต วช ว ด

22 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 6 เวลา 160 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห บทร อยแก ว และบทร อยกรอง ข อความท เป นโวหารต างๆ สานวนเปร ยบเท ยบ งานเข ยนประเภทโน มน าว บทโฆษณา ข าวและเหต การณ สาค ญ งานเข ยนเช งอธ บาย คาส ง ข อแนะนาและ ปฏ บ ต ตาม ข อม ลจากแผนผ ง แผนท และกราฟ ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดและคร งบรรท ดตามร ปแบบ การเข ยนต วอ กษรไทย เข ยนส อสาร เข ยนแผนภาพโครงเร องและแผนภาพความค ด เข ยนเร ยงความ ย อความจาก ส อต าง ๆ เข ยนจดหมายส วนต ว กรอกแบบรายการ เข ยนเร องตามจ นตนาการและสร างสรรค พ แสดงความร ความเข าใจจ ดประสงค ของเร องท ฟ งและด จากส อต าง ๆ ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคา กล มคาหร อวล กลอน ส ภาพ สานวนท เป นคาพ งเพยและส ภาษ ต แสดงความค ดเห นเก ยวก บวรรณคด และวรรณกรรมในบทเร ยนและ ตามความสนใจ บทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค า โดยใช กระบวนการค ดว เคราะห และเข ยนส อความ การอ านออกเส ยง อ านในใจ การเข ยนและการค ด ลายม อ การฟ ง การด และการพ ด เพ อให น กเร ยนม มารยาทในด านการอ าน การเข ยน การฟ ง การด และการพ ด ม ความซ อส ตย ส จร ตต อ หน าท ของตนเอง ม ระเบ ยบว น ยในการเร ยน การปฏ บ ต งาน เป นผ ท ใฝ เร ยนใฝ ร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการ ทางาน ร กความเป นไทยอน ร กษ ภาษาไทยและต วเลขไทย ส บสานว ฒนธรรมไทยให คงอย ตลอดไปช วร น ล กหลาน และม จ ตสาธารณะ ต วช ว ด ท 1.1 ป. 6/1 9 ท 2.1 ป. 6/1 9 ท 3.1 ป. 6/1 6 ท 4.1 ป. 6/1 6 ท 5.1 ป. 6/1 4 รวม 34 ต วช ว ด

23 คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 40 ช วโมง ศ กษาว เคราะห คา อ านออกเส ยง อ านสะกดคา อ านเป นคา เข ยนสะกดคา ค ดลายม อ แต งประโยค คาท ประสมสระ อะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา โดยใช ท กษะกระบวนการ อ าน เข ยน ฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ใฝ เร ยนร ม ความต งใจเร ยน ม งม นในการทางาน ม สมาธ ในการ เร ยน ม ความค ดรวบยอด ม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ผลการเร ยนร 1.สามารถอ านออกเส ยงคาท ประสมก บสระอะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ได 2. สามารถเข ยนคาท ประสมก บสระอะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ได 3. สามารถแต งประโยคจากคาท ประสมก บสระอะ อา อ อ อ อ อ อ เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ อ วะ อ ว เอ ยะ เอ ย เอ อะ เอ อ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ได 4. สามารถค ดต วบรรจงเต มบรรท ดได รวมท งส น 4 ผลการเร ยนร

24 คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 40 ช วโมง ศ กษาว เคราะห คา อ านออกเส ยง อ านสะกดคา อ านเป นคา เข ยนสะกดคา ค ดลายม อ แต งประโยคคา ในมาตราต วสะกด แม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ตรงตามมาตราและ ไม ตรงตรงตามมาตรา โดยใช ท กษะกระบวนการ อ าน เข ยน ฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ด กระบวนการปฏ บ ต เพ อให ม ความร ความเข าใจในหล กเกณฑ การใช ภาษา ใฝ เร ยนร ม ความต งใจเร ยน ม งม นในการทางาน ม สมาธ ในการ เร ยน ม ความค ดรวบยอด ม ท กษะและมารยาทในการอ าน เข ยน ฟ ง ด พ ด สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว น ม เจตคต ท ด ต อภาษาไทยและม ความภาคภ ม ใจในภาษาของชาต ผลการเร ยนร 1. สามารถอ านออกเส ยงคาในมาตราต วสะกดแม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ได 2. สามารถเข ยนคาในมาตราต วสะกดแม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ได 3.ค ดลายม อต วบรรจงเต มบรรท ดได 4.สามารถแต งประโยคจากคาในมาตราต วสะกดแม ก กา แม กง แม กน แม กม แม กก แม กบ แม กด แม เกย แม เกอว ได รวมท งส น 4 ผลการเร ยนร

