Quick and Tip. Advanced Scorecard Cockpit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Quick and Tip. Advanced Scorecard Cockpit"

Transcription

1 1 Quick and Tip Advanced Scorecard Cockpit 1. การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรมและการกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม (หน า 2) 2. การบ นท กและนำเข าข อม ล ท ศทางองค กร ประกอบด วย บ นท กว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร และจ ดทำแผนท ย ทธศาสตร (หน า 6) 3. สร าง ม มมอง ย ทธศาสตร เป าประสงค (หน า10) 4. จ ดทำรายละเอ ยดต วช ว ด (หน า12) 5. การกำหนดน ำหน กและเกณฑ ความสำเร จ (หน า 13) 6. การต งค าว กฤต และค ายอมร บ(หน า 14) 7. การเล อกใช ส ตรการคำนวณ (หน า 15) 8. การจ ดการต วช ว ด (ค ดลอก ย าย และเร ยงลำด บ) (16) 9. จ ดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ (18) 10. การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ และการแปลงแฟ มข อม ล (20) 11. การนำเสนอข อม ลผ านทาง เวป และ PowerPoint (25) 12. การนำฐานข อม ล ไปใช ในเคร อง อ น ๆ (28)

2 2 1 การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรมและการกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรม 1. เล อกว ธ ใช เล อกเมน ลงทะเบ ยนโปรแกรม 2. เคร องจะแจ ง Hardware ID ให โดยอ ตโนม ต ให ผ ใช กำหนด User Name โดยพ มพ ช อผ ใช งานหร อหน วยงาน แล วแจ งทางผ จ ด ท ง Hardware ID และ User Name เพ อขอร บ Serial No ต อไป ด งต วอย าง ในท น ค อ C0DD04BD-EA72A3EF-ADC5F441

3 3 3. นำหมายเลขท ได ใส ลงในช อง Serial No 4. กด ลงทะเบ ยนถ า serial No ถ กต อง ข อความส แดง Standard version จะหายไป หล งจากน น คล ก ป ด

4 4 การกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม (Login และ Password) 1. เล อกเมน เคร องม อ ผ ใช งาน 2. กำหนดรห สผ ใช หร อ Login และ รห สผ าน หร อ Password พร อมท งช อ ผ ใช เพ อกำหนดส ทธ ในการใช งานโปรแกรม แทนรห สเด มท ต ดมาก บโปรแกรม ค อ Demo ซ งผ ใช ต องพ มพ รห สผ าน ซ ำอ กคร ง เพ อย นย นขณะท พ มพ รห สผ านจะไม แสดง แต รห สผ ใช จะแสดง ในท น เป นการเปล ยนจากรห ส Demo เป น gc และเปล ยน Passwordใหม

5 5 3. ออกจากโปรแกรม และเข าส โปรแกรมใหม อ กคร ง พร อมท ง ใส รห สผ ใช และรห สผ านใหม

6 6 2 การบ นท กและนำเข าข อม ล ท ศทางองค กร การเร มต นโครงการหร องาน 1. คล กเมน สร าง 2. พ มพ ช อโครงการหร องาน 3. กำหนดหร อต งป งบประมาณ และหร อ ป การศ กษา

7 7 บ นท กว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร 1. คล กเมน ว ส ยท ศน,พ นธก จ, เป าประสงค และย ทธศาสตร 2. พ มพ ข อความท ต องการ 3. ในกรณ ท ได จ ดพ มพ ว ส ยท ศน,พ นธก จ, เป าประสงค และย ทธศาสตร ไว ในโปรแกรม เว ร ด ก สามารถ ใช คำส ง Copy และ Paste มาท โปรแกรมน ได เลย

8 8 จ ดทำแผนท ย ทธศาสตร 1. คล กเมน แผนท ย ทธศาสตร 2. เล อกเมน การสร างว ตถ แล ว วาดว ตถ พร อมท งเล อกร ปทรงว ตถ ท ต องการ

9 9 3. ปร บแก ข อความโดย Double click ท ว ตถแล วแก ไขข อความ 4. เล อกเส นเช อมต อว ตถ

