รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายละเอ ยดสาขาว ชาท ร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร งท 1/2558"

Transcription

1 - 1 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาการว ดและ ประเม นผลการศ กษา / การทดสอบ ทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา / สาขา เก ยวข อง (รห สต าแหน ง 01) - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาเทคโนโลย เทคน คศ กษา / ว จ ยและพ ฒนาการ สอนเทคน คศ กษา / ว ศวกรรม ไฟฟ าศ กษา / นว ตกรรมการเร ยนร ทางเทคโนโลย / สาขาเก ยวข อง (รห สต าแหน ง 02) - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ทยาการ คอมพ วเตอร / เทคโนโลย สารสนเทศ / ว ศวกรรมสารสนเทศ / เทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร / การจ ดการสารสนเทศ / สาขาเก ยวข อง ได แก Computer and Information Science, Information Management, Information and Communication Technology (รห สต าแหน ง 03) เลข ม ประสบการณ สอนหร อเก ยวข องก บ สาขาว ชาการว ดและประเม นผลการศ กษา / การทดสอบทางการศ กษา / การว จ ยและ ประเม นผลการศ กษา 2. ถ าม ว ฒ ปร ญญาตร / ปร ญญาโท ในสาขาว ชาด งกล าว จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ ม ว ฒ ปร ญญาตร ด านคร ศาสตร อ ตสาหกรรม / ว ศวกรรมศาสตร / อ ตสาหกรรมศาสตร 2. ถ าม ประสบการณ ด านการสอนระด บ ปร ญญาตร หร อระด บบ ณฑ ตศ กษา จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ ม ว ฒ ปร ญญาตร และปร ญญาโท ในสาขาว ทยาการคอมพ วเตอร / ว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร / ว ศวกรรม คอมพ วเตอร / ว ศวกรรมซอฟแวร / เทคโนโลย สารสนเทศ / คณ ตศาสตร ประย กต / สาขาเก ยวข อง ได แก การจ ดการสารสนเทศ / การจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ / คอมพ วเตอร ธ รก จ / คอมพ วเตอร ศ กษา / อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร / คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ / ไฟฟ า และคอมพ วเตอร 2. ม ผลงานทางว ชาการเป นยอมร บ ในวงการและเผยแพร ส สาธารณชน เพ อน าไปใช ในงานได อย างเป นร ปธรรม (ถ าม ) 3. หากม คะแนนสอบว ดระด บ ภาษาอ งกฤษตามมาตรฐานสากลจะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ

2 - 2 - ล าด บ 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (ต อ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน -ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ศวกรรมเมคคาทรอน กส / (รห สต าแหน ง 04) โรงเร ยนสาธ ตนว ตกรรม -ว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท ทางด าน การศ กษา(กศ.ม./ศษ.ม./ค.ม./วท.ม.) (รห สต าแหน ง 05) เลข ต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ม ว ฒ ปร ญญาตร ทางด านคณ ตศาสตร / ว ทยาศาสตร /การสอนคณ ตศาสตร / การสอนว ทยาศาสตร - ม ใบประกอบว ชาช พคร

3 - 3 - ล าด บ 2 คณะเทคโนโลย การเกษตร (จ านวน 1 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาพ ฒนา ผล ตภ ณฑ / ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร/เทคโนโลย อาหาร / ว ศวกรรมอาหาร / Ph.D Food Science and Technology / Food Engineering/ (รห สต าแหน ง 06) เลข ม ว ฒ ปร ญญาตร และปร ญญาโท สาขาพ ฒนาผล ตภ ณฑ /ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การอาหาร/เทคโนโลย การ อาหาร/สาขาเก ยวข อง ได แก ว ศวกรรมอาหาร /อ ตสาหกรรมเกษตร

4 - 4 - ล าด บ 3 คณะเทคโนโลย คหกรรมศาสตร (จ านวน 5 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน สาขา ทางด านคหกรรมศาสตร (อาหาร และโภชนาการ) / คหกรรมศาสตร ศ กษา/เทคโนโลย การจ ดและ บร การอาหาร เน นปฏ บ ต การสอน อาหาร (Cooking) (รห สต าแหน ง 07) สาขา ว ทยาศาสตร การอาหาร / พ ฒนา ผล ตภ ณฑ อาหาร / เทคโนโลย การ อาหาร (รห สต าแหน ง 08) สาขา โภชนศาสตร / โภชนาการและการ ก าหนดอาหาร / ว ทยาศาสตร การ อาหารเพ อโภชนาการ / อาหารและ โภชนาการเพ อการพ ฒนา / โภชนว ทยา (รห สต าแหน ง 09) สาขา ทางด านคหกรรมศาสตร (ส งทอและเคร องน งห ม / ผ าและ เคร องแต งกาย / คหกรรมศาสตร ศ กษา) เน นปฏ บ ต การสอนต ดเย บ เส อผ า (รห สต าแหน ง 10) เลข ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน

