การตระหน กร ถ งภ ยค กคาม ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พ พ ฒน พรหมม ว นท 19 ส งหาคม 2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การตระหน กร ถ งภ ยค กคาม ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พ พ ฒน พรหมม ว นท 19 ส งหาคม 2553"

Transcription

1 การตระหน กร ถ งภ ยค กคาม ในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พ พ ฒน พรหมม ว นท 19 ส งหาคม 2553

2 การตระหน กร ถ งภ ยค กคามในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย ในป จจ บ นเจร ญก าวหน าจนท าให มน ษย สามารถส อสารถ งก นได อย างรวดเร ว เพ ยงช วพร บตา แม อย ห างไกลคนละซ กโลก อ กท งช วยลดระยะทางระหว างบ คคล ก อให เก ดความเปล ยนแปลงท งในด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม หร อแม แต การเม อง ใน ย คป จจ บ นน ต องยอมร บว า มน ษย ไม สามารถใช ช ว ตอย ได โดยปราศจากการส อสาร

3 การตระหน กร ถ งภ ยค กคามในระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ด วยเหต น ส งคมออนไลน จ งเป นโลกท ยากต อการควบค ม การกระจายข าวทางส อ อ นเทอร เน ต ท งด านบวกและด านลบ กลายเป นส งท ต องใช ว จารณญาณ ขบค ดพ จารณา ว าเป นเร องจร งหร อส งลวงโลก ค ณประโยชน มากมายท อ นเทอร เน ตมอบให แก มวลมน ษย ย อมมาค ก บภ ยค กคามด านม ด ซ งแฝงเร นเข ามาหลากหลายร ปแบบ จ งควรท ท กคนท เข า ส โลกออนไลน ต องร เท าท น และระว งตนเองให ปลอดภ ย

4 ภ ยค กคามออนไลน

5 ภ ยค กคามออนไลน ม ลแวร (Malware) ค อความไม ปกต ทางโปรแกรม ท ส ญเส ย C (Confidentiality), I (Integrity) และ A (Availability) อย างใดอย างหน ง หร อท งหมด จนเก ดเป นไวร ส เว ร ม โทรจ น สปายแวร Backdoor และ Rootkit การส ญเส ย C (Confidentiality) ค อ ส ญเส ยความล บทางข อม ล การส ญเส ย I (Integrity) ค อ ส ญเส ยความไม เปล ยนแปลงของข อม ล น นค อ ข อม ล ถ กเปล ยนแปลงแก ไข โดยเฉพาะส วนสาค ญท เก ยวโยงก บระบบภายใน ระบบปฏ บ ต การ การส ญเส ย A (Availability) ค อ ส ญเส ยเสถ ยรภาพของระบบปฏ บ ต การ

6 ภ ยค กคามออนไลน ร ปท 2-1 เหต ของป ญหาระบบเคร อข าย

7 ภ ยค กคามออนไลน ไวร สคอมพ วเตอร (computer virus) ค อ โปรแกรมคอมพ วเตอร ท บ กร กเข า ไปในเคร องคอมพ วเตอร โดยไม ได ร บความย นยอมจากผ ใช ส วนมากม กจะม ประสงค ร ายและสร างความเส ยหายให ก บระบบของเคร องคอมพ วเตอร น นๆ บ อยคร งท ผ คนจะส บสนระหว างไวร สก บเว ร ม เว ร มน นจะม ล กษณะของการแพร กระจาย โดยไม ต องพ งพาหะ ส วนไวร สน นจะสามารถแพร กระจายได ก ต อเม อม พาหะน าพาไป เท าน น เช น ทางเคร อข าย หร อทางแผ นด สก โดยไวร สน นอาจฝ งต วอย ก บแฟ มข อม ล และ เคร องคอมพ วเตอร จะต ดไวร สเม อม การเร ยกใช แฟ มข อม ลน น

8 ภ ยค กคามออนไลน หนอนคอมพ วเตอร (computer worm) ค อหน วยย อยลงมาจากไวร สคอมพ วเตอร ปกต แล ว หนอนคอมพ วเตอร จะแพร กระจายโดยไม ผ านการใช งานของผ ใช โดยม นจะค ดลอก และกระจายต วม นเองข ามเคร อข าย เช น ระบบเคร อข าย หร อ อ นเทอร เน ต เป นต น หนอน คอมพ วเตอร สามารถท าลายข อม ลและแบนด ว ทสร างความเส ยหายให ก บคอมพ วเตอร รวมไปถ งการท าให คอมพ วเตอร หย ดท างาน

9 ภ ยค กคามออนไลน ม าโทรจ น (Trojan horse) หมายถ ง โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ถ กบรรจ เข าไปใน คอมพ วเตอร เพ อลอบเก บข อม ลของคอมพ วเตอร เคร องน น เช น ข อม ลช อผ ใช รห สผ าน เลขท บ ญช ธนาคาร หมายเลขบ ตรเครด ต และข อม ลส วนบ คคลอ น ๆ โดยส วนใหญ แฮก เกอร จะส งโปรแกรมเข าไปในคอมพ วเตอร เพ อด กจ บข อม ลด งกล าว แล วน าไปใช ในการ เจาะระบบ และเพ อโจมต คอมพ วเตอร, เซ ร ฟเวอร, หร อระบบเคร อข ายอ กท ซ งเป นท ร จ ก ก นในช อการโจมต เพ อ "ปฏ เสธการให บร การ" (Denial of Services)

10 ภ ยค กคามออนไลน สปายแวร ค อ ประเภทโปรแกรมคอมพ วเตอร ท บ นท กการกระท าของผ ใช บนเคร อง คอมพ วเตอร และส งผ านอ นเทอร เน ตโดยท ผ ใช ไม ได ร บทราบ โปรแกรมแอบด กข อม ลน น สามารถรวบรวมข อม ล สถ ต การใช งานจากผ ใช ได หลายอย างข นอย ก บการออกแบบของ โปรแกรม ซ งส วนใหญ แล วบ นท กเว บไซต ท ผ ใช เข าถ ง และส งไปย งบร ษ ทโฆษณาต างๆ บางโปรแกรมอาจบ นท กว าผ ใช พ มพ อะไรบ าง เพ อพยายามค นหารห สผ าน หร อเลขหมาย บ ตรเครด ต

11 ภ ยค กคามออนไลน ประต หล ง (backdoor) ในทางความม นคงของระบบคอมพ วเตอร หมายถ ง ร ร วของ ระบบร กษาความม นคง ท ผ ออกแบบหร อผ ด แลจงใจท งไว โดยเป นกลไกลล บทาง ซอฟต แวร หร อฮาร ดแวร ท ใช ข ามผ านการควบค มความม นคง แต อาจเป ดทางให ผ ไม ประสงค ด สามารถเข ามาในระบบและก อความเส ยหายได

