แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แบบรายงานผลการแข งข น ท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนป 2555"

Transcription

1 1 AM1 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดเอก) ระด บช น 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM1 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กชายเม องแมน บรรเทา นายวรเชษฐ แก วสถ ตย มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 AM11 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ซออ ) ระด บช น ป เด กหญ งส ร นภา เวชกร นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

2 ท รห ส การแข งข นเด ยวดนตร ไทย ช อก จกรรม (ซออ ) ระด บช น ป.1-6 n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 AM13 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (จะเข ) ระด บช น ป เด กหญ งกนกวรรณ พ นธ ไม นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

3 ลงช อ...ประธานกรรมการ

4 1 AM15 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ข ม 7 หย อง) ระด บช น 1 เด กหญ งป ยะนาถ ค หา นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ป.1-6 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

5 1 AM17 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ขล ยเพ ยงออ) ระด บช น 1 เด กหญ งปาร ฉ ตร สมอแข ง นางวรรณร ตน พรจร ลส ทธ ก ล บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ป.1-6 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

6 1 AM18 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ขล ยเพ ยงออ) ระด บช น 1 เด กชายจ รว ฒน พ ทธ ศ กด แสง พายร กพงศ น สย นท บ านว งม วง 10ว งม วง ม.1-3 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

7 1 AM19 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ข บร องเพลงไทย) 1 เด กหญ งแพรภ รมย เร อนสว สด นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ระด บช น ป.1-6 ประเภท เด ยว ลงช อ...ประธานกรรมการ

8 1 AM21 การแข งข นวงดนตร ไทย (วงเคร องสายวงเล ก) 8-9 เด กหญ งณฐร ตน ส กขา นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM21 ระด บช น ป.1-6 ประเภทท ม 8-9 คน เด กหญ งแพรภ รมย เร อนสว สด นางอร ณ ดรหลาบคา 04เม องไผ 3 AM21 เด กหญ งกนกวรรณ พ นธ ไม นางสาวย วด ส ตนาโด 04เม องไผ 4 AM21 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งส ร นภา เวชกร 04เม องไผ 5 AM21 เด กหญ งปาร ฉ ตร สมอแข ง 04เม องไผ 6 AM21 เด กหญ งชน ดา เสนาจอหอ 04เม องไผ 7 AM21 เด กชายธนพล จ นทะวงษา 04เม องไผ

9 8 AM21 เด กชายจ ระว ฒน ป ญญะ 04เม องไผ 9 AM21 เด กชายวรรณกร เจร ญศร 04เม องไผ 1 AM23 การแข งข นดนตร ไทย(วงป พาทย ไม นวมผสมเคร องสาย 15 เด กหญ งณฐร ตน ส กขา นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM23 เคร องเด ยว) ระด บช น ป.1-6 ประเภทท ม 15 คน เด กหญ งแพรภ รมย เร อนสว สด นางอร ณ ดรหลาบคา 04เม องไผ 3 AM23 เด กหญ งกนกวรรณ พ นธ ไม นางสาวย วด ส ตนาโด 04เม องไผ 4 AM23 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งส ร นภา เวชกร 04เม องไผ

10 5 AM23 เด กหญ งปาร ฉ ตร สมอแข ง 04เม องไผ 6 AM23 เด กหญ งชน ดา เสนาจอหอ 04เม องไผ 7 AM23 เด กหญ งวรรณกร เจร ญศร 04เม องไผ 8 AM23 เด กหญ งเปรมร ศม ม หา 04เม องไผ 9 AM23 เด กหญ งเสาวล กษณ โภคา 04เม องไผ 10 AM23 เด กชายจ ระว ฒน ป ญญะ 04เม องไผ 11 AM23 เด กชายโชคอน นต อ ากลาง 04เม องไผ 12 AM23 เด กชายธนพล จ นทะวงษา 04เม องไผ 13 AM23 เด กชายนฤบด นทร อ นทราชา 04เม องไผ 14 AM23 เด กชายธ ระพล โสถ 04เม องไผ 15 AM23 เด กชายว ศวะ ค มตะบ ตร 04เม องไผ 1 AM3 การแข งข นเด ยวดนตร ไทย (ระนาดท ม) ระด บช น ป เด กหญ งเสาวล กษณ โภคา นางอร ณ ดรหลาบคา บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

11 ท รห ส การแข งข นเด ยวดนตร ไทย ช อก จกรรม (ระนาดท ม) ระด บช น ป.1-6 n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ 2 AM3 ประเภท เด ยว เด กชายน ต ร ฐ ด พลงาม นายวรเชษฐ แก วสถ ตย มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน ลงช อ...ประธานกรรมการ

12 1 AM31 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (ชาย) ระด บช น ป.1-6 เด กชายว ศ ษฐ ไชยศ ลา นางนฤมล บ ณยร ตพ นธ 1.โรงเร ยนช มชนโนนแสนส ข 01ชนบท 2 AM31 ประเภท เด ยว 1 เด กชายธ ระว ฒ ม ส กะพ นธ นางส มาล กงเพชร บ านหนองสะแบงฯ 02ภ ระงา 3 AM31 1 เด กชายภ ร ภ ทร ม ลหล า นางสาวฉว วรรณ ใจกล า โนนพะยอมพ ทยไพศาล 03โนนพะยอมว งแสง 4 AM31 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายทนงศ กด ท ายร กษ นายว โรจน เปรมชยก ล บ านเก ง 04เม องไผ 5 AM31 1 เด กชายกฤษ ว ฒน แสงหาร นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM31 1 เด กชาย ศ รโรจน ม ลหอม นายสายยมพร พ ท กษ บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 7 AM31 1 เด กชายเอกร นทร ข มด วง นายพ ทธ พงษ สมศร ใส บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 8 AM31 1 เด กชายว ฒ ช ย โม วงษ นางก ตต กา คาส แก ว บ านขามป อม 08บ านลานป าปอ 9 AM31 1 เด กชายมน ส ดวงมาลา นายธาน นทร ศร น อย นาเส ยวโคกสว าง 09ปราสาทเป อยน อย 10 AM31 1 เด กชายสหร ฐ เทพน าเท ยง นางมลฤด อ นช น บ านห วยโป ง 10ว งม วง 11 AM31 1 เด กชายช นว ตร เพ ยช น นางณ ฐยา แพงเพ ง บ านโจด 11เม องม ญจา 12 AM31 1 เด กชายอภ ส ทธ คางาม นางนภาภรณ วรรณพงษ บ านม ลต น 12สวนหม อน 13 AM31 1 เด กชายพ นธกานต แสนสระ นางสว างจ ต หมอกไชย บ านห วยฮวก 14โพนเพ ก 14 AM31 1 เด กชายจ รเมธ ส นแสง นางสมประสงค ช ยอ นทร ร.ร.บ านท าสวรรค 15ท าศาลา 15 AM31 1 เด กชายส รศ กด สอนใจม น นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 16 AM31 1 เด กชายปฐมพร อ อนละออ นายภ เบศ ชนะโชต บ านขามป อมดอนย ง 18นาข า 17 AM31 1 เด กชายเทวฤทธ ไทยทว นายว รพงษ ผาพ มพ อ ดมคงคาค ร เขต 19บ านโคกนาแพง 18 AM31 1 เด กชาย นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 19 AM31 1 เด กชายว รว ฒน นงน ช นายสมพงษ พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 20 AM31 1 เด กชายก ตต น ย พาส ขห ตถ นายดน พนธ เขตคาม ศ กษาสงเคราะห 22โนนสมบ รณ 21 AM31 1 เด กชายภ ม ภ ทร ม ธช มา นางสาวโสภา ต มม โรงเร ยนบ านหนองมะเข อ 23โคกสาราญ 22 AM31 1 เด กชายธนดล แก วจ นทร นางสาวส ก ญญา ป ายนอก เอ ยมไพศาล 24เอกชน