5 - 5 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 4 คณะเทคโนโลย ส อสารมวลชน (จ านวน 5 ) - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท ( ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขา เทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ / ว ทยาการส และการมองเห น / เทคโนโลย ทางภาพ (รห สต าแหน ง 11) ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต / เทคโนโลย บ ณฑ ต ในสาขา เทคโนโลย การพ มพ และ 2. ม ประสบการณ การท างานเก ยวก บการ ผล ตส อส งพ มพ รวมท งการด แลห องและ อ ปกรณ เคร องจ กรทางการพ มพ หร อ เก ยวก บด านการพ มพ 3. ม ประสบการณ การท างานหร อ การสอนเก ยวก บด านการพ มพ - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท (น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต / วารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต / ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต / ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขา การโฆษณา / เทคโนโลย ส อสาร มวลชน/การส อสารมวลชน (รห สต าแหน ง 12) - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท (น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต / วารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต / ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขา เทคโนโลย ส อสารมวลชน / การส อสารมวลชน / ภาพยนตร และ ว ด ท ศน (รห สต าแหน ง 13) ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย การถ ายภาพและภาพยนตร 2. ม ท กษะในการใช เคร องม อเพ อการ ปฏ บ ต งานด านการผล ตงานถ ายภาพและ ภาพยนตร เพ อการโฆษณาและ ประชาส มพ นธ 3. ม ประสบการณ การสอนเก ยวก บการ ผล ตงานถ ายภาพและภาพยนตร เพ อการ โฆษณาและประชาส มพ นธ อย างน อย 1 ป หมายเหต : ผ ผ านข อเข ยนจะต องเข าร บ การสอบภาคปฏ บ ต ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย การถ ายภาพและภาพยนตร / ภาพยนตร / ภาพยนตร และว ด ท ศน 2. ม ท กษะในการใช เคร องม อเพ อปฏ บ ต งานด านการผล ตงานภาพยนตร เพ อการ โฆษณาและประชาส มพ นธ 3. ม ประสบการณ การสอนหร อท างาน เก ยวก บการผล ตงานภาพยนตร เพ อการ โฆษณาและประชาส มพ นธ อย างน อย 1 ป หมายเหต : ผ ผ านข อเข ยนจะต องเข าร บ การสอบภาคปฏ บ ต

6 - 6 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 4 คณะเทคโนโลย ส อสารมวลชน (ต อ) - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท (น เทศศาสตรมหาบ ณฑ ต / วารสารศาสตรมหาบ ณฑ ต / ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต เฉพาะ ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท)สาขา โฆษณา / เทคโนโลย ส อสาร มวลชน / การส อสารมวลชน (รห สต าแหน ง 14) ม ค ณว ฒ ปร ญญาตร สาขาเทคโนโลย การโฆษณาและประชาส มพ นธ / โฆษณา 2. ม ประสบการณ การสอนในรายว ชา โฆษณาอย างน อย 1 ป หร อม ประสบการณ ท างานในบร ษ ทโฆษณา อย างน อย 2 ป หมายเหต : ผ ผ านข อเข ยนจะต องเข าร บ การสอบภาคปฏ บ ต - ค ณว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท ( ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต / ว ศวกรรมศาสตร มหาบ ณฑ ต เฉพาะผ สม ครว ฒ ปร ญญาโท) สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร / เทคโนโลย สารสนเทศ / ซอฟต แวร และการประย กต / เทคโนโลย คอมพ วเตอร (รห สต าแหน ง 15) ม ประสบการณ การท างาน/ท าระบบ ฐานข อม ล ระบบเคร อข าย เพ องาน ออกอากาศ หร อ 2. ม ประสบการณ การท างาน/การจ ดการ ทางด านระบบการท างานท งซอฟแวร และฮาร ดแวร อย างหลากหลาย เช น โปรแกรมMacintosh, Window, ios and Android หร อ 3. ม ประสบการณ ในการใช เทคโนโลย เก ยวข องก บงานเทคโนโลย ด จ ท ล หร อ - ม ประสบการณ ในการผล ตงานส อเพ อ งานออนไลน (Online) และส อ (Applica tion) หร อ 4. เป นน กพ ฒนาซอฟต แวร เว บไซด และ ส อผสม โปรแกรมเมอร น กว เคราะห และพ ฒนาซอฟต แวร และโปรแกรม ประย กต

