ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา"

Transcription

1 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 1 ว ส ยท ศน เสร มงามเม องน าอย เค ยงค เศรษฐก จพอเพ ยง ร อยเร ยงว ถ ช ว ตช มชน ประชาส งคมส นต ส ข ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา ย ทธศาสตร การพ ฒนาทางด านส งเสร มการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ให ความสาค ญก บ การจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เป าประสงค 1. ม หล กส ตรท สอดคล องก บท องถ นและจ ดสภาพแวดล อมใน ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) กองการศ กษา เทศบาล ตาบลเสร มงามเป นแหล งเร ยนร 2. ผ เร ยนท จบการศ กษาหล กส ตรคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ม ความร ความสามารถด านว ชาการเทคโนโลย และม ค ณธรรมจร ยธรรม สามารถดารงช ว ตอย ได อย างเป นส ข ตามแนวทางว ถ พ ทธ 3. ม ระบบโครงสร างและการจ ดการบร หารจ ดการศ กษา 4. ผ สอน ม ความร ค ณธรรม ค ณธรรมจร ยธรรมและม ท กษะสามารถปฏ บ ต งานได

2 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 2 หล กการและเหต ผล หล กส ตรคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ (ฉบ บท 3 ) และท แก ไขเพ มเต ม พ.ศ มาตรา 6 ม จ ดม งหมายหล ก ในการจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท ง ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ซ งการศ กษาในย คป จจ บ นได ให ความส าค ญต อการปฏ ร ปการเร ยนร โดยม งเน นการเร ยนร ตลอดช ว ต และตามศ กยภาพของผ เร ยน ในการจ ดการเร ยนร ในป จจ บ นม ความ จาเป นต องให ท นก บย คโลกาภ ว ตน ท นก บการพ ฒนาการทางเทคโนโลย สารสนเทศ ตามกระแสหล ก ของส งคมย คป จจ บ นพร อมเข าส อาเซ ยน ด งน นการน าโปรแกรมคอมพ วเตอร ต าง ๆ เข ามาใช ใน กระบวนการเร ยนร จ งเป นแนวทางท จะช วยพ ฒนาการเร ยนร เพ มศ กยภาพของผ เร ยนให ท นต อ ส งคมโลก สามารถเป นอนาคตของชาต ท ม ประส ทธ ภาพต อไป เทศบาลตาบลเสร มงาม ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลบตาบลเสร มงาม(ศ นย การเร ยนร ICT ช มชน เทศบาลต าบลเสร มงาม) ได ตระหน กถ งเหต ผลและความจ าเป นด งกล าวสามารถ ประกอบด วยทางเทศบาลต าบลเสร มงาม ม บ คลากร ว สด อ ปกรณ คอมพ วเตอร ม สถานท เหมาะสม ช มชนให การสน บสน นและน กเร ยนม ความพร อมส าหร บการจ ดท าหล กส ตรคอมพ วเตอร ในระด บช น ประถมศ กษาป ท 1 ถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ท งน เทศบาลต าบลเสร มงาม ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลบต าบลเสร มงาม(ศ นย การเร ยนร ICT ช มชน เทศบาลต าบลเสร มงาม) ม จ ดประสงค และม งหว งเพ อพ ฒนาการเร ยนร และท กษะของผ เร ยนให ม ท กษะด านการใช คอมพ วเตอร และการประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก อให เก ดประส ทธ ผลด านการศ กษาอย างย งย นตลอดไป

3 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 3 ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เม อส นส ดการเร ยนการสอนแล ว คาดหว งว าผ เร ยนจะม ความร ความสามารถด งต อไปน 1. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ม ความร เร องข อม ล ร จ กและด แลร กษาส วนประกอบต าง ๆ ของคอมพ วเตอร สามารถใช งานโปรแกรม WordPad พ มพ ต วอ กษรได และใช งานโปรแกรม Paint วาดร ปภาพ ร จ กอ นเทอร เน ตและใช งานได ท กคน 2. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ม ความร เร องข อม ล ร จ กและด แลร กษาส วนประกอบต าง ๆ ของคอมพ วเตอร ร จ กและใช งานหน าต างโปรแกรมว นโดวส ร จ กอ นเทอร เน ตและใช งานได สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 วาดพ มพ ข อความง าย ๆได ท กคน 3. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 สามารถค นหาและน าเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆม ความร เร อง เทคโนโลย สารสนเทศร จ กองค ประกอบของคอมพ วเตอร ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ตใช งาน โปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดทาเอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช โปรแกรม ให สอดคล องก บกล มสาระต างๆ ได ท กคน 4. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 4 บอกความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ประเภทของข อม ล ประโยชน ของข อม ล และรวบรวมข อม ล บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ องค ประกอบของ คอมพ วเตอร และใช งานคอมพ วเตอร ได อย างถ กว ธ ส บค นข อม ลโดยใช อ นเทอร เน ตใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต น จ ดร ปแบบของข อม ลบนเว ร กช ต ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณ และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ในการนาเสนอผลงานได ท กคน 5. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 5 บอกความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของคอมพ วเตอร บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ต อธ บายการใช งาน ออกแบบ และสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Album และการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบ องต นได ท กคน 6. ผ เร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 บอกความหมายของโปรแกรม ต ดต งโปรแกรม เข าส โปรแกรม และแนะนาส วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ส บค นข อม ล โดยใช อ นเทอร เน ตและสามารถสร างเว บไซต ของตนเองได ท กคน

