ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร"

Transcription

1 ภาคผนวก จ โครงสรางรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร

2 116 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1รห สว ชา ง เวลา 40 ช วโมง / ป กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย *********************** ศ กษาและบอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง การแต งกาย การเก บของใช การหย บจ บและใชของใชส วนต ว การจ ดโต ะ ต ช น ใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย การทาความค นเคยการใชเคร องม อ การรดน าตนไม การ ถอนและเก บว ชพ ช การพ บกระดาษเป นของเล น บอกขอม ลของส งท สนใจอาจเป นขอม ล เก ยวก บ บ คคล ส ตว ส งของ เร องราว และเหต การณ ต าง ๆ แหล งขอม ลท อย ใกลต ว เช น บาน หองสม ด ผ ปกครอง คร หน งส อพ มพ รายการโทรท ศน อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร ว ทย โทรท ศน กลองด จ ท ล โทรศ พท ม อถ อ ประโยชน ของ อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น การใชโปรแกรมคอมพ วเตอร ในการวาดภาพ โดยอธ บายว ธ การทางาน ร จ กเล อกใชว สด ในการทางานไดอย างปลอดภ ย ทางานช วยเหล อตนเอง เพ อใหเก ดท กษะกระบวนการทางาน ม ความม งม นในการทดงาน ดวยความ กระต อร อรน พรอมใฝ เร ยนร และตระหน กถ งความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ

3 117 โครงสรางรายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บประถมศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 40 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระส าค ญ 1 หน ทาได ง 1.1 ป.1/1 ป.1/3 1. การแต งกายใหเหมาะสม 2.การด แลร กษาเส อผาและเคร อง แต งกาย 3.การจ ดเส อผาและเคร องแต ง กาย 4. การฝ กอาบน าและแต งกายดวย ตนเอง 2 เก บไดใชคล อง ง 1.1 ป.1/1 1. การจ ดช นวางของ ป.1/3 2. การจ ดเก บโต ะและอ ปกรณ การเร ยน 3.การจ ดเก บท นอน 3 ภาชนะควรร ง 1.1 ป.1/1 1. ภาชนะใส อาหารและอ ปกรณ ป.1/3 ท ใชในการประกอบอาหาร 2. การจ ดเตร ยมอาหาร 4 งานบาน ง 1.1 ป.1/2 1. เคร องม อทาความสะอาดบาน 2. การกวาดบาน 3. การถ บาน 5 งานเกษตร ง 1.1 ป.1/2 1. ความหมายและความสาค ญ ของงานเกษตร 2. การทางานเกษตร 3. เคร องม อเก ยวก บการปล กพ ช 4. การรดน าตนไม 5. การถอนและเก บว ชพ ช เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน

4 118 ลาด บ ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐานการ เร ยนร /ต วช ว ด สาระส าค ญ 6 งานประด ษฐ ง 1.1 ป.1/2 1. ความหมายและความสาค ญ ของงานประด ษฐ 2. ว สด และเศษว สด ท ใชในการ ประด ษฐ 3. อ ปกรณ ท ใชในงานประด ษฐ 4. การประด ษฐ ของเล น 7 ขอม ลน าร ง 3.1 ป.1/1 1. ขอม ล 2. แหล งขอม ล 8 เทคโนโลย และ คอมพ วเตอร ง 3.1 ป.1/2 เวลา น าหน ก (ช วโมง) คะแนน ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ 2. อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 3. ประโยชน เทคดนโลย สารสนเทศ รวมท งส นตลอดท งป

5 119 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ทาไมตองเร ยนการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย เป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาใหผ เร ยน ม ความร ความเขาใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการดารงช ว ต และร เท าท นการเปล ยนแปลง สามารถนาความร เก ยวก บการดารงช ว ต การอาช พ และเทคโนโลย มาใชประโยชน ในการทางาน อย างม ความค ดสรางสรรค และแข งข นในส งคมไทยและสากล เห นแนวทางในการประกอบอาช พ ร กการทางาน และม เจตคต ท ด ต อการทางาน สามารถดารงช ว ตอย ในส งคมไดอย างพอเพ ยง และม ความส ข เร ยนร อะไรในการงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ม งพ ฒนาผ เร ยนแบบองค รวม เพ อใหม ความร ความสามารถ ม ท กษะในการทางาน เห นแนวทางในการประกอบอาช พและการศ กษาต อ ไดอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม สาระสาค ญ ด งน การด ารงช ว ตและครอบคร ว เป นสาระเก ยวก บการทางานในช ว ตประจาว น ช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส งคมไดในสภาพเศรษฐก จท พอเพ ยง ไม ทาลายส งแวดลอม เนน การปฏ บ ต จร งจนเก ดความม นใจและภ ม ใจในผลส าเร จของงาน เพ อใหคนพบความสามารถ ความ ถน ด และความสนใจของตนเอง การออกแบบและเทคโนโลย เป นสาระการเร ยนร ท เก ยวก บการพ ฒนาความสามารถ ของมน ษย อย างสรางสรรค โดยน าความร มาใชก บกระบวนการเทคโนโลย สรางส งของ เคร องใช ว ธ การ หร อเพ มประส ทธ ภาพในการดารงช ว ต เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป นสาระเก ยวก บกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ การต ดต อส อสาร การคนหาขอม ล การใชขอม ลและสารสนเทศ การแกป ญหาหร อ การสรางงาน ค ณค าและผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การอาช พ เป นสาระท เก ยวของก บท กษะท จาเป นต ออาช พ เห นความส าค ญของ ค ณธรรม จร ยธรรม และเจตคต ท ด ต ออาช พ ใชเทคโนโลย ไดเหมาะสม เห นค ณค าของอาช พ ส จร ต และเห นแนวทางในการประกอบอาช พ