13 1 AM32 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (หญ ง) ระด บช น ป.1-6 เด กหญ งกน ษฐา มะล นายส ทธ ศ กด อ คน จ 1.โรงเร ยนบ านท าม วง 01ชนบท 2 AM32 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งก ลน นท อ ปลา นายธงช ย คาดสน ท มาบตากล าร มเย น 02ภ ระงา 3 AM32 1 เด กหญ งวรรณา พ นธ เกต นางถนอมจ ต แต มช ยภ ม บ านห ล งโนนศ ลา 03โนนพะยอมว งแสง 4 AM32 1 เด กหญ งก ญญาร ตน ม ร จ นทร นางสาวน ศากร ลอกไธสง ประเสร ฐแก วอ ท ศ 04เม องไผ 5 AM32 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งศน ญญา ก จร งเจร ญ คร ว ลาว ลย อ มเถ อน บ านแคนเหน อ 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM32 1 เด กหญ งมณฑา สร อยทอง นางจร ยา หล าส ดา บ านหนองร านหญ าฯ 06บ านไผ เม องเพ ย 7 AM32 1 เด กหญ งว ล ยพร ช ยเม อง นางส จ ตรา ศ ร ปการ บ านศ ลานาโพธ 07เจ าป 8 AM32 1 เด กหญ งลล ตา ส นทา นางก ตต กา คาส แก ว บ านขามป อม 08บ านลานป าปอ 9 AM32 1 เด กหญ งภคพร วงษ แวง นางพ มพ วรา เอ ออภ ว ชร ว งผ อ-ขามป อม 09ปราสาทเป อยน อย 10 AM32 1 เด กหญ งไพร นทร นาร นทร นายว เศษ ยนต ช ย บ านห วยโป ง 10ว งม วง 11 AM32 1 เด กหญ งร กษณาล ส ขบ ตร นางณ ฐยา แพงเพ ง บ านโจด 11เม องม ญจา 12 AM32 1 เด กหญ งส จ ตรา ดงกระโทก นางอ มพร ศร ว ชา บ านกอกป าผ ว ทยา 12สวนหม อน 13 AM32 1 เด กหญ งจ ระภา ภ เมฆ นางอ ญธ ฌาธรณ สร อยพาน บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 14 AM32 1 เด กหญ งนร ศรา เร ยนไธสง นางน ภาพร ป ตาน ว ฒน โนนสวางว ทยาสรรค 14โพนเพ ก 15 AM32 1 เด กหญ งท ศวรรณ หอมโคกค อ นางสมประสงค ช ยอ นทร ร.ร.บ านท าสวรรค 15ท าศาลา 16 AM32 1 เด กหญ งศ ร นยา ไพรพา นางส จ ตตรา ปานเนาว ก ดขอนแก น 16คาแคน 17 AM32 1 เด กหญ งกมลร ตน มะณ ศร นายสมพร แจ งภ เข ยว บ านโคกส งพ ทยาคาร 17โคกนางาม 18 AM32 1 เด กหญ งม ลล กา ส ธรรม นางเพ ญศร คะมาน คม ห วห วยห วฝาย 18นาข า 19 AM32 1 เด กหญ งนร ศรา ผานาค นายว รพงษ ผาพ มพ อ ดมคงคาค ร เขต 19บ านโคกนาแพง 20 AM32 1 เด กหญ งหท ยร ตน แสนสมพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 21 AM32 1 เด กหญ งวราภรณ ป องบ ญจ นทร นายสมพงษ พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 22 AM32 1 เด กหญ งดวงมณ จ งชา 22โนนสมบ รณ

14 23 AM32 1 เด กหญ งณ ฐต ยา ช ยนภ สวรก ล นางเรวรรณ มณ วงษ โรงเร ยนบ านดงหนองเก ยว23โคกสาราญ 24 AM32 1 เด กหญ งกนกวรรณ ผด งก จ นางสาวอ ญชร ตา ห ร ญยะ ม ญจาคร สเต ยน 24เอกชน 1 AM33 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (ชาย) ระด บช น ม เด กชายชาญช ย ด ษฐพ นธ นายอน นต ศร ร กษา บ านห วยแกฯ 02ภ ระงา 2 AM33 ประเภท เด ยว 1 เด กชายว ชร นทร พลายเนาว นายร งสรรค กองคา บ านโนนข า 03โนนพะยอมว งแสง 3 AM33 1 นายอาท ตย ป าส าน นางว เร องรอง ร ป ญญา บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM33 1 เด กชายอภ เชษฐ ร ตนจ ตโกศล นายพ ทธ พงษ สมศร ใส บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 5 AM33 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายธว ชช ย ลาบ ญ นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 6 AM33 1 นายมนตร ทองแย ม นางบ วเง น ท พซ าย บ านโจด 11เม องม ญจา 7 AM33 1 เด กชายทศพล สน นดา นายวรว ฒ บ านหนองแปน 13หนองแปน 8 AM33 1 เด กชายอนาว ณ นนล อชา นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 9 AM33 1 เด กชายว ระพล ธงช ย นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 10 AM33 1 เด กชายธ นวา เถาท พย นางว ร ชดา ส หา บ านว งหว า 21พญาแฮด 11 AM33 1 เด กชายกฤาษ ข ดสาย นายทรงช ย ช มยางส ม โรงเร ยนบ านเล บเง อก 23โคกสาราญ 12 AM34 เด กหญ งป ยร ตน ข นทอง นางร ตนา หม นไธสง 1โรงเร ยนบ านว งเว นก ดหล ม 01ชนบท

15 1 AM34 การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง (หญ ง) ระด บช น ม เด กหญ งส มาล แท นจ นทร ทา นางอรณ ว ร ยะ บ านปอแดง 02ภ ระงา 2 AM34 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งพ ชร ลาอ อน นายร งสรรค กองคา บ านโนนข า 03โนนพะยอมว งแสง 3 AM34 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งป ยฉ ตร ชมพ แดง นางสาววรรษมนตร สมแวง บ านไผ แสงทองประชาสรรค 04เม องไผ 4 AM34 1 เด กหญ งบ วตอง ส งล น คร จ นทณา แป นทอง บ านโคกโก 05แคนเหน อหนองน าใส 5 AM34 1 นางสาวกรรณ กา วรด ษฐวงษ นายส บรรณ แหล ป อง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 6 AM34 1 เด กหญ งส น สา แทนพรม นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 7 AM34 1 เด กหญ งป ยะฉ ตร ปะสาวภา นางสาวส มาล ลาหลง บ านป าปอ 08บ านลานป าปอ 8 AM34 1 เด กหญ งศศ ธร ส งห ทอง นางพ มพ วรา เอ ออภ ว ชว ว งผ อ-ขามป อม 09ปราสาทเป อยน อย 9 AM34 1 เด กหญ งสร ญพร อ อนศร นายเก อก ล ปานา บ านโสกนาค 10ว งม วง 10 AM34 1 เด กหญ งพ กต รว กา ร มช ง นางประด บ โคตรทองหลาง บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 11 AM34 1 เด กหญ งนาตยา สารถ นางพรรณ ส ขประเสร ฐ บ านกอกป าผ ว ทยา 12สวนหม อน 12 AM34 1 เด กหญ งร งท วา แสนบ ญย ง นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 13 AM34 1 เด กหญ งหท ยพร พรหมศร นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 14 AM34 1 เด กหญ งก ณฐมณ สว าง นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 15 AM34 1 เด กหญ งฉ ตรว ไล ส หา นางว ร ชดา ส หา บ านว งหว า 21พญาแฮด 16 AM34 1 เด กหญ งส น สา พ ลทว นายชาญว ทย ชาญประไพร โรงเร ยนบ านเล บเง อก 23โคกสาราญ