10 10 3 สร าง ม มมอง ย ทธศาสตร เป าประสงค รายละเอ ยดและว ธ การ ตามหน งส อ Scorecard Cockpit หน า Tip 1. เราไม สามารถสร างม ต ซ อนม ต โดยการใช คำส งสร างได แต ถ าต องการซ อนก นก สามารถ ใช คำส ง copy หร อ Cut ได แต จะส งผลกระทบต อคะแนนทำให คะแนนคลาดเคล อนได ม เตอร จะไม สอดคล อง ก บความเป นจร งในการนำเสนอสถานะผลงานเพราะจะนำม มมอง ภายในมา แสดงด วย

11 11 2. การสร าง ม มมอง ย ทธศาสตร เป าประสงค ไม จำเป นต องพ มพ ท กคร งเสมอไป อาจจะใช การ COPY ก ได เพ อการประหย ดเวลา โดยคล กท โครงสร าง กดป ม Ctrl ค าง แล ว ลากไปย งตำแหน ง ท ต องการ ก จะได โครงสร างน น พร อมท งรายละเอ ยด ท อย ภายใต โครงสร างน น ๆ 3. หน วยราชการส วนใหญ ม ต วช ว ดมากและม โครงสร างม ต ต าง ๆ ซ บซ อนมาก ทำให การเป ดหา ต วช ว ดทำได ช า ท านสามารถใช ไอคอนต อไปน ช วยในการจ ดเก บ และเป ดได อย างรวดเร ว

12 12 4 จ ดทำรายละเอ ยดต วช ว ด รายละเอ ยดและว ธ การ ตามหน งส อ Scorecard Cockpit หน า กล าวโดยสร ปได ด งน 1. คล ก ต วช ว ดท ต องการ กดเม าส ป มขวา > เล อก รายละเอ ยดต วช ว ด เพ อ เข าส การจ ดทำรายละเอ ยดต วช ว ด 2. นอกจากการใช เม าส ป มขวา เพ อเล อกรายละเอ ยดต วช ว ด ผ ใช สามารถ ใช ไอคอน

13 13 5 การกำหนดน ำหน กและเกณฑ ความสำเร จ 1. ส วนราชการต องเป นผ กำหนดน ำหน กต วช ว ดก อน แล วจ งบ นท ก น ำหน ก ของต วช ว ด ท กต ว ไม จำเป นต อง 100 เสมอ เป นเท าไรก ได ข นอย ก บ ส วนราชการ 2. เกณฑ ความสำเร จ หร อ ระด บคะแนน ผ ใช สามารถแบ งก ระด บก ได ข นอย ก บ การใช งาน ผ ใช สามารถปร บ จำนวนเกณฑ และใส ข อม ลคะแนน ในแต ละระด บ กรณ ต ง 3 ระด บ กรณ ต ง 5 ระด บ 3 ในกรณ การคำนวณแบบผกผ น ค อ ถ าผลงานเก ดข นมากคะแนนย งน อย แถบม เตอร จะถ กสล บส จากเด มส เข ยวอย ทางด านขวา จะไปอย ทางด านซ าย ส วนส แดงอย ด านขวา แทน ผ ใช จะต องม การสล บ เปล ยน คะแนนในแต ละระด บคะแนน ด วย ถ าไม ม การสล บหร อจ ดเร ยงค าคะแนนใหม จะทำให กราฟ ผ ดเพ ยนไป ด งร ป

14 14 6 การต งค าว กฤต และค ายอมร บ ค าว กฤต เป นค าท ยอมร บได ต ำท ส ดหร อยอมร บไม ได ส วนมากกำหนดต องส มพ นธ ก บข อม ลย อนหล ง ค ายอมร บ เป นค าท ยอมร บว าผลงานน นเป นไปตามเป าหมาย ส วนมากจะส มพ นธ ก บเป าหมายและเพ อให เก ดความท าทาย ม กจะกำหนดท ระด บคะแนนไว ท ระด บ 3 เพราะถ าส วนราชการทำผลงานได มากกว าระด บคะแนนท ส งกว า 3 ถ อว าทำงานได บรรล เป าหมายและทำงานท ส งกว าเป าหมายหร อท าทายได สำเร จ นอกจากน ส วนราชการ อาจจะกำหนดค าว กฤต และค า แตกต างไปจากน ได ท งน ข นอย ก บเหต ผล แต ส ง สำค ญ ค อ กระบวนการ กำหนด ค าว กฤต และค าความพ งพอใจ ต องกำหนดจากการม ส วนร วมท กฝ าย และต องกำหนด ให แน นอน ต งแต เร มป งบประมาณ หร อป การศ กษา