4 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 4 การจ ดกระบวนการเร ยนร 1. การสาธ ต ฝ กปฏ บ ต 2. การร วมอภ ปราย แสดงความค ดเห น 3. การศ กษาเอกสารจากใบความร 4. การใช แหล งเร ยนร จาก Internet ร ปแบบการเร ยนการสอน 1. การบรรยาย 2. การสาธ ต 3. การฝ กปฏ บ ต แนวทางการต ดตาม ประเม นผล ประก นค ณภาพและพ ฒนาหล กส ตร 1. ผลส มฤทธ ทางเร ยน 2. ผลงานน กเร ยน 3. แบบสอบถามความพ งพอใจของน กเร ยน

5 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 5 สาระและมาตรฐานการเร ยนร สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาตรฐานท ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม

6 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 6 โครงสร างหล กส ตรคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช วงช นท 1 ระด บช น ช อว ชา จานวน ช วโมง หมายเหต ประถมศ กษาป ท 1 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 2 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 3 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ช วงช นท 2 ประถมศ กษาป ท 4 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 5 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน ประถมศ กษาป ท 6 คอมพ วเตอร 80 เร ยนท กคน

7 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 7 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. ข อม ล (Data) 1. บอกความหมายของ ข อม ล แหล งข อม ล ล กษณะของข อม ล ว ธ การเก บร กษา ข อม ล ประโยชน ของ ข อม ล 2. คอมพ วเตอร น าร 2. บอกความหมาย ประโยชน การใช งานคอมพ วเตอร อย างถ กต อง ช อและ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. เร ยนร เมาส (Mouse) โปรแกรมusemouse 4. เร ยนร แป นพ มพ โปรแกรม SmarTypist 3. บอกความหมาย การใช งาน และการ ด แลร กษาเมาส อย าง ง าย 3. บอกส วนต าง ๆ ของ แป นพ มพ การ วางม อ และการใช งานแป นพ มพ อย าง ถ กต อง สาระสาค ญ 1. ความหมาย ล กษณะ และแหล งข อม ล 2. ความหมาย และ ประโยชน ของ คอมพ วเตอร ช อ และ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. ความหมาย ประโยชน การใช งาน และการ ด แลร กษาเมาส 4. ส วนประกอบ และ ว ธ การใช งาน แป นพ มพ เวลา (ช วโมง)

8 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 8 ท ช อหน วยการเร ยนร 5. การป อนข อม ล (WordPad) มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 5. อธ บายการใช งาน โปรแกรม WordPad บอกช อ และหน าท ของแถบ เคร องม อ และใช งานโปรแกรม WordPad 6. โปรแกรม Paint 6. อธ บายการใช งาน โปรแกรม Paint บอกช อและหน าท ของแถบเคร องม อ และใช งานโปรแกรม Paint 7. เห นค ณค า ความสาค ญของ ช นงาน 7. อ นเทอร เน ตเบ องต น 5. บอกความหมาย ประโยชน และโทษ ของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต สาระสาค ญ 5. การใช งานโปรแกรม WordPad 6. การใช งานโปรแกรม Paint 8. ความหมาย ประโยชน และโทษของ อ นเทอร เน ต และ ว ธ การใช งานเบ องต น เวลา (ช วโมง) 12 รวม

9 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 9 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. ข อม ลน าร 6. บอกความหมายของ ข อม ล แหล งข อม ล ค ณสมบ ต ประเภท ว ธ การเก บร กษา ข อม ล ประโยชน ของ ข อม ล 2. คอมพ วเตอร 7. บอกความหมาย หล กการทางาน ประโยชน ช อและ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. การด แลร กษาคอมพ วเตอร 8. บอกว ธ การด แล ร กษาคอมพ วเตอร และประโยชน ของ การด แลร กษาเคร อง คอมพ วเตอร 4. ระบบปฏ บ ต การว นโดวส 9. บอกความหมาย ส วนประกอบ และ หน าต างโปรแกรม ว นโดวส สาระสาค ญ 2. ความหมาย ประเภท ว ธ การเก บร กษา และประโยชน ของ ข อม ล 2. ความหมาย หล กการ ทางาน ประโยชน ของ คอมพ วเตอร ช อ และ หน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 4. ว ธ การด แลร กษา และ ประโยชน ของการด แล ร กษาคอมพ วเตอร 4. ความหมาย ส วนประกอบ และ หน าต างโปรแกรม ว นโดวส เวลา (ช วโมง)

10 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 10 ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 5. อ นเทอร เน ตเบ องต น 6. บอกความหมาย ประโยชน และโทษ ของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต 6. โปรแกรม Microsoft Word อธ บายการใช งาน บอกช อ หน าท ของ แถบเคร องม อ และ ใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 พ มพ ข อความ 8. เห นค ณค า ความสาค ญของ ช นงาน สาระสาค ญ 9. ความหมาย ประโยชน และโทษของ อ นเทอร เน ต และ ว ธ การใช งานเบ องต น 7. การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เวลา (ช วโมง) 10 รวม 80 30