12 ภ ยค กคามออนไลน Rootkit เป นโปรแกรมท ออกแบบมาเพ อซ อนอ อบเจ กต ต างๆ เช น กระบวนงาน ไฟล หร อ ข อม ลในร จ สทร แม จะเป นโปรแกรมท อาจไม เป นอ นตรายเสมอไป แต ก ถ กน ามาใช ในการ ซ อนก จกรรมท เป นอ นตรายมากข นในป จจ บ น ท าให คอมพ วเตอร ใดๆ สามารถส งสแปม หร อทาการโจมต คอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ได โดยท ผ ใช เป าหมายไม สามารถล วงร และ โปรแกรมด านความปลอดภ ยท วไปไม สามารถตรวจจ บได

13 การโจมต แบบอ นๆ

14 ภ ยค กคามออนไลน การโจมต แบบ DoS/DDoS เป นความพยายามโจมต เพ อท าให เคร องคอมพ วเตอร ปลายทางหย ดท างาน หร อส ญเส ยเสถ ยรภาพ หากเคร องต นทาง (ผ โจมต ) ม เคร องเด ยว เร ยกว าการโจมต แบบ Denial of Service (DoS) แต หากผ โจมต ม มากและกระท าพร อมๆ ก น ไม ว าจะโดยต งใจหร อไม ต งใจ จะเร ยกว าการโจมต แบบ Distributed Denial of Service (DDoS) ด วยเทคโนโลย ท ก าวล าในป จจ บ น ซ งม ภ ยค กคามมากมาย และ แพร กระจายอย างรวดเร ว ท าให ป จจ บ นการโจมต ส วนใหญ ในโลกออนไลน ม กเป นการ โจมต แบบ DDoS

15 ภ ยค กคามออนไลน BOTNET เป นเคร อข ายห นรบท ถ อเป นสะพานเช อมภ ยค กคามทางเคร อข ายคอมพ วเตอร ด วยม ลแวร ท งหลายท กล าวในตอนต นต องการต วน าทางเพ อต อยอดความเส ยหาย และ ท าให ยากแก การควบค มมากข น ต วน าทางท ว าน ก ค อ Botnet ซ งก อให เก ดภ ยค กคามท ไม สามารถเก ดข นได เองโดยลาพ ง เช น Spam, DoS/DDoS และ Phishing เป นต น

16 ภ ยค กคามออนไลน Spam Mail หร ออ เมล ขยะ เป นขยะออนไลน ท ส งตรงถ งผ ร บ โดยท ผ ร บสารน นไม ต องการ และสร างความเด อดร อน ร าคาญให ก บผ ร บได ในล กษณะของการโฆษณาส นค าหร อ บร การ การช กชวนเข าไปย งเว บไซต ต างๆ ซ งอาจม ภ ยค กคามชน ด phishing แฝงเข ามา ด วย ด วยเหต น จ งควรต ดต งระบบ anti spam หร อหากใช ฟร อ เมล เช น hotmail, yahoo ก จะม โปรแกรมค ดกรองอ เมล ขยะในช นหน งแล ว

17 ภ ยค กคามออนไลน Phishing ค อการหลอกลวงทางอ นเทอร เน ต เพ อขอข อม ลท สาค ญเช น รห สผ าน หร อ หมายเลขบ ตรเครด ต โดยการส งข อความผ านทางอ เมลหร อเมสเซนเจอร ต วอย างของการ ฟ ชช ง เช น การบอกแก ผ ร บปลายทางว าเป นธนาคารหร อบร ษ ทท น าเช อถ อ และแจ งว าม สาเหต ท าให ค ณต องเข าส ระบบและใส ข อม ลท สาค ญใหม โดยเว บไซต ท ล งก ไปน น ม กจะ ม หน าตาคล ายคล งก บเว บท กล าวถ ง Phishing แผลงมาจากคาว า fishing แปลว าการตกปลา ซ งม ความหมายถ ง การปล อย ให ปลามาก นเหย อท ล อไว

18 ภ ยค กคามออนไลน Sniffing เป นการด กข อม ลท ส งจากคอมพ วเตอร เคร องหน ง ไปย งอ กเคร องหน ง หร อจาก เคร อข ายหน งไปย งอ กเคร อข ายหน ง เป นว ธ การหน งท น กโจมต ระบบน ยมใช

19 ภ ยค กคามออนไลน Hacking เป นการเจาะระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ไม ว าจะกระทาด วยมน ษย หร อ อาศ ย โปรแกรมแฮกหลากร ปแบบ ท หาได ง ายในโลกอ นเทอร เน ต แถมย งใช งานได ง าย ไม ต อง เป นผ เช ยวชาญในคอมพ วเตอร ก สามารถเจาะระบบได จ งควรท ผ ใช งานอ นเทอร เน ตจะ เฝ าระว งและป องก นตนเองให ปลอดภ ย

20 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด

21 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด OSI (Open Systems Interconnection) ร ปท 3-1 OSI Model

22 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด ภ ยค กคามตามเลเยอร ท งเจ ด ร ปท 3-3 OSI Model ก บภ ยค กคามในแต ละเลเยอร

23 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด ภ ยค กคามท เก ดข นโดย เจตนา จากผ ท ม เป าหมาย ในการบ กร กช ดเจน เพ อให ได ผลล พธ ตาม ว ตถ ประสงค ท ตนต องการ ภ ยค กคามท เก ดข นโดยม ได เจตนา โดยผ ท ร เท าไม ถ งการณ และตกเป น เคร องม อในการโจมต ระบบ หร อเร ยกว าตกเป น ผ ด บซอม บ ซ งสามารถรวมต วก น กลายเป น กองท พ Botnet ได

24 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Physical Layer ภ ยค กคามท เก ดข นในเลเยอร น ม กเป นการเข าถ งทางกายภาพ โดยโจมต ในระด บ ฮาร ดแวร ซ งส วนใหญ ม สาเหต จากการออกแบบเคร อข ายท ไม เหมาะสม และไม ท าการ ปร บแต งค าของอ ปกรณ ในเคร อข ายให สามารถป องก นภ ยค กคามได อย างม ประส ทธ ภาพ ส งส ด ว ธ ป องก น ท าได โดยการออกแบบเคร อข ายให เหมาะสม โดยม การระบ ต วตนในการ เข าถ งข อม ล จ ดเก บข อม ลไว ในท ท ปลอดภ ยและก าหนดส ทธ ในการเข าถ งข อม ล ตลอดจนควบค มเส นทางการใช งานข อม ลไม ให กระจายในจ ดท ไม สามารถควบค มได