15 15 7 การเล อกใช ส ตรและการคำนวณ ผ ใช สามารถเล อกส ตรการคำนวณท มาพร อมก บโปรแกรมได จำนวน 8 ส ตร ม บางส ตรท ม ล กษณะเฉพาะ ด งน 1 ส ตรระด บความสำเร จร อยละเฉล ยถ วงน ำหน ก ในส ตรน ผ ใช ไม สามารถกรอกต วเลข ผลการดำเน นงาน ได เพราะผลน นเก ดจากการหาค าเฉล ยคะแนนจากส ตรร อยละหร อ ส ตรระด บความสำเร จ ท เป นต วช ว ดย อย ๆ ภายใต ต วช ว ดท เป น ระด บความสำเร จ ร อยละเฉล ยถ วงน ำหน ก 2 ส ตรระด บความสำเร จ ในส ตรน ผ ใช ไม ควร กรอกต วเลขท ม ทศน ยมได เพราะผลงานเป น ล กษณะ Milestones โปรแกรมจะส งข อม ลเข าส ม เตอร ตาม ผลงานท เป นจำนวนเต ม ในระด บ ท ส งข น ทำให คลาดเคล อนจากความเป นจร ง 3 ส ตรร อยละ กรณ ท ผ ใช ไม ม ข อม ล เป าหมายและผลการดำเน นการ ม แต ต วเลข ท เป น เปอร เซ น เช น 60 % หร อ ร อยละ 60 ผ ใช ต องเล อก ส ตร จำนวน เพ อการคำนวณระด บคะแนน แทน 4 การประมวลผล เม อผ ใช กรอก/บ นท กข อม ลแต ละต วช ว ดเสร จเร ยบร อยแล ว ให ประมวลผลรวมต วช ว ด ท กต ว โดยการกดไอคอนเพ อประมวลสร ปรวมคะแนนหน วยงาน

16 16 8 การจ ดการต วช ว ด 1. การค ดลอกต วช ว ด (copy ) ผ ใช สามารถ ค ดลอกต วช ว ด ท งจากเมน โดยเล อก ต วช ว ด ท ต องการ และกดเม าส ป มขวา นอกจากน ย งสามารถค ดลอกด วยการกดป ม Ctrl แป นพ มพ ค างไว แล ว Drag ต วช ว ด 2. การย ายหร อต ดต วช ว ด (Cut) ผ ใช สามารถ ย ายต วช ว ดโดยเล อก ต วช ว ด ท ต องการ และ กดเม าส ป มขวาและเล อกรายการต ด และวางในโครงสร างท ต องการ หร อใช การ Drag และ Drop เม าส นอกจากน ย งสามารถย ายต วช ว ดด วยการ ย ายโดยDrag และ Drop จากผ งม มมอง

17 17 3. การลบต วช ว ด (Delete) ผ ใช สามารถลบต วช ว ดได จากเมน เพ ยงอย างเด ยว ไม สามารถ ใช ป ม Delete บนแป นพ มพ ได เม อผ ใช ได ลบต วช ว ดหล ก จะทำให ต วช ว ดย อย ๆ ท อย ภายใต ต วช ว ดหล กจะถ กลบไปด วย เม อ ต วช ว ดได ถ กลบ ไปแล วผ ใช ไม สามารถใช คำส ง Undo ได ด งน นโปรแกรมจ งม คำส ง ให ผ ใช ย นย น การลบต วช ว ด อ กคร ง 4. การแก ไขต วช ว ด ผ ใช สามารถลบต วช ว ดได จากเมนโดยกดเม าส ป มขวา แล วทำการ แก ไขช อ ต วช ว ดได และสามารถแก ไขโดยตรง จากต วช ว ดก ได ในกรณ ถ าแก ไขโดยตรง ด วยการ นำข อความ อ น มา วาง อาจจะม การ Error ได แต ถ าแก ไขจากเมน สามารถทำได แก ไขโดยตรง แก ไขจากเมน

18 18 9 การจ ดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณ 1. การจ ดทำแผนงานโครงการก จกรรม ซ งต องระบ ว นเวลาการเร มต นและส นส ด โครงการ และก จกรรม ตามความเป นจร ง ถ ากำหนดไม สอดคล องความเป นจร ง กราฟ อาจจะไม แสดงผล เช น การกำหนด ว นเร มต น และส นส ด โครงการ เพ ยง 1-2 ว น แต ถ ากำหนดได ถ กต อง ตรงความเป นจร งในการปฎ บ ต งาน Gantt Chart ก จะข น เช น ความก าวหน าโครงการ เวลาตลอดโครงการ ความก าวหน าก จกรรม เวลาการดำเน นก จกรรม

