RESEARCH & DEVELOPMENT R&D RESEARCH FOR INNOVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "RESEARCH & DEVELOPMENT R&D RESEARCH FOR INNOVATION"

Transcription

1 RESEARCH & DEVELOPMENT R&D RESEARCH FOR INNOVATION รศ. ดร. ว โรจน สารร ตนะ หล กส ตรศ กษาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย 2556

2 การว จ ยและพ ฒนา...จ ดม งหมาย การว จ ยและพ ฒนา (Research and Development: R&D) เป นการว จ ยท ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาผลผล ต (product) ซ งผลผล ตน ในทางธ รก จอาจ เร ยกว า ผล ตภ ณฑ ท เป นต วส นค า ในทางการศ กษาอาจเร ยกว า นว ตกรรม ท อาจเป นว ตถ (material) หร อ อาจเป นหล กการ (principle) แนวค ด (concept) หร อทฤษฎ (theory) ท สะท อนให เห นถ งเทคน คหร อว ธ การเพ อการปฏ บ ต ด วย

3 นว ตกรรม.. บางคณะว ชา...บางสาขาว ชา... บางภาค ธ รก จ... เพ ยงน กภาพ ก เห นได ช ดเจน แต ทางการศ กษา หร อทางการบร หารการศ กษา... ต องค ดและต องท าความ เข าใจ...

4 นว ตกรรมทาง (การบร หาร) การศ กษา... จ ดม งหมาย นว ตกรรมท พ ฒนาข นโดยกระบวนการว จ ยและพ ฒนา (R&D) ม จ ดม งหมายเพ อน าไปใช เป นแนวทางการแก ป ญหาหร อพ ฒนาค ณภาพของ งาน ท ม ปรากฏการณ หร อข อม ลเช งประจ กษ แสดงให เห นว าม ป ญหา (problem) หร อม ความต องการจ าเป น(need) เก ดข น ซ งอาจเป นผล ส บเน องจากการก าหนดความคาดหว งใหม ท ท าทายของหน วยงาน หร อ เก ดการเปล ยนแปลงในกระบวนท ศน การท างานจากกระบวนท ศน เก าส กระบวนท ศน ใหม ท บ คลากรขาดความร ความเข าใจ หร อเก ดจากการ ปฏ บ ต งานท ไม บรรล ผลส าเร จตามท คาดหว งมาอย างย ดเย อยาวนาน หร อ อ นๆ แล วแต กรณ

5 กระบวนการพ ฒนานว ตกรรม... R&D R&D ม กระบวนการพ ฒนานว ตกรรมในร ปแบบของ R1D1..R2D2..R3D3..RiDi ม ข นตอนส ดท ายใช ร ปแบบการว จ ยก ง ทดลอง (quasi-experimental design) ในภาคสนามจร ง ม จ ดม งหมาย หล กเพ อทดสอบค ณภาพของนว ตกรรมในล กษณะ If X then Y และเพ อ การปร บปร งแก ไขข อบกพร องของนว ตกรรมน นด วย จากน นจ งม การเผยแพร เพ อน าไปใช ในวงกว างต อไป โดยนว ตกรรมน นอาจม ล กษณะเป นการร บน ามา จากท อ น (adopt) หร อม การปร บมาจากท อ น (adapt) หร อม การร เร ม สร างสรรค ข นใหม (create)

6 จะพ ฒนานว ตกรรม...อะไร...ท าไม... การท จะพ ฒนานว ตกรรมอะไร จ งข นก บว า อะไรค อ ป ญหา (problem) อะไรค อความต องการจ าเป น (need) ของบ คคล และ/หร อของกล ม และ/หร อของ หน วยงานน นๆ ท ควรแก ไขหร อตอบสนองด วยการว จ ย และพ ฒนา (R&D) ซ งโดยท วไปจะม ปรากฏการณ หร อม ข อม ลเช งประจ กษ ท แสดงให เห นว า ม อะไรบ างท เป น ป ญหาหร อเป นความต องการจ าเป น ด งจะเห นได ว า ในการท าว จ ยหร อในการท าว ทยาน พนธ ผ ว จ ยจะน าเอา ป ญหาและความต องการจ าเป น มากล าวถ งในห วข อ ป ญหาและความส าค ญจ าเป นในการว จ ย (บทท 1) เพ อย นย นว า ท าไมถ งพ ฒนานว ตกรรมน นๆ