6 120 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง๑.๑ เขาใจการทางาน ม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตส าน ก ในการใชพล งงาน ทร พยากร และส งแวดลอมเพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสรางส งของ เคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสรางสรรค เล อกใชเทคโนโลย ในทางสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดลอม และม ส วน ร วม ในการจ ดการเทคโนโลย ท ย งย น สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห นค ณค า และใชกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บคน ขอม ล การเร ยนร การส อสาร การแกป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม สาระท ๔ การอาช พ มาตรฐาน ง ๔.๑ เขาใจ ม ท กษะท จ าเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ค ณภาพผ เร ยน จบช นประถมศ กษาป ท ๓ เขาใจว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส วนรวม ใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อถ กตองตรงก บล กษณะงาน ม ท กษะกระบวนการทางาน ม ล กษณะน ส ยการทางาน ท กระต อร อรน ตรงเวลา ประหย ด ปลอดภ ย สะอาด รอบคอบ และม จ ตส าน กในการอน ร กษ ส งแวดลอม

7 เขาใจประโยชน ของส งของเคร องใชในช ว ตประจาว น ม ความค ดในการแกป ญหาหร อ สนองความตองการอย างม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะในการสรางของเล น ของใชอย างง าย โดย ใชกระบวนการเทคโนโลย ไดแก กาหนดป ญหาหร อความตองการ รวบรวมขอม ล ออกแบบโดย ถ ายทอดความค ดเป นภาพร าง ๒ ม ต ลงม อสราง และประเม นผล เล อกใชว สด อ ปกรณ อย างถ กว ธ เล อกใชส งของเคร องใชในช ว ตประจาว นอย างสรางสรรค และม การจ ดการส งของเคร องใชดวยการนา กล บมาใชซ า เขาใจและม ท กษะการคนหาขอม ลอย างม ข นตอน การนาเสนอขอม ลในล กษณะต าง ๆ และว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ จบช นประถมศ กษาป ท ๖ เขาใจการทางานและปร บปร งการทางานแต ละข นตอน ม ท กษะการจ ดการ ท กษะ การทางานร วมก น ทางานอย างเป นระบบและม ความค ดสรางสรรค ม ล กษณะน ส ยการทางานท ขย น อดทน ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ม มารยาท และม จ ตสาน กในการใชน า ไฟฟ าอย างประหย ดและค มค า เขาใจความหมาย ว ว ฒนาการของเทคโนโลย และส วนประกอบของระบบเทคโนโลย ม ความค ดในการแกป ญหาหร อสนองความตองการอย างหลากหลาย นาความร และท กษะการสราง ช นงานไปประย กต ในการสรางส งของเคร องใชตามความสนใจอย างปลอดภ ย โดยใชกระบวนการ เทคโนโลย ไดแก กาหนดป ญหาหร อความตองการ รวบรวมขอม ล ออกแบบโดยถ ายทอดความค ด เป นภาพร าง ๓ ม ต หร อแผนท ความค ด ลงม อสราง และประเม นผล เล อกใชเทคโนโลย ใน ช ว ตประจาว นอย างสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม และม การจ ดการเทคโนโลย ดวยการแปรร ปแลวนา กล บมาใชใหม เขาใจหล กการแกป ญหาเบ องตน ม ท กษะการใชคอมพ วเตอร ในการคนหาขอม ล เก บ ร กษา ขอม ล สรางภาพกราฟ ก สรางงานเอกสาร นาเสนอขอม ล และสรางช นงานอย างม จ ตส าน ก และร บผ ดชอบ ร และเขาใจเก ยวก บอาช พ รวมท งม ความร ความสามารถและค ณธรรมท ส มพ นธ ก บ อาช พ 121

8 122 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว มาตรฐาน ง ๑. ๑ เขาใจการทางาน ม ความค ดสรางสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะ การแสวงหาความร ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทางาน ม จ ตสาน ก ในการใชพล งงาน ทร พยากร และส งแวดลอม เพ อการดารงช ว ตและครอบคร ว ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ ๑. บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง เช น ตนเอง ๒. ใชว สด อ ปกรณ และ - การแต งกาย เคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย าง - การเก บของใช ปลอดภ ย ๓. ทางาน - การหย บจ บและใชของใชส วนต ว เพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อรน และตรงเวลา - การจ ดโต ะ ต ช น การใชว สด อ ปกรณ และเคร องม อง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย เช น - การทาความค นเคยการใชเคร องม อ - การรดน าตนไม - การถอนและเก บว ชพ ช - การพ บกระดาษเป นของเล น