7 - 7 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 5 คณะบร หารธ รก จ (จ านวน 14 ) - ว ฒ ปร ญญาเอก ด านการบ ญช (รห สต าแหน ง 16) ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท ทางด านการบ ญช 2. หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว หร อเป นผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ผ สอบบ ญช ภาษ อากรจะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ 3.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ 4. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณาเป น พ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป สาขาว ชา การบ ญช การเง น/การบ ญช ต นท น/ การบ ญช บร หาร/การบ ญช เพ อการ วางแผนและควบค ม/ระบบสารสนเทศ ทางบ ญช (รห สต าแหน ง 17) ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร ทางด าน การบ ญช 2. หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว หร อเป นผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ผ สอบบ ญช ภาษ อากรจะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ 3.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ 4. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณาเป น พ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป

8 ล าด บ 5 คณะบร หารธ รก จ (ต อ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน -ว ฒ ปร ญญาเอก ด านการเง น (รห สต าแหน ง 18) เลข หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป สาขาว ชา การเง น/การบร หารการเง น/การบร หาร การลงท น/การว เคราะห การลงท น/ ว ศวกรรมทางการเง น (รห สต าแหน ง 19) -ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ชา เศรษฐศาสตร (รห สต าแหน ง 20) หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน หร อความ เช ยวชาญในกล มว ชาเศรษฐศาสตร ระหว าง ประเทศ จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป

9 - 9 - ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 5 คณะบร หารธ รก จ (ต อ) - ว ฒ ปร ญญาเอก ด านบร หารธ รก จ เก ยวข องก บทางสารสนเทศ หร อ คอมพ วเตอร ศาสตร เช น เทคโนโลย สารสนเทศเช งธ รก จ/ ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ/ เทคโนโลย สารสนเทศ / ว ทยาการคอมพ วเตอร (รห สต าแหน ง 21) หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป ด านบร หารธ รก จ หร อว ศวกรรมศาสตร เก ยวข องก บทางสารสนเทศ เช น ระบบสารสนเทศทางธ รก จ / เทคโนโลย สารสนเทศ / ความม นคงทางระบบสารสนเทศ / ว ศวกรรมเคร อข าย / ว ศวกรรมคอมพ วเตอร (รห สต าแหน ง 22) - ว ฒ ปร ญญาเอก ด านบร หารธ รก จ เก ยวข องก บการตลาด (รห สต าแหน ง 23) หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2. สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ใน ระด บชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร หร อปร ญญาโท ทางด านการตลาด 2.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ 3. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณาเป น พ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป

10 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 5 คณะบร หารธ รก จ (ต อ) ด านการตลาด (รห สต าแหน ง 24) หากม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอนในสาขาว ชา ด งกล าว จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 2.ถ าม ว ฒ ระด บปร ญญาตร เป นสาขาการตลาด จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ 3.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะได ร บ การพ จารณาเป นพ เศษ 4. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะได ร บการพ จารณาเป น พ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป - ว ฒ ปร ญญาเอก ด านบร หารธ รก จ สาขาการบร หารทร พยากรมน ษย / การพ ฒนาทร พยากรมน ษย / การจ ดการท วไป (รห สต าแหน ง 25) ม ว ฒ ปร ญญาโททางด านบร หารธ รก จ การ จ ดการทร พยากรมน ษย หร อการจ ดการ จะพ จารณาเป นพ เศษ 2.ม ประสบการณ ด านว ชาช พเป นประโยชน ต อการเร ยนการสอนจากภาคอ ตสาหกรรม หร อภาคธ รก จ จะพ จารณาเป นพ เศษ 3.สามารถสอนเป นภาษาอ งกฤษได จะพ จารณาเป นพ เศษ 4. ถ าม ผลงานว จ ยได ร บการต พ มพ ในระด บ ชาต หร อนานาชาต จะพ จารณาเป นพ เศษ * ต องม ผลงานว จ ยภายในเวลา 2 ป น บจาก ว นได บรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยและ ม ผลงานว จ ยต อเน องท กๆ 2 ป