25 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Data Link Layer ภ ยค กคามท เก ดข นในเลเยอร น ม กจะเป นการด กข อม ล หร อ "การสน ฟ" ซ งสามารถแบ ง การด กข อม ลออกได เป น 2 ส วน ค อ การด กข อม ลแบบ Promiscuous จะ เก ดข นในระด บ Ethernet หร อวง LAN โดยการเป ดการ ดแลนในโหมดด กฟ ง หร อ Promiscuous mode ท ซอฟต แวร ของผ บ กร ก ซ งจะท าให การ ดแลนใน เคร องท ด กฟ งม การเปล ยนแปลงการร บ ข อม ล หร อทางเทคน คเร ยกว า Finger print ของการ ดแลนท เป ด Promiscuous mode ท าให เคร องคอมพ วเตอร สามารถ ด กฟ งข อม ลท เก ดข นรอบๆ ต วเคร อง คอมพ วเตอร ได การด กฟ งข อม ลแบบ Man In The Middle Attack หร อ MITM ซ งว ธ การน ไม อาจป องก นได ด วยการเข ารห สข อม ล เม อม การ Remote Access บนระบบ เคร อข าย เหม อนในกรณ แรก เน องจากผ ด กข อม ลโดยใช เทคน ค MITM น จะท า ต วเป นต วกลางในการเร ยกใช ข อม ล ซ ง ท าให ผ ท ถ กด กฟ งข อม ลเข าใจผ ด และ ท าการส งข อม ลไปย งเคร องท ด กฟ งน น

26 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Network Layer ภ ยค กคามท เก ดข นในเลเยอร น จะเป นการโจมต ระบบท เร ยกว าการทา DDoS/DoS สามารถทา ผ าน Protocol ท เร ยกว า ICMP ซ งสามารถทาได หลายเทคน ค เช น Ping of Death, Smurf attack เป นต น การปลอมแปลงค า IP Address หร อ IP Spoofing ส งผลกระทบและสร างความเส ยหายได เม อ เก ดการใช ค า IP Address เด ยวก นโดยผ ใช งานมากกว าหน งคนบนระบบเคร อข ายภายในองค กร แต ก ย งเป นผลกระทบท ไม ร นแรงน ก และสามารถป องก นได หากม การออกแบบระบบเคร อข ายท ด

27 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer ภ ยค กคามท เก ดข นใน Transport Layer น นม กอาศ ยโจมต ผ านช องทางโปรโตคอล TCP และ UDP ซ งส วนใหญ จะเป นการโจมต แบบ DDoS/DoS เช อมก บ Application Protocol ท ผ ใช งานได เป ดใช เอง กรณ TCP โดยท าให การต ดต อส อสารระหว างเคร องขาดความสมบ รณ ในการเช อมต อ หากการเช อมต อไม สมบ รณ จะเก ดการโจมต ท เร ยกว า SYN Flood ซ งเป นร ปแบบหน งของการท า DoS (Denial of Services) การเช อมต อแบบปกต ระหว างผ ใช งานก บเคร องแม ข าย

28 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer SYN Flood ผ โจมต ท าการส ง SYN Packet จ านวนมากไปย งเคร องแม ข าย ซ งตกเป นเหย อ และส ง SYN- ACK กล บไป แต เคร องของผ โจมต กล บไม ส ง ACK กล บไปย งเคร องแม ข าย อ กกรณ หน งค อ เคร องของผ โจมต เปล ยนค า IP Address เม อส ง SYN ในคร งแรก ท าให เคร องแม ข ายส ง SYN-ACK กล บไปย ง IP ท ไม ถ กต อง ท งสองกรณ ท าให เคร องแม ข ายไม ได ร บ ACK ส งผลให การเช อมต อไม สมบ รณ อ กท งเคร องแม ข าย ย งถ กด งทร พยากรในเคร องไปใช มากเก นไป เม อผ ใช งานต วจร งพยายามเช อมต อก บเคร องแม ข าย จ งถ ก ปฏ เสธ และไม สามารถเป ดการเช อมต อได การโจมต แบบ SYN Flood ร ปแบบหน งของ Denial of Service

29 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer การทา DDoS/DoS ชน ด SYN flood สามารถมองได 2 ม ม ได แก ม มภายในเคร อข ายเด ยวก น หมายถ งเคร องภายในเคร อข าย โจมต ก นเอง ซ งล กษณะน อาจเก ด จากการต ดไวร สชน ดหนอน คอมพ วเตอร (เว ร ม) บางชน ด ท ท าให เก ดอาการผ ดปกต ในการ ร บส งข อม ล หร ออาจเก ดจาก ความต งใจของบ คคลท ใช SYN Flood โจมต ไปย งเคร องเป าหมาย ก ได ม มภายนอกเคร อข าย โดยการ โจมต แบบ SYN Flood จากเคร อง ผ ไม หว งด ไปย งเคร องเป าหมายท อย ห างไกลออกไปนอกระบบ เคร อข าย ในกรณ น ต องท าการ Scan Port เคร องปลายทาง เส ยก อน เพ อให ทราบว าม การเป ด ค า Service Port ท เป น TCP หร อไม

30 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Transport Layer กรณ UDP เน องจาก UDP ม ล กษณะการส อสารแตกต างจาก TCP จ งไม เก ด SYN Flood แต สามารถ เก ดการโจมต แบบ UDP Flood ได และเป นท น ยมมากข นในช วงหล งๆ โดยเฉพาะไวร สชน ดหนอน คอมพ วเตอร ท ม กโจมต โดยอาศ ยโปรโตคอล TCP และ UDP ท งน หากเคร อข ายภายในองค กรม ระบบ เฝ าระว งภ ยค กคาม และพบว าม การเช อมต อโปรโตคอล UDP มากกว า TCP แล ว ให ต งข อสงส ย ไว ก อนว าอาจม เหต การณ ไม พ งประสงค เก ดข นได การโจมต แบบ UDP Flood

31 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application, Presentation and Session Layer สาหร บท งสามเลเยอร น น ถ อเป นจ ดเส ยงภ ยท ม การเข าถ งระบบได ง ายและเทคน คการโจมต ใน ป จจ บ นน ยมกระทาในเลเยอร เหล าน เป นอย างมาก โดยท งสามเลเยอร ม ล กษณะการเช อมต อ ข อม ลท ต อเน องก น จ งขออธ บายรวบยอดในคราวเด ยวโดยพ จารณาเฉพาะ Application Layer เท าน น ในระด บ Application Layer น นควรพ จารณาพฤต กรรมเป นสองฝ งค อ ฝ งของผ ให บร การ ต วอย างเช น ผ ให บร การ Web Server ท ม ช อ World Wide Web ( Mail Server ท ผ านโปรโตคอล SMTP และอ นๆ ซ งถ ก เร ยกใช จากภายนอกได อย เสมอ และเป นข อม ล สาธารณะ ฝ งของผ ใช บร การ ท ท าการเร ยกใช บร การ เช น การค นหาข อม ล การด หน ง ฟ งเพลง

