แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 10 อ บลราชธาน

2 การพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม 3.1 ความเป นมาและพ ฒนาการงบจ ายตามค ณภาพผลงานบร การปฐมภ ม ระบบบร การปฐมภ ม เป นบร การด านแรกท อย ใกล ช ดประชาชนมากท ส ด เป นกลไกและย ทธศาสตร ส าค ญ ในการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพของประเทศ เพ อสร างความเป นธรรมในการเข าถ งบร การส ขภาพท จ าเป นของ ประชาชนอย างต อเน อง ช วยให ระบบบร การส ขภาพม ประส ทธ ภาพและม ผลล พธ ส ขภาพท ด ด วยค าใช จ ายไม ส ง เก นไป ข อม ลเช งประจ กษ ของต างประเทศบ งช ว าระบบบร การปฐมภ ม เอ อต อการเข าถ งบร การส ขภาพท จ าเป น และสร างความเป นธรรมด านส ขภาพแก ประชาชนและม บทบาทส าค ญในการท าให ส ขภาพและการเข าถ งบร การ ส ขภาพของประชาชนด ข น โดยเฉพาะส าหร บกล มผ ยากไร และด อยโอกาสในส งคม ระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ให ความส าค ญก บระบบบร การปฐมภ ม กล าวค อตามมาตรา 7 แห ง พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545 ก าหนดให บ คคลท ได ลงทะเบ ยนแล ว (ตามมาตรา 6) ใช ส ทธ ร บบร การสาธารณส ข ได จากหน วยบร การประจ าของตน หร อหน วยบร การปฐมภ ม ในเคร อข ายหน วยบร การท เก ยวข อง และก าหนดเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การประจ าและหน วยบร การปฐมภ ม ซ งนอกจากหน วยบร การใน ส งก ดกระทรวงสาธารณส ขแล ว ย งม สถานบร การส งก ดร ฐอ นๆ และสถานบร การภาคเอกชน เข ามาม ส วนร วมในการ ให บร การปฐมภ ม ด วย จากการด าเน นงานท ผ านมาโดยเฉพาะในระยะแรกพบว าในป 2550 หน วยบร การปฐมภ ม ไม ผ านเกณฑ ข น ทะเบ ยนจ านวนมากถ งร อยละ62.79 เน องจากข อจ าก ดด านก าล งคนและศ กยภาพของบ คลากรโดยเฉพาะหน วย บร การปฐมภ ม ส งก ดภาคร ฐซ งการจะท าให ระบบบร การปฐมภ ม ม จ านวนบ คลากรเพ มข น รวมท งได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพอย างต อเน องภายใต ข อจ าก ดของการควบค มการเพ มอ ตราก าล งภาคร ฐโดยในป 2549เร มม การจ ด งบประมาณเพ อพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม เพ อพ ฒนาศ กยภาพระบบบร การปฐมภ ม สน บสน นการผล ตและ พ ฒนาก าล งคน โดยความร วมม อก บกระทรวงสาธารณส ข องค กรว ชาช พ และภาค ท เก ยวข อง ในป 2551 สปสช.เร มจ ดงบประมาณเพ อจ ายตามเกณฑ ค ณภาพบร การระด บโรงพยาบาลละระด บบร การ ปฐมภ ม เพ อเป นแรงจ งใจให หน วยบร การจ ดบร การท ค ณภาพ และในป 2552 คณะกรรมการหล กประก นส ขภาพ แห งชาต เห นถ งความส าค ญและความจ าเป นในการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม จ งม มต เห นชอบจ ดสรรงบเหมาจ าย รายห วเป นงบเพ อชดเชยค าบร การเพ มเต ม(On top payment) ให แก หน วยบร การปฐมภ ม ท ม การพ ฒนาศ กยภาพ ผ านเกณฑ ท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ก าหนด เพ อเป นการสร างแรงจ งใจให หน วยบร การประจ า (CUP)สน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพของหน วยบร การปฐมภ ม ในเคร อข าย และเป นการกระต นให หน วยบร การปฐม ภ ม ม การพ ฒนาศ กยภาพของตนเองอย างต อเน อง เพ อให ประชาชนเก ดความม นใจ และสามารถเข าถ งบร การท ม ค ณภาพมากข นน บว าเป นจ ดเร มต นของการใช กลไกการเง นกระต นหน วยบร การประจ าและหน วยบร การปฐมภ ม จ ดบร การปฐมภ ม ท ม ค ณภาพแก ประชาชน โดยม การก าหนดเกณฑ หร อศ กยภาพบร การปฐมภ ม หร อเร ยน ว าเกณฑ On top payment ซ งหน วยบร การจะได ร บจ ดสรรงบประมาณกรณ ท ผ านเกณฑ /ศ กยภาพ 2

3 บร การปฐมภ ม ประกอบก บช วงเวลาด งกล าว(ป 2552) กระทรวงสาธารณส ขม นโยบายยกระด บสถาน อนาม ยให เป นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล(รพ.สต.) เพ อพ ฒนาศ กยภาพบร การปฐมภ ม ให ประชาชนสามารถเข าถ ง บร การส ขภาพและบ คลากรทางการแพทย ได อย างท วถ งมากข นด วยนโยบายท งสองด งกล าวจ งม ส วนเสร มก นและ ส งผลให บร การปฐมภ ม ม บ คลากรท จ าเป นเพ มข น ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ให ความส าค ญก บระบบบร การปฐมภ ม อย างต อเน อง โดยก าหนดให การสร างความเข มแข งของระบบบร การโดยเฉพาะระบบบร การปฐมภ ม ท เหมาะสมในท กม ต และสอดคล องก บ บร บทของพ นท เป นย ทธศาสตร ส าค ญในย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป ท ม ท ศทางการพ ฒนาส ความย งย นโดยเน นความครอบคล มอย างถ วนหน า(Universal Coverage) ท กภาค ส วนม ส วนร วมเป นเจ าของ(Ownership) และม ท ศทางพ ฒนาท สอดคล องกลมกล นก บระบบประก นส ขภาพอ นๆ (Harmonization) เพ อให เก ดบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพและเป นธรรมและในช วงป ม การจ ด งบประมาณส าหร บสน บสน นการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ด งตารางท 1 ตารางท 1กรอบงบประมาณของกรอบงบประมาณของกองท นพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ต งแต ป งบกองท นพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม (ล านบาท) ป งบประมาณ , , , , , , งบส งเสร มบร การปฐมภ ม 1, งบจ ายตามเกณฑ ศ กยภาพ บร การปฐมภ ม (On top) งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพบร การปฐม ภ ม (ล านบาท) หมายเหต *รวมอย ในงบส งเสร มบร การปฐมภ ม เป นเง น ล านบาท , , , ,.9 - * เกณฑ หร อศ กยภาพบร การปฐมภ ม ในช วงป ในป แรกเน นด านโครงสร าง และ ในป ต อๆ ได ม การขย บเกณฑ หร อเน นด านผลล พธ บร การปฐมภ ม มากข น และในป 2557 ม แนวค ดการ พ ฒนาและแนวทางการจ ดสรรอย างต อเน อง โดยใช แนวทาง Quality and Outcome Framwork: QOF ของประเทศอ งกฤษมาเป นแนวทาง และเร ยกงบน ว า งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framwork: QOF) 3.2แนวค ดการพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) แนวค ดและหล กการท วไปในการก าหนด 3