19 19 2. กรณ การค ดงบประมาณ โครงการหร อก จกรรม ถ าหากโครงการน น ๆ ไม ม ก จกรรม ผ ใช สามารถ กรอกต วเลข งบประมาณท ได เบ กจ ายไปได เลย เคร องจะคำนวณยอดเง นคงเหล อ ให โครงการน น ม ก จกรรม ย อย ๆ ผ ใช ต องกำหนดรายละเอ ยดงบประมาณในก จกรรม น นให เสร จ เคร อง จะ คำนวณ ให โดยนำงบประมาณท ได เบ กจ ายในแต ละก จกรรมมาหาผลรวมก น แต ผ ใช ไม สามารถ ใส ยอดเบ กจ าย จากโครงการน นได โดยตรง โดยไม ผ านก จกรรมย อย ๆ การคำนวณงบประมาณ ในกรณ ท ม ก จกรรม ย อย ต องกดป มบ นท ก 2 คร ง ท ละคร ง คร งแรกเป นการ หาผลรวม ของ ยอดเบ กจ ายท งหมด คร งท 2 เป นการนำ ผลรวม ไปห กก บงบประมาณ ของโครงการท ได ร บท งหมด กดบ นท กคร งท 1 ได ผลล พท กดบ นท กคร งท 2 ได ผลล พท

20 20 10 การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ และ การแปลงแฟ มข อม ล การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ ผ ใช พ มพ ข อม ลท ปรากฏออกทางเคร องพ มพ ได ท งในส วนของม ต ม มมอง และรายงาน ร ปแบบต าง ๆ รวมท งม เตอร โดยผ านไอคอนร ป เคร องพ มพ ท ปรากฎแต ถ าเป นร นทดลอง ใช งานโปรแกรมไม สามารถ พ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ ได ไอคอนร ปเคร องพ มพ จะปรากฎเป นเงาจาง ผ ใช สามารถใช คำส ง ด งน 1. การพ มพ โครงสร าง โดย คล ก ท ไอคอนเคร องพ มพ เคร องจะนำเข าส ต วอย างก อนพ มพ หร อ Print Preview โดยจ บภาพหน าจอ 2. ส งพ มพ จากคำส งบนหน าจอ จากคำส งพ มพ

21 21 ในส วนของการพ มพ ผ งม มมอง และ ผลการปฎ บ ต งาน ก ใช หล กการพ มพ เช นเด ยวก น การแปลงแฟ มข อม ล โปรแกรมย งเป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ แปลงแฟ มข อม ลไปในร ปแบบอ น ๆ ได อ ก ค อ HTML XML EXCEL และ TEXT เพ อสะดวกในการจ ดร ปแบบ หร อนำข อม ลไปใช งานอ น ๆ ก อนท จะพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ซ งจะม ความย ดหย นมากกว า การพ มพ ข อม ลท ปรากฏออกทางเคร องพ มพ โดยตรง ข นตอนในการแปลงแฟ ม ข อม ล ม ด งน 1. เล อกไอคอน ส งออก > เล อกแฟ มข อม ลท ต องการ เช น ในกรณ ต องการแปลงผลงานออกเป น Excel ก เล อก Excel 2. โปรแกรมจะให ผ ใช ต งช อ และ เล อก Folder ท ต องการบ นท กข อม ล

22 22 3. เม อบ นท กเสร จ โปรแกรมอย ใน Folder ท ผ ใช กำหนด หล งจากน นก สามารถเป ดโปรแกรม เพ อใช งานได ต อไป ในกรณ แฟ มข อม ลท เป น Excel ข อม ลต วเลขต าง ๆ ท ถ กส งออกมาเป นข อความ ไม สามารถนำมาคำนวณได ผ ใช ต องแปลงข อความเหล าน นให เป นต วเลขก อน เพ อนำไปใช ในการคำนวณต อไป โดยคล กท ส ญญล กษณ ท ม มซ ายด านบนจะปรากฎเมน เล อก แปลงเป นต วเลข หล งจากน น โปรแกรม Excel จะแปลง ข อความ เป นต วเลขให ผ ใช สามารถระบายหลาย ๆ Cell แล วแปลงข อความในคร งเด ยวก นก ได เพ อสะดวกและ ประหย ด เวลา แต ต องเป น Cell ท ต ดก นเท าน น