7 R&D แตกต างจาก PAR. เพราะ การว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research: AR) เป น การว จ ยท ม จ ดม งหมายเพ อแก ป ญหา ให เก ดการ เปล ยนแปลง ควบค ก บการเร ยนร และการพ ฒนา ความร ใหม จากการปฏ บ ต งานจร งของผ ว จ ยและผ ร วม ว จ ย ตามหล กการเร ยนร จากการกระท า (action learning) ตามวงจรแบบเกล ยวสว าน (spiral cycle) ของก จกรรมการวางแผน การปฏ บ ต การส งเกตผล และการสะท อนผล โดยผลจากการว จ ยจะม ข อจ าก ด ในการน าไปเผยแพร เพ อใช ในวงกว าง เน องจากเป น การว จ ยในบร บทเฉพาะ แต ก สามารถใช เป น กรณ ศ กษาเพ อประย กต ใช ในบร บทท คล ายคล งก นได

8 กระบวนการหล กของการว จ ยและพ ฒนา (R&D) กระบวนการหล กของการว จ ยและพ ฒนา (R&D) 3 ข นตอน ด งน 1) การก าหนด นว ตกรรม 2) การพ ฒนานว ตกรรมและน าไปทดลองในภาคสนาม โดยพ ฒนา บ คลากรให ม ความร (knowledge) ในนว ตกรรมเพ อน าไปส การปฏ บ ต งานจร ง (action) ท ส งผลต อการพ ฒนาท งคนและงาน รวมท งน กเร ยนท เป นเป าหมายส ดท าย ของการจ ดการศ กษา 3) การเผยแพร นว ตกรรม หากผลการทดลองพบว านว ตกรรม น นม ค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด ก าหนด นว ตกรรม พ ฒนานว ตกรรมและน าไป ทดลองในภาคสนาม กระบวนการหล กของการว จ ยและพ ฒนา (R&D) เผยแพร นว ตกรรม

9 การก าหนดนว ตกรรมทางการบร หารการศ กษา นว ตกรรมทางการบร หารการศ กษาส วนใหญ เป น หล กการ แนวค ด หร อ ทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา โดยหล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เหล าน น อาจเป นน าเอามาใช โดยตรง (adopt) หร ออาจปร บเอามาใช (adapt) หร อ อาจร เร มข นมาใหม (create) แต ไม ว าจะเป นอย างไร หากเอามาใช แล วท า ให การท างานด ข นและส งผลให ค ณภาพของการศ กษาไทยด ข น ก น าจะถ อว า ใช ได adapt

10 ต วอย าง หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา ในป จจ บ น เน องจากความเป นส งคมความร (knowledge society) และผลจากการเปล ยนแปลงกระบวนท ศน ใหม ทางการบร หาร การศ กษาหลายประการ ท าให ม หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อ การบร หารการศ กษาใหม ๆ เก ดข นมากมาย ซ งหลายหล กการ หลาย แนวค ด หร อหลายทฤษฎ ได ถ กน าไปกล าวถ งในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต แผนการศ กษาแห งชาต นโยบายทางการศ กษา แห งชาต หร อแม แต แผนหร อนโยบายของหน วยงานส วนกลางท เป นต น ส งก ดของสถานศ กษาในส วนภ ม ภาคหร อส วนท องถ น เช น การบร หาร แบบย ดโรงเร ยนเป นฐาน (school-based management) การบร หาร แบบธรรมาภ บาล (good government management) การ บร หารงานแบบโปร งใส (transparency management) การ บร หารงานท เน นความร บผ ดชอบ (accountability management) การบร หารแบบม งเน นผลส มฤทธ (result-based management) การบร หารเพ อการเปล ยนแปลง (change management).. ฯลฯ เส ยดาย!! หากส งคมไทยเป นส งคมท Fluency in English จะท าให บ คลากรทางการศ กษาเข าถ งหล กการ แนวค ด ทฤษฎ ท เป นสากลมากข น ไม ต องน ามาค ดเพ อ R&D ให เก ดความกระจ างเป นภาษาไทยก นให เส ยเวลา