4 โดยท วไปการก าหนดเกณฑ /ว ดค ณภาพบร การ สามารถก าหนดได ตามม ต ค ณภาพต งแต โครงสร าง (structure ) กระบวนการให บร การ (process) และผลล พธ การบร การ (outcome) รวมถ งการว ดทางด านคล น ก (clinical outcome ) และปฏ ส มพ นธ ในการให บร การ ซ งอาจการว ดในระด บประเทศ และการว ดในระด บพ นท หล กการส าค ญในการก าหนดเกณฑ /ว ดค ณภาพบร การ ม ประเด นท ควรค าน งถ งในการพ จารณา พ ฒนาและก าหนดเกณฑ /ได แก 1) การประเม นค ณภาพของบร การในเร องท ม ล าด บความส าค ญส ง 2) การท าให เก ดสารสนเทศเก ยวก บต นท น-ประส ทธ ภาพกระบวนการให บร การผลล พธ บร การหร อ โครงสร างการบร การ 3) การสะท อนถ งสมรรถนะ(technical competency ) ของผ ให บร การ หร อประสบการณ ของ ผ ร บบร การ 4) สามารถน าไปปฏ บ ต ได จร ง 5) ม แหล งข อม ลท ใช ในการค านวณเกณฑ /รวมท งการค าน งถ งต นท นในการได มาซ งข อม ล และการตรวจสอบข อม ล 6) น นเป นท ยอมร บในระด บประเทศหร อเป นในระด บพ นท ตามสภาพป ญหาและ บร บทของพ นท การต ดส นใจเล อกเคร องช ว ด จ าเป นต องประเม นแหล งข อม ลท จะใช ว ดก อน ซ งแหล งข อม ลหร อว ธ การ ได มาของข อม ลม ได หลายแหล ง ซ งการเล อกใช ข อม ลแต ละแหล งจะต องพ จารณาถ งขอด และข อจ าก ดของข อม ลใน แต ละแหล งด วย ด งน 1) ฐานข อม ลท โรงพยาบาลใช เพ อการบร หารเช น ข อม ลส ง claim, ข อม ลเพ อการพ ฒนาค ณภาพ ภายใน รพ.ข อด ค อ ม ฐานข อม ลอย แล ว และโครงสร างฐานข อม ลสามารถด งมาใช ค านวณตามค ณภาพได ถ อว าเป นแหล งข อม ลท ด ในการประเม นทางด านกระบวนการให บร การ (process )แต ม ข อส งเกตว า ผ ซ อบร การ อาจร องขอเพ มมากข น เช น ให ม การส งฐานข อม ลการเบ กจ ายยา และการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งน ผ ซ อ บร การสามารถท าการตรวจสอบค ณภาพบร การได ผ านทางอ เลคโทรน กเคลม 2) ส ารวจข อม ลในกล มผ ให บร การ (เจ าหน าท รพ.)เป นว ธ ท ม เหมาะสมในการเก บข อม ลการประเม น ค ณภาพทางด านโครงสร าง (structural measure) ม ข อจ าก ดในเร องความเท ยงตรงและความน าเช อถ อของข อม ล เม อต องให หน วยบร การรายงาน (self report) และการ standardized ว ธ การเก บข อม ลการประเม น 3) ส ารวจข อม ลในกล มผ ร บบร การ (ผ ป วย)เป นว ธ ท เหมาะสมในการเก บข อม ลประสบการณ การ ได ร บบร การและหากม การพ ฒนาเคร องม อการประเม นท เท ยงตรงจะสามารถน าไปใช ได ก บหน วยบร การล กษณะ ต างๆได แต ม ข อจ าก ด การส ารวจข อม ลจากผ ป วยจะไม ได ข อม ลท ถ กต องทางด านการแพทย เก ยวการว น จฉ ยและ ร กษา 4) ตรวจสอบจากเวชระเบ ยนในโรงพยาบาลเป นแหล งข อม ลท ด กว าและเช อถ อได มากกว าฐานข อม ล เพ อการเบ กจ าย เน องจากสามารถให ข อม ลค ณภาพ ท มากกว าโดยเฉพาะในเร องผลการบร การ (outcome) และ 4