23 23 การแปลงแฟ มข อม ลออกทาง Ms Word โปรแกรม ได ม คำส งพ เศษ สำหร บการพ มพ รายงาน ต วช ว ดเช งปร มาณ ออกมาในร ปของ Word เพ อสะดวก ในการ ทำรายงาน เพ อจ ดส ง ก.พ.ร. ต อไป โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกเมน ต วช ว ดเช งปร มาณ ในแถบเมน หล ก การรายงาน จะปรากฎ แบบฟอร มการรายงาน 2. เล อกไอคอน Ms Word เพ อแปลงแฟ มข อม ล หล งจากน นโปรแกรมจะถามเง อนไข การส งออกหร อ แปลงแฟ มข อม ล ให กด OK ถ าต องการพ มพ ท กหน า

24 24 3. โปรแกรมจะให ผ ใช ต งช อ และ เล อก Folder ท ต องการบ นท ก 4. เม อบ นท กเสร จแล ว ผ ใช สามารถเร ยกโปรแกรมข นมาใช งานเหม อนโปรแกรม Word

25 25 11 การรายงานข อม ลผ านทางเวป และ PowerPoint โปรแกรมได เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ รายงานผลการปฎ บ ต งาน ผ านทางเวป เพ อเผยแพร ผลงาน ซ งม 2 ล กษณะใหญ ค อ การรายงานเอกสาร และนำเสนอม เตอร ม ว ธ การด งน การรายงานเอกสาร เป นการนำเสนอรายละเอ ยดผลการปฎ บ ต งาน ท งค าน ำหน ก คะแนน เกณฑ และผลงาน ผ ใช สามารถทำได โดยการใช คำส ง ส งออก หร อ แปลงแฟ มข อม ล ให อย ในร ป HTML หร อ XML เม อใช คำส งด งกล าว ข อม ลท ปรากฎในหน าจอ จะถ กบ นท กเป น แฟ ม Html เพ อนำไป Upload ใน เวปไซต ของผ ใช ต อไป

26 26 ในส วนของการนำเสนอม เตอร ผ านทางเวป ผ ใช ต องบ นท กม เตอร เป นร ปภาพ.BPM ก อน หล งจากน นก ทำการ Upload เข าส เวปไซต ของผ ใช ต อไป โดยม ว ธ การบ นท กด งน 1. จากTAb โครงสร าง เล อกต วช ว ดท ต องการ > คล กเม าส ป มขวา > เล อกแสดงสถานะผลงาน จะปรากฏ ร ปม เตอร 2. คล กเม าส ป มขวาท ร ปม เตอร เล อก บ นท กร ปภาพ หล งจากน นจะปรากฎเมน ให ผ ใช กำหนด ช อ และเล อก folder ท ต องการบ นท ก

27 27 3. เม อม เตอร ได ถ กบ นท ก จะม นามสก ลเป น BMP ผ ใช สามารถ แฟ มข อม ลไปปร บแต ง ย อ ขยาย เพ อ ประย กต ใช งาน ในด านต าง ๆ ได ไม ว าจะเป นการ Upload เข าส เวปไซต หร อ การแทรกร ปภาพใน Power point เป นต น เพ อเผยแพร ผลงาน กรณ นำเข าส เวป กรณ นำเข าส โปรแกรม Powerpoint

28 28 12 การนำฐานข อม ลไปใช ในเคร องอ น ๆ ในกรณ ท หน วยงานได ร บ Software หลาย license จำเป นต องม การแลกเปล ยน หร อ ปร บปร งฐาน ด วยก น จำเป นท ต องม การจ ดการฐาน ข อม ล ซ งฐานข อม ลท ใช ในโปรแกรม Scorecard cockpit ค อ SCOCKPIT.FDB อย ใน folder F:\Program Files\Scorecardcockpit ส งท สำค ญ ผ ใช ต องม การสำรองฐาน ข อม ลท กคร งท จะม การเปล ยนแปลง หร อจ ดกระทำใด เก ยวก บฐานข อม ล ไม ว าจะเป นการ ค ดลอก หร อปร บปร ง และควรจะสำรองฐานข อม ลท กคร งท ม การ ปร บปร งข อม ล นอกจากน การค ดฐานข อม ลอ น มาใช ในเคร องของผ ใช เอง เพ อปร บปร งข อม ล จำเป นต อง ทราบรห สผ ใช หร อรห สผ าน ของเจ าของฐานข อม ลก อน เพ อให สามารถเข าส โปรแกรมได หล งจากน นค อยเปล ยน เป นรห สผ ใช และรห สผ านของผ ใช เอง