11 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 11 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 3 เวลา 80 ช วโมง ลาด บท ช อหน วยการเร ยนร 1 การค นหาข อม ลและการ นาเสนอข อม ล มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร ค นหาข อม ลอย างม ข นตอนและ นาเสนอข อม ลในล กษณะต างๆได 2 เทคโนโลย สารสนเทศ 1. บอกความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ องค ประกอบของ เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ศ กษาข อม ลก บเทคโนโลย สม ยใหม 3 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง อธ บายถ งองค ประกอบของ คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ได 4 ก า ร ท า ง า น ข อ ง อธ บายถ งการทางานของ คอมพ วเตอร คอมพ วเตอร ได 5 อ ปกรณ ร บข อม ลและ บอกถ งอ ปกรณ ร บข อม ล อ ปกรณ อ ปกรณ แสดงผลข อม ล แสดงผลข อม ล 6 การด แลร กษาอ ปกรณ บอกว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ 7 การจ ดการแฟ มข อม ล สามารถบ นท กข อม ล เป ด แฟ มข อม ล และพ มพ เอกสารได สาระสาค ญ * ข นตอนการค นหา ข อม ล * การน าเสนอข อม ล ล กษณะตามความ เหมาะสม เทคโนโลย สารสนเทศ และองค ประกอบของ เทคโนโลย สารสนเทศ เวลา (ช วโมง) 8 อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 4 คอมพ วเตอร ก า ร ท า ง า น ข อ ง 4 คอมพ วเตอร อ ป ก ร ณ ร บ ข อ ม ล 4 อ ปกรณ แสดงผลข อม ล ว ธ ด แลและร กษา 4 อ ปกรณ คอมพ วเตอร การบ นท กข อม ล เป ด 10 แฟ มข อม ล และพ มพ เอกสาร 8 สอบกลางภาคเร ยน 2 4

12 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 12 ลาด บท ช อหน วยการเร ยนร 9 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร ใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดท า เอกสาร สร างช นงาน และ ประย กต ใช โปรแกรมได อย าง เหมาะสม สาระสาค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดทา เอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช โปรแกรมได อย าง เหมาะสม เวลา (ช วโมง) สอบปลายภาคเร ยน 2 รวม 80

13 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 13 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร 1. เทคโนโลย สารสนเทศ น าร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาทและ ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได สาระสาค ญ 1. ความหมาย บทบาทและ ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ เวลา (ช วโมง) 1 2. ร จ กคอมพ วเตอร 2. บอกช อและหน าท ของ อ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร ได 2. ช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร 2 3. ท องโลกอ นเตอร เน ต 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 2 4 มาร จ กก บโปรแกรม ตารางงาน 4. ใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต นได 5. แต งแต มเว ร กช ต 5. จ ดร ปแบบของข อม ลบน เว ร กช ตได 6. ส ตรและฟ งก ช น 6. ใช ส ตรและฟ งก ช นในการ คานวณได 4. การใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต น ส วนประกอบหน าต าง โปรแกรม Ms Excel การใช เมน และแถบ เคร องม อ การบ นท กแฟ ม ป ดแฟ ม และออกจากโปรแกรม 5. การจ ดร ปแบบของข อม ล บนเว ร กช ต 6. ส ตรและฟ งก ช นในการ คานวณ

14 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 14 ท ช อหน วยการเร ยนร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร สาระสาค ญ เวลา (ช วโมง) 7. สอบกลางภาคเร ยน 1 8. โปรแกรมนาเสนอ งาน 1. ใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 ในการน าเสนอ จ ดร ปแบบ ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหวและ เช อมโยง ข อม ลได 2. ใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 ในการน าเสนอ จ ดร ปแบบ ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหวและ เช อมโยง ข อม ลได 9. นาเสนอข อม ลด วย 2. แทรกตารางและแผนภ ม ใน 1. การแทรกตารางและแผนภ ม 9 ตารางและแผนภ ม งานนาเสนอได ในงานน าเสนอ 10 สอบปลายภาคเร ยน 1 รวม 80 30

15 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 15 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 5 เวลา 80 ช วโมง ท ช อหน วยการเร ยนร 1. เทคโนโลย สารสนเทศ น าร มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาท และประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได สาระสาค ญ 1. ความหมาย บทบาทและ ประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ เวลา (ช วโมง) 1 2. ร จ กคอมพ วเตอร 7. บอกช อและหน าท ของ อ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร ได 7. ช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของ คอมพ วเตอร 1 3. ท องโลกอ นเตอร เน ต 8. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 8. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและ ส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 1 4 E-book หน งส อสร าง ง าย 9. อธ บายการใช งาน ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Albumได 9. ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Albumได 24 5 การประย กต เพ อใช ในช ว ตจาว น 3. ประย กต เพ อใช งานได และ เห นความสาค ญของช นงาน 1. การประย กต เพ อใช งาน สอบกลางภาคเร ยน 1