5 ต วแปรท จ าเป นในการค านวณ ปร บค าความเส ยง (Risk adjusted) ป ญหาค อม ต นท นค าใช จ ายส งมากในการ ด าเน นการในอนาคตสามารถท าได ถ าพ ฒนาให เป นelectronic medical record การก าหนดเกณฑ /ค ณภาพบร การ ของแต ละประเทศหร อแต ละหน วยงาน ม ความแตกต าง ก นข นอย ก บว ตถ ประสงค ของการด าเน นการ ซ งได กล าวรายละเอ ยดแล วในบทท 2 การว ดผลส าเร จของการจ ายตามค ณภาพข นต าผ ซ อบร การต องม ค อการเก บรวบรวมข อม ลbaseline data ในการว ดค ณภาพตามท ก าหนดโดยการว ดความเปล ยนแปลงท เก ดข นและว ดแนวโน มของการ เปล ยนแปลงรวมท งจะต องม การศ กษาผลกระทบของการจ ายเง นตามค ณภาพและผลงานบร การจ งเป นส ง ท าทายเน องจากม ความหลากหลายของผลท เสร มแรงอย างต อเน องของการด แลร กษาและค าใช จ าย แนวค ดการพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) ม ด งน ตามท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ได ร บอน ม ต งบเพ อจ ายเกณฑ ค ณภาพและผลงาน บร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework : QOF) ในป 2557 โดยม แนวค ดในการพ ฒนา ด งน 1) เพ อส งเสร มให ประชาชนได ร บบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพ โดยม การว ดผลการจ ดบร การ สาธารณส ขด านต างๆ ในการด แลส ขภาพประชาชน/หร อประเด นค ณภาพบร การระด บปฐมภ ม ท เขตบร การส ขภาพ ก าหนด 2) เป นการช น าท ศทางการพ ฒนาบร การระด บปฐมภ ม อย างต อเน องของ สปสช. (ป ) 3) เพ อสร างแรงจ งใจให หน วยบร การประจ า และหน วยบร การปฐมภ ม จ ดบร การสาธารณส ขท ม ค ณภาพอย างต อเน อง โดยใช กลไกทางการเง นตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การเป นเคร องม อ 4) พ จารณาจากของกระทรวงสาธารณส ข สปสช. และเขตพ นท สามารถก าหนด เพ มเต มได ตามป ญหาและบร บทของพ นท 5) ใช ประโยชน และต อยอดจากฐานข อม ลท ม อย ของ กระทรวงสาธารณส ข ส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด และสปสช. เช น ฐานข อม ล OP Individual ฐานข อม ลการข นทะเบ ยนหน วยบร การ และข อม ล อ นตามความจ าเป น 6) กระจายอ านาจแก เขตพ นท ในการพ ฒนาฯ และหล กเกณฑ การจ ดสรรระด บพ นท ให สอดคล องป ญหาและบร บทของพ นท รวมท ง Service Plan ของกระทรวงสาธารณส ข โดยผ านความเห นชอบจาก อปสข. 7) ม การเปร ยบเท ยบผลงานระหว างหน วยบร การในเขตเด ยวก น และสะท อนข อม ลกล บค นให หน วยบร การ เพ อการพ ฒนาและปร บปร งค ณภาพและผลงานการจ ดบร การปฐมภ ม 8) สน บสน นให เก ดกลไกการจ ดการเพ อพ ฒนาความเข มแข งของระบบบร การปฐม ตามแนวค ด Primary Care System Strengthening ของ WHO 2008และต ดตามระด บจ งหว ด 3.3 ช ดQOF 5

6 องค ประกอบQOF องค ประกอบQOF ท ใช ในการค านวณค าคะแนนเพ อจ ดสรรงบให หน วยบร การ ประกอบด วย 4ด าน ด งน ด านท 1 : ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค คะแนนเต ม 400 คะแนน ด านท 2: ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การปฐมภ ม คะแนนเต ม 300 คะแนน ด านท 3:ค ณภาพและผลงานด านการพ ฒนาองค กร การเช อมโยงบร การระบบส งต อ และ การบร หารระบบ คะแนนเต ม 200 คะแนน ด านท 4 : ค ณภาพและผลงานของบร การท จ าเป นตอบสนองป ญหาส ขภาพของประชาชน ในพ นท และบร การเสร มในพ นท โดยคณะกรรมการฯระด บเขตและจ งหว ด ร วมก นพ จารณาระด บพ นท คะแนนเต ม 100 คะแนน รวมคะแนนท ง 4 ด าน เป น 1,000 คะแนน ในแต ละด าน 1-3สปสช.เขต โดยคณะกรรมการพ ฒนาบร การปฐมภ ม ระด บเขต สามารถ พ จารณาเล อกระด บพ นท ตามรายการท สปสช.ก าหนด (ข อ 3.3) เพ มเต มได ตามความเห นชอบของ อปสข แบ งเป น 2 ระด บ ด งน กลาง: เป นท ม ความส าค ญระด บประเทศ ท ท กเขตน าไปใช เหม อนก น ต วช ว ดพ นท : เป นท คณะกรรมการพ ฒนาบร การปฐมภ ม ระด บเขตเล อกตามรายการ พ นท ท ก าหนดและ/หร อก าหนดเพ มเต มตามความจ าเป น ป ญหาและบร บทของพ นท ตามความเห นชอบของ อปสข.ท งน ท เล อกตามรายการพ นท จะถ กน ามาไว ในด าน 1-3 ส าหร บท เขตก าหนด เพ มเต ม(นอกเหน อจากรายการพ นท ท ก าหนด) จะถ กน ามาไว ในด านท รายการกลาง (บ งค บค ะ) ด านท 1: ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การสร างเสร มส ขภาพและป องก นโรค (400 คะแนน) กลาง 1.1 ร อยละหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกอาย ครรภ น อยกว าหร อเท าก บ 12ส ปดาห 1.2 ร อยละหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ 1.3 ร อยละสะสมความครอบคล มการตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล กในสตร ป ภายใน 5 ป พ นท 1.4 ร อยละของเด กประถม 1 ได ร บการตรวจช องปาก 6