16 1 AM35 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (ชาย) ระด บช น ป เด กชายจ รเดช แย มส ข นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM35 ประเภท เด ยว 1 เด กชายปร ชญา บ ญพ ศาล นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM35 1 เด กชายธนกฤษ ส ดโต นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 4 AM35 1 เด กชายจ ระศ กด ปาร กาถาน ง นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 5 AM35 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายเศรษฐโชค เฮ าประมงค นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 6 AM35 1 เด กชายชนก นต โสนาพ น นางประเยาว ป นส วรรณ บ านสวนหม อน 12สวนหม อน 7 AM35 1 เด กชายส เมธ ขวาวงษ นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 8 AM35 1 เด กชายเมษา ส โม นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 9 AM35 1 เด กชายศราว ฒ ส งเก ด นางศ วาพร เทศส หา บ านนางาม 17โคกนางาม 10 AM35 1 เด กชายส น กร ด มโชค นายประด ษฐ พ ส นเท ยะ บ านหนองบ วเย น 18นาข า 11 AM35 1 เด กชาย นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 12 AM35 1 เด กชายว ระว ฒน นงน ช นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 13 AM35 1 เด กชายศ ภส ทธ แสนส ขเล ศ นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ

17 14 AM35 1 เด กชายอมร นทร ทว น นท นางสาวโสภา ต มม โรงเร ยนบ านหนองมะเข อ 23โคกสาราญ 1 AM36 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (หญ ง) ระด บช น ป เด กหญ งชน ดา เสนาจอหอ นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 2 AM36 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งศ ร วรรณ ส ดแล ว นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM36 1 เด กหญ ง พรรษา ธาต ด นางจร ยา หล าส ดา บ านหนองร านหญ าฯ 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM36 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งว ล ยพร ช ยเม อง นางส จ ตรา ศ ร ปการ บ านศ ลานาโพธ 07เจ าป 5 AM36 1 เด กหญ งบ ณฑ ตา ส หะคล ง นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 6 AM36 1 เด กหญ งน ตยา มาอ ดม นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 7 AM36 1 เด กหญ งภาว ณ เพชรสม ย นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 8 AM36 1 เด กหญ งจ รชยา แสงอร าม นายล นดา สามล บ านสวนหม อน 12สวนหม อน 9 AM36 1 เด กหญ งผกามาศ นาอ ดม นางสาวกาฬส น สอนวงษ บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 10 AM36 1 เด กหญ งป ยาพร ประก ง นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน

18 11 AM36 1 เด กหญ งจ ราภรณ ศ ลธรรม นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 12 AM36 1 เด กหญ งบ ษบา ศ ร บาล นางเพ ญศร คะมาน คม ห วห วยห วฝาย 18นาข า 13 AM36 1 เด กหญ งอาท ตญา แก วเกต นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 14 AM36 1 เด กหญ งธ รดา ม ชฌ มา นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 15 AM36 1 เด กหญ งม นา หาหลง นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ 16 AM36 1 เด กหญ งพน ดา เจ อมา นางก งแก ว จาปาหอม โรงเร ยนบ านป าม วง 23โคกสาราญ 17 AM36 1 เด กญ งศศ ธร ชาป ญญา นายจงเสถ ยร อ ณชาต มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน 1 AM37 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (ชาย) ระด บช น ม นายวร ญญ แหล ป อง นายส บรรณ แหล ป อง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 2 AM37 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งก ลยาณ เจ ยงคา นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 3 AM37 1 เด กชายธว ชช ย ลาบ ญ นายบรรจง ส ดงาม บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 4 AM37 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายว นเฉล ม ส ทธ สาร นางอร ณ เช อส ดา บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 5 AM37 1 เด กชายอภ ส ทธ แสนว ง นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 6 AM37 1 เด กชายช ยว ฒน ชอบค า นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน 7 AM37 1 เด กชายยศพล บาล นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

19 1 1 AM38 การแข งข นข บร องเพลงไทยสากล (หญ ง) ระด บช น ม เด กหญ งสายส ดา ช างปร ง คร จ นทณา แปนทอง บ านโคกโก 05แคนเหน อหนองน าใส 2 AM38 ประเภท เด ยว 1 นางสาวอ จฉรา นาคส ก นายส บรรณ แหล ป อง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 3 AM38 1 เด กหญ งส ภาพร ข มด วง นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 4 AM38 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 น.ศ.พาฝ น ส นทรก ล นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ

20 5 AM38 1 เด กหญ งอพ ชญา พงษ อ ดทา นางพ มพ วรา เอ ออภ ว ชว ว งผ อ-ขามป อม 09ปราสาทเป อยน อย 6 AM38 1 เด กหญ งก ลธ ดา บ ญพ ล นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 7 AM38 1 เด กหญ งณ ฐ กา ม ลศร นางสาวท ศน ย พรมสาศ ลป บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 8 AM38 1 เด กหญ งก ลภ ทร สร อยป นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 9 AM38 1 นางสาววรรว ภา ข นนาม นางสาวส พาพร พ นอ น บ านขามป อมราษฎร น ก ล 14โพนเพ ก 10 AM38 1 เด กหญ งกาญจนา แสงคา นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 11 AM38 1 เด กหญ งป ยะดา ท นหา นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน 12 AM38 1 เด กหญ งพ ศม ย จ นวรรณ นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 1 AM39 การแข งข นข บร องเพลงสากล (ชาย) ระด บช น ป เด กชายจ ระว ฒน ป ญญะ นางอรสา เวชกร บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ ประเภท เด ยว

21 ท รห ส การแข งข นข บร องเพลงสากล ช อก จกรรม (ชาย) ระด บช น ป.1-6 n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ 2 AM39 ประเภท เด ยว 1 เด กชายส ทธ ช ย อน ศร นางส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM39 1 เด กชายธนกฤษ ส ดโต นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 4 AM39 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายกรเทพ พ ลไธสงค นายธาน นทร ศร น อย นาส ยวโคกสว าง 09ปราสาทเป อยน อย 5 AM39 1 เด กชาย ธ ระว ชญ ชาวนาฮ นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