16 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 16 ท ช อหน วยการเร ยนร 7 ส วนประกอบของ โปรแกรม Photoshop 8 การใช งานโปรแกรม Photoshop เบ องต น มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 4. บอกส วนประกอบของ โปรแกรม Photoshop สาระสาค ญ 1.โปรแกรม Photoshop เป นโปรแกรมท ใช ในการตกแต ง ภาพและงานกราฟ กเร ยนร ด วย ตนเองได อย างรวดเร ว 5. สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop เบ องต น 1. Tools เป นเคร องม อท ใช ใน Photoshop สามารถก าหนด ป อนและแสดงด วยคาส ง windows > show/hide Tools ป มบน Tools บางอ น ม ร ปภาพสามเหล ยมอ นเล กๆอย ด านล างขวา เวลา (ช วโมง) การปร บแต ง ภาพกราฟ ก 10 การใช งานเลเยอร 7. สามารถสร างงานด วย เลเยอร 6. สามารถปร บแต ง ภาพกราฟ ก 1. Photoshop จะม คาส งใน การปร บแต งและสร างเอฟเฟ คต ให เล อกอย หลายคาส ง เพ อทา ให ภาพออกมาสมบ รณ ย งข น ตามความต องการของ ผ ออกแบบ 1. เลเยอร เป นการซ อนภาพ เหม อนก บน าแผ นใสท ม ภาพ ซ อนท บก นเป นช นๆ การวาดภาพและ ระบายส 8. สามารถวาดภาพและ ระบายส 1. สาหร บ โปรแกรม Photoshop ม เคร องม ออย จานวนหน งท ใช สาหร บวาดภาพ หร อสร างกราฟ กข นมาใหม ซ ง แบ งออกเป นเคร องม อระบายส ก บเคร องม อเต มส 4

17 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 17 ท ช อหน วยการเร ยนร 12 การวาดภาพและ ระบายส 13 การสร างต วอ กษร และข อความ มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 8. สามารถวาดภาพและ ระบายส 9. สามารถออกแบบ สร าง ต วอ กษรและข อความ สาระสาค ญ 1. สาหร บ โปรแกรม Photoshop ม เคร องม ออย จานวนหน งท ใช สาหร บวาดภาพ หร อสร างกราฟ กข นมาใหม ซ ง แบ งออกเป นเคร องม อระบายส ก บเคร องม อเต มส 1. สาหร บโปรแกรม Photoshop ม เคร องม อ Type ไว สาหร บพ มพ ต วอ กษร และย งสามารถปร บแต ง ค ณสมบ ต ต าง ๆ ได เช น การ กาหนดฟอนต (Font) ขนาด ต วอ กษร ระยะห างระหว าง ต วอ กษร เป นต น เวลา (ช วโมง) สอบปลายภาคเร ยน 1 รวม 80 4

18 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 18 โครงสร างรายว ชา โครงสร างรายว ชา คอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 เวลา 80 ช วโมง หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท 1 ทาความร จ กก บ Macromedia Dreamweaver มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของ โปรแกรม ต ดต งโปรแกรม เข าส โปรแกรม และ แนะนา ส วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver สาระสาค ญ/ ความค ดรวบยอด 1. ความหมาย การ ต ดต งโปรแกรม และการ เข าส โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 2. ส วนประกอบของ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver เวลา (ช วโมง) 4 2 กาหนดค ณสมบ ต และ การจ ดข อม ลของ เว บไซต 2. สามารถกาหนดไฟล และ โฟลเดอร ภายในเว บไซต สร างหน าเว บเพจและกาหนด ค ณสมบ ต ให เว บเพจ 1. โครงสร างโฟลเดอร ภายในเว บไซต จะ ประกอบไปด วยโฟลเดอร หล กและโฟลเดอร ย อยๆ ท ซ อนก นอย เป นช น ๆ ลง 6

19 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 19 หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท 3 การใส ข อความบน เว บเพจ มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 3. สามารถเล อกร ปแบบ ต วอ กษร (Font) ปร บขนาด และเปล ยนส ต วอ กษร สาระสาค ญ/ ความค ดรวบยอด ข อความต าง ๆ บนหน าเว บ เพจน บว าเป นองค ประกอบท ม ความสาค ญมาก เน องจาก ข อความท ปรากฏบนหน าเว บเพจ จะ เป นต วกลางส อความหมายถ ง ผ เข ามาเย ยมชมเว บไซต เวลา (ช วโมง) 6 4 การใส ร ปภาพบน เว บเพจ 4. สามารถจ ดการเก ยวก บ ร ปภาพได จ ดวางร ปภาพ ประกอบข อความและใส ร ปภาพเป นฉากหล ง การนาร ปภาพมาวางไว ในเว บ เพจการจ ดเก ยวก บร ปภาพใน ล กษณะต างๆ เช น การปร บ ขนาด การจ ดวางร ป การใส ข อความอธ บายร ปภาพ การ ใส กรอบให ร ปภาพ การ กาหนดระยะห างระหว าง ร ปภาพ เป นต น 10 สอบกลางภาคเร ยน 2 5 การจ ดหน าเว บเพจ ด วยตาราง 5. บอกว ธ การสร างตาราง กาหนดค ณบ ต ของตาราง การใช ตารางสาหร บจ ดเลย เอาต หน าเอกสาร เพ อช วยใน การแสดงข อม ลและ องค ประกอบตรงตามตาแหน ง ท ต องการ 12