32 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer ฝ งของผ ให บร การ ในฝ งของผ ให บร การ จะอธ บายโดยกล าวเฉพาะ Application Protocol ท จ าเป นและ สาค ญ ซ งม การเป ดใช แทบท กเคร อข าย ม ด วยก น 3 ประเภท ได แก Web, DNS และ Mail Web (HTTP) การร บม อก บภ ยค กคามท มาก บโปรโตคอลน ทาได ไม ง ายน ก เน องจากเม อเป ด Web Server ข นมาแล ว จะม เส นทางเข าถ งระบบมากมายหลายทาง เช น ช องโหว (Bug) ในล กษณะต างๆ ได แก ช องโหว ท เก ดจากระบบปฏ บ ต การ ช องโหว ท เก ดจาก Web Server ช องโหว ท เก ดจากโปรแกรม ซ งม แนวทางปฏ บ ต ในการตรวจสอบ Web Application ท งหมด 24 ข อด งในรายงาน

33 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer DNS (Domain Name System) เป นระบบต งช อตามลาด บช น ให ก บเคร องคอมพ วเตอร การให บร การ หร ออ ปกรณ อ นใดท เช อมต อก บ อ นเทอร เน ต หร อเคร อข ายส วนต ว (Private Network) โดยแปลงช อโดเมน ท มน ษย เข าใจได ให เป นต วเลข ท เช อมโยงก บอ ปกรณ เคร อข าย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อระบ แหล งท ต งของอ ปกรณ เหล าน น ระบบ DNS เปร ยบได ก บ สม ดโทรศ พท ในโลกอ นเทอร เน ต ท ช วยแปลงช อโดเมน เช น ให เป นค า IP Address ช องโหว ท เก ดก บ DNS Server ร ปแบบหน งค อ Fast Flux ซ งเป นเทคน คในการอ านค า DNS ท Botnet ใช เป นเคร องม อในการซ อนเว บไซต ท แจกจ ายฟ ชช งและม ลแวร ไว เบ องหล งเคร อข ายของโฮสต ท ท าต วเป น Proxy ซ งเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา

34 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer Mail Server ภ ยค กคามจาก Mail Server ท ควรตรวจสอบค อ พ จารณาว าม ผ อ นแอบใช Mail Server ของเราเพ อท าเป น Spam Server หร อไม การตรวจสอบข นต นให ด ว า Mail Server เป ด Open Relay ท จะอน ญาตให บ คคลภายในใช Mail Server เพ อส งอ เมลไปย งท อ นได หร อไม จากคาส งต างๆ ด งต วอย าง

35 OSI Model ก บภ ยค กคามในเลเยอร ท งเจ ด Application Layer ฝ งของผ ใช บร การ ส วนใหญ ป ญหาต างท เก ดข น ม กเก ดจากต วผ ใช บร การ หร อผ ใช งานคอมพ วเตอร น เอง โดยแบ งออกได เป น 2 กล ม ค อ ผ ใช บร การท ม เจตนาโจมต ระบบ ก บผ ใช บร การท ไม ม เจตนา ผ ใช บร การท ม เจตนาโจมต ระบบ หร อแฮกเกอร ซ งอาจท าไปด วยความสน กคะนอง หร อหว งในทร พย ส นของผ อ น สาหร บผ ใช บร การท ไม ม เจตนาในการโจมต ระบบ ม กเป นผ ด บซอมบ ท อาจรวมต วก นเป น กองท พ Botnet ด วยความร เท าไม ถ งการณ จากการท เคร องคอมพ วเตอร ของตน ต ดม ลแวร เน องจากพฤต กรรมการใช งานท ม ได ระแวดระว ง ซ งอาจสร างความเส ยหาย ให ก บองค กรได มาก

36

37 แนวทางป องก นภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ต เม อได ทาความร จ กก บภ ยค กคามร ปแบบต างๆ แล ว ในบทน จ งขอสร ป 10 ว ธ ป องก นภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ต สาหร บการใช งานส วนบ คคล ต งสต ก อนเป ดเคร อง กาหนด Password ท ยากแก การคาดเดา ส งเกตขณะเป ดเคร อง หม นตรวจสอบและอ พเดต OS หร อซอฟต แวร ท ใช ไม ลงซอฟต แวร มากเก นจาเป น

38 ไม ควรเข าเว บไซต เส ยงภ ย ส งเกตความปลอดภ ยของเว บไซต ท ให บร การธ รกรรมออนไลน ไม เป ดเผยข อม ลส วนต วลงบนเว บ Social Network ศ กษาถ งข อกฎหมายเก ยวก บการใช ส ออ นเทอร เน ต ไม หลงเช อโดยง าย

39 1. ต งสต ก อนเป ดเคร อง ก อน Login เข าใช งานคอมพ วเตอร ต องม นใจว าไม ม ใครแอบด Password A ก อนใช งานคอมพ วเตอร ควรร เสมอว าเราอย ท ไหน เช น ท บ าน ท ทางาน หร อท สาธารณะ และควรระม ดระว งการใช งาน คอมพ วเตอร ต งแต เร มเป ด เคร อง ด งน เม อไม ได อย หน าจอคอมพ วเตอร ควรล อค หน าจอให อย ในสถานะท ต องใส ค า Login B อย าประมาทในการใช งานอ นเทอร เน ต ตระหน กไว ว าข อม ลความล บ อาจถ กเป ดเผยได เสมอในโลกออนไลน C

40 2. กาหนด Password ท ยากแก การคาดเดา ควรม ความยาวไม ต ากว า 8 ต วอ กษร และใช อ กขระพ เศษ ไม ตรงก บความหมายในพจนาน กรม เพ อให เดาได ยากมากข นและการใช งานอ นเทอร เน ตท วไป เช น การ Login ระบบ ระบบสนทนาออนไลน (Chat) หร อระบบเว บไซต ท เราเป นสมาช กอย ทางท ด ควรใช Password ท ต างก นบ างพอให จาได หร อม เคร องม อช วยจา Password เข ามาช วย

41 3. ส งเกตขณะเป ดเคร อง ส งเกตขณะเป ดเคร องว าม โปรแกรมไม พ งประสงค ร น มาพร อมๆก บการเป ดเคร องหร อไม ถ าด ไม ท น ให ส งเกตระยะเวลาบ ตเคร อง หากนานผ ดปกต อาจเป นไปได ว าเคร องคอมพ วเตอร ต ดป ญหาจากไวร ส หร อป ญหาอ นๆได

42 4. หม นตรวจสอบและอ พเดท OS หร อซอฟต แวรท ใช หม นตรวจสอบและอ พเดต OS หร อซอฟต แวร ท ใช ให เป นเวอร ช นป จจ บ น โดยเฉพาะโปรแกรมป องก นภ ยในเคร อง เช น โปรแกรมป องก นไวร ส หร อโปรแกรมไฟร วอลล และควรใช ระบบปฏ บ ต การ และซอฟต แวร ท ม ล ขส ทธ นอกจากน ควรอ พเดตอ นเทอร เน ตบราวเซอร ให ท นสม ยอย เสมอ เน องจาก Application Software สม ยใหม ม กพ งพาอ นเทอร เน ตบราวเซอร ก อให เก ดช องโหว ใหม ๆ