11 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข บรรจ 6 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (จ านวน 11 ) - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขา เทคโนโลย สารสนเทศ /ว ทยาการ คอมพ วเตอร /สาขาเก ยวข อง นอกเหน อจากกล าวมาข างต น โดยเน นสาขาทางด านฐานข อม ล (รห สต าแหน ง 26) ม ความร ในว ชาช พเก ยวข องก บการสอน 2.ม ประสบการณ การท างานเก ยวก บสาขา เทคโนโลย คอมพ วเตอร จะพ จารณาเป นพ เศษ 3.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ/ต ารา/หร อส อการสอน ในร ปแบบe-learning 4. ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ - ว ฒ ปร ญญาเอก วท.ด. / ปร.ด. / Ph.D. (ช วเคม ) (รห สต าแหน ง 27) ม ว ฒ ปร ญญาตร ทางด านว ทยาศาสตร วท.บ. (ช วเคม ) วท.ม. (ช วเคม ) 2. ม ความร ในว ชาช พเก ยวข องก บการสอน 3. ม ประสบการณ ในการสอนหร อท างานว จ ย ทางด านช วเคม หร อเคม ประย กต ในภาคร ฐหร อ เอกชน 4.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/หร อส อการ สอนในร ปแบบต าง ๆ 5.ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ - ว ฒ ปร ญญาเอก ในประเทศหร อต างประเทศ วท.ด. / ปร.ด. สาขาคณ ตศาสตร / คณ ตศาสตร ประย กต (รห สต าแหน ง 28) ม ว ฒ ปร ญญาตร วท.บ.(คณ ตศาสตร ) หร อ วท.บ. (คณ ตศาสตร ประย กต ) และม ว ฒ ปร ญญาโท วท.ม. (คณ ตศาสตร ) หร อ วท.ม.(คณ ตศาสตร ประย กต ) 2.ม ความร ในว ชาช พเก ยวข องก บการสอน 3.ม ประสบการณ การท างานเก ยวก บงานว จ ย ทางด านคณ ตศาสตร หร อคณ ตศาสตร ประย กต 4.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/หร อส อการ สอนในร ปแบบต าง ๆ 5.ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ

12 รายละเอ ยดสาขาว ชาร บสม ครค ดเล อกพน กงานมหาว ทยาล ย สายว ชาการ คร ง 1/2558 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข บรรจ 6 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (ต อ) - ว ฒ ปร ญญาเอก วท.ด. / ปร.ด. / Ph.D. สาขาว ชา ส ตวว ทยา /ช วว ทยา ว ชาเอกด าน ส ตวว ทยา (รห สต าแหน ง 29) ม ว ฒ ปร ญญาตร วท.บ. ด านช วว ทยาหร อ สาขาว ชาส ตวว ทยา หร อสาขาว ชาเก ยวข อง ด านส ตวว ทยา 2.ม ประสบการณ การท างานว จ ยทางด าน ส ตวว ทยา หร อสาขาเก ยวข องด านส ตวว ทยา 3.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/ส อการสอน ในร ปแบบต าง ๆ 4.ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ - ว ฒ ปร ญญาเอก วท.ด./ ปร.ด. / Ph.D. สาขาว ชา ช วว ทยาส งแวดล อม หร อ สาขาว ชาด านส งแวดล อม (รห สต าแหน ง 30) ม ว ฒ ปร ญญาตร วท.บ. ด านช วว ทยาหร อ สาขาว ชาช วว ทยาส งแวดล อม 2.ม ประสบการณ การท างานว จ ยทางด าน ส งแวดล อม 3.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/ส อการสอน ในร ปแบบต าง ๆ 4.ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาฟ ส กส / ฟ ส กส ประย กต / สาขาเก ยวข อง ได แก ธรณ ฟ ส กส / ว สด ศาสตร / เทคโนโลย น วเคล ยร / พล งงาน / อ เล กทรอน กส (รห สต าแหน ง 31) ม ว ฒ ปร ญญาตร วท.บ.(ฟ ส กส ) หร อ วท.บ. (ฟ ส กส ประย กต ) 2.ม ความร ในว ชาช พเก ยวข องก บการสอนสาขา ฟ ส กส ประย กต 3.ม ประสบการณ ว จ ยทางด านฟ ส กส ประย กต หร อ สาขาเก ยวข อง 4.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/ส อการสอน ในร ปแบบต างๆ ได 5.จะพ จารณาเป นกรณ พ เศษหากม ความร ความสามารถในการใช ภาษาอ งกฤษอย ในระด บด ถ งด มาก/ม ประสบการณ การสอนฟ ส กส ในระด บ มหาว ทยาล ย/ม ประสบการณ การท าว จ ยร วมก บ ภาคอ ตสาหกรรม