9 สาาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจเทคโนโลย และกระบวนการเทคโนโลย ออกแบบและสรางส งของ เคร องใช หร อว ธ การ ตามกระบวนการเทคโนโลย อย างม ความค ดสรางสรรค เล อกใชเทคโนโลย ในทางสรางสรรค ต อช ว ต ส งคม ส งแวดลอม และม ส วนร วม ในการจ ด การเทคโนโลย ท ย งย น ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ - - สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐาน ง ๓. ๑ เขาใจ เห นค ณค า และใชกระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บคนขอม ล การเร ยนร การส อสาร การแกป ญหา การทางาน และอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ม ค ณธรรม ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ ๑. บอกขอม ลท สนใจและแหล งขอม ลท อย ใกลต ว ขอ ม ล ข อ ง ส ง ท ส นใ จ อ า จ เ ป นขอ ม ล เก ยวก บ บ คคล ส ตว ส งของ เร องราว และ เหต การณ ต างๆ แ ห ล ง ขอ ม ล ท อ ย ใ ก ล ต ว เ ช น บา น หองสม ด ผ ปกครอง คร หน งส อพ มพ รายการโทรท ศน ๒. บอกประโยชน ของอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 123 อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร ว ทย โทรท ศน กลองด จ ท ล โทรศ พท ม อถ อ ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง อ ป ก ร ณ เ ท ค โ น โ ล ย สารสนเทศ เช น ใชในการเร ยน ใชวาดภาพ ใชต ดต อส อสาร

10 124 สาระท ๔ การอาช พ มาตรฐาน ง ๔. ๑ เขาใจ ม ท กษะท จาเป น ม ประสบการณ เห นแนวทางในงานอาช พ ใช เทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พ ม ค ณธรรม และม เจตคต ท ด ต ออาช พ ช น ต วช ว ด สาระการเร ยนร แกนกลาง ป. ๑ - - กระบวนการกล ม ภ ธานศ พท สาระท ๑ การดารงช ว ตและครอบคร ว กระบวนการในการทางานกล ม ม ข นตอน ด งน การเล อกห วหนากล ม การกาหนด เป าหมาย หร อว ตถ ประสงค ของงาน วางแผนการทางาน แบ งงานตามความสามารถของแต ละ บ คคล ปฏ บ ต ตามบทบาทหนาท ประเม นผล และปร บปร งการทางาน การดารงช ว ต เป นการทางานในช ว ตประจาว นเพ อช วยเหล อ ตนเอง ครอบคร ว ช มชน และส งคม ท ว าดวย งานบาน งานเกษตร งานช าง งานประด ษฐ งานธ รก จ และงานอ น ๆ การทางานเพ อการดารงช ว ต เป นการทางานท จาเป นเก ยวก บความเป นอย ในช ว ตประจาว น ช วยเหล อตนเอง ครอบคร ว และส งคมไดในสภาพเศรษฐก จพอเพ ยง ไม ทาลายส งแวดลอม เนนการปฏ บ ต จร งจนเก ดความ ม นใจ และภ ม ใจในผลสาเร จของงาน เพ อใหคนพบความสามารถ ความถน ดและความสนใจของ ตนเอง ค ณธรรม จร ยธรรม เจตคต และล กษณะน ส ยในการทางาน ประกอบดวย ความซ อส ตย เส ยสละ ย ต ธรรม ประหย ด ขย น อดทน ร บผ ดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภ ย ค มค า ย งย น สะอาด ประณ ต ม เหต ผล ม มารยาท ช วยเหล อ

11 ตนเอง ทางานบรรล เป าหมาย ทางานถ กว ธ ทางานเป นข นตอน ทางานเป นระบบ ม ความค ด สรางสรรค ม ประส ทธ ภาพ ร กษาส งแวดลอม ฯลฯ ท กษะกระบวนการแกป ญหา เป นกระบวนการท ตองการใหผ เร ยนไดเก ดความค ดหาว ธ การแกป ญหาอย างม ข นตอน การส งเกต การว เคราะห การสรางทางเล อก และการประเม นทางเล อก ท กษะการจ ดการ ความพยายามของบ คคลท จะจ ดระบบงาน (ทางานเป นรายบ คคล) และจ ดระบบคน (ทางาน เป นกล ม) เพ อใหทางานสาเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ท กษะกระบวนการทางาน การลงม อทางานดวยตนเอง โดยม งเนนการฝ กว ธ การทางานอย างสม าเสมอ ท งการ ทางาน เป นรายบ คคล และการทางานเป นกล ม เพ อใหสามารถทางานไดบรรล เป าหมาย ไดแก การว เคราะห งาน การวางแผนในการทางาน การปฏ บ ต งาน และการประเม นผลการ ทางาน ท กษะการทางานร วมก น การทางานเป นกล ม สามารถทางานร วมก บผ อ นไดอย างม ความส ข โดยม งเนนใหผ เร ยน ไดทางานอย างม กระบวนการตามข นตอนการทางาน และฝ กหล กการทางานกล ม โดยร จ กบทบาท หนาท ภายในกล ม ม ท กษะในการฟ ง - พ ด ม ค ณธรรมในการทางานร วมก น สร ปผล และนาเสนอ รายงาน ท กษะการแสวงหาความร ว ธ การและก จกรรมท ม งเนนใหผ เร ยนไดแสวงหาขอม ลความร ต าง ๆ เก ยวก บเร องหร อ เน อหา น น ๆ ไดแก การศ กษาคนควา การรวบรวม การส งเกต การสารวจ และการบ นท ก 125