43 5. ไม ลงซอฟต แวร มากเก นจาเป น Internet Browser 1 2 ซอฟต แวร ท จาเป นต องลงใน เคร องคอมพ วเตอร ได แก โปรแกรมทางด านเอกสาร ตกแต งภาพ เส ยง ว ด โอ 3 โปรแกรมป องก นไวร ส และโปรแกรมไฟร วอลล 4

44 หากจาเป นต องใช โปรแกรมอ น ควรพ จารณาใช โปรแกรมท ผ าน Web Application เช น Chat, VoIP หร อบ นท กโปรแกรมลงบน Thumb Drive เพ อร นจากภายนอกเคร องคอมพ วเตอร ซอฟต แวร ท ไม ควรม บนเคร องคอมพ วเตอร ท เราใช งาน ได แก ซอฟต แวร ท ใช ในการ Crack ซอฟต แวร ท ใช หลบหล ก การป องก น เช น ซ อน IP โปรแกรมท เก ยวก บ การด กจ บข อม ล ท ไม เป นท ร จ ก ซอฟต แวร ส าเร จร ป ท ใช ในการโจมต ระบบ

45 6. ไม ควรเข าเว บไซต เส ยงภ ย

46 7. ส งเกตความปลอดภ ยของเว บไซต ท ให บร การ ธ รกรรมออนไลน Web e-commerce ท ปลอดภ ยควร ม ล กษณะด งน ม การทา HTTPS เน องจาก HTTPS จะม การเข ารห สข อม ล ม ใบร บรองทางอ เล กทรอน กส CA (Certificate Authority) ม มาตรฐาน (Compliance) รองร บ เช น ผ านมาตรฐาน PCI/DSS

47 8. ไม เป ดเผยข อม ลส วนต วผ าน Social Network เลขท บ ตรประชาชน หน งส อเด นทาง ประว ต การทางาน เบอร โทรศ พท ส วนต ว ข อม ลทางการแพทย หมายเลขบ ตรเครด ต

48 9. ศ กษาถ งข อกฏหมายเก ยวก บการใช อ นเทอร เน ต ศ กษาถ งข อกฎหมายเก ยวก บการใช ส ออ นเทอร เน ต ตามพระราช บ ญญ ต ว าด วยการกระทาความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร ฯ โดยม หล กการง ายๆ ท จะช วยให ส งคมออนไลน สงบส ข ค อ ให ค ดถ งใจเขาใจเรา หากเราไม ชอบส งใด ก ไม ควรทาส งน นก บผ อ น และเวลาแสดง ความค ดเห นบนกระดานแสดงความค ดเห น (Web board) การร บส ง หร อการกระทาใดๆก บข อม ลบนอ นเทอร เน ต

49 10. ไม หลงเช อโดยง าย อย าเช อในส งท เห น และงมงายก บข อม ลบนอ นเทอร เน ต ควรหม นศ กษาหา ความร จากเทคโนโลย อ นเทอร เน ต และศ กษาข อม ลให รอบด าน ก อนเช อในส งท ได ร บร จากว ธ ป องก นภ ยค กคามทางอ นเทอร เน ต 10 ว ธ ข างต นถ อ แนวทาง เพ อเพ มความระม ดระว งในการใช งานอ นเทอร เน ต เพราะภ ย ค กคามจากการใช อ นเทอร เน ตม กเก ดจากพฤต กรรมการใช งานของเรา เอง การม ช ดซอฟต แวร ป องก นในเคร องม ใช คาตอบส ดท าย ความปลอดภ ยจะเก ดข นได ล วนแล วแต พ งพาสต และความ ร เท าท นของเราเอง อ กท งควรระล กไว เสมอว า ความม นคงปลอดภ ย ข อม ลจะเก ดข นได ต องเร มต นจากต วเองเส ยก อน หากผ ใช งานปลอดภ ย ระบบเคร อข ายภายในองค กรน นก จะปลอดภ ย เคร อข ายองค กรอ นๆ ท มาร วมใช งานระบบก ปลอดภ ย

50

51 Log File ความสาค ญ ความเข าใจผ ด เก ยวก บ การเก บหล กฐาน ท มาของ Log File การกระทาผ ด ตาม พรบ.คอมพ วเตอร

52 1. ความสาค ญของ Log File Log File หร อ ข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร หมายถ ง ข อม ลเก ยวก บการ ต ดต อส อสารของระบบคอมพ วเตอร ซ งแสดงถ งแหล งก าเน ด ต นทาง ปลายทาง เส นทาง เวลา ว นท ปร มาณ ระยะเวลา ชน ดของบร การ หร ออ นๆ ท ภาษาเก ยวข อง ก บการต ดต อส อสารของระบบคอมพ วเตอร น น หากเคร อข ายคอมพ วเตอร ถ กบ กร ก ข อม ลถ กเปล ยนแปลงหร อส ญหาย ไม ว า จะเก ดจากฝ ม อคนในองค กร หร อนอกองค กร ไม ว าจะทาด วยเจตนา หร อด วยความ ร เท าไม ถ งการณ หล กฐานส าค ญส าหร บการส บสวนสอบสวนค อ Log File ซ ง เป นองค ประกอบหน งของ พ.ร.บ.ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ข น โดยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อป องปรามม ให เก ดการกระท าความผ ด เพ อให ท กคนสามารถอย ร วมก นในส งคมออนไลน ได อย างเป นระเบ ยบเร ยบร อย โดยก าหนดให ผ ให บร การ ม หน าท เก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ซ ง เป นพยานหล กฐานส าค ญในการดาเน นคด

53 ผ ให บร การ ในท น แบ งออกได เป น 4 ประเภท ได แก ผ ประกอบก จการ โทรคมนาคม 1 ผ ให บร การร านอ นเทอร เน ต 4 ผ ให บร การ ผ ให บร การเข าถ งระบบ เคร อข ายคอมพ วเตอร 2 ได แก ISP หน วยงานราชการ บร ษ ท เป นต น 3 ผ ให บร การเช าระบบคอมพ วเตอร (Hosting Services Provider )