11 ต วอย าง หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา การจ ดการความร (knowledge management) สภาพแวดล อมเพ อการ เร ยนร (learning environment) การเร ยนร แบบรวมพล ง (collaborative learning) ช มชนการเร ยนร (learning community) ว ฒนธรรมการเร ยนร (learning culture) ว ฒนธรรมโรงเร ยนท เข มแข ง (strong school culture) บรรยากาศโรงเร ยนเพ อการเร ยนร (learning school climate) ภาวะผ น าการเปล ยนแปลง (transformational leadership) ภาวะผ น าเช ง ย ทธศาสตร (strategic leadership) ภาวะผ น าทางว ชาการ (instructional leadership) ภาวะผ น าแบบกระจายอ านาจ (distributed leadership) ภาวะผ น าของผ บร หาร (principal leadership) ภาวะผ น าของคร (teacher leadership) ภาวะผ น าแบบเสร มพล ง (empowered leadership) ภาวะ ผ น าโรงเร ยน (school leadership) ภาวะผ น าทางการศ กษา (educational leadership) โรงเร ยนท ม ประส ทธ ผล (effective school) การบร หาร ค ณภาพโดยรวม (total quality management) การบร หารแบบม ส วนร วม (participatory management) ฯลฯ เส ยดาย!! หากส งคมไทยเป นส งคมท Fluency in English จะท าให บ คลากรทางการศ กษาเข าถ งหล กการ แนวค ด ทฤษฎ ท เป นสากลมากข น ไม ต องน ามาค ดเพ อ R&D ให เก ดความกระจ างเป นภาษาไทยก นให เส ยเวลา

12 ต วอย าง หล กการ แนวค ด หร อทฤษฎ เพ อการบร หารการศ กษา ม นานาท ศนะต อการศ กษาศตวรรษท 21 สะท อนให เห นถ งการ เก ดข นของกระบวนท ศน ใหม ทางการศ กษามากมาย ท บ คลากรทางการศ กษา โดยเฉพาะ ในสถานศ กษา ควรร บร ควรท าความเข าใจให กระจ าง เพ อการต ดส นใจส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ผล เช น Bloom s Digital Taxonomy of Educational Objective ซ งเพ งม การปร บปร งแก ไขในป 2001 และ 2007 หร อร ปแบบการเร ยนร เช น Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning หร อร ปแบบการประเม นผล (assessment) รวมท งหล กความร วมม อ (collaboration) ท แม ม การกล าวถ งมาต งแต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แต ในช วงเวลาน น ความก าวหน าของเทคโนโลย ด จ ตอลย งไม เข มข นมากเท าใน ป จจ บ น เป นภาพของกระบวนท ศน แบบเด มในศตวรรษท 20 เป นภาพของการเร ยนการ สอนในห องเร ยนแบบพบปะก น (face to face) ย งไม ม ภาพของค าว า ด จ ตอล หร อ ออนไลน มาบ รณาการอย างช ดเจน จนกลายเป นกระบวนท ศน ใหม ข นมา เช น การ ประเม นผลออนไลน โครงการ PBL ออนไลน หร อแม แต Digital Taxonomy of Educational Objective ไม น บรวมแนวค ดใหม ๆ อ นๆ เช น ช มชนการเร ยนร ออนไลน การสร างเคร อข ายท องถ นและโลก การส อสารและความร วมม อออนไลน เป น ต น