12 กระบวนการเทคโนโลย สาระท ๒ การออกแบบและเทคโนโลย เป นข นตอนการแกป ญหา หร อสนองความตองการของมน ษย ประกอบดวย กาหนดป ญหา หร อความตองการ รวบรวมขอม ลเพ อแสวงหาว ธ การแกป ญหาหร อสนองความตองการ เล อก ว ธ การ ออกแบบและปฏ บ ต การ ทดสอบ ปร บปร งแกไข และประเม นผล การถ ายทอดความค ด เป นการถ ายทอดแนวค ดท ใชแกป ญหาหร อสนองความตองการใหเป นร ปธรรมเพ ออธ บาย และส อสารใหผ อ นเขาใจ ไดแก แผนท ความค ด ภาพวาด 2 ม ต ภาพวาด 3 ม ต ภาพฉายเพ อการสราง ช นงาน 126 การออกแบบ (ทางเทคโนโลย ) เป นการลาด บความค ดหร อจ นตนาการเป นข นตอน นาไปส การวางแผนการแกป ญหาหร อ สนองความตองการ การออกแบบและเทคโนโลย เป นการเร ยนร เพ อพ ฒนาความสามารถของมน ษย ในการแกป ญหา และสนองความตองการ อย างสรางสรรค โดยนาความร มาใชก บกระบวนการเทคโนโลย สรางส งของเคร องใช ว ธ การ หร อ เพ มประส ทธ ภาพในการดารงช ว ตและก จกรรมต าง ๆ ของมน ษย การเล อกใชเทคโนโลย เป นการเล อกใชเทคโนโลย เพ อแกป ญหาหร อสนองความตองการของมน ษย โดยผ าน กระบวนการว เคราะห เปร ยบเท ยบ และต ดส นใจเล อกใชเทคโนโลย อย างม ค ณธรรม จร ยธรรม และ เจตคต ท ด ต อส งคมและส งแวดลอม ความค ดสรางสรรค (Creative Thinking) เป นความสามารถทางสมองมน ษย ท ค ดไดกวางไกล หลายแง ม ม หลายท ศทาง นาไปส การ ค ดประด ษฐ ส งของ และแนวทางการแกป ญหาใหม ล กษณะการค ดอย างสรางสรรค ม 4 ล กษณะ ประกอบดวย

13 ๑. ความค ดร เร ม (originality) ค อ ล กษณะความค ดท แปลกใหม แตกต างจากความค ดเด ม ประย กต ใหเก ดส งใหม ข น ท ไม ซ าก บของเด ม ไม เคยปรากฏมาก อน ๒. ความคล องในการค ด (fluency) ค อ ความสามารถในการค ดหาคาตอบไดอย าง คล องแคล ว รวดเร ว และม ปร มาณท มากในเวลาจาก ด เช น ใหผ เร ยนวาดภาพต อเต มร ปท กาหนด ใหไดมากท ส ด ภายในเวลา 10 นาท ๓. ความย ดหย นในการค ด (flexibility) ค อ ความสามารถในการค ดหาคาตอบไดหลาย ประเภท และหลายท ศทาง ด ดแปลงจากส งหน งไปเป นหลายส งได เช น ใหผ เร ยนบอกว ธ การนา ขวดน าพลาสต กท เหล อใช นาไปทาอะไรใหเก ดประโยชน ไดบาง ๔. ความค ดละเอ ยดลออ (elaboration) ค อ ความค ดในรายละเอ ยดเพ อตกแต ง หร อขยาย ความค ดหล กใหสมบ รณ ย งข น ความปลอดภ ยในการทางาน เป นการใชอ ปกรณ เคร องม อในการทางานเพ อสรางช นงานอย างปลอดภ ย และเล อกใชให เหมาะสมก บประเภทและล กษณะการใชงานของอ ปกรณ และเคร องม อน น เทคโนโลย เป นการนาความร ท กษะและทร พยากรมาสรางส งของเคร องใช หร อว ธ การโดยผ าน กระบวนการ เพ อแกป ญหาสนองความตองการ หร อเพ มความสามารถในการทางานของมน ษย เทคโนโลย ท ย งย น เป นเทคโนโลย ท ใชเพ อตอบสนองความตองการของมน ษย ในป จจ บ นโดยไม ทาให ประชาชน ร นต อไปในอนาคตตองประน ประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการท จะสนอง ความตองการ ของเขาเอง โดยคาน งถ งผลกระทบต อส งคม ส งแวดลอม และเศรษฐก จ 127 เทคโนโลย สะอาด เป นกระบวนการ หร อว ธ การ ท นามาใชพ ฒนา เปล ยนแปลง ปร บปร ง ผล ตภ ณฑ ว ธ การ กระบวนการ หร อการบร การ อย างต อเน อง เพ อใหเก ดผลกระทบ หร อความเส ยงต อมน ษย และส งแวดลอมนอยท ส ด โดยใชเคร องม อ เช น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป นตน แบบจ าลอง