22 1 AM40 การแข งข นข บร องเพลงสากล (หญ ง) ระด บช น ป เด กหญ งส พ ตรา สายศร นางสาวธ นยพร ทศค ย ช มชนบ านไผ ย งยงอ ท ศ 04เม องไผ 2 AM40 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งศ ร ประภา บ ญเร อน คร ว ลาว ลย อ มเถ อน บ านแคนเหน อ 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM40 1 เด กหญ ง ณ ฐนร มณ วงษ นางจร ยา หล าส ดา บ านหนองร านหญ าฯ 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM40 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งบ ณฑ ตา ส หะคล ง นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 5 AM40 1 เด กหญ งปน ดา ป สสาวะเน นายธาน นทร ศร น อย นาส ยวโคกสว าง 09ปราสาทเป อยน อย 6 AM40 1 เด กหญ งน ตยา มาอ ดม นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 7 AM40 1 เด กหญ งวช รธาร ศร เสมอ นางนฤมล ส นเพ ง บ านกอกป าผ ว ทยา 12สวนหม อน 8 AM40 1 เด กหญ งญาดา ประช มช ย นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 9 AM40 1 เด กหญ งจาร วรรณ ม ลปลา นางจร ส มะณ พ นธ บ านม ลนาค 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 10 AM40 1 เด กหญ งประภ สสร เสร มจ นทร นายเสวก ถาล บ านขอนส กร ฐราษฎร บาร ง21พญาแฮด 11 AM40 1 เด กหญ งอาท ต ยา ภมร นายดน พนธ เขตคาม ศ กษาสงเคราะห 22โนนสมบ รณ 12 AM40 1 เด กหญ งศศ ธร ชาป ญญา นายจงเสถ ยร อ ณชาต มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน

23 1 AM41 การแข งข นข บร องเพลงสากล (ชาย) ระด บช น ม นายอภ ส ทธ คาม ข นายส รช ย พ มว ง บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 2 AM41 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ ง ก ณฐมณ สว าง นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย ลงช อ...ประธานกรรมการ

24 1 AM42 การแข งข นข บร องเพลงสากล (หญ ง) ระด บช น ม.1-3 นางสาวมณ มาลา ดวงจาปา นายม งศ ษฎ พ มพ วงษ 1โรงเร ยนบ านว งเว นก ดหล ม 01ชนบท 2 AM42 ประเภท เด ยว 1 นางสาวกรรณ กา วรด ษฐวงษ นางกอบก ล สก ลแพทย บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 3 AM42 1 เด กหญ งส ภาภรณ ข มด วง นางจ ร ชญา ยอดส วรรณ บ านป าง วหนองฮ 07เจ าป 4 AM42 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งก ต ญา สมน าคา นางส มาล ลาหลง บ านป าปอ 08บ านลานป าปอ 5 AM42 1 เด กหญ งก ลธ ดา บ ญพ ล นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 6 AM42 1 เด กหญ งณ ฐ กา ม ลศร นางสาวท ศน ย พรมสาศ ลป บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 7 AM42 1 เด กหญ งว นว สาข ชนละไพ นางอร ณ เช อส ดา บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 8 AM42 1 เด กหญ งกาญจนา แสงคา นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 9 AM42 1 เด กหญ งช ต มา ร ปพรม นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

25 1 AM43 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (ชาย) ระด บช น ป. 1 เด กชายเมธาน นท ชมถนอม นายมงคล งามใจ บ านห นแฮด 02ภ ระงา 2 AM ประเภท เด ยว 1 เด กชายช ยธว ช คาอ นายคาม ส งฆะพ นธ บ านห วยยางประชาสรรค 03โนนพะยอมว งแสง 3 AM43 1 เด กชายวรรณกร เจร ญศร นางสาวย วด ส ตนาโด บ านหนองล มพ ก 04เม องไผ 4 AM43 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายกฤษ ว ฒน แสงหาร คร ส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 5 AM43 1 เด กชาย ณภ ทร แหล ป อง นางวงเวช ผ วขาว บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 6 AM43 1 เด กชายส ธว ช แสงผ ย นางสาวธน ชา หาย กวงษ บ านสว าง 07เจ าป 7 AM43 1 เด กชายปร ชา ก ลวงศ นางก ตต กา คาส แก ว บ านขามป อม 08บ านลานป าปอ 8 AM43 1 เด กชายปณ ธาน สงเม อง นางสาวน นท นภ ส พลจ า ห นฮาวลาว งช 09ปราสาทเป อยน อย 9 AM43 1 เด กชายม นทดา ตะล ศ นย นางสาวอมร ส นาอาจ บ านโสกนาค 10ว งม วง 10 AM43 1 เด กชายณ ฐกานต ก อนแพง นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 11 AM43 1 เด กชายไกรสร เอ นม เช อ นางสาวกาฬส น สอนวงษ บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 12 1 เด กชายธ รพ ฒน ช างค ณ นางน ภาพร ป ตาน ว ฒน โนนสวางว ทยาสรรค 14 โพนเพ ก 13 AM43 1 เด กชายปณว ตร หมอกต ายซ าย นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 14 AM43 1 เด กชายอนาว ณ นนล อชา นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 15 AM43 1 เด กชายอภ ส ทธ เพ งจางค นายประด ษฐ พ ส นเท ยะ บ านหนองบ วเย น 18นาข า 16 AM43 1 เด กชายดารากร อ งศร คราม นายอลงกต ต งตระก ล ดอนหม 19บ านโคกนาแพง

26 17 AM43 1 เด กชายพลากร ลาวรรณ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 18 AM43 1 เด กชายด ส ต ท มส ด นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 19 AM43 1 เด กชายท วากร อ พลเถ ยร นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ 20 AM43 1 เด กชายเร องโรจน เหล านกช ม นางสาวโสภา ต มม โรงเร ยนบ านหนองมะเข อ 23โคกสาราญ 1 AM44 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (หญ ง) ระด บช น เด กหญ งศศ ธร จ นทะล อ นางนฤมล บ ณยร ตพ นธ 1.โรงเร ยนช มชนโนนแสนส ข 01ชนบท 2 AM44 ป.1-6 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งศ ภ กา วรรณโพธ นางจาร วรรณ มะล มาศ บ านปอแดง 02ภ ระงา 3 AM44 1 เด กหญ งว ภาวด อ ปน นท นางน ชร ย ฮามพ ท กษ บ านโนนข า 03โนนพะยอมว งแสง 4 AM44 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กหญ งจ รน นท โพธ เล นางลาดวน พลบาร ง บ านไผ ประถมศ กษา 04เม องไผ 5 AM44 1 เด กหญ งจ รวรรณ ม เค ง คร ว ลาว ลย อ มเถ อน บ านแคนเหน อ 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM44 1 เด กหญ ง สาร สา แหล ป อง นางร ชน เชาระกา บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 7 AM44 1 เด กหญ งน รชา จ าบาล นายช ยชาญ ศร ร งเร อง บ านภ เหล ก 07เจ าป 8 AM44 1 เด กหญ งอ ไรวรรณ ส บศร นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 9 AM44 1 เด กหญ งเฟรมม กา ดงเส อ นางสาวน นท นภ ส พลจ า ห นฮาวลาว งช 09ปราสาทเป อยน อย 10 AM44 1 เด กหญ งน ตยา มาอ ดม นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 11 AM44 1 เด กหญ งท วาร ตน เกต แก ว นายส รศ กด ธาดา บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 12 AM44 1 เด กหญ งอร สรา ส วรรณหงษ นายล นดา สามล บ านสวนหม อน 12สวนหม อน