13 R&D: KNOWLEDGE + ACTION = POWER หล กการ แนวค ด ทฤษฎ ต างๆ เหล าน น (ย งม อ กมากมาย) ถ อเป น นว ตกรรมใหม ทางการบร หารการศ กษา ท คาดหว งว า หากบ คลากรทางการ ศ กษา ม ความร (knowledge) แล วกระต นให พวกเขาน าความร เหล าน ไปส การปฏ บ ต (action) ก จะก อให เก ดพล ง (power) ให การปฏ บ ต งาน ในหน าท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลย งข น ตามแนวค ด knowledge + action = power หร อตามค ากล าวท ว า make them know what to do, then encourage them do what they know หร อ link to on-the-job application หล กการ แนวค ด ทฤษฎ รวมท งกระบวนท ศน ใหม ทางการศ กษาเหล าน น สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได ด วยกระบวนการ Research and Development: R&D ใน 6 ข นตอน ข อส งเกต ม ผ ออกแบบงานว จ ย พ ฒนาร ปแบบ... ว าเป น R&D แต ขาดการทดลองใช จร งในภาคสนาม เห นว าร ปแบบน นน าจะเป น policy research ท ม 2 ข นตอนหล ก ค อ ข นตอนแรกว จ ยเพ อให ได ร างต วแบบ ข นตอนท สองเอาร างต วแบบน นไปตรวจสอบหร อย นย นด วยเทคน คว ธ ว จ ยอย างใดอย างหน ง

14 R&D..6 ข นตอน การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องใน บทท 2 ถ อเป นจ ดเร มต นท ส าค ญของ การว จ ยและพ ฒนา (R&D) ของ น กศ กษา เพราะจะท าให ได โปรแกรมพ ฒนา... ท ถ อเป น กรอบแนวค ดเพ อการว จ ยว า ม จ ดม งหมายเพ ออะไร ม ร ปร างหน าตา เป นอย างไร และจะพ ฒนาอย างไร ด งน น ว ธ ด าเน นการว จ ยในบทท 3 จ ง จะเร มต นด วยการน าเอา โปรแกรม พ ฒนา... ท ถ อเป นกรอบแนวค ดเพ อ การว จ ย น นเป นต วต งต นในข นตอน ท 1 และการออกแบบว จ ยภาคสนาม จะให ม อย างน อย 2 โครงการ ค อ โครงการพ ฒนาความร ให กล ม ทดลอง และ โครงการกล มทดลอง น าความร ส การปฏ บ ต

15 R&D ข นตอนท 1 การตรวจสอบกรอบแนวค ดเพ อการว จ ยและการปร บปร งแก ไข เพ อตรวจสอบความสอดคล องก บ ป ญหา ความจ าเป น และบร บท ประกอบด วย 2 ก จกรรมหล ก ค อ การตรวจสอบ โปรแกรมพ ฒนา... ท ถ อเป นกรอบแนวค ดเพ อการว จ ย ท พ ฒนาได จากบท ท 2 โดยว ธ การข างล างน ว ธ การใดว ธ การหน ง หร อก าหนดเพ มเต ม หร อหลายว ธ ผสมก น เช น การส มภาษณ เช งล ก (in-depth interview) ผ ทรงค ณว ฒ ท งทางว ชาการและทางการปฏ บ ต เป นใคร และจ านวนเท าไรข นก บเกณฑ ท จะก าหนด การอภ ปรายกล มเป าหมาย (focus group discussion) เป นกล มเป าหมายท ม จ ดม งหมายจะน า โปรแกรมไปเผยแพร และใช ประโยชน การว จ ยเช งส ารวจ (survey study) เพ อสอบถามความเห นจากกล มต วอย างของประชากรท เป น กล มเป าหมายท จะน าโปรแกรมไปเผยแพร และใช ประโยชน การปร บปร งแก ไขโปรแกรมตามข อเสนอแนะท ได ร บ ผลส บเน องจาก... การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องในบทท 2 โปรแกรมพ ฒนา... อาจก าหนดเป นช ออ นได ตามความเหมาะสม