14 เป นแบบหร อว ตถ สามม ต ท จาลองร ปแบบ รายละเอ ยด ว ธ การ ตามแนวค ดท ไดออกแบบไว เพ อนาเสนอร ปแบบของช นงานหร อร ปแบบของว ธ การ แผนท ความค ด (Concept Mapping) เป นการถ ายทอดความค ดหร อขอม ลต าง ๆ ในภาพรวม เพ อแสดงการเช อมโยงขอม ล เก ยวก บเร องใดเร องหน งระหว างความค ดหล ก ความค ดรอง และความค ดย อยท เก ยวของส มพ นธ ก น โดยนาเสนอเป นขอความ ส ญล กษณ หร อภาพ โดยใช ส และเสน ภาพฉาย เป นภาพแสดงรายละเอ ยดของแนวค ดในการแกป ญหาหร อสนองความตองการ ประกอบดวย ภาพดานหนา ภาพดานขาง และภาพดานบน แสดงขนาด และหน วยในการว ด เพ อ สามารถนาไปสรางแบบจาลอง หร อช นงานได ภาพร าง 2 ม ต เป นภาพท ประกอบดวย ดานกวาง และ ดานยาว เพ อนาเสนอแนวค ดของการแกป ญหา หร อสนองความตองการ ภาพร าง 3 ม ต เป นภาพท ประกอบดวย ดานกวาง ดานยาว และดานส ง เพ อนาเสนอแนวค ดของการ แกป ญหา หร อสนองความตองการ ออกแบบและสราง หร อออกแบบและปฏ บ ต การ หมายถ ง ข นตอนการลาด บความค ดเพ อสรางแนวทางการ แกป ญหาหร อสนองความตองการและถ ายทอดความค ดเป นภาพท ม รายละเอ ยด เพ อนาไปสรางใน กระบวนการเทคโนโลย โดยเป นข นตอนท ใหม การออกแบบก อนการสรางช นงาน กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ สาระท ๓ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป นกระบวนการท เก ยวของก บการรวบรวม การตรวจสอบความถ กตอง การ จ ดเก บ การจ ดการ การกระทาก บขอม ลข าวสาร โดยใชอ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาน กงาน ต างๆ ในการปฏ บ ต งานเพ อใหไดสารสนเทศหร อความร ท น ามาใชในการต ดส นใจหร อเป น ประโยชน ต อการดาเน นช ว ต 128

15 ขอม ล ขอเท จจร งหร อเหต การณ ท เก ยวของก บส งต างๆ เช น คน ส ตว ส งของ สถานท ฯลฯ โดยอย ในร ปแบบท เหมาะสมต อการส อสาร การแปลความหมาย การประมวลผลและการใชงาน ขอม ล อาจเป นต วเลข ต วอ กขระ หร อส ญล กษณ ใด เคร อข ายคอมพ วเตอร การเช อมโยงระหว างคอมพ วเตอร ต งแต 2 เคร องข นไป เพ อใหสามารถถ ายโอนขอม ล อ เล กทรอน กส ระหว างก น ซอฟต แวร ช ดคาส งหร อโปรแกรมท เข ยนข นดวยภาษาคอมพ วเตอร อย างม ลาด บข นตอน เพ อใหเคร อง คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร ประย กต เป นซอฟต แวร ท เข ยนข นเพ ออานวยความสะดวกใหก บผ ใช โดยสามารถนาไปใชก บงาน ดานต างๆ ท ทาอย เป นประจาไดอย างรวดเร ว เช น ซอฟต แวร ประมวลคา ซอฟต แวร ตารางการ ทางาน ซอฟต แวร จ ดการฐานขอม ล ซอฟต แวร นาเสนอ และซอฟต แวร ของระบบงานธนาคาร ซอฟต แวร ระบบ เป นซอฟต แวร ท ใชในการจ ดการควบค มการท างานร วมก นของระบบการท างาน ของเคร องคอมพ วเตอร ใหทางานร วมก บอ ปกรณ ต างๆ ในระบบคอมพ วเตอร เช น การจ ดการดาน อ ปกรณ ร บเขาขอม ล และแสดงผล การแสดงผลล พธ บนจอภาพ การนาผลล พธ ท ไดไปแสดงทาง เคร องพ มพ การบ นท กขอม ลเก บไวในหน วยความจารอง เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมายถ ง การน าว ทยาการท กาวหนาทางดาน คอมพ วเตอร และการส อสารมาสรางม ลค าเพ มใหก บสารสนเทศ ทาใหสารสนเทศม ประโยชน และ ใชงานไดกวางขวางมากข น เทคโนโลย สารสนเทศรวมถ งการใชเทคโนโลย ดานต างๆ ในการ รวบรวม จ ดเก บ ใชงาน ส งต อ หร อส อสารระหว างก น เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เก ยวของโดยตรงก บ 2 ส ง ค อ 1) เคร องม อเคร องใชในการจ ดการสารสนเทศ เช นเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบขาง และอ ปกรณ ส อสารและโทรคมนาคม 129