7 1.5 ร อยละของเด กน กเร ยนช นป. 6 ได ร บว คซ น dt 1.6 ร อยละของประชาชนอาย ต งแต 35 ป ข นไปได ร บการค ดกรองเบาหวาน 1.7 ร อยละของประชาชนอาย ต งแต 35 ป ข นไปได ร บการค ดกรองความด นโลห ตส ง 1.8 ร อยละของกล มเส ยงได ร บว คซ นป องก นโรคไข หว ดใหญ ด านท 2: ค ณภาพและผลงานการจ ดบร การปฐมภ ม (300 คะแนน) กลาง 2.1 ส ดส วน OP ปฐมภ ม /รพ. 2.2 อ ตราการร บเข าโรงพยาบาลจากโรคห ด 2.3 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส น 2.4 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง พ นท 2.5 อ ตรา ผป.เบาหวานได ร บการตรวจจอประสาทตาอย างน อย 1 คร งต อป 2.6 ผ ป วยด วยโรคเร อร งท ได ร บการส งต อมาจากหน วยบร การประจ าของผ ม ส ทธ ให มาร บบร การท หน วย บร การปฐมภ ม ได ร บการด แลด านเภส ชกรรมอย างต อเน อง (continuity of pharmaceutical care) (เสนอใช ว ดป 2558) ด านท 3: ค ณภาพและผลงานด านการพ ฒนาองค กรการเช อมโยงบร การ ระบบส งต อ และการบร หารระบบ (200 คะแนน) กลาง 3.1 ร อยละประชาชนม หมอใกล บ านใกล ใจด แล 3.2 ร อยละหน วยบร การปฐมภ ม ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยน พ นท 3.3.ม การจ ดระบบสน บสน นการจ ดบร การปฐมภ ม ท ม ค ณภาพประกอบด วย ระบบยาและเวชภ ณฑ IC Lab ระบบ ข อม ลระบบการให ค าปร กษา 3.4.ร อยละหน วยบร การปฐมภ ม ท ม พยาบาลเวชปฎ บ ต ท วไป (NP) ปฎ บ ต งานประจ าอย างน อยแห งละ 1 คน ด านท 4 : ค ณภาพและผลงานของบร การท จ าเป นตอบสนองป ญหาส ขภาพของประชาชน ในพ นท และบร การ เสร มในพ นท โดยคณะกรรมการฯระด บเขตและจ งหว ด ร วมก นพ จารณาระด บพ นท คะแนนเต ม 100 คะแนน พ นท 4.1 ประชาชนกล มเส ยงได ร บการค ดกรองมะเร งท อน าด (ร อยละ 80) 4.2 ผ ท ได ร บการค ดกรองมะเร งท อน าด และม ผลผ ดปกต ได ร บการร กษาต อ (ร อยละ 100) แนวทางการพ จารณาเล อก QOF 1) เป นนโยบาย /ช ท ศการพ ฒนาระบบบร การปฐมภ ม ของประเทศ หร อพ นท 2) สอดคล องก บของ กระทรวงสาธารณส ข และ สปสช. 7

8 3) ม ระบบฐานข อม ลรองร บ ไม เป นภาระก บหน วยบร การ /หน วยท เก ยวข องในการจ ดการข อม ล เช น OP/PP ind., IP, ฐานข นทะเบ ยนหน วยบร การ 4) ข อม ลม ความน าเช อถ อได 5) เป นท ม ค ณสมบ ต ท ด (Specific,Measurable, Achievable,Realistic andtimely) และ สามารถสะท อนค ณภาพและผลงานบร การระด บปฐมภ ม แนวทางการจ ดการว ดผลงานตาม QOF 1) ใช Template ท สอดคล องและเป นมาตรฐานเด ยวก น เช น Template 8 flag shift /service plan ของกระทรวงสาธารณส ขTemplate ตามแผนย ทธศาสตร สปสช./TRISเป น ต น 2) ก าหนดช วงค าคะแนน อ งเกณฑ กรณ ท เป นท เป นนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข หร อ สปสช. อ งกล ม กรณ ท เป นท ไม ได ม การก าหนดเกณฑ /ค าเป าหมายระด บประเทศ เช น แบ ง คะแนนออกเป น 4 กล ม ตาม Quintile เป นต น 3) ใช ข อม ลท ม ในระบบของกสธ. และสปสช.เป นหล ก เช น OP/PP Ind. (21 แฟ ม),IP e-claim 4) ใช ผลงานบร การ 4 ไตรมาส ค อไตรมาส 3 และ 4 ป 2556 และไตรมาส 1 และ 2 ป 2557ยกเว น บางท ม ข อจ าก ดอาจพ จารณาตามความจ าเป นของแต ละ แนวทางการค านวณงบQOF.1 น าข อม ลผลงานบร การของหน วยบร การประจ ามาจ ดเร ยงตามท ก าหนดโดยจ ดเร ยงล าด บข อม ล จ ดกล ม เป น 5 กล ม โดยให ค าคะแนน1 5 คะแนน.2 น าค าของคะแนน ท ได ในแต ละ มารวมเป นคะแนนรวมรายหน วยบร การ.3 น าค าของคะแนนรวมรายหน วยบร การ มารวมเป นภาพรวมของเขต 4 น าค าของคะแนนภาพรวมของเขต มาหาค าเฉล ยงบประมาณต อ 1 หน วยคะแนน(Point) ภายใต งบประมาณรวมของเขต จะได อ ตราบาท ต อ 1 หน วยคะแนน (Point).5 ค ดงบประมาณจ ดสรรแต ละหน วยบร การ โดยใช ผลรวมคะแนนรายหน วยบร การ (จ านวน Point รายหน วยบร การ) ค ณด วย อ ตราบาท ต อ 1 หน วยคะแนน (Point)ค ณด วยจ านวนประชากรท หน วยบร การน นร บผ ดชอบ 8

9 Template กลาง 1.1 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกก อน 12 ส ปดาห ว ตถ ประสงค เพ อประเม นค ณภาพการด แลหญ งต งครรภ คนไทยท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม หญ งม ครรภ ท กส ทธ ประก นส ขภาพท ฝากครรภ คร งแรกโดยอาย ครรภ ต องไม เก น 12 ส ปดาห เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 60 ประชากร หญ งต งครรภ ท ร บบร การฝากครรภ คร งแรกภายในป ท หน วยบร การท กส ทธ ประก นส ขภาพ ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ(โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การ ของประชาชนในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การจากหน วยบร การอ น(โดยส ารวจ และใช ข อม ลจากสม ดส ชมพ ) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP แฟ ม ANC (อาย ครรภ ด ท field GA) รายการข อม ล 1 A=จ านวนหญ งม ครรภ ท กรายในหน วยบร การท มาฝากครรภ คร งแรกโดยอาย ครรภ ไม เก น 12 ส ปดาห (น บเฉพาะการฝากครรภ คร งแรกของการต งครรภ คร งน น ใช ข อม ลระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 ) รายการข อม ล 2 B=จ านวนหญ งม ครรภ ท กรายท มาร บบร การฝากครรภ คร งแรก ในหน วยบร การท งหมด ในช วง ระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 (น บเฉพาะการฝากครรภ คร งแรก ของการต งครรภ คร งน นภายในป งบประมาณ) ส ตรการค านวณ (A/B) x 100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมอนาม ย ผ ประสานการ นางสาวสาหร าย เร องเดช งาน Baseline ไตรมาส 2 ป OPPP Indiv 2_2556= 47%, NSO survey 2552 =71.3% ระยะเวลา 1 เมษายน ม นาคม 2557 ประเม น การก าหนดช วง < 50.00% =1 คะแนน ค าคะแนน % = 2 คะแนน % = 3 คะแนน (ไม น อยกว าร อยละ 60) % = 4 คะแนน >=80 = 5 คะแนน 9