16 R&D ข นตอนท 2 จ ดท าค ม อ... ประกอบโปรแกรม การจ ดท าค ม อประกอบโปรแกรม ประกอบด วยก จกรรมหล ก ค อ การจ ดท าค ม อ ประกอบโปรแกรม ในโครงการอย างน อย 2 โครงการ ค อ 1. ค ม อประกอบโครงการพ ฒนาความร ให ก บกล มทดลอง เป นความร เก ยวก บ นว ตกรรม ท พ ฒนาข น และความร เก ยวก บ งาน ท จะให พวกเขาปฏ บ ต ด วยว ธ การฝ กอบรม การส มมนา การศ กษาด งานต นแบบ การศ กษาเป นกล ม การศ กษาด วยตนเอง เป นต น 2. ค ม อประกอบโครงการกล มทดลองน าความร ส การปฏ บ ต on the job developing ซ งอาจเป นค ม อการมอบหมายงานให ศ กษาค นคว า การ ส มมนากล มย อย การเป นพ เล ยง เพ อนช วยเพ อน การประช ม การ แลกเปล ยนเร ยนร การถอดบทเร ยน หร ออ นๆ ท เช อมโยงไปถ งภาระงานท ก าหนดให ปฏ บ ต เป นระยะๆ

17 ข นตอนน ถ อเป นภาระงานท หน กส าหร บผ ว จ ย ต องใช เวลา ความขย น อดทน และความพยายามส ง อย างน อยก ประมาณ 1 ภาคเร ยน แต ก ข นก บผลการ ท างานในระยะท ผ านมาของผ ว จ ยด วย หากในบทท 2 ผ ว จ ยได ศ กษา วรรณกรรมท เก ยวข องไว ได ด ก จะท าให ม ความร ท จะน ามาจ ดท าเป นค ม อ ประกอบโปรแกรมท เพ ยงพอ ท งในส วนท เก ยวก บ นว ตกรรม และเก ยวก บ งาน และขอให ข อส งเกตด วยว า ค ม อประกอบโปรแกรม น อาจเป นค ม อ ท เป นเอกสารตามท น ยมใช ก นโดยท วไป หร ออาจเป นค ม อเพ อ e-learning เช น แผ นซ ด เพ อศ กษาจากคอมพ วเตอร เป นต น หร ออาจผสมก นหลากหลาย ล กษณะ

18 R&D ข นตอนท 3 ตรวจสอบโปรแกรม...และปร บปร ง แก ไข... RD..RD..RD.. การตรวจสอบโปรแกรมและการปร บปร งแก ไข 3 ระยะ ประกอบด วย 3 ก จกรรมหล ก แต ก ไม ตายต ว ผ ว จ ยอาจปร บเปล ยนตามความเหมาะสม โดยย ดจ ดม งหมายเพ อการ ตรวจสอบและการปร บปร งแก ไข 1. การตรวจสอบภาคสนามเบ องต นและการปร บปร งแก ไข (preliminary field checking and revision) ก บกล มเป าหมาย ผ เก ยวข อง ผ ม ส วนได เส ย และ อ นๆ แล วแต ความเหมาะสมก บงานว จ ย จ านวนหน ง ด วยว ธ การส มภาษณ เช งล ก หร อการ อภ ปรายกล มเป าหมาย แล วแต กรณ หร อท งสองว ธ ม จ ดม งหมายในการตรวจสอบ ค ณภาพของโปรแกรม ท อาจใช เกณฑ ความถ กต อง (accuracy) ความเป นไปได (feasibility) ความสอดคล อง (congruency) และความเป นประโยชน (utility)