16 2) ข นตอนว ธ การดาเน นการซ งเก ยวของก บซอฟต แวร ขอม ล บ คลากร และกรรมว ธ การ ดาเน นงานเพ อใหขอม ลน นเก ดประโยชน มากท ส ด โปรแกรมอรรถประโยชน เป นโปรแกรมท ช วยเสร มการทางานของคอมพ วเตอร หร อช วยโปรแกรมใชงานอ นๆ ใหม ความสามารถใชงานไดสะดวกและรวดเร วมากย งข น นอกจากน บางโปรแกรมย งออกแบบมาเพ อ ช วยจ ดการก บทร พยากรของเคร องคอมพ วเตอร ใหม ประส ทธ ภาพมากข น เช น จ ดการหน วยความจา จ ดการเน อท ในการเก บขอม ล ช วยทาสาเนาและคนค นขอม ล ช วยซ อมการชาร ดของหน วยเก บขอม ล ช วยคนหาป องก น และกาจ ดไวร ส โพรโตคอล ขอกาหนด ระเบ ยบ พ ธ การ ข นตอนปฏ บ ต ท ใช ควบค มการส อสารขอม ลในเคร อข าย เคร องคอมพ วเตอร หร ออ ปกรณ เคร อข ายท ใช โพรโตคอลชน ดเด ยวก น จ งจะสามารถต ดต อและส งขอม ลระหว างก นได สารสนเทศ ขอม ลท เป นเร องเก ยวของก บความจร งของคน ส ตว ส งของ ท งท เป นร ปธรรมและ นามธรรม ท ไดร บการจ ดเก บรวบรวม ประมวลผล เร ยกคน และส อสารระหว างก น นามาใชใหเก ดประโยชน ได ระบบสารสนเทศ เป นระบบสน บสน นการบร หารงาน การจ ดการ และการปฏ บ ต การท งในระด บบ คคล ระด บกล มหร อระด บองค กร เพ อช วยใหการทางานม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยใชองค ประกอบ ของระบบสารสนเทศในการดาเน นการ การจ าลองอาช พ สาระท ๔ การอาช พ เป นการจ ดก จกรรมเพ อการเร ยนร เก ยวก บอาช พท สถานศ กษาจ ดทาใหเสม อนจร งเพ อให ผ เร ยน ม ท กษะการทางานอาช พ เห นค ณค าของงานอาช พส จร ต และเห นแนวทางในการ ประกอบอาช พ เช น การจ ดน ทรรศการ บทบาทสมมต ฯลฯ การประเม นทางเล อกอาช พ 130

17 131 เป นการร จ กตนเองดานความร ความสามารถ ท ศนคต ศ กยภาพ ว ส ยท ศน แนวโนม ดานอาช พท ตองการของตลาดแรงงาน ท เหมาะสมก บความสนใจ ความถน ด และท กษะทางดาน อาช พ ก อนต ดส นใจเล อกอาช พ การอาช พ เป นสาระท เก ยวของก บท กษะท จาเป นต ออาช พ เห นความสาค ญของค ณธรรม จร ยธรรม และเจตคต ท ด ต ออาช พ ใชเทคโนโลย ไดเหมาะสม เห นค ณค าของอาช พส จร ต และเห นแนวทาง ในการประกอบอาช พ ท กษะท จ าเป นต ออาช พ ประกอบดวย ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะการจ ดการ ท กษะกระบวนการแกป ญหา ท กษะการทางานร วมก น และท กษะการแสวงหาความร ประสบการณ ในอาช พ เป นการจ ดใหผ เร ยนไดเร ยนร ไดเห น และไดฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท เก ยวก บอาช พ ท ตนเองถน ดและสนใจ สถานการณ แรงงาน ประกอบดวย การม งานทา การจางงาน การค มครองแรงงาน และการ ประก นส งคม ท งในป จจ บ นและอนาคต

18 132 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง การออกแบบงานกราฟ ก paint เวลา 4 คาบ... 1.สาระสาค ญ งานกราฟ ก โปรแกรม Paint ม อย หลากหลายประเภท ผ เร ยนจ าเป นท จะตองเขาใจถ ง ประเภท องค ประกอบ การวางแผนการออกแบบ รวมถ งข นตอนของการออกแบบเพ อท จะสรรค สรางช นงานไดอย างม ค ณภาพ 2.จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายประเภทของงานออกแบบกราฟ กโดยใชโปรแกรม Paint ได 2. บอกข นตอนการออกแบบงานกราฟ กโดยใชโปรแกรม Paint ได 3.เน อหา 1. ประเภทของงานออกแบบกราฟ กโดยใชโปรแกรม Paint 2. องค ประกอบในการวางแผนการออกแบบ วาดภาพ 3. อ ทธ พลของศ ลปะ 4. ข นตอนในการออกแบบงานกราฟ ก 4.ก จกรรมการจ ดการเร ยนร - ข นเตร ยม คร แจงจ ดประสงค การเร ยนร สนทนาขอตกลงในการปฏ บ ต ในการเร ยนการ สอนบทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1โดยใหน กเร ยนร ส กเสมอว าการเร ยนร ต อไปน เต มไปดวยบรรยากาศร วมม อก น เพ อผลงานของกล ม ท กคนจะปฏ บ ต หนาท อย างเต มใจ และเต มประส ทธ ภาพของคนเอง คร เป นผ ส งเกตพฤต กรรมของผ เร ยนตลอดเวลา 1.คร จ ดท มน กเร ยนโดยใหคละก นท งเพศและความสามารถ ท มละประมาณ 4-5 คน เช น ท มท ม สมาช ก 4 คน อาจประกอบดวยชาย 2 คน หญ ง 2 คน เป นคนเก ง 1 คน ปาน กลาง 2 คน และ อ อน 1 คน เป นตน