20 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 20 หน วย ช อหน วยการเร ยนร ท 6 การสร างไฮเปอร ล งก เช อมโยงระหว างเว บ มาตรฐาน 3.1 / ผลการเร ยนร 6. สามารถบอกส วนประกอบ ของไฮเปอร ล งก ปฎ บ ต การ สร างไฮเปอร ล งก เช อมโยง ระหว างเว บ สาระสาค ญ/ ความค ดรวบยอด ไฮเปอร ล งก (Hyperlink) หร อท เร ยกว า ล งก เป น การเช อมโยงเว บไซต บน อ นเตอร เน ตจากจ ดหน งโยงไป ย งอ กจ ดหน ง เวลา (ช วโมง) 12 7 การเพ มล กเล นให หน า เว บเพจ 8 สร างเวบไซต ด วย ตนเอง 7. ปฏ บ ต การใช ภาพเคล อนไหว การค นหาข อม ล การสร างเมน Pop Up การสร างช องค นหาข อม ลใน เว บเพจเพ มเต มล กเล นด วย Behavior การใส เส ยงเพลง ลงในเว บไซต การสร าง หน าต าง Pop Up 8. สร างเว บไซต ของตนเอง สร างเวบไซต ด วย Macromedia Dreamweaver ปลายภาค 2 รวม

21 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 21 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1 เวลา 80 ช วโมง ศ กษา ความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ล กษณะของข อม ล การเก บร กษาข อม ล ประโยชน ของ ข อม ล ความหมาย ส วนประกอบ หน าท และประโยชน ของคอมพ วเตอร การควบค มเมาส แป นพ มพ การ วางม อบนแป นพ มพ ส วนประกอบของโปรแกรม WordPad โปรแกรม Paint แถบเคร องม อ การพ มพ ข อความ การกาหนดแบบอ กษร ขนาดอ กษร การจ ดร ปแบบข อความ ส ข อความ การกาหนดขนาดกระดาษ การบ นท กข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล และการพ มพ เอกสาร โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น และเห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ล กษณะของข อม ล ว ธ การเก บร กษาข อม ล ประโยชน ของข อม ล 2. บอกความหมาย ประโยชน การใช งานคอมพ วเตอร อย างถ กต อง ช อและหน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. บอกความหมาย การใช งาน และการด แลร กษาเมาส อย างง าย 4. บอกส วนต าง ๆ ของแป นพ มพ การวางม อ และการใช งานแป นพ มพ อย างถ กต อง 5. อธ บายการใช งานโปรแกรม WordPad บอกช อและหน าท ของแถบเคร องม อ และใช งานโปรแกรม WordPad 6. อธ บายการใช งานโปรแกรม Paint บอกช อและหน าท ของแถบเคร องม อ และใช งานโปรแกรม Paint 7. เห นค ณค า ความสาค ญของช นงาน 8. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต รวมท งหมด 8 ผลการเร ยนร

22 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 22 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 2 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ค ณสมบ ต ของข อม ล ประเภทของข อม ล การเก บร กษา ข อม ล ประโยชน ของข อม ล ความหมาย หล กการทางาน ส วนประกอบ หน าท ประโยชน การด แลร กษา ของคอมพ วเตอร ความหมาย ส วนประกอบ และหน าต างโปรแกรมว นโดวส ความหมาย ประโยชน และโทษ การใช งานอ นเทอร เน ต โปรแกรม Ms Microsoft Word 2010 ช อและหน าท ของแถบเคร องม อ การพ มพ ข อความ การกาหนดแบบอ กษร ขนาดอ กษร การจ ดร ปแบบข อความ ส ข อความ การกาหนดขนาด กระดาษ การบ นท กข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล และการพ มพ เอกสาร โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น และเห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของข อม ล แหล งข อม ล ค ณสมบ ต ประเภท ว ธ การเก บร กษาข อม ล ประโยชน ของข อม ล 2. บอกความหมาย หล กการทางาน ประโยชน ช อและหน าท ของอ ปกรณ คอมพ วเตอร 3. บอกว ธ การด แลร กษาคอมพ วเตอร และประโยชน ของการด แลร กษาเคร องคอมพ วเตอร 4. บอกความหมาย ส วนประกอบ และหน าต างโปรแกรมว นโดวส 5. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ต ว ธ การใช งานเว บไซต 6. อธ บายการใช งาน บอกช อ หน าท ของแถบเคร องม อ และใช โปรแกรม Microsoft Word 2010 พ มพ ข อความ 7. เห นค ณค า ความสาค ญของช นงาน รวมท งหมด 7 ผลการเร ยนร