25 ท ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 เวลา 60 ช วโมง จานวน 1.5 หน วยก ต ศ กษาการอ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรอง ได ถ กต องเหมาะสมก บเร องท อ านจ บใจความ สาค ญจากเร องท อ าน ระบ เหต และผล และข อเท จจร งก บข อค ดเห นจากเร องท อ าน ระบ และอธ บายคา เปร ยบเท ยบ และคาท ม หลายความหมายในบร บทต างๆ จากการอ าน ค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ดเข ยน ส อสารโดยใช ถ อยคาถ กต อง ช ดเจนเหมาะสมและสละสลวย เข ยนบรรยายประสบการณ โดยระบ สาระสาค ญ และรายละเอ ยดสน บสน น เข ยนเร ยงความ ม มารยาทในการเข ยน พ ดสร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด เล าเร องย อ จากเร องท ฟ งและด พ ดแสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค เก ยวก บเร องท ฟ งและด ประเม นความ น าเช อถ อของส อท ม เน อหาโน มน าวใจ ม มารยาทในการอ าน การฟ ง การด และการพ ดอธ บายล กษณะของ เส ยงในภาษาไทย สร างคาในภาษาไทย ว เคราะห ชน ดและหน าท ของคา สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน โดยใช กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ดว เคราะห กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม กระบวนการศ กษาค นคว า การประเม นค า เพ อให เก ดความร ความ เข าใจและท กษะในการใช ภาษาท งการอ าน การเข ยน การฟ ง การพ ด การใช หล กภาษาไทย วรรณคด และ วรรณกรรม สามารถนาไปใช ในช ว ตประจาว นได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความร กและภ ม ใจในภาษาประจาชาต ต วช ว ด ท 1.1 ม. 1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/9 ท 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/9 ท 3.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/6 ท 4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 ท 5.1 ม.1/1, ม.1/5 รวม 20 ช ว ด

26 ท22101 ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 เวลา 60 ช วโมง จานวน 1.5 หน วยก ต ฝ กอ านออกเส ยงบทร อยแก ว บทร อยกรองเป นทานองเสนาะ จ บใจความสาค ญ สร ปความและอธ บาย รายละเอ ยดของส งท อ าน แสดงความค ดเห นและข อโต แย งเก ยวก บเร องท อ าน เข ยนกรอบแนวค ด ผ งความค ด ย อความ เข ยนรายงานจากส งท อ าน ว เคราะห ว จารณ อย างม เหต ผล ลาด บความอย างม ข นตอนและความเป นไป ได ของเร องท อ านรวมท งประเม นความถ กต องของเร องท อ าน ค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ดตามร ปแบบการ เข ยนต วอ กษรไทย เข ยนบรรยายและพรรณนา เข ยนเร ยงความเก ยวก บประสบการณ เข ยนย อความ ม มารยาท ในการเข ยน พ ดแสดงความค ดเห น ว เคราะห ว จารณ สร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด นาข อค ดไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ม มารยาทในการฟ ง ด และพ ด เข าใจการสร าง คาสมาส ว เคราะห โครงสร างของ ประโยคสาม ญ ประโยครวม ประโยคซ อน สร ปเน อหาวรรณคด วรรณกรรมท อ าน ว เคราะห ต วละครสาค ญ ค ณค าและข อค ดท ได ร บจากวรรณคด วรรณกรรม และวรรณกรรมท องถ น พร อมท งสร ปความร ข อค ด เพ อ นาไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง โดยใช กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการค ดสร างสรรค ว เคราะห ว จารณ ศ กษาการ เปล ยนแปลงของภาษา ม มารยาทในการอ าน เข ยน ใช ภาษาท ส ภาพ เหมาะสมอย างสร างสรรค ม น ส ยร กการ อ าน การเข ยน ร จ กค นคว าหาความร และเข ยนรายงาน ใช ภาษาเป นเคร องม อส อสารในการดาเน นช ว ตอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด ท.1.1 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8 ท 2.1 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/8 ท 3.1 ม.2/1, 2/2, 2/3, 2/6 ท 4.1 ม.2/1, 2/2 ท 5.1 ม.2/1, 2/2 รวม 18 ต วช ว ด