29 29 13 ส ตรพ เศษ สำหร บโรงพยาบาล 1. ส ตรการคำนวณ อ ตราส วน แสดงผลร ปแบบ 1:XXX เช น 1: ส ตรการคำนวณ อ ตราส วน ต อจำนวนท กำหนด (ผ ใช สามารถกำหนดค าต วค ณได ) เช น อ ตราส วนต อ 1000 หร อ 10,000 หร อ อ ตราส วนท คำนวนแบบพ เศษ ด งด วอย างต อไปน

30 30 14 การบ นท กข อม ลแบบสะสม ผ ใช สามารถ กำหนดการกรอกข อม ลเป นช วงเวลาได (รายเด อน รายส ปดาห รายไตรมาส จำนวนคร ง ) ด งเช น จำนวนผ มาร บบร การ ในแต ละเด อน หร อ แต ละส ปดาห โดยโดยคล กท ไอคอนตารางการกรอกข อม ล ด งร ป คล ก ตารางการกรอกข อม ล คล กเม าส ป มขวา เพ อกำหนด เรคอร ด เป นรายเด อน พร อมท งระบ ลำด บและเด อน ผลงานท เก ดข น

31 31 เม อบ นท กเสร จแล ว ผลรวม ผลงานท ทำได จะอย ด านล าง ถ าหากต องการ ด เวลาท บ นท กข อม ล ให กดป ม refresh โปรแกรม จะแสดง ว นเวลาท สร างให โดยอ ตโนม ต หล งจากน น คล กป ม ป ด โปรแกรมจะนำค าท ได ไปไว ในช อง ผลงานท เก ดข น ผ ใช สามารถ ใช การคำนวนในว ธ การเด ยวก นในน ได ในส ตร จำนวน

32 32 คล กท ป ม บ นท ก เพ อประมวลผลคะแนน ซ งคะแนนท ได จะอย ในร ป ร อยละ และ ระด บคะแนนด งร ป นอกจากน ในระหว างท ผ ใช กรอกข อม ลความถ สะสมน น สามารถ ด แนวโน ม ผลงานในแต ละ ช วงเวลาได โดยคล คท แถบ กราฟ และ เม อเล อนไปแต ละจ ดหร อแต ละเด อน จะปรากฎข อม ล น น ๆ

33 33

34 34 15 การแสดงม เตอร แบบ Full Screen ม เตอร สามารถแสดงเป นแบบ FullScreen โดยไม ม เมน แสดงออกมาให เป นท รำคาญ สำหร บผ ใช ซ งสะดวกในการอภ ปรายผลงาน ผ ใช สามารถ ใช คำส งน ได โดยการคล คป ม สถานะ ผลงานเต มจอ หล งจากท ผ ใช ได เล อก ต วช ว ดท ต องการ แสดงสถานะเร ยบร อยแล ว และถ าต องการให แสดงเป นปกต เหม อนภาพท 1 ท านสามารถคล คป ม สถานะ ผลงานเต มจอ อ กคร ง เพ อค นสถานะของจอภาพ ให เป นปกต

35 35 16 แผนงานโครงการ และก จกรรม ม การจ ดทำเพ มต วช ว ดท แผนงาน/โครงการ สามารถบ นท กข อม ลได 500 ต วอ กษร เพ อ พ จารณา เป น ข อม ลประกอบการต ดส น เก ยวก บ โครงการก จกรรม การรายงานความก าวหน าของโครงการเพ มการสร ปผลการบร หารงบประมาณ ในด านต าง ๆ เป นภาพรวมท กต วช ว ด ได แก งบประมาณท ได ร บ เบ กจ าย ผ กพ น และคงเหล อ

36 36 17 การแสดงผลและจ ดกล มต วช ว ด สามารถเร ยกด ต วช ว ดได ท กต ว นอกเหน อจากท กำหนด ในกราฟแท ง พร อมท งเพ ม ความสามารถ ในการ จ ดกล ม โดยคล กเม าส ท สร ปสถานะผลงาน และคล กท แถบ แสดงต วช ว ด ท งหมด จะปรากฎต วช ว ดท งหมด ด งร ป