23 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 23 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 3 จานวน 80 ช วโมง ศ กษาการค นหาข อม ลอย างม ข นตอนและนาเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ ความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ลก บเทคโนโลย สม ยใหม องค ประกอบของคอมพ วเตอร การท างานของคอมพ วเตอร อ ปกรณ ร บข อม ล อ ปกรณ แสดงผลข อม ล ว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ การบ นท กข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล การพ มพ เอกสาร การใช โปรแกรม Ms Microsoft Word 2010 ในการจ ดท าเอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช โปรแกรมให สอดคล องก บกล มสาระต างๆ โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลต างๆ และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น และเห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. ค นหาข อม ลอย างม ข นตอนและนาเสนอข อม ลในร ปแบบต างๆ 2. บอกความหมายของเทคโนโลย สารสนเทศ องค ประกอบของเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ลก บเทคโนโลย สม ยใหม 3. อธ บายถ งองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได 4. อธ บายถ งการทางานของคอมพ วเตอร ได 5. บอกถ งอ ปกรณ ร บข อม ล อ ปกรณ แสดงผลข อม ล 6. บอกว ธ ด แลร กษาอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศ 7. สามารถบ นท กข อม ล เป ดแฟ มข อม ล และพ มพ เอกสารได 8. ใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ในการจ ดทาเอกสาร สร างช นงาน และประย กต ใช ในช ว ตประจาว น 9. เห นค ณค า ความสาค ญของช นงาน รวมท งหมด 9 ผลการเร ยนร

24 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 24 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ ช อและหน าท ของอ ปกรณ และ องค ประกอบของคอมพ วเตอร ความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจาก อ นเทอร เน ต ใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต น จ ดร ปแบบของข อม ลบนเว ร กช ต ใช ส ตรและ ฟ งก ช นในการคานวณ การใช งานโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ในการนาเสนอ จ ดร ปแบบ ภาพน ง แทรกตารางแผนภ ม ในงานนาเสนอ การเช อมโยง นาเสนองานภาพน ง ภาพเคล อนไหว การสม ครและร บส ง โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น เห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได 2. บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 4. ใช งานโปรแกรม Ms Excel 2010 เบ องต นได 5. จ ดร ปแบบของข อม ลบนเว ร กช ตได 6. ใช ส ตรและฟ งก ช นในการคานวณได 7. ใช งานโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ในการนาเสนอ จ ดร ปแบ ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว และเช อมโยงได 8. แทรกตาราง แผนภ ม ในงานนาเสนอได 9. ประย กต เพ อใช งานได และเห นความสาค ญของช นงาน รวมท งหมด 9 ผลการเร ยนร

25 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 25 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศ ช อและหน าท ของอ ปกรณ และ องค ประกอบของคอมพ วเตอร ความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจาก อ นเทอร เน ต ใช งานอธ บายการใช งาน ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Album และการ ใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบ องต น โดยการส บค น รวบรวมข อม ลจากแหล งข อม ลใกล ต ว และการอภ ปรายเพ อให เก ดความร ความ เข าใจ ตลอดจนสามารถอธ บายส งท เร ยนร สร างสรรค ผลงานจากส งท ได เร ยน สามารถน าไปใช ให เก ด ประโยชน ในช ว ตประจาว น เห นค ณค า ความสาค ญของช นงานท สร างข น ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย บทบาทและประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศได 2 บอกช อและหน าท ของอ ปกรณ และองค ประกอบของคอมพ วเตอร ได 3. บอกความหมาย ประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและส บค นข อม ลจากอ นเทอร เน ตได 4. อธ บายการใช งาน ออกแบบและสร าง E-book ด วยโปรแกรม Flip Albumได 5. ประย กต เพ อใช งานได และเห นความสาค ญของช นงาน 6. บอกส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS2 7. สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop CS2 เบ องต น 8. สามารถปร บแต งภาพกราฟ ก 9. สามารถสร างงานด วยเลเยอร 10.สามารถวาดภาพและระบายส 11.สามารถออกแบบ สร างต วอ กษรและข อความ 12.สามารถสร างช นงานด วย โปรแกรม Photoshop CS2 รวมท งหมด 12 ผลการเร ยนร