19 2. การตรวจสอบภาคสนามคร งส าค ญและการปร บปร งแก ไข (main field checking and revision) ก บกล มเป าหมาย ผ เก ยวข อง ผ ม ส วนได เส ย และอ น ๆ แล วแต ความเหมาะสมก บงานว จ ย จ านวนหน ง ท ไม ซ าก บข อ 1 ด วยว ธ การส มภาษณ เช งล ก หร อการ อภ ปรายกล มเป าหมาย แล วแต กรณ หร อท งสองว ธ ม จ ดม งหมายในการตรวจสอบค ณภาพของ โปรแกรม ท อาจใช เกณฑ พ จารณาเช นเด ยวก บข อ 1 ค อ ความถ กต อง ความเป นไปได ความ สอดคล อง และความเป นประโยชน 3. การตรวจสอบเพ อการย นย นและการปร บปร งแก ไข (confirmative checking and revision) อาจใช แบบสอบถามกล มเป าหมาย ผ เก ยวข อง ผ ม ส วนได เส ย และอ นๆ จ านวน หน ง ท ไม ซ าก บข อ 1 และข อ 2 โดยอาจประย กต ใช เทคน คการว เคราะห หาค าด ชน ความ สอดคล อง (Item Objective Congruence Index: IOC) ระหว าง ความร ท ก าหนดใน ค ม อประกอบโปรแกรมก บว ตถ ประสงค ท คาดหว ง ผลจากการตอบแบบสอบถาม น ามาว เคราะห หาค า IOC หากรายการใดม ค าตามเกณฑ ท ก าหนด เช น ส งกว า.50 ก แสดงว า ความร น น ม ความสอดคล องก บว ตถ ประสงค ท คาดหว ง นอกจากน น หากในแบบสอบถามน น ม ค าถามแบบ ปลายเป ด และได ร บข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแก ไข ก น าข อเสนอแนะน นไปพ จารณาปร บปร ง แก ไขค ม อประกอบโปรแกรมด วย

20 R&D ข นตอนท 4 สร างเคร องม อเพ อ... การทดลอง สร างเคร องม อเพ อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม หากประย กต จากแนวค ดของ Guskey (2000) ควรม แบบประเม น 5 ประเภท ค อ 1. แบบประเม นปฏ ก ร ยา (reaction) ของกล มทดลองต อโครงการแต ละ โครงการหล งส นส ดการด าเน นงานของโครงการน นๆ เพ อด ประส ทธ ผลของโครงการ และหาข อบกพร องในการปร บปร งแก ไข โดยอาจว ธ การระดมสมอง การถอดบทเร ยน หร ออ นๆ เพ อให ได ข อม ลสะท อนกล บตามความเหมาะสม 2. แบบประเม นความร (knowledge) ของกล มทดลอง โดยเฉพาะความร จากการด าเน นตาม โครงการพ ฒนาความร ของกล มทดลอง ท งน เพ อให ทราบถ ง ระด บของความร ความเข าใจ ท กษะ และท ศนคต ว าม มากเพ ยงพอท จะน าไปส การ ปฏ บ ต ได หร อไม หล งจากม การด าเน นงานตามโครงการประเภทน แล ว * สร างเคร องม อ หล งข นตอนท 4 ท นว ตกรรม ได ร บการปร บปร งจนลงต วแล ว

21 3. แบบประเม นการน าความร ส การปฏ บ ต (from knowledge to action) ของกล มทดลอง เป นการประเม นหล งจากท ม การด าเน นงานตาม โครงการน าความร ส การปฏ บ ต ไปแล วระยะหน ง โดยอาจม การประเม นเป นระยะๆ หร อเม อส นส ดโครงการในตอนท ายของการว จ ย 4. แบบประเม นการเปล ยนแปลง (change) โดยอาจใช แบบสอบถาม แบบ ส มภาษณ แบบส งเกต แบบบ นท กข อม ล ภาพถ าย หร ออ นๆ ท แสดงให เห นถ งการ เปล ยนแปลงในม ต ต างๆ เช น การเปล ยนแปลงในงานท ปฏ บ ต การเปล ยนแปลงใน บรรยากาศองค การ การเปล ยนแปลงในเทคน คหร อว ธ การท างาน และอ น ๆ โดย อาจเก บข อม ลจากผ เก ยวข องหลายฝ าย 5. แบบประเม นผลการเร ยนร ท เก ดข นก บน กเร ยน (student learning outcome) ในกรณ ท โปรแกรมน นส งผลถ งน กเร ยนด วย อาจเป นแบบประเม น ความร ความเข าใจ ท กษะ ท ศนคต หร ออ นๆ รวมท งความพ งพอใจของน กเร ยนต อ ปรากฏการณ ท เก ดข น