27 13 AM44 1 เด กหญ งอรปร ญา ส งคะคา นางจงร ก เร องผ ง บ านหนองแปน 13หนองแปน 14 เด กหญ งปว ณา ร กษาภ กด นางน ภาพร ป ตาน ว ฒน โนนสวางว ทยาสรรค 14โพนเพ ก 15 AM44 1 เด กหญ งออมชล ประด บ นายสะอาด ห นตะ ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 16 AM44 1 เด กหญ งเกวล น ออ นอ เทน นางทองป น สอนเอ ยม น อยกลางคาแคนเหน อ 16คาแคน 17 AM44 1 เด กหญ งมน สชนก ส โพนเพ ก นางส ภาดา คงถาวร บ านหนองสองห อง 17โคกนางาม 18 AM44 1 เด กหญ งอ ญชล ร ตน ช เช ด นายประด ษฐ พ ส นเท ยะ บ านหนองบ วเย น 18นาข า 19 AM44 1 เด กหญ งอาท ตย ต ยา เตชะ นายว รพงษ ผาพ มพ อ ดมคงคาค ร เขต 19บ านโคกนาแพง 20 AM44 1 เด กหญ งจ ฬาล กษณ ก ลจ นทร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 21 AM44 1 เด กหญ งอร สรา สายจ นทร นางปว ณา พงษ พ นนา ขามป อมประชาน ก ล 21พญาแฮด 22 AM44 1 เด กหญ งตร เนตร ลาภโชค นางพรชนก อ พลเถ ยร หนองขามสมบ รณ 22โนนสมบ รณ 23 AM44 1 เด กหญ งณ ฐธ ดา ช ยนภ สวรก ล นางเรวรรณ มณ วงษ โรงเร ยนบ านดงหนองเก ยว23โคกสาราญ 24 AM44 1 เด กหญ งธ ต กาญจน ไข ม ก นายจงเสถ ยร อ ณชาต มหาไถ ศ กษาบ านไผ 24เอกชน 1 AM45 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (ชาย) ระด บช น ม. 1 เด กชายช ตพล ช ดหน นางสาววรรษมนตร สมแวง บ านไผ แสงทองประชาสรรค 04เม องไผ 2 AM ประเภท เด ยว 1 เด กชาย ชนาย ทธ แหล ป อง นางจ นทราวรรณ พ นทา บ านท งมน 06บ านไผ เม องเพ ย 3 AM45 1 เด กชายพรล ข ต ทาหลาบ นายช ยชาญ ศร ร งเร อง บ านภ เหล ก 07เจ าป 4 AM45 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 เด กชายว ชร นทร ไสบาล นางล กขณา โทน ย สร างแป นดอนนาแพง 08บ านลานป าปอ 5 AM45 1 เด กชายยศธร พากรม นายกฤษตฤณ จ นทร หล า บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา 6 AM45 1 เด กชายไกรสร ปาหนองแปน นายวรว ฒ ประธรรมโย บ านหนองแปน 13หนองแปน 7 AM45 1 เด กชายวรวรรณ พรมสา นางสาวส พาพร พ นอ น บ านขามป อมราษฎร น ก ล 14โพนเพ ก 8 AM45 1 เด กชายอภ ส ทธ แสนว ง นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 9 AM45 1 เด กชายช ยว ฒน ชอบค า นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน

28 10 AM45 1 เด กชายส ทธ โชค ชาวนาฮ นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 1 AM46 การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ (หญ ง) ระด บช น 1 เด กหญ งอมรร ตน อกอ น นางอรณ ว ร ยะ บ านปอแดง 02ภ ระงา 2 AM46 ม.1-3 ประเภท เด ยว 1 เด กหญ งร ตดาภรณ วรร ฒน นางสาววรรษมนตร สมแวง บ านไผ แสงทองประชาสรรค 04เม องไผ 3 AM46 1 นางสาว บ ษยา ค ณโคกส ง นางลาใย พ นห วสระ เบญจม ตรว ทยาคม 06บ านไผ เม องเพ ย 4 AM46 ลงช อ...ประธานกรรมการ 1 นางสาวว ภาภรณ ศร ส วรรณ นายก ตต ช ย มาล ยไธสงค บ านเส อเฒ า 08บ านลานป าปอ 5 AM46 1 เด กหญ งก ลธ ดา บ ญพ ล นายภ ว ตน นทน จ นท บ านห วยแร 10ว งม วง 6 AM46 1 เด กหญ งว ยะดา ส ดาคา นางสาวท ศน ย พรมสาศ ลป บ านหนองม วงหล บคา 11เม องม ญจา

29 7 AM46 1 เด กหญ งว นว สาข ชนละไพ นางอร ณ เช อส ดา บ านหนองห วช างดอนพ นชาด 13หนองแปน 8 AM46 1 เด กหญ งหท ยพร พรหมศร นางวน ชา อ ดคาเท ยง ร.ร.บ านท าศาลาฯ 15ท าศาลา 9 AM46 1 เด กหญ งป ยะดา ท นหา นายประว ช พ ฒ ศร เมธ ร.ร.บ านคาโซ 16คาแคน 10 AM46 1 เด กหญ งวราภรณ โพนทา นางธ ต มน คาม สามหมอโนนท น 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย 1 AM47 การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ป เด กชายเช ดเก ยรต พ ทธ วงค คร ส มาล ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 2 AM47 ประเภทท มไม เก น 40 คน เด กชายส ทธ ช ย อน ศร คร สมศร ทว บ ญ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 3 AM47 เด กชายอานนท ถาพ ลเล ศ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส

30 4 AM47 เด กชายกฤชว ฒน แสงหาร ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 5 AM47 เด กชายศตวรรษ ศร วงษ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 6 AM47 เด กหญ งก ญญาน ส ร ป ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 7 AM47 เด กหญ งพรรณพษา หาญช ย ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 8 AM47 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กชายปร ชญา บ ญพ ศาล ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 9 AM47 เด กชายท กษ ณ สใบหอม ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 10 AM47 เด กชายนคร นทร นาดข นทด ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 11 AM47 เด กชายธว ชช ย เร ยงความ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 12 AM47 เด กชายว ช ต พรมฤทธ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 13 AM47 เด กชายภ วนาถ บ ตรเร อง ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 14 AM47 เด กชายธนภ ม ม มาก ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 15 AM47 เด กหญ งส ธ พร ม ส ขเสมอ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 16 AM47 เด ฏหญ งนร ศรา ถาวรจ นทร ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 17 AM47 เด ฏหญ งแพรวพรรณ ถาพ ลเล ศ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 18 AM47 เด กหญ งม นรดา พลว น ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 19 AM47 เด กหญ งเยาวล กษณ พ นเพ ม ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 20 AM47 เด กหญ งส น นทา ส ร ยเย น ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 21 AM47 เด กหญ งอภ ญญา แก วมงคล ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 22 AM47 เด กชายท นกร สอนแหวน ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 23 AM47 เด กหญ งอาท ฐ ยา ค าเจร ญ ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 24 AM47 เด กหญ งม ครม ย พ มพ เสน ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส 25 AM47 เด กหญ งท ศวรรณ หาโกส ย ไตรม ตรประชาบาร ง 05แคนเหน อหนองน าใส