19 133 -ข นเร ยนร 1 คร แนะน าว ธ การจ ดการเร ยนร บนบทเร ยนบนเคร อข ายอ นเตอร เน ต โดยว ธ การเร ยนร บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 2 คร ใหน กเร ยนท าการสม ครสมาช ก 3 คร ช แจงว ตถ ประสงค ในการจ ดการเร ยนร 4 คร ใหน กเร ยนท าแบบท าสอบก อนเร ยนในหน วยท 1 เป นรายบ คคล 5 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มศ กษาเน อหาบทเร ยนหน วยท 1 จากบทเร ยนบนเคร อข าย โดยใหน กเร ยนแต ละกล มสนทนาและตอบคาถามก นไดบทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มช วยก นท าก จกรรมส งเสร มความค ดสรางสรรค หล งการ เร ยนบทท 1 แลวส งงาน -ข นทดสอบ 1 คร ทดสอบความร ความเขาใจของน กเร ยนโดยการท าแบบทดสอบหล งเร ยนจาก บทเร ยนบนเคร อข ายเป นรายบ คคล โดยน กเร ยนแต ละคนไม ม การช วยเหล อก น 2 ผ สอนตรวจผลการทดสอบของสมาช กแต ละคน 3 ท มจ ดท าคะแนนการพ ฒนาของสมาช กแต ละคน และคะแนนการพ ฒนาของกล ม โดยอาจจ ดเป นตารางด งน คะแนนการพ ฒนา ช อท ม. ล าด บท ช อสมาช ก คะแนนทดสอบ ย อย รวม คะแนนฐาน คะแนนการ พ ฒนา

20 134 เกณฑ การใหคะแนนพ ฒนา คะแนนทดสอบย อย - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน มากกว า 2 คะแนน - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน ไม เก น 1 คะแนน - เท าก บคะแนนมาตรฐาน หร อมากกว าคะแนน มาตรฐานไม เก น 1 คะแนน - มากกว าคะแนนมาตรฐาน 2 คะแนน ข นไป คะแนนการพ ฒนา ใหแต ละท มน าคะแนนการพ ฒนาของท มไปเท ยบก บเกณฑ เพ อหาระด บ ค ณภาพ ซ งอาจก าหนดไดด งน คะแนนรวมการพ ฒนา ระด บค ณภาพ 0-30 ตองปร บปร ง ควรปร บปร ง พอใช ด ด มาก 4. ข นการร บรองผลงานและเผยแพร ช อเส ยงของท ม -ประกาศผลงานของท มท อย ในระด บค ณภาพด มาก เพ อร บรองยกย อง ชมเชย โดยมอบ รางว ล หร อเก ยรต บ ตร เป นตน 5.ส อการเร ยนร และแหล งเร ยนร 1. ประเภทส อ - บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ส าหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1

21 ว สด / อ ปกรณ - เคร องคอมพ วเตอร - Projector 3. แหล งการเร ยนร - คร อาจารย - อ นเทอร เน ต 7.การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร 1. ส งเกตจากการร วมก จกรรม ความสนใจ การปฏ ส มพ นธ ก บสมาช กในกล ม 2. ตรวจแบบทดสอบหล งเร ยน บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท เก ดข นก บผ เร ยน... ป ญหา / อ ปสรรค... ขอเสนอแนะ / ว ธ การแกไข... ลงช อ...ผ สอน (นายจาร ก อ ตตะช วะ)

22 136 แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 เร อง องค ประกอบศ ลป เวลา 4 คาบ... 1.สาระสาค ญ การออกแบบกราฟ กถ อไดว าเป นสาขาหน งของงานท ศนศ ลป ซ งผ ด จะตองอาศ ยประสาท ส มผ สทางตาต อส งเรา อ นก อใหเก ดการร บร ถาผ ด สามารถจดจ าการร บร ในร ปของประสบการณ และสามารถระล กถ งพฤต กรรมการร บร ในตอนหล งไดก ถ อไดว าผ น นเก ดการเร ยนร 2.จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายส วนประกอบของการออกแบบได 2. อธ บายการจ ดองค ประกอบได 3.เน อหา 1. ส วนประกอบของการออกแบบ 2. การจ ดองค ประกอบ 3. จ ตว ทยาการร บร 4.ก จกรรมการจ ดการเร ยนร -ข นเตร ยม 1.คร ทบทวนเน อหาท เร ยนเม อคาบเร ยนท แลว เร องการออกแบบกราฟ กโดยใช โปรแกรม Paint 2.ใชกล มเด มท ไดแบ งไว จากน นคร แจงคะแนนของแต ละกล มและใหรางว ลก บกล ม ท ไดคะแนนส งส ดในคร งก อน - ข นเร ยนร 1 คร ช แจงว ตถ ประสงค ในการจ ดการเร ยนร 2 คร ทบทวนถ งขอตกลงในการท างานร วมก บกล มของตนเอง โดยใหท กคนม การ ช วยเหล อก นและก นม การเปล ยนแปลงบทบาทก นในกล ม