22 R&D ข นตอนท 5 การทดลองโปรแกรม... ในภาคสนาม การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) ถ อเป นภาระงานท หน กข นตอนหน ง โดย การทดลองใช โปรแกรมในหน วยงานท เป นกล มเป าหมายการทดลอง ท ก าหนดตามร ปแบบการว จ ยก งทดลอง (quasi-experiment) ร ปแบบใดร ปแบบหน ง เช น แบบการว จ ยแบบกล มควบค มไม ได ส ม แต ม การทดสอบก อนและหล งการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest design) แบบว จ ยอน กรม เวลา (time series design) แบบว จ ยอน กรมเวลาแบบม กล มควบค ม (controlgroup time series design) เป นต น แล วแต ความเหมาะสม ร ปแบบการทดลอง หากเป นทางว ทยาศาสตร ม กเป น pure-experiment แต ทางส งคมศาสตร หร อ ศ กษาศาสตร ม กเป น quasi-experiment

23 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม อาจใช ระยะเวลา 1 ภาคเร ยน เพ อให ม เวลา เพ ยงพอต อการด าเน นงานในโครงการ 2 ประเภท ค อ 1) โครงการพ ฒนาความร กล มทดลอง ในระยะเร มแรกของการทดลอง 2) โครงการกล มทดลองน าความร ส การปฏ บ ต โดยผ ว จ ยสามารถก าหนดช อ โครงการได ตามความเหมาะสม สร ปผลการทดลอง และปร งปร งแก ไขโปรแกรม โดยการสร ปผลน นม จ ดม งหมายเพ อด ว าโปรแกรมท พ ฒนาข นน นม ค ณภาพ ส งผลต อการเปล ยนแปลงท ด ข นตามเกณฑ ท ผ ว จ ยก าหนดในม ต ต างๆ ตาม เคร องม อการประเม นท สร างข นในข นตอนท 5 หร อไม? ในกรณ การปร บปร ง แก ไขน น เป นการปร บปร งแก ไขโปรแกรมโดยพ จารณาข อม ลจากการส งเกต การ บ นท ก การส มภาษณ การถอดบทเร ยน และอ นๆ ท ผ ว จ ยใช ในท กระยะของการ ด าเน นการทดลอง From knowing.. To.. Acting step by step

24 R&D ข นตอนท 6 เข ยน... รายงาน การเข ยนรายงานการว จ ยและการเผยแพร ผลงานว จ ย ผลการตรวจสอบกรอบแนวค ดเพ อการว จ ยและการปร บปร งแก ไข ผลการจ ดท าค ม อประกอบโปรแกรม ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปร บปร งแก ไข 3 ระยะ ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ องต นและการปร บปร งแก ไข ผลการตรวจสอบภาคสนามคร งส าค ญและการปร บปร งแก ไข ผลการตรวจสอบเพ อการย นย นและการปร บปร งแก ไข ผลการสร างเคร องม อเพ อการทดลองในภาคสนาม ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป นการบรรยายถ งเหต การณ ทดลองในภาคสนาม แสดงผล จากแบบประเม นต างๆ ท ใช ผลผล ตส ดท ายจากการว จ ย ค อโปรแกรมพ ฒนาท ได ร บการปร บปร งแก ไขจากข อม ลสะท อนกล บท ได ร บ ในช วงการด าเน นการทดลองใช โปรแกรม กรณ การเผยแพร ผลงานว จ ย เช น การน าเสนอผลงานว จ ยในการส มมนาว ชาการ การต พ มพ ในวารสาร การจ ดพ มพ เป นเอกสารหร อต ารา การน าเสนอในเว บไซด ร ปแบบใดร ปแบบหน ง เป นต น

25 รายงานผลการว จ ย ค าแนะน า ---- การน าเสนอผลการว จ ย ผ ว จ ยควรน ามาเสนอเป นระยะๆ หร อหล งเสร จส นการท าว จ ยแต ละข นตอน ไม รอจนกว าเสร จส นท กข นตอน ม ฉะน นจะเก ดสภาพของภ เขาข อม ล หร อสภาพได หน าล มหล ง อาจม ผลท า ให น าเสนอข อม ลไม ครบถ วนสมบ รณ ตามท ปฏ บ ต จร ง ม ความส บสน อ น เน องจากความเร งร ดของเวลา ความเหน อยล า ความท อแท ใจ ความ หลงล ม และความมากมายของข อม ล