31 AM47 การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ป.1-6 ประเภทท มไม เก น 40 คน 1-40 เด กหญ งอรไพล น อ ทธ ศาล นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายพ ช ตช ย ม ลกะสก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายมลฑวรรณ หน ศร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งล ดดาว ลย ท นหา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กหญ งหท ยร ตน แสนสมพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายเลอสรรค แสนเภา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายสมศ กด บาร งพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กชายณ ฐพ ฒน สายส งข นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กชายร ชพล ชาป นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายท นภ ทร สะเดา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กชายย ทธการ สะเปา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กชายศรสวรรค พ นธ ก ล นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายฉ ตรมงคล มณ อ นทร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กหญ งเกววล งามประเส รฐ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กชายณ ฐว ฒ แก วม ลม ข นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายพลากร ลาวรรณ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายนพร ตน แก วศร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 บ นท ก เด กหญ งว กานดา ช นนาเส ยว นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47... เด กหญ งร จ รา คาชา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47... เด กหญ งจ ฑาท พย ม งขว ญ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47... เด กหญ งพนาว ลย ย งม นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งส ภาวด ภ ญโญฤทธ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งน ชชา เพชรประด บ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งนวลนภา ราชบ ร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งจ ตต ภา คาก ณา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

32 AM47 เด กหญ งจ ตต มา คาก ณา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายอน ร กษ พลเสน นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 รห ส ช อก จกรรม n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ป.1-6 ประเภทท มไม เก น 40 คน เด กชายส ร ยะ สะเบา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายนคร นทร เพชรจานง นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายธาราดร แสงท ย นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายก ตต ช ย ส หาบ ตร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายศตวรรษ แสนสมพงษ นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งปานฤท ย จ นร ก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งว ภาดล บ กะศก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งอรท ย อน น นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...ประธานกรรมการ เด กหญ งศ ภร ตน ช มปลา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 (...) เด กหญ งวรรณประภา คากร ณา นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กหญ งจ ฬาล กษณ ก ลจ นทร นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 เด กชายณ ฐว ฒ นาคโทน นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย AM47 ลงช อ...กรรมการ เด กหญ งธนพร จอดนอก นายทนงศ กด พ นธ ทอง บ านซ บแดงซาไผ 20ซ บสมบ รณ โพธ ไชย

33 รห ส ช อก จกรรม n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ AM48 การประกวดข บขานประสานเส ยง ระด บช น ม นายว นช ย ปะล งกาล นายกรภ ทร คาโส หนองไฮขามเป ย 22โนนสมบ รณ AM48 ประเภทท มไม เก น 40 คน นายจ กรางก ร พ งพา นางเพ ญศร ม งขว ญว ฒนา 22โนนสมบ รณ AM48 นายทน ว ฏ ม คาทอง นางก งแก ว แก วช สก ล 22โนนสมบ รณ AM48 นายคมส นต แสนบ ญ นายสมยศ เสโส 22โนนสมบ รณ AM48 นายช ยณรงค ปากเมย นางว ร ญชนา ว ช ยวงษ 22โนนสมบ รณ AM48 ลงช อ...ประธานกรรมการ นายพงศกร พานโน นายเสนอ ว ช ยวงษ 22โนนสมบ รณ 1 AM48 นายภาณ ว ฒน ปากเมย นายว ช ต ด งยางหวาย 22โนนสมบ รณ 2 AM48 นายส ภน ย โพช น นางกาญจนา ไชยชาต 22โนนสมบ รณ 3 AM48 นายปฏ ภาณ อน ไพรว ลย 22โนนสมบ รณ 4 AM48 นายช ชวาลย อ นพวง 22โนนสมบ รณ 5 AM48 นายมงคล จาพร 22โนนสมบ รณ 6 AM48 นายอน ชา ถาวรคา 22โนนสมบ รณ 7 AM48 เด กชายอภ ว ฒน ศ ลาศ กร 22โนนสมบ รณ 8 AM48 เด กชายว ระพงษ แสงร 22โนนสมบ รณ 9 AM48 เด กชายณ ฐว ฒ ร นเอม 22โนนสมบ รณ 10 AM48 นายอภ ว ฒน ช นแสน 22โนนสมบ รณ 11 AM48 นางสาวอาราญา เสาร อน 22โนนสมบ รณ 12 AM48 นางสาวกร ลวรรณ เสาร อน 22โนนสมบ รณ 13 AM48 นางสาวอรนภา ม ลก น 22โนนสมบ รณ

34 14 AM48 นางสาวขว ญฤท ย สม น อย 22โนนสมบ รณ 15 AM48 นางสาวจาร มาศ แสนเข ม 22โนนสมบ รณ 16 AM48 นางสาวกาญจนาพร ส นทร 22โนนสมบ รณ 17 AM48 นางสาวป ยะณ ฐฎา ชนะบ ว 22โนนสมบ รณ 18 AM48 นางสาวอาร ร กษ แปยาว 22โนนสมบ รณ 19 AM48 นางสาวอ นท รา ท มพ ง 22โนนสมบ รณ 20 AM48 นางสาวกชกร รอดส ข 22โนนสมบ รณ 21 AM48 นางสาวส วน นท บ ญคง 22โนนสมบ รณ รห ส ช อก จกรรม n ช อน กเร ยน ช อคร ผ ฝ กสอน เบอร โทรคร ผ ฝ กสอน โรงเร ยน ศ นย เคร อข าย คะแนน ลาด บท เหร ยญ 22 AM48 นางสาวณ ฐว กา แสงแสน 22โนนสมบ รณ 23 AM48 นางสาวย ถาพร ชนะบ ว 22โนนสมบ รณ 24 AM48 นางสาวกาญจนา ปากเมย 22โนนสมบ รณ 25 AM48 นางสาวย พเรศ เศษมา 22โนนสมบ รณ 26 AM48 นายวรย ทธ เหม อนพ มพ 22โนนสมบ รณ 27 AM48 เด กชายวงศธร เหล ยมหล กช ย 22โนนสมบ รณ 28 AM48 นางสาวเสาวล กษณ วงษ ส มบ ตร 22โนนสมบ รณ 29 AM48 นายณ ฐว ฒ ปากเมย 22โนนสมบ รณ 30 AM48 เด กหญ งอ ญชล หารพรม 22โนนสมบ รณ 31 AM48 เด กหญ งส วาร น เพชรร ตน 22โนนสมบ รณ 32 AM48 เด กหญ งศ ร พร ชาญชาน 22โนนสมบ รณ 33 AM48 เด กหญ งไอล ดดา คามว ฒ 22โนนสมบ รณ 34 AM48 เด กหญ งพรช ตา หาญส ร ย 22โนนสมบ รณ

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก

ส าน กงานปศ ส ตว จ งหว ดพ ษณ โลก ส าน กงาน นางเบญจวรรณ ทองส ข ส าน กงาน นางพ ณผกา เกษประส ทธ ส าน กงาน นางว นว สา เร องปาน ส าน กงาน นางศศ พร พงษ ตระก ล ส าน กงาน นางสนธยา บ ญเร อง ส าน กงาน นางสาวกรรณ การ เคร อสาน ส าน กงาน นางสาวธมลวรรณ

More information

จานเส ยช ด ละ 3,000 บาท รวมเง น ค าจาน (บาท)