23 3 คร ใหน กเร ยนท าแบบท าสอบก อนเร ยนในหน วยท 2 เป นรายบ คคล 4 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มศ กษาเน อหาบทเร ยนหน วยท 2 จากบทเร ยนเคร อข ายบ คอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint โดยใหน กเร ยนแต ละกล มสนทนาและตอบ คาถามก นไดทางเว บบอร ด 5 คร ใหน กเร ยนแต ละกล มช วยก นท าช ดก จกรรม หล งการเร ยนบทท 2 แลวส งงาน -ข นทดสอบ 1 คร ทดสอบความร ความเขาใจของน กเร ยนโดยการท าแบบทดสอบหล งเร ยนจาก บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint โดยน กเร ยนแต ละคนไม ม การช วยเหล อก น 2 ผ สอนตรวจผลการทดสอบของสมาช กแต ละคน 3 ท มจ ดท าคะแนนการพ ฒนาของสมาช กแต ละคน และคะแนนการพ ฒนาของกล ม โดยอาจจ ดเป นตารางด งน คะแนนการพ ฒนา ช อท ม. ล าด บท ช อสมาช ก คะแนนทดสอบ ย อย คะแนนฐาน คะแนนการ พ ฒนา รวม 137 เกณฑ การใหคะแนนพ ฒนา คะแนนทดสอบย อย - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน มากกว า 2 คะแนน - ต ากว าคะแนนมาตรฐาน ไม เก น 1 คะแนน - เท าก บคะแนนมาตรฐาน หร อมากกว าคะแนน มาตรฐานไม เก น 1 คะแนน คะแนนการพ ฒนา

24 138 - มากกว าคะแนนมาตรฐาน 2 คะแนน ข นไป 30 4.ใหแต ละท มน าคะแนนการพ ฒนาของท มไปเท ยบก บเกณฑ เพ อหาระด บค ณภาพ ซ ง อาจก าหนดไดด งน คะแนนรวมการพ ฒนา ระด บค ณภาพ 0-30 ตองปร บปร ง ควรปร บปร ง พอใช ด ด มาก -ข นการร บรองผลงานและเผยแพร ช อเส ยงของท ม -ประกาศผลงานของท มท อย ในระด บค ณภาพด มาก เพ อร บรองยกย อง ชมเชย โดยมอบ รางว ล หร อเก ยรต บ ตร เป นตน 5.ส อการเร ยนร และแหล งเร ยนร 1. ประเภทส อ - บทเร ยนเคร อข ายบนคอมพ วเตอร แท บเล ต พ ซ เร องการใชโปรแกรม Paint ช นประถมศ กษาป ท 1 2. ว สด / อ ปกรณ - เคร องคอมพ วเตอร - Projector 3. แหล งการเร ยนร - คร อาจารย - อ นเทอร เน ต 6.การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร 1. ส งเกตจากการร วมก จกรรม ความสนใจ การปฏ ส มพ นธ ก บสมาช กในกล ม 2. ตรวจแบบทดสอบหล งเร ยน

25 139 7.บ นท กผลหล งการจ ดการเร ยนร ผลท เก ดข นก บผ เร ยน... ป ญหา / อ ปสรรค... ขอเสนอแนะ / ว ธ การแกไข... ลงช อ...ผ สอน (นายจาร ก อ ตตะช วะ)

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 22101 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา การงานและพ นฐานอาช พ 2 รห สว ชา ง 221 จ านวน 1.0 หน วย ช น ม ธยมศ กษาป ท 2 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางประภาณ เฉยไสย, นางอ นทร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

2. จ ดประสงค การเร ยนร

2. จ ดประสงค การเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง การจ ดการในบาน จานวน 2 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การจ ดโต ะอาหาร ช วโมงท 1-2 โรงเร ยนบานท

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ค าอธ บายรายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย 3 รห ส ง 23101 สาระพ นฐาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 40 ช วโมง หน วยการเร ยน 1.0 หน วยก ต ศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 12 เร องการต ดม มว ตถ : Round Edges Variable กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 สาระเพ

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 12 เร องการต ดม มว ตถ : Round Edges Variable กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 สาระเพ แผนการจ ดการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 12 เร องการต ดม มว ตถ : Round Edges Variable กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 สาระเพ มเต ม ว ชาการออกแบบผล ตภ ณฑ ง30202 จ านวน 2 ช วโมง สอนว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๓ หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๔ โครงสร างกล มสาระการเร ยนร โครงสร าง ระด บประถมศ กษา รายว ชาพ นฐาน ง ๑๑๑๐๑ การงานอาช พและเทคโนโลย จานวน ๔๐ ช วโมง ง ๑๒๑๐๑ การงานอาช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information