10 1.2 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ ว ตถ ประสงค เพ อประเม นค ณภาพการด แลหญ งต งครรภ คนไทยท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม หญ งต งครรรภ ท กส ทธ ประก นส ขภาพได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ หมายถ ง หญ งต งครรภ ท ม ประว ต มาฝากครรภ ตามน ด จ านวน 5 คร งตามระยะเวลาด งน ช วงท 1 ก อนอาย ครรภ ภายใน 12 ส ปดาห ช วงท 2 เม ออาย ครรภ 18 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) ช วงท 3 เม อาย ครรภ 26 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) ช วงท 4 เม ออาย ครรภ 32 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) ช วงท 5 เม ออาย ครรภ 38 ส ปดาห (บวก/ลบ ได 2 ส ปดาห ) เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90 ประชากร หญ งในเขตร บผ ดชอบท คลอดบ ตรแล วในหน วยบร การท กส ทธ ประก นส ขภาพ ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ(โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การของ ประชาชนในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การจากหน วยบร การอ น(โดยส ารวจ และใช ข อม ลจาก สม ดส ชมพ ) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP จากแฟ ม MCH และ ANC (อาย ครรภ ด ท field GA) รายการข อม ล 1 A=จ านวนหญ งคลอดท กส ทธ ระหว าง 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 ท ม ประว ต ได ร บการด แลก อนคลอดครบท ง 5 คร งตามเกณฑ (น าหญ งคลอดในแฟ ม MCH มาหา ประว ต การด แลก อนคลอดใน แฟ ม ANC) รายการข อม ล 2 B=จ านวนหญ งคลอดบ ตรแล วท กส ทธ ในเขตร บผ ดชอบระหว าง 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 (จากแฟ ม MCH) ส ตรการค านวณ (A/B) x 100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมอนาม ย ผ ประสานการ นางสาวสาหร าย เร องเดช งาน Baseline NSO survey 2552: ANC 4 คร งโดยไม ก าหนดเกณฑ ช วงอาย ครรภ =79.6% ระยะเวลา ใช ข อม ล 2 ไตรมาส จาก 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 ประเม น การก าหนดช วง ต ากว า 50.00% = 1 คะแนน ค าคะแนน % = 2 คะแนน % = 3 คะแนน % = 4 คะแนน (เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90) >=90.00 % = 5 คะแนน 10

11 1.3 ร อยละของสตร ป ท กส ทธ ได ร บการตรวจค ดมะเร งปากมดล กสะสมถ งป 2557 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความครอบคล ม/การเข าถ งบร การตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล ก ค าน ยาม หมายถ ง สตร ส ญชาต ไทยท กส ทธ ท ม อาย ป ในป พ.ศ (เก ดในป พ.ศ ) ในเขตร บผ ดชอบ การตรวจปากมดล กหมายถ งการตรวจท งโดยว ธ Pap Smear และ VIA - Pap Smear หมายถ ง การตรวจโดยการเก บหร อป ายเอาเซลล จากปากมดล กไปป ายลงบนแผ น สไลด ท าการย อมส และอ านผล โดยบ คลากรเซลล ว ทยา - VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถ ง ว ธ ค ดกรองมะเร งปากมดล กโดยใช น าส มสายช ชน ดเจ อจางป ายท บร เวณปากมดล กท งไว 1 นาท น าส มสายช จะไปท าปฏ ก ร ยาก บ เน อเย อท ผ ดปกต ของปากมดล กให เห นเป นฝ าขาวขอบเขตช ดเจนและต าแหน งแน นอน สามารถ มองเห นด วยตาเปล า ซ งไม ได หมายความว าเป นมะเร งแต ถ าปล อยไว ไม ได ร บการร กษาอาจ กลายเป นมะเร งได ซ งเหมาะส าหร บในการค ดกรองส าหร บสตร อาย 30-45ป เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 80 ประชากร สตร อาย ป แหล งข อม ล สปสช. รายการข อม ล 1 ใช ฐานข อม ลจาก Pap Registry (หน วยบร การต องส ารวจข อม ลประชากรในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การท หน วยบร การอ นและลงบ นท กการร บบร การจากนอกพ นท ด วย) รายการข อม ล 2 A= จ านวนสตร อาย ป ท กส ทธ ได ร บการตรวจมะเร งปากมดล กรายใหม สะสมต งแต ป ม นาคม 2557 ส ตรการค านวณ B =จ านวนสตร อาย ป ท กส ทธ ในเขตร บผ ดชอบ(กรณ SSS และ CSMBS น บตาม Hcodeท ให บร การ) ระยะเวลา (A/B) X 100 ผ ให ข อม ลทาง ป ละ 1 คร ง ผ ประสานการ กรมการแพทย งาน Baseline นางสาวสาหร าย เร องเดช ระยะเวลา NSO survey 2552 = 62%, Pap Registry ในรอบ 5 ป =30% ประเม น การก าหนดช วง 1 ต ลาคม ม นาคม 2557 ค าคะแนน <30.00% = 1 คะแนน % = 2 คะแนน % = 3 คะแนน % = 4 คะแนน >=90 % = 5 คะแนน 11

12 ช อ 2.1 ส ดส วนการใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม ต อการใช บร การท โรงพยาบาล ว ตถ ประสงค - เพ อกระต นการพ ฒนาค ณภาพบร การของหน วยบร การปฐมภ ม เพ อให ประชาชนใช บร การ ปฐมภ ม เป นท แรก - เป นท สะท อนภาพรวมความเช อม นต อหน วยบร การปฐมภ ม ของประชาชนในเขต ร บผ ดชอบ - เป นท ถ กน ามาใช อย างต อเน อง ซ งในป 2558 ม แผนท จะม การว ดผลในบางรายโรค ท สามารถด แลได ในระด บบร การปฐมภ ม (ACSC) ค าน ยาม จ านวนผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบท ไปใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม เท ยบก บจ านวนผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบท ไปใช บร การท โรงพยาบาล เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว า 1.36 ประชากร ผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบท ไปใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม ว ธ การจ ดเก บ จากการรายงานของหน วยบร การผ านระบบ OP/PP Individual data ข อม ล แหล งข อม ล จากฐานข อม ล OP/PP Individual data รายการข อม ล 1 A=จ านวนคร งผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบ ท ใช บร การท หน วยบร การปฐมภ ม ระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 รายการข อม ล 2 B=จ านวนคร งผ ม ส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบ ท ใช บร การผ ป วยนอกท โรงพยาบาล ระหว าง 1 เมษายน ม นาคม 2557 ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน A/B ป ละ 1 คร ง แผนงานสน บสน นระบบบร การปฐมภ ม /ส าน กบร หารการจ ดสรรฯ/ส าน กIT นส.ว ชยาค าแฝง Baseline ผลงานระด บประเทศป 2555 =