จานเส ยช ด ละ 3,000 บาท รวมเง น ค าจาน (บาท) ช อ ช อเขต ครบช ด ท งส น 13207 32010250 บ านตะมะหนองกระจาน สพป.ส ร นทร เขต 1-2 6,000 6 6,000 60,000 5,000 5,000 82,008 13208 32010027 บ านปะตะเมาะ สพป.ส ร นทร เขต 1-2 6,000 6 6,000 60,000 5,000 5,000 82,008

More information

รห สเข าใช งาน ระบบ e-office สพท.นครราชส มา เขต 7

รห สเข าใช งาน ระบบ e-office สพท.นครราชส มา เขต 7 ช มพวงศ กษา 001 1 ท าลาด 003 1 ไทยร ฐว ทยา 82(โคกตองฯ) 004 1 โนนข ยสาม คค 005 1 โนนต ม(ร ฐราษฎร ร งสรรค ) 006 1 บ านขามข นร ม(ประชาสาม คค ) 007 1 บ านโคกเพชร 008 1 บ านโคกห นช าง 009 1 บ านดงบ ง(สว างว

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร - ห นยนต ) 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 1. การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บ ป. 1-3 ก ดประทายค าคร ง บ านโนนขาม 83 ทอง 3 แก งโนนกาเร น บ านแก ง 70 เง น 21 นากระแซงท งเท ง บ านเตย 83 ทอง 3 เดชอ ดม ด ารงส นอ ท ศ 68 ทองแดง 23 ท าโพธ ศร

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา

ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป.1-3 1 ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง 85 1 2 บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น 78 2 3 ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น 73 3 4 สายม

More information

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย

แบบท 2 เคร อข ายท 8 บ ญช โรงเร ยนท เข าร วมแข งข นงานศ ลปะห ตกรรมน กเร ยน ป 2555 กล มการศ กษาปฐมว ย กล มการศ กษาปฐมว ย แบบท 2 1 การเล าน ทานประกอบส อ ปฐมว ย น คมสร างตนเองร ตภ ม 2 การป นด นน าม น ปฐมว ย บ านท ามะปราง 3 การสร างภาพด วยการ ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ปฐมว ย บ านก าแพงเพชร กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

More information

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช

ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรม คร งท 61 ระด บเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนอน บาลภ เว ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 5 ท ช 1 โครงงานว ทยาศาสตร ป.4-6 1. ด.ช.น นทว ฒน จาเร ญพ ฒน นายว โรจน แสนคาภา เหร ยญทอง ต วแทนเขต ส งประด ษฐ 2. ด.ญ.อ สรา นาถาดทอง นายคาบ อ ลาก ล อ บด บท 1 3. ด.ญ.ชนากานต ม มอ อน 2 เร ยงความและค ดลายม อ ป.4-6

More information

๑. คณะกรรมการอ านวยการ

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ค าส งโรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต ท ๑๔๖/๒๕๕๓ เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ การสร างบทเร ยน CAI ด วยโปรแกรม Macromedia Flash8 แก บ คลากรโรงเร ยนค พ ฒนาสหก จ (โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ตและโรงเร

More information

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 -

ก VPN (VoIP) 2. Dial Tone 3. ก 5521 5522 (VoIP) - 1 - ก VPN (VoIP) VPN (VoIP) ก VPN ก VPN ก ก ก ก VPN (VoIP) ( ) ก ก ก ก ก *** ก ก *** 1. ก ก 8 ( ก VoIP) ก VoIP ก 4 ก (VoIP) 3. ก 4 ก (VoIP) ก ก กก ก ก 1. ก ก 8 3. ก 5521 5522 (VoIP) - VoIP ก ก *** ก ก ก ก

More information

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง

โรงเร ยนเทศบาลว ดสระทอง ผลการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 61 ป 2554 ระด บเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดร อยเอ ด เขต 1 เพ อเป นต วแทนเข า แข งข นในระด บ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดมหาสารคาม กล มสาระการเร

More information

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป

แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป แบบย นย นค าเล าเร ยน 1/2553 สาขาการบร หารการเง น เฉพาะน ส ต ป 2 ข นไป ล าด บ รห สน ส ต ช อ - สก ล สาขาว ชา ลงช อ 1 52010916272 นางสาวส วรรณา น ตไธสง การบร หารการเง น 2 50010914252 นางสาวว ไลพร นนทะภา

More information

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป

ลาด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคาและราคาท เสนอ ผ ได ร บการค ดเล อกและราคา เหต ผลท ได ค ดเล อก ท (ราคากลาง) พอส งเขป 1 จ ดซ อก ฬาแขนส น สก นเคร องหมายองค การ 83,200.- บาท ตกลงราคา หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด หจก. จ มสปอร ต อ ตรด ตถ จาก ด บร หารส วนตาบลช ยจ มพล ด านหน าอกซ ายของ โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก โดย นายณ ฐพล เมฆหมอก

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา

ช อเร อง/ช อนว ตกรรม/ช อโครงงาน/ ผลการ ช อ-สก ลน กเร ยน น กศ กษา ล าด ผลการ ว ตถ ประสงค 1. 1. นางสาวฉว วงศ เพ ชรช กหาญ 2. นางสาวณธ ชา นาว กช ว น 3. นางสาวอ จฉรา พวงสว สด 2. 1. นางสาวนฤมล ทองเล ศ 2. นางสาววาสนา น อยลา 3. นางสาวอ สร ย ด วงแพง โครงการผล ตส อการเร ยนการสอนเร

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555

คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและงานพ เศษของบ คลากร กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555 324 คารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต งานและของบ คลากร 1 นางสาวส พ ตรา ช ยมณ อ20201 อ33101 อ30221 12 ห วหน ากล มสาระ,งานจ ดสอนแทน,งานวางอ ตรากาล งและตารางสอน,งานจ ด สอนเสร ม,งานประกวดแข งข นตอบป ญหา งานน

More information

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402

มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช น 2 ห%อง 205 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร อาคารศ นยเร ยนรวม 3 ช น 4 ห%อง 402 1 1800000001 นาย โชคด ม นคง 2 1800000002 นาย จ กรพล อ ชยาว โรจน 3 1800000003 นาย พ พ ฒนน นท ชวะโรจน 4 1800000004 นาย ส ทธ พงษ พลอยเสง ยมพงษ 5 1800000005 นาย อมรเทพ ส บสาย 6 1800000006 นางสาว ณ ชากร คงแก*ว

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556

ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

-อ านออกเส ยงและจ บใจความ

-อ านออกเส ยงและจ บใจความ ประกาศผลการแข งข นท กษะทางว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมและส งเสร มศ กยภาพน กเร ยน ประจ าป 2554 ระหว างว นท 14 15 ธ นวาคม 2554 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรปราการ เขต 2 -------------------------------------------------

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แบบทะเบ ยนประว ต คณะกรรมการประสานงานศ นย อปพร. องค การบร หารส วนตาบลโคกข หนอน

แบบทะเบ ยนประว ต คณะกรรมการประสานงานศ นย อปพร. องค การบร หารส วนตาบลโคกข หนอน 1) ส งก ดศ นย อปพร. จ งหว ด ชลบ ร ช อ นายเอกราช นามสก ล น งน ช อาย 41 ป เก ดว นท 23 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2514 2) ได ร บเล อกในตาแหน ง ประธานกรรมการ 3) อย บ านเลขท 4/2 หม ท 2 ตาบล โคกข หนอน อาเภอ พานทอง