26 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 26 คาอธ บายรายว ชา ช อรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เวลา 80 ช วโมง ศ กษาและฝ กท กษะทางด านตารางการทางานด วยการพ ฒนาเว บเพจด วยโปรแกรมสาเร จร ป Macromedia Dreamweaver 8 การประย กต การสร างเว บไซต การจ ดและการตกแต งข อความ การแทรก ร ปภาพลงในเว บเพจ การสร างตาราง การสร างการเช อมโยงในแต ละหน าเว บเพจ เว บไซต การแบ งหน าเว บ เพจเป นส วนๆ การสร างฟอร มเพ อรองร บข อม ลจากผ ใช การประย กต สร างเลเยอร ในการตกแต งเอกสารเว บ เพจ การแทรกม ลต ม เด ยส อต างๆ ลงในเว บเพจ การจ ดการเว บไซต เช น การขอพ นท เพ อรองร บเว บไซต ของ เรา การขอขอใช บร การเสร มต างๆ การนาเว บไซต ข นส อ นเตอร เน ต เพ อการตกแต งเว บเพจให สวยงาม เพ อให ผ เร ยนศ กษา กระบวนการสร างความค ดรวบยอด กระบวนการฝ กปฏ บ ต กระบวนการ ออกแบบ กระบวนการจ ดการ กระบวนการแก ป ญหา กระบวนการค ดว เคราะห ม น ส ยร กการทางาน ร ก การค นคว า ม ความร บผ ดชอบ ทางานร วมก บผ อ นได อย างม ความส ขม สมาธ ในการท างานจนสามารถนา ท กษะปฏ บ ต งานไปใช ในช ว ตประจาว นได ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายของโปรแกรม ต ดต งโปรแกรม เข าส โปรแกรม และ แนะนาส วนประกอบของ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 2. บอกว ธ การกาหนดไฟล และโฟลเดอร ภายในเว บไซต สร างหน าเว บเพจและกาหนดค ณสมบ ต ให เว บเพจ 3. ปฏ บ ต การเล อกร ปแบบต วอ กษร (Font) ปร บขนาดและเปล ยนส ต วอ กษร 4. ปฏ บ ต จ ดการเก ยวก บร ปภาพได จ ดวางร ปภาพประกอบข อความและใส ร ปภาพเป นฉากหล ง 5. บอกว ธ การสร างตารางก าหนดค ณบ ต ของตาราง 6. สามารถบอกส วนประกอบของไฮเปอร ล งก ปฎ บ ต การสร างไฮเปอร ล งก เช อมโยงระหว างเว บ 7. ปฏ บ ต การใช ภาพเคล อนไหว การค นหาข อม ล การสร างเมน Pop Up 8. สร างเว บไซต ของตนเอง รวมท งหมด 8 ผลการเร ยนร

27 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 27 อภ ธานศ พท สาระท 3 มาตรฐาน ง.3.1 คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ เป นกระบวนการท เก ยวข องก บการรวบรวม การตรวจสอบความถ กต อง การจ ดเก บ การจ ดการ การกระทาก บบข อม ลข าวสาร โดยใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาน กงานต าง ๆ ในการปฏ บ ต งาน เพ อให ได สารสนเทศหร อความร ท นามาใช ในการต ดส นใจหร อเป นประโยชน ต อการดาเน นช ว ต ข อม ล ข อเท จจร งหร อเหต การณ ท เก ยวข องก บส งต าง ๆ เช น คน ส ตว ส งของ สถานท ฯลฯ โดยอย ใน ร ปแบบท เหมาะสมต อการส อสาร การแปลความหมาย การประมวลผลและการใช งาน ข อม ล เคร อยข ายคอมพ วเตอร การเช อมโยงระหว างคอมพ วเตอร ต งแต 2 เคร องข นไป เพ อให สามารถถ ายโอนข อม ล ซอฟต แวร ช ดคาส งหร อโปรแกรมท เข ยนข นด วยภาษาคอมพ วเตอร อย างม ลาด บข นตอน เพ อให เคร อง คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร ประย กต เป นซอฟร แวร ท เข ยนข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บผ ใช โดยสามารถนาไปใช ก บงานด านต าง ๆ ท ทาอย เป นประจาได อย างรวดเร ว เช น ซอฟต แวร ประมวลคา ซอฟต แวร ตารางการทางาน ซอฟต แวร จ ดการฐานข อม ล ซอฟต แวร นาเสนอ และซอฟต แวร ของระบบธนาคาร ซอฟต แวร ระบบ เป นซอฟต แวร ท ใช ในการจ ดการควบค มการทางานร วมก นของระบบการทางานของเคร อง คอมพ วเตอร ให ทางานร วมก บอ ปกรณ ต าง ๆ ในระบบคอมพ วเตอร เช น การจ ดการด านอ ปกรณ ร บเข า ข อม ล และแสดงผล การแสดงผลล พธ บนจอภาพ การนาผลล พธ ท ได ไปแสดงทางเคร องพ มพ การบ นท ก ข อม ลเก บไว ในหน วยความจาสารอง

28 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 28 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมายถ ง การนาว ทยาการท ก าวหน าทางด านคอมพ วเตอร และการส อสารมาสร างม ลค าเพ มให ก บสารสนเทศ ทาให สารสนเทศม ประโยชน และใช งานได กว างขวางมาก ข น เทคโนโลย สารสนเทศรวมถ งการใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการรวบรวม จ ดเก บ ใช งาน ส งต อ หร อ ส อสารระหว างก น เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเก ยวข องโดยตรงก บ 2 ส ง ค อ 1) เคร องม อเคร องใช ในการจ ดการสารสนเทศ เช น เคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ รอบข างและ อ ปกรณ ส อสารและโทรคมนาคม 2) ข นตอนว ธ การดาเน นการซ งเก ยวข องก บซอฟต แวร ข อม ล บ คลากร และกรรมการว ธ การ โปรแกรมอรรถประโยชน เป นโปรแกรมท ช วยเสร มการทางานของคอมพ วเตอร หร อช วยโปรแกรมใช งานอ น ๆ ให ม ความสามารถใช งานได สะดวกและรวดเร วมากย งข น นอกจากน บางโปรแกรมย งออกแบบมาเพ อช วยจ ดการ ก บทร พยากรของเคร องคอมพ วเตอร ให ม ประส ทธ ภาพมากข น เช น จ ดการหน วยความจา จ ดการเน อท ใน การเก บข อม ล ช วยทาสาเนาและค นค นข อม ล ช วยซ อมการชาร ดของหน วยเก บข อม ล ช วยค นหาป องก น และกาจ ดไวร ส สารสนเทศ ข อม ลท เป นเร องเก ยวข องก บความจร งของคน ส ตว ส งของ ท งท เป นร ปธรรมและนามธรรมท ได ร บ การจ ดเก บรวบรวม ประมวลผล เร ยกค น และส อสารระหว างก น นามาใช ให เก ดประโยชน ได ระบบสารสนเทศ เป นระบบสน บสน นการบร หารงาน การจ ดการ และการปฏ บ ต การท งในระด บบ คคล ระด บกล ม หร อระด บองค กร เพ อช วยให การทางานม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยใช องค ประกอบ