54 ข อม ลจราจรน เก ดข นจากการส อสาร 2 ฝ าย ระหว างฝ ายผ ส งสารก บฝ าย ผ ร บสารตามกลไกของ OSI Model ท ได อธ บายไว ในบทท 3 โดย OSI Model น เป น เส นทางลาเล ยงข อม ล เช น ระหว างคอมพ วเตอร เคร องหน งก บเว บไซต หน ง เม อกด ป ม Enter เร ยกด เว บไซต ข อม ลคาส งจากเคร องคอมพ วเตอร น นจะถ กลาเล ยง ผ าน อ ปกรณ เคร อข ายไปย งผ ให บร การ ISP, Internet Gateway (หากเว บไซต น นอย ต าง ประเทศ) ต อไปย งเว บไซต ปลายทาง ประมวลผล แล วลาเล ยงข อม ลกล บส ต นทาง ข อม ลท ไหลเว ยนบนระบบเคร อข ายน เป นข อม ลแบบ Real-Time ไม สามารถเร ยกด ย อนหล งได การจะด ย อนหล งได น น ทาได เพ ยงว ธ เด ยวค อ ด จาก Log File ซ งถ อเป นหล กฐานประกอบการส บหาต วผ กระทาความผ ด ซ งสามารถ อธ บายให เห นภาพช ดได ด วยต วอย างสายโซ การส บค น ในร ปท 5-1

55 Appliance ต วอย างสายโซ การส บค น

56 2. ท มาของ Log File 1 เหต การณ ท เก ดข น ภายในเคร อง (Local Host Log) 2 เหต การณ ท เก ดข น บนระบบเคร อข าย (Network Log)

57 1 เหต การณ ท เก ดข นภายในเคร อง (Local Host Log) ก) เหต การณ ท เก ดจากเคร องคอมพ วเตอร เร ยกว า System Log แบ งเป นเหต การณ ท เก ดจากค า Error ท พบในการเข าถ ง ระบบปฏ บ ต การ (OS log error) ส าหร บรายช อผ ใช งานในเคร อง และการต งค าร โมตผ านทาง ระบบเคร อข าย (Network), เหต การณ ท ส งผลกระทบก บระบบ Kernel (Kernel Log) เป น ต น ข) เหต การณ ท เก ดข นจากการใช งาน Application เร ยกว า Application Log สามารถแบ งแยกตามโปรแกรมท ต ดต งลงในเคร อง ได แก Web Server, Mail Server, Proxy Server, โปรแกรมท เก ยวก บการสนทนาออนไลน หร อ โปรแกรมอ นๆ ท ลงบนเคร อง รวมถ งผลการเข าใช งาน Application User ในแต ละ Application เป นต น กล าวโดยสร ป ค า Local Host Log ประกอบด วย System Log และ Application Log ท ถ กเก บบ นท กไว รวมเร ยกว า ค า syslog

58 2 เหต การณ ท เก ดข นบนระบบเคร อข าย (Network Log) เป นการเก บบ นท กการไหลเว ยนข อม ลสารสนเทศบนระบบเคร อข าย ท งข อม ลท ไหลจากภายในเคร อข ายออกส ภายนอก (ไม ว าจะเป นระบบ Extranet หร อ Internet) หร อ ข อม ลจากภายนอกเข าส ระบบเคร อข ายภายในองค กร ข อม ลท กล าวถ งค อ ระบบงานท ใช ตาม โปรโตคอลมาตรฐาน เช น การเป ดเว บ (HTTP, HTTPS) การส ง files (Upload/Download) การร บ-ส งอ เมล (เช น SMTP, POP3, IMAP) การใช โปรแกรมสนทนาออนไลน เป นต น อย างไรก ตาม ป ญหาท พบมากในเร องของการเก บบ นท ก Log File หร อ Traffic Data ค อ การมองข ามความต องการพ นฐาน ของกฎหมาย ท ต องการเก บหล กฐานเพ อหาผ ท กระทาผ ดมาลงโทษ จ งทาให การเก บข อม ลหล กฐานด งกล าวไม สอดคล องก บความต องการ ของพน กงานเจ าหน าท ซ งรวมถ งเจ าหน าท ตารวจ DSI หร อหน วยงาน อ นๆ ท เก ยวข อง จนไม สามารถน าหล กฐานด งกล าวน ไปใช เพ อหาผ กระทาความผ ด หร อใช เป นหล กฐานอ างอ งในช นศาลได

59 3. ความเข าใจผ ดเก ยวก บการเก บหล กฐาน ความเข าใจผ ด 3 อ นด บแรกท น ามาส การเก บหล กฐานไม ถ กต องค อ กฎหมายสนใจเฉพาะเร องการ Authentication โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File ก สามารถน ามาใช ได การจะเก บ Log File ให ครบถ วน หมายถ งต องลงท นทา SIM/SEM หร อ SIEM

60 กฎหมายสนใจเฉพาะเร องการ Authentication ความเข าใจผ ดประการท 1 กฎหมายสนใจเฉพาะเร องการ Authentication ความเข าใจน น นถ กแต ไม ท งหมดท งน เพราะการท สามารถระบ ต วบ คคลได แต ไม ม หล กฐานย นย นว าบ คคลผ น นได กระทาการน นๆ จร ง ก ไม ถ อว าม หล กฐานครบ ถ วนสมบ รณ ตามท กฎหมายต องการ เช นเด ยวก น หากม การเก บ Log File เพ อ ระบ ต วบ คคล พร อมระบ ด วยว าบ คคลน นได กระทาการน นๆ จร ง รวมท งม การเก บ Log File ท บอกได ครบถ วนว า ใคร ทาอะไร ท ไหน เวลาใด อย างไร แล ว แต การ เก บ Log File น นเป นแบบกระจ ดกระจาย ไม เป นองค ประกอบเด ยวก น ก อาจทา ให หล กฐานอ อน ไม เพ ยงพอต อการดาเน นคด ได เช นก น นอกจากน แม ม การเก บ Log File ครบถ วนท กประการ แต ไม ได ม การ ย นย นความถ กต องและสมบ รณ ของ Log File น น เช น Log File น นๆ ไม ได ม การทา Data Hashing เก บควบค ก บ Log File ต นฉบ บเพ อย นย นความ ถ กต องแล ว Log File ท ส งมอบให พน กงานเจ าหน าท อาจไม สามารถน าไปใช เป นหล ก ฐานในช นศาลได ด วยไม อาจแน ใจได ว าหล กฐานช นน นได ถ กแก ไขเปล ยนแปลงเพ อสร าง หล กฐานเท จหร อไม

61 โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File ก สามารถน ามาใช ได ความเข าใจผ ดประการท 2 โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File ก สามารถน ามาใช ได โปรแกรม Open Source ท ช วยในการเก บ Log File สามารถ น ามาใช ได แต ต องม การน ามาปร บปร งเพ มเต ม เน องจากโปรแกรม Open Source เหล าน นถ กสร างข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเก บ Log File ท เก ดจากอ ปกรณ ในเคร อ ข ายชน ดต างๆ แล วน ามาว เคราะห หาความผ ดพลาดหร อน ามาปร บปร งเพ อให ม การใช งาน เคร อข ายน นๆ อย างม ประส ทธ ภาพ ไม ได ถ กสร างมาเพ อเก บหล กฐานท เก ยวข องก บคด ความทางคอมพ วเตอร แต อย างใด ด งน นหากม การน าโปรแกรม Open Source มาใช ก ต องคาน งถ งผลล พธ ท ได ว าตรงตามท กฎหมายต องการหร อไม เช น เก บ Log File ได ก จร ง แต ไม ได เก บอย างครบถ วนเป นองค ประกอบเด ยวก น หร อไม ได ม การ ทาการย นย นความถ กต องของ Log File น นๆ เป นต น