26 ผลล พธ จาก R&D ค อ ผลการว จ ยท ได ร บการทดสอบย นย นในค ณภาพ ท สามารถน าไปเผยแพร ในวงกว างต อไปได......ในกล มเป าหมายท ม ค ณสมบ ต เด ยวก บกล มท ใช ในการทดลอง เช น การว จ ย ม งพ ฒนานว ตกรรมเพ อใช ก บบ คลากรในสถานศ กษาข นพ นฐาน...เม อ ด าเน นการทดลองนว ตกรรมน นในสถานศ กษาข นพ นฐาน 1 แห ง (เป นแหล ง ทดลอง) แล วพบว านว ตกรรมน นม ค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด ก สามารถน าไป เผยแพร เพ อให สถานศ กษาข นพ นฐานอ นๆ ท วประเทศได พ จารณาใช โดยเช อว า หากสถานศ กษาเหล าน น ม การปฏ บ ต ตามค ม อและข นตอนต างๆ ท ผ ว จ ยจ ดท า ข น ก จะส งผลให เก ดผลล พธ ตามท คาดหว งได ผลล พธ ของ R&D แตกต างจากผลล พธ ของ PAR --- ผลล พธ จาก PAR ม ข อจ าก ดในการน าไปเผยแพร หร อ อ างอ ง เพ อใช ในวงกว าง เน องจากเป นการว จ ยเพ อปฏ บ ต จร งในบร บทเฉพาะ แต สามารถน าเอาประเด นข อค ด หร อเหต การณ ส าค ญท เก ดข นเป นข อเสนอแนะส าหร บการน าไปใช ในสถานการณ อ นท ม ล กษณะคล ายคล งก น หร อท ก าล งม งให เก ดการเปล ยนแปลงในล กษณะเด ยวก นได

27 หากท า R&D ควรเร มท าอะไร หากต ดส นใจท า R&D ในเร องใดเร องหน ง ส งท ผ ว จ ยควร เร มท าแต เน นๆ ค อ การ review วรรณกรรมท เก ยวข อง ก บนว ตกรรมท จะพ ฒนาน น เพ อน าเสนอไว ในบทท 2 เป นวรรณกรรมท ใหม ๆ ไม ล าสม ย ท งจากเอกสาร ต ารา และจากอ นเตอร เน ต ท ส าค ญต องเป นนว ตกรรมใหม ๆ กระบวนท ศน ใหม ๆ หากย งหลงต ดก บของเก า จะไม เก ด ประโยชน และจะเส ยเวลาเปล า นอกจากน นอาจศ กษาแนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาบ คลากร หร อการพ ฒนาว ชาช พ แนวค ดการออกแบบโปรแกรม ด วย เพ อเป นแนวทางในการออกแบบนว ตกรรม และ แนวทางในการด าเน นการทดลองในภาคสนาม หาก review ไว ด เพ ยงใด ก จะท าให ผ ว จ ยท า ค ม อ ประกอบ นว ตกรรมในช วงท าว จ ยได สะดวกมากข นเท าน น เน นย าเร องข อม ลใหม ๆ แนวค ดใหม ๆ ก บงานว จ ยท ก ประเภท เพราะส งคมป จจ บ น เปล ยนแปลงเร วมาก ผ ว จ ย ต องระม ดระว ง ก าวให ท นก บ การเปล ยนแปลง ไม หลงต ด ก บของเก า ข อม ลเก า แนวค ด เก า หร อกระบวนท ศน เก า

28 กรณ ศ กษา

29 ค ณล กษณะผ ว จ ย R&D เป นน กสร างสรรค (creator) เป นน กนว ตกรรม (innovator) เป นน กประด ษฐ ค ดค น (inventor) เป นน กพ ฒนา (developer) เป นน กเปล ยนแปลง (change agent) เป นน กแก ป ญหา (problem solver) เป นน กทดลอง (experimenter) เป นน กเผยแพร (distributor) เป น..

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information