37 37 การจ ดกล มต วช ว ด โดยเล อกคอล มภ ท ต องการจ ดกล ม แล ว Drag ไปไว ท บาร ส ฟ า ท เข ยนว า Drag colum header hear to group by that colim และถ าต องการ คอล มภ อ น ๆ ไป ต อ ก ทำได โดยว ธ เด ยวก น หล งจากน นก เป ดรายละเอ ยด ข อม ล ในกรณ ท ต องการให อย ในสถานะเด ม ก อนท จะทำการ Drag ผ ใช สามารถ ลากคอล มภ กล บมา ท เด มได เลย

38 38 18 การสำรองข อม ล การสำรองข อม ล โดยคล กเมน หล ก เคร องม อ เพ อให สามารถสำรอง แฟ มข อม ล Scockpit.fdb ซ งเป นแฟ มท เก บงานของผ ใช ท งหมด ซ งผ ใช สามารถ กำหนด ท เก บและ ต งช อไฟล ท ต องการสำรองเองได โปรแกรมจะถาม ท อย ปลายทางท จะเก บข อม ล ให ผ ใช ดำเน นการตามข นตอน แต ท งน ต องไม ม การเปล ยนช อแฟ ม Scockpit.fdb ในกรณ ต องการแฟ มข อม ลด งกล าวกล บมาใช สามารถทำการค ดลอกไปไว ท C:\program files \scorecardcockpit โดยแทนท แฟ มเด ม

39 39 19 การ UPDATE Version สำรองข อม ลเด ม และทดสอบการ upgrade ท งน เพ อ สำรองข อม ลม ให ส ญหาย เพราะถ าใช เวอร ช นน แล ว ไม สามารถกล บไปใช ฐานข อม ล (Scockpit.fdb) ท สร างโดยเวอร ช นก อนหน าน ได 1. copy folder c:\program files\ scorecardcockpit ไปไว ใน path ใหม ท ต องการ เพ อทดสอบการ upgrade และการสำรองข อม ล ในท น จะยกต วอย างการ copy ไปไว ท desktop

40 40 2. Unzip แฟ ม Upgrade.zip ท ได จากการ download ภายในประกอบไปด วย แฟ มข อม ล จำนวน 4-5 แฟ ม แล วแต เวอร ช น ด งร ป 3. copy แฟ มข อม ลท ง 4 แฟ ม ไปไว ใน ลงในfolder scorecardcockpit ตาม paht ในข อ 1 โดยแทน ท แฟ มข อม ลเด มท กแฟ ม

41 3. ด บเบ ลคล กท คำส ง Personalupg.exe เพ อทำการ upgrade โปรแกรม 41

42 42 4. ด บเบ ลคล กคำส ง scockpit.exe เพ อทดลองใช งานโปรแกรม 5. เม อเข าส โปรแกรม กำหนด เด อนหร อระยะเวลาท ต องการบ นท ก ท เมน ช อเร อง ทางด าน ซ ายม อ เพ อ เล อกช วงเวลา ท ต องการประมวลผล แล ว คล กไอคอนบ นท ก

43 43 5. ใช คำส ง เพ อประมวลผลรวมท กต วช ว ด 6. ทดลองใช โปรแกรม ตามค ณล กษณะท ได ระบ ไว จนเป นท น าพอใจ เม อทดลองจนเป นท น าพอใจ แล ว ผ ใช ต ดส นใจว าจะใช เวอร ช น ท Download แน นอนแล ว ก ถ งข นตอน การ upgrade จร ง ซ งม ว ธ การ คล ายก บการทดสอบ upgrade เพ ยงแต copy แฟ มข อม ล ท ง 4 ไปวาง (paste) ท c:\program files \scorecardcockpit หล งจากน น ส ง Personalupg.exe เพ อทำการ upgrade โปรแกรม และเข าส โปรแกรม 20 เร องอ น ๆ ท ควรจำ คำส ง undo ในหน าม ต ม มมอง โดยสามารถ ยกเล ก การ ต ด, ค ดลอก โครงสร างของ ต วช ว ด คร งล าส ดได แต ในกรณ ท ท าน Delete ไม สามารถใช คำส ง undo ได