13 การก าหนดช วงค า คะแนน ส ดส วน< 1.01 = 1 คะแนน ส ดส วน = 2 คะแนน ส ดส วน = 3 คะแนน ส ดส วน = 4 คะแนน ส ดส วน>2.04 = 5 คะแนน ช อ 2.2 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคห ดส ทธ UC ว ตถ ประสงค เพ อค ณภาพการด แลผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ค าน ยาม จ านวนคร งของผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ท ร บไว ร กษาในโรงพยาบาลต อผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วยบร การประจ า (Hmain) เกณฑ เป าหมาย - ประชากร จ านวนผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล หน วยบร การบ นท กข อม ลการให บร การผ ป วยใน/ผ ป วยนอกกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น (OPAE) ผ าน โปรแกรม eclaimและข อม ลผ ป วยนอกผ านระบบ OP/PP แหล งข อม ล ฐานข อม ล IP eclaim, OP/PP, OPAE ของ สปสช. รายการข อม ล 1 A : จ านวนคร งท ผ ป วยโรคห ด ส ทธ UC เข าร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคหล กเป นโรคห ด รายการข อม ล 2 B : จ านวนผ ป วยโรคห ดส ทธ UC ท อย ในความด แลของหน วยบร การประจ า (Hmain) ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการ งาน การก าหนดช วง ค าคะแนน (A/B) x 100 รายป (ไตรมาส 3,4 ของป ท ผ านมาและ 1,2 ของภายในป ) แผนงานโรคเร อร งฯ ส ร กร ข นศร /ส ข ตา สละ ค านวณ มาแบ งออกเป น 5 กล ม (Quintile 1-4) กล มละ 20 % โดยในแต ละกล ม จ ดเร ยงค าตามล าด บจากค าต าส ดไปถ งค าส งส ดภายในแต ละเขต แล วน ามาก าหนดเป น ค าคะแนน 1-5 ต วอย างเช น เขต A ค านวณ Q1= 9.14,Q2=13.65,Q3=18.41,Q4=

14 ก าหนดค าคะแนนเป นด งน >=40.19 = = = = 4 <= 9.13 = 5 ช อ 2.3 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส นส ทธ UC ว ตถ ประสงค เพ อค ณภาพการด แลผ ป วยเบาหวานส ทธ UC ค าน ยาม จ านวนคร งของผ ป วยโรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส น Ketoacidosis, Hyperosmolarity, Hypoglycemia, Coma) ส ทธ UC ท ร บไว ร กษาในโรงพยาบาล ต อ ผ ป วยเบาหวานส ทธ UC ในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วยบร การประจ า (Hmain) เกณฑ เป าหมาย - ประชากร จ านวนผ ป วยโรคเบาหวานส ทธ UC ว ธ การจ ดเก บ หน วยบร การบ นท กข อม ลการให บร การผ ป วยใน/ผ ป วยนอกกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น (OPAE) ข อม ล ผ านโปรแกรม eclaimและข อม ลผ ป วยนอกผ านระบบ OP/PP แหล งข อม ล ฐานข อม ล IP eclaim, OP/PP, OPAE ของ สปสช. รายการข อม ล 1 A : จ านวนคร งท ผ ป วยเบาหวานส ทธ UC เข าร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคหล กเป น โรคเบาหวานท ม ภาวะแทรกซ อนระยะส น ส ทธ UC, and [pdx=(e100-e101 or E110-E111 or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx = E10-E14)] OR [(pdx = E160) and (sdx=y423)] OR [(pdx = E10-E14) and (sdx = E160 or E162)] รายการข อม ล 2 B : จ านวนผ ป วยเบาหวานส ทธ UC ท อย ในความด แลของหน วยบร การประจ า (Hmain) ส ตรการค านวณ (A/B) x 100 ระยะเวลา รายป (ไตรมาส 3,4 ของป ท ผ านมาและ 1,2 ของภายในป ) ผ ให ข อม ลทาง แผนงานโรคเร อร งฯ ผ ประสานการ ส ร กร ข นศร /ส ข ตา สละ 14

15 งาน การก าหนดช วง ค าคะแนน ค านวณ มาแบ งออกเป น 5 กล ม (Quintile 1-4) กล มละ 20 % โดยในแต ละกล ม จ ดเร ยงค าตามล าด บจากค าต าส ดไปถ งค าส งส ดภายในแต ละเขต แล วน ามาก าหนดเป น ค าคะแนน 1-5 ต วอย างเช น เขต A ค านวณ Q1= 9.14,Q2=13.65,Q3=18.41,Q4=40.20 ก าหนดค าคะแนนเป นด งน >=40.19 = = = = 4 <= 9.13 = 5 ช อ 2.4 อ ตราการร บไว ร กษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด วยโรคความด นโลห ตส ง หร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง ส ทธ UC ว ตถ ประสงค เพ อค ณภาพการด แลผ ป วยความด นโลห ตส ง ค าน ยาม จ านวนคร งของผ ป วยโรคความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส งส ทธ UC ท ร บไว ร กษาในโรงพยาบาล ต อผ ป วยความด นโลห ตส งในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วย บร การประจ า (Hmain) เกณฑ เป าหมาย - ประชากร จ านวนผ ป วยโรคความด นโลห ตส งส ทธ UC ว ธ การจ ดเก บข อม ล หน วยบร การบ นท กข อม ลการให บร การผ ป วยใน/ผ ป วยนอกกรณ อ บ ต เหต ฉ กเฉ น (OPAE) ผ านโปรแกรม eclaimและข อม ลผ ป วยนอกผ านระบบ OP/PP แหล งข อม ล ฐานข อม ล IP eclaim, OP/PP, OPAE ของ สปสช. รายการข อม ล 1 A : จ านวนคร งท ผ ป วยความด นโลห ตส งส ทธ UC เข าร กษาในโรงพยาบาลด วยโรคหล กเป นโรค ความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส งประกอบด วย 1. ความด นโลห ตส งหร อ ภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง 2. โรคหลอดเล อดสมอง (Stroke ) ชน ด Haemorrhargและ ม โรคร วมเป นความด นโลห ตส งหร อภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส งและโรคร วมไม ใช อ บ ต เหต 3. Hypertensive retinopathy (H35.0) และม โรคร วมเป นความด นโลห ตส งหร อ ภาวะแทรกซ อนของความด นโลห ตส ง, [(pdx = I10-I15, I674) OR (pdx= I60-I62 and (sdx= I10-I15, I674 and sdx S00-T99)) OR (pdx =H350 and (sdx = I10-I15 or I674)] รายการข อม ล 2 B: จ านวนผ ป วยโรคความด นโลห ตส งส ทธ UC ท อย ในความด แลของหน วยบร การประจ า (Hmain) 15