62 การจะเก บ Log File ให ครบถ วน หมายถ งต องลงท นทา SIM/SEM หร อ SIEM ความเข าใจผ ดประการท 3 การจะเก บ Log File ให ครบถ วนหมายถ งต องลงท นทา SIM/SEM หร อ SIEM การจะเก บ Log File ให ครบถ วนไม จาเป นต องลงท นทา SIM (Security Information Management)/SEM (Security Event Management) หร อ SIEM ตามท ได กล าวไปแล วข างต น ว าความต องการของกฎหมายฉบ บน ค อต อง การหาผ ท กระทาผ ดมาร บโทษ โดยต องม หล กฐานประกอบอย างถ กต อง และยอมร บได ในช นศาล ด งน นกระบวนการท จะได มา ซ งหล กฐาน จ งไม ได บ งค บว าจะมาด วยกระบวนการใด หากแต ต องถ กต อง ครบถ วน และย นย นความถ กต องของ Log File น นได และศาลเช อในหล กฐานน เท าน น ด งน นการม ว ธ การอ นใดท ทาให ได มาซ ง Log File ท ครบถ วน สามารถบอกได ว า บ คคลใด ทาอะไร ท ไหน เวลาใด และอย างไร ตลอดจนเป น Log File ท ม การย นย น ความถ กต องแล ว ย อมเพ ยงพอส าหร บการหาระบบเพ อรองร บตามกฎหมายฉบ บน

63 4. การกระทาความผ ดตาม พรบ. คอมพ วเตอร หากม ผ ฝ าฝ น ไม กระทาตามกฎหมายฉบ บน จะแบ งเป น 2 กรณ ค อ 1 ผ ท ต งใจกระทาความผ ดตามฐานความผ ดมาตรา ผ ท ไม ได ต งใจกระทาความผ ด แต เก ดการกระทา ความผ ดข นในความร บผ ดชอบของตน

64 1. ผ ท ต งใจกระทาความผ ดตามฐานความผ ดมาตรา 5-17 ฐานความผ ด โทษจ าค ก โทษปร บ มาตรา 5 เข าถ งคอมพ วเตอร โดยม ชอบ ไม เก น 6 เด อน ไม เก น 10,000 บาท มาตรา 6 ล วงร มาตรการป องก น ไม เก น 1 ป ไม เก น 20,000 บาท มาตรา 7 เข าถ งข อม ลคอมพ วเตอร โดยม ชอบ ไม เก น 2 ป ไม เก น 40,000 บาท มาตรา 8 การด กข อม ลคอมพ วเตอร ไม เก น 3 ป ไม เก น 60,000 บาท มาตรา 9 การรบกวนข อม ลคอมพ วเตอร ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพ วเตอร ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 11 สแปมเมล ไม ม ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 12 การกระทาต อความม นคง (1)ก อความเส ยหายแก ข อม ลคอมพ วเตอร (2)กระทบต อความม นคงปลอดภ ยของประเทศ/เศรษฐก จ วรรคท าย เป นเหต ให ผ อ นถ งแก ช ว ต ไม เก น 10 ป 3 ป ถ ง 15 ป 10 ป ถ ง 20 ป + ไม เก น 200,000 บาท 60, ,000 บาท ไม ม มาตรา 13 การจ าหน าย/เผยแพร ช ดคาส ง ไม เก น 1 ป ไม เก น 20,000 บาท มาตรา 14 การเผยแพร เน อหาอ นไม เหมาะสม ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 15 ความร บผ ดของ ISP ไม เก น 5 ป ไม เก น 100,000 บาท มาตรา 16 การต ดต อภาพผ อ น ถ าส จร ต ไม ม ความผ ด ไม เก น 3 ป ไม เก น 60,000 บาท

65 2. ผ ท ไม ได ต งใจกระทาความผ ด แต เก ดการกระทา ความผ ดข นในความร บผ ดชอบของตน ผ ท ไม ได ต งใจกระท าความผ ด แต เก ดการกระท าความผ ดข นในความร บผ ดชอบ ของตน เช น พน กงานในบร ษ ทหน ง กระทาความผ ดตามฐานความผ ดมาตราใดมาตราหน ง ในข อ 1) ข างต น บร ษ ทซ งเป นน ต บ คคลต องม บ คคลผ กระท าการใดๆ แทน (ในท น ค อ กรรมการผ ม อ านาจ) ด งน นเม อเก ดการกระท าความผ ดข น แล วม พน กงานเจ าหน าท มา ตรวจสอบและขอหล กฐานซ งก ค อ Log File บร ษ ทจ าเป นต องม Log File ด งกล าวมอบ ให ก บเจ าหน าท เพ อเจ าหน าท จะได น าไปขยายผลหาผ กระท าผ ดต อไป แต หากบร ษ ทไม ม ระบบจ ดเก บ Log File ย อมต องร บโทษอย างหล กเล ยงไม ได ตามฐานความผ ดมาตรา 26 ท กาหนดให ม การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร และมาตรา 27 ท กาหนดโทษแก ผ ซ ง ไม ปฏ บ ต ตามค าส งของศาลหร อพน กงานเจ าหน าท ซ งม อ านาจในการขอหล กฐานจาก บร ษ ท และ บร ษ ท ม หน าท ต องส งหล กฐานให ตามท ระบ ไว ในมาตรา 18, 20 และ 21 น นเอง

66

67 ในป จจ บ นม ภ ยค กคามหลากร ปแบบในโลกอ นเทอร เน ต ซ งน บว นย งทว ความร นแรงและสล บซ บซ อนมากข น เช น ภ ยจาก การเจาะระบบ โจมต ข อม ลช นความล บ โจมต ระบบจนไม สามารถ ใช งานได เป นต น ระบบเคร อข ายท ใช งานเป นประจาท กว นน น บางคร งก ไม อาจม นใจได เต มร อยว าปลอดภ ย หากร เม อภายหล งว า ข อม ลถ กทาลาย ถ กล วงความล บ ระบบล ม หร อภาพล กษณ องค กร เส ยหาย ความส ญเส ยบางส วนก ไม อาจเร ยกค นได ด วยเหต น จ งจาเป นต องตรวจสอบความปลอดภ ยของระบบ เคร อข ายด วยการประเม นความเส ยงเพ อหาช องโหว ( Vulnerability Assessment ) หากตรวจพบว าเคร อข ายม ช องโหว ซ งอาจถ กผ ไม ประ- สงค ด เจาะระบบ บ กร กเข าโจมต ก ต องหาว ธ ป ดก นภ ยค กคาม (Hardening) และออกแบบระบบใหม ให ม นคงปลอดภ ยย งข น