27 ท22102 ภาษาไทย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 เวลา 60 ช วโมง จานวน 1.5 หน วยก ต ศ กษาว เคราะห จาแนกข อเท จจร ง ข อม ลสน บสน นและข อค ดเห นจากงานเข ยนประเภทโน มน าวใจ บทความ เร องราวจากบทเร ยน ร จ กเล อกอ านหน งส อตามความสนใจ เช น หน งส ออ านนอกเวลา คาประพ นธ ท หลากหลายและประเม นค ณค าหร อแนวค ดท ได จากการอ านเพ อนาไปใช แก ป ญหาในช ว ต เข ยนรายงาน การศ กษาค นคว า รายงานโครงงาน เข ยนจดหมายก จธ ระ เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดเห น หร อโต แย งจากส อต างๆ ม มารยาทในการเข ยน พ ดในโอกาสต างๆได ตรงตามว ตถ ประสงค เช น การพ ดอวยพร พ ดโน มน าวใจ พ ดโฆษณา พ ดรายงานจากการศ กษาค นคว าจากแหล งเร ยนร ต างๆ ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด แต งบทร อยกรองประเภทกลอนส ภาพ ใช คาราชาศ พท ได ถ กต อง รวบรวมและอธ บายความหมาย ของคาท มาจากภาษาต างประเทศท ใช ในภาษาไทย ว เคราะห ค ณค าและสร ปข อค ดท ได จากการอ านวรรณคด วรรณกรรม และวรรณกรรมท องถ น นาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ท องจาบทอาขยานและบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ โดยใช กระบวนการอ าน กระบวนการเข ยน กระบวนการฟ ง ด และพ ด กระบวนการค ดว เคราะห กระบวนการปฏ บ ต กระบวนการกล ม กระบวนการศ กษาค นคว า การประเม นค า เพ อให เก ดความร ความเข าใจ และท กษะในการใช ภาษาท งการอ าน การเข ยน การฟ ง การพ ด การใช หล กภาษาไทย วรรณคด และ วรรณกรรม สามารนาไปใช ในช ว ตประจาว นได อย างม ประส ทธ ภาพ ม ความร กและภ ม ใจในภาษาประจาชาต ต วช ว ด ท 1.1 ม. 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 ท 2.1 ม. 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 ท 3.1 ม. 2/4, 2/5, 2/6 ท 4.1 ม. 2/3, 2/4, 2/5 ท 5.1 ม. 2/3,2/4, 2/5 รวม 17 ช ว ด

28 ท22201 น ทานพ นบ าน คาอธ บายรายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษาน ทาน น ยาย หร อตานานพ นบ านท ม ในท องถ นของตน หร อท องถ นอ น โดยให ศ กษาเก ยวก บ เน อเร อง สานวนภาษา และแนวค ดท สะท อนให เห นความเช อ ความร ส กน กค ด หร อค าน ยม ความเป นอย และขนบธรรมเน ยมประเพณ ของส งคม เพ อให ม ความร ความเข าใจ และเห นค ณค าของวรรณกรรมพ นบ าน ผลการเร ยนร 1. จ บใจความสาค ญและสร ปเป นความร จากการอ านน ทานพ นบ านได 2. อธ บายความหมายของคาและสานวนท ปรากฏในน ทานพ นบ านได 3. บอกแนวค ดท สะท อนให เห นความเช อหร อค าน ยมจากการอ านน ทานพ นบ านได 4. ม มารยาทในการอ าน รวมท งหมด 4 ผลการเร ยนร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม

การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บช นประถมศ กษา ของโรงเร ยนกร งเทพคร สเต ยนว ทยาล ยได กาหนดหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ โดยม สาระการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร และต วช ว ดด งต อไปน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ประถมศ กษาป ท สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท : ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว. : หน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร างและหน าท ของระบบต างๆ ของส งม ช

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information