16 ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน การก าหนดช วงค า คะแนน (A/B) X 100 รายป (ไตรมาส 3,4 ของป ท ผ านมาและ 1,2 ของภายในป ) แผนงานโรคเร อร งฯ ส ร กร ข นศร /ส ข ตาสละ ค านวณ มาแบ งออกเป น 5 กล ม (Quintile 1-4) กล มละ 20 % โดยในแต ละกล ม จ ดเร ยงค าตามล าด บจากค าต าส ดไปถ งค าส งส ดภายในแต ละเขต แล วน ามาก าหนด เป นค าคะแนน 1-5 ต วอย างเช น เขต A ค านวณ Q1= 9.14,Q2=13.65,Q3=18.41,Q4=40.20 ก าหนดค าคะแนนเป นด งน >=40.19 = = = = 4 <= 9.13 = 5 ช อ 3.1 ร อยละประชาชนม หมอใกล บ านใกล ใจด แล ท มา/ความส าค ญ ของ ค าน ยาม - เพ อกระต นให หน วยบร การประจ าจ ดหาบ คลากร/จ ดระบบสน บสน นให หน วยบร การ ปฐมภ ม ในเคร อข ายม บ คลากรท จ าเป นครบตามเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การปฐมภ ม ใน การท าหน าท เป นหมอประจ าครอบคร วใกล บ านใกล ใจประชาชน - น เป นท สอดคล องก บนโยบายหมอประจ าครอบคร วของกระทรวง สาธารณส ข ประชาชนม หมอใกล บ านใกล ใจด แลพ จารณาจากจ านวนประชากรของหน วยบร การปฐม ภ ม ท ม จ านวนบ คลากรตามเกณฑ การข นทะเบ ยนหน วยบร การปฐมภ ม โดย 1) ผ านเกณฑ หร อผ านเกณฑ แบบม เง อนไข ตามหมวด 3.1(แพทย ) และ 2) ผ านเกณฑ หมวด 3.2 (พยาบาล), 3.3 (บ คลากรอ น ว ฒ ปร ญญาตร ), 3.4 (บ คลากรอ น ว ฒ ไม ต ากว าอน ปร ญญา) เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 70 ประชากร ประชาชนส ทธ UC ในเขตร บผ ดชอบของหน วยบร การปฐมภ ม ว ธ การจ ดเก บข อม ล จากรายงานการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การในระบบ Data Center แหล งข อม ล ต วต งจากผลการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การ Data Center ต วหาร จากฐานข อม ลทะเบ ยนประชากร สปสช. 16

17 รายการข อม ล 1 A=จ านวนประชาชนส ทธ UC ในความร บผ ดชอบของหน วยบร การปฐมภ ม ท ม บ คลากร ตามเกณฑ ข นทะเบ ยนฯ รายการข อม ล 2 B=จ านวนประชาชนส ทธ UC ท งหมดของหน วยบร การประจ า ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน (A/B) x 100 ป ละ 1 คร ง (การตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยน ระหว าง 1 เมย กย.56) แผนงานสน บสน นระบบบร การปฐมภ ม /ส าน กบร หารงานทะเบ ยน นส.ว ชยาค าแฝง Baseline หน วยบร การปฐมภ ม ท ม บ คลากรผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนฯร อยละ การก าหนดช วงค า คะแนน <= ร อยละ59.00 = 1 คะแนน ร อยละ = 2 คะแนน ร อยละ = 3 คะแนน ร อยละ = 4 คะแนน >= ร อยละ = 5 คะแนน ช อ 3.2 ร อยละหน วยบร การปฐมภ ม ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยน ท มา/ความส าค ญ ของ - เพ อกระต นให หน วยบร การประจ าจ ดระบบสน บสน นให หน วยบร การปฐมภ ม ม ศ กยภาพ ข ดความสามารถในการจ ดบร การบ คลากร ระบบค ณภาพ ระบบส งต อและเช อมต อบร การ ตามเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การปฐมภ ม ค าน ยาม จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การแบบไม ม เง อนไขเท ยบก บ จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ได ร บการตรวจประเม นท งหมดของหน วยบร การประจ า เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 30 ประชากร หน วยบร การปฐมภ ม ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนแบบไม ม เง อนไข ว ธ การจ ดเก บข อม ล จากรายงานการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การในระบบ Data Center แหล งข อม ล จากผลการตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยนหน วยบร การ Data Center รายการข อม ล 1 A=จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ผ านเกณฑ ข นทะเบ ยนหน วยบร การแบบไม ม เง อนไข 17

18 รายการข อม ล 2 B=จ านวนหน วยบร การปฐมภ ม ท ได ร บการตรวจประเม นท งหมดของหน วยบร การประจ า ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการงาน การก าหนดช วงค า คะแนน (A/B) x 100 ป ละ 1 คร ง (การตรวจประเม นเพ อข นทะเบ ยน ระหว าง 1 เมย กย.56) แผนงานสน บสน นระบบบร การปฐมภ ม /ส าน กบร หารงานทะเบ ยน นส.ว ชยาค าแฝง <=ร อยละ 9.99 = 1 คะแนน ร อยละ = 2 คะแนน ร อยละ = 3 คะแนน ร อยละ = 4 คะแนน >= ร อยละ = 5 คะแนน 18