29 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 29 คำอธ บำยรำยว ชำ รห สว ชำ ง ช อรำยว ชำ คอมพ วเตอร รำยว ชำเพ มเต ม กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษำป ท 1 เวลำ 40 ช วโมง รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ว ชาคอมพ วเตอร ช น ม.1 เป นรายว ชาท ม งเน นให ผ เร ยนได เข าใจ เห นค ณค า ม ท กษะ ม ความค ดสร างสรรค และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค น ข อม ล รวบรวมข อม ล เร ยนร แก ป ญหา อธ บาย ว เคราะห และทางานอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล และม ค ณธรรม ม เจตคต ท ด ต องานสารสนเทศ และคอมพ วเตอร โดยให ผ เร ยนแสดงออกด วยการเร ยนร ในเร อง หล กการทางาน องค ประกอบและประโยชน ของ คอมพ วเตอร, ความหมายความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ, การค นหาข อม ลผ านเคร อข าย คอมพ วเตอร (LAN, Internet), การสม ครและร บ-ส ง , การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบ องต น, การใช โปรแกรม Adobe Image Readyเบ องต น, และนาความร ท ได ไปประย กต ใช ให เหมาะสม ก บตนเองและใช ในช ว ตประจาว นได อย างค มค า ผลกำรเร ยนร 1. ร และเข าใจบทบาท ความสาค ญและประโยชน ของคอมพ วเตอร 2. บอกล กษณะของหน วยร บข อม ล หน วยประมวลผลกลาง ล กษณะของหน วยความจาและ หน วย แสดงผล 3. บอกความหมายความสาค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ 4. บอกส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS2 5. สามารถใช งานโปรแกรม Photoshop CS2 เบ องต น 6. สามารถปร บแต งภาพกราฟ ก 7. สามารถสร างงานด วยเลเยอร

30 ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) สามารถวาดภาพและระบายส 9. สามารถออกแบบ สร างต วอ กษรและข อความ 10. สามารถสร างงานด วยโปรแกรม Image Ready 11. สามารถสร างช นงานด วย โปรแกรม Photoshop CS2 และ โปรแกรม Adobe Image Ready รวมท งหมด 11 ผลกำรเร ยนร โครงสร ำงรำยว ชำ โครงสร ำงรำยว ชำ คอมพ วเตอร สำระเพ มเต ม ช นม ธยมศ กษำป ท 1 เวลำ 40 ช วโมง จ ำนวน 1 หน วยก ต หน วย ท ช อหน วยกำรเร ยนร 1 คอมพ วเตอร เบ องต น ผลกำรเร ยนร 1. ร และเข าใจบทบาท ความสาค ญและประโยชน ของคอมพ วเตอร สำระส ำค ญ/ ควำมค ดรวบยอด 1. หล กการทางาน บทบาท ความสาค ญและประโยชน ของคอมพ วเตอร น ำหน ก เวลำ คะแนน หล กการทางานของ คอมพ วเตอร 2. บอกล กษณะของหน วย ร บข อม ล หน วยประมวล ผลกลาง ล กษณะของ หน วยความจาและ หน วย แสดงผล 1.หน วยร บข อม ลม หน าท ร บข อม ลหร อคาส งจากผ ใช ส งไปย งหน วยประมวลผล กลาง 2.หน วยประมวลผลกลาง เป นองค ประกอบในการ ทางานของคอมพ วเตอร ท สาค ญท ส ด หน วยความจาหล กเป น หน วยหน งใน หน วยความจาของ องค ประกอบในการทางาน

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3

แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 จ ดท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 254 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 โดย นางสาวพจณ ย คาไธสง โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang School

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา

www.yorosor.com/20201/description.pdf คาอธ บายรายว ชา www.yorosor.com20201description.pdf คาอธ บายรายว ชา รายว ชาการใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน (ง ๐๐๑) กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ เวลา ๔๐ ช วโมง จ านวน ๑ หน วยก ต ภาคเร ยนท ศ กษาค ณล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การสร างเอกสารว ชาการโดยใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Create Academic Papers With Microsoft Word Program) รห สหล กส ตร 0920014210101 กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๓ หล กส ตรโรงเร ยนว ดราษฎร บ รณะ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ๘๔ โครงสร างกล มสาระการเร ยนร โครงสร าง ระด บประถมศ กษา รายว ชาพ นฐาน ง ๑๑๑๐๑ การงานอาช พและเทคโนโลย จานวน ๔๐ ช วโมง ง ๑๒๑๐๑ การงานอาช

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information