13 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน 6 คณะว ทยาศาสตร - ว ฒ ปร ญญาเอก และเทคโนโลย ในประเทศหร อต างประเทศ (ต อ) สาขาว ชา สถ ต /สถ ต ประย กต / คณ ตศาสตร ประก นภ ย/การ ประก นภ ย/คณ ตศาสตร ประย กต (เน นการประย กต ทางด านสถ ต หร อการประก นภ ย) (รห สต าแหน ง 32) เลขบรรจ 1.ม ประสบการณ การท างานว จ ยทางด านสถ ต สถ ต ประย กต การประก นภ ยหร อคณ ตศาสตร ประก นภ ย (น บรวมการท าว ทยาน พนธ /การค นคว า อ สระ) 2.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/งานต พ มพ วารสารทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/ส อการสอน ในร ปแบบต าง ๆ (น บรวมการท าว ทยาน พนธ / การค นคว าอ สระ) 3.ม ความร ในว ชาช พเก ยวข องก บการสอนหร อ ม ประสบการณ การสอนในสถาบ นอ ดมศ กษา จะพ จารณาเป นพ เศษ 4.ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ ในประเทศหร อต างประเทศ สาขาสถ ต /สถ ต ประย กต /การ ประก นภ ย/คณ ตศาสตร ประก นภ ย (รห สต าแหน ง 33) ม ว ฒ ปร ญญาตร สาขาว ชาสถ ต /สถ ต ประย กต / การประก นภ ย/คณ ตศาสตร ประก นภ ย 2.ม ประสบการณ การท างานว จ ยหร อว ทยาน พนธ หร อการค นคว าอ สระทางด านสถ ต สถ ต ประย กต การประก นภ ยหร อคณ ตศาสตร ประก นภ ย (น บรวมการท าว ทยาน พนธ /การค นคว าอ สระ) 3.สามารถผล ตผลงานทางว ชาการ/หน งส อ/ต ารา/ ส อการสอนในร ปแบบต าง ๆ (น บรวมการท า ว ทยาน พนธ /การค นคว าอ สระ) 4.ม ความร ในว ชาช พเก ยวข องก บการสอนและ/ หร อม ประสบการณ การสอนในสถาบ นอ ดมศ กษา จะพ จารณาเป นพ เศษ 5.ม ความสามารถในการส อสารด วยภาษาอ งกฤษ

14 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน 7 คณะว ศวกรรมศาสตร (จ านวน 6 ) สาขาว ศวกรรมไฟฟ า (รห สต าแหน ง 34) - ว ฒ ปร ญญาเอก วศ.ด. / Ph.D. สาขาว ศวกรรมไฟฟ า /ระบบ ควบค ม (รห สต าแหน ง 35) เลข ม ประสบการณ การท างานหร อการสอนใน สถาบ นอ ดมศ กษา เก ยวก บระบบควบค มอ ตโนม ต ในงานด านว ศวกรรมไฟฟ า อาท เช น ระบบ ควบค ม PLC ระบบตรวจร ด านกล องตรวจสอบ ระบบ เป นต น การควบค มกระบวนการในงาน อ ตสาหกรรม ม ความเช ยวชาญ การประย กต ใช เทคโนโลย ท นสม ยในการว จ ยและงานนว ตกรรม หร อ ส งประด ษฐ ทางว ศวกรรมไฟฟ า จะพ จารณา เป นพ เศษ ว ศวกรรมอ ตสาหการ / การจ ดการว ศวกรรม (รห สต าแหน ง 36) ม ว ฒ วศ.บ. ว ศวกรรมอ ตสาหการ 2. ม ว ฒ วศ.ม. ว ศวกรรมอ ตสาหการ หร อ การจ ดการว ศวกรรม หร อ สาขาเก ยวข อง 3. ม ประสบการณ ในการท าว จ ยและม ประสบการณ ในด านการจ ดการภาคอ ตสาหกรรม อย างน อย 5 ป 4. หากผ านการฝ กอบรมทางด านการเพ มผลผล ต, ISO 9000, ความปลอดภ ย จะได ร บการพ จารณา เป นพ เศษ

15 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน 7 คณะว ศวกรรมศาสตร (ต อ) -ว ฒ ไม ต ากว าปร ญญาโท สาขาว ศวกรรมเกษตร/ ว ศวกรรมเคร องกล/ว ศวกรรม เคร องจ กรกลเกษตร หร อสาขา ทางด านว ศวกรรมศาสตร เก ยวข อง (รห สต าแหน ง 37 ) เลข ม ว ฒ ปร ญญาตร วศ.บ.ว ศวกรรมเกษตร / ว ศวกรรมเคร องจ กรกลเกษตร / ว ศวกรรมเคร องกล /ว ศวกรรมหล งการเก บเก ยว และแปรสภาพ, 2. ม ว ฒ ปร ญญาโท ทางด านว ศวกรรมเกษตร ว ศวกรรมเคร องกล / ว ศวกรรมเคร องจ กรกล เกษตร 3.ผ สม ครม ค ณว ฒ ปร ญญาโทต องม ประสบการณ สอนหร อประสบการณ ในการ ท างานในสาขาเก ยวข อง 4.ม ประสบการณ ในการท าว จ ยด านว ศวกรรม เกษตร จะพ จารณาเป นพ เศษ วศ.ม. / วศ.ด. สาขา ว ศวกรรมไฟฟ า /ว ศวกรรม อ เล กทรอน กส และว ศวกรรม โทรคมนาคม หร อสาขาอ นๆ เก ยวข อง (รห สต าแหน ง 38 ) ม ว ฒ ปร ญญาตร วศ.บ.และ วศ.ม. 2.ม ประสบการณ ด านว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรม อ เล กทรอน กส และโทรคมนาคม 3.ม ความช านาญทางด านว จ ย นว ตกรรมและ ส งประด ษฐ ทางว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรม อ เล กทรอน กส และโทรคมนาคมหร ออ นๆ เก ยวข องจะพ จารณาเป นกรณ พ เศษ