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ ธ ระหว าง พ.ย. 54 - ม.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น. ท รห

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก

สร ปผลการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป 2554 แข งข น ณ โรงเร ยนอน บาลลานารายณ กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) ท รายการ ระด บช น ช อ- สก 1 กล มการเร ยนร สาระการงาน (คอมพ วเตอร ) 1 การสร างหน งส อ ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ควบพ มาย บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 อ เล กทรอน กส (E-book) ด.ญ.ธ นยพร กรวยสว สด บ านเกาะร ง เหร ยญทองอ นด บ 1 ด.ญ.ศ ภดา

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย]

ปการศ กษา 2557 [น กเร ยนท สรางช อเส ยงของโรงเร ยนทองประสาทเวทย] ความส าเร จ/ความภาคภ ม ใจ เก ยรต ยศช อเส ยงของโรงเร ยนในปการศ กษา ๒๕๕7 การแข-งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 64 จ งหว ดแพร- ประจ าป 2557 ระหว-างว นท 17-19 ธ นวาคม 2557 รางว ล ประเภท

More information

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ

- ร บเด กเคารพธงชาต สวดมนต - ตรวจส ขภาพไปห องน า - กจกรรมเคล อนไหวจ งหวะ ตารางก าหนดการสอนของครสายผ สอน โรงเร ยนตากส นราชานสรณ สพท.ตาก เขต ภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ตารางการจ ดก จกรรมประจ าว น ระด บปฐมว ย ช น เวลา ก จกรรมประจ าว น อนบาล เตร ยม ความพร อม อนบาล, 2 08.00-08.30

More information

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป

(ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป (ผ ก เก าจากสถาบ นเด ม/ผ ก รายใหม กยศ.) และ (ผ ก กรอ.) สามารถจ ดท าส ญญาผ านระบบ e-studentloan ต งแต ว นน เป นต นไป ท รห สน กศ กษา ช อ - นามสก ล หม เร ยน ประเภทการก ย ม 1 533701250 นายอน ชา พรประส ทธ 14.13

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระด บความสาเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร จ ดท าโดย องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า มกราคม 2558 สารบ ญ หน า องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร นายเสน ห นวลส ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร

โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร นายเสน ห นวลส ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร โครงสร างศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร ห วหน าศ นย ประสานงานป าไม ก าแพงเพชร ศ นย ประสานงานป าไม กาแพงเพชร ม หน าท ร บผ ดชอบ ๑) เป นผ แทนกรมป าไม ในระด บจ งหว ด เพ อด าเน นการเก ยวก บการประสานงานด านป

More information

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ปร บปร งใหม ) ป ใ แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ส าน กบร หารโครงการ ฝ ายบร หารท วไป กล มเศรษฐก จส งคม กล มโครงการเง นก กล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 มาตรฐานข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ ขององค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 1 ลาด บ การให ท ดาเน นการปร บปร ง ท กระบวนงาน ข นตอนการให ระยะเวลาการให หมายเหต ด านการคล ง 1 การจ ดเก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

น กว ชาการว ฒนธรรมผ ประสานงานประจาอาเภอ *********************

น กว ชาการว ฒนธรรมผ ประสานงานประจาอาเภอ ********************* น กว ชาการว ฒนธรรมผ ประสานงานประจา ********************* เป นส วนราชการประจ าอ าเภอท กอ าเภอ เป นหน วยงานภายในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรมม ฐานะเป นหน วยงานเท ยบเท าฝ ายในส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท

ก าหนดการ สถานศ กษา ตลอดจนบ คคลส าค ญข นบนเวท ก าหนดการ พ ธ เป ดการแข งข นท กษะทางว ชาการ (ระด บกล มภาคกลาง) คร งท 11 ระด บกล มจ งหว ดการศ กษาท องถ นท 1, 2, 4 และ 5 ประจ าป 2558 เม องโอ งว ชาการ 58 ว นท 17 ม ถ นายน 2558 ณ โรงย มเนเซ ยม 4,000ท น งจ

More information

เราจะครองแผ นด นโดยธรรม เพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม

เราจะครองแผ นด นโดยธรรม เพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม เราจะครองแผ นด นโดยธรรม เพ อประโยชน ส ขแห งมหาชนชาวสยาม ...ในระยะแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๑ ท กภาคส วนในส งคมไทยเห น พ องร วมก นน อมนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป น ปร ชญานาทางในการพ ฒนาประเทศอย างต อเน

More information

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร

1 ตารางการจ ดการเร ยนการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พคร 1 ผ สอน อ.เมธ พ ก ลทอง ผ สอน ผศ.ณ ฐพงศ ช ท ย ผ สอน อ.ช ยอน นต ม นคง กล มเร ยนท 1 ผ สอน ผศ.ดร.ส ทธ พร บ ญส ง ช อห องเร ยน ศษ. 1401 2 ผ สอน ผศ.ณ ฏฐพงศ ช ท ย ผ สอน ดร.ธ ญภรณ เลาหะเพ ญแสง ผ สอน ดร.ต องล กษณ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท 10-12 ธ นวาคม 2555

สร ปผลรายช อโรงเร ยนท เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษา เข าแข งข นในระด บภาค งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ณ จ งหว ดระยอง ระหว างว นท 10-12 ธ นวาคม 2555 ท โรงเร ยน ก จกรรม ระด บช น จานวนคน กล มสาระการเร ยนร หมายเหต 1 ว ดพลงช างเผ อก อ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร เด ยว 1 คณ ตศาสตร โครงงานคณ ตศาสตร 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP แปรร ปอาหาร

More information

รายงานการน าเข าข อม ลผ ต องข งด วยคอมพ วเตอร เขตอ สระ

รายงานการน าเข าข อม ลผ ต องข งด วยคอมพ วเตอร เขตอ สระ รายงานการน าเข าข อม ลผ ต องข งด วยคอมพ วเตอร เขตอ สระ ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม เมษายน ท รายช อเร อนจ า/ท ณฑสถาน ต องข ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) รวม ร อยละ (9) 1 2 3 4 5 6 7

More information

งานซ อมแซมคานท แตกร าว

งานซ อมแซมคานท แตกร าว ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae,

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4.

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. 1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. นายพรช ย ไตรยราช ท นตแพทย 8 5. นายอ ศรา จร ญธรรม เภส ชกร 8 6. นางพวงท

More information

(ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

(ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม (ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาการจ ดก จกรรม ของคณะ สถาบ นการพลศ กษา

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557

ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ตารางศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 64 ป การศ กษา 2557 (ฉบ บสมบ รณ ) ว นพ ธ ว นท 1 เด อนต ลาคม พ.ศ. 2557 ท กล มสาระการเร ยนร 1 กล มการศ กษาปฐมว ย การเล าน ทาน ปฐมว ย ห อง 1 (อาคาร 5) ประกอบท าทาง 2 กล มการศ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบเก บข อม ลการศ กษาด งาน ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ว นท 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ช อ... โรงเร ยน... โทรศ พท...

แบบเก บข อม ลการศ กษาด งาน ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ว นท 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ช อ... โรงเร ยน... โทรศ พท... แบบเก บข อม ลการศ กษาด งาน ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ว นท 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ช อ... โรงเร ยน... โทรศ พท... แบบประเม นตนเองของสถานศ กษาพอเพ ยง เป นศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information