44 44 ส ญญล กษณ ท แสดงผลงานในรอบป ท ผ านมา 1 ป (Mark Up) บนม เตอร เพ อให ม การส อสาร ผลงานได ช ดเจนและม ความหมาย และสะดวกในการกำหนดเป าหมาย มากข น ซ ง ส ญญล กษณ จะปรากฎเองโดยอ ตโนม ต เม อผ ใช กรอกข อม ลย อนหล ง 1 ป และ กดป มบ นท ก ข อม ลย อนหล ง ส ญญล กษณ บนม เตอร แสดงข อม ลผลงาน ป ท ผ านมา ม เตอร สามารถเป นร ปภาพได 5 ชน ด ค อ.BMP,.JPG,.JPEG,.WMF,.PNG จากเด มท เคยบ นท กได เพ ยง.BPM เพ ยงอย างเด ยว (ผ ใช สามารถบ นท กร ปภาพได โดยการคล ก เม าส ป มขวา ท ม เตอร แล ว บ นท กตาม ร ปแบบท ต องการ)

45 45 การกำหนดข อม ลแหล งอ างอ งท ต วช ว ดสามารถกำหนดเป น Hyperlink เช น โดยจะม ป มกดสำหร บ link ไปย งข อม ลด งกล าว ท งน เป นเพราะ ม บางหน วยงาน ได ม การอ างอ งผลงาน ผ านระบบ อ นทราเน ต จำเป นต องม การเช อมโยง แหล งข อม ลด งกล าว สามารถ พ มพ หน าบ นท กข อม ลรายละเอ ยดต วช ว ด เพ อพ มพ หน ารายละเอ ยด ต วช ว ดได ท งหน า พร อมม เตอร และกราฟ คำส งในการพ มพ น เหมาะสำหร บการพ มพ แจกคณะกรรมการ ในการพ จารณาต วช ว ด เพ อกำหนดเป าหมาย ค ายอมร บ ค าว กฤตให ม เหต ม ผล ย ดตาม หล กการ มากกว าท จะกำหนดตามจ ตสำน ก

46 46 21 KPI Template ผ ใช สามารถกำหนดรายละเอ ยด ของต วช ในรายละเอ ยดต วช ว ด โดยคล กทท TAB คำอธ บาย ว ดหร อ KPI Template ได โดยการบ นท ก ข อม ลท ได บ นท ก จะถ กแสดงออกมาในร ปรายงาน โดยผ ใช ต องออกจาก รายละเอ ยดต วช ว ด แล วคล กไปท เมน KPI Template ด านซ ายม อ จะปรากฏรายงาน

47 47

48 48 22 รายงานสถ ต เคร องช ว ดระด บค ณภาพ รายงานน เป นการนำเสนอข อม ลท ได บ นท กเป นรายเด อนท ได ทำ การสะสม (รายละเอ ยดในข อ 14 ) ผ ใช สามารถเล อกส ตรได ว า ผลงานท เก ดข นจะนำค าใดมาใช ผลบวกรวม ค าเฉล ย ค าน อยท ส ด ค ามากท ส ด จำนวนน บ หร อ ไม คำนวณ

49 49 ข อม ลแต ละเด อนจะ ถ กนำมาหา ผลรวม (Sum) และหาค าเฉล ยในท ายตาราง หล งจาก ท ได บ นท กแล ว การเข าไปเร ยกใช งานรายงาน น โดยการคล ก ท เมน รายงานสถ ต เคร องช ว ดระด บค ณ ภาพ แล วเล อก KPI ท ต องการ

เจาะล ก 30 ค ณล กษณะเด น. Scorecard - Cockpit. Software

เจาะล ก 30 ค ณล กษณะเด น. Scorecard - Cockpit. Software 1 เจาะล ก 30 ค ณล กษณะเด น Scorecard - Cockpit Software 2 Scorecard - Cockpit ทำอะไรได บ าง 1. บ นท กป งบประมาณ และหร อ ป การศ กษา ได อ ตโนม ต พร อมท งแสดงว นท ผ านมา และว นส นส ด 3 2. สร างแผนผ งองค กร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise สงวนล ขส ทธ บร ษ ท อ ออฟฟ ศออนไลน จาก ด www.e-office.in.th ระบบจ ดเก บเอกสาร ท สามารถเพ มเมน การใช งานสร างฐานข อม ลเอกสารเฉพาะเมน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information