68 1 ประเม นความเส ยง (Assessment) 2 ปฏ บ ต การป ดช องโหว (Implementation) 3 บร การบร หารจ ดการปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ (Managed Security Services)

69 1 ประเม นความเส ยง (Assessment) เป นข นตอนแรกในการตรวจสอบว าเคร อข ายม ความม นคงปลอดภ ย ในระด บใด หากพบว าม ช องโหว ช องโหว น นม ความเส ยงในระด บใด (ส ง กลาง หร อต า) ซ งการตรวจสอบท าได โดยการประเม นเปร ยบเท ยบมาตรการด าน เทคโนโลย สารสนเทศก บมาตรฐานอ นเป นท ยอมร บ (Gap Analysis) เช น ISO/IEC 27001, COBIT Framework เป นต น จากน นทาการประเม นความเส ยง เพ อหาจ ดเปราะบางในเคร อข ายหร อระบบคอมพ วเตอร (Vulnerability Assessment)ควบค ก บการทดสอบเจาะระบบเคร อข าย (Penetration Test)

70 Penetration Test ค อการทดสอบเพ อหาช องทางในการเข าถ งระบบ ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความ ม นคงปลอดภ ยของระบบคอมพ วเตอร หร อเคร อข าย โดยจ าลองเหต การณ ว า เคร อข ายด งกล าว ถ กโจมต จากแฮกเกอร ท ม งร าย โดยสามารถแบ งเป น 1. การทดสอบแบบ Black-Box ว ธ น ผ ทดสอบจะไม ทราบข อม ลของ ระบบท จะท าการทดสอบเลย จ งต อง พ จารณาแหล งท ต งและขอบเขตของ ระบบก อนท าการว เคราะห เปร ยบได ก บการโจมต จากแฮกเกอร ท อย ภายนอกเคร อข าย ซ งไม ค นเคยก บ ระบบน ก 2. การทดสอบแบบ White-Box ว ธ น ผ ทดสอบจะได ข อม ลโครงสร างระบบ ท ครบสมบ รณ เช น ผ งเคร อข าย, Source code และ IP Address เป นต น เปร ยบได ก บ การโจมต จากภายในเคร อข าย ไม ว าจะโดย ผ ปฏ บ ต งาน/ม ลแวร ท แพร กระจายอย ภายใน หร อในกรณ ท ข อม ลเก ดร วไหล ท าให ผ โจมต ล วงร ข อม ลพ นฐานของเคร อข ายได

71 ท งสองแนวทางข างต น ค อผ ทดสอบ ไม ทราบข อม ลใดๆ ก บ ทราบข อม ลท งหมด อย างไรก ด ย งม การทดสอบเจาะระบบท อย ระหว าง ปลายสองฝ ง ค อการทดสอบแบบ Gray-Box ท ผ ทดสอบ ทราบข อม ล บางส วน ซ งความเข มของส เทาจะมากน อยแค ไหน ก ข นอย ก บปร มาณ ข อม ลท ผ เจาะระบบทราบก อนเร มปฏ บ ต การน นเอง Vulnerability Assessment ค อการประเม นหาความเส ยงท เก ดจากช องโหว ท ค นพบ ซ งป จจ บ นน ยม ใช อ ปกรณ หร อ Tools มาช วยในการประเม น ท าให สะดวกและรวดเร วมากย งข น

72 เม อทราบข อแตกต างของสองส วนงานสาค ญไปแล ว ข นตอนในการ ปฏ บ ต งานแสดงเป นหล กการด งร ปท 6-2 ข นตอนการประเม นความเส ยงเคร อข าย

73 2 ปฏ บ ต การป ดช องโหว (Implementation) การป ดช องโหว หร อศ พท ทางเทคน ค เร ยกว า การ Hardening น นสามารถ ลดช องทางการจ โจมลงได ด วยการอ พเดท Patch ท จาเป นให ก บระบบ รวมท งการลบ ซอฟต แวร ท ไม จาเป น ยกเล ก Username หร อ Login ท ไม จาเป นต องใช ลบหร อยก เล กบร การ (Disable service) ท ไม จาเป น ตลอดจนการป ดพอร ตท เป ดท งไว เป นต น นอกจากน ย งสามารถออกแบบระบบเคร อข ายใหม ให ม เสถ ยรภาพมากย ง ข น พร อมต ดต งอ ปกรณ ด านความปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ เพ อช วยเฝ าระว ง และป องก นภ ยค กคามระบบสารสนเทศ เช น Firewall, Intrusion DetAection System, Intrusion Prevention System เป นต น และเสร มด วยการปร บแต งค าของอ ปกรณ อย าง เหมาะสมก บระบบเคร อข ายน น เพ อให สามารถป องก นภ ยค กคามได อย างม ประส ทธ - ภาพส งส ด

74 3 บร การบร หารจ ดการปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ (Managed Security Services) ในข นตอนส ดท ายน ถ อเป นบร การท เข ามาเสร ม ในกรณ ท เจ าของระบบ เคร อข ายต องการว าจ างองค กรภายนอกเข ามาด แลงานด านความปลอดภ ยข อ ม ลสารสนเทศแทน ในล กษณะของการ Outsourcing ไม ว าจะม สาเหต จากการ ขาดบ คลากรท ม ความเช ยวชาญในงานด านน, ไม ต องการท มงบลงท นก อนใหญ ในอ ปกรณ ท ใช เฝ าระว งและป องก นภ ยค กคาม ซ งส วนใหญ ม ม ลค าส ง หร อสาเหต อ นใดก ตาม ก สามารถว าจ างผ ให บร การบร หารจ ดการความม นคงปลอดภ ย หร อท เร ยกก นว า MSSP (Managed Security Service Provider) มาบร หารจ ดการ แทนได

75 ซ งจากบร การบร หารจ ดการความปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ (MSS) สามารถอธ บายได ด งร ปท 6-3 ผลท ได จากบร การบร หารจ ดการความปลอดภ ยเคร อข ายสารสนเทศ

76

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โดย อาจารย สมชาย เม องม ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โดย อาจารย สมชาย เม องม ล สาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค ม อการใช งานโปรแกรม Skype โปรแกรม TeamViewer เป นโปรแกรมส าหร บการใช ในการเช อมต อคอมพ วเตอร จากระยะไกลต วหน งท น า สนใจ เน องจากม ฟ เจอร ท ด และม ระบบความปลอดภ ยท น าเช อถ อ ขนาดโปรแกรมไม ใหญ มาก สามารถใช

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information