16 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 8 คณะศ ลปกรรมศาสตร (จ านวน 2 ) ม ว ฒ ปร ญญาตร ทางด านออกแบบ - ว ฒ ไม ต าว าปร ญญาโท สาขาว ชาออกแบบน เทศศ ลป หร อ สาขาเก ยวข องก บออกแบบ น เทศศ ลป (รห สต าแหน ง 39) น เทศศ ลป 2. ม ประสบการณ การสอนใน สถาบ นอ ดมศ กษาหร อประสบการณ การท างานในสาขาเก ยวข อง 3.ถ าม ความสามารถพ เศษ ด งต อไปน 3.1 ออกแบบภาพยนตร เอน เมช น 3.2 ออกแบบเว บไซต 3.3 ต ดต อภาพยนตร จะได ร บการพ จารณาเป นพ เศษ - ว ฒ ไม ต ากว าระด บปร ญญาโท ทางด านดนตร ไทย สาขาว ชา ด ร ยางค ไทย ด ร ยางคศ ลป ไทย ดนตร ศ กษา ดนตร ว ทยา มาน ษย ด ร ยางคว ทยา หร อ สาขาว ชาอ นๆ ภายใต ค ณว ฒ เก ยวข องก บดนตร ไทย (รห สต าแหน ง 40) ม ว ฒ ปร ญญาตร ทางการศ กษา สาขาว ชาด ร ยางค ไทย ด ร ยางคศ ลป ไทย ดนตร ไทย ดนตร ศ กษา หร อสาขาอ น ๆ ภายใต ค ณว ฒ เก ยวข องก บดนตร ไทย เคร องม อปฏ บ ต เอก ค อ จะเข 2. ม ประสบการณ ทางด านว ชาช พ เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน ดนตร 3. ม ความสามารถพ เศษในด านดนตร พ นบ าน ค ตศ ลป ไทย การประพ นธ เพลงไทย ฯลฯ

17 ล าด บ 9 คณะศ ลปศาสตร (จ านวน 9 ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน สาขาว ชาการว จ ย / ส งคมศาสตร /การว จ ยทางส งคม/ส งคมว ทยา มาน ษยว ทยา/ประชากร/ การพ ฒนาส งคม/พฤต กรรมศาสตร / พฤต กรรมศาสตร ประย กต / การว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร (รห สต าแหน ง 41) เลข ม ว ฒ ปร ญญาตร ด าน ส งคมศาสตร 2.หากม ประสบการณ ในการ สอนด านส งคมศาสตร ระด บ ปร ญญาตร ข นไป และม ประสบการณ ในการท าว จ ย ได ร บท นสน บสน นจาก หน วยงานต าง ๆ (ไม ใช ว ทยาน พนธ ) จะได ร บการ พ จารณาเป นพ เศษ ทางด านภาษาจ น/ การสอนภาษาจ น/การสอนภาษาจ นในฐานะ ภาษาต างประเทศ/ภาษาศาสตร ภาษาจ น/ วรรณคด จ น/การแปลภาษาจ นและภาษาไทย/ ภาษาจ นเช งว ฒนธรรม/การส อสารภาษาจ น เช งธ รก จ/ภาษาศาสตร ประย กต ด านการสอน ภาษาจ น/สาขาอ นเก ยวข องก บภาษาจ น (รห สต าแหน ง 42) ม ว ฒ ปร ญญาตร /ปร ญญาโท ระด บใดระด บหน งหร อมากกว า ในสาขาเป ดร บสม ครด งกล าว 2.กรณ ผ สม ครส ญชาต จ น/ เจ าของภาษา นอกจาก ตามข อ 1. แล ว ต องม ประสบการณ การสอนภาษาจ น มาแล วอย างน อย 3 ป