19 Template พ นท ร อยละของเด กป. 1 ได ร บการตรวจช องปาก ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บการตรวจช องปากในเด ก ป. 1ท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม การตรวจช องปาก หมายถ ง เด กอาย 6 ป ได ร บการตรวจฟ นและความสะอาดของฟ นท งปาก โดยท นตบ คลากรหร อเจ าหน าท สาธารณส ข เกณฑ เป าหมาย ได ร บการตรวจช องปาก ไม น อยกว าร อยละ 85 ประชากร เด กน กเร ยนช น ป.1 ป การศ กษา 2556 ในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของหน วยบร การ ว ธ การจ ดเก บ โปรแกรมย มสดใส ข อม ล แหล งข อม ล ฐานข อม ลจาก โปรแกรมย มสดใส รายการข อม ล 1 A=จ านวนเด ก ป. 1 ในเขตร บผ ดชอบท ได ร บการตรวจช องปากในช วงเวลาประเม น รายการข อม ล 2 B=จ านวนเด ก ป. 1 ท งหมดในเขตพ นท ร บผ ดชอบในช วงเวลาเด ยวก น ส ตรการค านวณ ระยะเวลา ผ ให ข อม ลทาง ผ ประสานการ งาน (A/B) x 100 ป ละ 1 คร ง กรมอนาม ย โทรศ พท นางศศ ธรไชยส ทธ พร 19

20 ร อยละของเด กน กเร ยนช นป. 6 ได ร บว คซ น dt ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บว คซ น DTP5ในเด กอาย 5 ป ท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม เด กน กเร ยนช น ป.6 ป การศ กษา 2555 ท ได ร บว คซ นdT เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 95 ประชากร เด กน กเร ยนช น ป.6 ป การศ กษา 2556 ในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของหน วยบร การ ว ธ การจ ดเก บ บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ ((โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การของ ข อม ล น กเร ยนในเขตร บผ ดชอบหล งจากไปให บร การด วย) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP (field VCCTYPE ) รายการข อม ล 1 A = เด กน กเร ยนช น ป. 6 ป การศ กษา 2555 ในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของหน วย บร การท ได ร บ dt รายการข อม ล 2 B = เด กน กเร ยนช น ป. 6 ป การศ กษา 2555 ท งหมดในโรงเร ยนท ต งอย ในเขตร บผ ดชอบของ หน วยบร การ ส ตรการค านวณ (A/B) X100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมควบค มโรค ผ ประสานการ นางสาวสาหร าย เร องเดช งาน 20

21 1. ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองเบาหวาน 2. ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองความด นโลห ต ว ตถ ประสงค 1. เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บค ดกรองเบาหวานในประชาชน ป ท กส ทธ ประก นส ขภาพ 2. เพ อประเม นความครอบคล มการได ร บค ดกรองความด นโลห ตในประชาชน ป ท กส ทธ ประก นส ขภาพ ค าน ยาม หล กเกณฑ การค ดกรองเบาหวาน/ความด นโลห ตส งส าหร บกล มอาย ป การค ดกรองเบาหวานด วยวาจา และตรวจน าตาลในเล อด(Fasting plasma glucose หร อ Fasting capillary glucose) เม อม ความเส ยงต งแต 1 ข อข นไปต องได ร บการตรวจเล อด เกณฑ การค ดกรองม 6 ข อ ด งน 1 ม ภาวะน าหน กเก นและอ วน (รอบเอว 90 ซม. ในผ ชาย หร อ 80 ซม.ในผ หญ งและ/หร อด ชน มวล กาย 25 กก./ม.2) 2 ม ประว ต พ อ แม พ น อง เป นโรคเบาหวาน 3 ม ความด นโลห ตส ง (BP > 140/90 มม.ปรอท)หร อม ประว ต เป นโรคความด นโลห ตส งหร อร บประทาน ยาควบค มความด นโลห ตส ง 4 ม ประว ต ไขม นในเล อดผ ดปกต (ไตรกล เซอร ไรด 250 มก./ดลและ/หร อ เอส ด แอล คลอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล. 5 ประว ต ม น าตาลในเล อดส ง (ระด บน าตาลในเล อดหล งอดอาหาร (FPG/FCG) = มก./ดล. หร อระด บน าตาลในเล อดหล งด มน าตาลกล โคส 2 ช วโมง(OGTT) = มก./ดล.) 6 ประว ต เป นเบาหวานขณะต งครรภ หร อเคยคลอดบ ตรท ม น าหน กแรกคลอดมากกว า 4 ก โลกร มการค ด กรองความด นโลห ตส ง หมายถ ง การตรวจค ดกรองความด นโลห ตตามมาตรฐานหล งการค ดกรอง เบาหวาน/ความด นโลห ตแจ งผลโอกาสเส ยง และแนวทางการปฏ บ ต ตนตามสถานะความเส ยง เกณฑ เป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90 ประชากร ประชาชนไทยอาย ป ในพ นท ร บผ ดชอบ ว ธ การจ ดเก บ ข อม ล บ นท กข อม ลในโปรแกรมของหน วยบร การ (โดยหน วยบร การต องลงข อม ลการร บบร การของ ประชาชนในเขตร บผ ดชอบท ไปร บบร การจากหน วยบร การอ นด วย) แหล งข อม ล ฐานข อม ล OP/PP จาก แฟ ม NCDSCREEN (การค ดกรองDM ใช field BSLEVEL,การค ดกรอง ความด นโลหต ใช field BPH_2&BPL_2 ) รายการข อม ล 1 A1= จ านวนประชาชนไทยอาย ป ได ร บการค ดกรอง DM/HT ตามมาตรฐาน ในช วง ระยะเวลาท ก าหนด รายการข อม ล 2 B1= จ านวนประชาชนไทยอาย ป ท งหมดในเขตพ นท ร บผ ดชอบของหน วยบร การ ในช วง ระยะเวลาเด ยวก น ส ตรการค านวณ A/B X 100 ระยะเวลา ป ละ 1 คร ง ผ ให ข อม ลทาง กรมควบค มโรค 21

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information