18 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 10 คณะศ ลปศาสตร (ต อ) สาขาว ชาภาษาญ ป น / การสอน ภาษาญ ป น /ภาษาและวรรณคด ญ ป / นวรรณคด ญ ป น / ภาษาญ ป นเช งว ฒนธรรม / ภาษาศาสตร ภาษาญ ป น / การส อสารภาษาญ ป นเช งธ รก จ / การสอนภาษาญ ป นในฐานะภาษา ต างประเทศ / ญ ป นศ กษา / ภาษาศาสตร ประย กต ด านการสอน ภาษาญ ป น /การแปลภาษาญ ป น และไทย (รห สต าแหน ง 43) 1. ผ สม ครว ฒ ปร ญญาเอกต อง ม ว ฒ ปร ญญาตร และปร ญญาโทด าน ภาษาญ ป น 2. ผ สม ครว ฒ ปร ญญาโทต องม ว ฒ ปร ญญาตร ด านภาษาญ ป น 3. ม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน 4. ผ สม ครเป นเจ าของภาษา (native speaker) ต องจบปร ญญาตร และ ม ประสบการณ การสอนภาษาญ ป น มาแล วไม น อยกว า 1 ป สาขาว ชาการท องเยว / การจ ดการการท องเยว / การจ ดการการท องเยวและการ โรงแรม / การจ ดการการบร การ และการท องเยว / การจ ดการ อ ตสาหกรรมบร การและการ ท องเยว / การจ ดการท องเยว แบบบ รณาการ / การจ ดการการ บ น /Logistics Management / ผ จบไม ต ากว าปร ญญาโทจาก ต างประเทศ ด าน Tourism, Tourism Management, Tourism and Hospitality Management, /Event Management (รห สต าแหน ง 44) ม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน 2.สามารถส อสารภาษาอ งกฤษได ใน ระด บด จะได ร บการพ จารณาเป นกรณ พ เศษ

19 ล าด บ 10 คณะศ ลปศาสตร (ต อ) หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน สาขาว ชาการโรงแรม/การจ ดการ การโรงแรม/ การจ ดการการ โรงแรมและการท องเยว / การจ ดการการท องเยวและการ โรงแรม / การจ ดการการบร การ และการท องเยว /การจ ดการ อ ตสาหกรรมบร การและ การท องเยว / การจ ดการโรงแรม และภ ตตาคาร /Logistics Management / ผ จบไม ต ากว า ปร ญญาโทจากต างประเทศ ด าน Hospitality,International Hospitality and Management, /Hotel and Restaurant Management/ Catering and Hospitality Management/Event management (รห สต าแหน ง 45) เลข ม ประสบการณ ด านว ชาช พเป น ประโยชน ต อการเร ยนการสอน 2. สามารถส อสารภาษาอ งกฤษได ในระด บด จะได ร บการพ จารณาเป นกรณ พ เศษ

20 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 11 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร (จ านวน 5 ) ทางด านสถาป ตยกรรมภายใน / ม ณฑนศ ลป / ออกแบบตกแต ง ภายใน / สถาป ตยกรรม หร อ สาขาว ชาอ นๆเก ยวข องก บ สถาป ตยกรรมภายใน หร อการ ตกแต งภายใน (รห สต าแหน ง 46) **ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร - สถ.บ. (สถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต) สาขาว ชาสถาป ตยกรรมภายใน / สถาป ตยกรรม หร อ - ศ.บ. (ศ ลปบ ณฑ ต) สาขาม ณฑนศ ลป /การออกแบบตกแต งภายใน /การ ออกแบบภายใน /ออกแบบภายใน หร อ - ศป.บ. (ศ ลปบ ณฑ ต) สาขาการ ออกแบบตกแต งภายใน /การออกแบบ ภายใน หร อ - สน.บ. (สถาป ตยกรรมภายในบ ณฑ ต) สาขาสถาป ตยกรรมภายใน หร อ -หากม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ สถาป ตยกรรมควบค ม จะพ จารณาเป นพ เศษ ***ว ฒ การศ กษาของผ สม ครต องม ว ฒ ปร ญญาตร หร อปร ญญาโท อย างใด อย างหน งเป นสถาป ตยกรรมภายใน/ การออกแบบตกแต งภายใน / การออกแบบภายใน/,ออกแบบภายใน

21 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน 12 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย (จ านวน 2 ) สาขาการแพทย แผนไทยประย กต (รห สต าแหน ง 47) สาขาเภส ชภ ณฑ (รห สต าแหน ง 48) เลข ม ใบประกอบว ชาช พสาขาการแพทย แผนไทยประย กต -ม ประสบการณ เป นประโยชน ต อ การเร ยนการสอน ม ใบประกอบว ชาช พสาขาการแพทย แผนไทยประย กต -ม ประสบการณ เป นประโยชน ต อ การเร ยนการสอน

22 ล าด บ หน วยงาน ค ณว ฒ /สาขาว ชา จ านวน เลข 1 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ภาคว ชาการศ กษา - ว ฒ ปร ญญาเอก สาขาว ชา การบร หารการศ กษา / การบร หารการศ กษา และภาวะผ น า / การจ ด การการศ กษา / ม ว ฒ ปร ญญาตร และ ปร ญญาโท ทางการศ กษา - ถ าม ประสบการณ ด านการ บร หาร จะได ร บการ พ จารณาเป นพ เศษ

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา คณะคร ศาสตร หล กส ตรภาษาไทย คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย) ปร ญญาตร 5 ป 447 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาพ เศษ) ปร ญญาตร 5 ป 105 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกคณ ตศาสตร )

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3) ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)...... ด วยมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ เป นผ ปฏ บ ต งาน ในตาแหน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร...

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร... ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษาสายสน บสน น คร งท ๙/๒๕๕๓ ----------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล เพ อสอบค ดเล อกเป น เจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร

หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา โครงสร างหล กส ตร หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตรไม น อยกว า 139 หน วยก ต โดยม ส ดส วนหน วยก ตแต ละหมวดว ชาและแต ละกล มว ชา ด งน 1. หมวดว ชาการศ กษาท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

43 ค ม อการศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2554

43 ค ม อการศ กษาระด บปร ญญาตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2554 หล กส ตรว ทยาการสารสนเทศบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2552) ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ว ทยาการสารสนเทศบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ Bachelor of Information Science Program

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 516 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาเทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ม เจตคต ท ด ต อการใช เทคโนโลย และนว ตกรรมการศ กษา 2. เพ อให สามารถเล อกใช และจ ดระบบการใช

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาน กศ กษา แบ งพ นท ตามคณะต างๆ พ นท สงขลา ท ครอบคล มท ง 4 ด าน

บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาน กศ กษา แบ งพ นท ตามคณะต างๆ พ นท สงขลา ท ครอบคล มท ง 4 ด าน บร การด านกายภาพท เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาน กศ กษา แบ งพ นท ตามคณะต างๆ พ นท สงขลา ท ครอบคล มท ง 4 ด าน 1. ด านห องเร ยน ภาพรวมมหาว ทยาล ยฯ 2. ด านห องปฏ บ ต การ ภาพรวมมหาว ทยาล ยฯ 3.

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบส ารวจข อม ลผ ส าเร จการศ กษา

แบบส ารวจข อม ลผ ส าเร จการศ กษา แบบส ารวจข อม ลผ ส าเร จการศ กษา (ส าหร บสถานศ กษา) ก. ข อม ลพ นฐานของสถานศ กษา เลขท แบบสอบถาม ป ข อม ลเฉพาะสถานศ กษา รห ส ล กษณะการผล ตบ คลากรในสถานศ กษา รห ส 1. ช อสถานศ กษา 13. ม ธยมศ กษาตอนต น 14.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลประเภทล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลประเภทล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ๒๒๐ / ๒๕๕๐ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลประเภทล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ด วย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ม ความประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบประเม นบ คลากรสายว ชาการ

ค ม อการใช งาน ระบบประเม นบ คลากรสายว ชาการ ค ม อการใช งาน ระบบประเม นบ คลากรสายว ชาการ ความเป นมา เพ อให การปฏ บ ต ราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและม การเก บบ นท กข อม ล เพ อเป นหล กฐานใน การข นค าจ างของพน กงานจ งต องม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ตาแหน งท ๑ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารท วไป

ตาแหน งท ๑ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารท วไป เอกสารหมายเลข ๑ ล กษณะงานท ปฏ บ ต ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง หล กส ตรและว ธ การสอบความร ความสามารถท ใช เฉพาะตาแหน ง ตาแหน งท ๑ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารท วไป ปฏ บ ต งานท ยากพอสมควรจนถ งค อนข างยากมากภายใต การแนะน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต

ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต ระด บผ จ ดกำร ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต 1. ผ จ ดกำรฝ ำยจ ดซ อ -ชาย/หญ ง - ร บผ ดชอบงานด านการจ ดซ อและตรวจสอบกระบวนการในการ 1 อ ตรา -ปร ญญาตร สาขาบร หารธ รก จ หร อท เก ยวข อง จ ดซ อส นค

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ประกาศโรงพยาบาลราชว ถ เร อง ขยายเวลาร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน ๑ อ ตรา ตาแหน งน กทร พยากรบ คคล ๑ อ ตรา ตาแหน งเจ าหน าท บร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บรรณาน กรมหน งส อใหม ประจ าเด อน เมษายน 2554 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกร ก

บรรณาน กรมหน งส อใหม ประจ าเด อน เมษายน 2554 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกร ก บรรณาน กรมหน งส อใหม ประจ าเด อน เมษายน 2554 ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเกร ก เกร กเก ยรต พ พ ฒน เสร ธรรม. การคล งว าด วยการจ ดสรรและการกระจาย. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, 2541. (336 ก257ก) การคล ง /

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ๑ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เร อง การร บสม ครเข าศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕8 ป การศ กษา ๒๕๕8 น มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ได เป ดร บสม ครและค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา หล กส

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information